Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele mai 2017 Twitter Facebook

Acte altele mai 2017

Monitorul Oficial 411 din 31 Mai 2017 (M. Of. 411/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 337 din 18 mai 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 411 din 31 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 55 din legea nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normele metodologice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul româniei, în baza prevederilor legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, denumită în continuare lege, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. art. 2la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă hotărârea guvernului nr. 104/2007 pentru reglementarea procedurii specifice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul ...

 NORME METODOLOGICE din 18 mai 2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 411 din 31 mai 2017

──────────aprobate de hotărârea guvernului nr. 337 din 18 mai 2017, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 411 din 31 mai 2017.────────── art. 1pentru a stabili dacă o întreprindere exercită în mod efectiv activităţi semnificative, altele decât cele interne de gestionare şi/sau administrative, în statul membru de stabilire, altul decât românia, sau dacă un salariat este detaşat temporar pe teritoriul româniei, inspecţia muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, realizează o evaluare a tuturor elementelor faptice caracteristice unei detaşări transnaţionale. art. 2(1) elementele faptice prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) din lege, care caracterizează activităţile desfăşurate ...

 NORME din 26 mai 2017 de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 411 din 31 mai 2017

──────────aprobate de ordinul nr. 611 din 26 mai 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 411 din 31 mai 2017.────────── cap. idispoziţii generalart. 1(1) prezentele norme reglementează organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din serviciile de ambulanţă judeţene şi din serviciul de ambulanţă bucureşti-ilfov din reţeaua ministerului sănătăţii. (2) concursul pentru ocuparea postului de manager general în serviciile de ambulanţă judeţene şi în serviciul de ambulanţă bucureşti-ilfov se organizează la nivel central, în municipiul bucureşti, de către o comisie de concurs numită prin ordin al ministrului sănătăţii.art. 2(1) concursul se ...

 HOTĂRÂREA din 14 februarie 2017 în Cauza Potoroc împotriva României EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 411 din 31 mai 2017

Strasbourg(cererea nr. 59.452/09)hotărârea este definitivă. aceasta poate suferi modificări de formă.În cauza potoroc împotriva româniei,curtea europeană a drepturilor omului (secţia a patra), reunită într-o cameră compusă din: paulo pinto de albuquerque, preşedinte, iulia motoc, marko bošnjak, judecători, şi andrea tamietti, grefier adjunct de secţie,după ce a deliberat în camera de consiliu la 24 ianuarie 2017,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:procedura1. la originea cauzei se află o cerere (nr. 59.452/09) îndreptată împotriva româniei, prin care un resortisant al acestui stat, domnul ioan potoroc (reclamantul), a sesizat curtea la 20 octombrie 2009, în temeiul art. 34 din convenţia pentru apărarea drepturilor omului ...

Monitorul Oficial 412 din 31 Mai 2017 (M. Of. 412/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 48 din 30 mai 2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 412 din 31 mai 2017

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din regulamentul camerei deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 125/2016 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat vlad sergiu cosmin, aparţinând grupului parlamentar al usr, trece de la comisia pentru industrii şi servicii la comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, în calitate de membru.această hotărâre a fost adoptată de ...

 HOTĂRÂRE nr. 381 din 31 mai 2017 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 412 din 31 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. i alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 4/2016 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a româniei în calitate de membru afiliat la asociaţia internaţională a securităţii sociale (issa) şi completarea anexei nr. 1 la ordonanţa guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care românia este parte, aprobată prin legea nr. 127/2016,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă plata cotizaţiei anuale de participare a româniei în calitate de membru afiliat la asociaţia internaţională a securităţii sociale (issa), pentru anul 2017, reprezentând echivalentul în lei al sumei ...

Monitorul Oficial 412 bis din 31 Mai 2017 (M. Of. 412 bis/2017)

 ANEXĂ din 24 mai 2017 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 536/2017 privind modificarea şi completarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, finanţate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 979/2016 EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 412 bis din 31 mai 2017

Specificaţiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, finanţate de agenţia naţională de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobate prin ordinul directorului general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară nr. 979/2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 636 din 18 august 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:1. partea introductivă cuprinzând definiţii şi acronime utilizate se modifică şi va avea următorul cuprins:"*font 8*achizitor = unitatea administrativ-teritorială care are calitatea de autoritate contractantă în cadrul procedurii de achiziţie ...

Monitorul Oficial 411 bis din 31 Mai 2017 (M. Of. 411 bis/2017)

 ANEXE din 30 mai 2017 la Ordinul nr. 406/2017 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 411 bis din 31 mai 2017

Anexa nr. 1  cod formular specific: b02bx04 formular pentru verificarea respectĂrii criteriilor de eligibilitate aferente protocolului terapeutic dci romiplostimum - indicaţia purpură trombocitopenică imună (idiopatică) cronică (pti) -secŢiunea idate generale1. unitatea medicală:2. cas/nr. contract:3. cod parafă medic: [][][][][][]4. nume şi prenume pacient: cnp/cid: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][]5. fo/rc: [][][][][][] în data: [][][][][][][][]6. s-a completat "secţiunea ii - date medicale" din formularul specific cu codul: ...................7. tip evaluare: [] iniţiere [] continuare [] întrerupere8. Încadrare medicament recomandat în listă: [] boala cronică (sublista c secţiunea c1), cod g: [][][] [] pns (sublista c secţiunea c2), nr. pns: [][][][], cod de diagnostic (varianta 999 coduri de ...

Monitorul Oficial 409 bis din 31 Mai 2017 (M. Of. 409 bis/2017)

 ANEXĂ din 29 mai 2017 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 618/405/2017 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 bis din 31 mai 2017

 modificĂri Şi completĂri la anexa nr. 1 la ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui casei naţionale de asigurări de sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin hotărârea guvernului nr. 720/2008 1. după poziţia 237 se introduc două noi poziţii, poziţiile 238 şi 239 cu următorul cuprins:" ┌──────────┬────────────────┬─────┬─────────────────────────────┐ │nr. anexĂ │ cod protocol │ tip │ denumire ...

Monitorul Oficial 405 din 30 Mai 2017 (M. Of. 405/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 353 din 18 mai 2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 405 din 30 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale pentru protecţia consumatorilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 491 din 18 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 3 alineatul (1), litera kk) se modifică şi va avea următorul cuprins: "kk) asigură, prin comisia de insolvenţă la nivel central şi prin comisiile de insolvenţă la nivel teritorial derularea procedurilor de insolvenţă a persoanelor fizice, conform prevederilor legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, cu modificările ...

 HOTĂRÂRE nr. 354 din 18 mai 2017 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a reevaluării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 405 din 30 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniului instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea ministerului apelor şi pădurilor - regia naţională a pădurilor - romsilva, prevăzute în anexa nr. 12 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului ...

 HOTĂRÂRE nr. 362 din 25 mai 2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bihor de către domnul Pop Claudiu Adrian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 405 din 30 mai 2017

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului bihor de către domnul pop claudiu adrian.prim-ministrusorin mihai grindeanu contrasemnează: ministrul afacerilor interne,carmen daniela dan bucureşti, 25 mai 2017.nr. 362.-----

 HOTĂRÂRE nr. 363 din 25 mai 2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bihor de către domnul Mihaiu Ioan EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 405 din 30 mai 2017

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul mihaiu ioan exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului bihor.prim-ministrusorin mihai grindeanu contrasemnează: ministrul afacerilor interne,carmen daniela dan bucureşti, 25 mai 2017.nr. 363.-----

 NORME METODOLOGICE din 19 aprilie 2017 privind elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale penitenciarelor-spital aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 405 din 30 mai 2017

──────────aprobate de ordinul nr. 1.288/c din 19 aprilie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 405 din 30 mai 2017.────────── cap. inorme cu caracter generalart. 1penitenciarele-spital sunt unităţi sanitare cu paturi, aflate în subordinea administraţiei naţionale a penitenciarelor, ca unităţi cu personalitate juridică, care furnizează servicii medicale, finanţate integral din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi alte venituri proprii. acestea pot primi şi sume de la bugetul de stat, în condiţiile legii.art. 2regulamentele de organizare şi funcţionare ale penitenciarelor-spital se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.art. 3penitenciarele-spital sunt conduse de un director care ...

Monitorul Oficial 404 din 30 Mai 2017 (M. Of. 404/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 377 din 25 mai 2017 privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la fondul fiduciar al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru acoperirea cheltuielilor de participare a delegaţiilor insulelor mici în curs de dezvoltare la Conferinţa Organizaţiei Naţiunilor Unite la nivel înalt privind sprijinirea implementării Obiectivului de dezvoltare durabilă 14: conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi resurselor marine pentru dezvoltare durabilă, care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii, în perioada 5-9 iunie 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 404 din 30 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. 1se aprobă plata contribuţiei voluntare a româniei, în lei, la fondul fiduciar al organizaţiei naţiunilor unite, în sumă totală de 10 mii $, pentru acoperirea cheltuielilor de participare a delegaţiilor insulelor mici în curs de dezvoltare la conferinţa organizaţiei naţiunilor unite la nivel înalt privind sprijinirea implementării obiectivului de dezvoltare durabilă 14: conservarea şi utilizarea ...

Monitorul Oficial 407 din 30 Mai 2017 (M. Of. 407/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 41 din 23 mai 2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene şi Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate către Parlamentul European şi Consiliu - Câteva elemente ale Strategiei UE pentru Siria - JOIN (2017) 11 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 30 mai 2017

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/201, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 16 mai 2017, camera deputaţilor:1. luând act că suspendarea cooperării bilaterale a uniunii europene cu guvernul sirian s-a produs după represiunea violentă a revoltei civile din 2011, crede că uniunea europeană a amânat excesiv această ...

 HOTĂRÂRE nr. 42 din 23 mai 2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Accelerarea inovării în domeniul energiei curate - COM (2016) 763 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 30 mai 2017

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/203, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 16 mai 2017, camera deputaţilor:1. sprijină utilizarea instrumentelor financiare specifice pentru a reduce riscul asumat în cazul investiţiilor private în tehnologii sau în modele de afaceri netestate din domeniul energiei curate şi propune ca planul ...

 HOTĂRÂRE nr. 43 din 23 mai 2017 privind adoptarea opiniilor referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Social şi Economic European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Energie curată pentru toţi europenii - COM (2016) 860 şi la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind piaţa internă a energiei electrice (reformare) - COM (2016) 861 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 30 mai 2017

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/202, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 16 mai 2017, camera deputaţilor:1. reafirmă considerentele care au condus la emiterea unui aviz motivat în urma constatării nerespectării principiului subsidiarităţii de către propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului privind piaţa internă ...

 HOTĂRÂRE nr. 44 din 23 mai 2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind eficientizarea politicii de returnare a Uniunii Europene - Un plan de acţiune reînnoit - COM (2017) 200, însoţită de Recomandarea Comisiei din 7.03.2017 cu privire la eficientizarea returnărilor în cadrul punerii în aplicare a Directivei 2008/115/CE a Parlamentului European şi a Consiliului - C (2017) 1600 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 30 mai 2017

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/200, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 16 mai 2017, camera deputaţilor:1. susţine actuala abordare a comisiei europene, care promovează introducerea unor proceduri mai rapide, unor măsuri ferme împotriva sustragerii, o abordare multidisciplinară din partea autorităţilor naţionale şi o mai bună cooperare ...

 NORMĂ nr. 14 din 15 mai 2017 pentru aplicarea Ghidului MAR - Informaţii referitoare la pieţele instrumentelor financiare derivate pe mărfuri sau la pieţele spot conexe în vederea definirii informaţiilor privilegiate privind instrumentele financiare derivate pe mărfuri EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 30 mai 2017

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), precum şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (3) şi art. 30 alin. (3) teza a ii-a din regulamentul (ue) nr. 1.095/2010 al parlamentului european şi al consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a autorităţii europene de supraveghere (autoritatea europeană pentru valori mobiliare ...

 NORMĂ nr. 17 din 17 mai 2017 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind administrarea Fondului de rezoluţie pentru asigurători EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 30 mai 2017

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), precum şi ale art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 143 şi art. 152 alin. (3) din legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor, precum şi ale art. 30 alin. (1) din legea nr. 213/2015 privind fondul de garantare a asiguraţilor,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din şedinţa din data ...

Monitorul Oficial 406 din 30 Mai 2017 (M. Of. 406/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 343 din 18 mai 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 406 din 30 mai 2017

 având în vedere prevederile art. iv lit. a) din legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 9 lit. i), art. 17 şi art. 41 din legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,  guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. ihotărârea guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 193 din 28 iulie 1994, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după ...

Monitorul Oficial 402 din 29 Mai 2017 (M. Of. 402/2017)

 NORME TEHNICE din 5 mai 2017 pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 402 din 29 mai 2017

──────────aprobate de decizia nr. 757 din 5 mai 2017 publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 402 din 29 mai 2017.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1 prezentul act cuprinde normele tehnice pentru execuţia lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente la clădirile şi construcţiile speciale, respectiv specificaţiile orientative, ciclurile şi normele valorice pentru acestea.art. 2 În cuprinsul prezentei decizii sensurile termenilor: "întreţinere a construcţiei" şi "reparaţii curente la construcţii" includ şi lucrările de întreţinere şi reparaţii curente la instalaţiile aferente acestora.art. 3 duratele normale de funcţionare a clădirilor şi construcţiilor speciale, precum şi a elementelor de construcţii şi instalaţii care compun clădirile sunt prevăzute în ...

 HOTĂRÂREA din 17 ianuarie 2017 în Cauza S.C. Carbochim - S.A. Cluj-Napoca şi S.C. Fenega Import-Export - S.R.L. şi alţii împotriva României EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 402 din 29 mai 2017

(cererile nr. 45.621/05, 46.691/07, 27.314/08 şi 1.150/09)strasbourgprezenta hotărâre este definitivă, dar poate suferi modificări de formă.În cauza s.c. carbochim - s.a. cluj-napoca şi s.c. fenega import-export - s.r.l. şi alţii împotriva româniei,curtea europeană a drepturilor omului (secţia a patra), reunită într-un comitet compus din paulo pinto de albuquerque, preşedinte, iulia motoc, marko bošnjak, judecători, şi andrea tamietti, grefier adjunct de secţie,după ce a deliberat în camera de consiliu, la 6 decembrie 2016,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:procedura1. la originea cauzei se află patru cereri îndreptate împotriva româniei, prin care două societăţi române şi şase resortisanţi români au sesizat curtea ...

Monitorul Oficial 401 din 29 Mai 2017 (M. Of. 401/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 69 din 23 mai 2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a ratei de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 pentru plăţile directe în ceea ce priveşte anul calendaristic 2017 - COM (2017) 150 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 401 din 29 mai 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi alin. (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului nr. 2 anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008, în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/338 din 17.05.2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată că propunerea de regulament respectă principiul subsidiarităţii şi proporţionalităţii în stabilirea ratei de ajustare aplicate plăţilor directe pentru anul calendaristic 2017.2. apreciază că scopul acestei propuneri de regulament este de a reglementa constituirea unei ...

 HOTĂRÂRE nr. 70 din 23 mai 2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind utilizarea Sistemului de informaţii Schengen pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală - COM (2016) 881 final, propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 - COM (2016) 882 final şi propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen (SIS) în domeniul cooperării poliţieneşti şi al cooperării judiciare în materie penală, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.986/2006, a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului şi a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei - COM (2016) 883 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 401 din 29 mai 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008, în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/341 din 18.05.2017,senatul adoptă prezenta hotărâre:art. 1senatul româniei:1. consideră că propunerile de regulamenta) respectă principiul subsidiarităţii, deoarece nivelul considerabil de schimb de informaţii între statele membre nu poate fi realizat prin soluţii descentralizate. având în vedere amploarea, efectele ...

Monitorul Oficial 403 din 29 Mai 2017 (M. Of. 403/2017)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 18 mai 2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 29 mai 2017

Actualul cadru legislativ prevăzut de legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, este de natură să blocheze raporturile juridice dintre sportivii de performanţă, structurile sportive şi administraţia publică locală, situaţie care conduce la îngheţarea anului competiţional sportiv 2017-2018 prin lipsa de finanţare a activităţii sportive de către administraţia publică locală, motivat de faptul că dispoziţiile legale prevăzute de legea nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, conţin norme legale care intră în contradicţie cu legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în contextul în care activitatea structurilor sportive pe plan local ...

 HOTĂRÂRE nr. 364 din 25 mai 2017 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru cea de-a 3-a Adunare Generală şi Conferinţă Internaţională a Asociaţiei Mondiale a Organismelor Electorale (A-WEB) EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 29 mai 2017

Având în vedere prevederile art. 103 alin. (1) lit. y) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă normativele de cheltuieli pentru cea de-a 3-a adunare generală şi conferinţă internaţională a asociaţiei mondiale a organismelor ...

 HOTĂRÂRE nr. 375 din 25 mai 2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate“, beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 29 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei „ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate“, beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 93 din 1 februarie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) valorificarea producţiei prevăzute la alin. (1) lit. b) se face în ...

Monitorul Oficial 396 din 26 Mai 2017 (M. Of. 396/2017)

 NORME METODOLOGICE din 23 mai 2017 privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 26 mai 2017

──────────aprobate prin ordinul nr. 3.067/709/2017, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 396 din 26 mai 2017────────── art. 1(1) unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita de la ministerul finanţelor publice, până la data de 31 octombrie 2017, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al trezoreriei statului, în limita sumei de 500.000 mii lei, în baza prevederilor art. 1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la uniunea europeană din perioada de programare 2014-2020, inclusiv ...

Monitorul Oficial 400 din 26 Mai 2017 (M. Of. 400/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 350 din 18 mai 2017 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, precum şi trecerea acestuia în domeniul public al comunei Teremia Mare, judeţul Timiş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 26 mai 2017

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar, ca urmare a reevaluării, a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului afacerilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 351 din 18 mai 2017 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi trecerea unei construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, administrate de Ministerul Afacerilor Interne - unităţi subordonate EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 26 mai 2017

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, precum şi al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta ...

Monitorul Oficial 398 din 26 Mai 2017 (M. Of. 398/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 329 din 11 mai 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 682/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, precum şi pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor cap. VIII „Măsuri pentru facilitarea accesului la finanţarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol şi alimentar“ din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.619/2009 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 398 din 26 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. v din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 22/2017 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu comisia europeană şi fondul monetar internaţional, precum şi pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziţia ...

 HOTĂRÂRE nr. 357 din 18 mai 2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, precum şi pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 537/2015 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare „Cantacuzino“ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 398 din 26 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: "art. 11(1) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul sănătăţii poate constitui organisme consultative după cum urmează: comitete şi comisii de specialitate, grupuri tehnice de lucru, precum şi comitetul naţional de vaccinologie şi comitetul naţional de verificare a eliminării rujeolei şi rubeolei, monitorizarea planului de implementare ...

 PROCEDURĂ din 11 mai 2017 de evaluare şi valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor perisabile sau supuse degradării, precum şi pentru aprobarea modelelor unor formulare EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 398 din 26 mai 2017

──────────aprobată de ordinul nr. 1517 din 11 mai 2017, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 398 din 26 mai 2017. ────────── 1. dispoziţii generale 1.1. În sensul prezentei proceduri, prin bunuri perisabile sau supuse degradării se înţelege:a) bunuri perisabile - bunurile de consum alimentar şi materiile prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, păsări vii sau plante; b) bunuri supuse degradării - bunurile pentru care există riscul ca, prin trecerea timpului, valoarea acestora să se diminueze semnificativ, ...

 INSTRUCŢIUNE nr. 2 din 15 mai 2017 privind abrogarea Ordinului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 142/2007 pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 7/2007 privind raportarea unor operaţiuni EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 398 din 26 mai 2017

În urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din cadrul şedinţei din data de 10.05.2017,în temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,autoritatea de supraveghere financiară emite următoarea instrucţiune:art. 1la data intrării în vigoare a prezentei instrucţiuni se abrogă ordinul comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 142/2007 pentru aprobarea instrucţiunii nr. 7/2007 privind raportarea ...

Monitorul Oficial 399 din 26 Mai 2017 (M. Of. 399/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 352 din 18 mai 2017 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 26 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 1.022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 711 din 30 septembrie 2002, se abrogă.prim-ministrusorin mihai grindeanucontrasemnează:p. ministrul economiei,petre iulian nicolescu, secretar de statpreşedintele autorităţii naţionale pentru protecţia consumatorilor,bogdan marcel pandelicăp. viceprim-ministru, ministrul mediului,eugen constantin uricec,secretar de statp. ministrul muncii şi justiţiei sociale,adrian marius rîndunică,secretar de statp. ministrul ...

 HOTĂRÂRE nr. 355 din 18 mai 2017 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru unele imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - structurile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 26 mai 2017

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului afacerilor interne - structurile teritoriale ale inspectoratului general pentru situaţii de urgenţă, ca urmare a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în ...

Monitorul Oficial 396 din 26 Mai 2017 (M. Of. 396/2017)

Monitorul Oficial 393 din 25 Mai 2017 (M. Of. 393/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 339 din 18 mai 2017 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Argeş, Covasna, Constanţa, Alba, Vrancea, Vaslui, Arad, Prahova, Timiş, Gorj, Tulcea, Galaţi, Buzău şi municipiul Bucureşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 25 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea ministerului apărării naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa ...

Monitorul Oficial 392 din 25 Mai 2017 (M. Of. 392/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 338 din 18 mai 2017 privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz, şi pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 392 din 25 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, şi având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă ...

Monitorul Oficial 394 din 25 Mai 2017 (M. Of. 394/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 356 din 18 mai 2017 pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2017 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 25 mai 2017

 În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 7 alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. 1 se aprobă programul de acţiuni pe anul 2017 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa i de risc seismic şi care prezintă pericol public, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2 proiectarea şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 19 din 23 mai 2017 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a actualizării delimitării secţiilor de votare din ţară şi a stabilirii sediilor acestora EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 25 mai 2017

Având în vedere dispoziţiile art. 20-22 din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare prevederile art. 120 din legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora dispoziţiile acestei legi privind secţiile de votare se aplică în mod corespunzător alegerilor pentru preşedintele româniei, alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale, alegerilor pentru parlamentul european, precum şi referendumurilor naţionale şi locale,ţinând cont de prevederile art. 14 alin. (2) şi art. 21 din regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii electorale permanente, aprobat prin hotărârea ...

 CUANTUMUL TOTAL din 25 mai 2017 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Popular Maghiar din Transilvania EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 25 mai 2017

 denumirea partidului politic: erdelyi magyar neppart - partidul popular maghiar din transilvania sediul partidului politic: cluj-napoca, strada suceava nr. 17, judeţul cluj *font 7*┌────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ cuantumul total al cotizaţiilor primite în anul 2016 ...

Monitorul Oficial 389 din 24 Mai 2017 (M. Of. 389/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 326 din 11 mai 2017 privind constituirea Consiliului interministerial „Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat“ şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 389 din 24 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 12 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) pentru realizarea prevederilor politicii din domeniul ajutorului de stat, asigurarea unei poziţii solide a româniei în relaţia cu comisia europeană în acest domeniu, precum şi pentru monitorizarea impactului politicii în domeniul ajutorului de stat, se constituie consiliul interministerial „consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat“, organism consultativ, fără personalitate juridică, denumit în continuare cias.(2) rolul cias este de a contribui la integrarea, corelarea şi aplicarea ...

Monitorul Oficial 387 din 24 Mai 2017 (M. Of. 387/2017)

 INSTRUCŢIUNI nr. 46 din 2 mai 2017 privind asigurarea geografică în Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 387 din 24 mai 2017

În temeiul art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următoarele instrucţiuni:cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezentele instrucţiuni reglementează activitatea de asigurare geografică în ministerul afacerilor interne, denumit în continuare m.a.i.(2) asigurarea geografică reprezintă forma de sprijin a acţiunilor executate de structurile m.a.i. în domeniile ordinii şi siguranţei publice sau al situaţiilor de urgenţă şi cuprinde totalitatea activităţilor desfăşurate pentru asigurarea cerinţelor de informaţii geografice, necesare îndeplinirii în bune condiţii a misiunilor.art. 2prezentele instrucţiuni se aplică ...

Monitorul Oficial 388 din 24 Mai 2017 (M. Of. 388/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 325 din 11 mai 2017 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv „Pandurii“ Târgu Jiu în domeniul public al municipiului Târgu Jiu, judeţul Gorj EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 388 din 24 mai 2017

Având în vedere prevederile art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi prevederile hotărârii consiliului local al municipiului târgu jiu nr. 384 din 14 septembrie 2015, modificată şi completată de hotărârea consiliului local al municipiului târgu jiu nr. 112 din 5 octombrie 2016,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ...

Monitorul Oficial 389 din 24 Mai 2017 (M. Of. 389/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 324 din 11 mai 2017 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi, ca urmare a restituirii acesteia către persoanele îndreptăţite EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 389 din 24 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un imobil, cu nr. mfp 101.241, aflat în administrarea ministerului afacerilor interne - inspectoratul de poliţie al judeţului iaşi, ca urmare a restituirii acesteia către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2ministerul afacerilor interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele ...

 HOTĂRÂRE nr. 327 din 11 mai 2017 privind înscrierea unor bunuri imobile constând în foraje piezometrice în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, pentru administraţiile bazinale de apă Argeş -Vedea, Banat, Buzău - Ialomiţa, Prut - Bârlad şi Someş - Tisa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 389 din 24 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea administraţiei naţionale „apele române“, instituţie publică aflată în coordonarea ministerului apelor şi pădurilor, pentru administraţiile bazinale de apă argeş - vedea, banat, buzău - ialomiţa, prut - bârlad şi someş - tisa, a bunurilor imobile constând în foraje piezometrice, rezultate din ...

 HOTĂRÂRE nr. 336 din 18 mai 2017 pentru modificarea anexei nr. 23 la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 389 din 24 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla secţiunea i „bunuri imobile“ din anexa nr. 23 „inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei cernăteşti“ la hotărârea guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul buzău, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 621 şi 621 bis din 22 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă poziţiile nr. 233, 234, 235, 236, 237, 238, ...

Monitorul Oficial 390 din 24 Mai 2017 (M. Of. 390/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 63 din 16 mai 2017 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Analiza anuală a creşterii pentru 2017 - COM (2017) 725 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 390 din 24 mai 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/319 din 12.05.2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată că analiza anuală a creşterii pentru 2017 (aac) reprezintă o componentă principală a pachetului de toamnă privind semestrul european deoarece stabileşte priorităţile care vor orienta acţiunile ue şi ale statelor membre ...

 HOTĂRÂRE nr. 328 din 11 mai 2017 privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Economiei, precum şi a unităţilor aflate în subordinea şi coordonarea acestuia EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 390 din 24 mai 2017

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului economiei, precum şi a unităţilor aflate în subordinea şi coordonarea acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă ...

Monitorul Oficial 391 din 24 Mai 2017 (M. Of. 391/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 40 din 24 mai 2017 privind numirea unui vicepreşedinte şi a doi membri în Comitetul de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 391 din 24 mai 2017

În temeiul prevederilor art. 67 din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 3 şi 4 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse numesc, până la data de 23 aprilie 2020, pe locurile devenite vacante în data de 23 aprilie 2015 prin încetarea mandatului început la data de 23 octombrie 2012, potrivit hotărârii parlamentului româniei nr. 42/2012 privind numirea membrilor comitetului de reglementare al autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, cu nominalizarea funcţiilor, un vicepreşedinte şi doi ...

 HOTĂRÂRE nr. 41 din 24 mai 2017 privind numirea preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 391 din 24 mai 2017

În temeiul prevederilor art. 101 din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse numeşte, pentru o perioadă de 8 ani, domnul barbu daniel-constantin în funcţia de preşedinte al autorităţii electorale permanente.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat în şedinţa comună din 24 mai 2017.p. preŞedintele camerei deputaŢilor,petru-gabriel vlasep. preŞedintele senatului,iulian-claudiu mandabucureşti, 24 mai 2017.nr. 41.----

 HOTĂRÂRE nr. 42 din 24 mai 2017 privind numirea unui membru al Consiliului de administraţie şi viceguvernator al Băncii Naţionale a României EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 391 din 24 mai 2017

În temeiul prevederilor art. 67 din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 32 alin. (1), ale art. 33 alin. (2)-(5) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, cu modificările ulterioare,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse numeşte domnul nicolăescu gheorghe-eugen în funcţia de membru al consiliului de administraţie şi viceguvernator al băncii naţionale a româniei, pe locul devenit vacant prin demisie, pentru durata rămasă a mandatului început la data de 11 octombrie 2014, potrivit hotărârii parlamentului româniei nr. 27/2014 pentru numirea consiliului de administraţie al băncii naţionale a româniei.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat în ...

 HOTĂRÂRE nr. 43 din 24 mai 2017 privind numirea vicepreşedintelui - membru executiv - sectorul asigurărilor-reasigurărilor al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 391 din 24 mai 2017

În temeiul prevederilor art. 67 din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 12 lit. b) şi alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse numeşte domnul coca constantinescu gheorghe cornel în funcţia de vicepreşedinte - membru executiv - sectorul asigurărilor-reasigurărilor al consiliului autorităţii de supraveghere financiară, pentru durata rămasă a mandatului început la data de 5 noiembrie 2013, potrivit hotărârii parlamentului româniei nr. 60/2013 privind numirea membrilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară, pe ...

Monitorul Oficial 388 din 24 Mai 2017 (M. Of. 388/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 323 din 11 mai 2017 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.577/2004 privind desemnarea reprezentanţilor părţii române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 388 din 24 mai 2017

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicarticolul 1 din hotărârea guvernului nr. 1.577/2004 privind desemnarea reprezentanţilor părţii române în comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 905 din 5 octombrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1se numeşte în calitatea de şef al delegaţiei române în comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană domnul chestor principal de poliţie galoş liviu-marius, adjunct al inspectorului general al inspectoratului general al poliţiei de frontieră române."prim-ministrusorin mihai grindeanu contrasemnează: ministrul afacerilor interne,carmen daniela dan ministrul afacerilor externe,teodor-viorel meleşcanu bucureşti, ...

Monitorul Oficial 389 din 24 Mai 2017 (M. Of. 389/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 335 din 18 mai 2017 privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Bălţeşti, judeţul Prahova EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 389 din 24 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 172 alin. (5) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă desfiinţarea centrului de sănătate bălţeşti, cu sediul în comuna bălţeşti, satul bălţeşti nr. 233 d, judeţul prahova, cu personalitate juridică, ca urmare a hotărârii consiliului local al comunei bălţeşti nr. 14 din 12.02.2014, pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către consiliul local al comunei bălţeşti, judeţul prahova.art. 2componentele bazei materiale achiziţionate cu finanţare de la bugetul de stat sau cu credite externe garantate de ...

Monitorul Oficial 383 din 23 Mai 2017 (M. Of. 383/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 322 din 11 mai 2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 383 din 23 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului tineretului şi sportului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 42 din 19 ianuarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:1. la articolul 2 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:"h) îndeplineşte obligaţiile ce revin româniei în calitate de stat membru al uniunii europene în domeniile sale de competenţă şi participă la procesul de elaborare a politicilor şi documentelor europene în domeniul tineretului şi sportului."2. ...

 HOTĂRÂRE nr. 340 din 18 mai 2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 383 din 23 mai 2017

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al societăţii de transport cu metroul bucureşti „metrorex“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut în anexa ...

 HOTĂRÂRE nr. 341 din 18 mai 2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune „CNCIR“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 383 din 23 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru compania naţională pentru controlul cazanelor, instalaţiilor de ridicat şi recipientelor sub presiune „cncir“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, prevăzut în anexa care ...

 HOTĂRÂRE nr. 342 din 18 mai 2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime“ - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 383 din 23 mai 2017

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al companiei naţionale „administraţia porturilor maritime“ - s.a. constanţa, aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut în anexa care ...

Monitorul Oficial 384 din 23 Mai 2017 (M. Of. 384/2017)

 NORME METODOLOGICE din 11 mai 2017 privind autorizarea laboratoarelor în vederea efectuării de analize pentru vin şi celelalte produse pe bază de must şi vin ce urmează a fi expediate în scopul comercializării pe piaţa internă EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 384 din 23 mai 2017

──────────aprobate prin ordinul nr. 145 din 11 mai 2017, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 384 din 23 mai 2017.────────── art. 1 pentru analizarea compoziţiei fizico-chimice a vinului şi celorlalte produse pe bază de must şi vin, laboratoarele vor aplica metodele de analiză a vinului în concordanţă cu standardele prevăzute de legislaţia europeană în vigoare.art. 2(1) În vederea autorizării, laboratoarele trebuie să dispună de dotarea tehnică şi de personal de laborator calificat care să permită efectuarea determinărilor cuprinse în raportul de încercare.(2) aparatura utilizată pentru determinări trebuie să fie etalonată metrologic, ...

Monitorul Oficial 381 din 22 Mai 2017 (M. Of. 381/2017)

 HOTĂRÂREA din 6 octombrie 2016 în Cauza Bartok şi alţii împotriva României EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 381 din 22 mai 2017

(cererea nr. 17.282/09 şi alte două cereri - a se vedea lista anexată)strasbourgprezenta hotărâre este definitivă, dar poate suferi modificări de formă.În cauza bartok şi alţii împotriva româniei, curtea europeană a drepturilor omului (secţia a patra), reunită într-un comitet compus din: vincent a. de gaetano, preşedinte, egidijus k\'fbris, gabriele kucsko-stadlmayer, judecători, şi hasan bakırcı, grefier de secţie,după ce a deliberat în camera de consiliu la 15 septembrie 2016,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:procedura1. la originea cauzei se află mai multe cereri îndreptate împotriva româniei şi introduse la curte în temeiul art. 34 din convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a ...

Monitorul Oficial 382 din 22 Mai 2017 (M. Of. 382/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 349 din 18 mai 2017 privind stabilirea uniformei, siglei, insignei şi documentelor de legitimare pentru personalul militar al Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 382 din 22 mai 2017

 având în vedere prevederile art. 1 şi 2 din ordonanţa guvernului nr. 51/1994 privind drepturile de echipament şi materiale de resortul echipamentului în timp de pace ale personalului din sectorul apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată cu modificări prin legea nr. 143/1994, cu modificările ulterioare, ale art. 9 lit. b) şi art. 109 alin. (1) din legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 27 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 76/2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea direcţiei generale de protecţie internă a ministerului afacerilor interne, ...

Monitorul Oficial 378 din 22 Mai 2017 (M. Of. 378/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 58 din 16 mai 2017 referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Migraţia pe ruta central-mediteraneeană, Gestionarea fluxurilor de migraţie, salvarea de vieţi omeneşti - JOIN (2017) 4 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 378 din 22 mai 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/323 din 11.05.2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată că: a) în 2016, ruta central-mediteraneeană a fost principala rută de sosire în europa pentru migranţii în situaţie neregulamentară. peste 181.000 de migranţi au fost detectaţi pe această rută, ...

 HOTĂRÂRE nr. 60 din 16 mai 2017 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Al patrulea raport privind progresele înregistrate către o uniune a securităţii efectivă şi autentică - COM(2017) 41 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 378 din 22 mai 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/326 din 11.05.2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. apreciază:a) soluţiile identificate de comisia europeană pentru impulsionarea realizării unui management al informaţiilor rapid, eficient şi calitativ, cum ar fi crearea unui portal unic de căutare care să permită ...

 HOTĂRÂRE nr. 61 din 16 mai 2017 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Al doilea raport privind starea Uniunii Energetice - COM (2017) 53 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 378 din 22 mai 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţilor europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea 13/2008, în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. xxxv/296 din 4.05.2017, senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. sprijină strategia ue privind uniunea energetică, dorind să contribuie la implementarea acţiunilor sale.2. apreciază că al doilea raport privind starea uniunii energetice, lansat recent de comisia europeană, poate reprezenta un instrument ...

 HOTĂRÂRE nr. 62 din 16 mai 2017 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Evaluarea punerii în aplicare a Strategiei UE în materie de droguri 2013-2020 şi a Planului de acţiune al UE în materie de droguri 2013-2016: menţinerea necesităţii unui Plan de acţiune al UE în materie de droguri 2017-2020 - COM (2017) 195 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 378 din 22 mai 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/324 din 11.05.2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. subliniază că: a) evaluarea realizată de comisia europeană a vizat cele 15 obiective şi 54 de acţiuni ale planului de acţiune al ue în domeniul drogurilor în perioada 2013-2016, ...

 HOTĂRÂRE nr. 64 din 16 mai 2017 referitoare la Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană şi Comitetul Economic şi Social European - Raport privind mecanismul de alertă 2017 [elaborat în conformitate cu articolele 3 şi 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.176/2011 privind prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice] - COM (2016) 728 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 378 din 22 mai 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/320 din 12.05.2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată că:a) raportul privind mecanismul de alertă (rma) 2017 recomandă realizarea unor bilanţuri aprofundate pentru 13 state membre care se confruntă cu diferite provocări şi riscuri ce s-ar putea extinde în toată ...

 HOTĂRÂRE nr. 65 din 16 mai 2017 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Acord-tip privind statutul în conformitate cu articolul 54 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2016/1.624 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliţia de frontieră şi garda de coastă la nivel european - COM (2016) 747 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 378 din 22 mai 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/317 din 11.05.2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată că prezenta comunicare cuprinde o propunere de acord-tip privind statutul cadrului de cooperare între agenţia europeană pentru poliţia de frontieră şi garda de coastă şi echipele sale, pe ...

 HOTĂRÂRE nr. 66 din 16 mai 2017 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Al optulea raport privind transferul şi relocarea - COM (2016) 791 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 378 din 22 mai 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/325 din 11.05.2017,senatul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată eforturile comisiei europene de continuare a colaborării foarte strânse cu autorităţile italiene şi elene, precum şi cu statele membre, agenţiile ue şi ceilalţi parteneri pentru identificarea ...

 HOTĂRÂRE nr. 67 din 16 mai 2017 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind recomandările de reformă în domeniul reglementării serviciilor profesionale - COM (2016) 820 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 378 din 22 mai 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008, în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/295 din 4.05.2017, senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. subliniază că, în baza acestei comunicări, obiectivul comisiei europene este să demareze un proces de evaluare a reglementărilor naţionale, în special din perspectiva proporţionalităţii acestora şi a ...

 HOTĂRÂRE nr. 68 din 16 mai 2017 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Al doilea raport intermediar: primele rezultate cu privire la cadrul de parteneriat cu ţările terţe în contextul Agendei europene privind migraţia - COM (2016) 960 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 378 din 22 mai 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008, în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/318 din 11.05.2017, senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată:a) progresele înregistrate în ceea ce priveşte cooperarea cu ţările terţe considerate prioritare (niger, mali, senegal, etiopia, nigeria) în cadrul noului parteneriat în domeniul migraţiei, adoptat în ...

 CUANTUMUL TOTAL din 22 mai 2017 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Democrat EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 378 din 22 mai 2017

 denumirea partidului politic: partidul naţional democrat (pnd) sediul: str. turnul eiffel nr. 6, sectorul 2, bucureşti  situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite de partidul naţional democrat în anul fiscal 2016:*font 7*┌───┬─────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐│nr.│ partidul │cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul││crt│ naţional │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al ││ │ democrat │cotiza- │cotiza- │cotiza- │cotiza- │cotiza- │cotiza- │cotiza- │cotiza- │cotiza- │cotiza- │cotiza- │cotiza- ││ ...

Monitorul Oficial 379 din 22 Mai 2017 (M. Of. 379/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 331 din 18 mai 2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Olt de către domnul Cotarcea Ionuţ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 379 din 22 mai 2017

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului olt de către domnul cotarcea ionuţ.prim-ministrusorin mihai grindeanucontrasemnează:ministrul afacerilor interne,carmen daniela danbucureşti, 18 mai 2017.nr. 331.-----

 HOTĂRÂRE nr. 332 din 18 mai 2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Olt de către domnul Ioniţă Radu-George EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 379 din 22 mai 2017

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul ioniţă radu-george exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului olt.prim-ministrusorin mihai grindeanucontrasemnează:ministrul afacerilor interne,carmen daniela danbucureşti, 18 mai 2017.nr. 332.-----

Monitorul Oficial 380 din 22 Mai 2017 (M. Of. 380/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 43 din 11 mai 2017 pentru modificarea anexei nr. 2 „Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori“, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 380 din 22 mai 2017

Având în vedere prevederile:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;– art. 4-6 din hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor consiliului camerei auditorilor financiari din românia,consiliul camerei auditorilor financiari din românia adoptă următoarea hotărâre:art. ianexa nr. 2 „lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele protocolului de colaborare încheiat între camera ...

 HOTĂRÂRE nr. 32 din 9 mai 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale EMITENT: Uniunea Naţională a Notarilor Publici PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 380 din 22 mai 2017

Având în vedere:- modificările aduse legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, prin legea nr. 206/2016 pentru completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării româniei la uniunea europeană, precum şi pentru modificarea şi completarea legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, în ceea ce priveşte modalitatea de organizare şi desfăşurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale;– necesitatea punerii în concordanţă a acestor modificări atât cu prevederile regulamentului de aplicare a legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin ...

Monitorul Oficial 381 din 22 Mai 2017 (M. Of. 381/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 348 din 18 mai 2017 privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 381 din 22 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 2 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin legea nr. 259/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. iii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin legea nr. 171/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă alocarea sumei de 12.774 mii lei ...

 HOTĂRÂRE nr. 59 din 16 mai 2017 referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu în conformitate cu articolul 395 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului - COM (2017) 24 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 381 din 22 mai 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/256 din 12.04.2017 şi a raportului comun suplimentar al comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/291 din 04.05.2017 şi al comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital nr. xxii/188 din 25.04.2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul ...

Monitorul Oficial 375 din 19 Mai 2017 (M. Of. 375/2017)

 CIRCULARĂ nr. 6 din 4 mai 2017 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 140 de ani de la proclamarea Independenţei de stat a României EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 375 din 19 mai 2017

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 8 mai 2017, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic o monedă din argint dedicată împlinirii a 140 de ani de la proclamarea independenţei de stat a româniei.art. 2caracteristicile monedei sunt următoarele:valoare nominală 10 leimetal arginttitlu ...

Monitorul Oficial 374 din 19 Mai 2017 (M. Of. 374/2017)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 11 mai 2017 privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile-teren fără construcţii aflate în proprietatea publică a statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 374 din 19 mai 2017

Având în vedere că proiectele de infrastructură de transport sunt investiţii publice de importanţă strategică pentru românia, care asigură conectivitatea cu coridoarele de transport europene şi creşterea mobilităţii populaţiei şi a mărfurilor, influenţând în mod direct relaţiile economice şi dezvoltarea mediului de afaceri la nivel naţional,întrucât pentru acest proiect de infrastructură de transport este necesară reglementarea unor măsuri în regim de urgenţă, deoarece perioada de desfăşurare a lucrărilor de execuţie este scurtă în raport cu data de începere a execuţiei lucrărilor,neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă este de natură să întârzie punerea în aplicare a fazei a 2-a a proiectului de ...

 HOTĂRÂRE nr. 45 din 11 mai 2017 privind ocuparea locului vacant de membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România de către domnul Popa Irimie Emil EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 374 din 19 mai 2017

În temeiul prevederilor:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 5, art. 15 alin. (1) lit. o) şi alin. (3) şi art. 18 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;– art. 1 lit. a) din hotărârea conferinţei ordinare anuale a camerei auditorilor financiari din românia nr. 2/2014 cu privire la alegerea consiliului camerei auditorilor financiari din românia, a comisiei de auditori statutari şi a comisiei de disciplină;– hotărârii consiliului camerei ...

Monitorul Oficial 377 din 19 Mai 2017 (M. Of. 377/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 333 din 18 mai 2017 privind stabilirea zilei de 2 iunie 2017 ca zi liberă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 377 din 19 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) pentru salariaţii din sectorul public, ziua de 2 iunie 2017 se stabileşte ca zi liberă.(2) pentru ziua stabilită ca zi liberă potrivit alin. (1), instituţiile publice îşi vor desfăşura activitatea în regim de program normal în ziua de 10 iunie 2017 sau vor prelungi corespunzător timpul de lucru, până la data de 16 iunie 2017, potrivit planificărilor stabilite.(3) prestarea activităţii potrivit alin. (2) nu conferă acordarea de timp liber corespunzător.art. 2prevederile art. 1 nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă ...

 HOTĂRÂRE nr. 334 din 18 mai 2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 263/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului pe anul 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 377 din 19 mai 2017

 În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor, aprobată prin legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 11 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea departamentului pentru privatizare şi administrarea participaţiilor statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi ...

 PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE din 11 mai 2017 a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 377 din 19 mai 2017

──────────*) aprobată prin ordinul nr. 739 din 11 mai 2017, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 377 din 19 mai 2017──────────art. 1(1) operatorii economici care solicită înregistrarea în registrul operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să prezinte următoarele documente/informaţii:a) cererea de înregistrare/reînnoire a înregistrării în registrul operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură;b) certificatul de ...

Monitorul Oficial 372 din 18 Mai 2017 (M. Of. 372/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 38 din 16 mai 2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 372 din 18 mai 2017

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 125/2016 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- doamna deputat cosma andreea, aparţinând grupului parlamentar al psd, trece de la comisia juridică, de disciplină şi imunităţi la comisia pentru politică externă, în calitate de membru;– domnul deputat ...

 HOTĂRÂRE nr. 39 din 16 mai 2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Investiţia în Tinerii Europei COM (2016) 940 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 372 din 18 mai 2017

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/179, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 9 mai 2017,camera deputaţilor:1. recomandă identificarea şi înlăturarea barierelor administrative din calea manifestării spiritului de iniţiativă şi a formării capacităţii antreprenoriale, indispensabile unei economii de piaţă funcţionale, care să asigure tinerilor şanse de carieră echitabile, atât ...

 HOTĂRÂRE nr. 40 din 16 mai 2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Îmbunătăţirea şi modernizarea educaţiei COM (2016) 941 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 372 din 18 mai 2017

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/180, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 9 mai 2017, camera deputaţilor:1. susţine necesitatea inovării în învăţământul şcolar, recomandă stimularea diversificării programelor şcolare, a formelor de instruire şcolară şi a tipurilor de entităţi educative, ca răspuns la diversitatea în creştere a calificărilor profesionale ...

 HOTĂRÂRE nr. 311 din 11 mai 2017 pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei anuale de participare a României la Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2016-30 iunie 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 372 din 18 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. i alin. (4) din ordonanţa guvernului nr. 25/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiilor ministerului justiţiei la organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care românia este parte, aprobată prin legea nr. 332/2015, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă cuantumul şi plata cotizaţiei anuale de participare a româniei la conferinţa de la haga de drept internaţional privat, pentru anul financiar 1 iulie 2016-30 iunie 2017, în limita echivalentului în lei al sumei de 20.392,51 euro.art. 2echivalentul în lei al ...

 HOTĂRÂRE nr. 8 din 8 mai 2017 privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea iunie 2017 EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 372 din 18 mai 2017

În baza prevederilor regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin hotărârea consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali nr. 7/2014,în temeiul prevederilor art. 11 lit. a^1) din ordonanţa guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul superior al camerei consultanţilor fiscali, întrunit în şedinţa din 8 mai 2017, hotărăşte:art. 1(1) examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea iunie 2017, denumit în continuare examen, va avea loc în municipiul bucureşti ...

 NORME METODOLOGICE din 11 mai 2017 privind condiţiile de comercializare cu amănuntul a vinului vrac fără denumire de origine controlată, fără indicaţie geografică şi fără denumire de soi EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 372 din 18 mai 2017

──────────aprobate de ordinul nr. 146 din 11 mai 2017, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 372 din 18 mai 2017.────────── art. 1(1) comercializarea cu amănuntul a vinului vrac fără denumire de origine controlată, fără indicaţie geografică şi fără denumire de soi, denumit în continuare vin, se face exclusiv în spaţii comerciale autorizate în acest scop, care să asigure menţinerea caracteristicilor fizico-chimice şi organoleptice ale vinului.(2) În spaţiile destinate comercializării cu amănuntul a vinului este interzisă comercializarea altor produse alimentare şi nealimentare neambalate.(3) pentru menţinerea caracteristicilor fizico-chimice şi organoleptice ale vinurilor supuse comercializării cu amănuntul, ...

Monitorul Oficial 371 din 18 Mai 2017 (M. Of. 371/2017)

Monitorul Oficial 368 din 17 Mai 2017 (M. Of. 368/2017)

 PROCEDURĂ din 3 mai 2017 de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 368 din 17 mai 2017

──────────aprobată de ordinul nr. 660 din 3 mai 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 368 din 17 mai 2017.────────── cap. ireguli generale privind comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între ministerul finanţelor publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridicăart. 1comunicarea prin „spaţiul privat virtual“(1) persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică pot opta pentru a li se comunica prin mijloace electronice de transmitere la distanţă actele administrative fiscale emise în formă electronică de către organul fiscal central, prin accesarea serviciului „spaţiul privat virtual“, ...

Monitorul Oficial 367 din 17 Mai 2017 (M. Of. 367/2017)

 NORMĂ nr. 16 din 16 mai 2017 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 39/2016 privind asigurările auto din România EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 367 din 17 mai 2017

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (2), (5) şi (6), art. 18 alin. (6) şi (10), art. 20 alin. (4), art. 37 alin. (2) şi ale art. 38 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule ...

Monitorul Oficial 365 din 17 Mai 2017 (M. Of. 365/2017)

 NORMĂ nr. 15 din 16 mai 2017 privind metodologia de calcul de către Autoritatea de Supraveghere Financiară al tarifelor de referinţă pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 365 din 17 mai 2017

În urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din cadrul şedinţei din data de 15 mai 2017,în scopul aplicării prevederilor art. 18 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie,în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,autoritatea de ...

 CUANTUMUL TOTAL din 17 mai 2017 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional „Pentru Patrie“ EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 365 din 17 mai 2017

 denumirea partidului politic: partidul naţional "pentru patrie" sediul partidului politic: str. duzilor nr. 40, satul dumitrana, oraşul măgurele, judeţul ilfov  situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2016*font 7*┌───┬─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ cuantumul total al cotizaţiilor primite în anul 2016 ...

Monitorul Oficial 367 din 17 Mai 2017 (M. Of. 367/2017)

 INSTRUCŢIUNI nr. 2 din 16 mai 2017 privind acreditarea observatorilor, a delegaţilor mass-mediei străini şi a delegaţilor formaţiunilor politice la alegerile locale parţiale pentru primari din data de 11 iunie 2017 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 367 din 17 mai 2017

Având în vedere dispoziţiile art. 27 alin. (3), art. 33 alin. (3) şi (6), art. 39 alin. (2), art. 83 alin. (1)-(5), art. 93 alin. (2), art. 121 alin. (3), art. 128-130 şi art. 132 din legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali,ţinând cont de prevederile art. 33 alin. (1) şi (3) din legea nr. 115/2015, potrivit cărora birourile electorale judeţene constituite în judeţele în care se organizează alegeri locale parţiale în cel puţin două circumscripţii electorale comunale, orăşeneşti sau municipale îndeplinesc ...

Monitorul Oficial 359 din 16 Mai 2017 (M. Of. 359/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 315 din 11 mai 2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Naţională „Imprimeria Naţională“ - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 16 mai 2017

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru compania naţională „imprimeria naţională“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului finanţelor publice, prevăzut în ...

 HOTĂRÂRE nr. 316 din 11 mai 2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Comercială „Uzina Termoelectrică Midia“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 16 mai 2017

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru societatea comercială „uzina termoelectrică midia“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului energiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrusorin mihai grindeanucontrasemnează:ministrul ...

 HOTĂRÂRE nr. 317 din 11 mai 2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale „Radionav“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 16 mai 2017

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al companiei naţionale de radiocomunicaţii navale „radionav“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut în anexa care ...

 HOTĂRÂRE nr. 318 din 11 mai 2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 16 mai 2017

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al companiei naţionale „administraţia porturilor dunării fluviale“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut în anexa care ...

 HOTĂRÂRE nr. 319 din 11 mai 2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 16 mai 2017

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al companiei naţionale „administraţia canalelor navigabile“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut în anexa care face ...

 HOTĂRÂRE nr. 320 din 11 mai 2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 16 mai 2017

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru societatea naţională de radiocomunicaţii - s.a., aflată sub autoritatea ministerului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrusorin ...

 HOTĂRÂRE nr. 321 din 11 mai 2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 16 mai 2017

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru compania naţională „poşta română“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, prevăzut în anexa ...

Monitorul Oficial 362 din 16 Mai 2017 (M. Of. 362/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 30 din 28 aprilie 2017 pentru modificarea şi completarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 4/2017 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 362 din 16 mai 2017

 În temeiul:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 15 alin. (3) şi art. 69 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011; – art. 23 din normele privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din registrul public al auditorilor financiari, aprobate prin hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 16/2012, cu modificările ulterioare;– ...

Monitorul Oficial 363 din 16 Mai 2017 (M. Of. 363/2017)

 NORME TEHNICE din 27 aprilie 2017 privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017

──────────aprobate de ordinul nr. 448 din 27 aprilie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 363 din 16 mai 2017.────────── cap. idispoziţii generaleart. 1prezentele norme metodologice au ca obiect reglementarea aplicării prevederilor hotărârii guvernului nr. 777/2016 privind structura, organizarea şi funcţionarea registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale, denumită în continuare hotărâre.art. 2nomenclatura stradală este definită la art. 2 lit. b) din hotărâre.art. 3adresa administrativă este definită la art. 2 lit. a) din hotărâre.art. 4registrul electronic naţional al nomenclaturilor stradale, denumit în continuare registru, este definit la art. 1 alin. (1) din hotărâre.art. 5sistemul informatic aferent registrului este ...

Monitorul Oficial 361 din 16 Mai 2017 (M. Of. 361/2017)

 CONTRACT-CADRU din 16 iunie 2016 de finanţare între România şi Banca Europeană de Investiţii EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 361 din 16 mai 2017

──────────aprobat prin legea nr. 85 din 28 aprilie 2017 publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 361 din 16 mai 2017.────────── fi no 85.404 (ro) serapis no 2015-0548 romÂnia ue cofinanŢare pentru mediu 2014-2020 contract-cadru de finanţare între românia şi banca europeană de investiţii luxemburg, 16 iunie 2016 tabla de materiiÎntrucât:interpretări şi definiţiiarticolul 11.01 valoarea creditului1.02 procedura de tragere1.03 moneda tragerii1.04 condiţii de tragere1.05 amânarea tragerii1.06 anularea şi suspendarea1.07 anularea după expirarea creditului1.08 sume datorate conform articolului 11.09 alocarea1.10 procedura de realocarearticolul 22.01 valoarea împrumutului2.02 valuta de rambursare, dobânzi şi alte comisioane2.03 confirmarea din partea bănciiarticolul 33.01 rata dobânzii3.02 dobânda aferentă sumelor restante3.03 eveniment de ...

Monitorul Oficial 360 din 16 Mai 2017 (M. Of. 360/2017)

 CONTRACT-CADRU din 15 iulie 2016 de finanţare între România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru creştere 2014-2020) EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 360 din 16 mai 2017

──────────aprobat prin legea nr. 84 din 28 aprilie 2017, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 360 din 16 mai 2017.────────── fi n° 85.447(ro) serapis n° 2015-0396 romÂnia cofinanŢare ue pentru creŞtere 2014-2020 contract-cadru de finanţare între românia şi banca europeană de investiţii bucureşti, 15 iulie 2016 interpretare şi definiţiiart. 11.01. valoarea creditului1.02. procedura de tragere1.03. moneda tragerii1.04. condiţii de tragere1.05. amânarea tragerii1.06. anularea şi suspendarea1.07. anulare după expirarea creditului1.08. sume datorate conform articolului 11.09. alocare1.10. procedura de realocareart. 22.01. suma împrumutului2.02. valuta de rambursare, dobânzi şi alte taxe2.03. confirmarea din partea bănciiart. 33.01. rata dobânzii3.02. dobânda aferentă sumelor restante3.03. eveniment de perturbare a pieţeiart. ...

Monitorul Oficial 356 din 15 Mai 2017 (M. Of. 356/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 313 din 11 mai 2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru dezvoltare durabilă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 15 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 23 alin. (4) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) În cadrul aparatului de lucru al guvernului se înfiinţează departamentul pentru dezvoltare durabilă, denumit în continuare departamentul, structură fără personalitate juridică care funcţionează în subordinea prim-ministrului, finanţată de la bugetul de stat prin bugetul secretariatului general al guvernului.(2) departamentul are următoarele funcţii:a) de coordonare a activităţilor de implementare rezultate din setul de 17 obiective de dezvoltare durabilă - odd ale agendei 2030;b) de planificare ...

Monitorul Oficial 357 din 15 Mai 2017 (M. Of. 357/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 51 din 9 mai 2017 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice (reformare) - COM (2016) 864 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene, nr. xxxv/299 din 4.05.2017, senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei1. constată că: a) prezenta propunere de directivă respectă principiul subsidiarităţii deoarece modificările propuse ale dispoziţiilor din regulamentul privind pieţele energiei electrice, din directiva privind normele comune pentru piaţa internă ...

 HOTĂRÂRE nr. 52 din 9 mai 2017 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind piaţa internă a energiei electrice (reformare) - COM (2016) 861 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/298 din 4.05.2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei1. constată că: a) propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului privind piaţa internă a energiei electrice (reformare), nu respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii. temeiul juridic al măsurilor propuse ...

 HOTĂRÂRE nr. 53 din 9 mai 2017 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) - COM (2016) 767 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. xxxv/297 din 4.05.2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei1. constată că:a) prezenta propunere de regulament respectă principiul subsidiarităţii. deşi uniunea nu are competenţe exclusive, problema protecţiei mediului, la care energiile regenerabile contribuie, are un puternic caracter transfrontalier, iar obligaţiile ...

 HOTĂRÂRE nr. 54 din 9 mai 2017 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor - Comunicarea din 2016 privind politica de extindere a UE - COM (2016) 715 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comun al comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/214 din 29.03.2017 şi al comisiei pentru politică externă nr. xxiv/42 din 29.03.2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei1. constată că:a) prezenta comunicare analizează progresele înregistrate de statele candidate şi de cele potenţial candidate cu privire ...

 HOTĂRÂRE nr. 55 din 9 mai 2017 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Planul de acţiune european în domeniul apărării - COM (2016) 950 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comun al comisiei pentru afaceri europene şi al comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională nr. xxxv/119 din 23.03.2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei1. constată că prezenta comunicare prezintă planul de acţiune european în domeniul apărării ce urmăreşte să contribuie la ...

 HOTĂRÂRE nr. 56 din 9 mai 2017 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Schimbul de date cu caracter personal şi protecţia acestora într-o lume globalizată - COM 7 (2017) final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/300 din 4.05.2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei1. constată că prezenta comunicare stabileşte cadrul strategic al comisiei pentru „deciziile privind caracterul adecvat al nivelului de protecţie“ în procesul schimbului de date cu caracter personal şi al protecţiei ...

 HOTĂRÂRE nr. 57 din 9 mai 2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 şi a Deciziei nr. 1.247/2002/CE - COM (2017) 8 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/301 din 4.05.2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei1. consideră că propunerea de regulament respectă principiul subsidiarităţii, deoarece se încadrează în domeniul de competenţă exclusivă a uniunii, întrucât numai uniunea poate adopta norme care reglementează prelucrarea datelor cu caracter ...

 HOTĂRÂRE nr. 307 din 5 mai 2017 pentru modificarea şi completarea Normelor privind modul de nominalizare a membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 235/2003 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. inormele privind modul de nominalizare a membrilor comitetului pentru audit public intern, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 235/2003, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 162 din 13 martie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) 1 expert în contabilitate publică;"2. la articolul 1 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:"h) 1 reprezentant din conducerea structurilor asociative ale autorităţilor publice locale."3. la articolul 2, după ...

 HOTĂRÂRE nr. 308 din 5 mai 2017 privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Focşani, judeţul Vrancea, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (2) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 867 şi 868 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea ministerului apărării naţionale a unui imobil situat în municipiul focşani, judeţul vrancea, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului prin hotărârea consiliului ...

Monitorul Oficial 358 din 15 Mai 2017 (M. Of. 358/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 314 din 11 mai 2017 pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 25 mai 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 15 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 26 lit. k) din legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă programul manifestărilor prilejuite de ziua eroilor - 25 mai 2017, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrusorin mihai grindeanucontrasemnează:ministrul apărării naţionale,gabriel-beniamin leşviceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,sevil shhaidehministrul afacerilor interne,carmen daniela danministrul afacerilor externe,teodor-viorel meleşcanuministrul finanţelor publice,viorel Ştefanp. ministrul educaţiei naţionale,ariana oana bucur,secretar de statbucureşti, 11 mai 2017.nr. 314.anexĂ programul manifestărilor prilejuite de ziua eroilor - 25 mai ...

 PROCEDURĂ SPECIALĂ din 9 mai 2017 privind autorizarea, construirea, executarea şi operarea conductelor care transportă gazele naturale de la zăcămintele situate în largul Mării Negre până la conducta/conductele proiectelor de importanţă naţională sau, după caz, până la alte conducte care fac obiectul proiectelor cuprinse în planurile de dezvoltare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 15 mai 2017

──────────aprobată de ordinul nr. 2.940 din 9 mai 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 358 din 15 mai 2017.────────── art. 1În conformitate cu art. 25 din legea nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, prin derogare de la prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei mării negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 274/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, aprobată cu modificări şi ...

Monitorul Oficial 351 din 12 Mai 2017 (M. Of. 351/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 305 din 5 mai 2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecţie şi de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 351 din 12 mai 2017

În scopul aplicării în românia a prevederilor regulamentului (ue) 2016/425 al parlamentului european şi al consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecţie şi de abrogare a directivei 89/686/cee a consiliului,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. ii şi al pct. 7 din anexa la ordonanţa guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea ordonanţei guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei uniunii europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 55/2015,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1dispoziţii generale(1) prezenta hotărâre stabileşte măsurile de punere în aplicare, la nivel ...

 HOTĂRÂRE nr. 286 din 5 mai 2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.094/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a generatoarelor de aerosoli EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 351 din 12 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa la hotărârea guvernului nr. 1.094/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a generatoarelor de aerosoli, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 700 din 19 octombrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la punctul 2, subpunctul 2.2 va avea următorul cuprins:"2.2. etichetarea fără a aduce atingere regulamentului (ce) nr. 1.272/2008, fiecare generator de aerosoli trebuie să poarte în mod vizibil următoarele indicaţii lizibile şi de neşters:a) dacă aerosolul este clasificat drept «neinflamabil» conform criteriilor de la punctul 1.9, menţiunea de avertizare «atenţie» şi ...

Monitorul Oficial 354 din 12 Mai 2017 (M. Of. 354/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 304 din 5 mai 2017 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 354 din 12 mai 2017

 În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. ii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea art. 8 din legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea agenţiei naţionale pentru locuinţe,  guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. unicnormele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea agenţiei naţionale pentru locuinţe, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 962/2001, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 15 alineatul (13), partea ...

 HOTĂRÂRE nr. 306 din 5 mai 2017 privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin scoaterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, ca urmare a retrocedării acestora persoanelor îndreptăţite, respectiv ca urmare a pieirii bunului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 354 din 12 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 864 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea anexei nr. 13 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin scoaterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului muncii şi justiţiei sociale, ca urmare a retrocedării acestora persoanelor îndreptăţite, precum şi ca urmare a pieirii bunului, imobilele având datele de identificare prevăzute ...

 HOTĂRÂRE nr. 309 din 5 mai 2017 pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 354 din 12 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul dâmboviţa, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 276 şi 276 bis din 24 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la anexa nr. 8 „inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei aninoasa“, secţiunea i „bunuri imobile“ se modifică după cum urmează:- la ...

 HOTĂRÂRE nr. 310 din 5 mai 2017 privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Clubului Sportiv „Fotbal Club Farul“ Constanţa asupra unui bun imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 354 din 12 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 874 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă revocarea dreptului de folosinţă gratuită al clubului sportiv „fotbal club farul“ constanţa asupra unui bun imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea ministerului tineretului şi sportului - direcţia judeţeană pentru sport şi tineret constanţa, prevăzut în anexa la hotărârea guvernului nr. 666/2001 privind darea în folosinţă gratuită a unui imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea ministerului tineretului şi sportului, ...

Monitorul Oficial 355 din 12 Mai 2017 (M. Of. 355/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 36 din 11 mai 2017 privind revocarea domnului Negriţoiu Mişu din funcţia de preşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară, membru executiv al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 12 mai 2017

Având în vedere raportul comun al comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare şi al comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din camera deputaţilor, respectiv al comisiei economice, industrii şi servicii şi al comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital din senat, precum şi rezultatul votului exprimat de deputaţi şi senatori în şedinţa comună a camerei deputaţilor şi senatului din data de 11 mai 2017,în temeiul prevederilor art. 8 alin. (2) şi art. 10 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin ...

 HOTĂRÂRE nr. 38 din 11 mai 2017 privind modificarea şi completarea art. 9 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 12 mai 2017

Parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicarticolul 9 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 37 din 19 ianuarie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. alineatul (2) se abrogă.2. după alineatul (3) se introducpatrunoialineate, alineatele (3^1)-(3^4), cu următorul cuprins:"(3^1) În vederea audierii, comisia de anchetă parlamentară poate cita orice persoană care lucrează în cadrul guvernului sau în cadrul celorlalte organe ale administraţiei publice şi care poate avea cunoştinţă despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în ...

 HOTĂRÂRE nr. 39 din 11 mai 2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 12 mai 2017

Având în vedere informaţiile apărute în spaţiul public cu privire la o posibilă viciere a rezultatului votului pentru alegerea preşedintelui româniei, desfăşurat în anul 2009,în vederea elucidării circumstanţelor producerii acestor evenimente şi pentru stabilirea măsurilor ce ar putea fi dispuse,în temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 9 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se constituie comisia parlamentară de anchetă a senatului şi camerei deputaţilor pentru a verifica aspectele apărute în mass-media privind organizarea alegerilor din 2009 şi ...

 CIRCULARĂ nr. 7 din 11 mai 2017 privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în valută EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 12 mai 2017

În baza dispoziţiilor art. 5 şi 8 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 13 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei h o t ă r ă ş t e:Începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2017, rata rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în valută cu scadenţa mai mică de 2 ani de la finele perioadei de observare şi mijloacele băneşti în ...

 CIRCULARĂ nr. 8 din 11 mai 2017 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2017 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 12 mai 2017

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei h o t ă r ă ş t e:Începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2017 rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,09% pe an, iar rata dobânzii plătite la rezervele minime ...

Monitorul Oficial 353 din 12 Mai 2017 (M. Of. 353/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 272 din 27 aprilie 2017 pentru aprobarea Procesului-verbal privind controlul comun al traseului liniei de frontieră româno-ungare, în sectoarele apelor de frontieră în anul 2015, semnat la 18 noiembrie 2016 la Mako EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 353 din 12 mai 2017

Având în vedere dispoziţiile art. 11 alin. (1) lit. b) din acordul dintre guvernul republicii socialiste românia şi guvernul republicii populare ungare privind regimul frontierei de stat româno-ungare, colaborarea şi asistenţa mutuală în problemele de frontieră, semnat la budapesta la 28 octombrie 1983, ratificat prin decretul nr. 189/1986 pentru ratificarea unor tratate internaţionale,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă procesul-verbal privind controlul comun al traseului liniei de frontieră româno-ungare, în sectoarele apelor de frontieră în anul 2015, semnat la 18 noiembrie 2016 la mako.prim-ministrusorin mihai grindeanucontrasemnează:ministrul afacerilor interne,carmen daniela danp. ministrul afacerilor externe,monica-dorina gheorghiţă,secretar de statbucureşti, ...

Monitorul Oficial 346 din 11 Mai 2017 (M. Of. 346/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 299 din 5 mai 2017 pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Serbia privind constituirea şi activităţile patrulelor comune de-a lungul frontierei de stat comune, semnat la 10 noiembrie 2016 la Timişoara EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 346 din 11 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă protocolul dintre ministerul afacerilor interne din românia şi ministerul afacerilor interne din republica serbia privind constituirea şi activităţile patrulelor comune de-a lungul frontierei de stat comune, semnat la 10 noiembrie 2016 la timişoara.prim-ministrusorin mihai grindeanucontrasemnează:p. ministrul afacerilor interne,maria-cristina manda,subsecretar de statministrul afacerilor externe,teodor-viorel meleşcanuministrul finanţelor publice,viorel Ştefanbucureşti, 5 mai 2017.nr. 299.protocol din 10 noiembrie 2016

Monitorul Oficial 347 din 11 Mai 2017 (M. Of. 347/2017)

 NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 14 aprilie 2017 privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 347 din 11 mai 2017

──────────aprobată de ordinul nr. 44 din 14 aprilie 2017, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 347 din 11 mai 2017.────────── cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezenta normă sanitară veterinară stabileşte procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale.(2) În sensul prezentei norme sanitare veterinare, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) autoritatea sanitar-veterinară competentă - direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului bucureşti;b) autorizaţie sanitar-veterinară - documentul emis de autoritatea sanitar-veterinară competentă, pentru unităţile care ...

 HOTĂRÂRE nr. 197 din 16 decembrie 2016 privind aprobarea Registrului naţional al asistenţilor sociali din România EMITENT: Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 347 din 11 mai 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 27 din legea nr. 466/2004 privind statutul asistentului social, cu modificările ulterioare, şi al dispoziţiilor art. 53 alin. (1) lit. m) din regulamentul de organizare şi funcţionare al colegiului naţional al asistenţilor sociali, adoptat prin hotărârea congresului naţional al colegiului naţional al asistenţilor sociali nr. 1/2012, cu modificările şi completările ulterioare, biroul executiv al colegiului naţional al asistenţilor sociali hotărăşte:art. 1se aprobă registrul naţional al asistenţilor sociali din românia, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.──────────*) anexa se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 347 bis, care se poate achiziţiona de la ...

Monitorul Oficial 348 din 11 Mai 2017 (M. Of. 348/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 36 din 9 mai 2017 privind adoptarea avizului motivat referitor la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind piaţa internă a energiei electrice (reformare) COM (2016) 861 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 11 mai 2017

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160 - 185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare avizul motivat nr. 4c-19/170 adoptat de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 3 mai 2017, camera deputaţilor:1. constată că sunt îndeplinite condiţiile stabilite prin tratate ca propunerea să facă obiectul controlului parlamentar al subsidiarităţii: are caracter legislativ şi aparţine categoriei competenţelor care nu sunt exclusive uniunii ...

 HOTĂRÂRE nr. 37 din 9 mai 2017 privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 11 mai 2017

Camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.art. iregulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8 din 24 februarie 1994, republicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 481 din 28 iunie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. articolul 74 se abrogă.2. la articolul 76, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 76(1) În vederea audierii, comisia de anchetă parlamentară poate cita orice persoană care lucrează în cadrul guvernului sau în cadrul celorlalte organe ale administraţiei publice şi care poate avea cunoştinţă despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească ...

 HOTĂRÂRE nr. 298 din 5 mai 2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome „Rasirom“, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 11 mai 2017

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al regiei autonome „rasirom“, aflată sub autoritatea serviciului român de informaţii, prevăzut în anexa care face ...

 HOTĂRÂRE nr. 300 din 5 mai 2017 pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniul arhivistic dintre Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Arhivele Naţionale, şi Serviciul de Stat de Arhivă din Ucraina, semnat la 11 octombrie 2016 la Iaşi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 11 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordul de cooperare în domeniul arhivistic dintre ministerul afacerilor interne din românia, prin arhivele naţionale, şi serviciul de stat de arhivă din ucraina, semnat la 11 octombrie 2016 la iaşi.prim-ministrusorin mihai grindeanucontrasemnează:p. ministrul afacerilor interne,maria-cristina manda,subsecretar de statministrul afacerilor externe,teodor-viorel meleşcanuministrul finanţelor publice,viorel Ştefanbucureşti, 5 mai 2017.nr. 300.acord de cooperare din 11 octombrie 2016

Monitorul Oficial 349 din 11 Mai 2017 (M. Of. 349/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 34 din 9 mai 2017 pentru aprobarea înfiinţării, pe teritoriul României, a Detaşamentului NATO de Contrainformaţii, sub denumirea de ACCI BUCHAREST DETACHMENT - BuDET EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017

În temeiul prevederilor art. 3 lit. b) din legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul româniei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, văzând propunerea preşedintelui româniei şi avizul consiliului suprem de apărare a Ţării,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înfiinţarea, pe teritoriul româniei, în garnizoana bucureşti, a detaşamentului nato de contrainformaţii, fără indicativ de unitate militară, sub denumirea de acci bucharest detachment - budet, denumit în continuare detaşament.art. 2detaşamentul prevăzut la art. 1 îşi desfăşoară activitatea pe lângă comandamentul diviziei multinaţionale de sud-est din bucureşti, în conformitate cu prevederile legii nr. ...

 HOTĂRÂRE nr. 35 din 9 mai 2017 privind constituirea Grupului PRO-America EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017

În temeiul prevederilor art. 10 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat, parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă constituirea grupului pro-america, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat în şedinţa comună din 9 mai 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată. p. preŞedintele camerei deputaŢilor,petru-gabriel vlasep. preŞedintele senatului,iulian-claudiu mandabucureşti, 9 mai 2017.nr. 35.anexĂ grupul pro-americapreşedinte:dragnea nicolae-liviu, deputat ...

 HOTĂRÂRE nr. 37 din 11 mai 2017 privind numirea preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017

În temeiul prevederilor art. 11 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea autorităţii naţionale pentru administrare şi reglementare în comunicaţii, aprobată prin legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse numeşte pentru o perioadă de 6 ani domnul adrian diţă în funcţia de preşedinte al autorităţii naţionale pentru administrare şi reglementare în comunicaţii.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat în şedinţa comună din 11 mai 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată. p. preŞedintele camerei deputaŢilor,petru-gabriel vlasep. preŞedintele senatului,iulian-claudiu mandabucureşti, 11 mai 2017.nr. 37.-----

 HOTĂRÂRE nr. 301 din 5 mai 2017 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a imobilului 641, situat în municipiul Timişoara, judeţul Timiş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 867 şi 868 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 4 din hotărârea guvernului nr. 892/2015 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului apărării naţionale şi pentru transmiterea acestuia în domeniul public al judeţului timiş,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în ...

 HOTĂRÂRE nr. 302 din 5 mai 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 230/2011 privind autorizarea importatorilor de seminţe de cânepă pentru alte întrebuinţări decât pentru semănat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017

Având în vedere prevederile art. 189 alin. (1) lit. c) din regulamentul (ue) nr. 1.308/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a regulamentelor (cee) nr. 922/72, (cee) nr. 234/79, (ce) nr. 1.037/2001 şi (ce) nr. 1.234/2007 ale consiliului, prevederile art. 9 alin. (3) şi (4) din regulamentul delegat (ue) 2016/1.237 al comisiei din 18 mai 2016 de completare a regulamentului (ue) nr. 1.308/2013 al parlamentului european şi al consiliului în ceea ce priveşte normele de aplicare a sistemului de licenţe de import şi ...

Monitorul Oficial 350 din 11 Mai 2017 (M. Of. 350/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 312 din 11 mai 2017 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 350 din 11 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 alin. (4) din legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă alocarea sumei de 11.583 mii lei din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, bugetelor locale ale unor unităţi administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor naturale produse de inundaţii.art. 2ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, ...

Monitorul Oficial 349 bis din 11 Mai 2017 (M. Of. 349 bis/2017)

 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 10 mai 2017 pentru anul 2017 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2016 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Transferoviar Călători S.R.L. EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 bis din 11 mai 2017

──────────aprobat de ordinul nr. 516 din 10 mai 2017 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 349 din 11 mai 2017.──────────  Încheiat între:  ministerul transporturilor, în numele statului şi societatea comercială transferoviar călători s.r.l., denumită în continuare transferoviar călători în calitate de operator de transport feroviar, în concordanţă cu prevederile art. 38 şi art. 39 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea societăţii naţionale a căilor ferate române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, avându-se în vedere dispoziţiile regulamentului (ce) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 10 mai 2017 pentru anul 2017 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "CFR Călători" S.A. EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 bis din 11 mai 2017

──────────aprobat de ordinul nr. 516 din 10 mai 2017 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 349 din 11 mai 2017.──────────  Încheiat între:  ministerul transporturilor, în numele statului şi societatea naţională de transport feroviar de călători "c.f.r. călători"- sa, denumită în continuare c.f.r. călători, în calitate de operator de transport feroviar, în concordanţă cu prevederile art. 38 şi art. 39 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea societăţii naţionale a căilor ferate române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, avându-se în vedere dispoziţiile regulamentului (ce) nr. 1370/2007 privind ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 10 mai 2017 pentru anul 2017 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale "Regiotrans" S.R.L. EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 bis din 11 mai 2017

──────────aprobat de ordinul nr. 516 din 10 mai 2017 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 349 din 11 mai 2017.──────────  Încheiat între:  ministerul transporturilor, în numele statului şi societatea comercială "regiotrans" s.r.l., denumită în continuare regiotrans, în calitate de operator de transport feroviar, în concordanţă cu prevederile art. 38 şi art. 39 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea societăţii naţionale a căilor ferate române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, avându-se în vedere dispoziţiile regulamentului (ce) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 10 mai 2017 pentru anul 2017 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Interregional Călători S.R.L. EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 bis din 11 mai 2017

──────────aprobat de ordinul nr. 516 din 10 mai 2017 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 349 din 11 mai 2017.──────────  Încheiat între:  ministerul transporturilor, în numele statului şi societatea comercială interregional călători s.r.l., denumită în continuare interregional călători în calitate de operator de transport feroviar, în concordanţă cu prevederile art. 38 şi art. 39 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea societăţii naţionale a căilor ferate române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, avându-se în vedere dispoziţiile regulamentului (ce) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 10 mai 2017 pentru anul 2017 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Softrans S.R.L. EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 bis din 11 mai 2017

──────────aprobat de ordinul nr. 516 din 10 mai 2017 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 349 din 11 mai 2017.──────────  Încheiat între:  ministerul transporturilor, în numele statului şi societatea comercială softrans s.r.l., denumită în continuare softrans în calitate de operator de transport feroviar, în concordanţă cu prevederile art. 38 şi art. 39 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea societăţii naţionale a căilor ferate române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, avându-se în vedere dispoziţiile regulamentului (ce) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier ...

Monitorul Oficial 341 din 10 Mai 2017 (M. Of. 341/2017)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 5 mai 2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 341 din 10 mai 2017

Având în vedere acordul dintre regatul norvegiei şi uniunea europeană privind mecanismul financiar norvegian 2014-2021 şi protocolul 38c la acordul spaţiul economic european, încorporat în acordul spaţiul economic european prin acordul dintre uniunea europeană, islanda, principatul liechtenstein şi regatul norvegiei privind mecanismul financiar spaţiul economic european 2014-2021 şi prevederile memorandumului de înţelegere dintre islanda, principatul liechtenstein, regatul norvegiei şi guvernul româniei privind implementarea mecanismului financiar spaţiul economic european 2014-2021, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, prin ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2.102/2016, şi ale memorandumului de înţelegere dintre regatul norvegiei şi guvernul româniei privind implementarea mecanismului financiar norvegian 2014-2021, publicat ...

Monitorul Oficial 342 din 10 Mai 2017 (M. Of. 342/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 285 din 27 aprilie 2017 pentru aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului finanţelor publice locale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 342 din 10 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 28 din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă tezele prealabile ale proiectului codului finanţelor publice locale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrusorin mihai grindeanucontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,sevil shhaidehministrul finanţelor publice,viorel Ştefanbucureşti, 27 aprilie 2017.nr. 285.anexĂ tezele prealabile ale proiectului codului finanţelor publice localei. informaţii generale relevante cu privire la necesitatea elaborării codului finanţelor publice localedoctrina şi practica juridică din românia au fost preocupate ...

Monitorul Oficial 344 din 10 Mai 2017 (M. Of. 344/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 303 din 5 mai 2017 privind trecerea unui teren din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 din 10 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 863 lit. e), art. 867 şi 868 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă trecerea unui teren, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia şi darea în administrarea ministerului afacerilor interne - garda de coastă. art. 2se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a imobilului transmis potrivit art. 1.art. 3ministerul afacerilor interne şi ministerul finanţelor ...

 CIRCULARĂ nr. 5 din 25 aprilie 2017 privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi a unei monede din alamă, pentru colecţionare, cu tema 150 de ani de la adoptarea legii pentru înfiinţarea unui nou sistem monetar şi pentru fabricarea monedelor naţionale EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 din 10 mai 2017

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 26 aprilie 2017, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic un set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi o monedă din alamă, pentru colecţionare, cu tema 150 de ani de la adoptarea legii pentru înfiinţarea unui nou sistem monetar şi pentru fabricarea monedelor naţionale.art. 2caracteristicile monedelor din set (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi a monedei din alamă, pentru colecţionare, sunt următoarele: *font 9* ┌─────────────────┬───────────────────────────────────┬──────────────────────────┐ │ ...

Monitorul Oficial 345 din 10 Mai 2017 (M. Of. 345/2017)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 5 mai 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 345 din 10 mai 2017

Având în vedere faptul că prin ordonanţa guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru programul operaţional sectorial mediu 2007-2013, aprobată cu completări prin legea nr. 334/2013, cu modificările şi completările ulterioare, au fost reglementate măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru programul operaţional sectorial mediu 2007-2013,luând în considerare faptul că dintre proiectele finanţate în cadrul ...

 HOTĂRÂREA din 23 iunie 2015 în Cauza Opriş împotriva României EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 345 din 10 mai 2017

(cererea nr. 15.251/07)strasbourgdefinitivă la 23 septembrie 2015hotărârea a rămas definitivă în temeiul art. 44 § 2 din convenţie. aceasta poate suferi modificări de formă.În cauza opriş împotriva româniei,curtea europeană a drepturilor omului (secţia a treia), reunită într-o cameră compusă din josep casadevall, preşedinte, luis lópez guerra, ján Šikuta, kristina pardalos, johannes silvis, valeriu griţco, iulia antoanella motoc, judecători, şi stephen phillips, grefier de secţie, după ce a deliberat în camera de consiliu la 2 iunie 2015,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată.procedura1. la originea cauzei se află cererea nr. 15.251/07 îndreptată împotriva româniei, prin care un resortisant al acestui stat, ...

Monitorul Oficial 343 din 10 Mai 2017 (M. Of. 343/2017)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 5 mai 2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 343 din 10 mai 2017

În considerarea faptului că guvernul româniei s-a angajat să îmbunătăţească starea de sănătate a populaţiei româniei şi a aprobat strategia naţională de sănătate 2014-2020 şi planul de acţiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea strategiei naţionale, prin hotărârea guvernului nr. 1.028/2014, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 891 din 8 decembrie 2014,având în vedere că în cadrul ariei strategice de intervenţie nr. 1 „sănătate publică“ este inclus obiectivul general „Îmbunătăţirea stării de sănătate şi nutriţie a femeii şi copilului“ (og 1.), iar primul obiectiv specific al acestuia (os 1.1.) se referă la „Îmbunătăţirea stării de sănătate şi nutriţie a mamei ...

Monitorul Oficial 337 din 09 Mai 2017 (M. Of. 337/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 34 din 3 mai 2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind dreptul de autor pe piaţa unică digitală COM (2016) 593 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 337 din 9 mai 2017

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/154, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 25 aprilie 2017, camera deputaţilor:1. atrage atenţia asupra încălcării principiului proporţionalităţii de obligaţiile stabilite de art. 13 al propunerii în ceea ce priveşte modalitatea de filtrare a conţinutului digital de către furnizorii de servicii online, deoarece ...

 HOTĂRÂRE nr. 35 din 3 mai 2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Planul de acţiune european în domeniul apărării COM (2016)950 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 337 din 9 mai 2017

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/153 adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 25 aprilie 2017, camera deputaţilor:1. ia act că în ultimii ani situaţia în ceea ce priveşte securitatea în europa şi în jurul ei s-a înrăutăţit semnificativ, uniunea europeană resimţind puternic presiunea multiplelor crize din vecinătatea sa ...

 HOTĂRÂRE nr. 273 din 27 aprilie 2017 pentru actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea instituţiilor prefectului din subordinea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru modificarea poziţiei nr. 39 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 337 din 9 mai 2017

 având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,  guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. 1 se aprobă actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea instituţiilor prefectului din subordinea ministerului afacerilor interne, potrivit anexei ...

 HOTĂRÂRE nr. 274 din 27 aprilie 2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii la un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 337 din 9 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului cu nr. mfp 105.900, aflat în domeniul public al statului şi administrarea ministerului afacerilor interne - direcţia asigurare logistică integrată, ca urmare a finalizării unor lucrări de investiţii, potrivit datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2ministerul afacerilor interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu ministerul finanţelor publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei ...

 NORME din 24 aprilie 2017 privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea, înnoirea şi retragerea cardurilor de tahograf EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 337 din 9 mai 2017

──────────aprobate de ordinul nr. 459 din 24 aprilie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 337 din 9 mai 2017.────────── cap. idispoziţii generaleart. 1prezentele norme stabilesc cadrul de aplicare a prevederilor regulamentului (ue) nr. 165/2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a regulamentului (cee) nr. 3.821/85 al consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier şi de modificare a regulamentului (ce) nr. 561/2006 al parlamentului european şi al consiliului privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, denumit în continuare regulamentul (ue) nr. 165/2014, în ceea ce priveşte eliberarea, înlocuirea, schimbarea, înnoirea ...

Monitorul Oficial 339 din 09 Mai 2017 (M. Of. 339/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 293 din 5 mai 2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 339 din 9 mai 2017

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al societăţii naţionale „aeroportul internaţional mihail kogălniceanu - constanţa“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut în anexa ...

 HOTĂRÂRE nr. 295 din 5 mai 2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. - Marfă“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 339 din 9 mai 2017

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al societăţii naţionale de transport feroviar de marfă „c.f.r. - marfă“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut ...

Monitorul Oficial 335 din 09 Mai 2017 (M. Of. 335/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 276 din 27 aprilie 2017 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 376 şi transmiterea unei părţi din acesta şi a imobilului 687, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului Râmnicu Sărat, judeţul Buzău EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 335 din 9 mai 2017

 În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,  guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. 1 se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului 376 aflat în ...

 HOTĂRÂRE nr. 279 din 27 aprilie 2017 privind modificarea şi completarea, după caz, a denumirii şi descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime“ - S.A. Galaţi, din Portul Brăila, Portul Comercial Galaţi, Portul Docuri Galaţi şi Portul Bazinul Nou Galaţi, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 335 din 9 mai 2017

 În temeiul art. 108 din constituţia româniei republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,  guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. 1 se aprobă modificarea şi completarea, după caz, a denumirii şi descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului din portul brăila, aflate în administrarea ministerului transporturilor şi în concesiunea companiei naţionale "administraţia porturilor dunării maritime" - s.a. galaţi, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară, în condiţiile legii.art. ...

 HOTĂRÂRE nr. 280 din 27 aprilie 2017 privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului şi darea în administrare a unei părţi din acest imobil Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu“, instituţie din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 335 din 9 mai 2017

 În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 şi al art. 868 alin. (2) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,  guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. 1 se aprobă actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor de identificare a unui imobil ...

Monitorul Oficial 336 din 09 Mai 2017 (M. Of. 336/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 257 din 27 aprilie 2017 pentru stabilirea regimului juridic al blocului de locuinţe nr. 14, sc. A şi B, din calea Mărăşeşti, oraşul Jimbolia, judeţul Timiş, construit prin Programul de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, aflat în administrarea Consiliului Local al Oraşului Jimbolia, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la vânzarea locuinţelor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 336 din 9 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. ii alin. (1) din legea nr. 89/2008 pentru modificarea şi completarea legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea agenţiei naţionale pentru locuinţe, al art. 10 alin. (1) din legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea agenţiei naţionale pentru locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 10 alin. (2) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al statului a blocului de locuinţe nr. 14, sc. a şi b, din calea mărăşeşti, oraşul jimbolia, judeţul timiş, prevăzut ...

Monitorul Oficial 339 din 09 Mai 2017 (M. Of. 339/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 294 din 5 mai 2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 339 din 9 mai 2017

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al societăţii naţionale „aeroportul internaţional timişoara - traian vuia“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut în anexa ...

 HOTĂRÂRE nr. 296 din 5 mai 2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii „Telecomunicaţii C.F.R.“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 339 din 9 mai 2017

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al societăţii „telecomunicaţii c.f.r.“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din ...

 HOTĂRÂRE nr. 297 din 5 mai 2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 339 din 9 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al administraţiei naţionale de meteorologie, care funcţionează sub autoritatea ministerului mediului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrusorin mihai grindeanucontrasemnează: viceprim-ministru, ministrul mediului,graţiela-leocadia ...

 HOTĂRÂRE nr. 18 din 5 mai 2017 privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale judeţene constituite la alegerile locale parţiale pentru primari din data de 11 iunie 2017 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 339 din 9 mai 2017

Având în vedere nota departamentului pentru coordonarea filialelor şi relaţia cu autorităţile locale nr. 5.877 din 2.05.2017,în temeiul art. 33 alin. (2) din legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, precum şi al art. 104 alin. (1) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,autoritatea electorală permanentă adoptă prezenta hotărâre.art. 1se desemnează reprezentanţii autorităţii electorale permanente în birourile electorale judeţene constituite la alegerile ...

Monitorul Oficial 340 din 09 Mai 2017 (M. Of. 340/2017)

 INSTRUCŢIUNI nr. 1 din 5 mai 2017 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea unitară a alegerilor locale parţiale pentru primari din data de 11 iunie 2017 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 340 din 9 mai 2017

 având în vedere dispoziţiile art. 11-13, art. 33, 36, 47, art. 50 alin. (1) şi (2), art. 51 alin. (1), art. 53, 57 şi art. 132 alin. (1) din legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, ţinând cont de prevederile art. 103 alin. (1) lit. i) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora autoritatea electorală permanentă asigură, în limita competenţelor sale, aplicarea unitară ...

Monitorul Oficial 332 din 08 Mai 2017 (M. Of. 332/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 282 din 27 aprilie 2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare“ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 332 din 8 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 1.084/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „varianta de ocolire a municipiului satu mare“, judeţul satu mare, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă amplasamentul care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „varianta de ocolire a municipiului satu mare“ potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzute ...

Monitorul Oficial 331 din 08 Mai 2017 (M. Of. 331/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 47 din 3 mai 2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de adaptare la articolele 290 şi 291 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control - COM (2016) 799 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 331 din 8 mai 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/333 din 28 aprilie 2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că propunerea de regulament respectă principiul subsidiarităţii, deoarece, în conformitate cu art. 5 alin. (3) din tue, uniunea acţionează doar în cazul în care acţiunea propusă nu ...

 HOTĂRÂRE nr. 48 din 3 mai 2017 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Stadiul actual şi posibilele căi de urmat în ceea ce priveşte situaţia de nereciprocitate cu anumite ţări terţe în domeniul politicii vizelor (Acţiuni întreprinse ca urmare a comunicării din 12 aprilie) - COM 816 (2016) final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 331 din 8 mai 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/332 din 28.04.2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată că prezenta comunicare trece în revistă progresele înregistrate începând cu luna iulie 2016 în discuţiile cu cele două ţări rămase. comunicarea prezintă un raport cu privire la progresele concrete ...

 HOTĂRÂRE nr. 49 din 3 mai 2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind recunoaşterea reciprocă a ordinelor de îngheţare şi de confiscare - COM (2016) 819 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 331 din 8 mai 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008, în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/281 din 27.04.2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că propunerea de regulament respectă principiul subsidiarităţii, deoarece, în conformitate cu art. 5 alin. (3) din tue, uniunea acţionează doar în cazul în care acţiunea propusă nu poate fi realizată ...

 HOTĂRÂRE nr. 50 din 3 mai 2017 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Al treilea raport cu privire la progresele înregistrate pentru realizarea unei Uniuni a securităţii efective şi reale - COM (2016) 831 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 331 din 8 mai 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/282 din 27.04.2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. reafirmă susţinerea pentru lupta împotriva terorismului internaţional şi îşi exprimă compasiunea pentru familiile victimelor atentatului de la paris din 20 aprilie 2017.2. constată progresele concrete obţinute pentru realizarea unei uniuni ...

 HOTĂRÂRE nr. 288 din 5 mai 2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ilfov de către domnul Petcu Adrian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 331 din 8 mai 2017

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului ilfov de către domnul petcu adrian.prim-ministrusorin mihai grindeanucontrasemnează:ministrul afacerilor interne,carmen daniela danbucureşti, 5 mai 2017.nr. 288.-----

 HOTĂRÂRE nr. 289 din 5 mai 2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ilfov de către domnul Ghincea Marius-Cristian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 331 din 8 mai 2017

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul ghincea marius-cristian exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului ilfov.prim-ministrusorin mihai grindeanucontrasemnează:ministrul afacerilor interne,carmen daniela danbucureşti, 5 mai 2017.nr. 289.-----

 HOTĂRÂRE nr. 290 din 5 mai 2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al municipiului Bucureşti de către domnul Petcu Adrian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 331 din 8 mai 2017

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul petcu adrian exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al municipiului bucureşti.prim-ministrusorin mihai grindeanucontrasemnează:ministrul afacerilor interne,carmen daniela danbucureşti, 5 mai 2017.nr. 290.-----

Monitorul Oficial 332 din 08 Mai 2017 (M. Of. 332/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 277 din 27 aprilie 2017 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Arad, Vrancea, Buzău, Vâlcea, Galaţi, Olt, Călăraşi, Teleorman, Alba, Bacău, Constanţa, Dolj, Prahova, Hunedoara, Cluj, Neamţ şi municipiul Bucureşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 332 din 8 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea ministerului apărării naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa ...

 HOTĂRÂRE nr. 278 din 27 aprilie 2017 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) privind contribuţia financiară la Programul OCDE de Activitate şi Buget 2017-2018 pentru realizarea unui studiu în domeniul migraţiei, semnat la 6 martie 2017 la Paris, şi a plăţii contribuţiei aferente a Ministerului Afacerilor Externe la Programul OCDE de Activitate şi Buget 2017-2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 332 din 8 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă acordul*) dintre ministerul afacerilor externe al româniei şi organizaţia pentru cooperare şi dezvoltare economică (ocde) privind contribuţia financiară la programul ocde de activitate şi buget 2017-2018 pentru realizarea unui studiu în domeniul migraţiei, semnat la data de 6 martie 2017 la paris.──────────*) traducere oficială.──────────art. 2se aprobă plata contribuţiei ministerului afacerilor externe, în valoare de 75.000 euro, la bugetul organizaţiei pentru cooperare şi dezvoltare economică, în vederea realizării proiectului prevăzut de acordul menţionat la art. 1.art. 3fondurile aferente ...

Monitorul Oficial 333 din 08 Mai 2017 (M. Of. 333/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 269 din 27 aprilie 2017 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi KfW, Frankfurt pe Main (KfW), prin schimbul de scrisori semnate la 30 iunie 2016 la Bucureşti, respectiv la 21 decembrie 2016 la Frankfurt pe Main şi la 28 decembrie 2016 la Bucureşti, la Acordul de împrumut şi finanţare dintre KfW, Frankfurt pe Main (KfW), şi România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice al României (Împrumutat) şi municipiul Timişoara (Agenţia de implementare a programului), pentru un împrumut de 3.000.000 euro şi o contribuţie financiară de 2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timişoarei (Infrastructura municipală faza a II-a), semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2009 şi, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 333 din 8 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (2) din legea nr. 229/2010 privind ratificarea acordului de împrumut şi finanţare dintre kfw, frankfurt pe main (kfw), şi românia, reprezentată de ministerul finanţelor publice al româniei (Împrumutat) şi municipiul timişoara (agenţia de implementare a programului), pentru un împrumut de 3.000.000 euro şi o contribuţie financiară de 2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor istorice ale timişoarei (infrastructura municipală faza a ii-a), semnat la bucureşti la 22 decembrie 2009 şi, respectiv, la frankfurt pe main la 24 martie 2010,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă amendamentul*) convenit între guvernul româniei prin ministerul ...

 PROCEDURĂ din 3 mai 2017 privind recepţia studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 333 din 8 mai 2017

──────────aprobată de ordinul nr. 125 din 3 mai 2017, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 333 din 8 mai 2017.────────── art. 1(1) prezenta procedură aprobă modul de recepţie a studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente, denumite în continuare studii.(2) elaborarea studiilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene, denumite în continuare ospa.(3) studiile prevăzute la alin. (1) se întocmesc în conformitate cu anexa nr. 3 din ...

Monitorul Oficial 334 din 08 Mai 2017 (M. Of. 334/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 291 din 5 mai 2017 pentru completarea art. 134 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 334 din 8 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdupă alineatul (7) al articolului 134 din normele de aplicare a prevederilor legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 257/2011, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 214 din 28 martie 2011, se introduc zece noi alineate, alineatele (8)-(17), cu următorul cuprins:"(8) prin excepţie de la prevederile alin. (3), la recalcularea pensiilor, conform prevederilor art. 169^1 din lege, se utilizează stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, în vigoare la data de la care se cuvin drepturile recalculate, corespunzătoare fiecărei situaţii, respectiv:a) ...

 HOTĂRÂRE nr. 292 din 5 mai 2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 334 din 8 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 24/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului turismului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 49 din 17 ianuarie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) de autoritate de stat:1. prin care se asigură urmărirea şi controlul aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate;2. prin care se realizează controlul asupra unităţilor aflate sub autoritatea sa, în vederea asigurării respectării prevederilor legale;"2. la articolul 3 alineatul (1), ...

Monitorul Oficial 331 din 08 Mai 2017 (M. Of. 331/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 46 din 3 mai 2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de adaptare la articolul 290 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice din domeniul justiţiei care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control - COM (2016) 798 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 331 din 8 mai 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/321 din 28.04.2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că propunerea de regulament respectă principiul subsidiarităţii, deoarece, în conformitate cu art. 5 alin. (3) din tue, uniunea acţionează doar în cazul în care acţiunea propusă nu poate fi ...

Monitorul Oficial 330 din 08 Mai 2017 (M. Of. 330/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 256 din 20 aprilie 2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 330 din 8 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 157 din 11 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 3, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) documentaţiilor tehnico-economice aferente investiţiilor publice - obiective care au fost avizate, în condiţiile legii, în consiliul interministerial, inclusiv cele care au fost aprobate de guvern şi la care se schimbă indicatorii ...

Monitorul Oficial 331 din 08 Mai 2017 (M. Of. 331/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 45 din 3 mai 2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Sistemului european de informaţii şi de autorizare privind călătoriile (ETIAS) şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 şi (UE) 2016/1624 - COM (2016) 731 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 331 din 8 mai 2017

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/280 din 27.04.2017,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că propunerea de regulament respectă principiul subsidiarităţii deoarece se încadrează în domeniul de aplicare al art. 77 alin. (2) lit. (b) din tfue, conform căruia uniunea europeană are competenţa ...

Monitorul Oficial 325 din 05 Mai 2017 (M. Of. 325/2017)

 CUANTUM TOTAL din 5 mai 2017 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor - ALDE EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 325 din 5 mai 2017

 situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2016 denumirea partidului politic: partidul alianŢa liberalilor Şi democraŢilor - alde sediul partidului politic: str. muzeul zambaccian nr. 17, sectorul 1, bucureşti *font 7*┌────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────┐│nr. │ organi- │cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul │cuantumul │cuantumul│cuantumul││crt.│ zaţia/ │ total al│ total al│ total al│ total al│ total al│ total al│ total al│ total al│ total al │ total al │ total al│ total al││ │ filiala │ cotiza- │ cotiza- │ cotiza- │ cotiza- │ cotiza- │ cotiza- │ cotiza- │ cotiza- │ cotiza- │ cotiza- │ cotiza- │ ...

 CUANTUM TOTAL din 5 mai 2017 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - partidul Uniunea Creştin Democrată din România EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 325 din 5 mai 2017

 situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2016  denumirea partidului politic: uniunea creştin democrată din românia sediul partidului politic: sediul fiscal - str. colonia breaza nr. 22a, cluj-napoca, judeţul cluj, românia*font 7*┌───┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────┐│nr.│organizaţia/│cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul│total││crt│filiala │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │ ││ │judeţeană │cotiza- │cotiza- │cotiza- │cotiza- │cotiza- │cotiza- │cotiza- │cotiza- │cotiza- │cotiza- │cotiza- │cotiza- │ ...

 CUANTUM TOTAL din 5 mai 2017 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Noua Dreaptă EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 325 din 5 mai 2017

 situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2016 denumirea partidului politic: partidul noua dreaptĂ sediul partidului politic: str. viitorului nr. 81, sectorul 2*font 7*┌───┬─────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐│nr.│organizaţia/ │cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul│cuantumul││crt│filiala │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al │total al ││ │judeţeană │cotiza- │cotiza- │cotiza- │cotiza- │cotiza- │cotiza- │cotiza- │cotiza- │cotiza- │cotiza- │cotiza- │cotiza- ││ │ ...

Monitorul Oficial 327 din 05 Mai 2017 (M. Of. 327/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 287 din 5 mai 2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale „Loteria Română“ - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 327 din 5 mai 2017

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al companiei naţionale „loteria română“ - s.a., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrusorin mihai grindeanucontrasemnează:ministrul finanţelor publice,viorel Ştefanministrul muncii şi justiţiei ...

 NORME PROPRII din 27 martie 2017 de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 327 din 5 mai 2017

──────────aprobate de ordinul nr. 350/35/15.169/246/m.18/1.303/148/336/2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 327 din 5 mai 2017.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare contract-cadru, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară proprie a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.(2) prevederile prezentelor norme, în măsura în care nu dispun altfel, se ...

Monitorul Oficial 328 din 05 Mai 2017 (M. Of. 328/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 283 din 27 aprilie 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.856/2005 privind plafoanele naţionale de emisie pentru anumiţi poluanţi atmosferici EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 328 din 5 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 1.856/2005 privind plafoanele naţionale de emisie pentru anumiţi poluanţi atmosferici, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 23 din 11 ianuarie 2006, se modifică după cum urmează:1. articolul 16 va avea următorul cuprins: "art. 16(1) elaborarea şi actualizarea anuală a inventarelor naţionale de emisii de poluanţi atmosferici şi a seriilor istorice de date, precum şi a raportului informativ de inventariere se realizează de către centrul de evaluare a calităţii aerului din cadrul agenţiei naţionale pentru protecţia mediului.(2) centrul de evaluare a calităţii aerului transmite spre ...

Monitorul Oficial 326 din 05 Mai 2017 (M. Of. 326/2017)

 CUANTUMUL TOTAL din 5 mai 2017 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 326 din 5 mai 2017

1. situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2016 denumirea partidului politic: partidul naŢional liberal sediul partidului politic: aleea modrogan nr. 1, bucureşti*font 7*┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────┬──────────┐│nr. │ organi- │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │ cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │ cuantumul │cuantumul ││crt.│ zaţia/ │ total al │ total al │ total al │ total al │ total al │ total al │ total al │ total al │ total al │ total al │ total al │ total al ││ │ filiala │ cotiza- │ cotiza- │ ...

Monitorul Oficial 318 din 04 Mai 2017 (M. Of. 318/2017)

 NORMĂ nr. 10 din 13 aprilie 2017 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 5/2013 EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 318 din 4 mai 2017

Având în vedere prevederile art. 118 din legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2), ale art. 7 alin. (2) şi ale art. 28 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. a) şi c) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi ...

 NORMĂ nr. 11 din 13 aprilie 2017 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 64/2013 EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 318 din 4 mai 2017

Având în vedere prevederile art. 74^1 alin. (2) şi ale art. 99 alin. (2) din legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2), ale art. 7 alin. (2) şi ale art. 28 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. c) şi o) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. ...

 HOTĂRÂREA din 31 mai 2016 în Cauza Gheorghiţă şi Alexe împotriva României EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 318 din 4 mai 2017

(cererea nr. 32.163/13)strasbourgdefinitivă la 31 august 2016această hotărâre a devenit definitivă în temeiul art. 44 § 2 din convenţie. aceasta poate suferi modificări de formă.În cauza gheorghiţă şi alexe împotriva româniei,curtea europeană a drepturilor omului (secţia a patra), reunită într-o cameră compusă din andrás sajó, preşedinte, vincent a. de gaetano, boštjan m. zupančič, nona tsotsoria, paulo pinto de albuquerque, egidijus kūris, iulia motoc, judecători, şi marialena tsirli, grefier de secţie,după ce a deliberat în camera de consiliu la 10 mai 2016,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:procedura1. la originea cauzei se află cererea nr. 32.163/13 îndreptată împotriva româniei, prin care ...

 HOTĂRÂRE nr. 7 din 24 aprilie 2017 privind alegerea preşedintelui, prim-vicepreşedintelui şi a vicepreşedinţilor Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 318 din 4 mai 2017

În temeiul prevederilor art. 31 alin. (1) din regulamentul de organizare şi funcţionare al camerei consultanţilor fiscali, aprobat prin hotărârea consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali nr. 3/2017, consiliul superior al camerei consultanţilor fiscali, întrunit în şedinţa din 24 aprilie 2017, h o t ă r ă ş t e:art. 1În urma votului valabil exprimat au fost aleşi în funcţiile de preşedinte, prim-vicepreşedinte şi vicepreşedinte următorii membri ai consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali:- preşedinte - manolescu dan;– prim-vicepreşedinte - doroş eugen-dragoş;– vicepreşedinte - badea romulus-dimitrie;– vicepreşedinte - robu sorin-adrian;– vicepreşedinte - simion ioan;– vicepreşedinte ...

Monitorul Oficial 319 din 04 Mai 2017 (M. Of. 319/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 10 din 21 aprilie 2017 pentru aprobarea modificării Codului deontologic al notarilor publici din România, aprobat prin Hotărârea Congresului Notarilor Publici din România nr. 9/2015 EMITENT: Uniunea Naţională a Notarilor Publici PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 319 din 4 mai 2017

Având în vedere investigaţia declanşată prin ordinul preşedintelui consiliului concurenţei nr. 748/2016*), privind posibila încălcare de către uniunea naţională a notarilor publici (uniune) a normelor concurenţiale, prin adoptarea hotărârii congresului notarilor publici din românia nr. 9/2015 pentru aprobarea codului deontologic al notarilor publici din românia, în raport cu prevederile instrucţiunilor privind condiţiile, termenele şi procedura pentru acceptarea şi evaluarea angajamentelor în cazul practicilor anticoncurenţiale, aprobate prin ordinul preşedintelui consiliului concurenţei nr. 724/2010*),──────────*) ordinele preşedintelui consiliului concurenţei nr. 748/2016 şi 724/2010 nu au fost publicate în monitorul oficial al româniei, partea i.──────────ţinând seama de hotărârea consiliului uniunii nr. 85 din 16.12.2016, prin ...

Monitorul Oficial 320 din 04 Mai 2017 (M. Of. 320/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 270 din 27 aprilie 2017 pentru modificarea şi completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.515/2002 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Finanţelor Publice a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 865/2006 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Finanţelor Publice a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 320 din 4 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. iarticolul 3 din hotărârea guvernului nr. 1.515/2002 privind înfiinţarea pe lângă ministerul finanţelor publice a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 963 din 28 decembrie 2002, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) publicitate şi reclamă."2. alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) cheltuielile curente şi de capital ce se efectuează pentru realizarea activităţii se finanţează integral din veniturile proprii prevăzute la ...

 HOTĂRÂRE nr. 275 din 27 aprilie 2017 pentru modificarea şi completarea Ghidului carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 320 din 4 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ighidul carierei militare, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 106/2011, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 125 din 18 februarie 2011, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 8normele privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie a cadrelor militare în vederea evoluţiei în carieră se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale."2. articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 13căpitanii în activitate pot fi promovaţi în funcţii care nu necesită exclusiv specializare ...

Monitorul Oficial 321 din 04 Mai 2017 (M. Of. 321/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 6 din 22 aprilie 2017 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere şi alegerea membrilor Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, Comisiei de auditori statutari şi Comisiei de apel în Conferinţa ordinară anuală a Camerei Consultanţilor Fiscali din 22 aprilie 2017 EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 321 din 4 mai 2017

În temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) şi ale art. 36 alin. (1) lit. c) şi d) din regulamentul de organizare şi funcţionare al camerei consultanţilor fiscali, aprobat prin hotărârea consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali nr. 3/2017, conferinţa ordinară anuală a camerei consultanţilor fiscali, întrunită în şedinţa din 22 aprilie 2017, h o t ă r ă ş t e:art. 1se aprobă raportul anual de activitate al consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali pe anul 2016, situaţiile financiare anuale ale camerei consultanţilor fiscali pe anul 2016 şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli a camerei consultanţilor fiscali pe anul 2016. art. 2se ...

Monitorul Oficial 318 din 04 Mai 2017 (M. Of. 318/2017)

 NORMĂ nr. 12 din 13 aprilie 2017 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 26/2014 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 318 din 4 mai 2017

Având în vedere prevederile art. 39, art. 40 şi art. 41 lit. b) din legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. c) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. ...

Monitorul Oficial 319 din 04 Mai 2017 (M. Of. 319/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 29 din 26 aprilie 2017 privind constatarea încetării de drept a calităţii de membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România a doamnei Iordache Elena ca urmare a demisiei EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 319 din 4 mai 2017

În temeiul prevederilor:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 5, art. 15 alin. (1) lit. o) şi alin. (3), art. 18 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;– art. 1 lit. a) din hotărârea conferinţei ordinare anuale a camerei auditorilor financiari din românia nr. 2/2014 cu privire la alegerea consiliului camerei auditorilor financiari din românia, a comisiei de auditori statutari şi a comisiei de disciplină;– ...

Monitorul Oficial 320 din 04 Mai 2017 (M. Of. 320/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 266 din 27 aprilie 2017 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara - S.A. pentru anul 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 320 din 4 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 3 şi 4 din decizia 2010/787/ue a consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive şi al deciziei comisiei europene nr. c (2016) 7719/final privind închiderea minelor de cărbune necompetitive din românia,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă acordarea ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul societăţii complexul energetic hunedoara - s.a. pentru anul 2017, potrivit deciziei 2010/787/ue a consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, publicată în ...

 HOTĂRÂRE nr. 267 din 27 aprilie 2017 pentru aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului pentru perioada 2017-2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 320 din 4 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 133 alin. (1) lit. a) din legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 34 alin. (2) din legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă programul de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului pentru perioada 2017-2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2fondurile necesare pentru finanţarea programului de interes naţional, prevăzut la art. 1, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat ministerului muncii şi justiţiei sociale, ...

 HOTĂRÂRE nr. 281 din 27 aprilie 2017 privind recunoaşterea Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Serviciul de Protecţie şi Pază ca fiind de utilitate publică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 320 din 4 mai 2017

Văzând actul serviciului de protecţie şi pază prin care se constată îndeplinirea de către asociaţia cadrelor militare în rezervă şi în retragere din serviciul de protecţie şi pază a condiţiilor legale pentru recunoaşterea statutului de utilitate publică,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse recunoaşte asociaţia cadrelor militare în rezervă şi în retragere din serviciul de protecţie şi pază, persoană juridică română de drept privat, ...

Monitorul Oficial 319 din 04 Mai 2017 (M. Of. 319/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 284 din 27 aprilie 2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 319 din 4 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicnormele metodologice de aplicare a legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1/2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 22 din 13 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:a. titlul i „dispoziţii generale“1. la capitolul ii „reguli de aplicare generală“, după secţiunea a 2-a se introduce o nouă secţiune, secţiunea 2^1, alcătuită din punctul 5^1, cu următorul cuprins:" secŢiunea 2^1reguli speciale pentru aplicarea tva5^1. (1) În ...

Monitorul Oficial 315 din 03 Mai 2017 (M. Of. 315/2017)

 NORMĂ nr. 8 din 13 aprilie 2017 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 315 din 3 mai 2017

Având în vedere prevederile art. 41 lit. a), c), d) şi e) din legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 şi 6 din legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2), ale art. 7 alin. (2) şi ale art. 28 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. ...

 NORMĂ nr. 9 din 13 aprilie 2017 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2011 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 2/2011 EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 315 din 3 mai 2017

Având în vedere prevederile art. 29 alin. (4), art. 74, 75, 76 şi art. 77 alin. (1) şi (2) din legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederile art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2), ale art. 7 alin. (2) şi ale art. 28 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. c) din ordonanţa de urgenţă ...

Monitorul Oficial 314 din 03 Mai 2017 (M. Of. 314/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 263 din 27 aprilie 2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului pe anul 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 314 din 3 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 11 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea departamentului pentru privatizare şi administrarea participaţiilor statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea ...

 HOTĂRÂRE nr. 264 din 27 aprilie 2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos“ Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 314 din 3 mai 2017

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al regiei autonome „administraţia fluvială a dunării de jos“ galaţi, aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut în ...

 HOTĂRÂRE nr. 265 din 27 aprilie 2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime“ - S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 314 din 3 mai 2017

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al companiei naţionale „administraţia porturilor dunării maritime“ - s.a. galaţi, aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut în anexa care ...

Monitorul Oficial 316 din 03 Mai 2017 (M. Of. 316/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 271 din 27 aprilie 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 296/2016 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor rămase necontractate din Proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge - unităţile de transfuzie - din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 316 din 3 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile programului phare, aprobată prin legea nr. 31/2010,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 296/2016 privind aprobarea sumei necesare ministerului sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor rămase necontractate din proiectul phare 2006/018-147.03.11 - sprijin pentru autorităţile de sănătate din românia pentru implementarea directivelor uniunii europene privind băncile de sânge - unităţile de transfuzie - din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane, publicată în monitorul ...

 CUANTUMUL TOTAL din 3 mai 2017 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul România Unită EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 316 din 3 mai 2017

 situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2016  denumirea partidului politic: partidul românia unită sediul partidului politic: bucureşti, sectorul 1, bd. al. i. cuza nr. 41 *font 7*┌───┬─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│nr.│organizaţia/ │ cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna ...

Monitorul Oficial 314 bis din 03 Mai 2017 (M. Of. 314 bis/2017)

 ANEXE din 24 aprilie 2017 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 314 bis din 3 mai 2017

Anexa nr. 1 anexa 1.1  unitatea sanitarĂ.......... programul naŢional de boli cardiovasculare raportare pentru........... (se completează luna sau perioada de raportare conform normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)  tabel 1 situaŢia bolnavilor pe tipuri de afecŢiune Şi a cheltuielilor aferente (lei)*font 7*┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ nr. bolnavi pentru care s-au utilizat materiale sanitare, beneficiari de: │├────────────┬──────────────────┬─────────────┬────────────┬──────────────┬─────────────────┬───────────────┤│proceduri de│ proceduri │implantare ...

Monitorul Oficial 311 din 02 Mai 2017 (M. Of. 311/2017)

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 24 aprilie 2017 "Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală" EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 2 mai 2017

──────────aprobată de ordinul nr. 107 din 24 aprilie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 311 din 2 mai 2017.────────── cap. iprevederi generaleart. 1prezenta procedură instituie schema transparentă de ajutor de minimis „sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală“, denumită în continuare schemă, vizează acţiunile specifice şi beneficiarii eligibili care intră sub incidenţa regulilor ajutorului de minimis, conform fişei tehnice a submăsurii 19.2 „sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală“, din cadrul măsurii 19 „sprijin pentru dezvoltarea locală leader (dlrc - dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii), aferentă programului naţional ...

Monitorul Oficial 312 din 02 Mai 2017 (M. Of. 312/2017)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 27 aprilie 2017 pentru modificarea şi completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 312 din 2 mai 2017

Având în vedere statutul juridic al autorităţii naţionale pentru administrare şi reglementare în comunicaţii - ancom, respectiv de autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub control parlamentar,luând în considerare necesitatea revizuirii modalităţii de desemnare a conducerii ancom în scopul corelării cu statutul juridic al instituţiei, respectiv numirea preşedintelui şi a vicepreşedinţilor, pe baza propunerii guvernului, de către cele două camere ale parlamentului reunite în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor prezenţi,reţinându-se faptul că această modalitate de desemnare a conducerii ancom conferă garanţiile necesare de independenţă, coerenţă şi stabilitate pentru îndeplinirea obiectivelor acestei instituţii,ţinând cont de faptul că ...

 HOTĂRÂRE nr. 261 din 27 aprilie 2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Neamţ de către domnul Panaite Vasile EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 312 din 2 mai 2017

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul panaite vasile exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului neamţ.prim-ministrusorin mihai grindeanucontrasemnează:ministrul afacerilor interne,carmen daniela danbucureşti, 27 aprilie 2017.nr. 261.----

 NORMĂ nr. 13 din 13 aprilie 2017 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2006 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 26/2006 EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 312 din 2 mai 2017

Având în vedere prevederile art. 71-73 din legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. c) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiei de supraveghere a sistemului de ...

Monitorul Oficial 313 din 02 Mai 2017 (M. Of. 313/2017)

 HOTĂRÂRE nr. 262 din 27 aprilie 2017 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2017 al Ministerului Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 3 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată prin legea nr. 122/2016, al art. 5 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a oficiului participaţiilor statului şi privatizării în industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru ...

 HOTĂRÂRE nr. 268 din 27 aprilie 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii pentru administrarea sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 56 din 19 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. articolul 12 va avea următorul cuprins:"art. 12(1) ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 4 secretari de stat şi un subsecretar ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016