Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 305 din 5 mai 2017  privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecţie şi de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 305 din 5 mai 2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecţie şi de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 351 din 12 mai 2017
    În scopul aplicării în România a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecţie şi de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. II şi al pct. 7 din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 55/2015,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Dispoziţii generale
    (1) Prezenta hotărâre stabileşte măsurile de punere în aplicare, la nivel naţional, a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecţie şi de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 81 din 31 martie 2016, denumit în continuare Regulament, precum şi contravenţiile şi sancţiunile contravenţionale aplicabile în cazul încălcării dispoziţiilor acestuia.
    (2) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta hotărâre au semnificaţia prevăzută în Regulament.
    (3) În sensul art. 8 alin. (6), (7) şi (10), al art. 10 alin. (3), (4) şi (9) şi al art. 11 alin. (2) din Regulament, prin sintagmele „limbă uşor de înţeles„ şi, respectiv, „limbă care poate fi uşor înţeleasă“ se înţelege „limba română“.
    (4) În sensul art. 15 alin. (2) din Regulament, prin sintagma „limba sau limbile impuse de statul membru„ se înţelege „limba română“.
    (5) În sensul art. 8 alin. (9) şi (10), art. 9 alin. (2) lit. b) şi c), al art. 10 alin. (7) şi (9), precum şi al art. 11 alin. (4) şi (5) din Regulament, prin sintagma „autoritate naţională competentă“ se înţelege „autoritatea de supraveghere a pieţei“.
    (6) În sensul art. 24 alin. (10) din Regulament, prin sintagma „autorităţile competente“ se înţelege Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi/sau Inspecţia Muncii.
    (7) În sensul pct. 4.2 din anexa IV, pct. 9 din anexa V, pct. 3.2 din anexa VI, pct. 5.2 şi 6.2 din anexa VII, pct. 5.2 şi 6 din anexa VIII la Regulament, prin sintagma „autoritate naţională“ se înţelege „autoritatea de supraveghere a pieţei“.

    ART. 2
    Libera circulaţie
    (1) Punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor individuale de protecţie care respectă prevederile Regulamentului nu poate fi împiedicată.
    (2) Cu ocazia târgurilor, a expoziţiilor şi a demonstraţiilor sau a altor evenimente similare, echipamentele individuale de protecţie care nu sunt conforme prevederilor Regulamentului pot fi expuse, cu condiţia ca un anunţ vizibil să indice clar faptul că astfel de echipamente individuale de protecţie nu sunt conforme prevederilor Regulamentului şi că ele nu pot fi introduse pe piaţă dacă nu sunt aduse în stare de conformitate. În timpul demonstraţiilor cu aceste echipamente se iau măsuri corespunzătoare de securitate pentru a se asigura protecţia persoanelor.

    ART. 3
    Prezumţia de conformitate a echipamentelor individuale de protecţie
    (1) Se consideră că echipamentele individuale de protecţie aflate sub incidenţa Regulamentului sunt conforme cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa II la Regulament, atunci când sunt conforme cu prevederile standardelor române şi/sau ale standardelor naţionale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene, care adoptă standarde armonizate ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sau cu părţi ale acestora.
    (2) Lista cuprinzând referinţele standardelor române care adoptă standarde armonizate în domeniul echipamentelor individuale de protecţie care intră sub incidenţa Regulamentului, la care se face referire la alin. (1), se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) Ordinul prevăzut la alin. (2) se actualizează ori de câte ori este cazul.

    ART. 4
    Notificarea
    Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale notifică Comisiei Europene şi celorlalte state membre ale Uniunii Europene organismele desemnate să îndeplinească atribuţii de evaluare a conformităţii, ca părţi terţe, în temeiul Regulamentului.

    ART. 5
    Autorităţile de notificare
    (1) Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale este autoritatea de notificare responsabilă de instituirea şi îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii şi pentru monitorizarea organismelor notificate, inclusiv conformitatea cu art. 26 din Regulament, în domeniul de competenţă.
    (2) Evaluarea şi monitorizarea menţionate la alin. (1) se efectuează de către un organism naţional de acreditare în înţelesul Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.

    ART. 6
    Obligaţia de informare a autorităţilor de notificare
    Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale informează Comisia Europeană în legătură cu procedurile pe care le aplică pentru evaluarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii şi pentru monitorizarea organismelor notificate, precum şi în legătură cu orice modificări ale acestora.

    ART. 7
    Prezumţia de conformitate a organismelor notificate
    În cazul în care un organism de evaluare a conformităţii îşi demonstrează conformitatea cu criteriile prevăzute în standardele române şi/sau în standardele naţionale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene care adoptă standardele armonizate relevante ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau în părţi din aceste standarde, se consideră că acesta este în conformitate cu cerinţele prevăzute la art. 24 din Regulament, în măsura în care acele standarde aplicabile acoperă aceste cerinţe.

    ART. 8
    Cererea de desemnare în vederea notificării
    (1) Organismele de evaluare a conformităţii depun o cerere de desemnare în vederea notificării la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.
    (2) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
    a) o descriere a activităţilor de evaluare a conformităţii, a modulului sau modulelor de evaluare a conformităţii şi a tipurilor de echipamente individuale de protecţie pentru care organismul se declară a fi competent;
    b) certificatul de acreditare emis de un organism naţional de acreditare care să ateste că organismul de evaluare a conformităţii îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 24 din Regulament;
    c) alte documente stabilite de procedura prevăzută la alin. (5).

    (3) În aplicarea art. 24 alin. (9) din Regulament, organismele de evaluare a conformităţii încheie o asigurare de răspundere civilă.
    (4) Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale desemnează prin ordin al ministrului organismele de evaluare a conformităţii ce se notifică potrivit prevederilor art. 4. Acest ordin se actualizează ori de câte ori este necesar.
    (5) Desemnarea prevăzută la alin. (4) se realizează în baza procedurii aprobate potrivit prevederilor art. 4 alin. (4) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015, cu modificările ulterioare.
    (6) Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale notifică numai organismele de evaluare a conformităţii care îndeplinesc cerinţele prevăzute la art. 24 din Regulament.

    ART. 9
    Contestarea competenţei organismelor notificate
    (1) În cazurile în care Comisia Europeană investighează competenţa unui organism notificat sau continuarea îndeplinirii de către un organism notificat a cerinţelor şi a responsabilităţilor care îi revin, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale prezintă acesteia, la cerere, toate informaţiile care au fundamentat notificarea sau menţinerea competenţei organismului în cauză.
    (2) În cazul în care Comisia Europeană constată că un organism notificat nu îndeplineşte sau nu mai îndeplineşte cerinţele pentru a fi notificat, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, în baza actului de punere în aplicare adoptat de către Comisia Europeană, conform art. 31 alin. (4) din Regulament, ia măsurile corective necesare, inclusiv retragerea notificării, dacă este necesar.

    ART. 10
    Schimbul de experienţă
    Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale participă la schimbul de experienţă între autorităţile naţionale ale statelor membre responsabile de politica privind notificarea, organizat de către Comisia Europeană.

    ART. 11
    Supravegherea pieţei echipamentelor individuale de protecţie
    (1) Se desemnează Inspecţia Muncii ca autoritate de supraveghere a pieţei în domeniul reglementat de Regulament.
    (2) Autoritatea de supraveghere a pieţei trebuie să informeze anual Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi ori de câte ori acesta îi solicită, cu privire la activităţile desfăşurate privind supravegherea pieţei.

    ART. 12
    Atribuţii ale autorităţii de supraveghere a pieţei
    În aplicarea prevederilor cap. VI din Regulament, Inspecţia Muncii îndeplineşte şi următoarele atribuţii:
    a) informează Comisia Europeană şi celelalte state membre în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (6) şi art. 40 alin. (3) din Regulament;
    b) se asigură că se iau fără întârziere măsurile restrictive corespunzătoare prevăzute la art. 38 alin. (8) din Regulament;
    c) participă la consultările cu statele membre şi operatorul economic relevant/operatorii economici relevanţi iniţiate de Comisia Europeană în baza art. 39 alin. (1) şi art. 40 alin. (4) din Regulament;
    d) ia toate măsurile necesare care se impun în aplicarea prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 41 alin. (2) din Regulament;
    e) informează Comisia Europeană în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Regulament;
    f) solicită operatorului economic relevant să ia toate măsurile corespunzătoare prevăzute la art. 40 alin. (1) din Regulament sau să pună capăt neconformităţii dacă acesta se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 41 alin. (1) din Regulament.


    ART. 13
    Contravenţii
    Constituie contravenţie următoarele fapte:
    a) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) din Regulament referitoare la îndeplinirea de către producător a cerinţelor esenţiale de sănătate şi securitate aplicabile, pentru proiectarea şi fabricarea echipamentelor individuale de protecţie;
    b) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2) din Regulamentreferitoare la obligativitatea producătorului de întocmire a documentaţiei tehnice şi de efectuare a procedurii de evaluare a conformităţii aplicabile produsului;
    c) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2) din Regulament referitoare la obligativitatea producătorului de întocmire a declaraţiei de conformitate UE şi de aplicare a marcajului CE;
    d) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (3) din Regulament referitoare la obligativitatea păstrării de către producători a documentaţiei tehnice şi a declaraţiei de conformitate UE timp de 10 ani după introducerea pe piaţă a echipamentelor individuale de protecţie;
    e) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (4) din Regulament referitoare la existenţa procedurilor pentru ca producţia de serie să rămână conformă cu Regulamentul;
    f) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (4) din Regulament referitoare la obligativitatea producătorilor de a testa prin eşantionare echipamentele individuale de protecţie puse la dispoziţie pe piaţă, ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de echipamentele individuale de protecţie, de a investiga şi, după caz, de a ţine un registru de plângeri pentru echipamentele individuale de protecţie neconforme şi rechemări ale echipamentelor individuale de protecţie şi de a informa distribuitorii în legătură cu orice astfel de activităţi de monitorizare;
    g) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (5) din Regulament referitoare la obligativitatea producătorului de afişare pe echipamentele individuale de protecţie sau pe ambalaj ori întrun document care însoţeşte echipamentele individuale de protecţie a tipului, lotului sau numărului de serie ori a altui element care să permită identificarea acestora;
    h) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (6) din Regulament referitoare la obligativitatea indicării de către producător pe echipamentele individuale de protecţie sau pe ambalaj ori întrun document care însoţeşte echipamentele individuale de protecţie a denumirii comerciale înregistrate sau a mărcii înregistrate şi a adresei poştale la care poate fi contactat, în limba română;
    i) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (7) din Regulament referitoare la obligativitatea producătorului de a se asigura că echipamentele individuale de protecţie sunt însoţite de instrucţiunile şi de informaţiile prevăzute în anexa II pct. 1.4 din Regulament sau că aceste instrucţiuni şi informaţii, precum şi orice text imprimat pe etichete sunt clare, uşor de înţeles, inteligibile şi lizibile, în limba română;
    j) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (8) din Regulament referitoare la obligativitatea producătorului fie de a prezenta declaraţia de conformitate UE împreună cu echipamentele individuale de protecţie, fie de a include în instrucţiuni şi informaţiile prevăzute la pct. 1.4 din anexa II la Regulament adresa de internet la care poate fi accesată declaraţia de conformitate UE;
    k) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (9) din Regulament referitoare la obligativitatea producătorului care consideră sau are motive să creadă că anumite echipamente individuale de protecţie pe care le-a introdus pe piaţă nu sunt conforme cu Regulamentul, de a lua de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivele echipamente individuale de protecţie în conformitate, a le retrage sau a le rechema, după caz, sau, în cazul în care echipamentele individuale de protecţie prezintă un risc, de a informa imediat în acest sens autoritatea de supraveghere a pieţei, oferind detalii, în special cu privire la neconformitate şi la toate măsurile corective luate;
    l) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (10) din Regulament referitoare la obligativitatea producătorului de a furniza autorităţii de supraveghere a pieţei, în urma unei cereri motivate din partea acesteia, toate informaţiile şi documentaţia necesare în limba română sau de a coopera cu autoritatea de supraveghere a pieţei, la cererea acesteia, la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele individuale de protecţie pe care le-a pus la dispoziţie pe piaţă;
    m) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2) din Regulament, referitoare la obligativitatea reprezentantului autorizat de a păstra la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei declaraţia de conformitate UE şi documentaţia tehnică timp de 10 ani după ce echipamentele individuale de protecţie au fost introduse pe piaţă sau de a furniza autorităţii de supraveghere a pieţei, în urma unei cereri motivate din partea acesteia, informaţiile şi documentaţia necesare pentru a demonstra conformitatea echipamentelor individuale de protecţie sau de a coopera cu autoritatea de supraveghere a pieţei, la cererea acesteia, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele individuale de protecţie acoperite de mandat;
    n) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1) din Regulament referitoare la obligativitatea importatorului de a introduce pe piaţă doar echipamente individuale de protecţie conforme;
    o) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (2) din Regulament referitoare la obligativitatea importatorului de a se asigura, înainte de introducerea pe piaţă a echipamentelor individuale de protecţie, că producătorul a îndeplinit procedura corespunzătoare de evaluare a conformităţii sau de a se asigura că producătorul a întocmit documentaţia tehnică sau că echipamentele individuale de protecţie poartă marcajul CE ori că echipamentele individuale de protecţie sunt însoţite de documentele cerute sau că producătorul a respectat cerinţele prevăzute la art. 8 alin. (5) şi (6) din Regulament;
    p) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (2) din Regulament referitoare la obligativitatea importatorului care consideră sau are motive să creadă că anumite echipamente individuale de protecţie nu sunt în conformitate cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate aplicabile de a nu introduce aceste produse pe piaţă înainte ca ele să fi fost puse în conformitate sau de a informa producătorul şi autorităţile de supraveghere a pieţei atunci când echipamentele individuale de protecţie prezintă un risc;
    q) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (3) din Regulament referitoare la obligativitatea importatorului de a indica denumirea, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată şi adresa poştală la care poate fi contactat, în limba română;
    r) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (4) din Regulament referitoare la obligativitatea importatorului de a se asigura că echipamentele individuale de protecţie sunt însoţite de instrucţiunile şi informaţiile prevăzute la pct. 1.4 din anexa II la Regulament, în limba română;
    s) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (5) din Regulament referitoare la obligativitatea importatorului de a se asigura că, atât timp cât echipamentele individuale de protecţie se află în responsabilitatea lui, condiţiile de depozitare sau transport al acestora nu le periclitează conformitatea cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate aplicabile prevăzute în anexa II la Regulament;
    ş) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (6) din Regulament referitoare la obligativitatea importatorului de a testa prin eşantionare echipamentele individuale de protecţie puse la dispoziţie pe piaţă, ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de echipamentele individuale de protecţie, de a investiga şi, după caz, de a ţine un registru de plângeri pentru echipamentele individuale de protecţie neconforme şi rechemări ale echipamentelor individuale de protecţie şi de a informa distribuitorii în legătură cu orice astfel de activităţi de monitorizare;
    t) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (7) din Regulament referitoare la obligativitatea importatorului care consideră sau are motive să creadă că anumite echipamente individuale de protecţie pe care le-a introdus pe piaţă nu sunt în conformitate cu Regulamentul, de a lua de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivele echipamente individuale de protecţie în conformitate, a le retrage sau a le rechema, după caz, sau, în cazul în care echipamentele individuale de protecţie prezintă un risc, de a informa imediat în acest sens autoritatea de supraveghere a pieţei;
    ţ) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (8) din Regulament referitoare la obligativitatea importatorului de a păstra o copie a declaraţiei de conformitate UE la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei timp de 10 ani după introducerea pe piaţă a echipamentelor individuale de protecţie şi de a se asigura că documentaţia tehnică poate fi pusă la dispoziţia acestei autorităţi, la cerere;
    u) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (9) din Regulament referitoare la obligativitatea importatorului de a furniza autorităţii de supraveghere a pieţei, în urma unei cereri motivate din partea acesteia, toate informaţiile şi documentaţia necesare în limba română sau de a coopera cu autoritatea de supraveghere a pieţei, la cererea acesteia, la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele individuale de protecţie pe care le-au pus la dispoziţie pe piaţă;
    v) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2) din Regulament referitoare la obligativitatea distribuitorului de a se asigura, înainte de a pune la dispoziţie pe piaţă echipamentele individuale de protecţie, că acestea poartă marcajul CE, sunt însoţite de documentele necesare şi de instrucţiunile şi informaţiile prevăzute la pct. 1.4 din anexa II la Regulament, în limba română, precum şi că producătorul şi importatorul au respectat cerinţele prevăzute la art. 8 alin. (5) şi (6) şi, respectiv, la art. 10 alin. (3) din Regulament;
    w) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2) din Regulament referitoare la obligativitatea distribuitorului care consideră sau are motive să creadă că anumite echipamente individuale de protecţie nu sunt în conformitate cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate aplicabile prevăzute în anexa II la Regulament de a nu pune respectivele echipamente individuale de protecţie la dispoziţie pe piaţă înainte ca acestea să fi fost puse în conformitate sau, dacă echipamentele individuale de protecţie prezintă un risc, de a informa producătorul sau importatorul, precum şi autoritatea de supraveghere a pieţei;
    x) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (3) din Regulament referitoare la obligativitatea distribuitorului de a se asigură că, atât timp cât echipamentele individuale de protecţie se află în responsabilitatea lui, condiţiile de depozitare sau de transport al acestora nu le periclitează conformitatea cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate aplicabile prevăzute în anexa II la Regulament;
    y) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (4) din Regulament referitoare la obligativitatea distribuitorului care consideră sau are motive să creadă că anumite echipamente individuale de protecţie pe care le-a pus la dispoziţie pe piaţă nu sunt în conformitate cu Regulamentul, de a se asigura că sunt luate de îndată măsurile corective necesare pentru a le pune în conformitate, a le retrage sau a le rechema, după caz, sau, dacă echipamentele individuale de protecţie prezintă un risc, de a informa imediat în acest sens autoritatea de supraveghere a pieţei;
    z) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (5) din Regulament referitoare la obligativitatea distribuitorului de a furniza autorităţii de supraveghere a pieţei, la cererea motivată a acesteia, toate informaţiile şi documentaţia necesare, pentru a demonstra conformitatea echipamentelor individuale de protecţie, sau de a coopera cu autoritatea respectivă la orice acţiune de eliminare a riscurilor prezentate de echipamentele individuale de protecţie pe care le-au pus la dispoziţie pe piaţă, la cererea acesteia;
    aa) nerespectarea prevederilor art. 13 din Regulament referitoare la obligativitatea operatorilor economici de a transmite către autoritatea de supraveghere a pieţei, la cererea acesteia, datele de identificare ale oricărui operator economic care le-a furnizat echipamente individuale de protecţie şi/sau ale oricărui operator economic căruia i-au furnizat echipamente individuale de protecţie;
    bb) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) din Regulament referitoare la structura şi conţinutul declaraţiei de conformitate UE, precum şi traducerea acesteia în limba română;
    cc) nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1) şi/sau (3) din Regulament referitoare la condiţiile de aplicare a marcajului CE.


    ART. 14
    Sancţiuni
    (1) Faptele prevăzute la art. 13 lit. a) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
    (2) Faptele prevăzute la art. 13 lit. b), n), s) şi x) se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei.
    (3) Faptele prevăzute la art. 13 lit. i), j), l), m) şi bb) se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei.
    (4) Faptele prevăzute la art. 13 lit. c)-h), k), o)-r), u) şi aa) se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei.
    (5) Faptele prevăzute la art. 13 lit. q), ş)-ţ), v), w), y), z) şi cc) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.
    (6) Pentru faptele prevăzute la art. 13 lit. a), b), n), s) şi x) pe lângă sancţiunea contravenţională principală se aplică şi sancţiunile contravenţionale complementare de retragere, rechemare de pe piaţă şi/sau interzicerea punerii la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor individuale de protecţie neconforme, prevăzute de Regulament la art. 38 alin. (4).
    (7) Pentru faptele prevăzute la art. 13 lit. c)-m), o)-r), ş)-w), y), z) şi aa)-cc) pe lângă sancţiunea contravenţională principală se aplică şi sancţiunile contravenţionale complementare de retragere şi/sau interzicerea punerii la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor individuale de protecţie neconforme, prevăzute la art. 38 alin. (4) din Regulament.
    (8) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 13 şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1)-(7) se fac de către personalul împuternicit din cadrul Inspecţiei Muncii.
    (9) Contravenţiilor prevăzute la art. 13 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (10) Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale notifică Comisiei Europene până la data de 21 martie 2018 contravenţiile prevăzute la art. 13 şi sancţiunile prevăzute la alin. (1)-(7).

    ART. 15
    Abrogare
    (1) Hotărârea Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 26 februarie 2004, cu modificările ulterioare, se abrogă la data de 21 aprilie 2018.
    (2) Ori de câte ori în alt act normativ anterior se face trimitere la actul normativ abrogat la alin. (1), trimiterea se va considera a fi făcută la Regulament şi la dispoziţiile corespunzătoare din prezenta hotărâre, după caz.

    ART. 16
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    (1) Produsele introduse pe piaţă înainte de data de 21 aprilie 2019, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 115/2004, cu modificările ulterioare, pot fi puse la dispoziţie pe piaţă şi după această dată.
    (2) Certificatele de examinare CE de tip şi deciziile de aprobare emise în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 115/2004, cu modificările ulterioare, rămân valabile până la data de 21 aprilie 2023, cu excepţia cazului în care expiră înainte de această dată.

    ART. 17
    Intrarea în vigoare
    Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 21 aprilie 2018, cu excepţia art. 4-10 şi a art. 14 alin. (10) care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    PRIM-MINISTRU
                    SORIN MIHAI GRINDEANU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
                    Lia-Olguţa Vasilescu
                    Ministrul economiei,
                    Mihai Tudose
                    p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
                    Bogdan Mănoiu,
                    secretar de stat
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Teodor-Viorel Meleşcanu


    Bucureşti, 5 mai 2017.
    Nr. 305.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016