Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ghid-operational Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ghid Operational (afisez 427 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 43

Monitorul Oficial 660 din 08 August 2019 (M. Of. 660/2019)

 GHID ESMA din 31 iulie 2019 cu privire la indicii de referinţă nesemnificativi din Regulamentul privind indicii de referinţă EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 8 august 2019

──────────conţinut de norma nr. 21 din 31 iulie 2019, publicată în monitorul oficial, nr. 660 din 8 august 2019.──────────i. domeniu de aplicarecui i se aplică?1. prezentul ghid se aplică autorităţilor competente desemnate în temeiul art. 40 din regulamentul privind indicii de referinţă [regulamentul (ue) nr. 1.011/2016 privind indicii utilizaţi ca indici de referinţă în cadrul instrumentelor financiare şi al contractelor financiare sau pentru a măsura performanţele fondurilor de investiţii şi de modificare a directivelor 2008/48/ce şi 2014/17/ue şi a regulamentului (ue) nr. 596/2014] administratorilor, astfel cum sunt definiţi la art. 3 alin. (1) pct. 6 din acelaşi regulament, şi contribuitorilor ...

Monitorul Oficial 653 din 06 August 2019 (M. Of. 653/2019)

 GHID din 18 iulie 2019 privind dezvoltarea şi evaluarea culturii de securitate nucleară EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 6 august 2019

──────────aprobat prin ordinul nr. 182 din 18 iulie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 653 din 6 august 2019.──────────cap. idomeniu, scop, definiţiisecŢiunea 1domeniu şi scopart. 1(1) prin prezentul ghid se stabilesc recomandările comisiei naţionale pentru controlul activităţilor nucleare, numită în continuare cncan, privind dezvoltarea şi evaluarea culturii de securitate nucleară.(2) recomandările din prezentul ghid se aplică atât titularilor, cât şi solicitanţilor de autorizaţie, pentru fazele de proiectare, amplasare, construcţie şi montaj, punere în funcţiune, exploatare şi dezafectare a unei instalaţii nucleare, după caz.art. 2recomandările din prezentul ghid se aplică următoarelor categorii de instalaţii nucleare:a) centrale ...

Monitorul Oficial 525 din 27 Iunie 2019 (M. Of. 525/2019)

 GHID ESMA din 12 iunie 2019 privind măsurile EMIR de marjă antiprociclicitate pentru contrapărţile centrale EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 525 din 27 iunie 2019

──────────aprobat prin norma nr. 14 din 12 iunie 2019, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 525 din 27 iunie 2019.──────────i. domeniu de aplicarecui i se aplică?- beneficiarii acestui ghid sunt autorităţile competente desemnate în temeiul art. 22 din emir care supervizează cpc autorizate în temeiul art. 14 din emir.ce se aplică?– acest ghid se referă la punerea în aplicare a cerinţelor referitoare la marjă, pentru limitarea prociclicităţii în temeiul art. 41 din emir, art. 10 şi art. 28 din str.ii. referinţe legislative şi abrevierireferinţe legislativeregulamentul esma - regulamentul (ue) nr. 1.095/2010 al parlamentului european şi al consiliului ...

 GHID ESMA din 12 iunie 2019 referitor la gestionarea conflictelor de interese ale contrapărţilor centrale EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 525 din 27 iunie 2019

──────────aprobat prin norma nr. 14 din 12 iunie 2019, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 525 din 27 iunie 2019.──────────i. acronime1. cu excepţia cazului în care se prevede altfel, termenii definiţi în regulamentul (ue) nr. 648/2012 au acelaşi înţeles în cuprinsul prezentului ghid. În plus, se aplică următoarele definiţii şi acronime:cpc - contraparte centrală autorizată în temeiul art. 14 din emirrstr cpc - regulamentul delegat (ue) nr. 153/2013 al comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a regulamentului (ue) nr. 648/2012 al parlamentului european şi al consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare privind cerinţele pentru contrapărţile ...

Monitorul Oficial 514 din 25 Iunie 2019 (M. Of. 514/2019)

 GHID ESMA din 12 iunie 2019 privind raportările referitoare la decontarea internalizată conform art. 9 din Regulamentul privind depozitarii centrali de titluri de valoare (CSDR) EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 514 din 25 iunie 2019

──────────conţinut de norma nr. 15 din 12 iunie 2019, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 514 din 25 iunie 2019.──────────i. domeniu de aplicarecui i se adresează ghidul? prezentul ghid se aplică autorităţilor competente desemnate în conformitate cu prevederile art. 11 din csdr^1 şi operatorilor de decontare, astfel cum sunt definiţi la art. 2 alin. (1) pct. (11) din csdr.^1 regulamentul (ue) nr. 909/2014 al parlamentului european şi al consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în uniunea europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare şi de modificare a directivelor 98/26/ce şi 2014/65/ue ...

Monitorul Oficial 89 bis din 05 Februarie 2019 (M. Of. 89 bis/2019)

 GHIDUL SOLICITANTULUI din 9 ianuarie 2019 aferent măsurii II.9 "Conversia la sistemele de management de mediu şi audit şi la acvacultura ecologică" din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 89 bis din 5 februarie 2019

──────────aprobat prin ordinul nr. 27/2019, publicat în monitorul oficial, partea i nr. 89 din 05 februarie 2019.────────── (a se vedea imaginea asociată)    programul operaŢional pentru pescuit Şi afaceri maritime  2014-2020 prioritatea uniunii europene 2  stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului,   eficiente din punctul de vedere al utilizĂrii resurselor,  inovatoare, competitive Şi bazate pe cunoaŞtere  ghidul solicitantuluimĂsura ii.9: conversia la sistemele de management de mediu Şi audit Şi la acvacultura ecologicĂobiectiv specific 2.3 - protejarea şi refacerea biodiversităţii acvatice şi îmbunătăţirea ecosistemelor legate de acvacultură şi promovarea unei acvaculturi eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselortipul apelului: competitiv, cu termen limită de depunerenoiembrie 2018versiunea ...

Monitorul Oficial 256 din 03 Aprilie 2019 (M. Of. 256/2019)

 GHID DE SECURITATE NUCLEARĂ din 18 februarie 2019 privind evaluarea instalaţiilor nucleare pentru repornire după opririle neplanificate EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 256 din 3 aprilie 2019

──────────aprobat prin ordinul nr. 27 din 18 februarie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 256 din 3 aprilie 2019.──────────cap. idomeniu, scop, definiţiisecŢiunea 1domeniu şi scopart. 1(1) prin prezentul ghid se stabilesc recomandările comisiei naţionale pentru controlul activităţilor nucleare, denumită în continuare cncan, privind evaluarea instalaţiilor nucleare pentru repornire după opririle neplanificate.(2) recomandările din prezentul ghid se aplică atât titularilor, cât şi solicitanţilor de autorizaţie, pentru fazele de punere în funcţiune şi exploatare a unei instalaţii nucleare.(3) recomandările din prezentul ghid au ca scop facilitarea îndeplinirii cerinţelor stabilite prin art. 24 din normele de securitate ...

Monitorul Oficial 230 din 26 Martie 2019 (M. Of. 230/2019)

 GHID DE FINANŢARE din 7 martie 2019 a Programului privind închiderea depozitelor de deşeuri municipale neconforme EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 230 din 26 martie 2019

──────────aprobat prin ordinul nr. 233 din 7 martie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 230 din 26 martie 2019.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1ghidul de finanţare(1) ghidul de finanţare, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale privind derularea programului privind închiderea depozitelor de deşeuri municipale neconforme, denumit în continuare program.(2) ghidul conţine dispoziţii privind:a) scopul, obiectivul şi indicatorul de performanţă ale programului;b) eligibilitatea solicitantului finanţării, a proiectului propus şi a cheltuielilor acestuia;c) condiţiile şi termenele de analiză, evaluare, aprobare, implementare şi decontare a proiectului propus.art. 2obiectivul, scopul şi indicatorul de ...

Monitorul Oficial 220 bis din 21 Martie 2019 (M. Of. 220 bis/2019)

 GHID din 20 martie 2019 privind siguranţa pacientului în anestezie-terapie intensivă EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 220 bis din 21 martie 2019

──────────aprobat prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 398 din 20 martie 2019 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 220 din 21 martie 2019.──────────anexa 1    listĂ verificare echipament de anesteziese completează la începutul fiecărei sesiuni de lucru!nu folosiţi acest echipament dacă nu aţi fost instruiţi!data: ..../......../........1. verificaţi existenţa balonului de ventilaţie2. efectuaţi verificările automate ale aparatului de anestezie3. alimentarea electrică● conectată● deschisă● acumulatorul încărcat4. sursa de gaze şi aspiraţia (vacuum)● tubulatura gazelor şi aspiraţia - testul "tug"● cilindrii sunt umpluţi şi închişi● debitmetrele sunt funcţionale● protecţia hipoxică este funcţională● administrarea urgentĂ de oxigen (flush-ul de oxigen) este funcţională● aspiraţia ...

Monitorul Oficial 178 din 06 Martie 2019 (M. Of. 178/2019)

 GHID din 31 ianuarie 2019 pentru acordarea de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a avizului privind încadrarea/neîncadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare, la solicitările de concesionare a bunurilor proprietate publică EMITENT: Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 178 din 6 martie 2019

──────────aprobat prin ordinul nr. 34 din 31 ianuarie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 178 din 6 martie 2019.──────────art. 1(1) În vederea acordării avizului obligatoriu al administraţiei naţionale a rezervelor de stat şi probleme speciale, denumită în continuare administraţia naţională, privind încadrarea/neîncadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare, concedentul întocmeşte, constituie şi transmite următoarea documentaţie:a) cerere de acordare a avizului, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ghid; cererea va fi înregistrată, semnată şi ştampilată de către concedent şi trebuie să cuprindă în mod obligatoriu:1. denumirea bunului public care urmează să fie concesionat, ...

‹‹ Pagina 1 din 43
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice