Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE din 11 mai 2017  a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE din 11 mai 2017 a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 377 din 19 mai 2017
──────────
    *) Aprobată prin ORDINUL nr. 739 din 11 mai 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 19 mai 2017
──────────
    ART. 1
    (1) Operatorii economici care solicită înregistrarea în Registrul operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să prezinte următoarele documente/informaţii:
    a) cererea de înregistrare/reînnoire a înregistrării în Registrul operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură;
    b) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în copie conformă cu originalul, sau documentele echivalente emise de alte state, traduse în limba română de un traducător autorizat;
    c) declaraţia pe propria răspundere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură;
    d) dovada achitării tarifului.

    (2) Documentele necesare înscrierii în Registru se depun la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului sau se transmit prin poştă.

    ART. 2
     Pentru analiza documentaţiei în vederea înregistrării/reînnoirii înregistrării în Registru se achită tariful în cuantum de 500 lei în contul indicat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, pentru fiecare tip de activitate pentru care se solicită înregistrarea.

    ART. 3
    (1) În termen de 30 zile de la depunerea documentaţiei menţionate la art. 1, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului analizează documentele depuse, iar în cazul în care dosarul este complet atribuie operatorului un număr de înregistrare, publică informaţiile corespunzătoare în Registru şi informează operatorul economic cu privire la numărul de înregistrare atribuit, conform modelului din anexa nr. 3 la prezenta procedură.
    (2) În cazul în care documentaţia menţionată la art. 1 este incompletă, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului solicită operatorului economic completarea sau clarificarea acesteia, după caz, în termen de 30 de zile de la data solicitării.
    (3) În termen de 15 zile de la primirea completărilor sau clarificărilor operatorului economic, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului reanalizează documentaţia depusă şi atribuie operatorului numărul de înregistrare, publică informaţiile corespunzătoare în Registrul prevăzut la art. 2 din ordin şi informează operatorul economic cu privire la numărul de înregistrare atribuit conform modelului din anexa nr. 3 la prezenta procedură sau respinge cererea de înregistrare, după caz.
    (4) În cazul în care operatorul economic nu transmite toate informaţiile şi clarificările solicitate în termen de 30 de zile de la data comunicării, cererea de înregistrare este respinsă. Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează operatorul economic cu privire la respingerea solicitării.
    (5) Operatorul economic aflat în situaţia prevăzută la alin. (4) poate relua procedura de solicitare a înregistrării potrivit prevederilor prezentei proceduri.
    (6) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, în vederea asigurării accesului publicului la aceste informaţii, publică pe site şi actualizează lunar Lista operatorilor economici înregistraţi în Registru.

    ART. 4
    (1) Numărul de înregistrare în Registru este valabil 5 ani de la atribuire.
    (2) Reînnoirea înregistrării în Registrul operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează conform procedurii de înregistrare prevăzute de prezentul ordin.

    ART. 5
    (1) Orice modificare survenită în activitatea operatorului economic, precum şi în datele transmise prin documentaţia de înregistrare vor fi notificate în termen de 30 de zile lucrătoare de la apariţia modificării şi transmise Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, împreună cu documentele justificative.
    (2) În cazul în care modificarea survenită implică modificarea datelor corespunzătoare din Registru, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului emite o nouă notificare.

    ART. 6
     Operatorii economici înregistraţi în Registru sunt obligaţi să ţină evidenţa deşeurilor pe care le gestionează şi să raporteze conform prevederilor art. 49 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 7
    (1) Operatorii economici care nu mai desfăşoară activitatea/activităţile pentru care au fost înregistraţi sunt obligaţi să solicite radierea din Registru, în termen de 30 de zile lucrătoare de la încetarea activităţii.
    (2) Cererea de radiere din Registru va fi însoţită de raportarea conform prevederilor art. 49 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru intervalul de timp dintre sfârşitul perioadei de referinţă corespunzătoare ultimei raportări şi data cererii de radiere.

    ART. 8
    (1) Activitatea operatorilor economici înregistraţi în Registru face obiectul activităţilor de inspecţie şi control realizate de Garda Naţională de Mediu.
    (2) Orice nerespectare a prevederilor prezentului ordin, constatată de către Garda Naţională de Mediu, se comunică Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului în vederea revocării înregistrării.
    (3) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării de la Garda Naţională de Mediu, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului revocă numărul de înregistrare în Registru prin decizie a preşedintelui.
    (4) Operatorul economic aflat în situaţia menţionată la alin. (3) poate solicita o nouă înregistrare în Registru numai după constatarea de către Garda Naţională de Mediu a eliminării cauzelor care au condus la revocarea înregistrării.

    ART. 9
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA nr. 1
la procedură

    
        Antet solicitant
        Nr. ......../...............

                                         CERERE
                   de acordare a numărului de înregistrare/reînnoire
                a înregistrării în Registrul operatorilor economici care
                 nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor
    Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor

        Subscrisa, ..............., cu sediul social în ................, str. ............... nr. .......,
    bl. ........, ap. ........., judeţul/sectorul ........., înregistrată la oficiul registrului comerţului
    cu nr. ......., cod unic de înregistrare nr. ......./..........., cont bancar nr. ............, deschis
    la .............., sucursala .............., telefon ............., fax ..........., e-mail ...........,
    prin reprezentantul legal ..............., solicită acordarea numărului de înregistrare/reînnoire a
    înregistrării în Registrul operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform
    prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările
    ulterioare, conform prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările
    şi completările ulterioare, pentru*1):
        [] transport deşeuri nepericuloase în sistem profesional;
        [] comerţ cu deşeuri, fără a intra fizic în posesia deşeurilor;
        [] broker;
        [] operatorii economici care fac obiectul derogărilor de la cerinţele de autorizare potrivit
    prevederilor art. 34 din Legea 211/2011*2), republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
        Tipurile*3) şi cantităţile de deşeuri pentru care solicităm înregistrarea sunt*4):
    ┌──────────────────────┬─────────────────────────┐
    │ Cod deşeu │ Denumire deşeu │
    ├──────────────────────┼─────────────────────────┤
    │ │ │
    ├──────────────────────┼─────────────────────────┤
    │ │ │
    ├──────────────────────┼─────────────────────────┤
    │ │ │
    └──────────────────────┴─────────────────────────┘
        Anexăm documentele specifice prevăzute la art. 1 din Procedura de înregistrare a operatorilor
    economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor art. 36 alin. (1) din
    Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. ......../2017.

        Data ..............

                                  Reprezentant legal,
                              ............................
                              (nume şi funcţie, semnătura)


──────────
    *1) Se va bifa una sau mai multe dintre opţiuni, în funcţie de activitatea desfăşurată.
     *2) În acest caz, operatorul economic ataşează derogarea primită de la autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului, în copie conformă cu originalul.
     *3) Se vor înscrie codul şi denumirea deşeului, conform Deciziei 2000/532/CE, modificată prin Decizia 2014/955/CE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.
     *4) În cazul în care operatorul economic desfăşoară mai multe tipuri de activităţi, se va completa câte un tabel separat pentru fiecare dintre acestea.
──────────


    ANEXA nr. 2
la procedură

     Antet solicitant
     Nr. ........./...........

     DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

     Subsemnatul/Subsemnata, ...................., reprezentant legal al .............., cunoscând dispoziţiile articolului 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că activitatea/activităţile pe care o/le desfăşor şi pentru care solicit înregistrarea este/sunt: ..................

     Data ..................

     ...........................
     (nume şi semnătura)


    ANEXA nr. 3
la procedură

                                      - Model*1) -

                                       NOTIFICARE

        În baza documentaţiei depuse, a Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2012 privind reorganizarea şi
    funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea
    acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor,
    republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
        Societatea ................................, cod unic de înregistrare ....................., din
    localitatea ...................., sectorul/judeţul .................... str. ................ nr. ....,
    bl. ..... ap. ......, a fost înregistrată în Registrul naţional al operatorilor economici care nu se
    supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor,
    republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu numărul RO-numărul unic-data emiterii-
    simbolul activităţii înregistrate*2), pentru activitatea .............. şi codul/codurile de deşeuri*3):
    ┌──────────────────────┬─────────────────────────┐
    │ Cod deşeu │ Denumire deşeu │
    ├──────────────────────┼─────────────────────────┤
    │ │ │
    ├──────────────────────┼─────────────────────────┤
    │ │ │
    ├──────────────────────┼─────────────────────────┤
    │ │ │
    └──────────────────────┴─────────────────────────┘
        Deţinătorul numărului de înregistrare este obligat să respecte prevederile legislative în vigoare
    aplicabile activităţii pe care o desfăşoară, inclusiv în cazul transferului de deşeuri.
    Numărul de înregistrare este valabil începând cu data de ............ până la data de ............... .

               Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului,
                      ............................................
                        (nume şi prenume, semnătura şi ştampila)


──────────
    *1) Conţinutul notificării poate fi modificat/adaptat în cazurile prevăzute la art. 5 alin. (2) din anexa la ordin.
     *2) Simbolul activităţii înregistrate:
     T - transport deşeuri nepericuloase;
     C - Comerţ cu deşeuri, fără a intra fizic în posesia deşeurilor;
     B - broker;
     OED - operatorii economici care fac obiectul derogărilor de la cerinţele de autorizare potrivit prevederilor art. 34 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

     *3) Se vor înscrie codul şi denumirea deşeului, conform Deciziei 2000/532/CE, modificată prin Decizia 2014/955/CE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.
──────────

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016