Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - norme Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Norme (afisez 1622 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 163

Monitorul Oficial 833 din 14 Noiembrie 2014 (M. Of. 833/2014)

 NORME METODOLOGICE din 4 noiembrie 2014 privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 14 noiembrie 2014

Art. 1 obiectprezentele norme metodologice stabilesc condiţiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanţare în cadrul programelor naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol, definite prin regulamentul (ue) nr. 1.308/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a regulamentelor (cee) nr. 922/72, (cee) nr. 234/79, (ce) nr. 1.037/2001 şi (ce) nr. 1.234/2007 ale consiliului, cu completările ulterioare, şi regulamentul (ce) nr. 555/2008 al comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentului (ce) nr. 479/2008 ...

Monitorul Oficial 799 din 03 Noiembrie 2014 (M. Of. 799/2014)

 NORME din 21 octombrie 2014 tehnice de finanţare şi realizare a Acţiunii prioritare pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu accident vascular cerebral acut (AP-AVCAc) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 3 noiembrie 2014

Art. 1(1) acţiunea prioritară pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu accident vascular cerebral acut (ap-avcac) este elaborată, derulată şi finanţată de către ministerul sănătăţii şi se realizează prin spitale regionale de urgenţă şi spitale judeţene de urgenţă şi institutul naţional de neurologie şi boli cerebrovasculare, denumite în continuare spitale.(2) comisia de neurologie, neurologie pediatrică a ministerului sănătăţii prevăzută în ordinul ministrului sănătăţii nr. 398/2013 pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, este coordonatorul naţional al ap-avcac, iar serviciul medicină de urgenţă reprezintă structura centrală a ministerului sănătăţii responsabilă cu coordonarea acestei acţiuni.(3) derularea şi monitorizarea ...

Monitorul Oficial 800 din 03 Noiembrie 2014 (M. Of. 800/2014)

 NORMĂ din 16 octombrie 2014 sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind condiţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în care poate fi efectuată procesarea laptelui crud care nu îndeplineşte criteriile referitoare la numărul total de germeni prevăzute în secţiunea IX din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 3 noiembrie 2014

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 prezenta normă sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor stabileşte condiţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în care poate fi efectuată procesarea laptelui crud care nu îndeplineşte criteriile referitoare la numărul total de germeni prevăzute în secţiunea ix din anexa iii la regulamentul (ce) nr. 853/2004 al parlamentului european şi al consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală cu amendamentele ulterioare, denumit în continuare regulamentul (ce) nr. 853/2004.art. 2 În sensul prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, următorii termeni se definesc ...

Monitorul Oficial 685 din 19 Septembrie 2014 (M. Of. 685/2014)

 NORME METODOLOGICE din 8 septembrie 2014 pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 19 septembrie 2014

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, denumit în continuare fondul, se constituie din contribuţii ale persoanelor fizice şi juridice, subvenţii de la bugetul de stat, precum şi din donaţii, sponsorizări, dobânzi, venituri obţinute din exploatarea patrimoniului casei naţionale de asigurări de sănătate, denumită în continuare cnas, şi al caselor de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului bucureşti, precum şi al casei asigurărilor de sănătate a apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, denumite în continuare case de asigurări, precum şi din alte venituri, inclusiv sume din veniturile proprii ale ministerului ...

Monitorul Oficial 672 din 12 Septembrie 2014 (M. Of. 672/2014)

 NORME din 8 septembrie 2014 privind accesul la componentele Sistemului informatic integrat vamal (SIIV) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 12 septembrie 2014

Cap. i dispoziţii generale1. prin prezentele norme se stabilesc regulile, procedurile şi condiţiile necesare pentru obţinerea accesului la sistemul român de procesare a declaraţiei vamale (rcdps), sistemul de control al importului (ics-ro) şi sistemul de control al exportului (ecsro), sisteme componente ale sistemului informatic integrat vamal (siiv).2. rcdps este un sistem informatic care permite procesarea declaraţiilor vamale de import prin procedee informatice.3. ics-ro este un sistem informatic bazat pe schimburi de mesaje electronice, care asigură gestiunea datelor din declaraţiile sumare de intrare şi contribuie la sporirea siguranţei şi securităţii lanţului logistic internaţional privind circulaţia mărfurilor care intră pe teritoriul vamal ...

Monitorul Oficial 649 din 03 Septembrie 2014 (M. Of. 649/2014)

 NORME METODOLOGICE din 25 august 2014 privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de asigurare a recoltei de struguri pentru vin, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 3 septembrie 2014

Art. 1 (1) prezentele norme metodologice stabilesc condiţiile de eligibilitate pentru acordarea sprijinului financiar producătorilor din sectorul vitivinicol care asigură recolta plantaţiilor viticole cu soiuri de struguri pentru vin.(2) beneficiarii sprijinului financiar sunt producători, persoane fizice/juridice, care asigură recolta plantaţiilor viticole cu soiuri de struguri pentru vin.art. 2 În vederea aprobării sprijinului financiar, beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:a) să facă dovada că exploatează o suprafaţă cultivată cu soiuri de viţă-de-vie de struguri pentru vin de minimum 0,1 ha;b) să facă dovada înscrierii în registrul plantaţiilor viticole, denumit în continuare r.p.v., a suprafeţei de viţă-de-vie cu soiuri de ...

Monitorul Oficial 645 din 02 Septembrie 2014 (M. Of. 645/2014)

 NORME METODOLOGICE din 27 august 2014 privind exercitarea controlului de tip preventiv asupra operaţiunilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale efectuate în vederea utilizării sumelor alocate potrivit prevederilor art. 65 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 2 septembrie 2014

Art. 1(1) fac obiectul controlului de tip preventiv reglementat la art. 65 alin. (5) lit. d) din ordonanţa guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 operaţiunile ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale efectuate în vederea utilizării sumelor alocate potrivit prevederilor art. 65 alin. (1) lit. b) din acelaşi act normativ.(2) documentul supus controlului prevăzut la alin. (1) este cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale din suma aprobată la art. 65 alin. (1) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 9/2014, care a fost verificată potrivit ...

Monitorul Oficial 581 din 04 August 2014 (M. Of. 581/2014)

 NORME TEHNICE din 28 iulie 2014 privind procedura de întocmire a formalităţilor vamale pentru trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 4 august 2014

A. dispoziţii generaleart. 1 (1) prevederile prezentelor norme tehnice sunt aplicabile pentru toate trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid care se prezintă la birourile vamale de frontieră şi de interior, trimiteri care sunt supuse vămuirii şi sunt expediate potrivit reglementărilor poştale internaţionale şi naţionale în materie.(2) În sensul alin. (1), prin servicii de curierat rapid se înţelege fie servicii poştale express, fie servicii livrare specială, aşa cum acestea sunt definite în anexa nr. 1 la decizia preşedintelui autorităţii naţionale pentru reglementare în comunicaţii şi tehnologia informaţiei nr. 2.858/2007 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale, cu modificările ...

Monitorul Oficial 570 din 31 Iulie 2014 (M. Of. 570/2014)

 NORMĂ nr. 18 din 24 iulie 2014 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a societăţilor din domeniul asigurărilor EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 31 iulie 2014

Potrivit hotărârii consiliului autorităţii de supraveghere financiară din data de 14 iulie 2014, prin care s-a adoptat sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a societăţilor din domeniul asigurărilor,în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,autoritatea de supraveghere financiară emite următoarea normă:art. 1se pune în aplicare sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a societăţilor ...

Monitorul Oficial 565 din 30 Iulie 2014 (M. Of. 565/2014)

 NORME TEHNICE din 21 iulie 2014 de implementare a Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 441/2014, referitoare la condiţiile specifice care trebuie îndeplinite de organizaţiile de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate/asociaţiile organizaţiilor de producători în relaţiile contractuale, precum şi la criteriile tehnice necesare recunoaşterii acestora în vederea negocierilor prevăzute prin Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 30 iulie 2014

Art. 1 contractul şi/sau oferta de a contracta, prevăzute la art. 3 alin. (1) din legea nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate, încheiate între părţi înainte de livrare, pentru o perioadă minimă de 6 luni, trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:a) părţile şi calitatea lor;b) preţul datorat pentru livrare;c)obiectul contractului, volumul, calitatea şi compoziţia laptelui crud care poate şi/sau trebuie să fie livrat;d) termenele şi condiţiile de livrare;e) durata contractului, care trebuie să fie de minimum 6 luni;f) detaliile ...

‹‹ Pagina 1 din 163
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice