Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - ordin Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Ordin (afisez 33788 rezultate)


‹‹ Pagina 1 din 3380

Monitorul Oficial 846 din 18 Octombrie 2019 (M. Of. 846/2019)

 ORDIN nr. 1.555 din 16 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 846 din 18 octombrie 2019

Văzând referatul de aprobare nr. sp/2.656/2019 al ministerului sănătăţii şi nr. dg/494/2019 al casei naţionale de asigurări de sănătate,având în vedere:- art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârea guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările ...

Monitorul Oficial 847 din 18 Octombrie 2019 (M. Of. 847/2019)

 ORDIN nr. 1.054 din 8 octombrie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea şi supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice EMITENT: Secretariatul General al Guvernului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 847 din 18 octombrie 2019

Având în vedere:- prevederile art. 7 alin. (2) din ordinul secretarului general al guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea codului controlului intern managerial al entităţilor publice;– prevederile art. 2 lit. d), art. 3, 4 şi art. 5 alin. (2^1) din ordonanţa guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile art. 11 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 174/2015, cu modificările ulterioare, ...

Monitorul Oficial 844 din 17 Octombrie 2019 (M. Of. 844/2019)

 ORDIN nr. 196 din 16 octombrie 2019 privind aprobarea preţului reglementat pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de bonus, vândută pe bază de contracte reglementate de către producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare, şi a preţului de referinţă al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de bonus EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 844 din 17 octombrie 2019

Având în vedere prevederile art. 28 lit. b^1), art. 79 alin. (7) lit. a) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 21 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare, ale metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică, produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, ...

 ORDIN nr. 3.214 din 2 octombrie 2019 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 844 din 17 octombrie 2019

În temeiul:- ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;– legii nr. 9/2014 pentru completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la casa de economii şi consemnaţiuni c.e.c. - s.a. în vederea achiziţionării de autoturisme;– hotărârii guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru ...

 ORDIN nr. 1.554 din 16 octombrie 2019 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 844 din 17 octombrie 2019

Văzând referatul de aprobare nr. s.p. 13.242/2019 al direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere prevederile art. 890 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. ianexele nr. 1 şi 2 la ordinul ministrului ...

Monitorul Oficial 845 din 17 Octombrie 2019 (M. Of. 845/2019)

 ORDIN nr. 874 din 10 octombrie 2019 pentru modificarea unor acte normative din domeniul turismului EMITENT: Ministerul Turismului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 845 din 17 octombrie 2019

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (1) şi (2) din ordonanţa guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative,în temeiul art. 9 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 24/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul turismului emite următorul ordin:art. iordinul ministrului turismului nr. 1.183/2018 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi gestionare a „declaraţiei privind activitatea desfăşurată de către agenţiile de turism organizatoare“, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 878 din 18 octombrie 2018, se modifică după cum urmează:1. articolul 6 va ...

 ORDIN nr. 497 din 2 octombrie 2019 privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 188/2017 pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor I.6, I.23, II.2, IV.4 din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 845 din 17 octombrie 2019

Având în vedere referatul de aprobare al direcţiei generale pescuit - autoritatea de management pentru popam nr. 353.753 din 19.09.2019,în baza prevederilor:- regulamentului (ue) nr. 508/2014 al parlamentului european şi al consiliului privind fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a regulamentelor (ce) nr. 2.328/2003, (ce) nr. 861/2006, (ce) nr. 1.198/2006 şi (ce) nr. 791/2007 ale consiliului şi a regulamentului (ue) nr. 1.255/2011 al parlamentului european şi al consiliului;– regulamentului (ue) nr. 1.046 din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al uniunii, de modificare a regulamentelor (ue) nr. 1.296/2013, (ue) nr. 1.301/2013, ...

Monitorul Oficial 840 din 16 Octombrie 2019 (M. Of. 840/2019)

 ORDIN nr. 1.398 din 10 octombrie 2019 privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 562/2019, prin încheierea actului adiţional nr. 2 pentru anul 2019 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 840 din 16 octombrie 2019

Având în vedere:- referatul direcţiei transport feroviar nr. 37.591 din data de 27.09.2019; – hotărârea consiliului de administraţie al metrorex - s.a. nr. 2 din data de 23.09.2019,ţinând cont de prevederile:- art. ii alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 24^1 din legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor regulamentului (ce) nr. 1.370/2007 al parlamentului european şi al consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport ...

 ORDIN nr. M.197 din 8 octombrie 2019 pentru modificarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.37/2018 EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 840 din 16 octombrie 2019

Pentru aplicarea prevederilor art. 61 alin. (2) lit. c) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, ale art. 84 din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 16 alin. (6) şi ale art. 20 alin. (3) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apărării naţionale, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale cap. iv şi v din regulamentul privind procedurile, la nivelul guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, ...

‹‹ Pagina 1 din 3380
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice