Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele iulie 2016 Twitter Facebook

Acte altele iulie 2016

Monitorul Oficial 579 bis din 29 Iulie 2016 (M. Of. 579 bis/2016)

 ANEXE din 21 iulie 2016 la Ordinul nr. 452/2016 (Anexele nr. 1-8) EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 579 bis din 29 iulie 2016

Anexa 1-a casa de asigurări de sănătate.............................furnizorul de servicii medicale reprezentantul legal al furnizorului............................. .....................................localitate .................. medic de familie ....................judeţ ....................... (nume prenume)  cnp medic de familie ................i. lista persoanelor asigurate beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bazĂ*font 7*grupa de vârstă ................*)┌────┬───────────────────┬─────────────────────┬────────────┬─────────┬───────────────────┬──────────┬────────────┐│nr. │numele şi prenumele│cod numeric personal/│ adresa │ vârsta ...

Monitorul Oficial 580 din 29 Iulie 2016 (M. Of. 580/2016)

 INSTRUCŢIUNE nr. 2 din 20 iulie 2016 privind întocmirea şi depunerea raportării contabile semestriale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 580 din 29 iulie 2016

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 4 alin. (3) din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,potrivit deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din şedinţa din data de 19 iulie 2016,autoritatea de supraveghere financiară emite următoarea instrucţiune:art. 1prezenta instrucţiune stabileşte sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, ...

Monitorul Oficial 576 din 28 Iulie 2016 (M. Of. 576/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 524 din 27 iulie 2016 privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 28 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 1 alin. (1^1), art. 2 şi 19 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin legea nr. 259/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. ii din ordonanţa guvernului nr. 13/2014 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată prin legea nr. 85/2015,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă suma de 24.191 mii lei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 pentru ...

Monitorul Oficial 575 din 28 Iulie 2016 (M. Of. 575/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 523 din 20 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2005 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 28 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i regulamentul privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 775/2005, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 685 din 29 iulie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 10. - activitatea de fundamentare are ca rezultat documentul denumit propunere de politică publică elaborat de către direcţiile de specialitate cu sprijinul unităţilor de politici publice din cadrul ministerelor şi al altor organe ...

Monitorul Oficial 576 din 28 Iulie 2016 (M. Of. 576/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 520 din 20 iulie 2016 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 28 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 51 alin. (1) lit. b) din legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. i dispoziţii generalesecŢiunea 1obiectivul şi domeniul de aplicareart. 1 prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor, generate sau care pot fi generate de expunerea la câmpuri electromagnetice la locul de muncă.art. 2 (1) prezenta hotărâre reglementează toate efectele biofizice directe şi efectele indirecte cunoscute cauzate de câmpurile electromagnetice.(2) valorile-limită de expunere (elv) stabilite prin prezenta hotărâre reglementează exclusiv legăturile dovedite ...

Monitorul Oficial 568 din 27 Iulie 2016 (M. Of. 568/2016)

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 19 iulie 2016 Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 568 din 27 iulie 2016 ──────────      Aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 857 din 19 iulie 2016 ──────────

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de stat cu titlul "sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite", denumită în continuare schemă.(2) ajutoarele pentru împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite acordate prin schemă se acordă în cadrul pndr 2014-2020, ca ajutoare cofinanţate din feadr, fiind identice cu măsura de dezvoltare rurală care stă la baza acestora.(3) schema este implementată de ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale (madr) prin direcţia generală dezvoltare rurală - autoritate de management pentru programul naţional de dezvoltare rurală (dgdr-am pndr), prin agenţia pentru finanţarea investiţiilor rurale (afir) şi ...

Monitorul Oficial 567 din 27 Iulie 2016 (M. Of. 567/2016)

 PROCEDURĂ din 21 iulie 2016 de verificare a documentaţiei pentru înregistrarea unei indicaţii geografice şi dobândirea protecţiei băuturilor spirtoase (Anexa 1) EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 27 iulie 2016 ──────────     Aprobată de Ordinul nr. 864 din 21 iulie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 27 iulie 2016 ──────────

Art. 1 ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale, prin direcţia de specialitate cu atribuţii în domeniul sistemului de calitate al băuturilor spirtoase, verifică documentele menţionate la art. 6 dinregulamentul de punere în aplicare (ue) nr. 716/2013 al comisiei din 25 iulie 2013 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentului (ce) nr. 110/2008 al parlamentului european şi al consiliului privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase, pentru înregistrarea şi dobândirea protecţiei unei indicaţii geografice a unei băuturi spirtoase, denumit în continuare regulamentul de punere în aplicare (ue) nr. 716/2013.art. 2 pentru înregistrarea indicaţiei geografice a unei ...

 PROCEDURĂ din 21 iulie 2016 de declarare a opoziţiei la nivel naţional (Anexa 2) EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 27 iulie 2016 ──────────     Aprobată de Ordinul nr. 864 din 21 iulie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 27 iulie 2016 ──────────

Art. 1 (1) orice persoană fizică sau juridică legitim interesată, stabilită în românia, poate declara opoziţie la nivel naţional faţă de cererea de înregistrare a indicaţiei geografice a unei băuturi spirtoase, printr-o declaraţie întemeiată corespunzător, conform modelului din anexa nr. 2a, care face parte integrantă din prezenta procedură, în termen de 60 de zile de la data publicării, pe site-ul www.madr.ro, a documentelor menţionate la art. 3 şi 4 din anexa nr. 1 la ordin.(2) cererea de declarare a opoziţiei la nivel naţional se depune în format letric la direcţia de specialitate cu atribuţii în domeniul sistemului de calitate al ...

 PROCEDURĂ din 21 iulie 2016 de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a indicaţiei geografice a băuturilor spirtoase, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene (Anexa 3) EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 27 iulie 2016 ──────────     Aprobată de Ordinul nr. 864 din 21 iulie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 27 iulie 2016 ──────────

Art. 1 În vederea dobândirii protecţiei la nivelul uniunii europene, cererea de înregistrare a indicaţiei geografice a unei băuturi spirtoase se transmite comisiei europene, în termen de 15 zile de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (3) şi art. 4 din anexa nr. 2 la ordin.art. 2 declaraţia româniei, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1), (2) şi (3) din regulamentul (ce) nr. 110/2008, este prezentată în anexa nr. 3a, care face parte integrantă din prezenta procedură.art. 3 direcţia de specialitate cu atribuţii în domeniul sistemului de calitate al băuturilor spirtoase transmite documentaţia şi declaraţia româniei, ...

Monitorul Oficial 571 din 27 Iulie 2016 (M. Of. 571/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 47 din 11 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 1/2016 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2015 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 27 iulie 2016

Având în vedere prevederile:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999, privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (3) şi art. 69 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/ 2011;- art. 23 din normele privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din registrul public al auditorilor financiari, aprobate prin hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 16/2012, cu ...

Monitorul Oficial 567 din 27 Iulie 2016 (M. Of. 567/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 514 din 20 iulie 2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 27 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i hotărârea guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 414 şi 414 bis din 12 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. menţiunea privind transpunerea normelor uniunii europene va avea următorul cuprins:"prezenta hotărâre transpune directiva 96/98/ce a consiliului din 20 decembrie 1996 privind echipamentele maritime, publicată în jurnalul oficial al comunităţilor europene (joce), seria l, nr. 46 din 17 februarie 1997, modificată de directiva 98/85/ce a comisiei din 11 noiembrie 1998, publicată în joce, seria ...

Monitorul Oficial 563 din 26 Iulie 2016 (M. Of. 563/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 487 din 6 iulie 2016 privind compatibilitatea electromagnetică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 26 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 22 alin. (1^1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. ii din ordonanţa guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea ordonanţei guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei uniunii europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 55/2015,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezenta hotărâre are ca obiect stabilirea:a) cerinţelor de compatibilitate electromagnetică a ...

Monitorul Oficial 564 din 26 Iulie 2016 (M. Of. 564/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 506 din 20 iulie 2016 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte condiţiile de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016

Având în vedere prevederile regulamentului (ue) nr. 1.151/2012 al parlamentului european şi al consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare,în baza prevederilor regulamentului delegat (ue) nr. 665/2014 al comisiei din 11 martie 2014 de completare a regulamentului (ue) nr. 1.151/2012 al parlamentului european şi al consiliului în ceea ce priveşte condiţiile de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan",în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 (1) prezenta hotărâre stabileşte autorităţile competente cu verificarea documentaţiei pentru obţinerea dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan", ...

Monitorul Oficial 562 din 26 Iulie 2016 (M. Of. 562/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 507 din 20 iulie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale "Aeroporturi - Bucureşti" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 26 iulie 2016

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al companiei naţionale "aeroporturi - bucureşti" - s.a., aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut în anexa care ...

Monitorul Oficial 566 din 26 Iulie 2016 (M. Of. 566/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 522 din 20 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 26 iulie 2016

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 473 din 30 iulie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 7 litera a, punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"8. participă la elaborarea modificărilor şi completărilor aduse legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi legii nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a ...

Monitorul Oficial 564 din 26 Iulie 2016 (M. Of. 564/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 508 din 20 iulie 2016 pentru aprobarea Amendamentului nr. 5 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 21 decembrie 2015, la Luxemburg la 8 martie 2016 şi la Bucureşti la 15 martie 2016 la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (2) din legea nr. 218/2006 pentru ratificarea contractului de finanţare dintre românia şi banca europeană de investiţii privind proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la luxemburg la 27 decembrie 2005, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă amendamentul nr. 5 convenit între guvernul româniei şi banca europeană de investiţii, prin schimbul de scrisori*) semnate la bucureşti la 21 decembrie 2015, la luxemburg la 8 martie 2016 şi la bucureşti la 15 martie 2016 la contractul ...

 HOTĂRÂRE nr. 513 din 20 iulie 2016 privind plata contribuţiei României la Fondul voluntar al NATO pentru susţinerea Armatei Naţionale Afgane (ANA TF) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al legii nr. 22/2004 pentru aderarea româniei la tratatul atlanticului de nord, semnat la washington la 4 aprilie 1949, şi al art. 5 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă plata contribuţiei româniei la fondul voluntar al nato pentru susţinerea armatei naţionale afgane, în valoare de 2.100 mii lei anual, pentru perioada 2015-2016.art. 2 fondurile necesare pentru plata contribuţiei prevăzute la art. 1 se suportă ...

Monitorul Oficial 561 din 25 Iulie 2016 (M. Of. 561/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 497 din 6 iulie 2016 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum şi transmiterea acestuia din administrarea Curţii de Conturi în administrarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 25 iulie 2016

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului, înregistrat cu ...

 HOTĂRÂRE nr. 498 din 6 iulie 2016 pentru modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în administrarea Curţii de Conturi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 25 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1datele de identificare, respectiv valoarea de inventar ale bunului imobil, proprietate publică a statului, situat în judeţul teleorman, municipiul alexandria, str. ion creangă nr. 53, aflat în administrarea curţii de conturi, înregistrat la poziţia ...

 HOTĂRÂRE din 7 ianuarie 2016 în Cauza Pascoi*1) împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A PATRA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 25 iulie 2016

──────────*1) rectificat la 22 martie 2016; formularea anterioară era "pĂŞcoi".──────────(cererile nr. 8.675/06, 60.826/10, 27.616/11, 67.634/11, 74.155/13, 1.152/14, 10.538/14 şi 41.786/14)strasbourgaceastă versiune a fost rectificată la 14 şi 22 martie 2016 în temeiul art. 81 din regulamentul curţii.hotărârea este definitivă. aceasta poate suferi modificări de formă.În cauza pascoi*2) şi alţii împotriva româniei,──────────*2) rectificat la 22 martie 2016; formularea anterioară era "păşcoi".──────────curtea europeană a drepturilor omului (secţia a patra), reunită într-un comitet compus din vincent a. de gaetano, preşedinte, egidijus kuris, gabriele kucsko-stadlmayer, judecători, şi karen reid, grefier de secţie,după ce a deliberat în camera de consiliu la 3 decembrie 2015,pronunţă prezenta ...

Monitorul Oficial 558 din 25 Iulie 2016 (M. Of. 558/2016)

 NORME TEHNICE din 14 iulie 2016 privind procedura de întocmire a formalităţilor vamale pentru trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 25 iulie 2016 ──────────     Aprobate prin Ordinul nr. 2.066 din 14 iulie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 558 din 25 iulie 2016. ──────────

A. dispoziţii generaleart. 1 (1) prevederile prezentelor norme tehnice sunt aplicabile pentru toate trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid care se prezintă la birourile vamale de frontieră şi de interior, trimiteri care sunt supuse vămuirii şi sunt expediate potrivit reglementărilor poştale internaţionale şi naţionale în materie.(2) În sensul alin. (1), prin servicii de curierat rapid se înţelege fie servicii poştale express, fie servicii livrare specială, aşa cum acestea sunt definite în anexa nr. 1 la decizia preşedintelui autorităţii naţionale pentru reglementare în comunicaţii şi tehnologia informaţiei nr. 2.858/2007 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale, cu modificările ...

Monitorul Oficial 557 din 22 Iulie 2016 (M. Of. 557/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 519 din 20 iulie 2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului culturii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 116 din 22 februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) numărul maxim de posturi este de 167, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."2. la articolul 11, alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) În îndeplinirea atribuţiilor sale, ministrul culturii este ajutat de 4 secretari de stat, un subsecretar de stat, un secretar general şi un ...

Monitorul Oficial 556 din 22 Iulie 2016 (M. Of. 556/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 502 din 20 iulie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Compania de Investiţii pentru Turism "CIT" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru societatea compania de investiţii pentru turism "cit" - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, prevăzut în ...

Monitorul Oficial 557 din 22 Iulie 2016 (M. Of. 557/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 503 din 20 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. istatutul casei naţionale de asigurări de sănătate, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 972/2006, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 680 din 8 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1. - (1) casa naţională de asigurări de sănătate, denumită în continuare cnas, este instituţie publică, autonomă, de interes naţional, cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, care administrează şi gestionează sistemul de asigurări sociale ...

 HOTĂRÂRE nr. 505 din 20 iulie 2016 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,având în vedere prevederile art. 17 şi 22 din regulamentul (ue) nr. 910/2014 al parlamentului european şi al consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a directivei 1999/93/ce,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic la articolul 4 alineatul (1) din hotărârea guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 492 din 5 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, după punctul 64 se introduc două noi ...

 HOTĂRÂRE nr. 504 din 20 iulie 2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 815/2015 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 3 alin. (5) şi alin. (6) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea departamentului pentru privatizare şi administrarea participaţiilor statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 123/2015,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 815/2015 ...

Monitorul Oficial 556 din 22 Iulie 2016 (M. Of. 556/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 501 din 20 iulie 2016 privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi renumirea în funcţie pe postul rămas vacant EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 26 alin. (7) şi alin. (16) lit. a) din legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1la data de 26 iulie 2016 încetează mandatul de membru al plenului oficiului naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor, exercitat de doamna mioara niculina pometcu, reprezentant al băncii naţionale a româniei, ca urmare a expirării termenului pentru care a fost numită.art. 2Începând cu data prevăzută la art. 1 se ...

Monitorul Oficial 550 din 21 Iulie 2016 (M. Of. 550/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 40 din 11 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 21 iulie 2016

Având în vedere prevederile:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;- art. 4-6 din hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor consiliului camerei auditorilor financiari din românia,consiliul camerei auditorilor financiari din românia, întrunit în şedinţa din data de 11 iulie 2016, hotărăşte:art. ianexa nr. 2 "lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc ...

Monitorul Oficial 552 din 21 Iulie 2016 (M. Of. 552/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 499 din 20 iulie 2016 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 21 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 945.700 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul ministerului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pe anul 2016, pentru sprijinirea unui număr total de 258 de familii şi persoane singure, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de necesitate cauzate de incendii, inundaţii, alunecări de teren, accidente şi probleme ...

Monitorul Oficial 549 din 21 Iulie 2016 (M. Of. 549/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 896 din 14 iulie 2016 pentru modificarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 21 iulie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 60 din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a ...

 HOTĂRÂRE nr. 897 din 14 iulie 2016 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 21 iulie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 43-47 şi art. 106 lit. f) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 621/2006, publicată în ...

Monitorul Oficial 546 din 20 Iulie 2016 (M. Of. 546/2016)

 HOTĂRÂRE din 17 martie 2015 în Cauza Ignătescu şi alţii împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 20 iulie 2016

(cererile nr. 32.168/05, 30.403/06, 12.522/08, 62.989/10, 6.898/11, 14.566/11, 20.656/11, 54.593/11, 57.508/11 şi 59.238/11)strasbourgprezenta hotărâre este definitivă, dar poate suferi modificări de formă.În cauza ignătescu şi alţii împotriva româniei,curtea europeană a drepturilor omului (secţia a treia), reunită într-un comitet format din dragoljub popovic, preşedinte, kristina pardalos, valeriu griţco, judecători, şi marialena tsirli, grefier adjunct de secţie,după ce a deliberat în camera de consiliu la 17 februarie 2015,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:   procedura1. la originea cauzei se află zece cereri (nr. 32.168/05, 30.403/06, 12.522/08, 62.989/10, 6.898/11, 14.566/11, 20.656/11, 54.593/11, 57.508/11 şi 59.238/11) îndreptate împotriva româniei, prin care două societăţi române şi ...

Monitorul Oficial 542 din 19 Iulie 2016 (M. Of. 542/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 496 din 6 iulie 2016 privind stabilirea conţinutului, formei, dimensiunii şi a modelului titlurilor de călătorie eliberate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 6 alin. (2) din legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 20 alin. (9) din legea nr. 122/2006 privind azilul în românia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 125 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în românia, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 199/2000 privind înfiinţarea companiei naţionale "imprimeria naţională" - s.a., aprobată cu modificări prin legea nr. 402/2001, ...

Monitorul Oficial 543 din 19 Iulie 2016 (M. Of. 543/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 39 din 11 iulie 2016 pentru completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 35/2014 privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice şi juridice, şi pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 19 iulie 2016

Având în vedere prevederile:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (3) şi art. 62 alin. (2) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011,consiliul camerei auditorilor financiari din românia, întrunit în şedinţa din data de 11 iulie 2016, adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 35/2014 privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru membrii camerei auditorilor financiari din românia, persoane fizice şi juridice, şi pentru membrii stagiari ...

Monitorul Oficial 540 din 19 Iulie 2016 (M. Of. 540/2016)

 CIRCULARĂ nr. 15 din 11 iulie 2016 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2016 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 19 iulie 2016

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 15, art. 16 şi art. 17 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei hotărăşte:Începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2016 rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,12% pe an.   preşedintele consiliului de administraţieal băncii naţionale a româniei,   mugur constantin isărescubucureşti, ...

Monitorul Oficial 542 din 19 Iulie 2016 (M. Of. 542/2016)

 PROCEDURĂ din 8 iulie 2016 de distribuire sau restituire în conturile, respectiv din conturile de venituri bugetare corespunzătoare a sumelor încasate în contul 50.86.09 "Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005" *) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016 ──────────     *) Aprobată de Ordinul nr. 2047/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 19 iulie 2016. ──────────

I. dispoziţii generale1.1. prezenta procedură se aplică în situaţia în care contribuabilii care au calitatea de suspect sau inculpat în cauze având ca obiect săvârşirea unor infracţiuni prevăzute de legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, acoperă integral prejudiciul, în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la primul termen de judecată, precum şi în situaţia în care se dispune de către instanţa judecătorească restituirea sumelor sau diferenţelor de sume achitate cu titlu de prejudiciu.1.2. În vederea estimării prejudiciilor prevăzute la pct. 1.1, organele competente în prevenirea şi combaterea infracţiunilor de evaziune fiscală efectuează constatări ...

Monitorul Oficial 539 din 18 Iulie 2016 (M. Of. 539/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 488 din 6 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 25/2014 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Coşlariu-Sighişoara şi Coşlariu-Simeria" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 18 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3) şi art. 11 alin. (6) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 783/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "reabilitarea liniei c.f. braşov-simeria, componentă a coridorului iv paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea coşlariu-sighişoara" şi ale hotărârii guvernului nr. 784/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "reabilitarea ...

Monitorul Oficial 538 din 18 Iulie 2016 (M. Of. 538/2016)

 NORME METODOLOGICE din 30 iunie 2016 privind sistemul de control intern/managerial în Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 18 iulie 2016 ──────────     Aprobate de Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.84 din 30 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I Nr. 538 din 18 iulie 2016. ──────────

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, asigură condiţiile necesare implementării şi dezvoltării sistemului de control intern/managerial în ministerul apărării naţionale, denumit în continuare minister.art. 2 sintagma "control intern/managerial" este utilizată în înţelesul definit de art. 2 lit. d) din ordonanţa guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.art. 3 (1) În minister se urmăreşte atingerea obiectivelor şi a cerinţelor controlului intern/managerial prevăzute la art. 3 şi art. 4 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) sistemul de control intern/managerial în ...

 HOTĂRÂRE nr. 18 din 10 martie 2016 pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 18 iulie 2016

În temeiul prevederilor:- art. 5 alin. (3) lit. e) şi alin. (5) lit. c), art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (1) lit. f) şi alin. (3), art. 57 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;- art. 31 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată ...

Monitorul Oficial 538 bis din 18 Iulie 2016 (M. Of. 538 bis/2016)

 NORME din 10 martie 2016 privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 538 bis din 18 iulie 2016

──────────aprobate prin hotărârea nr. 18 din 10 martie 2016  publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 538 din 18 iulie 2016.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentele norme stabilesc condiţiile şi procedurile de efectuare a revizuirilor pentru asigurarea calităţii auditului financiar de către camera auditorilor financiari din românia ("camera" sau "cafr"), reglementând organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurare a calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, membri ai cafr.art. 2(1) toţi auditorii financiari, membri ai camerei, fac obiectul unui sistem de asigurare a calităţii, organizat ca un sistem independent potrivit prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului ...

Monitorul Oficial 533 din 15 Iulie 2016 (M. Of. 533/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 481 din 6 iulie 2016 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Italiană privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Amsterdam la 5 februarie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 15 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă memorandumul de înţelegere dintre ministerul apărării naţionale din românia şi ministerul apărării din republica italiană privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la amsterdam la 5 februarie 2016. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul apărării naţionale,   mihnea ioan motoc ministrul afacerilor externe,lazăr comănescubucureşti, 6 iulie 2016.nr. 481.memorandum de ÎnŢelegere între ministerul apărării naţionale din românia şi ministerulapărării din republica italiană privind cooperarea în domeniul apărăriiministerul apărării naţionale din românia şi ministerul apărării din republica italiană, denumite în continuare părţi,constatând dezvoltarea bunelor relaţii între cele ...

Monitorul Oficial 533 bis din 15 Iulie 2016 (M. Of. 533 bis/2016)

 MANUAL DE PROCEDURĂ din 17 iunie 2016 pentru evaluarea şi selecţia proiectelor depuse în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte aferente măsurii 1 "Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, versiunea 01 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 533 bis din 15 iulie 2016

──────────aprobat de ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 834/2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 533 din 15 iulie 2016.──────────*font 9*┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐│ │ pndr 2014-2020 │ ││ ...

Monitorul Oficial 534 din 15 Iulie 2016 (M. Of. 534/2016)

 PROCEDURĂ din 8 iulie 2016 pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 534 din 15 iulie 2016

──────────aprobată prin ordinul nr. 2.037 din 8 iulie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 534 din 15 iulie 2016.──────────cap. 1depunerea cererii şi a documentelor justificative1. persoana impozabilă înregistrată în scopuri de tva conform art. 316 din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (codul fiscal), poate solicita utilizarea altei perioade fiscale decât luna sau trimestrul, în condiţiile prevăzute de pct. 103 din titlul vii al normelor metodologice de aplicare a codului fiscal, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:- semestrul calendaristic, dacă persoana impozabilă efectuează operaţiuni impozabile numai ...

Monitorul Oficial 528 din 14 Iulie 2016 (M. Of. 528/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 476 din 6 iulie 2016 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 14 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 38 alin. (2) din legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa la hotărârea guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 188 din 6 august 1993, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:judeţul brăilaoraşul Însurăţei şi comunele berteştii de jos, stăncuţa, tufeşti, victoria şi viziru trec din circumscripţia judecătoriei Însurăţei în circumscripţia judecătoriei brăila.comunele bărăganul, ciocile, roşiori şi zăvoaia trec din ...

Monitorul Oficial 529 din 14 Iulie 2016 (M. Of. 529/2016)

 ÎNŢELEGERE din 17 martie 2016 privind prelungirea valabilităţii Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind asistenţa medicală pentru membrii forţelor armate şi dependenţii lor*) EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 14 iulie 2016 ──────────     *) Conţinută de Ordinul nr. M.82 din 23 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 14 iulie 2016. ──────────     Ministerul Apărării Naţionale din România şi Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii convin să prelungească valabilitatea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind asistenţa medicală pentru membrii forţelor armate şi dependenţii lor, semnat la 6 septembrie 2012 şi intrat în vigoare în data de 22 februarie 2013, denumit în continuare Acordul din 2013.     Această Înţelegere care va prelungi valabilitatea Acordului din 2013 va intra în vigoare la data de 22 februarie 2016 şi va rămâne în vigoare până pe data de 28 februarie 2021, cu excepţia situaţiei în care este denunţată de oricare din părţi prin trimiterea unei notificări scrise celeilalte părţi cu cel puţin 90 de zile înainte de încetarea valabilităţii.     Această Înţelegere poate fi amendată prin înţelegerea în scris a părţilor.     Această Înţelegere care prelungeşte valabilitatea Acordului din 2013 este redactată în două exemplare originale, în limbile română şi engleză, ambele texte fiind egal autentice.

   pentruministerul apărării naţionale din românia,   constantin iacobiţă  data: 17 martie 2016   pentrudepartamentul apărării al statelor unite ale americii,  robert o. work  data: 14 martie 2016 -----

 HOTĂRÂRE nr. 490 din 6 iulie 2016 privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" pentru Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 14 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 3 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 863 lit. f) şi art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea administraţiei naţionale "apele române" pentru administraţia bazinală de apă prut-bârlad, instituţie publică aflată în coordonarea ministerului mediului, apelor şi pădurilor, a unui bun imobil având ...

 HOTĂRÂRE nr. 489 din 6 iulie 2016 privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 14 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 864 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 12 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul ...

Monitorul Oficial 528 din 14 Iulie 2016 (M. Of. 528/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 477 din 6 iulie 2016 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 23-28 octombrie 2016, a Conferinţei Internaţionale a Asociaţiei Instituţiilor Corecţionale şi Penitenciare (I.C.P.A.) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 14 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă normativele de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea la bucureşti, în perioada 23-28 octombrie 2016, a conferinţei internaţionale a asociaţiei instituţiilor corecţionale şi penitenciare (i.c.p.a.), prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2 (1) finanţarea cheltuielilor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunilor prevăzute la art. ...

 HOTĂRÂRE nr. 475 din 6 iulie 2016 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte de serviciu, semnat la Baku la 10 martie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 14 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordul dintre guvernul româniei şi guvernul republicii azerbaidjan cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte de serviciu, semnat la baku la 10 martie 2016. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor externe,lazăr comănescu ministrul afacerilor interne,   petre tobăbucureşti, 6 iulie 2016.nr. 475. acord   între guvernul româniei şi guvernul republicii azerbaidjan cu privire la eliminarea obligativităţii vizei pentru  titularii de paşapoarte de serviciuguvernul româniei şi guvernul republicii azerbaidjan, denumite în continuare părţi contractante,în dorinţa de a promova în continuare relaţiile de prietenie dintre cele ...

 HOTĂRÂRE nr. 474 din 6 iulie 2016 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 14 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ...

Monitorul Oficial 529 din 14 Iulie 2016 (M. Of. 529/2016)

 INSTRUCŢIUNI din 21 iunie 2016 cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice EMITENT: Consiliul Concurenţei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 529 din 14 iulie 2016

──────────aprobate de ordinul nr. 439 din 21 iunie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 529 din 14 iulie 2016.──────────În temeiul art. 26 alin. (1) şi (3) din legea concurenţei nr. 21/1996, republicată,consiliul concurenţei adoptă prezentele instrucţiuni.1. introducereprezentele instrucţiuni au scopul de a aduce clarificări de ordin procedural, necesare calculului taxei de autorizare prevăzute la art. 31 din legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, denumită în continuare lege.2. obligaţia de platăsunt obligate la plata taxei de autorizare a concentrărilor economice, instituită potrivit prevederilor art. 31 din lege, persoana, întreprinderea sau întreprinderile care a/au înaintat consiliului concurenţei notificarea, potrivit ...

Monitorul Oficial 526 din 13 Iulie 2016 (M. Of. 526/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 96 din 27 iunie 2016 privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluţia realităţilor pieţei COM (2016) 287 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 13 iulie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului nr. 2 anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/471 din 22 iunie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se constată: prezenta propunere de directivă respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.art. 2 prezenta hotărâre se publică în monitorul oficial al româniei, partea i.această hotărâre a fost adoptată de senatul româniei în şedinţa ...

 HOTĂRÂRE nr. 98 din 27 iunie 2016 privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/45/CE privind normele şi standardele de siguranţă pentru navele de pasageri COM (2016) 369 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 13 iulie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului nr. 2 anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/487 din 22 iunie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se constată: prezenta propunere de directivă respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.art. 2 prezenta hotărâre se publică în monitorul oficial al româniei, partea i.această hotărâre a fost adoptată de senatul româniei în şedinţa ...

 HOTĂRÂRE nr. 99 din 27 iunie 2016 pentru propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind un sistem de inspecţii pentru operarea în condiţii de siguranţă a navelor de tip ro-ro ferry şi a navelor de pasageri de mare viteză care desfăşoară servicii regulate, de modificare a Directivei 2009/16/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind controlul statului portului şi de abrogare a Directivei 1999/35/CE a Consiliului COM (2016) 371 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 13 iulie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului nr. 2 anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/482 din 22 iunie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se constată: prezenta propunere de directivă respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.art. 2 prezenta hotărâre se publică în monitorul oficial al româniei, partea i.această hotărâre a fost adoptată de senatul româniei în şedinţa ...

 HOTĂRÂRE nr. 100 din 27 iunie 2016 privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 98/41/CE a Consiliului privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinaţie sau de plecare din statele membre ale Comunităţii şi a Directivei 2010/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind formalităţile de raportare aplicabile navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile statelor membre COM (2016) 370 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 13 iulie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului nr. 2 anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/486 din 22 iunie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se constată: prezenta propunere de directivă respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.art. 2 prezenta hotărâre se publică în monitorul oficial al româniei, partea i.această hotărâre a fost adoptată de senatul româniei în şedinţa ...

 HOTĂRÂRE nr. 479 din 6 iulie 2016 privind aprobarea programului de interes naţional "Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 13 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 133 alin. (1) lit. a) din legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă programul de interes naţional "creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2fondurile necesare pentru finanţarea programului de interes naţional prevăzut la art. 1 se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.art. 3(1) finanţarea programului de interes naţional prevăzut la art. 1 se realizează în baza cererilor de ...

 HOTĂRÂRE nr. 485 din 6 iulie 2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 710/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 13 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic hotărârea guvernului nr. 710/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 708 din 22 septembrie 2015, se modifică după cum urmează:1. la articolul 1 alineatul (2), litera f) va avea următorul cuprins:"f) determinarea preţului în funcţie de masă pentru vânzările directe către populaţie şi pentru preambalare;"2. la articolul 6, alineatul (7) va avea următorul cuprins:"(7) producătorii se asigură că pe aparatele pe care le-au introdus pe piaţă sunt inscripţionate ...

 HOTĂRÂRE nr. 486 din 6 iulie 2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 711/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 13 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic hotărârea guvernului nr. 711/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 765 din 14 octombrie 2015, se modifică după cum urmează:1. la articolul 27, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"art. 27. - (1) un organism intern acreditat poate fi folosit pentru a desfăşura activităţi de evaluare a conformităţii pentru întreprinderea din care face parte, în scopul punerii în aplicare a procedurilor prevăzute la modulul a2 şi la modulul c2 din anexa nr. ...

 HOTĂRÂRE nr. 494 din 6 iulie 2016 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 13 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea serviciului de protecţie şi pază, potrivit datelor prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.──────────*) anexa nu se publică fiind clasificată potrivit legii.──────────art. 2serviciul ...

 HOTĂRÂRE nr. 711 din 16 iunie 2016 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 13 iulie 2016

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 106 lit. f) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 621/2006, publicată în monitorul oficial al ...

 HOTĂRÂRE nr. 495 din 6 iulie 2016 privind plata unei contribuţii financiare voluntare a României pentru cofinanţarea lucrărilor de refacere şi de dotare a clădirii şcolii generale din localitatea Susnjevica, Republica Croaţia, şi înfiinţarea în cadrul acesteia a unui Centru multifuncţional destinat păstrării şi promovării dialectului, culturii şi tradiţiilor istroromâne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 13 iulie 2016

Având în vedere prevederile art. 15 şi 17 din tratatul privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre românia şi republica croaţia, încheiat la bucureşti, la 16 februarie 1994, ratificat prin legea nr. 79/1994,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă plata contribuţiei financiare voluntare a româniei pentru cofinanţarea lucrărilor de refacere şi de dotare a clădirii şcolii generale din localitatea susnjevica, republica ...

 HOTĂRÂRE nr. 492 din 6 iulie 2016 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi transmiterea lor în administrarea Agenţiei Zonei Montane EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 13 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului agriculturii şi dezvoltării ...

Monitorul Oficial 525 din 13 Iulie 2016 (M. Of. 525/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 20 din 13 iulie 2016 pentru alegerea preşedintelui Curţii Constituţionale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 13 iulie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 142 alin. (4) din constituţia româniei, republicată,având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) şi (3), precum şi ale art. 50 din legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea curţii constituţionale, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 807 din 3 decembrie 2010, cu modificările ulterioare,ţinând cont de prevederile art. 5 lit. j din legea nr. 202/1998 privind organizarea monitorului oficial al româniei, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 206 din 11 aprilie 2013, cu modificările ulterioare,luând în considerare procesul-verbal încheiat la data de 13 iulie 2016, din care rezultă că ...

Monitorul Oficial 527 din 13 Iulie 2016 (M. Of. 527/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 466 din 6 iulie 2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală pentru anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 22 alin. (1) lit. o) şi al art. 23 alin. (4) teza i din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală pentru anul 2016, denumit în continuare planul de ocupare a funcţiilor publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2(1) structura planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 484 din 6 iulie 2016 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Vaslui EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ...

 HOTĂRÂRE nr. 712 din 16 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 106 lit. i) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 325/2005, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 815 din 8 septembrie ...

 HOTĂRÂRE nr. 713 din 16 iunie 2016 pentru completarea Regulamentului privind concediile personalului auxiliar de specialitate şi personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 186/2007 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 65 şi 66 din legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul institutului naţional de expertize criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul privind concediile personalului auxiliar de specialitate şi personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, ...

 HOTĂRÂRE nr. 24 din 13 iunie 2016 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007 EMITENT: CONSILIUL DE MEDIERE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016

În temeiul art. 17 alin. (2) şi al art. 71 alin. (1) din legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.art. i regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de mediere, aprobat prin hotărârea consiliului de mediere nr. 5/2007, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 505 din 27 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) consiliul de mediere este autoritatea competentă din românia privind recunoaşterea ...

Monitorul Oficial 526 din 13 Iulie 2016 (M. Of. 526/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 483 din 6 iulie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Naţională "Poşta Română" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 13 iulie 2016

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru compania naţională "poşta română" - s.a., aflată sub autoritatea ministerului comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională, prevăzut ...

Monitorul Oficial 525 din 13 Iulie 2016 (M. Of. 525/2016)

 INSTRUCŢIUNI din 21 iunie 2016 privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurenţei*) EMITENT: Consiliul Concurenţei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 525 din 13 iulie 2016

──────────*) aprobate de ordinul nr. 438 din 21 iunie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei nr. 525 din 13 iulie 2016.──────────În temeiul art. 26 alin. (1) şi (3) şi art. 27 alin. (1) din legea concurenţei nr. 21/1996, republicată,consiliul concurenţei adoptă prezentele instrucţiuni.cap. iintroducere. obiect de reglementare1. accesul la dosarul consiliului concurenţei constituie una dintre garanţiile procedurale menite a contribui la respectarea principiului egalităţii de tratament şi a dreptului la apărare. dreptul de acces la dosar este prevăzut de art. 45 alin. (2)-(7) din legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, denumită în continuare lege. odată cu transmiterea raportului de investigaţie, preşedintele consiliului ...

Monitorul Oficial 523 din 12 Iulie 2016 (M. Of. 523/2016)

 PROIECT DE LEGE nr. 609 din 28 iunie 2016 privind revizuirea Constituţiei României - iniţiativă legislativă cetăţenească, 25 mai 2016 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 12 iulie 2016

  expunere de motivela proiectul de lege privind revizuirea constituţiei româniei   - iniţiativă legislativă cetăţenească, 25 mai 2016 -constituţia româniei, adoptată prin referendumul naţional din 8 decembrie 1991, revizuită prin referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003, s-a dovedit total necorespunzătoare pentru aspiraţiile şi năzuinţele poporului român, greu încercat în ultimii 70 de ani ai istoriei sale, începând cu punerea în practică a pactului ribbentrop-molotov, continuând cu lovitura de stat din 23 august 1944, prin care a fost instalat regimul comunist în românia, cu lovitura de stat din 22 decembrie 1989, prin care a fost instalat regimul oligarhic actual, cu cei 26 de ...

Monitorul Oficial 522 din 12 Iulie 2016 (M. Of. 522/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 491 din 6 iulie 2016 privind modificarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 12 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar ale unor imobile aparţinând domeniului public ...

Monitorul Oficial 523 din 12 Iulie 2016 (M. Of. 523/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 416 din 8 iunie 2016 privind modificarea şi completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 12 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 11 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul ...

Monitorul Oficial 522 din 12 Iulie 2016 (M. Of. 522/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 480 din 6 iulie 2016 privind modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 12 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa nr. 3 la normele metodologice pentru aplicarea legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.294/2004, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 794 din 27 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează: --------------  p. ministrul educaţiei naţionale şicercetării ştiinţifice,gigel paraschiv,secretar de stat ministrul finanţelor publice,anca dana dragubucureşti, 6 iulie 2016.nr. 480.anexĂ(anexa nr. 3 la normele metodologice)modelul  bonului valoric pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării ...

 REZOLUŢIE nr. (89)14 din 16 noiembrie 1989 de instituire a unui Centru european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei în 16 noiembrie 1989, în cadrul celei de-a 85-a întâlniri a delegaţilor miniştrilor*) EMITENT: CONSILIUL EUROPEI - Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 12 iulie 2016 ──────────     Adoptată de Legea nr. 125 din 7 iulie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 12 iulie 2016.     *) Traducere. ──────────

Reprezentanţii comitetului miniştrilor din cipru, franţa, italia, luxemburg, malta, regatul Ţărilor de jos, norvegia, portugalia, san marino şi spania,având în vedere campania publică europeană pentru interdependenţă şi solidaritate nord-sud, lansată de consiliul europei şi comunitatea europeană în 1988 şi care a dus la sensibilizarea, în special, a opiniei publice şi a politicienilor cu privire la necesitatea acceptării nevoii de solidaritate şi a unei noi politici mondiale privind promovarea relaţiilor dintre nord şi sud, cu respectarea drepturilor omului şi în conformitate cu principiile consacrate prin statutul consiliului europei,luând act de apelul de la madrid, adoptat de conferinţa europeană a parlamentarilor şi ...

 REZOLUŢIE nr. (93)51 din 21 octombrie 1993 privind confirmarea continuării Centrului european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei în 21 octombrie 1993, în cadrul celei de-a 500-a întâlniri a delegaţilor miniştrilor*) EMITENT: CONSILIUL EUROPEI - Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 12 iulie 2016 ──────────     Adoptată de Legea nr. 125 din 7 iulie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 12 iulie 2016.     *) Traducere. ──────────

Reprezentanţii comitetului miniştrilor din cipru, finlanda, franţa, italia, liechtenstein, luxemburg, malta, regatul Ţărilor de jos, norvegia, portugalia, san marino, spania, suedia, elveţia şi turcia,reamintind rezoluţia (89)14 privind înfiinţarea centrului european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială (centrul nord-sud), adoptată în 16 noiembrie 1989 în cadrul celei de-a 85-a sesiuni a delegaţilor miniştrilor,luând în considerare raportul privind "proiectul-pilot" al centrului european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială, realizările şi contribuţia sa specifică, raport prezentat comitetului de miniştri la finalul perioadei prevăzute de 3 ani, conform rezoluţiei (89)14,luând act de rapoartele de activitate suplimentare prezentate de cele patru personalităţi desemnate de către partenerii cvadripartiţi ...

 HOTĂRÂRE nr. 473 din 6 iulie 2016 privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 12 iulie 2016

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 13 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bilanţul general al trezoreriei statului, încheiat la data de 31 decembrie 2015, care cuprinde atât în activ, cât şi în pasiv suma de 46.323.221.297 lei, prevăzut în anexa nr. 1.art. 2se aprobă contul de execuţie a bugetului trezoreriei statului pe anul 2015, care cuprinde la venituri suma de 810.545.485 lei şi la cheltuieli suma de 760.057.445 ...

Monitorul Oficial 520 din 11 Iulie 2016 (M. Of. 520/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 472 din 6 iulie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea IOR - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 11 iulie 2016

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru societatea ior - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, comerţului şi relaţiilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 470 din 6 iulie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea BĂIŢA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 11 iulie 2016

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru societatea bĂiŢa - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, comerţului şi relaţiilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 471 din 6 iulie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 11 iulie 2016

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru societatea uzina mecanicĂ orĂŞtie - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, comerţului ...

 HOTĂRÂRE nr. 38 din 7 iulie 2016 pentru aprobarea contractării plafonului de emitere a unei scrisori de garanţie bancară de la ING BANK, în favoarea Direcţiei de Taxe şi Impozite Locale Sector 5 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 11 iulie 2016

Având în vedere prevederile:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (3) şi (4) şi art. 21 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;- art. 7 şi 8 din hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor consiliului camerei auditorilor financiari din românia,având în vedere procesul-verbal nr. 4.554 din 7 iulie 2016 privind consultarea electronică a membrilor consiliului camerei auditorilor financiari ...

Monitorul Oficial 517 din 08 Iulie 2016 (M. Of. 517/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 493 din 6 iulie 2016 privind plata unei contribuţii voluntare a României la Fondul de sprijin al NATO pentru Ucraina în domeniul combaterii dispozitivelor explozive improvizate şi eliminarea muniţiei neexplodate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 8 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă plata contribuţiei voluntare a româniei la fondul de sprijin al nato pentru ucraina în domeniul combaterii dispozitivelor explozive improvizate şi eliminarea muniţiei neexplodate, în valoare de 92 mii lei.art. 2fondurile necesare pentru plata contribuţiei voluntare prevăzute la art. 1 se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat ministerului afacerilor externe pentru anul ...

 HOTĂRÂRE nr. 482 din 6 iulie 2016 privind înscrierea imobilului "Crucea comemorativă a eroilor români din Primul Război Mondial" de pe Masivul Caraiman în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 8 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (2) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867-869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea ministerului apărării naţionale a imobilului "crucea comemorativă a eroilor români din primul război mondial" de pe masivul caraiman, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în ...

 HOTĂRÂRE nr. 468 din 6 iulie 2016 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 8 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 alin. (4) şi (5) din legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă alocarea sumei de 201.423 mii lei din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, bugetelor locale ale unor unităţi administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor naturale produse de inundaţii.art. 2pentru asigurarea fondurilor necesare finanţării lucrărilor prevăzute la art. 1 se ...

Monitorul Oficial 516 din 08 Iulie 2016 (M. Of. 516/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 8 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic normele metodologice de aplicare a legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 123/2002, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 167 din 8 martie 2002, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) la nivelul comunelor, atribuţiile pe linia relaţiei cu presa şi a informării directe a persoanelor pot fi îndeplinite de o persoană special desemnată în acest scop de primar."2. la articolul 8, alineatul ...

Monitorul Oficial 515 din 07 Iulie 2016 (M. Of. 515/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 463 din 6 iulie 2016 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 7 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 22 alin. (3) şi art. 33 alin. (2) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) secretariatul general al guvernului se organizează şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea prim-ministrului, având rolul de a asigura derularea operaţiunilor tehnice aferente actelor de guvernare, rezolvarea ...

 HOTĂRÂRE nr. 464 din 6 iulie 2016 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Cancelariei Prim-Ministrului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 7 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 şi art. 21 alin. (5) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) cancelaria prim-ministrului, structură fără personalitate juridică din cadrul aparatului de lucru al guvernului, finanţată prin bugetul secretariatului general al guvernului, se află în subordinea directă a prim-ministrului.(2) cancelaria prim-ministrului este condusă de şeful cancelariei prim-ministrului, potrivit art. 21 alin. (1) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, care este ...

 HOTĂRÂRE nr. 465 din 6 iulie 2016 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Departamentului CENTENAR EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 7 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 23 alin. (4) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) În cadrul aparatului de lucru al guvernului se înfiinţează departamentul centenar, denumit în continuare departamentul, structură fără personalitate juridică în subordinea prim-ministrului, finanţată de la bugetul de stat prin bugetul secretariatului general al guvernului.(2) departamentul are ca obiectiv coordonarea la nivel naţional a pregătirii, organizării şi desfăşurării manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a centenarului româniei (1918-2018) şi a primului război mondial.(3) departamentul ...

Monitorul Oficial 512 din 07 Iulie 2016 (M. Of. 512/2016)

 NORME TEHNICE din 24 iunie 2016 de utilizare a regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 7 iulie 2016 ──────────     Aprobate de Ordinul nr. 1.883 din 24 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 7 iulie 2016. ──────────

Titlul idispoziţii generaleart. 1 (1) prezentele norme tehnice stabilesc procedura de tranzit sub acoperirea carnetelor tir utilizând aplicaţia informatică ncts/tir şi atunci când se aplică planul de asigurare a continuităţii activităţii, denumit şi procedura de rezervă.(2) normele tehnice de utilizare a regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor tir se aplică tuturor mărfurilor ce fac obiectul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor tir prevăzut în: regulamentul (ue) nr. 952/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a codului vamal al uniunii (denumit în continuare codul vamal al uniunii), în regulamentul delegat al comisiei (ue) nr. 2.446/2015 ...

Monitorul Oficial 515 din 07 Iulie 2016 (M. Of. 515/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 467 din 6 iulie 2016 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 639/2007 privind structura organizatorică şi atribuţiile Inspectoratului General pentru Imigrări EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 7 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa la hotărârea guvernului nr. 639/2007 privind structura organizatorică şi atribuţiile inspectoratului general pentru imigrări, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 426 din 26 iunie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.art. iiprocedurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se realizează în maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  prim-ministru  dacian julien cioloŞ contrasemnează: ---------------  ministrul afacerilor interne,  petre tobă  ministrul finanţelor publice,anca dana dragu   ministrul muncii, familiei,   protecţiei socialeşi ...

Monitorul Oficial 513 din 07 Iulie 2016 (M. Of. 513/2016)

 NORME TEHNICE din 24 iunie 2016 privind autorizarea emiterii de titluri de garanţie izolată, utilizării garanţiei globale şi a exonerării de garanţie în cadrul regimului de tranzit unional/comun*) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 7 iulie 2016 ──────────     *) Aprobate de Ordinul nr. 1889/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 7 iulie 2016. ──────────

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 prezentele norme tehnice stabilesc procedura de autorizare de către autoritatea vamală a emiterii de titluri de garanţie izolată, a utilizării garanţiei globale şi a exonerării de garanţie în cadrul regimului de tranzit unional/comun.art. 2 În aplicarea prezentelor norme tehnice, prin termenii de mai jos se înţelege:a) codul vamal al uniunii - regulamentul (ue) nr. 952/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a codului vamal al uniunii;b) regulamentul delegat (ue) 2015/2.446 - regulamentul delegat al comisiei (ue) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a regulamentului (ue) nr. 952/2013 al ...

Monitorul Oficial 515 din 07 Iulie 2016 (M. Of. 515/2016)

 LISTA nr. 12 din 5 iulie 2016 partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale - turul II, desfăşurată conform Hotărârii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 7 iulie 2016

  lista ┌────┬────────────────────────────────┬─────────────────┐ │nr. │ competitor electoral │ tip competitor │ │crt.│ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼─────────────────┤ │ 1.│partidul social democrat │partid politic │ ├────┼────────────────────────────────┼─────────────────┤ │ 2.│partidul naţional liberal │partid politic │ └────┴────────────────────────────────┴─────────────────┘bucureşti, 5 ...

Monitorul Oficial 512 din 07 Iulie 2016 (M. Of. 512/2016)

 NORME TEHNICE din 24 iunie 2016 pentru aplicarea regimului de tranzit unional/comun EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 7 iulie 2016 ──────────     Aprobate de Ordinul nr. 1.893 din 24 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 7 iulie 2016 ──────────

Partea iprevederi generaleart. 1 (1) prezentele norme tehnice stabilesc procedura de acordare, derulare şi control a regimului de tranzit unional, utilizând aplicaţia electronică ncts/t1/t2, şi atunci când se aplică planul de asigurare a continuităţii activităţii, denumit şi procedură de rezervă, precum şi atunci când este utilizat regimul de tranzit unional pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată şi aeriană, şi regimul de tranzit unional pe baza unui manifest electronic pentru mărfurile transportate pe calea aeriană.(2) normele tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit unional/comun se aplică tuturor mărfurilor care fac obiectul regimului de tranzit unional/comun prevăzut în:a) regulamentul (ue) ...

Monitorul Oficial 511 bis din 07 Iulie 2016 (M. Of. 511 bis/2016)

 PROCEDURĂ din 30 iunie 2016 de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului naţional multianual de microindustrializare EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 511 bis din 7 iulie 2016

──────────aprobată de ordinul nr. 695/2016 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 511 din 7 iulie 2016.──────────1. obiectivul programuluiprogramul naţional multianual de microindustrializare, denumit în continuare program, este un program de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în sectoare prioritare, implementat de către ministerul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri (mecrma), prin structura guvernamentală din domeniul sprijinirii înfiinţării şi dezvoltării imm, în conformitate cu prevederile legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale hotărârii guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi ...

Monitorul Oficial 513 bis din 07 Iulie 2016 (M. Of. 513 bis/2016)

 PROCEDURĂ din 30 iunie 2016 de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural EMITENT: Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 513 bis din 7 iulie 2016

──────────aprobată de ordinul nr. 694/2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 513 din 7 iulie 2016.────────── po.ip-091. obiectivul programului programul naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural, denumit în continuare program, este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural, implementat în conformitate cu prevederile legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale hotărârii guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri. prezenta procedură instituie o ...

Monitorul Oficial 507 din 06 Iulie 2016 (M. Of. 507/2016)

 NORME TEHNICE din 24 iunie 2016 privind utilizarea şi completarea formularelor declaraţiei vamale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 6 iulie 2016 ──────────     Aprobate de Ordinul nr. 1892 din 24 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 6 iulie 2016. ──────────

Cap. i instrucţiuni privind utilizarea formularelor declaraţiei vamale1. până la data de modernizare a sistemului informatic vamal, schimbul şi stocarea informaţiilor necesare pentru declaraţiile vamale fac obiectul cerinţelor în materie de date prevăzute în anexa 9 la regulamentul delegat (ue) 2016/341 al comisiei.2. În cazul în care se folosesc alte mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor, declaraţiile vamale se depun utilizând formularele prevăzute la art. 15 din regulamentul delegat (ue) 2016/341 al comisiei.3. formatul, culoarea, situaţiile în care sunt utilizate formularele declaraţiei vamale, precum şi instrucţiunile privind tipărirea formularelor declaraţiei vamale sunt prevăzute la apendicele c1 din anexa ...

Monitorul Oficial 506 din 06 Iulie 2016 (M. Of. 506/2016)

Monitorul Oficial 508 din 06 Iulie 2016 (M. Of. 508/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 6 din 26 mai 2016 pentru revocarea Hotărârii Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 1/2016 privind modificarea şi completarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010 EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 6 iulie 2016

Având în vedere desfăşurarea lucrărilor celui de-al xv-lea congres al uniunii naţionale a executorilor judecătoreşti în localitatea iaşi în perioada 26-27 mai 2016,în conformitate cu dispoziţiile art. 29 alin. (3) şi (4), precum şi ale art. 30 alin. (3) din legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 95 alin. (5) din regulamentul de punere în aplicare a legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, aprobat prin ordinul ministrului justiţiei nr. 210/2001, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare dispozitivul sentinţei nr. 51 din 18 mai 2016, respectiv al Încheierii nr. 38 din 19 ...

Monitorul Oficial 506 din 06 Iulie 2016 (M. Of. 506/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 92 din 27 iunie 2016 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce priveşte utilizarea sistemului de intrare/ieşire COM (2016) 196 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 6 iulie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi al protocolului nr. 2 anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/489 din 22 iunie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se constată următoarele:i. prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.ii. se notează următoarele:1. prezenta propunere introduce în codul frontierelor schengen:a) modificările tehnice care rezultă din noua propunere de regulament ...

 HOTĂRÂRE nr. 94 din 27 iunie 2016 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de definire a caracteristicilor vaselor de pescuit (reformare) COM (2016) 273 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 6 iulie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi al protocolului nr. 2 anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/485 din 22 iunie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constată:i. prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.ii. se notează:această abordare este avantajoasă pentru operatorii care deţin nave mici, iar românia (deţinătoare doar de nave mici) este favorizată astfel ...

 HOTĂRÂRE nr. 95 din 27 iunie 2016 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete COM (2016) 285 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 6 iulie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi al protocolului nr. 2 anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/470 din 22 iunie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se constată:i. prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.ii. se notează:se apreciază efectele benefice obţinute în urma implementării acestei propuneri de regulament, ce constau în:a) eficientizarea funcţionării pieţelor printr-o ...

 HOTĂRÂRE nr. 97 din 27 iunie 2016 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind prevenirea geoblocării şi a altor forme de discriminare bazate pe cetăţenia sau naţionalitatea, domiciliul sau sediul clienţilor pe piaţa internă şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE COM (2016) 289 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 6 iulie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi al protocolului nr. 2 anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/472 din 22 iunie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se constată:i. prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.art. 2 prezenta hotărâre se publică în monitorul oficial al româniei, partea i.această hotărâre a fost adoptată de senat în şedinţa ...

 HOTĂRÂRE nr. 101 din 27 iunie 2016 privind Raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind implementarea Codului de bune practici al statisticilor europene şi coordonarea în cadrul Sistemului Statistic European COM (2016) 114 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 6 iulie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi al protocolului nr. 1 anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/439 din 8 iunie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul notează următoarele:i.1. codul de practici al statisticilor europene a fost adoptat de comitetul de program statistic la 24 februarie 2005 şi se bazează pe 15 principii care acoperă cadrul instituţional, procesele ...

 HOTĂRÂRE nr. 106 din 28 iunie 2016 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu art. 294 alin. (6) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene privind poziţia Consiliului în ceea ce priveşte adoptarea unei directive a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, identificării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor şi la libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului COM (2016) 213 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 6 iulie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi al protocolului nr. 1 anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/490 din 22 iunie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se constată că:1. acordul clarifică domeniul de aplicare material al directivei, precizând că scopul prevenirii, investigării, identificării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor include "şi protecţia împotriva ameninţărilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 107 din 28 iunie 2016 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu art. 294 alin. (6) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene privind poziţia Consiliului în ceea ce priveşte adoptarea unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (Regulament general privind protecţia datelor) şi de abrogare a Directivei 95/46/CE COM (2016) 214 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 6 iulie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi al protocolului nr. 1 anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/488 din 22 iunie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se constată că regulamentul la care face referire prezenta comunicare sprijină piaţa unică digitală în vederea valorificării potenţialului acesteia prin:1. principiul "un continent, o legislaţie": o legislaţie unică paneuropeană pentru protecţia ...

 HOTĂRÂRE nr. 108 din 28 iunie 2016 privind Proiectul de buget rectificativ nr. 1 la bugetul pentru 2016 - Un nou instrument pentru furnizarea de ajutor de urgenţă pe teritoriul Uniunii COM (2016) 152 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 6 iulie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi al protocolului nr. 1 anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/483 din 22 iunie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul notează că scopul proiectului de buget rectificativ nr. 1 pentru exerciţiul financiar 2016 are două componente:1. crearea structurii bugetare pentru ca un nou instrument propus de comisie să furnizeze ajutor de ...

 HOTĂRÂRE nr. 109 din 28 iunie 2016 privind Propunerea de Raport al Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind formulele pentru copiii de vârstă mică COM (2016) 169 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 6 iulie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi al protocolului nr. 1 anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/484 din 22 iunie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 senatul constată că prezentul raport îndeplineşte obligaţia comisiei prevăzută de art. 12 din regulamentul (ue) nr. 609/2013 al parlamentului european şi al consiliului privind alimentele destinate sugarilor şi copiilor de vârstă ...

Monitorul Oficial 508 bis din 06 Iulie 2016 (M. Of. 508 bis/2016)

 PROCEDURĂ din 30 iunie 2016 de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 508 bis din 6 iulie 2016

──────────aprobată de ordinul nr. 693/2016 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 508 din 6 iulie 2016.──────────po.ip-04revizia 11. obiectivul programuluiobiectivul principal al schemei de minimis prevăzută în cadrul programului naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, denumit în continuare program, îl constituie stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate de către femei prin facilitarea accesului acestora la finanţare, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de finanţare, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale ...

Monitorul Oficial 509 bis din 06 Iulie 2016 (M. Of. 509 bis/2016)

 PROCEDURĂ din 30 iunie 2016 de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă EMITENT: Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 509 bis din 6 iulie 2016

──────────aprobată de ordinul nr. 696 din 30 iunie 2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 509 din 6 iulie 2016.──────────1. obiectivul programului programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, denumit în continuare program, este un program multianual de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către ministerul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri (mecrma), prin structura guvernamentală din domeniul sprijinirii înfiinţării şi dezvoltării imm, în conformitate cu prevederile legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum ...

Monitorul Oficial 502 din 05 Iulie 2016 (M. Of. 502/2016)

 NORME din 24 iunie 2016 privind utilizarea declaraţiilor vamale simplificate şi înscrierea în evidenţele declarantului*) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 5 iulie 2016 ──────────     *) Aprobate de Ordinul nr. 1887/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 5 iulie 2016. ──────────

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 declararea mărfurilor la autoritatea vamală în vederea plasării sub un regim vamal se poate face, prin derogare de la depunerea unei declaraţii vamale standard, pe baza unei declaraţii simplificate în conformitate cu art. 166 din regulamentul (ue) nr. 952/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a codului vamal al uniunii, denumit în continuare cod, sau a unei înscrieri în evidenţele declarantului în conformitate cu art. 182 din cod.art. 2 (1) autorizaţia de plasare a mărfurilor în mod regulat sub un regim vamal pe baza unei declaraţii simplificate în conformitate ...

 NORME din 24 iunie 2016 privind autorizarea pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor*) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 5 iulie 2016 ──────────     *) Aprobate de Ordinul nr. 1890/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 5 iulie 2016. ──────────

Art. 1 prezentele norme stabilesc, în aplicarea dispoziţiilor art. 73 din regulamentul (ue) nr. 952/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a codului vamal al uniunii (denumit în continuare cod) şi ale art. 71 din regulamentul delegat al comisiei (ue) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a regulamentului (ue) nr. 952/2013 al parlamentului european şi al consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale codului vamal al uniunii, modul de autorizare pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor.art. 2 autorizaţiile pentru simplificarea determinării sumelor ...

Monitorul Oficial 503 din 05 Iulie 2016 (M. Of. 503/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 453 din 22 iunie 2016 privind declasificarea unor categorii de informaţii secrete de stat, emise de Ministerul Finanţelor Publice anterior datei de 17 februarie 1972 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 5 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 24 alin. (4) din legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă declasificarea informaţiilor clasificate secrete de stat, nivel de secretizare "strict secret de importanţă deosebită", cuprinse în documentele emise de ministerul finanţelor publice anterior datei de 17 februarie 1972, prevăzute în anexa nr. 1, întrucât dezvăluirea acestora nu mai poate prejudicia siguranţa naţională, apărarea ţării, ordinea publică ori interesele persoanelor de drept public sau privat deţinătoare.art. 2se aprobă declasificarea informaţiilor clasificate secrete de stat, nivel de secretizare "strict ...

Monitorul Oficial 499 din 05 Iulie 2016 (M. Of. 499/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 93 din 27 iunie 2016 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt exoneraţi de această obligaţie (Revizuirea mecanismului de suspendare) COM(2016) 290 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 5 iulie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului nr. 2 anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/491 din 22 iunie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se constată următoarele:i. prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.ii. se notează că prezenta propunere de revizuire a mecanismului de suspendare prevăzut la art. 1 lit. (a) din regulamentul (ce) ...

Monitorul Oficial 503 din 05 Iulie 2016 (M. Of. 503/2016)

 NORME TEHNICE din 24 iunie 2016 de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaraţiei vamale la import*) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 5 iulie 2016 ──────────     *) Aprobate de Ordinul nr. 1885/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 5 iulie 2016. ──────────

Titlul idispoziţii generaleart. 1 prezentele norme stabilesc procedura de declarare a mărfurilor la import utilizând sistemul român de procesare automată a declaraţiei vamale la import.art. 2 sistemul român de procesare automată a declaraţiei vamale la import este un sistem bazat pe o aplicaţie informatică, denumită în continuare aplicaţia rcdps, care asigură transmiterea electronică a datelor.art. 3 normele tehnice de utilizare a sistemului român de procesare automată a declaraţiei vamale la import se aplică tuturor mărfurilor care sunt declarate pentru import.art. 4 În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:a) dei - document electronic de import: ...

Monitorul Oficial 500 din 05 Iulie 2016 (M. Of. 500/2016)

 NORME TEHNICE din 24 iunie 2016 privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici şi altor persoane*) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 5 iulie 2016

──────────*) aprobate de ordinul nr. 1886/2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 500 din 5 iunie 2016.──────────cap. i dispoziţii generaleart. 1 prezentele norme stabilesc procedura de înregistrare în românia, la autoritatea vamală, a operatorilor economici şi a altor persoane.art. 2 În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:a) număr eori - număr de înregistrare şi identificare a operatorilor economici şi a altor persoane, definit la art. 1 pct. 18 din regulamentul delegat al comisiei (ue) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a regulamentului (ue) nr. 952/2013 al parlamentului european şi al ...

 HOTĂRÂRE nr. 454 din 22 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 577/2015 privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor şi personalului didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 5 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 6 alin. (3) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 577/2015 privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor şi personalului didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 583 din 4 august 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2 alineatul (1), literele c) şi d) se abrogă.2. la articolul 2 alineatul (1), literele e), g), m)-p) se modifică şi ...

Monitorul Oficial 496 din 04 Iulie 2016 (M. Of. 496/2016)

 NORME din 24 iunie 2016 tehnice de autorizare a regimurilor speciale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 4 iulie 2016

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 prezentele norme stabilesc procedurile aplicabile la autorizarea regimurilor speciale, altele decât tranzitul pe teritoriul vamal al româniei.art. 2 În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:a) codul vamal al uniunii - regulamentul (ue) nr. 952/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a codului vamal al uniunii;b) regulamentul delegat (ue) 2015/2.446 - regulamentul delegat al comisiei (ue) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a regulamentului (ue) nr. 952/2013 al parlamentului european şi al consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale ...

Monitorul Oficial 494 din 01 Iulie 2016 (M. Of. 494/2016)

Monitorul Oficial 493 din 01 Iulie 2016 (M. Of. 493/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 21 iunie 2016 privind radierea Societăţii GOLDFIN IFN - S.A. din Registrul general şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 1 iulie 2016

Consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei, întrunit în şedinţa din data de 8 martie 2016, luând act de faptul că societatea goldfin ifn - s.a. nu a întreprins măsurile de notificare a băncii naţionale a româniei - direcţia supraveghere asupra adresei sediului social, a numărului de telefon/fax, actualizare a normelor interne de creditare şi transmiterea formei acestora actualizată la banca naţională a româniei - direcţia supraveghere, organizare corespunzătoare a evidenţei contabile, înfiinţare a comitetului de audit şi de transmitere a componenţei acestuia la banca naţională a româniei - direcţia supraveghere, organizare a activităţii de audit intern, încheiere a ...

Monitorul Oficial 494 din 01 Iulie 2016 (M. Of. 494/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 462 din 28 iunie 2016 pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 1 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdupă alineatul (1) al articolului 1 din hotărârea guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea ministerului sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în românia, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 111 din 13 februarie 2014, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) pentru continuarea fazei a doua a programului de cooperare, ministerul sănătăţii poate încheia acorduri de cooperare cu clinica i.r.c.c.s. policlinico san donato, din san ...

Monitorul Oficial 495 din 01 Iulie 2016 (M. Of. 495/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 87 din 21 iunie 2016 privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte comunicarea, de către anumite întreprinderi şi sucursale, de informaţii privind impozitul pe profit - COM (2016) 198 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 1 iulie 2016

Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, în temeiul protocolului nr. 2, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţilor europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2009, ratificat prin legea nr. 13/2008, în vederea elaborării unui raport privind propunere de directivă a parlamentului european şi a consiliului de modificare a directivei 2013/34/ue în ceea ce priveşte comunicarea, de către anumite întreprinderi şi sucursale, de informaţii privind impozitul pe profit - com (2016) 198 final.având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/438 din 8 iunie 2016,senatul adoptă ...

 HOTĂRÂRE nr. 91 din 27 iunie 2016 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a sistemului de intrare/ieşire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare şi de ieşire şi a datelor referitoare la refuzul intrării în ceea ce îi priveşte pe resortisanţii ţărilor terţe care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, de stabilire a condiţiilor de acces la EES în scopul asigurării respectării legii şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008 şi a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2011 - COM (2016) 194 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 1 iulie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona, de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/494 din 22 iunie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se constată următoarele:i. prezenta propunere de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.ii. se notează următoarele:1. sistemul de intrare/ieşire stabilit prin propunerea de regulament îşi propune să înregistreze şederile de scurtă durată ale ...

 HOTĂRÂRE nr. 102 din 28 iunie 2016 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Sisteme de informaţii mai puternice şi mai inteligente în materie de frontiere şi securitate - COM (2016) 205 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 1 iulie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona, de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/493 din 22 iunie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constată următoarele:1. prezenta comunicare stabileşte câteva opţiuni posibile pentru valorificarea la maximum a avantajelor oferite de sistemele de informaţii existente şi, dacă este necesar, pentru elaborarea unor acţiuni noi şi complementare menite ...

 HOTĂRÂRE nr. 103 din 28 iunie 2016 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Stadiul actual şi posibile căi de urmat în ceea ce priveşte situaţia de nereciprocitate cu anumite ţări terţe în domeniul politicii vizelor COM (2016) 221 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 1 iulie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi alin. (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona, de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/495 din 22 iunie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se constată următoarele:1. comunicarea prezintă modul de funcţionare a mecanismului de reciprocitate instituit prin regulamentul (ue) nr. 1.289/2013, evoluţiile înregistrate începând din luna noiembrie 2015 cu anumite ţări terţe, precum şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 104 din 28 iunie 2016 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Punerea în aplicare a Agendei europene privind securitatea pentru a combate terorismul şi a deschide calea către o uniune a securităţii efectivă şi autentică - COM (2016) 230 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 1 iulie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona, de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/492 din 22 iunie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constată următoarele:1. prezenta comunicare descrie acţiunile care au fost întreprinse până în prezent şi pe cele care trebuie să fie întreprinse în viitorul imediat, atât la nivel european, cât şi naţional, pentru ...

 HOTĂRÂRE nr. 105 din 28 iunie 2016 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Posibilităţi de reformare a sistemului european comun de azil şi de îmbunătăţire a căilor legale de migraţie - COM (2016)197 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 1 iulie 2016

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona, de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/496 din 22 iunie 2016,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constată că:1. prezenta comunicare se doreşte a fi punctul de plecare pentru o discuţie cu privire la reformarea sistemului de azil european, în condiţiile în care criza actuală a scos în evidenţă ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016