Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 523 din 20 iulie 2016  pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2005    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 523 din 20 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2005

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 28 iulie 2016

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. I
    Regulamentul privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 29 iulie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 10. - Activitatea de fundamentare are ca rezultat documentul denumit propunere de politică publică elaborat de către direcţiile de specialitate cu sprijinul unităţilor de politici publice din cadrul ministerelor şi al altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale."

    2. La articolul 11 alineatul (2), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) participă, alături de direcţiile de specialitate, la elaborarea documentelor de politici publice prevăzute la art. 3 alin. (3) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, asigurând respectarea metodologiei de evaluare preliminară a impactului prevăzută de reglementările legale în vigoare;
    ........................................................
    c) sunt responsabile cu trimiterea propunerii de politici publice Direcţiei coordonare politici şi priorităţi din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului;".

    3. La articolul 11 alineatul (2), după litera d) se introduc zece noi litere, literele e) - n), cu următorul cuprins:
    "e) participă la punerea în aplicare a priorităţilor guvernamentale la nivelul ministerului, monitorizează şi raportează Cancelariei Prim-Ministrului stadiul măsurilor prioritare;
    f) sprijină procesul de planificare strategică derulat la nivelul ministerului şi integrează planul strategic pe baza propunerilor departamentelor de specialitate, prezentându-l spre aprobare ministrului;
    g) participă, alături de direcţiile de specialitate, la elaborarea şi evaluarea implementării programelor bugetare ale ministerului, asigurând respectarea metodologiei de planificare strategică prevăzută de reglementările în vigoare, urmărind corelarea între obiective, indicatori de performanţă, rezultate şi resurse financiare;
    h) centralizează propunerile departamentelor de specialitate pentru Planul anual de lucru al Guvernului, asigură conformitatea metodologică a acestora şi monitorizează implementarea măsurilor şi priorităţilor rezultate din Planul anual de lucru al Guvernului;
    i) emit avize consultative privind instrumentele de prezentare şi motivare care însoţesc proiectele de acte normative iniţiate la nivelul ministerului, asigurând respectarea prevederilor referitoare la evaluarea preliminară a impactului cuprinse în Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) participă, alături de direcţiile de specialitate, la organizarea şi derularea procesului de consultare publică în contextul elaborării documentelor de politici publice şi al derulării activităţilor de evaluare preliminară a impactului prevăzute la art. 7 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    k) întocmesc un raport anual cu privire la procesul de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivelul ministerului, care se transmite Cancelariei Prim-Ministrului pe baza unui formular elaborat de acesta;
    l) utilizează metodologii puse la dispoziţie de Cancelaria Prim-Ministrului şi elaborează din partea ministerului informări, sinteze, analize solicitate de către Cancelaria Prim-Ministrului cu privire la probleme din sfera lor de activitate;
    m) participă la elaborarea şi punerea în aplicare a măsurilor de reformă cu privire la îmbunătăţirea procesului decizional de la nivelul Guvernului şi al instituţiilor administraţiei publice centrale;
    n) implementează proiecte şi sprijină Cancelaria Prim-Ministrului în implementarea proiectelor cu finanţare externă în domeniul lor de specialitate."

    4. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Avizul prevăzut la alin. (2) lit. i) poate fi favorabil, favorabil cu observaţii şi nefavorabil. Nepreluarea observaţiilor aferente avizului trebuie motivată. Nu se emite aviz pentru proiectele de acte normative prevăzute la art. 6 alin. (2) din regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009."

    5. Anexele nr. 1 şi 2 la regulament se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. II
    Instrucţiunile de completare a formularului propunerii de politică publică se adoptă prin decizie a prim-ministrului în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

                                 PRIM-MINISTRU
                              DACIAN JULIEN CIOLOŞ

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                       Secretarul general al Guvernului,
                              Sorin Sergiu Chelmu

                      Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,
                             Ioan-Dragoş Tudorache

                               Viceprim-ministru,
                        ministrul dezvoltării regionale
                           şi administraţiei publice,
                                  Vasile Dîncu

                         Ministrul finanţelor publice,
                                Anca Dana Dragu

                          Ministrul muncii, familiei,
                               protecţiei sociale
                           şi persoanelor vârstnice,
                             Dragoş-Nicolae Pîslaru

    Bucureşti, 20 iulie 2016.
    Nr. 523.


    ANEXA 1
    (Anexa nr. 1 la regulament)

                                SIGLA GUVERNULUI

                                                           Aprobat
                                                        PRIM-MINISTRU

                         Propunere de politică publică


    De la: Conducătorul instituţiei
               Numele instituţiei
    Avizator/i Conducătorul instituţiei
               Numele instituţiei

┌──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│Titlul propunerii de politică publică │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│Departament iniţiator │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│Persoane responsabile şi date de contact │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│Stadiu (anunţare, avizare, primă lectură etc.)│ │
└──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘


    SECŢIUNEA 1
    Argumente pentru iniţierea propunerii de politică publică

    Se va defini problema care a generat iniţierea propunerii de politică publică răspunzându-se la următoarele întrebări:
    ● Care este problema care necesită acţiunea Guvernului?
    ● Care sunt cauzele şi efectele problemei?
    ● Prezentarea datelor statistice care susţin definirea problemei.
    ● Ce grupuri sunt afectate şi în ce măsură?
    ● Ce implicaţii ar putea avea lipsa de acţiune guvernamentală în domeniu?

    SECŢIUNEA a 2-a
    Scopul şi obiectivele propunerii de politică publică

    Se vor defini:
    ● scopul propunerii de politică publică;
    ● obiectivele generale;
    ● obiectivele specifice;
    ● obiectivele operaţionale.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Descrierea opţiunilor de soluţionare a problemei/problemelor identificate

    Se vor descrie minimum 3 opţiuni, inclusiv scenariul de referinţă

    SECŢIUNEA a 4-a
    Identificarea şi evaluarea impactului

    Pentru fiecare dintre opţiunile descrise în cadrul secţiunii a 3-a vor fi evaluate următoarele tipuri de impact:
    4.1. Impactul economic şi asupra mediului de afaceri
    Pentru fiecare dintre opţiunile identificate se vor estima:
    ● impactul macroeconomic;
    ● impactul asupra investiţiilor publice;
    ● impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat;
    ● impactul asupra mediului de afaceri;
    ● impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii;
    ● impactul asupra serviciilor publice furnizate de instituţiile administraţiei publice centrale şi locale;
    ● cuantumul beneficiilor economice;
    ● cuantumul costurilor economice.
    4.2. Impactul bugetar şi financiar
    Pentru fiecare dintre opţiunile identificate se vor estima:
    ● costurile şi veniturile generate de iniţiativă asupra bugetului de stat, precum şi impactul, plus/minus, rezultat;
    ● costurile şi veniturile generate de iniţiativă asupra bugetelor locale, precum şi impactul, plus/minus, rezultat.
    4.3. Impactul social
    Pentru fiecare dintre opţiuni se vor descrie:
    ● impactul asupra grupurilor-ţintă identificate;
    ● impactul asupra grupurilor vulnerabile aşa cum sunt definite de art. 6 lit. p) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare;
    ● impactul asupra serviciilor sociale.
    4.4. Impactul asupra mediului înconjurător
    Pentru fiecare dintre opţiuni se vor descrie şi estima:
    ● impactul asupra utilizării resurselor naturale;
    ● impactul asupra speciilor protejate, habitatelor naturale, ariilor protejate şi peisajelor;
    ● impactul asupra calităţii mediului.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Selectarea opţiunii

    Va fi prezentată detaliat opţiunea selectată argumentându-se decizia iniţiatorului în acest sens.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Procesul de consultare publică

    Se va întocmi un raport al consultării publice ce va fi anexat propunerii de politică publică şi care va conţine informaţii cu privire la:
    ● asociaţiile legal constituite consultate;
    ● fundamentarea alegerii acestora;
    ● recomandările propuse de organizaţiile neguvernamentale, recomandările relevante acceptate de iniţiator, precum şi cele neacceptate însoţite de o scurtă justificare a nepreluării lor.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Măsuri postadoptare

    Vor fi incluse informaţii cu privire la:
    ● actele normative subsecvente ce urmează a fi elaborate după adoptarea propunerii de politică publică şi termenele estimate pentru aprobarea acestora de către Guvern sau Parlament;
    ● alte măsuri ce sunt necesare ca urmare a adoptării propunerii de politică publică şi termenele aferente realizării lor;
    ● descrierea modalităţii în care se va monitoriza şi evalua implementarea propunerii de politică publică. Descrierea indicatorilor utilizaţi în acest sens.


    ANEXA 2
    (Anexa nr. 2 la regulament)


                 Monitorizarea şi evaluarea politicilor publice

                                    Formular

    I. Monitorizarea
    1. Denumirea politicii publice (precizarea propunerii de politici publice care a stat la baza implementării)
    2. Instituţii şi departamente însărcinate cu monitorizarea politicii publice
    3. Metodologia monitorizării (indicatori utilizaţi)
    4. Respectarea termenelor

┌──────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┐
│ │ Termen preconizat │ Termen realizat │
├──────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│Activitatea 1 │ │ │
├──────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│Activitatea 2 │ │ │
├──────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│Activitatea 3 │ │ │
├──────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│Activitatea... │ │ │
└──────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┘


    5. Costurile implementării

┌──────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┐
│ │ Cost preconizat │ Cost realizat │
├──────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│Activitatea 1 │ │ │
├──────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│Activitatea 2 │ │ │
├──────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│Activitatea 3 │ │ │
├──────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│Activitatea... │ │ │
└──────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┘


    6. Descrierea desfăşurării activităţilor cuprinse în planul de acţiune şi compararea acestora cu conţinutul activităţilor prezentat în propunerea de politici publice corespunzătoare
    7. Întârzieri, neconcordanţe, depăşiri de buget (motivaţii)
    8. Recomandări
    II. Evaluarea
    1. Denumirea politicii publice (precizarea eventualelor instituţii care au contribuit la realizarea evaluării şi tipul contribuţiei)
    2. Tema de evaluare
    3. Metodologia de evaluare utilizată (indicatorii evaluării)
    4. Realizarea obiectivelor în raport cu cele precizate în propunerea de politici publice

┌──────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│Obiective stabilite (cele precizate în│ Obiective realizate (consultarea │
│ propunerea de politică publică) │ rapoartelor de monitorizare) │
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │
└──────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘


    5. Descrierea activităţilor desfăşurate, precum şi evaluarea acestora în funcţie de indicatorii precizaţi
    6. Concluziile evaluării


                  Instrucţiuni de completare a formularelor de
                            monitorizare şi evaluare

    I. Monitorizarea
    1. Denumirea politicii publice
    Se precizează denumirea oficială a politicii publice, aşa cum apare în propunerea de politici publice.
    2. Instituţii responsabile
    Se precizează structurile responsabile şi poziţia administrativă a acestora în cadrul instituţiei. În cazul în care activitatea de monitorizare este desfăşurată şi de alte instituţii publice, organizaţii civice şi sociale, organizaţii internaţionale sau companii private, institute de cercetare, universităţi, prezentaţi-le şi descrieţi contribuţia acestora.
    3. Metodologia de monitorizare (indicatori)
    Menţionaţi indicatorii urmăriţi în activitatea de monitorizare.
    Exemple de indicatori:
    - indicatori administrativi - prezintă acţiunea guvernamentală din punct de vedere administrativ şi managerial şi redau capacitatea de planificare eficientă, capacitatea de a respecta termene-limită, capacitatea de a utiliza raţional resursele pentru atingerea obiectivelor stabilite etc.;
    - indicatori de performanţă - pot fi economici, politici şi sociali, ecologici, ai dezvoltării umane etc. şi sunt urmăriţi pentru a evalua impactul efectiv al politicilor publice. De exemplu, pentru evaluarea succesului unei politici de dezvoltare a turismului, indicatorii ar putea fi: numărul sosirilor în unităţile de cazare, numărul înnoptărilor în unităţile de cazare sau indicele de utilizare netă a locurilor de cazare. În funcţie de sectoare, pot fi utilizaţi indicatori specifici.
    4. Respectarea termenelor
    Pe coloana din stânga se precizează termenele de realizare a activităţilor, aşa cum apar formulate în propunerea de politici publice. În coloana din dreapta se precizează termenele reale de realizare a activităţilor.
    5. Costurile implementării
    Pe coloana din stânga se precizează costurile preconizate în propunerea de politici publice. Pe coloana din dreapta se precizează costurile reale ale implementării.
    6. Descrierea activităţilor
    Se descriu activităţile desfăşurate până în prezent, precizându-se, acolo unde este cazul, dacă au existat întârzieri în realizarea lor sau modificări în conţinutul lor, comparativ cu activităţile incluse în planul de acţiune.
    7. Întârzieri, neconcordanţe, depăşiri de buget (motivaţii)
    Se precizează principalele neconcordanţe, întârzieri în respectarea termenelor propuse, precum şi eventualele depăşiri de buget. Se precizează motivele de producere a acestora.
    8. Recomandări
    Se menţionează principalele concluzii rezultate în urma activităţii de monitorizare, precum şi măsurile corective recomandate. De asemenea trebuie furnizate informaţii referitoare la constatările îndeplinirii recomandărilor anterior formulate în cadrul procesului de monitorizare şi/sau situaţiile care au condus la neimplementarea acestora.
    II. Evaluarea
    1. Denumirea politicii evaluate
    Sunt denumite structurile responsabile şi poziţia administrativă a acestora. În cazul în care activitatea de evaluare este desfăşurată împreună cu alte instituţii publice, organizaţii civice şi sociale, organizaţii internaţionale sau este preluată prin contractare de companii private, institute de cercetare, universităţi, prezentaţi-le şi descrieţi contribuţia acestora.
    2. Tema de evaluare - se identifică eventuale chestiuni, în cadrul unei politici, pentru care decidentul poate solicita o evaluare separată. Astfel, procesul de evaluare poate să nu se refere întotdeauna la politica publică în totalitatea sa, ci numai la acele componente care au contribuit la rezolvarea unor aspecte specifice.
    3. Metodologie
    Se descriu metodologia de evaluare şi împărţirea în timp/etape a acesteia. Sunt menţionaţi indicatorii de evaluare utilizaţi.
    4. Realizarea obiectivelor
    În momentul evaluării se utilizează datele obţinute în etapa de monitorizare. Sunt enumerate rezultatele implementării politicii publice, descriindu-se în ce măsura corespund cu obiectivele stabilite iniţial. Atunci când sunt enumerate rezultatele, se cuantifică, acolo unde este cazul, şi se detaliază modificările instituţionale produse, precum şi impactul realizat asupra grupurilor-ţintă.
    5. Descrierea activităţilor
    Se descriu modul de desfăşurare a activităţilor, precum şi modul în care acestea se conformează activităţilor prezentate în planul de acţiune.
    6. Concluziile evaluării
    Se menţionează principalele concluzii rezultate în urma activităţii de evaluare, în special în ceea ce priveşte următoarele aspecte:
    - în ce măsură problema de politică publică a fost rezolvată;
    - dacă se recomandă reluarea întregului proces al politicii publice sau numai a anumitor aspecte ale acestuia şi cum anume.

                                      -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016