Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 24 iunie 2016  privind utilizarea declaraţiilor vamale simplificate şi înscrierea în evidenţele declarantului*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME din 24 iunie 2016 privind utilizarea declaraţiilor vamale simplificate şi înscrierea în evidenţele declarantului*)

EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 5 iulie 2016 ──────────     *) Aprobate de Ordinul nr. 1887/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 5 iulie 2016. ──────────

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Declararea mărfurilor la autoritatea vamală în vederea plasării sub un regim vamal se poate face, prin derogare de la depunerea unei declaraţii vamale standard, pe baza unei declaraţii simplificate în conformitate cu art. 166 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, denumit în continuare cod, sau a unei înscrieri în evidenţele declarantului în conformitate cu art. 182 din cod.
    ART. 2
    (1) Autorizaţia de plasare a mărfurilor în mod regulat sub un regim vamal pe baza unei declaraţii simplificate în conformitate cu art. 166 alin. (2) din cod sau autorizaţia de a depune o declaraţie vamală sub forma unei înscrieri în evidenţele declarantului se acordă, în condiţiile prezentelor norme, persoanelor care:
    a) solicită utilizarea acestora pentru uzul lor propriu; şi/sau
    b) solicită utilizarea acestora în calitate de reprezentant.
    (2) Persoanele de la alin. (1) lit. a) pot apela la serviciile unui reprezentant direct pentru întocmirea formalităţilor vamale în procedură simplificată.
    (3) Autorizaţiile solicitate de persoanele aflate în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b) se acordă cu condiţia existenţei unor evidenţe şi a punerii în aplicare a unor proceduri adecvate care să permită autorităţii vamale de autorizare să identifice persoanele reprezentate şi să efectueze controale vamale corespunzătoare.
    (4) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), persoanele autorizate au obligaţia ţinerii de evidenţe separate, potrivit prezentelor norme, pentru fiecare dintre persoanele pe care le reprezintă.
    (5) Prin excepţie de la aplicarea alin. (1) lit. b), potrivit art. 182 alin. (1) din cod autorizaţia de a depune o declaraţie vamală sub forma unei înscrieri în evidenţele declarantului nu se acordă persoanei care acţionează ca reprezentant direct.
    ART. 3
    (1) Autorizaţia de plasare a mărfurilor în mod regulat sub un regim vamal pe baza unei declaraţii simplificate şi cea de a depune o declaraţie vamală sub forma unei înscrieri în evidenţele declarantului implică efectuarea în prealabil de către autoritatea vamală a unei verificări al cărei obiectiv este acela de a permite cunoaşterea activităţii şi organizării interne a persoanei solicitante.
    (2) La verificarea îndeplinirii condiţiilor de autorizare se aplică în mod corespunzător metodologia utilizată în cazul cererilor pentru obţinerea statutului de operator economic autorizat pentru simplificări vamale.
    (3) După verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 145, respectiv art. 150 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii, lucrătorul vamal desemnat întocmeşte un raport în care se consemnează punctual rezultatele verificărilor efectuate, se menţionează documentele verificate, se anexează la dosarul de autorizare fotocopii ale acestor documente, se precizează sistemele de gestionare a înregistrărilor comerciale utilizate de operatorul economic şi, în final, se propune şefului biroului vamal acordarea/neacordarea autorizaţiei pentru utilizarea simplificărilor şi înscrierea în evidenţele declarantului.
    ART. 4
    (1) Biroul vamal ia decizia de acordare sau nu a autorizaţiei în termenul prevăzut la art. 22 alin. (3) din cod.
    (2) Înainte de luarea deciziei de neacordare a autorizaţiei biroul vamal comunică solicitantului, prin alte mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor, motivele care au stat la baza acesteia conform prevederilor art. 22 alin. (6) din cod, precum şi ale art. 8 şi 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii.
    (3) Solicitantului i se acordă posibilitatea să îşi exprime punctul de vedere înaintea luării unei decizii care i-ar fi nefavorabilă în termenul prevăzut la art. 8 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446.
    (4) Dacă fie din analiza punctului de vedere al solicitantului, fie la expirarea termenului acordat, menţionat la alin. (3), biroul vamal decide neacordarea autorizaţiei, acesta comunică solicitantului motivele neacordării, precum şi calea de atac prevăzută la art. 44 din cod, cu respectarea condiţiilor şi termenelor prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 5
    Utilizarea declaraţiilor simplificate şi înscrierea în evidenţele declarantului, potrivit prezentelor norme, se efectuează cu respectarea prevederilor art. 89-100 din cod privind constituirea de către titularul autorizaţiei a unei garanţii în favoarea biroului vamal.
    ART. 6
    (1) Sunt interzise utilizarea declaraţiei simplificate şi înscrierea în evidenţele declarantului de către titularul autorizaţiei, dacă garanţia constituită în favoarea biroului vamal nu acoperă taxele la import care trebuie plătite. În acest caz, titularul autorizaţiei este obligat să prezinte mărfurile la biroul vamal şi să aplice procedura normală de vămuire.
    (2) De asemenea sunt interzise utilizarea declaraţiei simplificate şi înscrierea în evidenţele declarantului dacă cuantumul taxei pe valoare adăugată şi, după caz, al accizelor nu a fost plătit sau garantat sau dacă nu există un certificat valid de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoare adăugată, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 7
    Pentru mărfurile restricţionate, astfel cum acestea sunt definite la art. 269 alin. (2) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, titularul este obligat să deţină toate documentele necesare operaţiunii de vămuire.
    ART. 8
    (1) Plasarea mărfurilor în mod regulat sub un regim vamal pe baza unei declaraţii simplificate şi depunerea unei declaraţii vamale sub forma unei înscrieri în evidenţele declarantului se aplică tuturor categoriilor de mărfuri, cu excepţia:
    a) mărfurilor în cazul cărora verificarea îndeplinirii altor condiţii stabilite prin reglementări speciale impune prelevarea de către autoritatea vamală de eşantioane în vederea analizelor tehnice sau de laborator pentru fiecare operaţiune;
    b) mărfurilor care intră sub incidenţa măsurilor din cadrul politicii agricole comune care, în baza unor reglementări, stabilesc acordarea unor preferinţe tarifare, condiţionate de controlul destinaţiei finale sau acordarea unor restituiri la export;
    c) mărfurilor care se încadrează în categoria materialelor lemnoase, în cazul exportului.
    (2) În cazul în care o operaţiune vamală care se derulează în baza unei autorizaţii de plasare a mărfurilor în mod regulat sub un regim vamal pe baza unei declaraţii simplificate sau a uneia de depunere a unei declaraţii vamale sub forma unei înscrieri în evidenţele declarantului intră sub incidenţa unor măsuri restrictive sau sancţionatorii, biroul vamal, în timpul programului de lucru, poate dispune trecerea respectivei operaţiuni în procedura normală de vămuire în vederea implementării cerinţelor prevăzute de respectivele măsuri.
    ART. 9
    (1) În cazul transportului de mărfuri având mai mulţi destinatari se aplică procedura normală de vămuire, fiind necesară prezentarea mărfurilor la biroul vamal.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autorizaţia de a depune o declaraţie vamală sub forma unei înscrieri în evidenţele declarantului poate fi utilizată şi în cazul în care mărfurile de grupaj plasate în regim de tranzit unional/comun au mai mulţi destinatari, dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiţii:
    a) biroul de plecare a acordat o dispensă de la aplicarea sigiliilor în conformitate cu prevederile art. 302 sau art. 299 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447;
    b) mărfurile destinate beneficiarului autorizaţiei fac obiectul unei declaraţii vamale de tranzit cu un singur destinatar agreat.

    CAP. II
    Declaraţia vamală simplificată şi înscrierea în evidenţele declarantului pentru punerea în liberă circulaţie

    SECŢIUNEA 1
    Declaraţia simplificată

    ART. 10
    Utilizarea declaraţiei simplificate se consideră aprobată de autoritatea vamală prin acceptarea de către aceasta a declaraţiei simplificate, prevăzută la art. 166 alin. (1) din cod.
    ART. 11
    (1) Declaraţia simplificată se completează în caseta 1, subdiviziunea a doua, cu codul "B" şi conţine datele prevăzute în anexa 9 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei.
    (2) Datele şi informaţiile aferente documentelor lipsă care se înscriu în declaraţia vamală au caracter provizoriu şi sunt rezultate din informaţiile pe care declarantul le are la dispoziţie la momentul declarării. Documentele care pot lipsi sunt cele necesare pentru calculul taxelor la import aferente mărfurilor plasate sub regimul vamal respectiv.
    În caseta 44 a declaraţiei vamale se înscriu datele referitoare la documentele lipsă.
    Aceste menţiuni au următoarea formă:
    - codul documentului - "DOCUMENT LIPSĂ" - termenul de prezentare ZZ/LL/AA, instrumentul de garantare, numărul şi data acestuia.
    (3) Termenul de prezentare a documentelor lipsă sau de comunicare a datelor este cel stabilit de biroul vamal, conform art. 146-147 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446.
    ART. 12
    Acordarea liberului de vamă şi constituirea, după caz, a garanţiei se realizează conform prevederilor art. 194 şi 195 din cod.
    ART. 13
    (1) La prezentarea documentului lipsă declaraţia suplimentară se completează în mod corespunzător de către declarant. Această completare este supusă aprobării biroului vamal.
    (2) În situaţia în care termenul de prezentare a documentelor lipsă a expirat, se aplică dispoziţiile art. 114 din cod.
    ART. 14
    (1) Declaraţia suplimentară se completează, în caseta 1, subdiviziunea a doua cu codul "X".
    (2) Datele care se înscriu în casetele 8, 14, 31, 33, 34 şi 37 ale declaraţiei suplimentare trebuie să coincidă cu cele care au fost înscrise în declaraţia simplificată. Pentru alte date înscrise în casetele declaraţiei suplimentare se admit diferenţe faţă de cele declarate iniţial, cu condiţia justificării lor de către declarant. Aprobarea diferenţelor se face de către biroul vamal cu condiţia verificării acestora în înregistrările contabile.
    ART. 15
    La completarea declaraţiei suplimentare se efectuează, dacă este cazul, regularizarea taxelor la import, a taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor, după caz, cu respectarea prevederilor art. 167 alin. (4) din cod.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Autorizaţia de plasare a mărfurilor în mod regulat sub un regim vamal pe baza unei declaraţii simplificate

    A. Condiţii de autorizare
    ART. 16
    (1) Utilizarea regulată a declaraţiei simplificate face obiectul autorizaţiei prevăzute la art. 166 alin. (2) din cod, eliberată de biroul vamal în a cărui rază de competenţă teritorială solicitantul îşi are sediul sau punctul de lucru.
    (2) Prin utilizare regulată se înţelege efectuarea de transporturi de marfă, având acelaşi destinatar şi acelaşi expeditor, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) au frecvenţă mai mare de două transporturi pe zi;
    b) marfa transportată se încadrează la acelaşi cod tarifar;
    c) ţara de expediţie şi ţara de destinaţie, precum şi regimul vamal şi cel tarifar aplicabile rămân neschimbate.

    B. Dosarul de autorizare
    ART. 17
    (1) Autorizaţia de plasare a mărfurilor în mod regulat sub un regim vamal pe baza unei declaraţii simplificate se acordă pe baza unei cereri scrise, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa 12 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei.
    (2) Cererea se completează utilizând aplicaţia "autorizări pentru procedurile simplificate de vămuire", aflată pe website-ul Direcţiei Generale a Vămilor www.customs.ro, secţiunea Agenţi economici/Utilizarea sistemului informatic vamal. Cererea înregistrată în aplicaţia informatică se tipăreşte şi se depune, semnată de către solicitant, la biroul vamal împreună cu următoarele documente:
    a) certificatul de înregistrare a societăţii, în copie;
    b) copia actului constitutiv al societăţii, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
    c) cazierul judiciar al persoanelor fizice care reprezintă legal societatea;
    d) o declaraţie-angajament, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
    e) certificatul de atestare fiscală şi cazierul fiscal eliberate de autoritatea fiscală competentă;
    f) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii cu privire la activitatea societăţii;
    g) chestionarul de autoevaluare, prevăzut la art. 26 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446.
    (3) Declaraţia pe propria răspundere menţionată la alin. (2) lit. f) trebuie să conţină următoarele precizări:
    a) numărul şi valoarea totală exprimată în lei a operaţiunilor utilizate în mod regulat, desfăşurate cu ţări terţe, realizate în anul anterior, calculate de la momentul depunerii cererii de autorizare;
    b) cuantumul taxelor la import pentru operaţiunile utilizate în mod regulat, desfăşurate cu ţări terţe în anul anterior, calculat de la momentul depunerii cererii de autorizare;
    c) categoriile de mărfuri pentru care solicită autorizaţia de plasare a mărfurilor în mod regulat sub un regim vamal pe baza unei declaraţii simplificate nu fac parte din categoriile excluse de la această procedură;
    d) descrierea şi codul din Nomenclatura combinată a mărfurilor care fac obiectul unor reglementări specifice, dacă este cazul.
    (4) Cererea se acceptă de biroul vamal în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) din cod, ale art. 11 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 şi ale art. 12 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.
    (5) Biroul vamal comunică în scris solicitantului dacă cererea a fost acceptată sau nu.

    C. Emiterea autorizaţiei
    ART. 18
    (1) În cazul în care condiţiile legale sunt îndeplinite, biroul vamal aprobă acordarea autorizaţiei de plasare a mărfurilor în mod regulat sub un regim vamal pe baza unei declaraţii simplificate şi o înregistrează în aplicaţia informatică "autorizări pentru procedurile simplificate de vămuire".
    (2) Autorizaţia al cărei model este prevăzut în anexa 12 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei se tipăreşte în două exemplare şi se semnează de către şeful biroului vamal. Un exemplar al autorizaţiei se predă solicitantului, iar celălalt exemplar se păstrează în evidenţa biroului vamal.
    ART. 19
    (1) În situaţia în care titularul solicită modificarea şi/sau completarea autorizaţiei, acesta întocmeşte şi depune la biroul vamal care a emis autorizaţia o cerere întocmită potrivit art. 17.
    (2) Modificările şi/sau completările autorizaţiei se fac de către biroul vamal în aplicaţia "autorizări pentru procedurile simplificate de vămuire". Formularul cu modificările/completările ulterioare devine anexă la autorizaţia iniţială. Acesta se tipăreşte în două exemplare şi se semnează de către şeful biroului vamal, un exemplar fiind destinat solicitantului, iar celălalt se păstrează în evidenţa biroului vamal.
    ART. 20
    În autorizaţia de plasare a mărfurilor în mod regulat sub un regim vamal pe baza unei declaraţii simplificate se înscrie termenul menţionat la art. 146-147 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446.

    D. Suspendarea şi revocarea autorizaţiei
    ART. 21
    În cazurile prevăzute la art. 16 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 sau art. 28 din cod, revocarea sau suspendarea autorizaţiei se realizează în baza deciziei şefului biroului vamal emitent şi conţine data de la care măsura intervine, precum şi motivul emiterii acesteia. Decizia este notificată de biroul vamal titularului.
    ART. 22
    (1) Înainte de luarea deciziei de suspendare/ revocare a autorizaţiei, biroul vamal comunică titularului, prin alte mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor, motivele care au stat la baza acesteia, conform prevederilor art. 22 alin. (6) din cod, precum şi ale art. 8 şi 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.
    (2) Titularului autorizaţiei i se acordă posibilitatea să îşi exprime punctul de vedere înaintea luării unei decizii care i-ar fi nefavorabilă în termenul prevăzut la art. 8 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446.
    (3) Dacă fie din analiza punctului de vedere al titularului autorizaţiei, fie la expirarea termenului acordat, menţionat la alin. (2), biroul vamal decide suspendarea/revocarea autorizaţiei, acesta comunică solicitantului motivele neacordării, precum şi calea de atac prevăzută la art. 44 din cod, cu respectarea condiţiilor şi termenelor prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Decizia privind revocarea sau suspendarea, după caz, se operează în aplicaţia informatică.

    E. Etape ale procedurii declaraţiei simplificate
    ART. 23
    În aplicarea dispoziţiilor prezentei secţiuni, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) declaraţie simplificată - declaraţie vamală care conţine informaţiile prevăzute în anexa 9 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei;
    b) declaraţie suplimentară - declaraţie vamală având caracter global, periodic sau recapitulativ, pentru mărfurile care au făcut obiectul declaraţiilor simplificate, plasate în acelaşi regim vamal şi pentru care codul incoterms şi natura tranzacţiei sunt aceleaşi.
    ART. 24
    (1) Pentru derularea procedurii declaraţiei simplificate se parcurg următoarele etape:
    a) constituirea unei garanţii în favoarea biroului vamal potrivit prevederilor art. 89-100 din cod;
    b) prezentarea şi declararea mărfurilor la biroul vamal pe baza declaraţiei simplificate;
    c) plata taxei pe valoare adăugată şi, după caz, a accizelor;
    d) depunerea declaraţiei suplimentare şi plata taxelor la import în termenul prevăzut în autorizaţie.
    (2) Formula de calcul a cuantumului garanţiei este următoarea:

                         taxe termenul de depunere a
  cuantumul garanţiei = ────── x declaraţiei vamale
                         365 suplimentare,

  unde prin taxe se înţelege cuantumul taxelor vamale, conform tarifului vamal
  comun, în vigoare la data depunerii cererii de autorizare, calculat pentru
  operaţiunile cu caracter repetitiv, desfăşurate cu ţări terţe, realizate în
  ultimul an, calculat de la momentul depunerii cererii de autorizare, iar
  prin termenul de depunere a declaraţiei suplimentare se înţelege termenul
  exprimat în zile, stabilit de autoritatea vamală pentru depunerea
  declaraţiei suplimentare.


    (3) Termenul de depunere a declaraţiei suplimentare este stabilit de biroul vamal, conform art. 146 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446, şi se înscrie în autorizaţie.
    ART. 25
    (1) Plata taxelor la import şi regularizarea plăţii taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor, după caz, se fac în momentul depunerii declaraţiei suplimentare, ţinându-se seama de elementele de taxare aplicabile în momentul acceptării de către biroul vamal a declaraţiei simplificate.
    (2) În cazul nerespectării termenului de plată a taxelor la import se aplică dispoziţiile art. 114 din cod.
    ART. 26
    (1) În aplicarea Regulamentului delegat (UE) 2016/341 al Comisiei, în declaraţia suplimentară se înscrie în caseta 1, subdiviziunea a doua, codul "Y", iar în caseta 44 se menţionează perioada pentru care aceasta se întocmeşte şi datele de referinţă ale declaraţiilor simplificate.
    (2) În situaţia în care declaraţia suplimentară face obiectul mai multor declaraţii simplificate pentru care codul incoterms, respectiv codul care se înscrie în prima subdiviziune a casetei 20 este acelaşi, însă locurile convenite pentru livrarea mărfurilor sunt diferite, în cea de a doua subdiviziune a casetei 20 se înscrie menţiunea "conform documentelor comerciale".
    ART. 27
    La depunerea declaraţiei suplimentare se efectuează controlul concordanţei dintre datele cuprinse în aceasta cu cele din declaraţiile simplificate şi documentele justificative.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Înscrierea în evidenţele declarantului

    A. Definiţii
    ART. 28
    În aplicarea dispoziţiilor prezentei secţiuni, prin noţiunile de mai jos se înţelege:
    a) înscrierea în evidenţele declarantului - înregistrarea mărfurilor în evidenţele menţionate la art. 182 alin. (1) din cod, ţinute de titularul autorizaţiei într-o formă aprobată de autoritatea vamală şi care conţine cel puţin datele unei declaraţii vamale simplificate, prevăzute în anexa 9 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei, conform art. 234 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2015/2.447;
    b) lucrător vamal desemnat - lucrătorul vamal desemnat prin ordin de serviciu de către şeful biroului vamal să urmărească utilizarea procedurii de înscriere în evidenţele declarantului;
    c) notificare de prezentare - documentul prin care titularul notifică, potrivit prevederilor 234 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2015/2.447, biroului vamal sosirea mijlocului de transport încărcat cu mărfuri la locul aprobat de autoritatea vamală. În cazul mărfurilor ce urmează a fi plasate în depozit temporar, notificarea de prezentare constituie declaraţia de depozitare temporară;
    d) declaraţie suplimentară - declaraţia vamală având caracter global, periodic sau recapitulativ depusă pentru una sau mai multe înscrieri în evidenţe, pe baza notificărilor de prezentare transmise în sistemul român de procesare automată a declaraţiei vamale la import, cu condiţia ca respectivele înscrieri în evidenţe să facă obiectul aceluiaşi regim vamal şi pentru care codul incoterms şi natura tranzacţiei sunt aceleaşi;
    e) aplicaţia RCDPS - aplicaţie informatică de procesare automată a declaraţiei vamale la import.

    B. Condiţii de autorizare
    ART. 29
    (1) Procedura de înscriere în evidenţele declarantului se realizează pe baza autorizaţiei prevăzute la art. 182 alin. (1) din cod, eliberate de biroul vamal în a cărui rază de competenţă teritorială solicitantul îşi are sediul sau punctul de lucru.
    (2) Autorizaţia de a depune o declaraţie vamală sub forma unei înscrieri în evidenţele declarantului poate fi acordată persoanelor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 150 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446.

    C. Dosarul de autorizare
    ART. 30
    (1) Dispoziţiile art. 17 se aplică în mod corespunzător şi în cazul autorizaţiei de a depune o declaraţie vamală sub forma unei înscrieri în evidenţele declarantului. Autorizaţia se acordă pe baza unei cereri scrise, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa 12 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei.
    (2) Declaraţia pe propria răspundere menţionată la art. 17 alin. (2) lit. f) trebuie să conţină şi următoarele precizări:
    a) descrierea şi localizarea punctelor în care se vor desfăşura operaţiunile vamale, inclusiv anexe cuprinzând planurile clădirii;
    b) precizarea adresei la care pot fi examinate documentele şi evidenţele ce trebuie păstrate în conformitate cu reglementările vamale.
    (3) La cererea depusă conform dispoziţiilor alin. (1) se anexează documente care atestă calitatea sau îndeplinirea condiţiei de destinatar agreat pentru mărfurile supuse regimului de tranzit vamal.

    D. Emiterea autorizaţiei
    ART. 31
    Dispoziţiile art. 18 şi 19 se aplică în mod corespunzător şi în cazul autorizaţiei de a depune o declaraţie vamală sub forma unei înscrieri în evidenţele declarantului.
    ART. 32
    În autorizaţia de a depune o declaraţie vamală sub forma unei înscrieri în evidenţele declarantului se înscriu obligaţiile titularului autorizaţiei, prevăzute la art. 234 alin. (1) şi art. 235 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2015/2.447, locul aprobat de biroul vamal pentru plasarea mărfurilor sub regim, locul în care pot fi examinate evidenţele, precum şi, dacă este cazul, derogarea de la obligaţia prezentării mărfurilor.
    ART. 33
    Autoritatea vamală instituie un plan de control, potrivit art. 233 alin. (1) - (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2015/2.447.

    E. Suspendarea şi revocarea autorizaţiei
    ART. 34
    Dispoziţiile art. 21 se aplică în mod corespunzător şi în cazul autorizaţiei de a depune o declaraţie vamală sub forma unei înscrieri în evidenţele declarantului.

    F. Etape ale procedurii de depunere a unei declaraţii vamale sub forma unei înscrieri în evidenţele declarantului
    ART. 35
    (1) Pentru derularea procedurii de depunere a unei declaraţii vamale sub forma unei înscrieri în evidenţele declarantului se parcurg următoarele etape:
    a) constituirea unei garanţii în contul biroului vamal potrivit prevederilor art. 89-100 din cod;
    b) prezentarea mărfurilor în locurile aprobate de autoritatea vamală;
    c) înscrierea mărfurilor în evidenţele declarantului;
    d) notificarea biroului vamal privind prezentarea mărfurilor în vederea obţinerii liberului de vamă şi plata taxei pe valoare adăugată şi a accizelor, după caz;
    e) efectuarea analizei de risc şi transmiterea deciziei de acordare a liberului de vamă;
    f) descărcarea şi recepţionarea mărfurilor;
    g) depunerea la biroul vamal a declaraţiilor suplimentare, plata taxelor la import şi regularizarea taxei pe valoare adăugată şi a accizelor, după caz.
    (2) Formula de calcul a cuantumului garanţiei este următoarea:

                         taxe termenul de depunere a
  cuantumul garanţiei = ────── x declaraţiei vamale
                         365 suplimentare,

  unde prin taxe se înţelege cuantumul taxelor vamale, conform tarifului vamal
  comun, în vigoare la data depunerii cererii de autorizare, calculat pentru
  operaţiunile de comerţ exterior cu ţări terţe, realizate în ultimul an,
  calculat de la momentul depunerii cererii de autorizare, iar prin termenul
  de depunere a declaraţiei suplimentare se înţelege termenul exprimat în
  zile, stabilit de autoritatea vamală pentru depunerea declaraţiei
  suplimentare.


    (3) Termenul de depunere a declaraţiei suplimentare este cel prevăzut la art. 146 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 şi se menţionează în autorizaţia de depunere a unei declaraţii vamale sub forma unei înscrieri în evidenţele declarantului.

    Prezentarea mărfurilor
    ART. 36
    Mărfurile tranzitate de la biroul vamal de intrare sunt dirijate direct la locul aprobat pentru descărcare, stabilit în autorizaţia de depunere a unei declaraţii vamale sub forma unei înscrieri în evidenţele declarantului, şi se îndeplinesc toate formalităţile corespunzătoare încheierii regimului vamal de tranzit.

    Înscrierea mărfurilor în evidenţele declarantului
    ART. 37
    Plasarea mărfurilor în liberă circulaţie se realizează prin înscrierea în evidenţele declarantului.
    ART. 38
    Înscrierea în evidenţele declarantului se efectuează în forma agreată şi aprobată de biroul vamal.

    Notificarea biroului vamal privind prezentarea mărfurilor şi plata taxei pe valoarea adăugată
    ART. 39
    Titularul autorizaţiei transmite biroului vamal o notificare de prezentare, întocmită în aplicaţia RCDPS, în scopul obţinerii liberului de vamă sau plasării mărfurilor în depozit temporar. Plasarea mărfurilor în depozit temporar se menţionează în notificarea de prezentare.
    ART. 40
    (1) Derogarea de la obligaţia prezentării mărfurilor, respectiv scutirea de la transmiterea notificării de prezentare, se poate acorda în cazul în care sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute la art. 182 alin. (3) din cod.
    (2) În soluţionarea cererilor de scutire de la transmiterea notificării de prezentare trebuie avute în vedere, în principal, următoarele aspecte:
    a) volumul şi complexitatea operaţiunilor derulate de titularul autorizaţiei;
    b) gradul de pregătire profesională a angajaţilor responsabili cu derularea de activităţi reglementate de legislaţia vamală;
    c) modul de organizare a evidenţelor, respectiv îndeplinirea condiţiilor necesare desfăşurării în condiţii optime a supravegherii vamale şi exercitării controlului ulterior asupra operaţiunilor derulate;
    d) informaţiile transmise de alte structuri din cadrul autorităţii vamale române sau de alte autorităţi ale statului, la solicitarea expresă a autorităţii ce efectuează autorizarea;
    e) informaţiile rezultate din certificate şi autorizaţii emise anterior pe numele titularului în cauză.
    (3) În cazul în care titularul este scutit de obligaţia de a notifica fiecare prezentare a mărfurilor, această aprobare de scutire se menţionează în caseta 15 din autorizaţia pentru utilizarea simplificărilor şi înscrierea în evidenţele declarantului.
    (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), la momentul înscrierii mărfurilor în evidenţele declarantului se consideră că liberul de vamă a fost acordat. Această înscriere în evidenţe trebuie să includă data înregistrării, precum şi cel puţin datele unei declaraţii vamale simplificate, prevăzute în anexa 9 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei.
    (5) Înscrierea mărfurilor în evidenţele declarantului este verificată şi aprobată de biroul vamal.
    ART. 41
    În cazul operaţiunilor pentru care a fost acordată scutirea de la transmiterea notificării, decizia cu privire la intervenţia biroului vamal pentru efectuarea verificării mărfurilor se ia în baza avizului de sosire transmis în aplicaţia informatică NCTS-RO.
    ART. 42
    (1) În cazul în care sistemul informatic vamal al autorităţii vamale sau al titularului autorizaţiei nu funcţionează, notificarea de prezentare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la norme se transmite biroului vamal prin fax, pe cale electronică sau în orice alt mod agreat de biroul vamal de comun acord cu titularul, imediat după sosirea efectivă a mijlocului de transport, atunci când aceasta are loc în timpul orelor de program al biroului vamal.
    (2) Modalitatea de transmitere a notificării de prezentare trebuie să asigure titularului transmiterea sau eliberarea de către biroul vamal a unei confirmări de primire în care să fie indicate data, ora şi minutul primirii notificării.
    ART. 43
    Notificarea de prezentare poate fi transmisă şi în afara programului de lucru al biroului vamal atunci când acesta şi titularul au convenit asupra prelungirii programului.
    ART. 44
    Atunci când mărfurile sunt puse în liberă circulaţie, concomitent cu transmiterea notificării/avizului de sosire se transmite şi documentul cu care s-a efectuat plata taxei pe valoare adăugată şi a accizelor, după caz.
    ART. 45
    (1) De la primirea notificării de prezentare, biroul vamal dispune de un termen de maximum 3 ore, în cursul căruia se ia fie decizia de control, fie de acordare a liberului de vamă.
    (2) În situaţia în care, în urma analizei de risc a fost luată decizia de control, lucrătorii vamali se deplasează la locul autorizat pentru efectuarea controlului.
    (3) Termenul menţionat la alin. (1) este cel prevăzut în autorizaţia de destinatar agreat pentru mărfurile supuse regimului de tranzit vamal.
    ART. 46
    În cazul în care sosirea mărfurilor are loc în afara orelor de program sau cu maximum 30 de minute înainte de ora de încheiere a programului biroului vamal, termenul menţionat la art. 45 curge începând cu prima oră de program a zilei următoare de lucru.

    Efectuarea analizei de risc şi transmiterea deciziei de acordare a liberului de vamă
    ART. 47
    După primirea notificării de prezentare sau a avizului de sosire transmis în aplicaţia informatică NCTS-RO, după caz, lucrătorul vamal desemnat ia decizia fie de control, fie de acordare a liberului de vamă, după caz.
    ART. 48
    (1) Decizia de control sau de acordare a liberului de vamă, respectiv de intervenţie/neintervenţie, se transmite titularului autorizaţiei prin intermediul aplicaţiei RCDPS sau, în situaţiile în care acesta nu funcţionează, pe fax, pe cale electronică sau în orice alt mod agreat de biroul vamal de comun acord cu titularul autorizaţiei.
    (2) În situaţia în care se ia decizia de control, respectiv de intervenţie, mijlocul de transport şi mărfurile rămân sub supraveghere vamală până la sosirea autorităţii vamale.
    (3) În situaţia în care se ia decizia de acordare a liberului de vamă, respectiv de neintervenţie, mărfurile se consideră din acel moment în liberă circulaţie sau, după caz, depozitate temporar.

    Descărcarea şi recepţionarea mărfurilor
    ART. 49
    Atunci când biroul vamal a luat decizia de acordare a liberului de vamă, titularul procedează la ruperea sigiliilor, descărcarea mărfurilor din mijlocul de transport, identificarea şi recepţionarea acestora.
    ART. 50
    (1) Dacă titularul constată în timpul descărcării mărfurilor diferenţe între datele înscrise în declaraţia de tranzit, notificarea de prezentare, documentele însoţitoare şi mărfurile descărcate, acesta este obligat să întrerupă operaţiunile aflate în derulare şi să informeze imediat biroul vamal. În această situaţie biroul vamal procedează astfel:
    a) dacă informarea se face în timpul orelor de program, lucrătorul vamal desemnat se deplasează imediat la locul de descărcare a mărfurilor, efectuând controlul vamal;
    b) dacă informarea se face în afara orelor de program, lucrătorul vamal desemnat se deplasează în ziua lucrătoare următoare la locul de descărcare a mărfurilor, efectuând controlul vamal.
    (2) Constatările rezultate în urma controlului se menţionează conform reglementărilor privind regimul de tranzit.
    ART. 51
    Scoaterea mărfurilor din depozitul temporar în vederea punerii în liberă circulaţie se face prin transmiterea la biroul vamal a unei noi notificări de prezentare completată corespunzător, iar procedura de înscriere în evidenţele declarantului se derulează conform prevederilor prezentelor norme.

    Depunerea declaraţiei suplimentare, plata taxelor la import, regularizarea plăţii taxei pe valoarea adăugată şi, după caz, a accizelor
    ART. 52
    (1) Declaraţia suplimentară se depune la biroul vamal împreună cu setul de documente care include în mod obligatoriu, atunci când este cazul, şi documentele speciale cerute în conformitate cu prevederile art. 269 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 86/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În aplicarea Regulamentului delegat (UE) 2016/341 al Comisiei, declaraţia suplimentară se completează, astfel:
    a) în caseta 1, subdiviziunea a doua, se înscrie codul "Z";
    b) în caseta 40 se înscriu numărul şi data înscrierii în evidenţă, sub următoarea formă:
    "Y-CLE-aaaallzz- nr. înregistrării"
    Exemplu: înregistrarea mărfurilor a fost făcută pe data de 14 mai 2016. Codul este în acest caz "Y-CLE-20160514-7" ("Y" pentru a informa că a existat o declaraţie iniţială, "CLE" pentru "înregistrarea", "20160514" reprezintă data înregistrării, anul "2016", luna "05", ziua "14" şi "7" numărul de identificare al înregistrării).
    În cazul declaraţiei suplimentare depuse pentru mai mult de o înscriere în evidenţe se menţionează toate înscrierile, la nivel de articol, efectuate în intervalul ce face obiectul declaraţiei respective;
    c) în caseta 44 se menţionează numărul autorizaţiei pentru utilizarea simplificărilor şi înscrierea în evidenţele declarantului.
    (3) În situaţia în care declaraţia suplimentară depusă pentru mai multe înscrieri în evidenţe, pe baza notificărilor de prezentare pentru care codul incoterms, respectiv codul care se înscrie în prima subdiviziune a casetei 20, este acelaşi, însă locurile convenite pentru livrarea mărfurilor sunt diferite, în cea de a doua subdiviziune a casetei 20 se înscrie menţiunea "conform documentelor comerciale".
    ART. 53
    (1) Taxele vamale la import corespunzătoare datoriei vamale se achită în momentul depunerii declaraţiei suplimentare, ţinându-se seama de elementele de taxare aplicabile în momentul înscrierii mărfurilor în evidenţele declarantului.
    (2) În cazul nerespectării termenului de plată a taxelor la import se aplică dispoziţiile art. 114 din cod.

    CAP. III
    Declaraţia vamală simplificată şi înscrierea în evidenţele declarantului pentru regimul de antrepozitare vamală

    SECŢIUNEA 1
    Declaraţia simplificată

    ART. 54
    Prevederile art. 10-15 se aplică, după caz, în mod corespunzător pentru regimul de antrepozitare vamală.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Autorizaţia de plasare a mărfurilor în mod regulat sub un regim vamal pe baza unei declaraţii simplificate

    ART. 55
    Este interzisă plasarea mărfurilor în mod regulat sub un regim vamal pe baza unei declaraţii simplificate în cazul mărfurilor plasate în regimul vamal de antrepozitare vamală.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Înscrierea în evidenţele declarantului

    ART. 56
    (1) Pentru utilizarea regimului de antrepozitare în cadrul autorizaţiei de a depune o declaraţie vamală sub forma unei înscrieri în evidenţele declarantului este necesară deţinerea autorizaţiei de antrepozitare vamală.
    (2) Pentru aplicarea înscrierii în evidenţele declarantului în cazul regimul de antrepozitare titularul va solicita, dacă este cazul, autorizaţie de destinatar şi/sau expeditor agreat.
    ART. 57
    Prevederile art. 28-52 se aplică în mod corespunzător pentru regimul vamal de antrepozit.
    ART. 58
    Garanţia instituită în favoarea biroului vamal conţine cuantumul taxelor vamale şi, după caz, al altor taxe datorate.

    CAP. IV
    Declaraţia vamală simplificată şi înscrierea în evidenţele declarantului pentru regimurile de perfecţionare activă, destinaţie finală şi admitere temporară

    SECŢIUNEA 1
    Declaraţia simplificată

    ART. 59
    Dispoziţiile prevăzute la art. 10-15 se aplică în mod corespunzător pentru regimurile vamale de perfecţionare activă, destinaţie finală şi admitere temporară.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Plasare a mărfurilor în mod regulat sub un regim vamal pe baza unei declaraţii simplificate

    ART. 60
    Este interzisă utilizarea plasării mărfurilor în mod regulat sub un regim vamal pe baza unei declaraţii simplificate, în cazul mărfurilor plasate în regimurile vamale de perfecţionare activă, destinaţie finală şi admitere temporară.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Înscrierea în evidenţele declarantului

    ART. 61
    (1) Autorizaţia de a depune o declaraţie vamală sub forma unei înscrieri în evidenţele declarantului se acordă cu condiţia deţinerii de către solicitant a autorizaţiei pentru regimul sau regimurile special(e) pentru care urmează să se aplice înscrierea în evidenţele declarantului.
    (2) Prevederile art. 28-52 se aplică în mod corespunzător pentru regimurile vamale de perfecţionare activă, destinaţie finală şi admitere temporară.
    (3) Garanţia instituită în favoarea biroului vamal conţine cuantumul taxelor vamale şi, după caz, al altor taxe datorate.

    CAP. V
    Declaraţia vamală simplificată şi înscrierea în evidenţele declarantului pentru regimul de perfecţionare pasivă

    ART. 62
    (1) Este interzisă utilizarea declaraţiei vamale simplificate sau a înscrierii în evidenţele declarantului în cazul mărfurilor plasate în regimul vamal de perfecţionare pasivă.
    (2) În cazul punerii în liberă circulaţie a mărfurilor care au fost anterior plasate sub regimul de perfecţionare pasivă se aplică în mod corespunzător procedura declaraţiei simplificate şi înscrierea în evidenţele declarantului prevăzute pentru punerea în liberă circulaţie a mărfurilor.

    CAP. VI
    Declaraţia vamală simplificată şi înscrierea în evidenţele declarantului pentru regimul de export

    SECŢIUNEA 1
    Declaraţia simplificată

    ART. 63
    Dispoziţiile art. 10-15 se aplică în mod corespunzător pentru regimul vamal de export.
    ART. 64
    Data determinantă pentru aplicarea altor dispoziţii ce reglementează exportul este data înregistrării declaraţiei simplificate.
    ART. 65
    Declaraţia simplificată se completează în caseta 1, subdiviziunea a doua, cu codul "B" şi conţine datele prevăzute la anexa 9 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Plasare a mărfurilor în mod regulat sub un regim vamal pe baza unei declaraţii simplificate

    ART. 66
    Dispoziţiile art. 16-22 se aplică în mod corespunzător pentru regimul vamal de export.
    ART. 67
    Procedura declaraţiei simplificate la export poate fi utilizată atunci când mărfurile nu au restricţii la export, iar regimul vamal este cel de export definitiv.
    ART. 68
    Pentru derularea procedurii declaraţiei simplificate se parcurg următoarele etape:
    a) declararea la biroul vamal prin transmiterea declaraţiei simplificate şi prezentarea mărfurilor;
    b) depunerea declaraţiei suplimentare.
    ART. 69
    Dispoziţiile art. 26 şi 27 se aplică în mod corespunzător pentru regimul vamal de export.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Înscrierea în evidenţele declarantului

    ART. 70
    În cadrul procedurii de înscriere în evidenţele declarantului autoritatea vamală acordă la cerere titularului operaţiunilor dreptul de a aplica sigilii vamale la mijloacele de transport încărcate cu mărfuri pentru export, cu respectarea instrucţiunilor de aplicare, păstrare şi evidenţă a acestora.
    ART. 71
    (1) Derularea operaţiunilor de export, prin utilizarea înscrierii în evidenţele declarantului, se efectuează potrivit prevederilor normelor tehnice de utilizare a sistemului de control al exportului.
    (2) Procedura alternativă de declarare a mărfurilor la export presupune aplicarea procedurii normale de vămuire.

    A. Condiţii de autorizare
    ART. 72
    Prevederile art. 29 se aplică în mod corespunzător şi pentru regimul vamal de export.

    B. Dosarul de autorizare
    ART. 73
    Prevederile art. 30 se aplică în mod corespunzător pentru regimul vamal de export.

    C. Emiterea autorizaţiei
    ART. 74
    Prevederile art. 31-33 se aplică în mod corespunzător pentru regimul vamal de export.

    D. Suspendarea şi revocarea autorizaţiei
    ART. 75
    Prevederile art. 34 se aplică în mod corespunzător pentru regimul vamal de export.

    E. Etape ale procedurii de înscriere în evidenţele declarantului
    ART. 76
    Pentru derularea procedurii de înscriere în evidenţele declarantului se parcurg următoarele etape:
    a) obţinerea sigiliilor vamale, după caz;
    b) declararea şi punerea la dispoziţie pentru control a mărfurilor pentru export utilizând sistemul de control al exportului, respectiv aplicaţia informatică ECS-RO;
    c) efectuarea analizei de risc în vederea luării deciziei de control sau nu a documentelor şi/sau a mărfurilor;
    d) acordarea liberului de vamă;
    e) depunerea la biroul vamal a unui exemplar al declaraţiei vamale de export, împreună cu documentele justificative, potrivit prevederilor art. 163 alin. (1) şi (2) din cod;
    f) justificarea utilizării sigiliilor vamale, după caz.
    ART. 77
    (1) Pentru operaţiunile de export titularul poate solicita punerea la dispoziţie de către biroul vamal a unui număr de sigilii vamale estimat a fi necesar pentru o perioadă de justificare.
    (2) Sigiliile vamale se predau pe baza procesului-verbal de predare-primire, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.
    ART. 78
    (1) Sigiliile vamale se înregistrează, în ordinea eliberării lor, în Registrul de evidenţă a sigiliilor vamale al biroului vamal, conform prevederilor legale în vigoare.
    (2) Titularul este obligat să înregistreze sigiliile vamale primite într-un registru identic cu al autorităţii vamale şi să ţină evidenţa utilizării acestora, cu menţiunea ca la rubrica "Numele şi prenumele lucrătorilor vamali care au primit sau utilizat sigiliile vamale" se înscriu datele persoanei care a fost desemnată de titular să gestioneze şi să utilizeze sigiliile.
    ART. 79
    (1) Declaraţia vamală de export se transmite prin intermediul aplicaţiei ECS-RO către biroul vamal în zilele şi orele de program ale acestuia.
    (2) Declaraţia de export poate fi trimisă şi în afara programului de lucru al biroului vamal, atunci când acesta şi titularul autorizaţiei convin asupra prelungirii programului de lucru.
    ART. 80
    (1) Declaraţia vamală de export poate fi transmisă şi în afara programului de lucru al biroului vamal, fără a fi asigurată prezenţa personalului vamal atunci când sunt îndeplinite următoarele condiţii:
    a) titularul autorizaţiei de a depune o declaraţie vamală sub forma unei înscrieri în evidenţele declarantului are statutul de operator economic autorizat, prevăzut la art. 38 alin. (2) din cod;
    b) valoarea statistică a mărfurilor exportate în ultimul an calendaristic este de minimum 40 milioane de lei;
    c) titularul autorizaţiei sau persoana reprezentată de titularul autorizaţiei desfăşoară activitate de producţie şi/sau distribuţie şi în afara programului de lucru al biroului vamal;
    d) biroul vamal nu poate asigura disponibilitatea personalului vamal.
    (2) La cererea de aprobare a transmiterii declaraţiilor vamale de export în afara programului de lucru, solicitantul anexează o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al acestuia, prin care operatorul economic declară că îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1) şi prin care se obligă:
    - să notifice biroului vamal orice modificare survenită în activitatea pe care urmează să o desfăşoare, legată de operaţiunile pe care le reglementează procedura de înscriere în evidenţele declarantului;
    - să informeze biroul vamal cu privire la evenimentele semnificative care ar putea afecta autorizarea sa, inclusiv cu privire la cazurile în care apare o modificare a condiţiilor de autorizare.
    (3) În soluţionarea cererilor de aprobare a transmiterii declaraţiilor vamale de export în afara programului de lucru, biroul vamal are în vedere, în principal, următoarele aspecte:
    a) volumul şi complexitatea operaţiunilor derulate de titularul autorizaţiei, inclusiv fluxul de producţie şi/sau distribuţie, rezultate din documentele referitoare la organizarea activităţii, precum şi din evidenţele contabile;
    b) gradul de pregătire profesională a angajaţilor responsabili cu derularea de activităţi reglementate de legislaţia vamală;
    c) modul de organizare a evidenţelor, respectiv îndeplinirea condiţiilor necesare desfăşurării în condiţii optime a supravegherii vamale şi exercitării controlului ulterior asupra operaţiunilor derulate;
    d) informaţiile transmise de alte structuri din cadrul autorităţii vamale române sau de alte autorităţi ale statului, la solicitarea expresă a autorităţii ce efectuează autorizarea;
    e) informaţiile rezultate din certificate, autorizaţii emise anterior pe numele operatorului economic în cauză.
    (4) Aprobarea de transmitere a declaraţiei de export în afara programului de lucru a biroului vamal va fi menţionată la caseta 15 din autorizaţie şi va fi transmisă Direcţiei Generale a Vămilor.
    ART. 81
    (1) În cazul în care încărcarea mărfurilor se realizează în afara programului de lucru, iar titularul autorizaţiei a obţinut aprobarea menţionată la art. 80 alin. (4), acesta depune anticipat, prin fax, în timpul programului de lucru al biroului vamal, o informare de încărcare cu datele şi informaţiile disponibile, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.
    (2) Informarea de încărcare se utilizează de către biroul vamal pentru evidenţa şi monitorizarea operaţiunilor de export ce urmează a fi efectuate de către societate.
    (3) În situaţia în care pentru o declaraţie vamală de export, în urma analizei de risc a fost luată decizia de control, liberul de vamă nu se acordă, operaţiunea de export se întrerupe, iar lucrătorul vamal desemnat se prezintă la locaţia autorizată, în dimineaţa zilei următoare pentru efectuarea controlului vamal.
    ART. 82
    În aplicarea Regulamentului delegat (UE) 2016/341 al Comisiei în declaraţia vamală de export se înscrie în caseta 1, subdiviziunea a doua, codul "Z".
    ART. 83
    Un exemplar al declaraţiei vamale de export se depune, într-un termen de maximum 30 de zile de la data acordării liberului de vamă, la biroul vamal împreună cu setul de documente care include în mod obligatoriu, atunci când este cazul, şi documentele speciale cerute în conformitate cu prevederile art. 269 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 86/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 84
    Exporturile de mărfuri de grupaj se pot plasa în regim de tranzit unional/comun - procedura simplificată, cu condiţia aplicării în mod corespunzător a prevederilor art. 296, 299 şi 302 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei.
    ART. 85
    (1) În situaţia în care au fost utilizate sigilii, titularul este obligat ca, în termenul aprobat de biroul vamal, să justifice sigiliile vamale, pentru fiecare operaţiune derulată.
    (2) Sigiliile vamale deteriorate sunt predate autorităţii vamale, însoţite de registrul de evidenţă a sigiliilor, precum şi o notă din care să rezulte cauzele ce au condus la imposibilitatea utilizării lor. Sigiliile vamale sunt scăzute din evidenţe şi păstrate în gestiunea biroului vamal până la distrugerea lor conform normelor legale.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale

    ART. 86
    (1) În cazul în care un operator economic autorizat să utilizeze procedurile simplificate doreşte utilizarea unei proceduri simplificate care necesită autorizare la un alt birou vamal, acesta întocmeşte o nouă cerere scrisă potrivit modelului prevăzut în anexa 12 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei.
    (2) Cererea se completează utilizând aplicaţia "autorizări pentru procedurile simplificate de vămuire", aflată pe website-ul Direcţiei Generale a Vămilor www.customs.ro, secţiunea Agenţi economici/Utilizarea sistemului informatic vamal. Cererea înregistrată în aplicaţia informatică se tipăreşte şi se depune, semnată şi ştampilată de către solicitant, la biroul vamal împreună cu:
    a) declaraţia-angajament şi declaraţia pe propria răspundere prevăzute, în funcţie de procedura solicitată, la art. 17 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) sau la art. 30 alin. (2);
    b) o fotocopie a autorizaţiei iniţiale.
    (3) Biroul vamal căruia îi este adresată noua cerere verifică condiţiile privind organizarea evidenţelor şi, în cazul procedurii de înscriere în evidenţele declarantului, noul loc solicitat. Totodată acesta solicită biroului vamal emitent al primei autorizaţii fotocopii ale celorlalte documente depuse la dosarul iniţial de autorizare.
    (4) În cazul în care condiţiile legale sunt îndeplinite, noua autorizaţie pentru utilizarea simplificărilor şi înscrierea în evidenţele declarantului se tipăreşte în două exemplare din aplicaţia "autorizări pentru procedurile simplificate de vămuire". Autorizaţia se semnează de către şeful biroului vamal. Un exemplar al autorizaţiei se predă solicitantului, iar celălalt exemplar se păstrează în evidenţa biroului vamal.
    ART. 87
    Operaţiunile vamale derulate potrivit prezentelor norme sunt supuse controlului ulterior în conformitate cu Normele metodologice privind realizarea supravegherii şi controlului vamal ulterior, iar monitorizarea îndeplinirii condiţiilor de autorizare a utilizării simplificărilor şi înscrierii în evidenţele declarantului se derulează în conformitate cu procedura privind monitorizarea activităţii operatorilor economici titulari ai certificatului de operator economic autorizat.
    ART. 88
    Controlul garanţiei depuse la autorizare se va efectua periodic de către compartimentul de specialitate din cadrul biroului vamal, în funcţie de numărul şi frecvenţa operaţiunilor de vămuire, cel puţin o dată pe an.
    ART. 89
    Orice modificare intervenită în datele avute în vedere la acordarea autorizaţiei va fi adusă la cunoştinţa biroului vamal competent, în scris, în termen de 3 zile de la producerea lor. Pe baza acestor date, atunci când este cazul, biroul vamal reverifică îndeplinirea condiţiilor de autorizare şi ia măsurile care se impun.
    ART. 90
    (1) În aplicarea art. 251 şi 254 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 autorizaţiile emise anterior datei de 1 mai 2016 îşi menţin valabilitatea până la finalizarea reevaluării şi se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenţă prevăzut în anexa 90 la Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446.
    (2) Până la data de 30 aprilie 2019, birourile vamale reevaluează autorizaţiile pentru utilizarea procedurilor simplificate de vămuire, emise anterior intrării în vigoare a prezentelor norme, emit deciziile de revocare ale acestora şi, dacă este cazul, acordă autorizaţii noi.
    ART. 91
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme.

    ANEXA 1
    la norme

                             DECLARAŢIE-ANGAJAMENT

    Nr. .........../data ..................

    Societatea ........................., CUI ........................, reprezentată legal prin ............................., având funcţia de ......................., se angajează:
    a) să respecte reglementările vamale şi condiţiile privind derularea procedurii declaraţiei simplificate/înscrierii în evidenţele declarantului;
    b) să ţină evidenţa operaţiunilor de vămuire astfel încât aceasta să permită verificarea lor de către autoritatea vamală;
    c) să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţii vamale toate documentele vizând mărfurile vămuite prin utilizarea declaraţiilor vamale simplificate şi înscrierii în evidenţele declarantului, precum şi evidenţa operaţiunilor;
    d) să permită autorităţii vamale accesul necondiţionat, în orice moment, la mărfurile ce fac obiectul procedurilor simplificate;
    e) să respecte termenul de depunere a declaraţiei suplimentare;
    f) să respecte perioada de justificare a sigiliilor în cazul înscrierii în evidenţele declarantului;
    g) să respecte obligaţiile care îi revin din prevederile privind termenul de intervenţie, în cazul înscrierii în evidenţele declarantului.
    Declarăm pe propria răspundere că nu am comis infracţiuni sau, după caz, încălcări repetate ale legislaţiei vamale şi nu avem debite faţă de autoritatea vamală.

    Numele, prenumele şi funcţia .................
    ..........................................
    Semnătura
    ..........................................

    ANEXA 2
    la norme

    Către Biroul vamal ............................

                NOTIFICARE DE PREZENTARE/INFORMARE DE ÎNCĂRCARE

    Denumirea titularului.............................

    Număr/data ┌──────────────────────┐
                                                      └──────────────────────┘
    Locul aprobat de biroul vamal ....................
                                                                 ┌───────────┐
    Regimul vamal*) └───────────┘
                                                                 ┌───────────┐
    Depozit temporar**) └───────────┘
                                                      ┌──────────────────────┐
    Instrument de garantare (nr./dată) └──────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Data şi ora sosirii/plecării: ........................................ │
│Felul titlului de tranzit şi numărul acestuia***): ................... │
│Identitatea mijlocului de transport: ................................. │
│Denumirea comercială a mărfurilor şi poziţia tarifară: ............... │
│Originea mărfurilor: ................................................. │
│Valoarea din factură (în valută)***) ................................. │
│Numărul autorizaţiei de plasare sub regim ............................ │
│Ţara de expediţie .................................................... │
│Condiţia de livrare .................................................. │
│Natura tranzacţiei ................................................... │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Nr. şi natura coletelor***): ......................................... │
│Greutatea brută***): ................................................. │
│Sigilii***) (marca şi seria): ........................................ │
│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Decizia şefului biroului vamal cu privire la intervenţie sau neintervenţie. │
│ │
│ │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

──────────
    *) Se înscrie codul regimului vamal solicitat.
    **) La scoaterea din depozitul temporar, la această rubrică se înscrie numărul primei notificări de prezentare.
    ***) Informaţii facultative în cazul exportului.
──────────

    ANEXA 3
    la norme

 DIRECŢIA REGIONALĂ VAMALĂ .....................
 BIROU VAMAL ................... TITULARUL ...................
                                                  NR. AUT. ....................

                                 PROCES-VERBAL
                       Nr. ........./data ..............

   În vederea utilizării înscrierii în evidenţele declarantului s-a procedat la
predarea/primirea sigiliilor vamale, având următoarele serii:
             - ..............................
             - ..............................
             - ..............................

     Am predat. (lucrătorul vamal) Am primit.
     Numele şi prenumele Numele şi prenumele
     ...................... ......................
     Semnătura Semnătura
     ...................... ......................
     Ştampilă Ştampilă


                                    --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016