Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME TEHNICE din 14 iulie 2016  privind procedura de întocmire a formalităţilor vamale pentru trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME TEHNICE din 14 iulie 2016 privind procedura de întocmire a formalităţilor vamale pentru trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid

EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 25 iulie 2016 ──────────     Aprobate prin Ordinul nr. 2.066 din 14 iulie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 558 din 25 iulie 2016. ──────────

    A. Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prevederile prezentelor norme tehnice sunt aplicabile pentru toate trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid care se prezintă la birourile vamale de frontieră şi de interior, trimiteri care sunt supuse vămuirii şi sunt expediate potrivit reglementărilor poştale internaţionale şi naţionale în materie.
    (2) În sensul alin. (1), prin servicii de curierat rapid se înţelege fie servicii poştale express, fie servicii livrare specială, aşa cum acestea sunt definite în anexa nr. 1 la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2.858/2007 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 2
    Trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid sunt grupate separat de celelalte categorii de trimiteri şi poartă menţiunea "Express".
    ART. 3
    În aplicarea prezentelor norme tehnice, titularii autorizaţiilor de comisionar în vamă care desfăşoară activităţi de curierat rapid au următoarele obligaţii:
    a) să deţină avizele/autorizaţiile reglementate de legislaţia specifică din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal;
    b) să încheie cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor protocoale de colaborare privind combaterea încălcării legislaţiei vamale;
    c) să prezinte biroului vamal, conform prevederilor art. 106 şi 244 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii, în cazul în care acesta este biroul vamal prevăzut la art. 127 alin. (3) sau art. 271 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, denumit în continuare cod, documentele de transport însoţitoare ale bunurilor în scopul efectuării analizei de risc unionale;
    d) să constituie, în mod anticipat, un depozit bănesc din care să efectueze plata integrală a taxelor vamale, precum şi a altor taxe datorate la importul bunurilor, în favoarea biroului vamal;
    e) să alimenteze în avans depozitul bănesc constituit anticipat, pe bază de ordine de plată prezentate lucrătorului vamal din cadrul compartimentului financiar-contabil, astfel încât, în orice moment, suma din depozitul bănesc să fie o sumă acoperitoare a taxelor vamale, precum şi a altor taxe datorate la importul bunurilor care fac obiectul formalităţilor vamale.

    B. Înregistrarea la birourile vamale de frontieră şi de interior a trimiterilor transportate prin serviciile de curierat rapid
    ART. 4
    (1) Trimiterile care intră sau ies din România, transportate prin serviciile de curierat rapid şi care sunt supuse formalităţilor vamale, se înscriu de către autoritatea vamală în Registrul simplificat de evidenţă pentru bunurile transportate prin servicii de curierat rapid, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice. Instrucţiunile de completare a acestui registru sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme tehnice. Pentru intrarea şi ieşirea în/din ţară se utilizează registre separate.
    (2) Când evidenţa se realizează electronic, situaţiile zilnice - conţinând aceleaşi date ca şi registrul prevăzut la alin. (1), tipărite la imprimantă, vor fi clasate în dosare care vor avea caracter de regim special, arhivându-se conform normelor de arhivare, respectiv numerotare, şnuruire, proces-verbal pe ultima filă etc., la sfârşitul fiecărei luni.
    ART. 5
    Operatorii economici care desfăşoară servicii de curierat rapid:
    a) realizează, pe baza informaţiilor deţinute anterior momentului prezentării efective la biroul vamal a trimiterilor, preselecţia acestora în funcţie de următoarele date: numărul total al trimiterilor aferent fiecărui transport, expeditorul, destinatarul, felul bunurilor, numărul coletelor, valoarea, regimul vamal ce urmează a fi solicitat şi, după caz, calculul taxelor vamale, precum şi al altor taxe datorate aferent fiecărei trimiteri sau grupaj de trimiteri;
    b) asigură realizarea unui flux operaţional al trimiterilor prin tratarea în mod distinct a trimiterilor destinate persoanelor fizice de cele destinate celorlalte categorii de persoane, menţionate la art. 5 pct. 31 lit. b) din cod.

    C. Îndeplinirea formalităţilor vamale pentru trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid
    ART. 6
    (1) Pentru trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid care necesită prezentarea unei autorizaţii speciale pentru vămuire în sensul art. 269 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cazul trimiterilor conţinând mărfuri pentru care se impun sau se solicită restituiri sau alte sume ori rambursarea taxelor vamale, precum şi a altor taxe nu se aplică declararea verbală, indiferent de valoarea acestor trimiteri şi de persoanele cărora le sunt destinate, fiind necesară depunerea declaraţiei vamale în sistemul informatic de declarare a mărfurilor.
    (2) Pentru trimiterile care fac obiectul plasării mărfurilor sub regimurile speciale, cu excepţia categoriilor de mărfuri menţionate la art. 136 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446, nu se aplică declararea verbală, indiferent de valoarea acestor trimiteri şi de persoanele cărora le sunt destinate, fiind necesară depunerea declaraţiei vamale în sistemul informatic de declarare a mărfurilor.
    ART. 7
    Trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid, altele decât cele de la art. 6, se grupează la sosirea/expedierea în/din România în patru categorii, astfel:
    a) trimiteri ce au fiecare valoarea mai mică sau egală cu 10 euro şi cărora li se aplică declararea verbală, fără alte formalităţi suplimentare, indiferent de persoanele cărora le sunt destinate;
    b) trimiteri destinate persoanelor fizice ce au fiecare valoarea mai mare de 10 euro, inclusiv pe lot şi pe declarant, pentru care se întocmeşte Declaraţia vamală - curierat rapid, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme tehnice;
    c) trimiteri destinate persoanelor, altele decât persoanele fizice, ce au fiecare valoarea cuprinsă între 10 euro şi 150 euro, inclusiv pe lot şi pe declarant, pentru care se întocmeşte Declaraţia vamală - curierat rapid, prevăzută la lit. b);
    d) trimiteri destinate persoanelor, altele decât persoanele fizice, ce au fiecare valoarea mai mare de 150 euro, inclusiv pe lot şi pe declarant şi pentru care se depune declaraţia vamală în sistemul informatic de declarare a mărfurilor.
    ART. 8
    Îndeplinirea formalităţilor vamale pentru categoriile de trimiteri prevăzute la art. 7 lit. b) şi c) se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:
    a) se înscriu informaţiile de la art. 5 lit. a) în Declaraţia vamală - curierat rapid, prevăzută la art. 7 lit. b). Instrucţiunile de completare a acestei declaraţii se regăsesc în anexa nr. 4 la prezentele norme tehnice;
    b) se realizează joncţiunea declaraţiei vamale cu trimiterea;
    c) se anexează la declaraţia vamală documentele necesare acordării regimului vamal pentru care se declară mărfurile;
    d) în baza rezultatelor analizei de risc se ia decizia de control al trimiterii;
    e) se verifică corectitudinea calculului taxelor vamale, precum şi al altor taxe datorate la importul bunurilor;
    f) se încasează taxele vamale, precum şi alte taxe datorate la importul bunurilor şi se acordă liberul de vamă.
    ART. 9
    În fiecare zi se întocmeşte un borderou centralizator pentru toate declaraţiile vamale - curierat rapid depuse în ziua respectivă în cadrul procesului de vămuire, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme tehnice. Instrucţiunile de completare şi circuitul acestui borderou sunt prevăzute în anexa nr. 6 la prezentele norme tehnice.
    ART. 10
    (1) În aplicarea prevederilor art. 227 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, pentru trimiterile prevăzute la art. 7 lit. d), în scopul efectuării analizei de risc, biroul vamal poate aproba depunerea declaraţiei vamale înainte ca declarantul să fie în măsură să prezinte mărfurile sau să le pună la dispoziţie în vederea controlului acestora.
    (2) Termenul în care mărfurile trebuie prezentate sau puse la dispoziţie este cel prevăzut la art. 171 din cod.
    ART. 11
    Dispoziţiile prezentelor norme tehnice se completează cu prevederile Regulamentului delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale, şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei, precum şi ale Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 12
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.


    ANEXA 1
    la normele tehnice

                Registrul simplificat de evidenţă pentru bunurile
                 transportate prin servicii de curierat rapid


┌────┬─────────────┬──────────────────┬─────────┬──────────┬──────┬────────┬─────────┬──────────────────┐
│Nr. │ Data │ Documentul de │Mijloc de│Destinatar│ Nr. │Greutate│ Felul │ Documentul de │
│crt.│înregistrării│ transport │transport│ │colete│ │bunurilor│ vămuire │
│ │(zi/lună/an) ├─────┬──────┬─────┤ │ │ │ │ ├─────┬──────┬─────┤
│ │ │Tipul│ Nr. │Data │ │ │ │ │ │Tipul│ Nr. │Data │
├────┼─────────────┼─────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┼──────┼────────┼─────────┼─────┼──────┼─────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │
├────┼─────────────┼─────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┼──────┼────────┼─────────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┼──────┼────────┼─────────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┼──────┼────────┼─────────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┼──────┼────────┼─────────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┼──────┼────────┼─────────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┼──────┼────────┼─────────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┼──────┼────────┼─────────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┼──────┼────────┼─────────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴─────┴──────┴─────┴─────────┴──────────┴──────┴────────┴─────────┴─────┴──────┴─────┘    ANEXA 2
    la normele tehnice

                                 INSTRUCŢIUNI
           de completare a Registrului simplificat de evidenţă pentru
             bunurile transportate prin servicii de curierat rapid


    I. Modul de completare
    1. La coloana "Nr. crt." se dă număr în ordine cronologică fiecărui document în baza căruia se face înregistrarea;
    2. La coloana "Data înregistrării (zi/lună/an)" se înscrie data intrării/ieşirii bunurilor în/din vamă.
    3. La coloana "Documentul de transport" se înscrie documentul în baza căruia s-a făcut înregistrarea, astfel:
    - în subcoloana "Tipul" se înscrie documentul de transport, care poate fi:
    a) lista cuprinzând sacii poştali sau coletele transportate prin mesagerie;
    b) manifestul încărcăturii;
    c) scrisoarea de trăsură internaţională, în cazul bunurilor transportate pe cale aeriană;
    d) procesul-verbal de constatare, pentru bunurile constatate în plus faţă de documentele de transport;
    - în subcoloana "Nr." se înscrie numărul respectivului document de transport;
    - în subcoloana "Data" se înscrie data la care a fost emis documentul de transport.
    4. La coloana "Mijloc de transport" se înscrie numărul de înmatriculare a mijlocului de transport. În cazul transportului aerian se înscriu datele de identificare a zborului.
    5. La coloana "Destinatar" se înscrie numele/denumirea şi CNP/EORI.
    6. La coloana "Nr. colete" se înscriu felul coletului (sac, ladă, balot etc.) şi numărul acestora, respectiv mărcile şi numerele înscrise de expeditor pe colete pentru identificare, conform documentului de transport în baza căruia s-a făcut înregistrarea.
    7. La coloana "Greutate" se înscrie greutatea brută sau netă a bunurilor, în baza datelor din documentul de transport. Atunci când bunurile se cântăresc, se înscrie cantitatea efectiv constatată. În cazul rectificărilor ulterioare ale greutăţii înscrise în declaraţiile vamale se rectifică în mod corespunzător şi registrul.
    8. La coloana "Felul bunurilor" se înscrie denumirea bunurilor conform descrierii din documentul în baza căruia se face înregistrarea.
    9. La coloana "Documentul de vămuire" se înscrie documentul pe baza căruia s-a realizat vămuirea, astfel:
    - în subcoloana "Tipul" se înscrie documentul de plasare a bunurilor sub un regim vamal, care poate fi:
    a) declaraţia vamală;
    b) declaraţie vamală - curierat rapid;
    c) dacă este cazul, dispoziţiile legale în baza cărora s-a acordat scutire de la plata taxelor vamale, precum şi a altor taxe datorate la importul bunurilor;
    - în subcoloana "Nr." se înscrie numărul documentului de plasare a bunurilor sub regim vamal;.
    - în subcoloana "Data" se înscrie data documentului de plasare a bunurilor sub regim vamal.

    II. Modul de completare în situaţii particulare
    Dacă bunurile înscrise la o poziţie din registru se vămuiesc la import/export sau se tranzitează în mai multe etape ori, din alte motive, este necesară divizarea, la coloana "Documentul de vămuire" se indică poziţia din registru, la care vor fi înscrise bunurile, astfel: "divizat poziţia nr. ............ din .......... ". La poziţia la care urmează să se facă divizarea se indică, la coloana "Documentul de transport", poziţia de la care provin bunurile astfel "vezi poziţia nr. ............ din ........... ". Cantităţile se înscriu separat, unele sub altele, pe partide ce urmează să fie vămuite sau tranzitate şi se totalizează. Totalul cantităţilor acestor partide trebuie să corespundă cu cantitatea totală divizată, înscrisă la poziţia iniţială din registru.
    În coloana "Documentul de vămuire", în dreptul fiecărei partide se indică documentul vamal cu care a fost vămuită sau tranzitată acea partidă. Divizările se fac ori de câte ori se consideră necesar.


    ANEXA 3
    la normele tehnice


                      DECLARAŢIE VAMALĂ - CURIERAT RAPID
                    *)Nr. ....... din data de ............

──────────
    *) Numărul şi data se completează de către agentul vamal, data fiind considerată data acceptării declaraţiei vamale.
──────────

    A. Declararea trimiterii

    1. Expeditor ................................, CNP/EORI ...................
    Adresa ....................................................................

    2. Destinatar ................................, CNP/EORI ..................
    Adresa ....................................................................

    3. Partida de marfă este compusă din ... colete, având greutatea de .... kg.

 ┌───────────────────┬────────────────┬──────────────┬─────────────────┐
 │4. Felul bunurilor │ 5. Clasificare │ 6. Cantitate │ 7. Regim vamal │
 │ │ tarifară │ │ │
 ├───────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
 │ │ │ │ │
 └───────────────────┴────────────────┴──────────────┴─────────────────┘


    8. Menţiuni speciale/Documente prezentate ...............................

 ┌───────────────────────┬──────────────────┬─────────────────────┐
 │ 9. Preţ de tranzacţie │ 10. Curs valutar │ 11. Valoare în vamă │
 ├───────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
 │ │ │ │
 └───────────────────────┴──────────────────┴─────────────────────┘


    12. Calculul impozitărilor:

 ┌───────────┬─────────────────┬───────────┬───────────────┐
 │ Tip taxă │ Baza de calcul │ Procent │ Cuantum │
 │ │ a impozitării │ │ │
 ├───────────┼─────────────────┼───────────┼───────────────┤
 │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │
 └───────────┴─────────────────┴───────────┼───────────────┤
                                    TOTAL │ │
                                           └───────────────┘


    13. Document de plată/garantare .......................................
    14. Reprezentant ......................................................


    Nume ...................... Semnătura
    Prenume ................... ..................


    B. Spaţiul rezervat biroului vamal ......................................
    Decizia de control: [] control documentar, [] control fizic
    Data liberului de vamă

 ┌────────────────────────────┬───────────┬────────────────┐
 │ Felul bunurilor constatate │ Cantitate │ Calculul │
 │ la control vamal fizic │ │ impozitărilor │
 ├────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤
 │ │ │ │
 │ │ │ │
 └────────────────────────────┴───────────┼────────────────┤
                                   TOTAL │ │
                                          └────────────────┘


    Nume .................... Semnătura şi ştampila
    Prenume ................. ......................
    Funcţia .................    ANEXA 4
    la normele tehnice

                          INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE
             a formularului "Declaraţie vamală - curierat rapid"

    Formularul se completează în trei exemplare cu următoarele destinaţii:
    - exemplarul 1 - pentru destinatarul bunurilor care intră în ţară sau, după caz, pentru expeditorul bunurilor care ies din ţară;
    - exemplarul 2 - pentru biroul vamal;
    - exemplarul 3 - pentru comisionarul în vamă ce desfăşoară servicii de curierat rapid.
    Formularul se completează, se semnează de comisionarul în vamă pentru datele şi informaţiile din rubrica A.
    Rubrica B a formularului se completează, se semnează şi se ştampilează de biroul vamal.
    Numărul şi data declaraţiei vamale se completează de agentul vamal, astfel:
    - numărul declaraţiei vamale de vămuire este cel înscris în coloana 0 a registrului de intrare/ieşire prevăzut la art. 4 alin. (1) din normele tehnice;
    - data declaraţiei vamale de vămuire este cea înscrisă în coloana 1 a registrului de intrare/ieşire prevăzut la art. 4 alin. (1) din normele tehnice şi reprezintă data acceptării declaraţiei vamale.

    Rubrica A "Declararea trimiterii"
    1. În cazul importului, la rubrica "Expeditor" se indică numele şi prenumele sau, după caz, denumirea companiei şi adresa completă ale ultimului expeditor al mărfurilor înainte de importul acestora în Comunitate.
    În cazul exportului, la rubrica "Expeditor" se indică numele, prenumele şi CNP sau, după caz, denumirea companiei şi numărul EORI al acesteia prevăzut la art. 1 pct. 18 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 sau numărul de înregistrare în sistemul informatic atribuit de autoritatea vamală din România şi adresa completă a expeditorului.
    2. În cazul importului, la rubrica "Destinatar" se menţionează numele, prenumele şi CNP sau, după caz, denumirea companiei şi numărul EORI al acesteia; "Adresa" se completează cu adresa destinatarului.
    În cazul exportului se indică numele şi prenumele sau denumirea companiei şi adresa completă ale persoanei căreia i se livrează mărfurile.
    3. Numărul de colete şi greutatea aferentă privind partida de marfă se completează în spaţiile libere.
    4. La rubrica "Felul bunurilor" se înscrie denumirea comercială a acestora.
    5. La rubrica "Clasificare tarifară" se menţionează codurile din Nomenclatura combinată la care se clasifică bunurile.
    6. La rubrica "Cantitate" se înscriu cantitatea şi unitatea de măsură pentru bunurile declarate.
    7. La rubrica "Regim vamal" se înscriu codurile corespunzătoare din anexa nr. 9 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei.
    8. La rubrica "Menţiuni speciale/Documente prezentate" se înscriu codurile corespunzătoare din anexa nr. 9 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei.
    9. La rubrica "Preţ de tranzacţie" se înscrie preţul din factură sau din orice alt document care însoţeşte bunurile declarate.
    10. La rubrica "Curs valutar" se înscrie valoarea cursului valutar stabilit conform art. 146 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei.
    11. La rubrica "Valoare în vamă" se înscrie valoarea stabilită în conformitate cu prevederile titlului II cap. 3 din cod şi ale titlului II cap. 3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei.
    12. La rubrica "Calculul impozitărilor" se respectă indicaţiile (se efectuează calculul potrivit indicaţiilor) privind modul de completare a casetei 47 din declaraţia vamală prevăzute în anexa nr. 9 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei.
    13. La rubrica "Document de plată/garantare" se menţionează felul, numărul şi data documentului de plată/garantare.
    14. Rubrica "Reprezentant" se completează cu denumirea titularului autorizaţiei care desfăşoară activităţi de curierat rapid.
    La rubrica B "Spaţiul rezervat biroului vamal" se menţionează în clar denumirea acestuia.
    Rubricile "Felul bunurilor constatate la control vamal fizic", "Cantitate", "Calculul impozitărilor" şi "TOTAL" se completează astfel:
    a) în cazul în care există o corespondenţă între cele declarate şi cele constatate la controlul fizic se va înscrie menţiunea CONFORM;
    b) în cazul în care se constată diferenţe se completează conform constatărilor.


    ANEXA 5
    la normele tehnice

    Biroul Vamal .................................
    Nr. şi data înregistrării ....................

                                BORDEROU CENTRALIZATOR
                  privind declaraţiile vamale - curierat rapid emise
                  de la nr. ................ la nr. ................

┌────┬─────────────────────┬────────────────┬─────────┬────────┬──────────────┐
│Nr. │Numele şi prenumele/ │Nr. declaraţiei │ Cuantum │Cuantum │ Total datorie│
│crt.│ Denumirea firmei │ vamale - │ taxe │ TVA │ vamală │
│ │ │curierat rapid │ vamale │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────────────┴────────────────┼─────────┼────────┼──────────────┤
                                  TOTAL │ │ │ │
                                            └─────────┴────────┴──────────────┘


    Denumirea reprezentantului în vamă: .....................................

    Întocmit de
    Numele şi prenumele: ....................................................
    Data: ...................................................................
    Semnătura

    Spaţiu rezervat biroului vamal

    Verificat de
    Numele şi prenumele: ....................................................
    Data: ...................................................................
    Semnătura
    Ştampila


    ANEXA 6
    la normele tehnice

                    INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE ŞI CIRCUITUL
                        privind Borderoul centralizator


    Borderoul centralizator reprezintă lista tuturor declaraţiilor vamale - curierat rapid întocmite într-o zi. Acesta se completează, se semnează şi se ştampilează de comisionarul în vamă.
    - "Biroul Vamal" - se completează cu denumirea acestuia.
    - Tabelul din borderou se completează cu datele corespunzătoare capului de tabel.
    - Borderoul centralizator se întocmeşte în două exemplare: unul pentru comisionarul în vamă şi unul pentru biroul vamal.
    - Ambele exemplare se prezintă lucrătorului vamal, care, după verificarea datelor înscrise, completează "Nr. şi data înregistrării" cu număr din registrul biroului vamal şi data zilei respective şi le certifică prin semnătură şi ştampilă.
    - Exemplarul destinat biroului vamal este predat compartimentului financiar-contabil, care, după introducerea sumelor respective în sistemul (aplicaţia informatică) de contabilitate naţională - CAM, îl transmite în vederea acordării liberului de vamă.
    - Orice diferenţă privind sumele încasate constatată ulterior în plus sau în minus la unul din documentele de vămuire se reglează prin decizie de regularizare a situaţiei.

                                    -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016