Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 30 iunie 2016  de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 30 iunie 2016 de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

EMITENT: Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 509 bis din 6 iulie 2016
──────────
    Aprobată de Ordinul nr. 696 din 30 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 6 iulie 2016.
──────────
    1. Obiectivul Programului
     Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, denumit în continuare Program, este un program multianual de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA), prin structura guvernamentală din domeniul sprijinirii înfiinţării şi dezvoltării IMM, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 957/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.
     Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene a ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013.
     Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie sprijinirea operatorilor economici, societăţi şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale acestora, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare.
     Schema de minimis urmăreşte:
    - întărirea capacităţii operatorilor economici de promovare a produselor şi serviciilor de piaţă;
    – dezvoltarea şi modernizarea activităţii comercianţilor şi prestatorilor de servicii de piaţă.

     Prezenta schemă nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
     Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

    2. Bugetul schemei de minimis şi modalitatea de acordare a ajutoarelor de minimis
     Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2016, aprobat prin anexa nr. 3/35/26 la Legea nr. 339/2015 a Bugetului de Stat pe anul 2016 este de 21.049.000 lei.
     Prin implementarea programului în anul 2016 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minim 156 de beneficiari. Schema este valabilă până la 31 decembrie 2016, plăţile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2016.

    3. Beneficiari de ajutor de minimis în cadrul Programului
    3.1. Noţiunea de "întreprindere unică" include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    (a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    (b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    (c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    (d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
     Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la literele (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice.

    3.2. Pot beneficia de AFN în cadrul Programului operatorii economici (întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data de 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003), respectiv societăţi şi societăţi cooperative, care îndeplinesc cumulativ la data solicitării următoarele criterii de eligibilitate:
    a) sunt înregistraţi conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri şi se încadrează în categoria IMM, conform Legii nr. 346/2004;
    b) sunt persoane juridice (societăţi/societăţi cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, activităţi prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură (coduri CAEN conform Ordinului Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, cu modificările şi completările ulterioare, privind actualizarea clasificării activităţilor din economia naţională);
    c) este considerată întreprindere autonomă sau întreprindere unică (grup de întreprinderi, partenere sau legate, ce se comportă ca o întreprindere unică);
    d) au cel puţin 2 ani calendaristici de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de investiţii şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, cu cel puţin 3 luni anterior datei deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de investiţii;
    e) au capital social integral privat;
    f) nu au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în ultimii 3 ani şi nu au asociaţi sau acţionari care deţin sau au deţinut calitatea de asociaţi/acţionari ai altor societăţi care au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în ultimii 3 ani (2013, 2014, 2015). Asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot beneficia de AFN în cadrul prezentului program decât cu o singură societate.
    g) nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.
    h) au o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, la finele anului fiscal anterior (prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans);
    i) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250, în anul fiscal anterior;
    j) au sediul social, respectiv punctele de lucru, sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
    k) nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment, executare silită, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii;
    l) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică, aşa cum este acesta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
     În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte plafoanele de minimis menţionate mai sus, întreprinderea solicitantă nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane.
     În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
     În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.
     Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012*1) al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv.
    *1) REGULAMENTUL (UE) NR. 360/2012 AL COMISIEI din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general (art. 2 alin. 2 - "Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi care prestează servicii de interes economic general nu depăşeşte 500 000 EUR pentru o perioadă de trei ani fiscali").

     Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro (100.000 Euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost) echivalent în lei.
     Pentru fuziunile şi/sau a achiziţiile ce modifică statutul controlului, în cazul depăşirii plafoanelor valorice prevăzute de art. 12 din Legea concurenţei nr. 21/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurenţei, punerea în aplicare a tranzacţiei de natura concentrării economice fiind posibilă doar după obţinerea unei decizii de autorizare din partea autorităţii de concurenţă. Aspectul poate viza şi tranzacţiile de divizare menţionate mai sus, în cazul în care activele şi/sau întreprinderea cu funcţionare deplină rezultate, depăşesc pragurile valorice prevăzute de Legea concurenţei.
     Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie.
     Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

    m) au obţinut cel puţin 50 puncte în urma completării on-line a planului de investiţii, conform modelului şi criteriilor prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta procedură;
    n) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene sau a OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat/ajutor de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;
    o) nu au primit un ajutor ilegal;
    p) nu au fost respinşi la finanţare în ultimii 5 ani în cadrul programelor naţionale derulate de furnizorul de ajutor de minimis pe motive de fraudare a procedurii (ex: achiziţii second hand, conflict de interese, decontarea aceloraşi echipamente la mai multe programe, decontarea aceloraşi echipamente la mai multe societăţi etc.)
    q) nu există legături între structurile acţionariatului solicitantului şi personalul din cadrul MECRMA /OTIMMC şi soţ/soţie, afini şi rudele acestora până la gradul II inclusiv,
    r) au transmis formularul de raportare tehnică în termenul prevăzut de procedurile de implementare a programelor naţionale de care au beneficiat în ultimii 3 ani (doar pentru aplicanţii care au beneficiat de finanţare în cadrul programelor naţionale în ultimii 3 ani);
    s) au transmis cerere de renunţare parţială/totală la finanţare în termenul prevăzut de procedurile de implementare a programelor naţionale în cadrul cărora au semnat contract de finanţare în ultimii 3 ani (doar pentru aplicanţii care au semnat contract de finanţare în cadrul programelor naţionale în ultimii 3 ani şi au renunţat parţial sau total la finanţare);
     Beneficiarii sunt obligaţi pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării de AFN, să menţină investiţia pentru care primesc AFN în cadrul Programului, să nu aplice amortizare accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul programului, să păstreze numărul locurilor de muncă pe perioadă nedeterminată existente la data deschiderii aplicaţiei de înscriere, numărul locurilor de muncă create prin program conform numărului şi tipului (absolvent/şomer) de locuri de muncă pentru care a primit punctaj în planul de investiţii şi numărul locurilor de muncă pe perioadă nedeterminată existente la data deschiderii aplicaţiei de înscriere. În caz contrar, ajutorul acordat se recuperează conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015 şi prevederilor prezentei proceduri de implementare.


    3.3. Nu se acordă AFN în cadrul Programului pentru:
    - activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000*2);
    *2) Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 dec 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură

    – activităţi legate de producţia primară a produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000;
    – activităţi de prelucrare şi comercializare a produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, în următoarele cazuri:
    a) când valoarea ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
    b) când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari;
     Prin "prelucrarea produselor agricole" se înţelege orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare.
     Prin "comercializarea produselor agricole" se înţelege deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi

    – activităţi legate de export şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    – ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
    – agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui;
    – ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordat agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terţilor sau contra cost.
     În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât într-unul din sectoarele exceptate, cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare ale prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.
     Pentru a beneficia de prevederile schemei de minimis, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.
     Nu sunt eligibile pentru a fi selectate în cadrul programului I.M.M.-urile care activează în sectoarele/domeniile: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie şi activităţile excluse de normele europene, pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis în conformitate cu prevederile Regulamentul (CE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene a ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013.
     Nu pot beneficia de AFN în cadrul Programului operatorii economici în situaţia în care există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţii acestuia, între personalul din cadrul MECRMA /OTIMMC, afini şi rudele acestora până la gradul II inclusiv, ofertanţi sau atunci când ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie în cadrul achiziţiilor realizate de solicitanţii privaţi ai fondurilor nerambursabile ori în situaţia în care există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi personalul din cadrul MECRMA /OTIMMC soţ/soţie, rudele acestora până la gradul II inclusiv, respectiv afini. Aplicantul va depune la decont o declaraţie în acest sens, ataşată dosarului de achiziţie, conform legislaţiei în vigoare privind conflictul de interese:
     Notă referitoare la conflictul de interese:
     Legislaţie conexă: Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din instituţiile şi autorităţile publice; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi Noul Cod Penal al României;

    3.4. Încadrarea operatorilor economici în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, se face pe baza declaraţiei pe proprie răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anul fiscal 2015 (anexele nr. 5 şi 6 la prezenta procedură, după caz).

    4. Tipurile ajutorului financiar de minimis
    4.1. Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de valorile specificate în anexa nr. 2 la prezenta procedură. Valoarea maximă a AFN nu poate depăşi suma de 135.000 lei pentru fiecare beneficiar.
    4.2. (1) AFN se acordă pentru următoarele categorii de activităţi/cheltuieli eligibile:
    a) achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă / copiator / multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii) conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare; Nu se pot achiziţiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total de angajaţi după implementarea proiectului cu componentă nerambursabilă, cu excepţia activităţilor care necesită acest lucru (Ex: Internet cafe, instruire în domeniul calculatoarelor, etc.)
    b) achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare;
    c) achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;
    d) achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
    e) achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard şi automatelor muzicale;
    f) achiziţionarea de electro şi motostivuitoare conform grupa 2.3.6.8.1 din HG nr. 2139/2004;
    g) investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de invenţie, mărci de produse şi servicii (etichetare ecologică, licenţe), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
    h) achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale (ex. sisteme de supraveghere video, sisteme de alarmă), conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) achiziţionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL nr. 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu excepţia vehiculelor de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.
     În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită să primească ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o distincţie clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis.

    j) certificarea unui sistem de management al calităţii/ mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor, în conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO 9001:2008(sistem de management al calităţii); SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management de mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al siguranţei alimentelor); OHSAS 18001:2007(sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale), simplu sau integrat;
    k) realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin altă pagină web şi care trebuie să fie funcţională la data depunerii cererii de eliberare a AFN şi pe toată perioada de monitorizare;
    l) achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie*3) pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
    *3) Sursă regenerabilă de energie, conform definiţiei din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare.

    m) achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de comerţ sau servicii;
    n) participarea la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesională / specializare / perfecţionare profesională în domeniul activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pentru care a solicitat finanţare, participarea la cursuri privind noţiuni fundamentale de igienă necesare în activităţile de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă*4);
    *4) Cursurile trebuie să fie în concordanţă cu activităţile pentru care se solicită finanţare conform responsabilităţilor din fişa postului pentru fiecare angajat care urmează a fi instruit.

    o) comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorat Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) în cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de investiţii acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanţii care utilizează credit pentru implementarea proiectului;
    p) consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului (Maximum 4% din valoarea eligibilă la decont a proiectului, mai puţin consultanţa, dar nu mai mult de 5769 lei)*5). La aplicarea procentului nu se vor lua în calcul cheltuielile de consultanţă. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă autorizate, având ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70;
    *5) Activitate/cheltuială eligibilă care poate fi efectuată înainte de semnarea contractului de finanţare, ca şi comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorat Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.).


    (2) Pentru activităţile de implementare şi certificare a sistemelor de management, în vederea implementării şi certificării sistemelor de management se finanţează următoarele categorii de servicii:
    a) cursuri de instruire pentru personalul implicat în activităţi legate de calitate/mediu/sănătatea şi securitatea ocupaţională/siguranţa alimentelor (auditor intern);
    b) consultanţă privind întocmirea documentaţiei de implementare a sistemelor de management;
    c) certificarea sistemului de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor, simplu sau integrat.
     Activităţile de consultanţă prevăzute la pct. 4.2, alin. 1, lit. p) şi pct. 4.2, alin. (2),lit. b) nu pot depăşi cumulat 4% din valoarea eligibilă la decont a proiectului mai puţin consultanţa, respectiv suma de 5769 lei.

    (3) Prin acest Program nu se finanţează activităţile de re-certificare a sistemelor de management; se finanţează numai extinderea certificării unui sistem de management la un sistem integrat.
    (4) Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de instruire autorizate conform legii, care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv.
    (5) Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă autorizate, având ca activitate autorizată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70, conform certificatului constator emis de Registrul Comerţului.
    (6) Furnizorii de servicii de certificare eligibili în cadrul Programului pot fi numai organisme de certificare acreditate conform legii, în domeniul pentru care agentul economic beneficiar le solicită serviciile.
    (7) Bunurile achiziţionate în cadrul programului pot fi mijloace fixe sau obiecte de inventar. În cazul mijloacelor fixe, acestea trebuie să aibă fără TVA, o valoare minimă de intrare de 2.500 lei, conform Hotărârii Guvernului nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe. Nu se permite achiziţionarea bunurilor care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse.
    (8) Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane (cu exceptia comisionului acordat de FNGCIMM), ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziţionate, nu sunt eligibile.
    (9) Solicitanţii care au semnat contractul de finanţare au obligativitatea de a achiziţiona bunurile şi serviciile eligibile în condiţii de piaţă, cu respectarea principiilor prevăzute în legislaţia în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie, respectiv să întocmească un dosar de achiziţie care să cuprindă: cereri de ofertă (minimum 3), ofertele primite trebuie să cuprindă şi datele de identificare ale ofertantului şi specificaţiile tehnice solicitate prin cererile de ofertă, un proces verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii prin care să fie justificată alegerea ofertei câştigătoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii. Acest dosar va fi prezentat după încheierea contractului, la momentul depunerii decontului. Dosarul de achiziţie se întocmeşte pentru toate bunurile şi serviciile eligibile cu exceptia comisionului de garantare. Nerespectarea cerinţelor de mai sus conduce la respingerea decontului.
    (10) Beneficiarii sunt obligaţi să nu înstrăineze şi să nu schimbe destinaţia bunurilor achiziţionate prin program, să le menţină în stare de funcţionare şi să le păstreze în proprietatea societăţii pe întreaga perioadă de monitorizare a programului, respectiv 3 ani, începând cu anul următor primirii alocaţiei financiare nerambursabile (anii 2017, 2018, 2019). În caz contrar se va propune demararea procedurilor de recuperare a alocaţiei financiare nerambursabile, împreună cu dobânzile şi penalităţile aferente.

    4.3. Cheltuielile efectuate de către operatorul economic trebuie să fie în legătură cu fluxul activităţilor/subactivităţilor (ex: aprovizionare/promovare, activitatea codului CAEN, distribuţie/vânzare), care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN pentru care se solicită finanţare, aşa cum sunt detaliate activităţile codului CAEN în "Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN Rev 2. Cheltuielile menţionate la art 4.2 (1) lit. d.), g.), h.), j.), k.), l.), m.), n.), o.), p.) sunt eligibile pentru toate codurile CAEN eligibile în cadrul programului.
    4.4. În cazul activelor achiziţionate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea sunt noi la momentul efectuării vizitei de certificare a cheltuielilor şi preţul acestora este stabilit în condiţii de piaţă. În caz contrar, nu se acordă alocaţia financiară nerambursabilă.
    4.5. Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing şi pentru activele second-hand.
    4.6. Beneficiarii sunt obligaţi să asigure în favoarea Oficiilor Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (denumite în continuare OTIMMC) bunurile achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) şi să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către OTIMMC. Această asigurare poate fi făcută şi anual cu clauză de prelungire, cu obligativitatea trimiterii către OTIMMC anual a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii.
    4.7. Nu se acordă ajutor financiar pentru societăţile ai căror asociaţi au calitatea de asociaţi/acţionari în cadrul altor societăţi beneficiare de alocaţie financiară nerambursabilă la oricare din Programele derulate de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri în anul 2016. Se exceptează de la această prevedere firmele incubate şi beneficiarii de cursuri UNCTAD Empretec care pot să primească ajutor pe cel mult 2 programe, în limita plafoanelor stabilite prin Regulamentul CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene a ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013.
     O întreprindere nu poate avea în acelaşi timp calitatea de beneficiar şi cea de furnizor pentru alte întreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv pentru elemente de cost (active/alte costuri de operare) achiziţionate şi decontate în cadrul programului.


    5. Înscrierea în program şi solicitarea acordului de principiu pentru finanţare
    5.1. Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de investiţii în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe pagina web www.aippimm.ro.
    5.2. Data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe pagina web a instituţiei cu minim 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.
    5.3. Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă. Adresa de e-mail trebuie să aparţină beneficiarului şi să se regăsească în toată documentaţia, aceeaşi adresă va fi folosită pentru toată corespondenţa pe întreaga perioadă de implementare a programului. După înregistrare se completează on-line planul de investiţii şi se încarcă în aplicaţie documentele solicitate conform anexei nr. 3 la prezenta procedură. În vederea înscrierii în cadrul Programului, operatorul economic va completa şi transmite on-line planul de investiţii începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 10 zile de la demararea înscrierii în Program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului. În cazul în care nu sunt completate toate punctele şi subpunctele din cadrul fiecărei secţiuni a planului de investiţii sau informaţiile din planul de investiţii nu prezintă coerenţă, aplicantul va primi scrisoare de respingere.
    5.4. În momentul salvării şi transmiterii datelor înregistrate în aplicaţie în cadrul planului de investiţii on-line, aplicaţia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării cu datele corespunzătoare, completate de către acesta, mesaj care va ajunge automat pe adresa de email a solicitantului. Solicitanţii vor tipări Cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare după completare, o vor semna, scana şi încărca în aplicaţie. Neîncadrarea în termenul de valabilitate la data încărcării Cererii tip de acord de principiu pentru finanţare a documentelor cu termen de valabilitate conduc la respingerea la finanţare. Documentele încărcate on-line în planul de investiţii trebuie să poarte semnătura reprezentantului legal sau a împuternicitului operatorului economic, fiind semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).
    5.5. Planul de investiţii on-line corect şi integral completat va putea fi transmis şi înregistrat o singură dată în cadrul aplicaţiei pe parcursul perioadei prevăzute la subpct. 5.3., programul electronic de înregistrare on-line a planurilor de investiţii nepermiţând înscrierea de două ori a aceluiaşi operator economic.
    5.6. Calcularea punctajului planurilor de investiţii se face în mod automat şi transparent după completarea de către aplicanţi a secţiunilor din aplicaţia software conform Anexei nr. 3 la procedura programului, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finanţare fiind de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.
    5.7. (1) După expirarea termenului prevăzut la subpct. 5.3 şi în conformitate cu punctajul obţinut în urma evaluării online a planurilor de investiţii, DPAIPIMM va face publică pe pagina web a instituţiei, la adresa www.aippimm.ro, lista cu solicitanţii acceptaţi în vederea evaluării administrative în cadrul Programului precum şi lista cu solicitanţii respinşi care nu au obţinut punctajul minim de 50 de puncte. Admiterea în Program se va face în ordinea punctajului obţinut
     La punctaje egale va prevala:
    - numărul de locuri de muncă nou create,
    – numărul mediu de salariaţi la 31.12.2015,
    – valoarea procentului aferent aportului propriu;
    – valoarea profitului din exploatare la 31.12.2015;
    – ponderea investiţiei în mijloace fixe prevăzute la pct. 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT-tehnică de calcul) şi 2.3.6.8.1 (electro şi motostivuitoare) din HG nr. 2139/2004;
    – data şi ora înscrierii în program.


    (2) În scopul verificării solicitărilor şi implementării Programului, în cadrul OTIMMC se va constitui Unitatea Programare, Selecţie, Evaluare şi Contractare a Programului, denumită în continuare UPSEC, al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia ordonatorului terţiar de credite al fiecărui OTIMMC.
    (3) UPSEC din cadrul OTIMMC va transmite prin e-mail, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea pe pagina web a listelor prevăzute la alin. (1), solicitanţilor care au îndeplinit punctajul minim de 50 de puncte scrisori de înştiinţare cu privire la acceptarea acestora în vederea evaluării administrative, precum şi scrisori de respingere a finanţării solicitanţilor care au obţinut mai puţin de 50 de puncte la evaluarea automată a planurilor de investiţii completate on-line, semnate şi ştampilate de către Şeful OTIMMC.
    (4) Toată corespondenţa între întreprinderea solicitantă şi OTIMMC va purta menţiunea "completare la dosarul cu nr. RUE ....." şi va fi transmisă la OTIMMC de către solicitant. Toată corespondenţa între OTIMMC şi solicitanţi în cadrul programului va purta semnătura şefului de Oficiu şi ştampila Oficiului teritorial.


    6. Evaluarea, selecţia beneficiarilor şi acordarea alocaţiei financiare nerambursabile
    6.1. Evaluarea planurilor de investiţii se face în mod automat şi transparent după completarea de către aplicanţi a secţiunilor din aplicaţia software conform Anexei nr. 3 la procedura programului, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finanţare fiind de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.
    6.2. Verificarea veridicităţii şi coerenţei informaţiilor înscrise în planul de investiţii, inclusiv a legăturii activelor achiziţionate cu fluxul subactivităţilor care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN autorizat pentru care se solicită finanţare, se realizează de către OTIMMC.
     Verificarea şi obţinerea unui punctaj minim acceptat conduc la aprobarea de principiu a finanţării planului de investiţii. Verificarea documentelor depuse şi a planurilor de investiţii on-line se va face în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data prevăzută la pct. 5.7.(3) astfel:
    a) din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, de către UPSEC din cadrul OTIMMC; solicitările vor fi evaluate în ordinea numărului RUE, în baza verificării documentelor justificative încărcate în planul de investiţii. Solicitanţii care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la subpct. 3.2. la prezenta procedură vor primi scrisori de înştiinţare a respingerii din Program.
    b) verificarea planurilor de investiţii, de către UPSEC din cadrul OTIMMC. Verificarea planurilor de investiţii (Anexa 3 la procedură) se va face doar pentru solicitările care au fost admise din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, în ordinea punctajului obţinut la înscrierea în Program, în limita bugetului aprobat. Peste limita bugetului aprobat, verificarea planurilor de investiţii se efectuează în cazul în care aplicanţii admişi la finanţare în limita bugetului, depun cerere-tip de renunţare totală/parţială la finanţare, în cazul în care OTIMMC constată că solicitanţii nu prezintă dovezi certe privind capacitatea de cofinanţare a proiectului sau nu semnează contractul de finanţare în termenul specificat, în situaţia unei suplimentări a bugetului alocat Programului, precum şi în alte situaţii în care bugetul permite acest lucru.

     Verificarea veridicităţii şi coerenţei informaţiilor înscrise în planul de investiţii, completarea explicită şi cu detalii a tuturor câmpurilor Planului de investiţii, corelarea părţii descriptive a planului de investiţii cu previziunile financiare, codurile CAEN eligibile, inclusiv a legăturii activelor achiziţionate cu fluxul subactivităţilor care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN autorizat pentru care se solicită finanţare, concordanţa între codul CAEN pe care se accesează şi activităţile propuse în planul de investiţii, se realizează de către Unităţile de Programare, Selectare, Evaluare şi Contractare (UPSEC) din cadrul OTIMMC şi conduce la admiterea planului de investiţii sau respingerea acestuia; Scrisoarea de admitere de principiu la finanţare în limita bugetului, se transmite de către OTIMMC solicitantului.
     Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări, semnată şi ştampilată de Şeful OTIMMC. Documentele neîncărcate conform art. 5.4. sau incomplet încărcate pot fi solicitate la clarificări. Documentele cu termen de valabilitate trebuie să aibă data emiterii cel mult data de transmitere online a planului de investiţii. Completările solicitate se depun la OTIMMC în 48 de ore de la înştiinţare. Nedepunerea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate la clarificări conduce la respingerea proiectului.
     Dacă în urma analizei planului de investiţii integral completat se constată neconcordanţe sau că informaţiile declarate de solicitant în planul de investiţii on-line nu sunt corecte/reale/coerente sau nu sunt în concordanţă cu cerinţele solicitate la toate secţiunile din Planul de Investiţii ele generând sau nu un punctaj diferit de cel generat de aplicaţie, solicitantul va primi scrisoare de înştiinţare a respingerii planului de investiţii.

    6.3. (1) După finalizarea verificării, solicitanţii acceptaţi de principiu pentru finanţare vor primi prin fax, e-mail sau poştă, scrisoarea privind acordul de principiu pentru finanţare, semnată şi ştampilată de Şeful OTIMMC, urmând ca în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acesteia, părţile să semneze contractul de finanţare (anexa nr. 12 la prezenta procedură) la sediul OTIMMC. Pentru semnarea Contractelor de Finanţare, beneficiarii trebuie să prezinte dovezi certe privind capacitatea de cofinanţare a proiectului, respectiv prezentarea de: extras de cont semnat de către ofiţerul bancar (eliberat cu cel mult 3 zile lucrătoare înainte de data depunerii) care să demonstreze că beneficiarul dispune de suma necesară cofinanţării/contract/linie de credit, emise de o instituţie financiară bancară din România, şi care vor acoperi cel puţin valoarea finanţării proprii a proiectului, respectiv procentul de cofinanţare din cheltuielile eligibile. Dovada capacităţii de cofinanţare a proiectului va fi prezentată la sediul OTIMMC la momentul semnării contractului de finanţare de către părţi.
    (2) În cazul în care OTIMMC constată neconcordanţe în informaţiile furnizate sau solicitanţii nu prezintă dovezi certe privind capacitatea de cofinanţare a proiectului sau nu semnează contractul de finanţare în termenul specificat la subpct. 6.3, alin. 1, solicitanţii vor primi scrisoare de înştiinţare a respingerii la finanţare, semnată şi ştampilată de Şeful OTIMMC.
    (3) La la data semnării contractului aplicanţii au obligaţia să depună la OTIMMC:
    - certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru care au cod unic de înregistrare fiscală, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în original sau copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de valabilitate la data semnării contractului;
    – certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru (indiferent dacă au sau nu cod unic de înregistrare fiscală), în original sau în copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de valabilitate la data semnării contractului. În cazul în care firma nu este înregistrată ca fiind plătitoare în cadrul administraţiei respective, se solicită o adeverinţă;

    (4) Contractul de finanţare va fi reziliat şi alocaţia financiară nerambursabilă acordată va fi recuperată cu dobânzile şi penalităţile aferente şi în cazul în care obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finanţate în cadrul contractului nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate sau înstrăinate sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare, oricând pe perioada de valabilitate a contractului de finanţare semnat de părţi.
    (5) Documentele cu termen de valabilitate la data semnării contractului nu pot fi solicitate ulterior prin clarificări. Inexistenţa acestor documente la dosar sau neîncadrarea în termenul de valabilitate la data semnării contractului conduc la respingerea la finanţare.

    6.4. În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim prin primirea scrisorii de respingere de la UPSEC, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situaţii.
    6.5. (1) Solicitantul se poate adresa OTIMMC, formulând o contestaţie, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii scrisorii de respingere.
    (2) Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:
    - datele de identificare a operatorului economic;
    – obiectul contestaţiei, motivele de fapt şi de drept şi dovezile pe care se întemeiază;
    – semnătura reprezentantului legal.


    6.6. Pentru soluţionarea contestaţiilor, se va constitui în cadrul OTIMMC o Comisie de contestaţie, formată din membrii care nu au participat la verificarea documentaţiei.
    6.7. Termenul de soluţionare este de 10 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei. Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin fax, e-mail sau poştă, cu confirmare de primire.
    6.8. AFN va fi eliberată beneficiarilor care au efectuat activitatea/activităţile eligibilă/eligibile şi plata integrală a cheltuielilor aferente finanţării acesteia/acestora, în conformitate cu contractul de finanţare semnat între părţi, însoţit de notificarea privind acordul de principiu pentru finanţare (Anexa 12).
    6.9. (1) Acordarea AFN de către Unităţile de plată (UP) din cadrul OTIMMC se face pe baza cererii-tip de eliberare a AFN (anexa nr. 7 la prezenta procedură), pe care beneficiarul trebuie să o depună la OTIMMC, însoţită de documentele justificative îndosariate prevăzute în anexa nr. 10 la prezenta procedură, secţiunea C, care de asemenea va face parte din documentaţia depusă.
     În cazul în care UPSEC/UMCR consideră necesar, se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări, semnată şi ştampilată de Şeful OTIMMC. Solicitarea de clarificări nu vizează completarea dosarului de decont cu documente greşite/lipsă. Clarificările solicitate se depun la OTIMMC în 48 de ore de la înştiinţare. Nedepunerea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului.

    (2) Pentru locurile de muncă nou create în cadrul proiectului - dovada creării acestora se va face la depunerea decontului, cu contractele individuale de muncă înregistrate cu normă întreagă, încheiat pe perioadă nedeterminată, extras REGES, Registru salariaţi din Revisal şi Contract per salariat din REVISAL). Menţinerea locurilor de muncă existente la data deschiderii aplicaţiei de înscriere şi a celor nou create prin proiect pe parcursul anului de implementare şi în perioada de monitorizare se va verifica în perioada de raportare de către OTIMMC în cadrul vizitelor de monitorizare anuale. Prin loc de muncă nou creat se înţelege faptul că între angajator şi noul angajat să nu fi existat raporturi de muncă în ultimele 12 luni calendaristice.
    (3) Întreaga documentaţie va fi depusă în 2 exemplare: 1 original şi 1 fotocopie certificată.
     Cele 2 exemplare ale dosarelor conţinând acelaşi număr de documente vor fi puse într-un plic sigilat şi depuse la sediile OTIMMC.
    I. Destinatar:
    - OTIMMC - adresa (anexa nr. 11 la prezenta procedură);
    – UPSEC: Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă 2016.

    II. Expeditor:
    - nr. de înregistrare din Registrul Unic Electronic al Programului;
    – denumirea completă a operatorului economic solicitant;
    – nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului;
    – CUI/codul de înregistrare fiscală;
    – suma AFN solicitată;
    – adresa beneficiarului, inclusiv judeţul.
    6.10. În vederea implementării şi monitorizării Programului, în cadrul OTIMMC se va constitui Unitatea Monitorizare, Control şi Raportare, denumită în continuare UMCR, al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia ordonatorului terţiar de credite al fiecărui OTIMMC.
     OTIMMC va informa în scris beneficiarul cu privire la cuantumul maxim al ajutorului şi caracterul de minimis al acestuia, făcând în mod explicit trimitere la Regulamentul nr. 1407/2013 al Comisiei Europene privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352 din 24.12.2013, menţionând titlul acestuia şi la referinţa de publicare din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

    6.11. (1) Beneficiarii sunt obligaţi să efectueze activităţile pentru care au solicitat finanţare şi pentru care au făcut plata integral şi să depună cererea-tip de eliberare AFN la OTIMMC, în termen de maximum 45 de zile calendaristice de la data semnării contractului de finanţare de către beneficiar, dar nu mai târziu de 11 noiembrie 2016. Nerespectarea termenului de 45 de zile calendaristice menţionat mai sus atrage decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile prezentului Program. OTIMMC - UMCR va efectua vizite de certificare a cheltuielilor. În situaţia neefectuării cheltuielilor, sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea iniţială, sau nu sunt noi şi puse în funcţiune, beneficiarul este respins de la finanţare.
    (2) Termenul de 45 de zile calendaristice se poate prelungi o singură dată, numai la solicitarea beneficiarului, urmată de propunerea UPSEC OTIMMC şi cu acordul Direcţiei Politici Antreprenoriale şi Implementare Programe pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii pentru situaţii excepţionale (de exemplu întârzieri la transportul sau livrarea echipamentelor din motive independente de beneficiarul AFN), prin depunerea de către aplicant a unei cereri de prelungire cu cel puţin 5 zile calendaristice înaintea expirării termenului prevăzut în contract.
    (3) Durata prelungirii termenului prevăzut la pct. 6.11(1) nu poate depăşi termenul limită de efectuare a cheltuielilor, adică 11 noiembrie 2016.

    6.12. Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul Programului vor fi certificate prin vizita la faţa locului a reprezentanţilor UMCR din cadrul OTIMMC în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea decontului dar nu mai târziu de 2 Decembrie 2016. Reprezentanţii UMCR vor face verificări la faţa locului, consemnând cele constatate într-un proces-verbal, contrasemnat de beneficiar, întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
    6.13. Un exemplar al dosarului de eliberare a AFN, aprobat de UPSEC şi UMCR, însoţit de contractul de finanţare, vor fi depuse spre plată la unitatea de plată din cadrul OTIMMC.
    6.14. Decontarea se face într-o singură tranşă pentru toate activităţile pentru care s-a făcut dovada achitării integrale a acestora.
    6.15. Nu se acceptă deconturi de cheltuieli prin efectuarea de plăţi compensatorii între părţile contractante, în cadrul activităţilor şi cheltuielilor eligibile, precum şi compensări între valorile unitare ale activelor cuprinse în notificare.
    6.16. (1) Pentru acordarea AFN se va constitui în cadrul OTIMMC o Unitate de Plată, denumită în continuare UP, al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia şefului OTIMMC.
    (2) Virarea efectivă a sumei care constituie AFN se face de către UP, pe baza deciziei şefului OTIMMC, exprimată prin ordonanţarea individuală, în contul ce cuprinde grupul de cifre 50.70, deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în conturile deschise la bănci din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la trezoreria Statului, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În situaţia identificării unor neconcordanţe în procesul de implementare al programului, Direcţia Politici Antreprenoriale şi Implementare Programe pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi/sau OTIMMC poate refuza plata AFN.
    (4) OTIMMC nu poate acorda plata AFN parţială sau în avans.
    (5) Documentele originale vor fi restituite beneficiarilor, fie prin ridicarea lor de către operatorii economici de la sediul OTIMMC, fie prin transmitere prin curier rapid cu plata la destinaţie, la cererea expresă a beneficiarilor, după verificarea conformităţii fotocopiilor şi efectuarea vizitei de certificare a cheltuielilor.

    6.17. Beneficiarii AFN nu pot schimba, la achiziţionare, activele pentru care au primit acordul de principiu sau alte elemente din planul de investiţii aprobat.
    6.18. (1) În cazul în care beneficiarii eligibili renunţă la finanţare pentru una sau mai multe activităţi pentru care UPSEC din cadrul OTIMMC a transmis solicitanţilor contractul de finanţare însoţit de notificarea privind acordul de principiu pentru finanţare (anexă la contractul de finanţare), aceştia au obligaţia de a transmite la OTIMMC personal, prin poştă sau curier cererea-tip de renunţare totală/parţială la finanţare, conform Anexei nr. 8 la prezenta procedură. În situaţia în care aplicantul admis la finanţare renunţă la implementarea planului de investiţii fără a depune cerere-tip de renunţare totală/parţială, acesta nu va mai beneficia de finanţare în cadrul programelor derulate de minister în următorii 3 ani fiscali.
    (2) Beneficiarii vor primi AFN numai pentru activităţile şi cheltuielile rămase nemodificate în urma cererii de renunţare parţială la finanţare formulate conform alin. (1).
    (3) Beneficiarii pot renunţa la activităţile pentru care au primit notificare numai dacă, prin această modificare, punctajul obţinut la completarea on-line a planului de investiţii nu se modifică.

    6.19. Cererea-tip de renunţare totală/parţială la finanţare pentru care există acordul de principiu se completează în limba română, prin tehnoredactare şi poartă semnătura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului beneficiarului eligibil.
    6.20. În situaţia în care sumele solicitate la decont sunt diferite de sumele aprobate prin notificarea privind acordul de principiu pentru finanţare, plata se efectuează astfel:
    a) dacă sumele solicitate sunt mai mici, se decontează suma aferentă procentului aprobat prin notificarea privind acordul de principiu pentru finanţare;
    b) dacă sumele solicitate sunt mai mari, se decontează suma maximă aprobată prin notificarea privind acordul de principiu pentru finanţare;


    7. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor programului şi recuperarea AFN
    7.1. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor programului se va face de către UMCR din cadrul OTIMMC.
    7.2. Reprezentanţii OTIMMC au dreptul să verifice anunţat/inopinat atât la sediul operatorilor economici, cât şi la cel al furnizorilor veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul Programului. Beneficiarul AFN trebuie să accepte şi să faciliteze controlul reprezentantului OTIMMC asupra utilizării AFN acordate prin Program.
    7.3. Verificarea la faţa locului vizează realitatea, legalitatea şi stadiul de realizare a investiţiei, existenţa activelor achiziţionate în evidenţele contabile ale societăţii şi îndeplinirea indicatorilor pentru care s-a primit punctaj la evaluarea on-line. Pe durata efectuării controlului la adresa unde întreprinderea a realizat investiţia şi la sediul social, echipa de control trebuie să aibă acces la documentele contabile, în original, care fac obiectul finanţării. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii OTIMMC sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine AFN sau au schimbat destinaţia acesteia, sau se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în contract sau în procedura de implementare a programului, UMCR va propune recuperarea totală sau parţială a ajutorului de minimis acordat, şi va anunţa coordonatorul programului că a fost declanşată recuperarea ajutorului de minimis, împreună cu penalităţi aferente.
    7.4. Recuperarea ajutorului de minimis se va efectua conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015.
     Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140/30.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248/24.09.2015.

    7.5. Beneficiarii AFN au obligaţia de a raporta efectele participării la Program către UMCR din cadrul OTIMMC pe o perioadă de 3 ani începând cu anul următor acordării AFN, prin completarea şi transmiterea prin poştă/e-mail/fax a formularului de raportare tehnică prevăzut în anexa nr. 9 la prezenta procedură. Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnică este 1-30 iunie a anului următor expirării exerciţiului financiar de referinţă.
     În cazul neîndeplinirii acestei prevederi, operatorul economic nu va mai putea beneficia de niciunul dintre programele de finanţare derulate de către minister pentru o perioadă de 3 ani.

    7.6. Verificarea pe teren se realizează de către UMCR din cadrul OTIMMC, cel puţin o dată pe an, timp de 3 ani, începând cu anul următor acordării AFN (2017, 2018, 2019).
    7.7. UMCR monitorizează îndeplinirea indicatorilor care au generat punctaj în planul de investiţii pentru monitorizarea atingerii rezultatelor şi obiectivelor proiectului.
    7.8. Nerespectarea prevederilor actualei proceduri de către beneficiarii de AFN duce la recuperarea ajutorului de minimis acordat, împreună cu dobânzile şi penalizările aferente.
    7.9. În situaţia în care, pe durata derulării programului, beneficiarul ajunge în situaţia de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment, executare silită, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii se va proceda la recuperarea AFN acordat prin program.

    8. Prevederi referitoare la raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis
    8.1. Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe pagina web MECRMA-DPAIPIMM, şi la adresa www.aippimm.ro şi în termen de 15 zile de la data adoptării se transmite spre informare Consiliului Concurenţei, în conformitate cu art. 17 din O.U.G. nr. 77/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    8.2. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme de minimis se face în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.436 din data de 28.06.2007.
    8.3. MECRMA - DPAIPIMM, prin OTIMMC, va informa în scris, prin intermediul contractului de finanţare însoţit de anexa la contractul de finanţare, operatorii economici beneficiari cu privire la pragul maxim al ajutorului şi la caracterul de minimis al acestuia, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene a ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013
    8.4. MECRMA - DPAIPIMM, prin OTIMMC, va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic că este respectată regula cumulului la nivelul întreprinderii unice, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare nu depăşeşte la nivelul întreprinderii unice pragul de 200.000 euro, echivalentul în lei, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderile ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul transportului de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.
    8.5. (1) Furnizorul de ajutor de minimis, respectiv MECRMA - DPAIPIMM, păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat/ajutorului de minimis.
    (2) Pentru realizarea acestei evidenţe, OTIMMC va transmite către MECRMA - DPAIPIMM toate datele solicitate de aceasta la termenele ce vor fi prevăzute.

    8.6. (1) Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis şi a altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze pe o perioadă de 10 ani.
    (2) MECRMA - DPAIPIMM are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, precum şi cele aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.
    (3) MECRMA - DPAIPIMM are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat*6), toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat/ajutoarelor de minimis la nivel naţional.
    *6) Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007

    (4) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către MECRMA - DPAIPIMM, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.

    8.7. Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concurenţei privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007, revine MECRMA -DPAIPIMM care va transmite Consiliului Concurenţei informaţiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat, şi a registrului ajutoarelor de minimis.
    8.8. Pe baza unei cereri scrise, MECRMA - DPAIPIMM va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

    9. Confidenţialitate
    9.1. Documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul Programului sunt confidenţiale, membrii UPSEC având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului, în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
    9.2. MECRMA - DPAIPIMM şi OTIMMC sunt autorizate să publice, în orice formă şi mediu, incluzând internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, suma şi/sau scopul AFN acordate, aşezarea geografică a proiectului (localitatea şi judeţul).

    10. Precizări
     Documentele originale depuse de către beneficiari în vederea eliberării AFN în cadrul Programului vor fi păstrate la sediul OTIMMC, la dispoziţia operatorilor economici, în vederea ridicării de către aceştia, până cel târziu la data de 01 martie 2017. Prezenta procedură se aprobă prin Ordin de Ministru şi va fi publicată în Monitorul Oficial al României.

    ANEXA 1

     la Procedură PO.IP-02 - Revizia 1
     Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt
     eligibile la finanţare în cadrul Programului COMERŢ 2016

┌─────┬────────────────┬────────┬──────┐
│ │n.c.a. : │ │ │
│ │neclasificate │ │ │
│ │altundeva │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│Clasă│CAEN Rev.2 │Servicii│Comerţ│
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Lucrări de │ │ │
│ │construcţii a │ │ │
│4120 │clădirilor │[v] │ │
│ │rezidenţiale şi │ │ │
│ │nerezidenţiale │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Lucrări de │ │ │
│4311 │demolare a │[v] │ │
│ │construcţiilor │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Lucrări de │ │ │
│4312 │pregătire a │[v] │ │
│ │terenului │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Lucrări de │ │ │
│4321 │instalaţii │[v] │ │
│ │electrice │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Lucrări de │ │ │
│ │instalaţii │ │ │
│4322 │sanitare, de │[v] │ │
│ │încălzire şi de │ │ │
│ │aer condiţionat │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Alte lucrări de │ │ │
│4329 │instalaţii │[v] │ │
│ │pentru │ │ │
│ │construcţii │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Lucrări de │ │ │
│4332 │tâmplărie şi │[v] │ │
│ │dulgherie │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Lucrări de │ │ │
│ │vopsitorie, │ │ │
│4334 │zugrăveli şi │[v] │ │
│ │montări de │ │ │
│ │geamuri │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│4339 │Alte lucrări de │[v] │ │
│ │finisare │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Lucrări de │ │ │
│ │învelitori, │ │ │
│4391 │şarpante şi │[v] │ │
│ │terase la │ │ │
│ │construcţii │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Alte lucrări │ │ │
│4399 │speciale de │[v] │ │
│ │construcţii │ │ │
│ │n.c.a. │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Întreţinerea şi │ │ │
│4520 │repararea │[v] │ │
│ │autovehiculelor │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │ridicata de │ │ │
│4531 │piese şi │ │[v] │
│ │accesorii pentru│ │ │
│ │autovehicule │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │amănuntul de │ │ │
│4532 │piese şi │ │[v] │
│ │accesorii pentru│ │ │
│ │autovehicule │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │motociclete, │ │ │
│ │piese şi │ │ │
│4540 │accesorii │ │[v] │
│ │aferente; │ │ │
│ │întreţinerea şi │ │ │
│ │repararea │ │ │
│ │motocicletelor │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │ridicata al │ │ │
│ │cerealelor, │ │ │
│ │seminţelor, │ │ │
│4621 │furajelor şi │ │[v] │
│ │tutunului │ │ │
│ │neprelucrat │ │ │
│ │Cu exceptia │ │ │
│ │tutunului │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│4622 │ridicata al │ │[v] │
│ │florilor şi al │ │ │
│ │plantelor │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│4623 │ridicata al │ │[v] │
│ │animalelor vii │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │ridicata al │ │ │
│4624 │blănurilor, │ │[v] │
│ │pieilor brute şi│ │ │
│ │al pieilor │ │ │
│ │prelucrate │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│4631 │ridicata al │ │[v] │
│ │fructelor şi │ │ │
│ │legumelor │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │ridicata al │ │ │
│4632 │cărnii şi │ │[v] │
│ │produselor din │ │ │
│ │carne │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │ridicata al │ │ │
│ │produselor │ │ │
│4633 │lactate, ouălor,│ │[v] │
│ │uleiurilor şi │ │ │
│ │grăsimilor │ │ │
│ │comestibile │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │ridicata al │ │ │
│4634 │băuturilor Cu │ │[v] │
│ │exceptia │ │ │
│ │băuturilor │ │ │
│ │alcoolice │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │ridicata al │ │ │
│4636 │zahărului, │ │[v] │
│ │ciocolatei şi │ │ │
│ │produselor │ │ │
│ │zaharoase │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │ridicata cu │ │ │
│4637 │cafea, ceai, │ │[v] │
│ │cacao şi │ │ │
│ │condiment │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │ridicata │ │ │
│ │specializat al │ │ │
│4638 │altor alimente, │ │[v] │
│ │inclusiv peste, │ │ │
│ │crustacee şi │ │ │
│ │moluşte │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │ridicata │ │ │
│ │nespecializat de│ │ │
│ │produse │ │ │
│4639 │alimentare, │ │[v] │
│ │băuturi şi tutun│ │ │
│ │Cu exceptia │ │ │
│ │băuturilor │ │ │
│ │alcoolice şi │ │ │
│ │tutunului │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│4641 │ridicata al │ │[v] │
│ │produselor │ │ │
│ │textile │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│4642 │ridicata al │ │[v] │
│ │îmbrăcămintei şi│ │ │
│ │încălţămintei │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │ridicata al │ │ │
│ │aparatelor │ │ │
│4643 │electrice de uz │ │[v] │
│ │gospodăresc, al │ │ │
│ │aparatelor de │ │ │
│ │radio şi │ │ │
│ │televizoarelor │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │ridicata al │ │ │
│ │produselor din │ │ │
│4644 │ceramica, │ │[v] │
│ │sticlărie, şi │ │ │
│ │produse de │ │ │
│ │întreţinere │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │ridicata al │ │ │
│4645 │produselor │ │[v] │
│ │cosmetice şi de │ │ │
│ │parfumerie │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│4646 │ridicata al │ │[v] │
│ │produselor │ │ │
│ │farmaceutice │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │ridicata al │ │ │
│4647 │mobilei, │ │[v] │
│ │covoarelor şi a │ │ │
│ │articolelor de │ │ │
│ │iluminat │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│4648 │ridicata al │ │[v] │
│ │ceasurilor şi │ │ │
│ │bijuteriilor │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│4649 │ridicata al │ │[v] │
│ │altor bunuri de │ │ │
│ │uz gospodăresc │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │ridicata al │ │ │
│4651 │calculatoarelor,│ │[v] │
│ │echipamentelor │ │ │
│ │periferice şi │ │ │
│ │software-lui │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │ridicata de │ │ │
│ │componente şi │ │ │
│4652 │echipamente │ │[v] │
│ │electronice şi │ │ │
│ │de │ │ │
│ │telecomunicaţii │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │ridicata al │ │ │
│4661 │maşinilor │ │[v] │
│ │agricole, │ │ │
│ │echipamentelor │ │ │
│ │şi furniturilor │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│4662 │ridicata al │ │[v] │
│ │maşinilor-unelte│ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │ridicata al │ │ │
│4663 │maşinilor pentru│ │[v] │
│ │industria │ │ │
│ │minieră şi │ │ │
│ │construcţii │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │ridicata al │ │ │
│ │maşinilor pentru│ │ │
│4664 │industria │ │[v] │
│ │textilă şi al │ │ │
│ │maşinilor de │ │ │
│ │cusut şi de │ │ │
│ │tricotat │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│4665 │ridicata al │ │[v] │
│ │mobilei de birou│ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │ridicata al │ │ │
│4666 │altor maşini şi │ │[v] │
│ │echipamente de │ │ │
│ │birou │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│4669 │ridicata al │ │[v] │
│ │altor maşini şi │ │ │
│ │echipamente │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │ridicata al │ │ │
│ │materialului │ │ │
│4673 │lemnos şi a │ │[v] │
│ │materialelor de │ │ │
│ │construcţie şi │ │ │
│ │echipamentelor │ │ │
│ │sanitare │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │ridicata al │ │ │
│ │echipamentelor │ │ │
│ │şi furniturilor │ │ │
│4674 │de fierărie │ │[v] │
│ │pentru │ │ │
│ │instalaţii │ │ │
│ │sanitare şi de │ │ │
│ │încălzire │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│4675 │ridicata al │ │[v] │
│ │produselor │ │ │
│ │chimice │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│4676 │ridicata al │ │[v] │
│ │altor produse │ │ │
│ │intermediare │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│4677 │ridicata al │ │[v] │
│ │deşeurilor şi │ │ │
│ │resturilor │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │ridicata │ │ │
│ │nespecializat │ │ │
│ │Cu excepţia │ │ │
│4690 │băuturilor │ │[v] │
│ │alcoolice şi │ │ │
│ │tutunului, │ │ │
│ │armelor şi │ │ │
│ │muniţiei, │ │ │
│ │combustibililor │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │amănuntul în │ │ │
│ │magazine │ │ │
│ │nespecializate, │ │ │
│ │cu vânzare │ │ │
│ │predominantă de │ │ │
│4711 │produse │ │[v] │
│ │alimentare, │ │ │
│ │băuturi şi tutun│ │ │
│ │Cu exceptia │ │ │
│ │băuturilor │ │ │
│ │alcoolice şi │ │ │
│ │tutunului │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │amănuntul în │ │ │
│ │magazine │ │ │
│4719 │nespecializate, │ │[v] │
│ │cu vânzare │ │ │
│ │predominantă de │ │ │
│ │produse │ │ │
│ │nealimentare │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │amănuntul al │ │ │
│ │fructelor şi │ │ │
│4721 │legumelor │ │[v] │
│ │proaspete, în │ │ │
│ │magazine │ │ │
│ │specializate │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │amănuntul al │ │ │
│ │cărnii şi al │ │ │
│4722 │produselor din │ │[v] │
│ │carne, în │ │ │
│ │magazine │ │ │
│ │specializate │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │amănuntul al │ │ │
│ │peştelui, │ │ │
│4723 │crustaceelor şi │ │[v] │
│ │moluştelor, în │ │ │
│ │magazine │ │ │
│ │specializate │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │amănuntul al │ │ │
│ │pâinii, │ │ │
│ │produselor de │ │ │
│4724 │patiserie şi │ │[v] │
│ │produselor │ │ │
│ │zaharoase, în │ │ │
│ │magazine │ │ │
│ │specializate │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │amănuntul al │ │ │
│4729 │altor produse │ │[v] │
│ │alimentare, în │ │ │
│ │magazine │ │ │
│ │specializate │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │amănuntul al │ │ │
│ │calculatoarelor,│ │ │
│4741 │unităţilor │ │[v] │
│ │periferice şi │ │ │
│ │software-lui în │ │ │
│ │magazine │ │ │
│ │specializate │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │amănuntul al │ │ │
│ │echipamentului │ │ │
│4742 │pentru │ │[v] │
│ │telecomunicaţii │ │ │
│ │în magazine │ │ │
│ │specializate │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │amănuntul al │ │ │
│4743 │echipamentelor │ │[v] │
│ │audio/video în │ │ │
│ │magazine │ │ │
│ │specializate │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │amănuntul al │ │ │
│4751 │textilelor, în │ │[v] │
│ │magazine │ │ │
│ │specializate │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │amănuntul al │ │ │
│ │articolelor de │ │ │
│ │fierărie, al │ │ │
│4752 │articolelor din │ │[v] │
│ │sticla şi a │ │ │
│ │celor pentru │ │ │
│ │vopsit, în │ │ │
│ │magazine │ │ │
│ │specializate │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │amănuntul al │ │ │
│ │covoarelor, │ │ │
│ │carpetelor, │ │ │
│4753 │tapetelor şi a │ │[v] │
│ │altor │ │ │
│ │acoperitoare de │ │ │
│ │podea, în │ │ │
│ │magazine │ │ │
│ │specializate │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │amănuntul al │ │ │
│ │articolelor şi │ │ │
│4754 │aparatelor │ │[v] │
│ │electrocasnice, │ │ │
│ │în magazine │ │ │
│ │specializate │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │amănuntul al │ │ │
│ │mobilei, al │ │ │
│ │articolelor de │ │ │
│4759 │iluminat şi al │ │[v] │
│ │articole de uz │ │ │
│ │casnic n.c.a., │ │ │
│ │în magazine │ │ │
│ │specializate │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │amănuntul al │ │ │
│4761 │cărţilor, în │ │[v] │
│ │magazine │ │ │
│ │specializate │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │amănuntul al │ │ │
│ │ziarelor şi │ │ │
│4762 │articolelor de │ │[v] │
│ │papetărie, în │ │ │
│ │magazine │ │ │
│ │specializate │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │amănuntul al │ │ │
│ │discurilor şi │ │ │
│ │benzilor │ │ │
│4763 │magnetice cu sau│ │[v] │
│ │fără │ │ │
│ │înregistrări │ │ │
│ │audio/video, în │ │ │
│ │magazine │ │ │
│ │specializate │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │amănuntul al │ │ │
│4764 │echipamentelor │ │[v] │
│ │sportive, în │ │ │
│ │magazine │ │ │
│ │specializate │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │amănuntul al │ │ │
│ │jocurilor şi │ │ │
│ │jucăriilor, în │ │ │
│ │magazine │ │ │
│ │specializate │ │ │
│ │Cu excepţia │ │ │
│4765 │jocurilor de │ │[v] │
│ │noroc mecanice, │ │ │
│ │electrice, │ │ │
│ │electronice, │ │ │
│ │meselor de │ │ │
│ │biliard şi │ │ │
│ │automatelor │ │ │
│ │muzicale │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │amănuntul al │ │ │
│4771 │îmbrăcămintei, │ │[v] │
│ │în magazine │ │ │
│ │specializate │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │amănuntul al │ │ │
│ │încălţămintei şi│ │ │
│4772 │articolelor din │ │[v] │
│ │piele, în │ │ │
│ │magazine │ │ │
│ │specializate │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │amănuntul al │ │ │
│4773 │produselor │ │[v] │
│ │farmaceutice, în│ │ │
│ │magazine │ │ │
│ │specializate │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │amănuntul al │ │ │
│ │articolelor │ │ │
│4774 │medicale şi │ │[v] │
│ │ortopedice, în │ │ │
│ │magazine │ │ │
│ │specializate │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │amănuntul al │ │ │
│ │produselor │ │ │
│4775 │cosmetice şi de │ │[v] │
│ │parfumerie, în │ │ │
│ │magazine │ │ │
│ │specializate │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │amănuntul al │ │ │
│ │florilor, │ │ │
│ │plantelor şi │ │ │
│ │seminţelor; │ │ │
│ │comerţ cu │ │ │
│4776 │amănuntul al │ │[v] │
│ │animalelor de │ │ │
│ │companie şi a │ │ │
│ │hranei pentru │ │ │
│ │acestea, în │ │ │
│ │magazine │ │ │
│ │specializate │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │amănuntul al │ │ │
│4777 │ceasurilor şi │ │[v] │
│ │bijuteriilor, în│ │ │
│ │magazine │ │ │
│ │specializate │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │amănuntul al │ │ │
│ │altor bunuri │ │ │
│ │noi, în magazine│ │ │
│4778 │specializate - │ │[v] │
│ │Cu exceptia │ │ │
│ │combustibililor,│ │ │
│ │armelor şi │ │ │
│ │muniţiei │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │amănuntul al │ │ │
│ │bunurilor de │ │ │
│4779 │ocazie vândute │ │[v] │
│ │prin magazine │ │ │
│ │Cu exceptia │ │ │
│ │armelor şi │ │ │
│ │muniţiei │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │amănuntul al │ │ │
│ │produselor │ │ │
│ │alimentare, │ │ │
│ │băuturilor şi │ │ │
│ │produselor din │ │ │
│ │tutun efectuat │ │ │
│ │prin standuri, │ │ │
│4781 │chioşcuri şi │ │[v] │
│ │pieţe │ │ │
│ │Cu exceptia │ │ │
│ │băuturilor │ │ │
│ │alcoolice şi │ │ │
│ │tutunului, │ │ │
│ │armelor şi │ │ │
│ │muniţiei, │ │ │
│ │combustibililor │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │amănuntul al │ │ │
│ │textilelor, │ │ │
│ │îmbrăcămintei şi│ │ │
│4782 │încălţămintei │ │[v] │
│ │efectuat prin │ │ │
│ │standuri, │ │ │
│ │chioşcuri şi │ │ │
│ │pieţe │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │amănuntul prin │ │ │
│4789 │standuri, │ │[v] │
│ │chioşcuri şi │ │ │
│ │pieţe al altor │ │ │
│ │produse │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │amănuntul prin │ │ │
│ │intermediul │ │ │
│ │caselor de │ │ │
│ │comenzi sau prin│ │ │
│4791 │Internet │ │[v] │
│ │Cu exceptia │ │ │
│ │băuturilor │ │ │
│ │alcoolice şi │ │ │
│ │tutunului, │ │ │
│ │armelor şi │ │ │
│ │muniţiei │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │
│ │amănuntul │ │ │
│ │efectuat în │ │ │
│ │afara │ │ │
│ │magazinelor, │ │ │
│ │standurilor, │ │ │
│ │chioşcurilor şi │ │ │
│4799 │pieţelor │ │[v] │
│ │Cu exceptia │ │ │
│ │băuturilor │ │ │
│ │alcoolice şi │ │ │
│ │tutunului, │ │ │
│ │armelor şi │ │ │
│ │muniţiei, │ │ │
│ │combustibililor │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Hoteluri şi alte│ │ │
│5510 │facilităţi de │[v] │ │
│ │cazare similare │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Facilităţi de │ │ │
│ │cazare pentru │ │ │
│5520 │vacante şi │[v] │ │
│ │perioade de │ │ │
│ │scurta durata │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Parcuri pentru │ │ │
│5530 │rulote, │[v] │ │
│ │campinguri şi │ │ │
│ │tabere │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│5590 │Alte servicii de│[v] │ │
│ │cazare │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Restaurante │ │ │
│ │Cu exceptia │ │ │
│5610 │băuturilor │[v] │ │
│ │alcoolice şi │ │ │
│ │tutunului │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi de │ │ │
│ │alimentaţie │ │ │
│ │(catering) │ │ │
│ │pentru │ │ │
│5621 │evenimente │[v] │ │
│ │Cu exceptia │ │ │
│ │băuturilor │ │ │
│ │alcoolice şi │ │ │
│ │tutunului │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Alte servicii de│ │ │
│ │alimentaţie │ │ │
│ │n.c.a │ │ │
│5629 │Cu exceptia │[v] │ │
│ │băuturilor │ │ │
│ │alcoolice şi │ │ │
│ │tutunului │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Baruri şi alte │ │ │
│ │activităţi de │ │ │
│ │servire a │ │ │
│5630 │băuturilor │[v] │ │
│ │Cu exceptia │ │ │
│ │băuturilor │ │ │
│ │alcoolice şi │ │ │
│ │tutunului │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi de │ │ │
│5811 │editare a │[v] │ │
│ │cărţilor │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi de │ │ │
│ │editarea de │ │ │
│5812 │ghiduri, │[v] │ │
│ │compendii, liste│ │ │
│ │de adrese şi │ │ │
│ │similare │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi de │ │ │
│5813 │editare a │[v] │ │
│ │ziarelor │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi de │ │ │
│5814 │editare a │[v] │ │
│ │revistelor şi │ │ │
│ │periodicelor │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│5819 │Alte activităţi │[v] │ │
│ │de editare │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi de │ │ │
│5821 │editare a │[v] │ │
│ │jocurilor de │ │ │
│ │calculator │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi de │ │ │
│5829 │editare a altor │[v] │ │
│ │produse software│ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi de │ │ │
│ │producţie │ │ │
│5911 │cinematografică,│[v] │ │
│ │video şi de │ │ │
│ │programe de │ │ │
│ │televiziune │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi │ │ │
│ │post-producţie │ │ │
│5912 │cinematografică,│[v] │ │
│ │video şi de │ │ │
│ │programe de │ │ │
│ │televiziune │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi de │ │ │
│ │distribuţie a │ │ │
│ │filmelor │ │ │
│5913 │cinematografice,│[v] │ │
│ │video şi a │ │ │
│ │programelor de │ │ │
│ │televiziune │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Proiecţia de │ │ │
│5914 │filme │[v] │ │
│ │cinematografice │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi de │ │ │
│ │realizare a │ │ │
│5920 │înregistrărilor │[v] │ │
│ │audio şi │ │ │
│ │activităţi de │ │ │
│ │editare muzicală│ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi de │ │ │
│6010 │difuzare a │[v] │ │
│ │programelor de │ │ │
│ │radio │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi de │ │ │
│6020 │difuzare a │[v] │ │
│ │programelor de │ │ │
│ │televiziune │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi de │ │ │
│6110 │telecomunicaţii │[v] │ │
│ │prin reţele cu │ │ │
│ │cablu │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi de │ │ │
│ │telecomunicaţii │ │ │
│6120 │prin reţele fără│[v] │ │
│ │cablu (exclusiv │ │ │
│ │prin satelit) │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi de │ │ │
│6130 │telecomunicaţii │[v] │ │
│ │prin satelit │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Alte activităţi │ │ │
│6190 │de │[v] │ │
│ │telecomunicaţii │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi de │ │ │
│ │realizare a │ │ │
│6201 │soft-ului la │[v] │ │
│ │comandă │ │ │
│ │(software │ │ │
│ │orientat client)│ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi de │ │ │
│6202 │consultanţă în │[v] │ │
│ │tehnologia │ │ │
│ │informaţiei │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi de │ │ │
│ │management │ │ │
│6203 │(gestiune şi │[v] │ │
│ │exploatare) a │ │ │
│ │mijloacelor de │ │ │
│ │calcul │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Alte activităţi │ │ │
│ │de servicii │ │ │
│6209 │privind │[v] │ │
│ │tehnologia │ │ │
│ │informaţiei │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Prelucrarea │ │ │
│ │datelor, │ │ │
│6311 │administrarea │[v] │ │
│ │paginilor web şi│ │ │
│ │activităţi │ │ │
│ │conexe │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│6312 │Activităţi ale │[v] │ │
│ │portalurilor web│ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi ale │ │ │
│6391 │agenţiilor de │[v] │ │
│ │ştiri │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Alte activităţi │ │ │
│6399 │de servicii │[v] │ │
│ │informaţionale │ │ │
│ │n.c.a │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi de │ │ │
│ │contabilitate şi│ │ │
│6920 │audit financiar;│[v] │ │
│ │consultanţă în │ │ │
│ │domeniul fiscal │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi de │ │ │
│ │consultanţă în │ │ │
│7021 │domeniul │[v] │ │
│ │relaţiilor │ │ │
│ │publice şi al │ │ │
│ │comunicării │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi de │ │ │
│7022 │consultanţă │[v] │ │
│ │pentru afaceri │ │ │
│ │şi management │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│7111 │Activităţi de │[v] │ │
│ │arhitectură │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi de │ │ │
│ │inginerie şi │ │ │
│7112 │consultanţă │[v] │ │
│ │tehnică legate │ │ │
│ │de acestea │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi de │ │ │
│7120 │testări şi │[v] │ │
│ │analize tehnice │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│7420 │Activităţi │[v] │ │
│ │fotografice │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Alte activităţi │ │ │
│ │profesionale, │ │ │
│ │ştiinţifice şi │ │ │
│ │tehnice n.c.a. │ │ │
│ │Cu excepţia: │ │ │
│ │- activităţilor │ │ │
│ │de brokeraj │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │întreprinderi, │ │ │
│ │adică │ │ │
│ │aranjamente │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │cumpărarea şi │ │ │
│ │vânzarea de │ │ │
│ │întreprinderi │ │ │
│ │mici şi │ │ │
│ │mijlocii, │ │ │
│ │inclusiv a │ │ │
│ │experienţei │ │ │
│ │profesionale, │ │ │
│ │dar neincluzând │ │ │
│ │activităţile de │ │ │
│ │brokeraj pentru │ │ │
│7490 │bunuri │[v] │ │
│ │imobiliare; │ │ │
│ │- activităţi de │ │ │
│ │brokeraj pentru │ │ │
│ │brevete │ │ │
│ │(aranjamente │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │cumpărarea şi │ │ │
│ │vânzarea de │ │ │
│ │brevete); │ │ │
│ │- activităţi de │ │ │
│ │evaluare, altele│ │ │
│ │decât pentru │ │ │
│ │bunuri │ │ │
│ │imobiliare şi │ │ │
│ │asigurări │ │ │
│ │(pentru │ │ │
│ │antichităţi, │ │ │
│ │bijuterii etc.);│ │ │
│ │- auditarea │ │ │
│ │facturilor şi a │ │ │
│ │rapoartelor │ │ │
│ │privind │ │ │
│ │mărfurile. │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│7500 │Activităţi │[v] │ │
│ │veterinare │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi ale │ │ │
│7810 │agenţiilor de │[v] │ │
│ │plasare a forţei│ │ │
│ │de muncă │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi de │ │ │
│7820 │contractare, pe │[v] │ │
│ │baze temporare, │ │ │
│ │a personalului │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Servicii de │ │ │
│7830 │furnizare şi │[v] │ │
│ │management a │ │ │
│ │forţei de muncă │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi ale │ │ │
│7911 │agenţiilor │[v] │ │
│ │turistice │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│7912 │Activităţi ale │[v] │ │
│ │tur-operatorilor│ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Alte servicii de│ │ │
│7990 │rezervare şi │[v] │ │
│ │asistenţă │ │ │
│ │turistică │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi de │ │ │
│8110 │servicii suport │[v] │ │
│ │combinate │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi │ │ │
│8121 │generale de │[v] │ │
│ │curăţenie a │ │ │
│ │clădirilor │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi │ │ │
│8122 │specializate de │[v] │ │
│ │curăţenie │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│8129 │Alte activităţi │[v] │ │
│ │de curăţenie │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi de │ │ │
│8130 │întreţinere │[v] │ │
│ │peisagistică │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi │ │ │
│8211 │combinate de │[v] │ │
│ │secretariat │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi de │ │ │
│ │fotocopiere, de │ │ │
│ │pregătire a │ │ │
│8219 │documentelor şi │[v] │ │
│ │alte │ │ │
│ │activităţi │ │ │
│ │specializate de │ │ │
│ │secretariat │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi ale │ │ │
│ │centrelor de │ │ │
│8220 │intermediere │[v] │ │
│ │telefonică (call│ │ │
│ │center) │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│8292 │Activităţi de │[v] │ │
│ │ambalare │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Alte activităţi │ │ │
│ │de servicii │ │ │
│8299 │suport pentru │[v] │ │
│ │întreprinderi │ │ │
│ │n.c.a. │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│8510 │Învăţământ │[v] │ │
│ │preşcolar │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│8520 │Învăţământ │[v] │ │
│ │primar │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│8531 │Învăţământ │[v] │ │
│ │secundar general│ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Învăţământ │ │ │
│8532 │secundar, tehnic│[v] │ │
│ │sau profesional │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Învăţământ │ │ │
│8541 │superior │[v] │ │
│ │non-universitar │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Învăţământ │ │ │
│8542 │superior │[v] │ │
│ │universitar │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Învăţământ în │ │ │
│8551 │domeniul sportiv│[v] │ │
│ │şi recreaţional │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Învăţământ în │ │ │
│ │domeniul │ │ │
│ │cultural (limbi │ │ │
│8552 │străine, muzică,│[v] │ │
│ │teatru, dans, │ │ │
│ │arte plastice │ │ │
│ │etc.) │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Şcoli de │ │ │
│8553 │conducere │[v] │ │
│ │(pilotaj) │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Alte forme de │ │ │
│8559 │învăţământ │[v] │ │
│ │n.c.a. │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi de │ │ │
│8560 │servicii suport │[v] │ │
│ │pentru │ │ │
│ │învăţământ │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi de │ │ │
│8610 │asistenţă │[v] │ │
│ │spitalicească │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi de │ │ │
│8621 │asistenţă │[v] │ │
│ │medicală │ │ │
│ │generală │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi de │ │ │
│8622 │asistenţă │[v] │ │
│ │medicală │ │ │
│ │specializată │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi de │ │ │
│8623 │asistenţă │[v] │ │
│ │stomatologică │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Alte activităţi │ │ │
│8690 │referitoare la │[v] │ │
│ │sănătatea umană │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi ale │ │ │
│8710 │centrelor de │[v] │ │
│ │îngrijire │ │ │
│ │medicală │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi ale │ │ │
│ │centrelor de │ │ │
│8720 │recuperare │[v] │ │
│ │psihică şi de │ │ │
│ │dezintoxicare, │ │ │
│ │exclusiv spitale│ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi ale │ │ │
│ │căminelor de │ │ │
│ │bătrâni şi ale │ │ │
│ │căminelor pentru│ │ │
│8730 │persoanele │[v] │ │
│ │aflate în │ │ │
│ │incapacitate de │ │ │
│ │a se îngriji │ │ │
│ │singure │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Alte activităţi │ │ │
│8790 │de asistenţă │[v] │ │
│ │socială cu │ │ │
│ │cazare n.c.a. │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi de │ │ │
│ │asistenţă │ │ │
│ │socială, fără │ │ │
│ │cazare, pentru │ │ │
│8810 │bătrâni şi │[v] │ │
│ │pentru persoane │ │ │
│ │aflate în │ │ │
│ │incapacitate de │ │ │
│ │a se îngriji │ │ │
│ │singure │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi de │ │ │
│8891 │îngrijire │[v] │ │
│ │zilnică pentru │ │ │
│ │copii │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Alte activităţi │ │ │
│8899 │de asistenţă │[v] │ │
│ │socială, fără │ │ │
│ │cazare, n.c.a. │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi de │ │ │
│9001 │interpretare │[v] │ │
│ │artistică │ │ │
│ │(spectacole) │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi │ │ │
│ │suport pentru │ │ │
│9002 │interpretarea │[v] │ │
│ │artistică │ │ │
│ │(spectacole) │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi de │ │ │
│9003 │creaţie │[v] │ │
│ │artistică │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi de │ │ │
│9004 │gestionare a │[v] │ │
│ │sălilor de │ │ │
│ │spectacole │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi ale │ │ │
│9101 │bibliotecilor şi│[v] │ │
│ │arhivelor │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│9102 │Activităţi ale │[v] │ │
│ │muzeelor │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Gestionarea │ │ │
│ │monumentelor, │ │ │
│ │clădirilor │ │ │
│9103 │istorice şi a │[v] │ │
│ │altor obiective │ │ │
│ │de interes │ │ │
│ │turistic │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi ale │ │ │
│ │grădinilor │ │ │
│9104 │zoologice, │[v] │ │
│ │botanice şi ale │ │ │
│ │rezervaţiilor │ │ │
│ │naturale │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Bâlciuri şi │ │ │
│9321 │parcuri de │[v] │ │
│ │distracţii │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Alte activităţi │ │ │
│9329 │recreative şi │[v] │ │
│ │distractive │ │ │
│ │n.c.a. │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Repararea │ │ │
│ │calculatoarelor │ │ │
│9511 │şi a │[v] │ │
│ │echipamentelor │ │ │
│ │periferice │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Repararea │ │ │
│9512 │echipamentelor │[v] │ │
│ │de comunicaţii │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Repararea │ │ │
│9521 │aparatelor │[v] │ │
│ │electronice de │ │ │
│ │uz casnic │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Repararea │ │ │
│ │dispozitivelor │ │ │
│ │de uz │ │ │
│9522 │gospodăresc şi a│[v] │ │
│ │echipamentelor │ │ │
│ │pentru casă şi │ │ │
│ │grădină │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Repararea │ │ │
│9523 │încălţămintei şi│[v] │ │
│ │a articolelor │ │ │
│ │din piele │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Repararea │ │ │
│9524 │mobilei şi a │[v] │ │
│ │furniturilor │ │ │
│ │casnice │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Repararea │ │ │
│9525 │ceasurilor şi a │[v] │ │
│ │bijuteriilor │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Repararea │ │ │
│ │articolelor de │ │ │
│9529 │uz personal şi │[v] │ │
│ │gospodăresc │ │ │
│ │n.c.a. │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Spălarea şi │ │ │
│ │curăţarea │ │ │
│ │(uscată) │ │ │
│9601 │articolelor │[v] │ │
│ │textile şi a │ │ │
│ │produselor din │ │ │
│ │blană │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Coafură şi alte │ │ │
│9602 │activităţi de │[v] │ │
│ │înfrumuseţare │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi de │ │ │
│9603 │pompe funebre şi│[v] │ │
│ │similare │ │ │
├─────┼────────────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi de │ │ │
│9604 │întreţinere │[v] │ │
│ │corporală │ │ │
└─────┴────────────────┴────────┴──────┘


    ANEXA 2

     la Procedură PO.IP-02 - Revizia 1
     ACTIVITĂŢI ŞI CHELTUIELI ELIGIBILE

┌───┬─────────────────┬──────────────┬──────────┬────────────────────┐
│ │ │ │Valoarea │Documente │
│ │ │ │maximă a │justificative care │
│Nr.│Activităţi │Cheltuieli │finanţării│însoţesc │
│crt│eligibile │eligibile │pe │formularul de decont│
│ │ │ │activitate│(exemplarul │
│ │ │ │*1) │original) │
│ │ │ │-lei - │ │
├───┼─────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────────┤
│ │Achiziţionarea de│ │ │ │
│ │echipamente IT │ │ │ │
│ │tehnică de calcul│ │ │ │
│ │(tip PC, format │ │ │ │
│ │din: unitate │ │ │ │
│ │centrală, server,│ │ │ │
│ │monitor, │ │ │ │
│ │imprimantă / │ │ │ │
│ │copiator / │ │ │ │
│ │multifuncţională,│ │ │ │
│ │inclusiv sisteme │ │ │ │
│ │portabile, │ │ │1. Certificatul de │
│ │licenţe necesare │ │ │garanţie, original; │
│ │desfăşurării │ │ │2. Factură fiscală │
│ │activităţii) │ │ │detaliată, pe │
│ │conform │ │ │componente şi │
│ │Hotărârii │ │ │preţuri, original; │
│ │Guvernului nr. │ │ │3. Instrumente de │
│ │2139/2004 │ │ │plată (ordine de │
│ │pentru aprobarea │ │ │plată/ chitanţă/ │
│ │Catalogului │ │ │cotor filă CEC/ │
│ │privind │ │ │foaie de vărsământ/ │
│ │clasificarea şi │ │ │bilet la ordin │
│ │duratele │ │ │trecut prin banca/ │
│ │normale de │● cheltuieli │ │dispoziţii de plată │
│1. │funcţionare a │pentru │60.000 │externe în │
│ │mijloacelor fixe,│achiziţionare │ │cazul importurilor, │
│ │cu modificările │ │ │traduse în limba │
│ │şi completările │ │ │română şi │
│ │ulterioare; Nu se│ │ │legalizate), │
│ │pot achiziţiona │ │ │original, după caz; │
│ │mai multe │ │ │4. Copie certificată│
│ │echipamente IT, │ │ │după extrasul de │
│ │din fiecare tip, │ │ │cont; │
│ │decât numărul │ │ │5. Copie certificată│
│ │total de angajaţi│ │ │de pe fişa activului│
│ │după │ │ │achiziţionat cu │
│ │implementarea │ │ │codul de clasificare│
│ │proiectului cu │ │ │al acestuia şi │
│ │componentă │ │ │modul de calcul al │
│ │nerambursabilă, │ │ │amortizării. │
│ │cu │ │ │ │
│ │excepţia │ │ │ │
│ │activităţilor │ │ │ │
│ │care │ │ │ │
│ │necesită acest │ │ │ │
│ │lucru (Ex: │ │ │ │
│ │Internet │ │ │ │
│ │cafe, instruire │ │ │ │
│ │în domeniul │ │ │ │
│ │calculatoarelor, │ │ │ │
│ │etc.) │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │1. Documente de │
│ │ │ │ │garanţie, original; │
│ │ │ │ │2. Factură fiscală, │
│ │ │ │ │original; │
│ │ │ │ │3. Instrumente de │
│ │ │ │ │plată (ordine de │
│ │ │ │ │plată/ chitanţă / │
│ │ │ │ │cotor filă CEC/ │
│ │ │ │ │foaie de vărsământ/ │
│ │ │ │ │bilet la ordin │
│ │ │ │ │trecut prin banca/ │
│ │ │ │ │dispoziţii de plată │
│ │Achiziţionarea de│● cheltuieli │ │externe în │
│2. │cititoare pentru │pentru │4.000 │cazul │
│ │cod de bare; │achiziţionare │ │importurilor,traduse│
│ │ │ │ │în limba română şi │
│ │ │ │ │legalizate), │
│ │ │ │ │original, după caz; │
│ │ │ │ │4. Copie certificată│
│ │ │ │ │după extrasul de │
│ │ │ │ │cont; │
│ │ │ │ │5. Copie certificată│
│ │ │ │ │de pe fişa activului│
│ │ │ │ │achiziţionat cu │
│ │ │ │ │codul de clasificare│
│ │ │ │ │al acestuia şi │
│ │ │ │ │modul de calcul al │
│ │ │ │ │amortizării. │
├───┼─────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │1. Documente de │
│ │ │ │ │garanţie şi de │
│ │ │ │ │conformitate, │
│ │ │ │ │original │
│ │ │ │ │2. Factură fiscală, │
│ │ │ │ │original; │
│ │ │ │ │3. Instrumente de │
│ │ │ │ │plată (ordine de │
│ │ │ │ │plată/ chitanţă / │
│ │ │ │ │cotor filă CEC/ │
│ │ │ │ │foaie de vărsământ/ │
│ │ │ │ │bilet la ordin │
│ │Achiziţionarea de│ │ │trecut prin banca/ │
│ │cântare │● cheltuieli │ │dispoziţii de plată │
│3. │electronice cu/ │pentru │5.000 │externe în │
│ │fără printer │achiziţionare │ │cazul importurilor, │
│ │pentru │ │ │traduse în limba │
│ │etichetare; │ │ │română şi │
│ │ │ │ │legalizate), │
│ │ │ │ │original, după caz; │
│ │ │ │ │4. Copie certificată│
│ │ │ │ │după extrasul de │
│ │ │ │ │cont; │
│ │ │ │ │5. Copie certificată│
│ │ │ │ │de pe fişa activului│
│ │ │ │ │achiziţionat cu │
│ │ │ │ │codul de clasificare│
│ │ │ │ │al acestuia şi │
│ │ │ │ │modul de calcul al │
│ │ │ │ │amortizării. │
├───┼─────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │1. Certificatul de │
│ │ │ │ │garanţie, original; │
│ │ │ │ │2. Declaraţia de │
│ │ │ │ │instalare conform │
│ │ │ │ │Hotărârii │
│ │ │ │ │Guvernului nr. 479/ │
│ │ │ │ │2003, republicată, │
│ │ │ │ │cu modificările │
│ │ │ │ │şi completările │
│ │ │ │ │ulterioare, original│
│ │ │ │ │şi copie │
│ │ │ │ │certificată; │
│ │ │ │ │3. Factură fiscală, │
│ │ │ │ │original; │
│ │ │ │ │4. Instrumente de │
│ │ │ │ │plată (ordine de │
│ │Achiziţionarea de│ │ │plată/ chitanţă / │
│ │aparate de │● cheltuieli │ │cotor filă CEC/ │
│4. │marcat │pentru │4.000 │foaie de vărsământ/ │
│ │electronice │achiziţionare │ │bilet la ordin │
│ │fiscale; │ │ │trecut prin banca/ │
│ │ │ │ │dispoziţii de plată │
│ │ │ │ │externe în │
│ │ │ │ │cazul importurilor, │
│ │ │ │ │traduse în limba │
│ │ │ │ │română şi │
│ │ │ │ │legalizate), │
│ │ │ │ │original, după caz; │
│ │ │ │ │5. Copie certificată│
│ │ │ │ │după extrasul de │
│ │ │ │ │cont; │
│ │ │ │ │6. Copie certificată│
│ │ │ │ │de pe fişa activului│
│ │ │ │ │achiziţionat cu │
│ │ │ │ │codul de clasificare│
│ │ │ │ │al acestuia şi │
│ │ │ │ │modul de calcul al │
│ │ │ │ │amortizării. │
├───┼─────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────────┤
│ │Achiziţionarea de│ │ │ │
│ │echipamente │ │ │ │
│ │tehnologice, │ │ │ │
│ │maşini, utilaje │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │
│ │instalaţii de │ │ │ │
│ │lucru-inclusiv │ │ │1. Certificatul de │
│ │software-ul │ │ │garanţie, original; │
│ │aferent, aparate │ │ │2. Factură fiscală │
│ │şi │ │ │detaliată, pe │
│ │instalaţii de │ │ │componente şi │
│ │măsurare, control│ │ │preţuri, original şi│
│ │şi │ │ │copie certificată; │
│ │reglare necesare │ │ │3. Instrumente de │
│ │desfăşurării │ │ │plată (ordine de │
│ │activităţilor │ │ │plată/ chitanţă / │
│ │pentru care a │ │ │cotor filă CEC/ │
│ │solicitat │ │ │foaie de vărsământ/ │
│ │finanţare, │ │ │bilet la ordin │
│ │conform │ │ │trecut prin banca/ │
│ │Hotărârii │● cheltuieli │ │dispoziţii de plată │
│5. │Guvernului nr. │pentru │135.000 │externe în │
│ │2139/2004 │achiziţionare │ │cazul importurilor, │
│ │pentru aprobarea │ │ │traduse în limba │
│ │Catalogului │ │ │română şi │
│ │privind │ │ │legalizate), │
│ │clasificarea şi │ │ │original, după caz; │
│ │duratele │ │ │4. Copie certificată│
│ │normale de │ │ │după extrasul de │
│ │funcţionare a │ │ │cont; │
│ │mijloacelor fixe,│ │ │5. Copie certificată│
│ │cu modificările │ │ │de pe fişa activului│
│ │şi completările │ │ │achiziţionat cu │
│ │ulterioare, cu │ │ │codul de clasificare│
│ │excepţia │ │ │al acestuia şi │
│ │jocurilor de │ │ │modul de calcul al │
│ │noroc │ │ │amortizării. │
│ │mecanice, │ │ │ │
│ │electrice, │ │ │ │
│ │electronice, │ │ │ │
│ │meselor de │ │ │ │
│ │biliard şi │ │ │ │
│ │automatelor │ │ │ │
│ │muzicale; │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │1. Certificatul de │
│ │ │ │ │garanţie, original; │
│ │ │ │ │2. Factură fiscală │
│ │ │ │ │detaliată, pe │
│ │ │ │ │componente şi │
│ │ │ │ │preţuri, original; │
│ │ │ │ │3. Instrumente de │
│ │ │ │ │plată (ordine de │
│ │ │ │ │plată/ chitanţă / │
│ │ │ │ │cotor filă CEC/ │
│ │ │ │ │foaie de vărsământ/ │
│ │ │ │ │bilet la ordin │
│ │Achiziţionarea de│ │ │trecut prin banca/ │
│ │electro şi │● cheltuieli │ │dispoziţii de plată │
│6. │motostivuitoare │pentru │135.000 │externe în │
│ │conform grupa │achiziţionare │ │cazul importurilor, │
│ │2.3.6.8.1 din HG │ │ │traduse în limba │
│ │nr. 2139/2004; │ │ │română şi │
│ │ │ │ │legalizate), │
│ │ │ │ │original, după caz; │
│ │ │ │ │4. Copie certificată│
│ │ │ │ │după extrasul de │
│ │ │ │ │cont; │
│ │ │ │ │5. Copie certificată│
│ │ │ │ │de pe fişa activului│
│ │ │ │ │achiziţionat cu │
│ │ │ │ │codul de clasificare│
│ │ │ │ │al acestuia şi │
│ │ │ │ │modul de calcul al │
│ │ │ │ │amortizării. │
├───┼─────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │1. Factură fiscală │
│ │ │ │ │detaliată, pe │
│ │ │ │ │componente şi │
│ │ │ │ │preţuri, original; │
│ │ │ │ │2. Instrumente de │
│ │ │ │ │plată (ordine de │
│ │ │ │ │plată/ chitanţă / │
│ │ │ │ │cotor filă CEC/ │
│ │ │ │ │foaie de vărsământ/ │
│ │ │ │ │bilet la ordin │
│ │ │ │ │trecut prin banca/ │
│ │ │ │ │dispoziţii de plată │
│ │ │ │ │externe în │
│ │ │ │ │cazul importurilor, │
│ │ │ │ │traduse în limba │
│ │ │ │ │română şi │
│ │ │ │ │legalizate), │
│ │Investiţiile în │ │ │original, după caz; │
│ │active │ │ │3. Copie certificată│
│ │necorporale │ │ │după extrasul de │
│ │referitoare la │ │ │cont; │
│ │brevete de │ │ │4. Contractul cu │
│ │invenţie │ │ │francizorul, tradus │
│ │mărci de produse │ │ │în limba română │
│ │şi servicii │ │ │şi legalizat (dacă │
│ │(etichetare │ │ │este cazul), factura│
│ │ecologică, │● cheltuieli │ │fiscală, │
│7. │licenţe), │pentru │30.000 │tradusă în limba │
│ │software pentru │achiziţionare │ │română şi legalizată│
│ │comerţul on-line,│ │ │(dacă este │
│ │software-uri │ │ │cazul), dovada │
│ │necesare │ │ │înregistrării mărcii│
│ │desfăşurării │ │ │francizate la │
│ │activităţilor de │ │ │organismul abilitat │
│ │comercializare a │ │ │din România sau din │
│ │produselor şi │ │ │ţara de │
│ │serviciilor de │ │ │origine, cu │
│ │piaţă │ │ │traducere autorizată│
│ │ │ │ │în limba romană; │
│ │ │ │ │(pentru francize); │
│ │ │ │ │5. Documente care să│
│ │ │ │ │ateste certificarea │
│ │ │ │ │etichetării │
│ │ │ │ │ecologice de către │
│ │ │ │ │un organism abilitat│
│ │ │ │ │(pentru │
│ │ │ │ │etichetare │
│ │ │ │ │ecologică); │
│ │ │ │ │6. Copie certificată│
│ │ │ │ │de pe fişa activului│
│ │ │ │ │achiziţionat cu │
│ │ │ │ │codul de clasificare│
│ │ │ │ │al acestuia şi │
│ │ │ │ │modul de calcul al │
│ │ │ │ │amortizării, după │
│ │ │ │ │caz. │
├───┼─────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │1. Certificatul de │
│ │Achiziţionarea de│ │ │garanţie, original; │
│ │bunuri prevăzute │ │ │2. Factură fiscală │
│ │la subgrupele 3.1│ │ │detaliată, pe │
│ │mobilier, │ │ │componente şi │
│ │3.2 aparatură │ │ │preţuri, original; │
│ │birotică şi │ │ │3. Instrumente de │
│ │3.3 sisteme de │ │ │plată (ordine de │
│ │protecţie a │ │ │plată/ chitanţă / │
│ │valorilor umane │ │ │cotor filă CEC/ │
│ │şi materiale (ex.│ │ │foaie de vărsământ/ │
│ │sisteme de │ │ │bilet la ordin │
│ │supraveghere │ │ │trecut prin bancă/ │
│ │video, │ │ │dispoziţii de plată │
│ │sisteme de │● cheltuieli │ │externe în │
│8. │alarmă), conform │pentru │135.000 │cazul importurilor, │
│ │Hotărârii │achiziţionare │ │traduse în limba │
│ │Guvernului nr. │ │ │română şi │
│ │2139/2004 │ │ │legalizate), │
│ │pentru aprobarea │ │ │original, după caz; │
│ │Catalogului │ │ │4. Copie certificată│
│ │privind │ │ │după extrasul de │
│ │clasificarea şi │ │ │cont; │
│ │duratele │ │ │5. Copie certificată│
│ │normale de │ │ │de pe fişa activului│
│ │funcţionare a │ │ │achiziţionat cu │
│ │mijloacelor fixe,│ │ │codul de clasificare│
│ │cu modificările │ │ │al acestuia şi │
│ │şi completările │ │ │modul de calcul al │
│ │ulterioare; │ │ │amortizării, după │
│ │ │ │ │caz. │
├───┼─────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │1. Certificatul de │
│ │ │ │ │garanţie, original; │
│ │ │ │ │2. Factură fiscală │
│ │Achiziţionarea de│ │ │detaliată, pe │
│ │autoutilitare │ │ │componente şi │
│ │din categoria NI,│ │ │preţuri, original; │
│ │N2, N3, cu │ │ │3. Instrumente de │
│ │excepţia │ │ │plată (ordine de │
│ │vehiculelor de │ │ │plată/ chitanţă / │
│ │teren │ │ │cotor filă CEC/ │
│ │simbol G conform │ │ │foaie de vărsământ/ │
│ │Ordinului │ │ │bilet la ordin │
│ │MLPTL nr. 211/ │ │ │trecut prin banca/ │
│ │2003 cu │ │ │dispoziţii de plată │
│ │modificările │ │ │externe în │
│ │şi completările │ │ │cazul importurilor, │
│ │ulterioare │ │ │traduse în limba │
│ │respectiv cu │● cheltuieli │ │română şi │
│9. │excepţia │pentru │135.000 │legalizate), │
│ │vehiculelor │achiziţionare │ │original, după caz; │
│ │de transport │ │ │4. Copie certificată│
│ │rutier de mărfuri│ │ │după extrasul de │
│ │în │ │ │cont; │
│ │contul terţilor │ │ │5. Copie certificată│
│ │sau contra cost, │ │ │de pe fişa activului│
│ │solicitate de │ │ │achiziţionat cu │
│ │întreprinderile │ │ │codul de clasificare│
│ │care │ │ │al acestuia şi │
│ │efectuează │ │ │modul de calcul al │
│ │transport rutier │ │ │amortizării, după │
│ │de │ │ │caz. │
│ │mărfuri în contul│ │ │6. Cartea de │
│ │terţilor sau │ │ │identitate a │
│ │contra cost; │ │ │mijlocului de │
│ │ │ │ │transport din │
│ │ │ │ │care să reiasă tipul│
│ │ │ │ │(autoutilitară, etc)│
├───┼─────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────────┤
│ │Certificarea unui│ │ │ │
│ │sistem de │ │ │1. Contract de │
│ │management al │ │ │prestări │
│ │calităţii/ │ │ │servicii*2); │
│ │mediului/ │ │ │2. Factură fiscală, │
│ │sănătăţii şi │ │ │în original; │
│ │securităţii │ │ │3. Instrumente de │
│ │ocupaţionale/ │ │ │plată (ordine de │
│ │siguranţei │ │ │plată/ chitanţă / │
│ │alimentelor, în │ │ │cotor filă CEC/ │
│ │conformitate cu │ │ │foaie de vărsământ/ │
│ │unul din │ │ │bilet la ordin │
│ │standardele: │ │ │trecut prin bancă/ │
│ │SR-EN-ISO │ │ │dispoziţii de plată │
│ │9001:2008 (sistem│ │ │externe în │
│ │de management al │ │ │cazul importurilor, │
│ │calităţii); │● Taxa de │ │traduse în limba │
│10.│SR-EN-ISO │audit şi │12.000 │română şi │
│ │14001:2005 │certificare │ │legalizate), │
│ │(sistem de │ │ │original, după caz; │
│ │management de │ │ │4. Copie certificată│
│ │mediu); │ │ │după extrasul de │
│ │SR-EN-ISO │ │ │cont; │
│ │22000:2005 │ │ │5. Original şi copie│
│ │(sistem de │ │ │certificată după │
│ │management al │ │ │certificatele │
│ │siguranţei │ │ │emise de organismele│
│ │alimentelor); │ │ │de certificare; │
│ │OHSAS 18001:2007 │ │ │6. Copie după │
│ │(sistem de │ │ │documentul care │
│ │management al │ │ │atestă acreditarea │
│ │sănătăţii │ │ │sau │
│ │şi securităţii │ │ │recunoaşterea │
│ │ocupaţionale), │ │ │europeană a │
│ │simplu sau │ │ │acestora. │
│ │integrat; │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │1. Contractul de │
│ │ │ │ │prestări │
│ │ │ │ │servicii*4), privind│
│ │ │ │ │realizarea paginii │
│ │ │ │ │web, cu specificarea│
│ │ │ │ │adresei │
│ │Realizarea unei │● Elaborarea │ │paginii WEB, │
│ │pagini web pentru│de pagini WEB │ │original │
│ │prezentarea │pentru │ │2. Factură fiscală, │
│ │activităţii │prezentarea │ │în original; │
│ │solicitantului şi│activităţii │ │3. Instrumente de │
│ │a produselor sau │solicitantului│ │plată (ordine de │
│ │serviciilor │şi a │ │plată/ chitanţă / │
│11.│promovate*3), │produselor │8.000 │cotor filă CEC/ │
│ │(inclusiv │sau │ │foaie de vărsământ/ │
│ │cheltuieli │serviciilor │ │bilet la ordin), │
│ │înregistrare │promovate; │ │original, după caz; │
│ │domeniu, fără │● taxa de │ │4. Copie certificată│
│ │hosting), pentru │achiziţionare │ │după extrasul de │
│ │operatorii care │a │ │cont; │
│ │nu au altă pagină│domeniului │ │5. Copie certificată│
│ │web; │Internet; │ │de pe fişa activului│
│ │ │ │ │achiziţionat cu │
│ │ │ │ │codul de clasificare│
│ │ │ │ │al acestuia şi │
│ │ │ │ │modul de calcul al │
│ │ │ │ │amortizării, după │
│ │ │ │ │caz. │
├───┼─────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │1. Certificatul de │
│ │ │ │ │garanţie, original; │
│ │ │ │ │2. Factură fiscală │
│ │ │ │ │detaliată, pe │
│ │ │ │ │componente şi │
│ │Achiziţionarea de│ │ │preţuri, original; │
│ │instalaţii/ │ │ │3. Instrumente de │
│ │echipamente │ │ │plată (ordine de │
│ │specifice în │ │ │plată/ chitanţă / │
│ │scopul │ │ │cotor filă CEC/ │
│ │obţinerii unei │ │ │foaie de vărsământ/ │
│ │economii de │ │ │bilet la ordin │
│ │energie │ │ │trecut prin bancă/ │
│ │precum şi sisteme│● cheltuieli │ │dispoziţii de plată │
│12.│care utilizează │pentru │135.000 │externe în │
│ │surse │achiziţionare │ │cazul importurilor, │
│ │regenerabile/ │ │ │traduse în limba │
│ │alternative de │ │ │română şi │
│ │energie*5) pentru│ │ │legalizate), │
│ │eficientizarea │ │ │original, după caz; │
│ │activităţilor │ │ │4. Copie certificată│
│ │pentru care a │ │ │după extrasul de │
│ │solicitat │ │ │cont; │
│ │finanţare; │ │ │5. Copie certificată│
│ │ │ │ │de pe fişa activului│
│ │ │ │ │achiziţionat cu │
│ │ │ │ │codul de clasificare│
│ │ │ │ │al acestuia şi │
│ │ │ │ │modul de calcul al │
│ │ │ │ │amortizării. │
├───┼─────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │1. Factură fiscală, │
│ │ │ │ │în original; │
│ │ │ │ │2. Instrumente de │
│ │ │ │ │plată (ordine de │
│ │ │ │ │plată/ chitanţă / │
│ │ │ │ │cotor filă CEC/ │
│ │Achiziţionarea de│ │ │foaie de vărsământ/ │
│ │instalaţii de │ │ │bilet la ordin │
│ │încălzire sau │● cheltuieli │ │trecut prin banca), │
│13.│climatizare │pentru │10.000 │original, după caz; │
│ │aferente │achiziţionare │ │3. Copie certificată│
│ │spaţiului de │ │ │după extrasul de │
│ │comerţ sau │ │ │cont. │
│ │servicii; │ │ │4. Copie certificată│
│ │ │ │ │de pe fişa activului│
│ │ │ │ │achiziţionat cu │
│ │ │ │ │codul de clasificare│
│ │ │ │ │al acestuia şi │
│ │ │ │ │modul de calcul al │
│ │ │ │ │amortizării. │
├───┼─────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────────┤
│ │Participarea la │ │ │ │
│ │cursuri de │ │ │ │
│ │instruire pentru │ │ │1. Contractul de │
│ │formare / │ │ │prestări servicii │
│ │calificare │ │ │încheiat cu │
│ │profesională / │ │ │furnizorul de │
│ │specializare / │ │ │formare │
│ │perfecţionare │ │ │profesională; │
│ │profesională în │ │ │2. Copie a │
│ │domeniul │ │ │certificatului/ │
│ │activităţilor de │ │ │diplomelor de │
│ │comercializare a │ │ │absolvire/ │
│ │produselor şi │ │ │atestatului; │
│ │serviciilor de │● cheltuieli │ │3. Factură fiscală, │
│14.│piaţă │pentru │10.000 │în original; │
│ │pentru care a │achiziţionare │ │4. Instrumente de │
│ │solicitat │ │ │plată (ordine de │
│ │finanţare, │ │ │plată/ chitanţă / │
│ │participarea la │ │ │cotor filă CEC/ │
│ │cursuri privind │ │ │foaie de vărsământ/ │
│ │noţiuni │ │ │bilet la ordin │
│ │fundamentale de │ │ │trecut prin bancă), │
│ │igienă │ │ │original, după caz; │
│ │necesare în │ │ │5. Copie certificată│
│ │activităţile de │ │ │după extrasul de │
│ │comercializare a │ │ │cont. │
│ │produselor şi │ │ │ │
│ │serviciilor de │ │ │ │
│ │piaţă │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────────┤
│ │Comisionul de │ │ │ │
│ │garantare aferent│ │ │ │
│ │anului acordării │ │ │ │
│ │garanţiei, │ │ │ │
│ │datorat Fondului │ │ │ │
│ │Naţional de │ │ │ │
│ │Garantare a │ │ │ │
│ │Creditelor pentru│ │ │ │
│ │Întreprinderi │ │ │ │
│ │Mici şi Mijlocii │ │ │1. Contractul de │
│ │- │ │ │garantare cu │
│ │S.A. - I.F.N. │ │ │FNGCIMM; │
│ │(F.N.G.C.I.M.M.) │ │ │2. Instrumente de │
│ │în │ │ │plată (ordine de │
│ │cazul garanţiilor│ │ │plată/ chitanţă / │
│15.│acordate pentru │● comisionul │8.000 │cotor filă CEC/ │
│ │creditele │de garantare │ │foaie de vărsământ/ │
│ │contractate de │ │ │bilet la ordin │
│ │beneficiari în │ │ │trecut prin bancă), │
│ │vederea │ │ │original, după caz; │
│ │realizării │ │ │3. Copie certificată│
│ │planurilor de │ │ │după extrasul de │
│ │investiţii │ │ │cont. │
│ │acceptate │ │ │ │
│ │în cadrul │ │ │ │
│ │Programului, │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │solicitanţii care│ │ │ │
│ │utilizează │ │ │ │
│ │credit pentru │ │ │ │
│ │implementarea │ │ │ │
│ │proiectului; │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │1. Contractul de │
│ │ │ │ │prestări servicii cu│
│ │ │ │ │consultantul*7) │
│ │ │ │ │2. Copie după │
│ │ │ │ │certificatul │
│ │ │ │Maximum 4%│constatator al │
│ │ │ │din │furnizorului de │
│ │ │ │valoarea │consultanţă, cu │
│ │ │ │eligibilă │codul autorizat din │
│ │ │● Tarif de │la decont │CAEN clasa 70; │
│ │Achiziţionarea de│consultanţă, │a proiec- │3. Factură fiscală, │
│ │servicii de │cu │tului │în original; │
│ │consultanţă │menţionarea │cumulat cu│4. Instrumente de │
│16.│pentru obţinerea │documentaţiei │poziţia │plată (ordine de │
│ │finanţării în │elaborate în │nr. 17, │plată/ chitanţă / │
│ │cadrul │cadrul │mai puţin │cotor filă CEC/ │
│ │programului*6); │contractului │consultan-│foaie de vărsământ/ │
│ │ │ │ţa dar nu │bilet la ordin │
│ │ │ │mai mult │trecut prin bancă), │
│ │ │ │de 5769 │original după caz; │
│ │ │ │lei │5. Copie certificată│
│ │ │ │ │după extrasul de │
│ │ │ │ │cont; │
│ │ │ │ │6. Proces-verbal │
│ │ │ │ │privind execuţia │
│ │ │ │ │contractului de │
│ │ │ │ │consultanţă. │
├───┼─────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │1. Contractul de │
│ │ │ │ │prestări servicii cu│
│ │ │ │ │consultantul*8) │
│ │ │ │ │2. Certificatul │
│ │ │ │ │constatator al │
│ │ │ │ │furnizorului de │
│ │ │ │ │consultanţă cu codul│
│ │ │ │ │autorizat din CAEN │
│ │ │ │ │clasa 70 (în │
│ │ │ │ │copie certificată); │
│ │ │ │ │3. Specificaţia │
│ │ │ │ │activităţilor şi │
│ │ │ │ │documentelor │
│ │ │ │ │elaborate în cadrul │
│ │ │ │ │consultanţei: │
│ │ │ │ │- procesul verbal de│
│ │ │ │ │instruire în SMC sau│
│ │ │ │ │declaraţia │
│ │ │ │ │pe propria │
│ │Achiziţionarea de│ │ │răspundere, semnată │
│ │servicii de │ │Maximum 4%│şi ştampilată de │
│ │consultanţa │ │din │reprezentantul │
│ │primită în scopul│ │valoarea │legal, privind │
│ │întocmirii │ │eligibilă │evidenţa nominală a │
│ │documentaţiei şi │● Tarif de │la decont │salariaţilor care au│
│ │implementării │consultanţă, │a proiec- │participat la │
│ │sistemelor de │cu │tului │consultanţă, │
│ │management al │menţionarea │cumulat cu│respectiv funcţiile │
│17.│calităţii/ │documentaţiei │poziţia │deţinute de aceştia │
│ │mediului/ │elaborate în │nr. 16, │în cadrul │
│ │sănătăţii şi │cadrul │mai puţin │societăţii │
│ │securităţii │contractului │consultan-│comerciale; │
│ │muncii/ │ │ţa dar nu │- Manualul calităţii│
│ │siguranţei │ │mai mult │în format electronic│
│ │produselor │ │de 5769 │(CD, │
│ │alimentare, │ │lei │dischetă); │
│ │simplu sau │ │ │- lista procedurilor│
│ │integrat; │ │ │de sistem; │
│ │ │ │ │- lista procedurilor│
│ │ │ │ │operaţionale; │
│ │ │ │ │4. Factură fiscală, │
│ │ │ │ │în original; │
│ │ │ │ │5. Instrumente de │
│ │ │ │ │plată (ordine de │
│ │ │ │ │plată/ chitanţă / │
│ │ │ │ │cotor filă CEC/ │
│ │ │ │ │foaie de vărsământ/ │
│ │ │ │ │bilet la ordin │
│ │ │ │ │trecut prin bancă), │
│ │ │ │ │original, după caz; │
│ │ │ │ │6. Copie certificată│
│ │ │ │ │după extrasul de │
│ │ │ │ │cont; │
│ │ │ │ │7. Proces-verbal │
│ │ │ │ │privind execuţia │
│ │ │ │ │contractului de │
│ │ │ │ │consultanţă. │
└───┴─────────────────┴──────────────┴──────────┴────────────────────┘

    *1) maxim 90% din valoarea investiţiei (exclusiv TVA); valoarea totală a AFN nu poate depăşi 135.000 lei pentru fiecare beneficiar.
     *2) În contract se va preciza perioada de desfăşurare a activităţii şi tematica serviciilor de certificare furnizate.
     *3) Pagina web se realizează în limba română şi este funcţională la data depunerii decontului şi pe toată perioada de monitorizare;
     *4) În contract trebuie să se precizeze perioada de desfăşurare a activităţii, data la care este funcţională pagina web şi adresa paginii WEB.
     *5) Sursă regenerabilă de energie, conform definiţiei din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare.
     *6) Activitate/cheltuială eligibilă care poate fi efectuată înainte de semnarea contractului de finanţare.
     *7) În contract se va preciza perioada de desfăşurare a activităţii şi tematica serviciilor de consultanţă furnizate.
     *8) În contract se va preciza perioada de desfăşurare a activităţii şi tematica serviciilor de consultanţă furnizate.

    ANEXA 3

     la Procedură PO.IP-02 - Revizia 1
     CONŢINUT PLAN INVESTIŢII
     Programul de dezvoltare a activităţilor de
     comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
     SECŢIUNI:
    1. DATE GENERALE - CERERE TIP (SE VA PRINTA SECŢIUNEA DUPĂ COMPLETARE)
    2. VIZIUNE, STRATEGIE
    3. ISTORIC, MANAGEMENT, RESURSE UMANE, ACTIVITATE CURENTĂ
    4. PREZENTAREA PROIECTULUI
    5. ANALIZA PIEŢEI
    6. ANALIZA OPERAŢIONALĂ - DUPĂ IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
    7. JUSTIFICAREA NECESITĂŢII FINANŢĂRII NERAMBURSABILE ŞI A OPORTUNITĂŢII ACHIZIŢIEI
    8. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

    1. DATE GENERALE

┌──────────────────────────────────────┐
│1. DATE GENERALE │
│(Se completează obligatoriu toate │
│rubricile din formularul-tip în limba │
│română, prin tehnoredactare) │
├─────────────────────┬────────────────┤
│Titlul planului de │ │
│investiţii: │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Denumire solicitant: │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Cod Unic de │ │
│Înregistrare: │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Nr. de înregistrare │ │
│la ORC: │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Adresă solicitant: │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Judeţul: │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Cod poştal: │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Nr. Telefon: │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Nr. Fax: │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Email: │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│COD CAEN aferent │ │
│activităţii │ │
│principale: │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│COD CAEN aferent │ │
│planului de │ │
│investiţii: │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Locaţia implementării│ │
│planului (adresă): │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Persoană de contact │ │
│(denumire, telefon, │ │
│email): │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│IMM este plătitoare │[] Da │
│de TVA : │[] Nu │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Forma juridică: │SRL, SRL-D, SA, │
│ │etc. │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │...... lei, │
│ │deţinut de │
│ │- persoane │
│Capitalul social: │fizice │
│ │............. % │
│ │- persoane │
│ │juridice: │
│ │........... % │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Numărul mediu │ │
│scriptic anual de │ │
│personal (în anul │ │
│fiscal anterior - │ │
│2015): │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Cifra de afaceri │ │
│(conform ultimului │ │
│bilanţ contabil anual│ │
│aprobat - pentru │ │
│2015): lei │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Valoarea totală a │ │
│planului de │ │
│investiţii │ │
│(cheltuieli eligibile│ │
│+ neeligibile) - lei:│ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Valoarea eligibilă a │ │
│planului de │ │
│investiţii: lei │ │
├─────────────────────┼┬──────────────┬┤
│ ││Procent din ││
│ ││valoarea ││
│Valoarea AFN - lei: ││eligibilă a ││
│ ││planului de ││
│ ││investiţii ││
├─────────────────────┼┼──────────────┼┤
│Valoarea contribuţiei││Procent din ││
│proprie (doar pentru ││valoarea ││
│cheltuieli ││eligibilă a ││
│eligibile): lei ││planului de ││
│ ││investiţii ││
└─────────────────────┴┴──────────────┴┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Categoria IMM │
├──────────────────────────────────────┤
│Microîntreprindere [] │
├──────────────────────────────────────┤
│Întreprindere mică [] │
├──────────────────────────────────────┤
│Întreprindere mijlocie [] │
└──────────────────────────────────────┘

    Se va încărca în aplicaţie Anexa 13 Cererea tip de acord de principiu completată şi semnată!
    Se descarcă din aplicaţie Anexa 4, 5 şi 6 după caz şi se urcă scanate şi semnate!
     Se va încărca în aplicaţie copia certificată a buletinului de identitate/cărţii de identitate a reprezentantului legal al societăţii solicitante / împuternicitului!
     Se va încărca în aplicaţie copia certificată a certificatului de înmatriculare!
     Se va încărca în aplicaţie Declaraţia pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru care au cod unic de înregistrare fiscală, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare!
     Se va încărca în aplicaţie Declaraţia pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru (indiferent dacă au sau nu cod unic de înregistrare fiscală)!
     Se va încărca în aplicaţie Împuternicirea semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al societăţii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât aceasta semnează cererea tip de acord de principiu pentru finanţare!
     Se va încărca în aplicaţie certificatul constatator conform Anexei nr. 10, secţiunea A!

    2. VIZIUNE, STRATEGIE
    A. Care este esenţa afacerii dvs. ? Ce anume generează bani şi profit ?
     Detaliaţi activitatea principală pe care accesaţi programul. Factorii pe care îi consideraţi relevanţi pentru afacerea dvs. (ex: localizare, auto-evaluarea tehnologiei pe care o veţi utiliza, experienţa anterioară a întreprinzătorului etc.).
     Se va preciza modul în care întreprinderea îşi utilizează resursele de muncă, materiale şi băneşti pentru realizarea obiectivelor propuse.
    - Viziunea întreprinderii, reprezentarea a ceea ce se doreşte a fi organizaţia în viitor
    – Analiza situaţiei curente şi identificarea misiunii întreprinderii, o istorie a obiectivelor, politicilor şi realizărilor sale
    – Examinarea perspectivelor pentru viitor în contextul obiectivelor pe termen lung


┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘


    B1. Menţionaţi clienţii actuali şi potenţiali şi localizarea acestora.
     Indicaţi grupurile / entităţile care beneficiază/vor beneficia de rezultatele proiectului, direct sau indirect.

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘


    B2. Specificaţi obiectivele planului de investiţii. Un obiectiv trebuie să fie precis formulat, cuantificabil şi măsurabil.
     Menţionaţi obiectivele specifice, şi opţional, obiectivul general urmărite prin realizarea proiectului/investiţiei.
     Obiectivele specifice reflectă rezultatele imediate ce vor fi obţinute după implementarea proiectului. SMART (S - specific; M - măsurabil; A - (de) atins/abordabil; R - relevant; T - încadrat în timp.)
     Realizarea obiectivelor trebuie să poată fi verificată după finalizarea proiectului. Astfel, acestea trebuie să fie
    - precise, clare (să identifice exact ceea ce se doreşte a se realiza)
    – cuantificabile (să poată fi măsurate)
    – realizabile (se recomandă evitarea stabilirii unor obiective prea ambiţioase, cu şanse reduse de a fi atinse)
    – realiste (în condiţiile resurselor disponibile: umane, financiare, materiale, de timp)
    – stabilite în timp (când vor fi atinse obiectivele? Ex: la x luni de la finalizarea investiţiei)

     Nu confundaţi obiectivele proiectului cu activităţile proiectului! "Achiziţia echipamentului A" nu poate fi obiectivul proiectului (ci o activitate/acţiune). În schimb, creşterea producţiei/ profitului/ cifrei de afaceri/ productivităţii cu X%, în termen de N luni de la finalizarea proiectului, poate reprezenta un obiectiv specific al proiectului. Obiectivul general poate fi formulat în legătură cu impactul estimat al proiectului (respectiv rezultatele pe termen lung). Având în vedere caracterul mai general al acestui obiectiv, el nu este neapărat o consecinţă directă a acestui proiect, putând fi un rezultat al mai multor proiecte, iniţiative, acţiuni ale solicitantului. De regulă, obiectivul general este mai greu de măsurat.

┌───────────┬────────┬────┬────┬────┬────┐
│Obiective │ │ │ │ │ │
│(Indicatori│UM │2016│2017│2018│2019│
│ţintă) │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼────┼────┼────┼────┤
│Cifra de │LEI │ │ │ │ │
│afaceri │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼────┼────┼────┼────┤
│Profit │LEI │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼────┼────┼────┼────┤
│Număr de │Număr │ │ │ │ │
│salariaţi │persoane│ │ │ │ │
└───────────┴────────┴────┴────┴────┴────┘


    B3. 7. Activitatea Codului CAEN pe care se solicită AFN:
     Servicii []
     Comerţ []
     Se va puncta astfel: 5 pct. pentru servicii şi 0 pct. pentru comerţ.


    C. În această secţiune faceţi analiza SWOT a acesteia.

┌───────────────────┬───────────────────┐
│Puncte tari │Puncte slabe │
├───────────────────┼───────────────────┤
│Oportunităţi │Ameninţări │
└───────────────────┴───────────────────┘    3. ISTORIC, MANAGEMENT, RESURSE UMANE, ACTIVITATE CURENTĂ
    3.1. Istoric
     Cum a apărut ideea Dvs. de afacere? Cum s-a dezvoltat societatea dumneavoastră de la înfiinţare şi până în prezent?
     Scurta descriere a ideii de afacere. De la ce a pornit ideea de afacere, dacă există un studiu relevant pe baza căruia s-a iniţiat acest tip de afacere, scurta descriere a activităţilor desfăşurate de societate de la înfiinţare şi până în prezent, etc.

    ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ │
    │ │
    │ │
    │ │
    │ ┌────────────┐ │
    └─┤ ├────────────────────────────────────────────────────────────┘
      └────────────┘┌──────────────────────────────────────┐
│Cifra de afaceri este realizată │
│preponderent din veniturile realizate │
│în │
│anul 2015, din domeniul(servicii/ │
│comerţ) pentru care se accesează │
│Programul (peste 50%) │
├──────────────────────────────────────┤
│Cifra de afaceri nu este realizată │
│preponderent din veniturile realizate │
│în │
│anul 2015, din domeniul (servicii/ │
│comerţ) pentru care se accesează │
│Programul (sub 50%) │
└──────────────────────────────────────┘

     Se va puncta astfel: 5 pct. cifra de afaceri este realizată preponderent din veniturile realizate în anul 2015, din domeniul (servicii/comerţ) pentru care se accesează Programul (peste 50%) şi 0 pct. cifra de afaceri este realizată preponderent din veniturile realizate în anul 2015, din domeniul (servicii/comerţ) pentru care se accesează Programul (sub 50%).
     Profitul net obţinut în exerciţiul financiar anterior

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘


     Profitul din exploatare obţinut în exerciţiul financiar anterior

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘


     Observaţie! Pierderea va fi trecută ca şi valoare negativă ex: - XXXXX
     Se va puncta astfel: 10 pct. dacă suma introdusă este > 0, în cazul profitului din exploatare.
     Se vor încărca în aplicaţie bilanţul la 2015, datele informative, contul de profit şi pierdere şi balanţa la 31.12.2015!
     Care au fost principalele etape de dezvoltare ale afacerii dumneavoastră până în prezent?/ Acţiuni întreprinse până la solicitarea AFN (dacă este cazul).
     Dezvoltarea şi evoluţia produselor/serviciilor precum şi evoluţia vânzărilor, profiturilor. Descrieţi evoluţia resurselor umane, a investiţiilor realizate, etc.

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘

     Ce activităţi generează azi profitul firmei şi sursele de dezvoltare?
     Afacerea/activitatea curentă. Descrieţi tipul de produse/servicii, caracteristicile acestora, principalele avantaje competitive ale produselor, principalele dezavantaje în raport cu concurenţa. Precizaţi sursele de dezvoltare ale afacerii (ex. proprii, credit bancar, finanţări nerambursabile, etc.)

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘


    3.2. Management, Resurse umane
     Management:

┌───────┬────────────────┬──────────┬────────────┐
│ │Funcţia în │ │Studii/ │
│Nume, │societate │ │Specializări│
│prenume│şi principalele │Experienţa│cu impact │
│şi │responsabilităţi│în domeniu│asupra │
│vârsta │pe scurt │ │afacerii │
│ │ │ │propuse │
├───────┼────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │
├───────┼────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │
├───────┼────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │
├───────┼────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │
└───────┴────────────────┴──────────┴────────────┘


     Ataşaţi un Curriculum Vitae pentru fiecare persoană din conducerea executivă şi orice altă persoană relevantă.
     De asemenea ataşaţi documente justificative care să ateste pregătirea în domeniu şi experienţa.
     Se vor ataşa documente justificative care să ateste pregătirea în domeniu şi experienţa.
     Reprezentant legal [] F
     [] M

     Vârsta reprezentat legal []
     Evidenţiaţi felul în care cunoştinţele/specializările/experienţa fiecăruia dintre manageri influenţează în mod pozitiv evoluţia firmei.
     Descrieţi şi explicaţi în detaliu atribuţiile, responsabilităţile, calificările şi expertiza managerilor, relevante pentru derularea în condiţii optime a activităţii firmei.

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘

     Resurse umane:

┌───────────────────────────────────┬──┐
│Număr de locuri de muncă pe │ │
│perioada │ │
│nedeterminată la momentul │ │
│înscrierii │[]│
│Încarcă registru REVISAL în format │[]│
│pdf.! │ │
│Număr mediu de locuri de muncă la │ │
│31.12.2015 │ │
└───────────────────────────────────┴──┘


     Notă: Se va puncta automat conform grilei de mai jos:

┌───────────────────────────────────┬──┐
│Întreprinderea are un număr mediu │ │
│de cel puţin 3 angajaţi la │15│
│31.12.2015 │ │
├───────────────────────────────────┼──┤
│Întreprinderea are un număr mediu │ │
│de cel puţin 2 angajaţi la │10│
│31.12.2015 │ │
├───────────────────────────────────┼──┤
│Întreprinderea are un număr mediu │5 │
│de 1 angajat la 31.12.2015 │ │
├───────────────────────────────────┼──┤
│Întreprinderea nu are angajaţi la │0 │
│31.12.2015 │ │
└───────────────────────────────────┴──┘

     Număr de locuri de muncă NOU create în urma implementării proiectului

┌───────┬─────────┬──────┬──────┬──────┐
│ │2016*) │2017 │2018 │2019 │
├───────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤
│Total │ │ │ │ │
└───────┴─────────┴──────┴──────┴──────┘

    *) Se va face dovada angajării persoanelor cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, la momentul depunerii documentaţiei de decont.
     Atenţie! Completarea tabelului de mai sus se face doar cu numărul de locuri de muncă nou create!
     Atenţie!! Punctajul este calculat în funcţie de locurile de muncă nou create în anul 2016!
     Se va calcula automat de către aplicaţie conform grilei pentru contractele de muncă noi încheiate în anul 2016 în perioada dintre semnarea contractului de finanţare şi depunerea decontului!
     X ≥ 2 = 10 puncte
     X = 1 =5 puncte

     Minim un loc de muncă din cele de mai sus creat pentru 1 absolvent începând cu anul 2014.

┌──────────────┬─────────────────┬─────┐
│DA (1 loc) [] │DA (2 locuri) [] │NU []│
└──────────────┴─────────────────┴─────┘


     Minim un loc de muncă din cele de mai sus creat pentru 1 şomer.

┌──────────────┬─────────────────┬─────┐
│DA (1 loc) [] │DA (2 locuri) [] │NU []│
└──────────────┴─────────────────┴─────┘


     Notă: Se acordă 5 puncte suplimentar pentru DA pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus creat pentru 1 absolvent începând cu anul 2014/şomer sau 10 puncte suplimentar pe DA pentru minim 2 locuri de muncă din cele de mai sus creat pentru 2 absolvenţi începând cu anul 2014/şomeri. Cele 2 locuri de muncă punctate suplimentar pot fi pentru 2 şomeri sau 2 absolvenţi sau pentru 1 şomer şi 1 absolvent.

    3.3. Activitatea curentă
    3.3.1. Produsele/serviciile actuale
     Descrieţi tipul de produse/servicii, caracteristicile acestora, procentul din cifra de afaceri, nivelurile de preţuri, principalele avantaje competitive ale produselor, principalele dezavantaje în raport cu concurenţa.
     Enumeraţi produsele-serviciile oferite.

┌─────────┬──────────┬──┬───────┬─────────┐
│ │Cantitatea│ │ │Pondere │
│Produs/ │vândută │ │Valoare│în │
│Serviciu │la ultima │UM│- lei │vânzările│
│ │raportare │ │ │totale │
│ │financiară│ │ │ │
├─────────┼──────────┼──┼───────┼─────────┤
│Produsul │ │ │ │ │
│1/ │ │ │ │ │
│Serviciul│ │ │ │ │
│1 │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──┼───────┼─────────┤
│Produsul │ │ │ │ │
│2/ │ │ │ │ │
│Serviciul│ │ │ │ │
│2 │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──┼───────┼─────────┤
│Produsul │ │ │ │ │
│3/ │ │ │ │ │
│Serviciul│ │ │ │ │
│3 │ │ │ │ │
└─────────┴──────────┴──┴───────┴─────────┘


    3.3.2. Principalii furnizori actuali de materii prime, materiale şi servicii

┌──────────┬──────────┬────────────┬──────────────┐
│ │Forma │Valoarea │ │
│ │juridică │anuală │Frecvenţa │
│Furnizori │şi │a │aprovizionării│
│ │localitate│achiziţiilor│ │
│ │ │(LEI) │ │
├─────────┬┼──────────┼────────────┼──────────────┤
│Materie ││ │ │ │
│primă/ ├┼──────────┼────────────┼──────────────┤
│serviciu ││ │ │ │
│Materiale├┼──────────┼────────────┼──────────────┤
│/mărfuri/││ │ │ │
│servicii ├┼──────────┼────────────┼──────────────┤
│ ││ │ │ │
├─────────┼┼──────────┼────────────┼──────────────┤
│Materie ││ │ │ │
│primă/ ├┼──────────┼────────────┼──────────────┤
│serviciu ││ │ │ │
│Materiale├┼──────────┼────────────┼──────────────┤
│/mărfuri/││ │ │ │
│servicii ├┼──────────┼────────────┼──────────────┤
│ ││ │ │ │
├─────────┼┼──────────┼────────────┼──────────────┤
│Materie ││ │ │ │
│primă/ ├┼──────────┼────────────┼──────────────┤
│serviciu ││ │ │ │
│Materiale├┼──────────┼────────────┼──────────────┤
│/mărfuri/││ │ │ │
│servicii ├┼──────────┼────────────┼──────────────┤
│ ││ │ │ │
└─────────┴┴──────────┴────────────┴──────────────┘


    3.3.3. Descrierea procesului tehnologic actual
     Prezentaţi fluxul tehnologic actual şi principalele utilaje şi echipamente utilizate în procesul tehnologic (se vor prezenta principalele activităţi necesare de la aprovizionarea cu materie primă până la vânzarea produselor şi echipamentele/utilajele aferente, inclusiv gradul de automatizare al acestora, capacitatea de producţie şi gradul de încărcare existent).
     Evidenţiaţi principalele probleme existente în fluxul tehnologic.
     Descrierea activităţii de comerţ/servicii, prezentarea principalelor activităţi de la aprovizionare până la vânzarea produselor/serviciilor. Descrieţi echipamentele necesare realizării activităţilor.

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘
    4. PREZENTAREA PROIECTULUI
    4.1. Descrierea proiectului de investiţii
     Precizaţi în ce constă proiectul şi care sunt principalele activităţi necesare pentru realizarea acestuia.
     Detaliaţi investiţiile ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului şi activităţile firmei pentru care sunt necesare fiecare dintre acestea.
     Detaliaţi activităţile şi subactivităţile prin care se va realiza proiectul de investiţii, menţionând etapele de derulare ale acestuia.

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘


    4.2. Adresa la care va fi implementat proiectul:
     Menţionaţi adresa la care va fi implementat proiectul de investiţii, detaliind caracteristicile spaţiului din perspectiva investiţiilor ce vor fi realizate prin proiect (inclusiv utilităţi şi facilităţi disponibile).

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘

     RURAL*) []
     URBAN []

    4.3. Modificările necesare a fi operate în structura şi numărul personalului angajat
     (Prezentaţi numărul de posturi create, tipul postului, calificarea necesară, salariul lunar propus.
     Noua organigramă poate fi ataşată, dacă e cazul).
     Pentru posturile nou create, în urma implementării proiectului de investiţii, evidenţiaţi modul în care cunoştinţele/specializările/experienţa fiecăruia dintre angajaţi va aduce plus valoare firmei. Descrieţi atribuţiile, responsabilităţile, strategia de dezvoltare a resurselor umane.

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘

     Notă: Se va încărca organigrama în aplicaţie.

    4.4. Dimensionare valoare de investiţie

┌──────────┬──────┬─────────┬────────────┬──────────┐
│Element de│Număr │Valoare │Document de │Durata de │
│investiţie│Bucăţi│eligibilă│fundamentare│amortizare│
│ │ │ │valoare │(ani) │
├──────────┼──────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
└──────────┴──────┴─────────┴────────────┴──────────┘

     Notă: Se vor încărca oferte ale elementelor de investiţii care se doresc a fi achiziţionate în cadrul proiectului.

    4.5. Activitatea autorizată pe codul CAEN pe care se accesează este desfăşurată din data de (zi/luna/an):

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘

     Se va puncta conform grilei de mai jos:

┌───────────────────────────────────┬──┐
│Desfăşoară efectiv activitate │ │
│autorizată pe codul CAEN pe care │10│
│accesează │ │
├───────────────────────────────────┼──┤
│Vechime activitate autorizată egală│10│
│sau mai mare de 12 de luni │ │
├───────────────────────────────────┼──┤
│Vechime activitate autorizată 6-12 │5 │
│luni │ │
├───────────────────────────────────┼──┤
│Vechime activitate autorizată 3-6 │0 │
│luni │ │
└───────────────────────────────────┴──┘

     Obs.: Vechimea activităţii autorizate se verifică în certificatul constatator la punctul sedii autorizate/activităţi autorizate.

    4.6. Plan de finanţare a proiectului
     Structura de finanţare a proiectului de investiţii:

┌─────────────────────────────┬────────┐
│ │Fără TVA│
│Sursa de finanţare ├───┬────┤
│ │RON│% │
├─────────────────────────────┼───┼────┤
│AFN │ │ │
├─────────────────────────────┼───┼────┤
│Aport propriu │ │ │
├─────────────────────────────┼───┼────┤
│TOTAL valoare de investiţie │ │100%│
└─────────────────────────────┴───┴────┘


     Se va puncta conform grilei de mai jos:

┌───────────────────────────────────┬──┐
│Valoarea aportului propriu │20│
├───────────────────────────────────┼──┤
│Valoarea procentului aferent │ │
│aportului propriu este ≥ 25% din │20│
│valoarea │ │
│eligibilă a proiectului │ │
├───────────────────────────────────┼──┤
│Valoarea procentului aferent │ │
│aportului propriu este ≥ 20% din │15│
│valoarea │ │
│eligibilă a proiectului │ │
├───────────────────────────────────┼──┤
│Valoarea procentului aferent │ │
│aportului propriu este ≥ 15% din │10│
│valoarea │ │
│eligibilă a proiectului │ │
└───────────────────────────────────┴──┘    4.7. Tipul de bunuri/servicii pentru care se solicită finanţarea în cadrul Programului:

┌─────────────────────────────────────┬───────────┬─────────────┬──────────────┐
│ │Codul de │Valoarea │Valoarea │
│Denumirea bunului/serviciului*1) │clasificare│estimată a │finanţării │
│ │(dacă este │cheltuielilor│nerambursabile│
│ │cazul)*2) │eligibile*3) │*4) │
├─────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤
│a) achiziţionarea de echipamente IT │ │ │ │
│tehnică de calcul (tip PC, format │ │ │ │
│din: unitate centrală, server, │ │ │ │
│monitor, imprimantă /copiator / │ │ │ │
│multifuncţională, inclusiv sisteme │ │ │ │
│portabile, licenţe │ │ │ │
│necesare desfăşurării activităţii) │ │ │ │
│conform Hotărârii Guvernului nr. 2139│ │ │ │
│/2004 pentru aprobarea Catalogului │ │ │ │
│privind clasificarea şi duratele │ │ │ │
│normale de funcţionare a mijloacelor │ │ │ │
│fixe, cu modificările şi completările│ │ │ │
│ulterioare; │ │ │ │
│Nu se pot achiziţiona mai multe │ │........ │....... │
│echipamente IT, din fiecare tip, │ │ │ │
│decât numărul total de angajaţi după │ │ │ │
│implementarea investiţiei cu │ │ │ │
│componentă nerambursabilă cu excepţia│ │ │ │
│activităţilor care necesită acest │ │ │ │
│lucru │ │ │ │
│(Ex: Internet cafe, instruire în │ │ │ │
│domeniul calculatoarelor, etc.) │ │ │ │
│1 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
│2 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
│3 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤
│b) achiziţionarea de cititoare pentru│ │ │ │
│cod de bare; │ │ │ │
│1 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
│2 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
│3 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤
│c) achiziţionarea de cântare │ │ │ │
│electronice cu/fără printer pentru │ │ │ │
│etichetare; │ │ │ │
│1 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
│2 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
│3 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤
│d) achiziţionarea de aparate de │ │ │ │
│marcat electronice fiscale; │ │ │ │
│1 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
│2 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
│3 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤
│e) achiziţionarea de echipamente │ │ │ │
│tehnologice, maşini, utilaje şi │ │ │ │
│instalaţii de lucru-inclusiv │ │ │ │
│software-ul aferent, aparate şi │ │ │ │
│instalaţii de măsurare, control şi │ │ │ │
│reglare necesare desfăşurării │ │ │ │
│activităţilor pentru care a solicitat│ │ │ │
│finanţare, conform Hotărârii │ │ │ │
│Guvernului nr. 2139/2004 pentru │ │ │ │
│aprobarea Catalogului privind │ │ │ │
│clasificarea şi duratele normale de │ │ │ │
│funcţionare a mijloacelor fixe, cu │ │ │ │
│modificările şi completările │ │ │ │
│ulterioare, cu excepţia jocurilor de │ │ │ │
│noroc mecanice, electrice, │ │ │ │
│electronice, meselor de biliard şi │ │ │ │
│automatelor muzicale; │ │ │ │
│1 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
│2 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
│3 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤
│f) achiziţionarea de electro şi │ │ │ │
│motostivuitoare conform grupa │ │ │ │
│2.3.6.8.1 din HG nr. 139/2004; │ │ │ │
│1 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
│2 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
│3 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤
│g) investiţiile în active necorporale│ │ │ │
│referitoare la brevete de │ │ │ │
│invenţie, mărci de produse şi │ │ │ │
│servicii (etichetare ecologică, │ │ │ │
│licenţe), software pentru comerţul on│ │ │ │
│line software necesar │ │ │ │
│desfăşurării activităţilor de │ │ │ │
│comercializare a produselor şi │ │ │ │
│serviciilor de piaţă; │ │ │ │
│1 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
│2 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
│3 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤
│h) achiziţionarea de bunuri prevăzute│ │ │ │
│la subgrupele 3.1 mobilier, │ │ │ │
│3.2 Aparatură birotică şi 3.3 Sisteme│ │ │ │
│de protecţie a valorilor │ │ │ │
│umane şi materiale (ex. Sisteme de │ │ │ │
│supraveghere video, sisteme │ │ │ │
│de alarmă), conform H.G. nr. 2139/ │ │ │ │
│2004 pentru aprobarea │ │ │ │
│Catalogului privind clasificarea şi │ │ │ │
│duratele normale de │ │ │ │
│funcţionare a mijloacelor fixe, cu │ │ │ │
│completările şi modificările │ │ │ │
│ulterioare; │ │ │ │
│1 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
│2 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
│3 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤
│i) achiziţionarea de autoutilitare │ │ │ │
│din categoria N1, N2, N3, cu │ │ │ │
│excepţia vehiculelor de teren simbol │ │ │ │
│G conform Ordinului MLPTL │ │ │ │
│nr. 211/2003 cu modificările şi │ │ │ │
│completările ulterioare, │ │ │ │
│respectiv cu excepţia vehiculelor de │ │ │ │
│transport rutier de mărfuri │ │ │ │
│în contul terţilor sau contra cost, │ │ │ │
│solicitate de │ │ │ │
│întreprinderile care efectuează │ │ │ │
│transport rutier de mărfuri în │ │ │ │
│contul terţilor sau contra cost; │ │ │ │
│1 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
│2 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
│3 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤
│j) certificarea unui sistem de │ │ │ │
│management al calităţii mediului/ │ │ │ │
│sănătăţii şi securităţii ocupaţionale│ │ │ │
│/siguranţei alimentelor, │ │ │ │
│în conformitate cu unul din │ │ │ │
│standardele: SR-EN-ISO 9001:2008 │ │ │ │
│(sistem de management al calităţii); │ │ │ │
│SR-EN-ISO 14001:2005 │ │ │ │
│(sistem de management de mediu); │ │ │ │
│SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem │ │ │ │
│de management al siguranţei │ │ │ │
│alimentelor); OHSAS 18001: 2007 │ │ │ │
│(sistem de management al sănătăţii şi│ │ │ │
│securităţii ocupaţionale), │ │ │ │
│simplu sau integrat │ │ │ │
│1 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
│2 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
│3 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤
│k) realizarea unei pagini web pentru │ │ │ │
│prezentarea activităţii │ │ │ │
│solicitantului şi a produselor sau │ │ │ │
│serviciilor promovate*5), │ │ │ │
│(inclusiv cheltuieli înregistrare │ │ │ │
│domeniu, fără hosting), pentru │ │ │ │
│operatorii care nu au altă pagină │ │ │ │
│web; │ │ │ │
│1 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
│2 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
│3 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤
│l) achiziţionarea de instalaţii/ │ │ │ │
│echipamente specifice în scopul │ │ │ │
│obţinerii unei economii de energie, │ │ │ │
│precum şi sisteme care │ │ │ │
│utilizează surse regenerabile/ │ │ │ │
│alternative de energie*6) pentru │ │ │ │
│eficientizarea activităţilor pentru │ │ │ │
│care a solicitat finanţare; │ │ │ │
│1 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
│2 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
│3 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤
│m) achiziţia de instalaţii de │ │ │ │
│încălzire sau climatizare aferente │ │ │ │
│spaţiului de comerţ sau servicii │ │ │ │
│1 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
│2 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
│3 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤
│n) participarea la cursuri de │ │ │ │
│instruire pentru formare/calificare │ │ │ │
│profesională / specializare / │ │ │ │
│perfecţionare profesională în │ │ │ │
│domeniul activităţilor de │ │ │ │
│comercializare a produselor şi │ │ │ │
│serviciilor de piaţă pentru care a │ │ │ │
│solicitat finanţare, │ │ │ │
│participarea la cursuri privind │ │ │ │
│noţiuni fundamentale de igienă │ │ │ │
│necesare în activităţile de │ │ │ │
│comercializare a produselor şi │ │ │ │
│serviciilor de piaţă; │ │ │ │
│1 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
│2 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
│3 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤
│o) comisionul de garantare aferent │ │ │ │
│anului acordării garanţiei, │ │ │ │
│datorat Fondului Naţional de │ │ │ │
│Garantare a Creditelor pentru │ │ │ │
│Întreprinderi Mici şi Mijlocii - S.A.│ │ │ │
│- I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) │ │ │ │
│în cazul garanţiilor acordate pentru │ │ │ │
│creditele contractate de │ │ │ │
│beneficiari în vederea realizării │ │ │ │
│planurilor de afaceri │ │ │ │
│acceptate în cadrul Programului, │ │ │ │
│pentru solicitanţii care │ │ │ │
│utilizează credit pentru │ │ │ │
│implementarea proiectului; │ │ │ │
│1 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
│2 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
│3 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤
│p) consultanţă pentru obţinerea │ │ │ │
│finanţării în cadrul programului. │ │ │ │
│1 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
│2 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
│3 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤
│q) consultanţa primită în scopul │ │ │ │
│întocmirii documentaţiei şi │ │ │ │
│implementării sistemelor de │ │ │ │
│management al calităţii/mediului/ │ │ │ │
│sănătăţii şi securităţii muncii/ │ │ │ │
│siguranţei produselor alimentare, │ │ │ │
│simplu sau integrat; │ │ │ │
│1 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
│2 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
│3 - │ │ │ │
│.....................................│ │ │ │
├─────────────────────────────────────┴───────────┼─────────────┼──────────────┤
│TOTAL*7) │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────┘

    *1) Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnică şi numărul de bucăţi.
     *2) Se va completa pentru activităţile de achiziţionare a mijloacelor fixe, conform Hotărârii de Guvern nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe.
     *3) Valoarea integrală a cheltuielilor eligibile fără TVA
     *4) 90% din valoarea cheltuielilor eligibile fără TVA, dar nu mai mult de valoarea maximă conform Anexei nr. 2 la procedură, pentru fiecare activitate/cheltuială eligibilă
     *5) Pagina web se realizează în limba română şi trebuie să fie funcţională la depunerea decontului.
     *6) Sursă regenerabilă de energie, conform definiţiei din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare.
     *7) Valoarea totală a AFN pentru fiecare beneficiar nu poate depăşi 135.000 lei.

    4.8. Ponderea investiţiilor
     Ponderea investiţiilor în mijloace fixe prevăzute la pct. 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT - tehnică de calcul) şi 2.3.6.8.1 (electro şi motostivuitoare) din HG nr. 2139/2004 reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile
     [] DA
     [] NU
     Se va puncta 15 puncte opţiunea DA.

     Ponderea investiţiilor în mijloace fixe prevăzute la pct. 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT - tehnică de calcul) şi 2.3.6.8.1 (electro şi motostivuitoare) din HG nr. 2139/2004 reprezintă mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile
     [] DA
     [] NU
     Se va puncta 10 puncte opţiunea DA.

     Ponderea investiţiilor în mijloace fixe prevăzute la pct. 2.1,2.2 (inclusiv echipamente IT - tehnică de calcul) şi 2.3.6.8.1 (electro şi motostivuitoare) din HG nr. 2139/2004 reprezintă mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile
     [] DA
     [] NU
     Se va puncta 5 puncte opţiunea DA.    5. ANALIZA PIEŢEI
     Descrierea principalilor clienţi-segmentul societăţii de piaţă, a principalilor furnizori, concurenţi, a poziţiei produselor/serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei.
     Care este tipul clienţilor dumneavoastră (individuali, comercianţi, cu ridicata, cu amănuntul, societăţi comerciale, agricultori etc.) - dacă este cazul:
     Poziţia produselor/serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei (Descrieţi principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastră comparativ cu cele oferite de concurenţă).
     Descrierea exactă a produsului:
    - în cazul produselor prezentaţi o descriere fizică, caracteristici tehnice, performanţe, utilitate, căror nevoi răspund, etc.
    – în cazul serviciilor, descrieţi trăsăturile caracteristice ale acestora, în aşa fel încât să se înţeleagă la ce servesc serviciile prestate de dvs.
    – în cazul comerţului, precizaţi gama de produse ce le veţi vinde şi aria de valorificare, dacă vânzarea este cu amănuntul sau cu ridicata şi dacă veţi furniza servicii specifice (post vânzare, transport, garanţie, reparaţii etc);

     Parametrii economici ai produsului (cost unitar, preţ vânzare unitar, adaos comercial, taxe, comisioane, marja importatorului etc).
     Descrieţi principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastră comparativ cu cele oferite de concurenţă).
     Definiţi piaţa dumneavoastră (prezentaţi caracteristicile specifice ale segmentului dumneavoastră de piaţă, căror nevoi se adresează: de ex. alimentaţie, vestimentaţie, electro-casnice, birotică, turism etc)
     Localizarea pieţei dumneavoastră (se va preciza amplasarea pieţei - locală, regională, naţională, internaţională etc. - cu detalii, dacă sunteţi în posesia lor):
     Tendinţele actuale ale pieţei (care sunt tendinţele actuale ale pieţei produsului/serviciului/comerţului dumneavoastră - declin, stagnare, progres lent, expansiune rapidă):
     Caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul dvs. (cerere zilnică, anuală, de sezon, evoluţia în ultimii ani şi cea previzibilă):
     Ce credeţi ca îi va determina pe potenţialii clienţi să cumpere produsul/serviciul dumneavoastră?
     Principalele avantaje ale noilor produse/servicii oferite (de ex. preţ, calitate, caracteristici noi, servicii post-vânzare):
     Politica produsului (descrieţi modul de prezentare a produsului/serviciului, aspectul comercial, ambalaj, tip de garanţii şi servicii prestate, dacă aveţi un singur produs/serviciu sau mai multe tipuri de produse/servicii etc):
     Politica de preţuri (precizaţi modul în care se va stabili preţul produsului/serviciului, dacă şi când veţi oferi reduceri de preţuri, cum vă situaţi faţă de concurenţi, explicaţi de ce):
     Politica de distribuţie (menţionaţi care sunt canalele dumneavoastră de distribuţie - vânzări directe, cu ridicata, intermediari, prin agenţi, la comandă etc):
     Modalităţi de vânzare (precizaţi care sunt modalităţile dumneavoastră de vânzare a produselor dumneavoastră: cu ridicata, cu amănuntul, prin magazine propriu, reţea de magazine specializate, la domiciliul clientului, dacă veţi angaja vânzători sau veţi folosi comercianţi independenţi, dacă veţi face export etc):
     Activităţi de promovare a vânzărilor (de ex.: publicitate, lansare oficială, pliante, broşuri, plata în rate):

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘    6.1. Descrierea procesului tehnologic
     Descrieţi pe scurt fluxul tehnologic şi modificările după implementarea proiectului.
     Evidenţiaţi modificările/îmbunătăţirile aduse de implementarea proiectului în flux.
     Descrieţi explicit fiecare bun sau serviciu achiziţionat şi modul de integrare în fluxul tehnologic/fluxul afacerii

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘


    6.2. Prezentaţi output-urile generate prin implementarea planului de investiţii în termeni de profit, CA şi cotă de piaţă
     Descrie pe fiecare bun achiziţionat output-urile generate prin implementarea planului de investiţii în termeni de profit, CA şi cotă de piaţă, cu poziţionarea echipamentelor înainte de investiţie şi după realizarea investiţiei (cu menţionarea exactă a locului fiecărui utilaj achiziţionat prin proiect în flux - pentru fundamentarea necesităţii achiziţiei acelor echipamente şi justificarea utilizării lor);
     Prezentarea rezultatelor cuantificate numeric urmare includerii utilajelor din proiect (pe fiecare în parte) în flux. Argumentaţi cele prezentate anterior.

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘


    7. JUSTIFICAREA NECESITĂŢII FINANŢĂRII NERAMBURSABILE ŞI A OPORTUNITĂŢII ACHIZIŢIEI
     Beneficiile aduse de finanţare şi modul în care finanţarea va încerca să soluţioneze problemele beneficiarului; ce aduce finanţarea în plus faţă de situaţia deja existentă; de ce este necesară finanţarea.

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘


    8. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
     Solicitantul va completa obligatoriu următoarele date:
     ● Descrierea punctelor tari care demonstrează că proiectul îşi va atinge obiectivele aşa cum au fost ele formulate;
     ● Se vor corela proiecţiile financiare pentru următorii trei ani;
     ● Va fi descris aportul asociatului în planul de investiţii (active existente sau care urmează a fi angajate de către beneficiar în activitatea curentă a societăţii : ex. autoutilitară, sediul social etc.);
     ● Va fi descris modul în care va reacţiona societatea la eventualele mişcări de pe piaţă;
     ● Va fi descris mixul de marketing care va asigura succesul afacerii.

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘

    *) Se vor încărca în aplicaţie următoarele : cash flow previzionat, contul de profit şi pierdere, bilanţul previzionat.

     Necorelarea părţii descriptive a planului de investiţii cu previziunile financiare, duce la respingerea proiectului!!!
     Toate punctele sunt obligatorii, sub sancţiunea respingerii planului de investiţii.

┌────────────────────────┬─────────────┐
│GRILĂ EVALUARE PLAN │Întreprinderi│
│INVESTIŢII │cu activitate│
│Comerţ 2016 │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Sectorul pe care │5 │
│accesează │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Servicii │5 │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Comerţ │0 │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Ponderea sectorului de │ │
│activitate pe care se │5 │
│accesează programul în │ │
│cifra de afaceri │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Cifra de afaceri este │ │
│realizată preponderent │ │
│din veniturile realizate│ │
│în anul 2015, din │5 │
│domeniul (servicii/ │ │
│comerţ) pentru care se │ │
│accesează Programul │ │
│(peste 50%) │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Cifra de afaceri nu este│ │
│realizată preponderent │ │
│din veniturile realizate│ │
│în anul 2015, din │0 │
│domeniul (servicii/ │ │
│comerţ) pentru care se │ │
│accesează Programul (sub│ │
│50%) │ │
├────────────────────────┴─────────────┤
│Obs.: Se regăsesc în bilanţul contabil│
│şi balanţa la 31.12.2015 │
├────────────────────────┬─────────────┤
│Management, resurse │15 │
│umane │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Întreprinderea are un │ │
│număr mediu de cel puţin│15 │
│3 angajaţi la 31.12.2015│ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Întreprinderea are un │ │
│număr mediu de cel puţin│10 │
│2 angajaţi la 31.12.2015│ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Întreprinderea are un │ │
│număr mediu de 1 angajat│5 │
│la 31.12.2015 │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Întreprinderea nu are │0 │
│angajaţi la 31.12.2015 │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Rezultate aşteptate după│ │
│implementarea planului │20 │
│de investiţii │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│locuri de muncă create ≥│10 │
│2 │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│locuri de muncă create =│5 │
│1 │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Punctaj suplimentar │ │
│pentru minim 1 loc de │ │
│muncă din cele de mai │5 │
│sus creat pentru 1 │ │
│absolvent începând cu │ │
│anul 2014/şomer. │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Punctaj suplimentar │ │
│pentru minim 2 locuri de│ │
│muncă din cele de mai │10 │
│sus create pentru 2 │ │
│absolvenţi începând cu │ │
│anul 2014/şomeri │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Ponderea investiţiilor │15 │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Ponderea investiţiilor │ │
│în mijloace fixe │ │
│prevăzute la pct 2.1, │ │
│2.2 (inclusiv │ │
│echipamente IT - tehnică│ │
│de calcul) şi 2.3.6.8.1 │ │
│(electro şi │15 │
│motostivuitoare) din HG │ │
│nr. 2139/2004 reprezintă│ │
│mai mult de 60% din │ │
│valoarea cheltuielilor │ │
│eligibile înscrise în │ │
│planul de investiţii │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Ponderea investiţiilor │ │
│în mijloace fixe │ │
│prevăzute la pct 2.1, │ │
│2.2 (inclusiv │ │
│echipamente IT - tehnică│ │
│de calcul) şi 2.3.6.8.1 │ │
│(electro şi │10 │
│motostivuitoare) din HG │ │
│nr. 2139/2004 reprezintă│ │
│mai mult de 50% din │ │
│valoarea cheltuielilor │ │
│eligibile înscrise în │ │
│planul de investiţii │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Ponderea investiţiilor │ │
│în mijloace fixe │ │
│prevăzute la pct 2.1, │ │
│2.2 (inclusiv │ │
│echipamente IT - tehnică│ │
│de calcul) şi 2.3.6.8.1 │ │
│(electro şi │5 │
│motostivuitoare) din HG │ │
│nr. 2139/2004 reprezintă│ │
│mai mult de 40% din │ │
│valoarea cheltuielilor │ │
│eligibile înscrise în │ │
│planul de investiţii │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Desfăşoară efectiv │ │
│activitate autorizată pe│10 │
│codul CAEN pe care │ │
│accesează │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Vechime activitate │ │
│autorizată egală sau mai│10 │
│mare de 12 de luni │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Vechime activitate │5 │
│autorizată 6-12 luni │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Vechime activitate │0 │
│autorizată 3-6 luni │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Obs: Vechimea │ │
│activităţii autorizate │ │
│se verifică în │ │
│certificatul constatator│ │
│la punctul Sedii │ │
│autorizate/Activităţi │ │
│autorizate │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Valoarea aportului │20 │
│propriu │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Valoarea procentului │ │
│aferent aportului │ │
│propriu este ≥ 25% din │20 │
│valoarea eligibilă a │ │
│proiectului │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Valoarea procentului │ │
│aferent aportului │ │
│propriu este ≥ 20% din │15 │
│valoarea eligibilă a │ │
│proiectului │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Valoarea procentului │ │
│aferent aportului │ │
│propriu este ≥ 15% din │10 │
│valoarea eligibilă a │ │
│proiectului │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Profit din exploatare la│10 │
│31.12.2015 │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Societatea A obţinut │ │
│profit din exploatare la│10 │
│31.12.2015 │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Societatea NU a obţinut │ │
│profit din exploatare la│0 │
│31.12.2015 │ │
└────────────────────────┴─────────────┘

     Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 puncte.
     Punctajul minim pentru aprobare este de 50 puncte.
     La punctaje egale va prevala:
    - numărul de locuri de muncă nou create,
    – numărul mediu de salariaţi la 31.12.2015,
    – valoarea procentului aferent aportului propriu;
    – valoarea profitului din exploatare la 31.12.2015;
    – ponderea investiţiei în mijloace fixe prevăzute la pct. 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT-tehnică de calcul) şi 2.3.6.8.1 (electro şi motostivuitoare) din HG nr. 2139/2004;
    – data şi ora înscrierii în program.    ANEXA 4

     la Procedură PO.IP-02 - Revizia 1
     Declaraţie pe propria răspundere
     Subsemnatul/Subsemnata ..........., identificat/identificată cu actul de identitate seria ......., nr. ....., eliberat de ........ la data de ......., cu domiciliul în localitatea ........., str. ..... nr. ........ bl. ......, sc. ......., ap. ............., sectorul/judeţul ......., în calitate de reprezentant legal al ............, declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.
     Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
    A. Declar pe propria răspundere că activităţile pentru care solicit finanţarea prin prezentul program nu fac obiectul altui ajutor de stat. Declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani*1):
    *1) Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori solicitării cererii de finanţare.
     [] nu am beneficiat de ajutor de stat şi de ajutoare de minimis la nivelul întreprinderii autonome, legate, partenere sau unice;
     [] am beneficiat de următoarele ajutoare de stat şi de ajutoare de minimis la nivelul de întreprindere autonomă, legată, parteneră sau unică:

┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Actul │ │
│ │Anul │ │ │normativ │ │
│ │acordării │Forma │Furnizorul│în baza │Cuantumul │
│Nr. │ajutorului│ajutorului│ajutorului│căruia │ajutorului│
│Crt.│de │de stat │de stat │a │acordat │
│ │stat │ │ │beneficiat│ │
│ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │finanţare │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
├────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┼──────────┤
│TOTAL │ │
└────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

     În conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 ale Tratatului CE publicat în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene OJL 52/2013.

    B. Declar pe propria răspundere că:
     ● întreprinderea nu se află în procedură de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment, executare silită, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii.
     ● întreprinderea nu are activităţile suspendate sau alte situaţii similare reglementate de lege.
     ● întreprinderea nu a beneficiat de ajutoare ilegale*2).
    *2) Ajutor ilegal înseamnă un ajutor de stat nou, pus în aplicare cu încălcarea condiţiilor prevăzute la articolul 93 alineatul (3) din tratat; în conformitate cu art. 93 alin. (3) din Tratat, orice planuri de acordare a unui nou ajutor trebuie notificate Comisiei şi puse în aplicare numai după autorizarea lor de către Comisie; întrucât, pentru a asigura respectarea articolului 93 din tratat, în special a obligaţiei de notificare şi a clauzei suspensive prevăzute la articolul 93 alineatul (3), Comisia trebuie să examineze toate cazurile de ajutor ilegal.

     ● nu au fost respinşi la finanţare în ultimii 5 ani în cadrul programelor naţionale derulate de furnizorul de ajutor de minimis pe motive de fraudare a procedurii (ex: achiziţii second hand, conflict de interese, etc.)
     ● împotriva întreprinderii nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.

    C. Declar pe propria răspundere că:
     [] Societatea deţine o pagină web pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor promovate;
     [] Societatea NU deţine o pagină web pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor promovate

    D. Declar pe propria răspundere că:
     Nu există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţii acestuia, între personalul din cadrul MECRMA/OTIMMC, rudele acestora până la gradul II inclusiv, afini şi ofertanţi sau atunci când ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie în cadrul achiziţiilor realizate de solicitanţii privaţi ai fondurilor nerambursabile ori în situaţia în care există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi personalul din cadrul MECRMA/OTIMMC rudele acestora până la gradul II inclusiv, respectiv afini.

    E. Declar pe propria răspundere că asociaţii/acţionarii societăţii:
     [] Nu au calitatea de asociaţi/acţionari în cadrul altor societăţi beneficiare de alocaţie financiară nerambursabilă la oricare din Programele derulate de către MECRMA în anul 2016;
     [] Societatea se încadrează la excepţia de la pct. 4.7 din procedură

    F. Declar pe propria răspundere că respect prevederile art. 3.2. lit. f) "nu au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în ultimii 3 ani şi nu au asociaţi sau acţionari care deţin sau au deţinut calitatea de asociaţi/acţionari ai altor societăţi care au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în ultimii 3 ani (2013, 2014, 2015). Asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot beneficia de AFN în cadrul prezentului program decât cu o singură societate."
    G. Declar pe propria răspundere că am beneficiat de finanţare în cadrul programelor naţionale
     [] DA, am beneficiat de finanţare în cadrul programelor naţionale
     [] NU am beneficiat de finanţare în cadrul programelor naţionale
     Dacă DA,

    H. Declar pe propria răspundere că am transmis formular de raportare tehnică pe o perioadă de 3 ani începând cu anul următor acordării AFN.
     Semnătura autorizată a solicitantului*3)
    *3) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea.

     Numele .........................
     Semnătura .............
     Data semnării .............

    ANEXA 5

     la Procedură PO.IP-02 - Revizia 1
     DECLARAŢIE
     privind încadrarea întreprinderii în
     categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
    I. Date de identificare a întreprinderii
     Denumirea întreprinderii ....................
     Adresa sediului social ......................
     Cod unic de înregistrare .............................
     Numele şi funcţia .......(Preşedintele Consiliului de Administraţie, Director General sau echivalent).......

    II. Tipul întreprinderii
     Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
     [] Întreprindere autonomă - În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 6 la procedură.
     [] Întreprindere parteneră - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 6 la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
     [] Întreprindere legată - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 6 la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.


    III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1)
    *1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.

┌──────────────────────────────────────┐
│Exerciţiul financiar de referinţă*2) │
├──────────────┬─────────────┬─────────┤
│ │Cifra de │Active │
│Numărul mediu │afaceri │totale │
│anual de │anuală netă │(mii lei/│
│salariaţi │(mii lei/mii │mii euro)│
│ │euro) │ │
├──────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │
├──────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │
└──────────────┴─────────────┴─────────┘

    *2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi, respectiv pentru anul 2015.

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Important: │ │
│Precizaţi dacă, │ │
│faţă de │ │
│exerciţiul │ │
│financiar anterior,│Nu │
│datele financiare │Da (în acest caz │
│au înregistrat │se va completa şi │
│modificări care │ataşa │
│determină │o declaraţie │
│încadrarea │referitoare la │
│întreprinderii │exerciţiul │
│într-o altă │financiar │
│categorie │anterior) │
│(respectiv │ │
│microîntreprindere,│ │
│întreprindere mică,│ │
│mijlocie │ │
│sau mare). │ │
└───────────────────┴──────────────────┘


     Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea. Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*3)
    *3) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

     Numele .................
     Funcţia ................
     Semnătura ..............
     Data semnării: ............

    ANEXA 6

     la Procedură PO.IP-02 - Revizia 1
     CALCULUL
     pentru întreprinderile partenere sau legate
     Secţiunile care trebuie incluse, după caz:
    - secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale);
    – secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).

     Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

┌─────────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă - anul 2015 │
├────────────────┬─────────┬───────┬──────┤
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │Total │
│ │Numărul │afaceri│active│
│ │mediu │anuală │(mii │
│ │anual de │netă │lei/ │
│ │salariaţi│(mii │mii │
│ │ │lei/ │euro) │
│ │ │mii │ │
│ │ │euro) │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. Datele*1) │ │ │ │
│întreprinderii │ │ │ │
│solicitante sau │ │ │ │
│din situaţiile │ │ │ │
│financiare │ │ │ │
│anuale │ │ │ │
│consolidate (se │ │ │ │
│vor introduce │ │ │ │
│datele din │ │ │ │
│tabelul B1 din │ │ │ │
│secţiunea B*2) │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. Datele │ │ │ │
│cumulate*1) în │ │ │ │
│mod proporţional│ │ │ │
│ale tuturor │ │ │ │
│întreprinderilor│ │ │ │
│partenere, dacă │ │ │ │
│este cazul (se │ │ │ │
│vor introduce │ │ │ │
│datele din │ │ │ │
│secţiunea A) │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. Datele │ │ │ │
│cumulate ale │ │ │ │
│tuturor │ │ │ │
│întreprinderilor│ │ │ │
│legate*1) (dacă │ │ │ │
│există) - dacă │ │ │ │
│nu au fost deja │ │ │ │
│incluse prin │ │ │ │
│consolidare la │ │ │ │
│pct. 1 din acest│ │ │ │
│tabel (se vor │ │ │ │
│introduce datele│ │ │ │
│din tabelul B2 │ │ │ │
│din secţiunea B)│ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│TOTAL │ │ │ │
└────────────────┴─────────┴───────┴──────┘

    *1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi.
     *2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.

     Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din Anexa nr. 5-la procedură.
    SECŢIUNEA A
    ÎNTREPRINDERI PARTENERE
     Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.
    1. Date de identificare şi date financiare preliminare
     Tabelul A.1.

┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬──────┐
│Întreprinderea parteneră - Date de identificare │ │Cifra │ │
├──────────────┬────────┬────────────┬──────────────┤ │de │ │
│ │ │ │Numele şi │ │afaceri│Active│
│ │ │ │prenumele │Numărul │anuală │totale│
│Numele sau │Adresa │ │Preşedintelui │mediu │netă │(mii │
│denumirea │sediului│Cod unic de │Consiliului de│anual de │(mii │lei/ │
│întreprinderii│social │înregistrare│Administraţie,│salariaţi│lei/ │mii │
│ │ │ │Director │ │mii │euro) │
│ │ │ │General │ │euro) │ │
│ │ │ │sau echivalent│ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│5. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│6. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│7. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│8. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┴────────┴────────────┴──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│Total │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴──────┘

     NOTĂ:
     Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.
     Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).
     Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.     FIŞA DE PARTENERIAT
    1. Date de identificare a întreprinderii
     Denumirea întreprinderii ....................
     Adresa sediului social ........................
     Codul unic de înregistrare ....................
     Numele, prenumele şi funcţia ........ Preşedintelui Consiliului de Administraţie, Directorului General sau echivalent .........

    2. Date referitoare la întreprinderea legată

┌──────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă - anul 2015 │
├─────┬────────────┬────────┬──────────┤
│ │ │Cifra de│ │
│ │ │afaceri │ │
│ │Numărul │anuală │Active │
│ │mediu anual │netă │totale*2) │
│ │de │(mii lei│(mii lei/ │
│ │salariaţi*1)│/ │mii euro) │
│ │ │mii │ │
│ │ │euro) │ │
├─────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴────────────┴────────┴──────────┘

    *1) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
     *2) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.
     NOTĂ:
     Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.


    3. Calculul proporţional
    a) Indicaţi exact proporţia deţinută*3) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă:
     ......................................................................
     Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată)
     ......................................................................

    b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 2.
     Tabelul de parteneriat - A.2

┌─────────┬─────────┬────────┬─────────┐
│ │ │Cifra de│ │
│ │Numărul │afaceri │ │
│ │mediu │anuală │Active │
│Procent │anual │netă │totale*3)│
│ │de │(mii lei│(mii lei/│
│ │salariaţi│/ │mii euro)│
│ │ │mii │ │
│ │ │euro) │ │
├─────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│Valoare │ │ │ │
│rezultată│ │ │ │
│în urma │ │ │ │
│aplicării│ │ │ │
│celui mai│ │ │ │
│mare │ │ │ │
│procent │ │ │ │
│la datele│ │ │ │
│introduse│ │ │ │
│în │ │ │ │
│tabelul │ │ │ │
│de la │ │ │ │
│pct. 1. │ │ │ │
└─────────┴─────────┴────────┴─────────┘

    *3) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră.
        Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.    SECŢIUNEA B
    ÎNTREPRINDERI LEGATE
    1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:
     Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).
     Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).
     NOTĂ:
     Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*4).
    *4) Definiţia întreprinderii legate din Ordonanţa de Guvern nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.    2. Metode de calcul pentru fiecare caz
     Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.
     Tabelul B1

┌─────┬────────────┬────────┬──────────┐
│ │ │Cifra de│ │
│ │ │afaceri │ │
│ │Numărul │anuală │Active │
│ │mediu anual │netă │totale │
│ │de │(mii lei│(mii lei/ │
│ │salariaţi*5)│/ │mii euro) │
│ │ │mii │ │
│ │ │euro) │ │
├─────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴────────────┴────────┴──────────┘

    *5) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
     Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".

┌───────────────────────────────────────────────────┐
│Identificarea întreprinderilor incluse prin │
│consolidare │
├──────────────┬────────┬────────────┬──────────────┤
│ │ │ │Numele şi │
│Întreprinderea│ │ │prenumele │
│legată │Adresa │ │Preşedintelui │
│(denumire/ │sediului│Cod unic de │Consiliului de│
│date de │social │înregistrare│Administraţie,│
│identificare) │ │ │Director │
│ │ │ │General │
│ │ │ │sau echivalent│
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│A. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│B. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│C. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│D. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│E. │ │ │ │
└──────────────┴────────┴────────────┴──────────────┘

     NOTĂ:
     Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A.     Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.
     Tabelul B2

┌──────────────┬─────────┬───────┬──────┐
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │Active│
│ │Numărul │afaceri│totale│
│Întreprinderea│mediu │anuală │(mii │
│numărul: │anual │netă │lei/ │
│ │de │(mii │mii │
│ │salariaţi│lei/ │euro) │
│ │ │mii │ │
│ │ │euro) │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1.*) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2.*) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3.*) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│4.*) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│5.*) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│Total │ │ │ │
└──────────────┴─────────┴───────┴──────┘

     NOTĂ
     Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate)     Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*6)
    *6) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)


     Numele ...........
     Funcţia ................
     Semnătura ..................
     Data semnării .................
     FIŞA
     privind legătura dintre întreprinderi nr. ......
     din tabelul B2, secţiunea B
     (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt
     incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)
    1. Date de identificare a întreprinderii
     Denumirea întreprinderii .........................
     Adresa sediului social ..............................
     Codul unic de înregistrare ......................
     Numele, prenumele şi funcţia ..... Preşedintelui Consiliului de Administraţie, Directorului General sau echivalent .......

    2. Date referitoare la întreprindere

┌──────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă-anul 2015 │
├─────┬────────────┬────────┬──────────┤
│ │ │Cifra de│ │
│ │ │afaceri │ │
│ │Numărul │anuală │Active │
│ │mediu anual │netă │totale │
│ │de │(mii lei│(mii lei/ │
│ │salariaţi*7)│/ │mii euro) │
│ │ │mii │ │
│ │ │euro) │ │
├─────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴────────────┴────────┴──────────┘

        Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.
     NOTĂ:
     Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.
     Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A.


     Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic*8)
    *8) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)

     Numele ..................
     Funcţia .....................
     Semnătura ...................
     Data semnării ....................

    ANEXA nr. 7

     la Procedură PO.IP-02 - Revizia 1
     CERERE-TIP DE ELIBERARE A ALOCAŢIEI FINANCIARE NERAMBURSABILE
     (Se completează toate rubricile din formularul-tip
     în limba română, prin tehnoredactare)
     Subscrisa ........... având datele de identificare menţionate mai jos, reprezentată legal prin dl/dna ......., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ........ nr. ...... eliberat la data de .........., cu domiciliul în localitatea ........... str. ........ nr. ....... bl. ...... sc. ....... ap. ..... sectorul/judeţul ........., cod poştal ......... solicit eliberarea alocaţiei financiare nerambursabile în condiţiile prevederilor Programului aprobat prin Ordinul Ministrului nr. ..........
     Datele de identificare ale operatorului economic:
     Denumirea operatorului economic ......................
     Data înregistrării ..........................
     Nr. de ordine la Oficiul Registrului Comerţului ..............
     Codul unic de înregistrare ...................
     Sediul/Adresa ........................
     Telefon ......... Fax ......... E-mail ..............
     Nr. cont (5070)*1) în care se solicită transferarea AFN (RO) .........., deschis la Trezoreria ................
    *1) Pentru operatorii economici care îndeplinesc toate condiţiile de eligibilitate, în contul ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, în condiţiile Ordonanţei de Guvern nr. 146/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

     Cont bancar*2) ......... deschis la Banca ...............
    *2) În conturile deschise la bănci comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la trezoreria Statului în condiţiile Ordonanţei de Guvern nr. 146/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

     Nr. Planului de investiţii- număr RUE ...................
     Nr. Notificării privind Acordul de principiu pentru finanţare ............
     Anexez la prezenta documentele justificative prevăzute în anexa nr. 10, secţiunea C la prezenta procedură.
     FORMULARUL DE DECONT*4)
    *4) La prezentul decont se vor anexa documentele justificative în original şi în copie certificată, prevăzute în anexa nr. 2 la procedură.
     Denumirea operatorului economic ..............

┌────┬──────────────┬──────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────┬────────┬────────┐
│ │ │ │Factura │Instrumente de plată*7) │ │ │ │
│ │ │ ├───────┬────────┬───────┼────────────┬───┬────┬───────┤ │ │ │
│ │ │ │ │ │Valoare│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │factură│ │ │ │ │Valoare │Valoare │Valoare │
│Nr. │Denumirea │Codul de │ │ │cu TVA │ │ │ │ │AFN │AFN │AFN │
│crt.│activităţii*5)│Clasificare*6)│Nr. │Data ├───────┤Felul │Nr.│Data│Valoare│solicitată│aprobată│aprobată│
│ │ │ │factură│facturii│Valoare│documentului│ │ │cu TVA │ │UPSEC*8)│UMCR*8) │
│ │ │ │ │ │factură│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │fără │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │TVA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────┼────────────┼───┼────┼───────┼──────────┼────────┼────────┤
│1 │ │ │ │ ├───────┤ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────┼────────────┼───┼────┼───────┼──────────┼────────┼────────┤
│2 │ │ │ │ ├───────┤ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────┼────────────┼───┼────┼───────┼──────────┼────────┼────────┤
│3 │ │ │ │ ├───────┤ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────┴──────────────┴───────┴────────┼───────┼────────────┴───┴────┼───────┼──────────┼────────┼────────┤
│TOTAL ├───────┤░░░░░░░░░░░░░░ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────────────┴───────┴──────────┴────────┴────────┘

     *5) Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnică şi numărul de bucăţi.
     *6) Unde este cazul.
     *7) Ordine de plată/chitanţă/cotor filă CEC/foaie de vărsământ, bilet la ordin trecut prin bancă, dispoziţii de plată externe în cazul importurilor, traduse în limba română şi legalizate.
     *8) Se va completa de OTIMMC
    Reprezentantul legal/Împuternicitul operatorului economic*8)
    *8) Se va completa de OTIMMC
     Numele: ...........
     Funcţia: ................
     Semnătura ................
     Data semnării: .................
     Pentru plăţile efectuate în valută, conversia se face utilizându-se cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ziua publicării procedurii în Monitorul Oficial al României.
     Viza UPSEC*8)

┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │Coordonator│Verificator│Verificator│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Nume şi │ │ │ │
│prenume │ │ │ │
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Semnătura│ │ │ │
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Data │ │ │ │
├─────────┼───────────┴───────────┴───────────┤
│Aprobat │ │
│(lei) │ │
└─────────┴───────────────────────────────────┘

     Viza UMCR*8)
    *8) Se va completa de OTIMMC

┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │Coordonator│Verificator│Verificator│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Nume şi │ │ │ │
│prenume │ │ │ │
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Semnătura│ │ │ │
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Data │ │ │ │
├─────────┼───────────┴───────────┴───────────┤
│Bun de │ │
│plată │ │
│(lei) │ │
└─────────┴───────────────────────────────────┘


    ANEXA 8

     la Procedură PO.IP-02 - Revizia 1
     CERERE-TIP DE RENUNŢARE TOTALĂ SAU PARŢIALĂ A
     FINANŢĂRII PENTRU CARE EXISTĂ ACORD DE PRINCIPIU
     (Se completează în cazul modificării uneia dintre condiţiile
     în care s-a obţinut acordul de principiu asupra finanţării)
     Subscrisa ........... având datele de identificare menţionate la secţiunea A, reprezentată legal prin dl/dna ................., având calitatea de .............. renunţ la finanţarea pentru categoriile de cheltuieli prezentate în secţiunea B.
    SECŢIUNEA A
    Prezentarea operatorului economic
     Denumirea operatorului economic ...........................
     Adresa .............................
     Telefon ....... Fax ..... E-mail ........... Cod poştal .........
     Data înregistrării .................
     Nr. de ordine în Registrul Comerţului ..............
     Codul unic de înregistrare ...................
     Nr. Planului de investiţii-număr RUE .....................
     Nr. Notificare .........................
     Valoarea totală pentru care se solicită renunţarea la finanţare .......
     Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*1)
    *1) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)

     Numele ..................
     Funcţia: ............
     Semnătura ..................
     Data semnării: .................
     Notă: această cerere se completează numai în cazul în care se renunţă în totalitate la cel puţin una din activităţi.
    SECŢIUNEA B
    Cheltuieli pentru care se solicită renunţarea la finanţare în cadrul Programului

┌─────────────────────────────────────┬──────────┐
│ │Valoarea │
│ │finanţării│
│ │pentru │
│Denumirea activităţii*2) │care │
│ │se │
│ │solicită │
│ │renunţarea│
│ │(lei) │
├─────────────────────────────────────┼──────────┤
│achiziţionarea de echipamente IT │ │
│tehnică de calcul (tip PC, format │ │
│din: unitate centrală, server, │ │
│monitor, imprimantă / copiator / │ │
│multifuncţională, inclusiv sisteme │ │
│portabile, licenţe necesare │ │
│desfăşurării activităţii) conform │ │
│Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 │ │
│pentru aprobarea Catalogului privind │ │
│clasificarea şi duratele normale de │....... │
│funcţionare a mijloacelor fixe, cu │ │
│modificările şi completările │ │
│ulterioare; │ │
│1 - │ │
│.....................................│ │
│2 - │ │
│.....................................│ │
│3 - │ │
│.....................................│ │
├─────────────────────────────────────┼──────────┤
│achiziţionarea de cititoare pentru │ │
│cod de bare; │ │
│1 - │ │
│.....................................│ │
│2 - │ │
│.....................................│ │
│3 - │ │
│.....................................│ │
├─────────────────────────────────────┼──────────┤
│achiziţionarea de cântare electronice│ │
│cu/fără printer pentru etichetare; │ │
│1 - │ │
│.....................................│ │
│2 - │ │
│.....................................│ │
│3 - │ │
│.....................................│ │
├─────────────────────────────────────┼──────────┤
│achiziţionarea de aparate de marcat │ │
│electronice fiscale; │ │
│1 - │ │
│.....................................│ │
│2 - │ │
│.....................................│ │
│3 - │ │
│.....................................│ │
├─────────────────────────────────────┼──────────┤
│achiziţionarea de echipamente │ │
│tehnologice maşini, utilaje şi │ │
│instalaţii de lucru - inclusiv │ │
│software-ul aferent, aparate şi │ │
│instalaţii de măsurare, control şi │ │
│reglare necesare desfăşurării │ │
│activităţilor pentru care a solicitat│ │
│finanţare, conform Hotărârii │ │
│Guvernului nr. 2139/2004 pentru │ │
│aprobarea Catalogului privind │ │
│clasificarea şi duratele normale de │ │
│funcţionare a mijloacelor fixe, cu │ │
│modificările şi completările │ │
│ulterioare, cu exceptia jocurilor de │ │
│noroc mecanice, electrice, │ │
│electronice, meselor de biliard şi │ │
│automatelor muzicale │ │
│1 - │ │
│.....................................│ │
│2 - │ │
│.....................................│ │
│3 - │ │
│.....................................│ │
├─────────────────────────────────────┼──────────┤
│achiziţionarea de electro şi │ │
│motostivuitoare conform grupa │ │
│2.3.6.8.1 din HG nr. 2139/2004; │ │
│1 - │ │
│.....................................│ │
│2 - │ │
│.....................................│ │
│3 - │ │
│.....................................│ │
├─────────────────────────────────────┼──────────┤
│investiţiile în active necorporale │ │
│referitoare la brevete de invenţie, │ │
│mărci de produse şi servicii │ │
│(etichetare ecologică, licenţe), │ │
│software pentru comerţul on line, │ │
│software necesar desfăşurării │ │
│activităţilor de comercializare a │ │
│produselor şi serviciilor de piaţă. │ │
│1 - │ │
│.....................................│ │
│2 - │ │
│.....................................│ │
│3 - │ │
│.....................................│ │
├─────────────────────────────────────┼──────────┤
│achiziţionarea de bunuri prevăzute la│ │
│subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 │ │
│Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de │ │
│protecţie a valorilor umane şi │ │
│materiale (ex. sisteme de │ │
│supraveghere video, sisteme de │ │
│alarmă), conform H.G. nr. 2139/2004 │ │
│pentru aprobarea Catalogului privind │ │
│clasificarea şi duratele normale de │ │
│funcţionare a mijloacelor fixe, cu │ │
│completările şi modificările │ │
│ulterioare; │ │
│1 - │ │
│.....................................│ │
│2 - │ │
│.....................................│ │
│3 - │ │
│.....................................│ │
├─────────────────────────────────────┼──────────┤
│autoutilitare din categoria N1, N2, │ │
│N3, cu exceptia vehiculelor de teren │ │
│simbol G conform Ordinului MLTPL nr. │ │
│211/2003 cu modificările şi │ │
│completările ulterioare, respectiv cu│ │
│excepţia vehiculelor de transport │ │
│rutier de mărfuri în contul terţilor │ │
│sau contra cost, solicitate de │ │
│întreprinderile care efectuează │ │
│transport rutier de mărfuri în contul│ │
│terţilor sau contra cost; │ │
│1 - │ │
│.....................................│ │
│2 - │ │
│.....................................│ │
│3 - │ │
│.....................................│ │
├─────────────────────────────────────┼──────────┤
│certificarea unui sistem de │ │
│management al calităţii/ mediului/ │ │
│sănătăţii şi securităţii ocupaţionale│ │
│/siguranţei alimentelor, în │ │
│conformitate cu unul din standardele:│ │
│SR-EN-ISO 9001:2008 (sistem de │ │
│management al calităţii); SR-EN- ISO │ │
│14001:2005 (sistem de management de │ │
│mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem │ │
│de management al siguranţei │ │
│alimentelor); OHSAS 18001: 2007 │ │
│(sistem de management al sănătăţii şi│ │
│securităţii ocupaţionale), simplu sau│ │
│integrat; │ │
│1 - │ │
│.....................................│ │
│2 - │ │
│.....................................│ │
│3 - │ │
│.....................................│ │
├─────────────────────────────────────┼──────────┤
│realizarea unei pagini web pentru │ │
│prezentarea activităţii │ │
│solicitantului şi a produselor sau │ │
│serviciilor promovate, (inclusiv │ │
│cheltuieli înregistrare domeniu, fără│ │
│hosting), pentru operatorii care nu │ │
│au altă pagină web; │ │
│1 - │ │
│.....................................│ │
│2 - │ │
│.....................................│ │
│3 - │ │
│.....................................│ │
├─────────────────────────────────────┼──────────┤
│achiziţionarea de instalaţii/ │ │
│echipamente specifice în scopul │ │
│obţinerii unei economii de energie, │ │
│precum şi sisteme care utilizează │ │
│surse regenerabile/alternative de │ │
│energie*3) pentru eficientizarea │ │
│activităţilor pentru care a solicitat│ │
│finanţare; │ │
│1 - │ │
│.....................................│ │
│2 - │ │
│.....................................│ │
│3 - │ │
│.....................................│ │
├─────────────────────────────────────┼──────────┤
│achiziţionarea de instalaţii de │ │
│încălzire sau climatizare aferente │ │
│spaţiului de comerţ sau servicii; │ │
│1 - │ │
│.....................................│ │
│2 - │ │
│.....................................│ │
│3 - │ │
│.....................................│ │
├─────────────────────────────────────┼──────────┤
│participarea la cursuri de instruire │ │
│pentru formare / calificare │ │
│profesională/ specializare/ │ │
│perfecţionare profesională în │ │
│domeniul activităţilor de │ │
│comercializare a produselor şi │ │
│serviciilor de piaţă pentru care a │ │
│solicitat finanţare, participarea la │ │
│cursuri privind noţiuni fundamentale │ │
│de igienă necesare în activităţile de│ │
│comercializare a produselor şi │ │
│serviciilor de piaţă. │ │
│1 - │ │
│.....................................│ │
│2 - │ │
│.....................................│ │
│3 - │ │
│.....................................│ │
├─────────────────────────────────────┼──────────┤
│comisionul de garantare aferent │ │
│anului acordării garanţiei, datorat │ │
│Fondului Naţional de Garantare a │ │
│Creditelor pentru Întreprinderi Mici │ │
│şi Mijlocii - S.A. - I.F.N. │ │
│(F.N.G.C.I.M.M.) în cazul garanţiilor│ │
│acordate pentru creditele contractate│ │
│de beneficiari în vederea realizării │ │
│planurilor de afaceri acceptate în │ │
│cadrul Programului, pentru │ │
│solicitanţii care asigură aportul │ │
│propriu din credit; │ │
│1 - │ │
│.....................................│ │
│2 - │ │
│.....................................│ │
│3 - │ │
│.....................................│ │
├─────────────────────────────────────┼──────────┤
│servicii de consultanţa primită în │ │
│scopul întocmirii documentaţiei şi │ │
│implementării sistemelor de │ │
│management al calităţii/mediului/ │ │
│sănătăţii şi securităţii muncii/ │ │
│siguranţei produselor alimentare, │ │
│simplu sau integrat; │ │
│1 - │ │
│.....................................│ │
│2 - │ │
│.....................................│ │
│3 - │ │
│.....................................│ │
├─────────────────────────────────────┼──────────┤
│consultanţă pentru obţinerea │ │
│finanţării în cadrul prezentului │ │
│program. │ │
│1 - │ │
│.....................................│ │
│2 - │ │
│.....................................│ │
│3 - │ │
│.....................................│ │
├─────────────────────────────────────┼──────────┤
│consultanţa primită în scopul │ │
│întocmirii documentaţiei şi │ │
│implementării sistemelor de │ │
│management al calităţii/mediului/ │ │
│sănătăţii şi securităţii muncii/ │ │
│siguranţei produselor alimentare, │ │
│simplu sau integrat; │ │
│1 - │ │
│.....................................│ │
│2 - │ │
│.....................................│ │
│3 - │ │
│.....................................│ │
├─────────────────────────────────────┼──────────┤
│TOTAL │ │
└─────────────────────────────────────┴──────────┘

    *2) Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnică şi numărul de bucăţi
     *3) Sursă regenerabilă de energie, conform definiţiei din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare.
    SECŢIUNEA C

     Declaraţie pe propria răspundere
     Subsemnatul (a) .........., identificat (ă) cu B.I./C.I. seria ........ nr. ...... eliberat la data de ........, cu domiciliul în localitatea str. ......... nr. ......... bl. ......... sc. ........ ap. ........ sectorul/judeţul ......, în calitate de reprezentant legal al operatorului economic ............., declar pe propria răspundere că renunţ (total sau parţial) la finanţarea în valoare de ........ lei pentru care am primit acordul de principiu al OTIMMC .......... Contractul de finanţare nr. ......... din ..........
     Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic*4)
    *4) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)

     Numele .......................
     Funcţia: .................
     Semnătura .......................
     Data semnării: ........................

    ANEXA 9

     la Procedură PO.IP-02 - Revizia 1
     ANGAJAMENT
     Subsemnatul(a) ........... domiciliat(ă) în ............, identificat(ă) cu B.I./C.I. seria nr. ......... eliberat de ......... la data de ......., reprezentant legal/împuternicit al S.C. ...... cu sediul în ........., mă oblig prin prezentul angajament să raportez efectele participării la Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă 2016 către Unitatea Monitorizare, Control şi Raportare din cadrul OTIMMC ...... pe o perioada de 3 (trei) ani, începând cu anul următor acordării alocaţiei financiare nerambursabile, prin completarea şi transmiterea prin poştă sau prin fax a formularului prevăzut în anexa la acest angajament.
     Semnătura ................ (numele şi funcţia semnatarului autorizat să reprezinte întreprinderea)
     Data întocmirii ................
     Semnătura .................
    ANEXA 1

     la angajament
    FORMULAR DE RAPORTARE*1) PENTRU PROGRAMUL DE DEZVOLTARE
    A ACTIVITĂŢILOR DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR DE PIAŢĂ
     (Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare)
     *1) Se completează pentru următorii 3 ani bugetari începând cu anul 2017
     Perioada pentru raportare: anul ..........
     Datele de identificare a operatorului economic:
     Denumirea operatorului economic ..............
     Adresa .............................
     Telefon: ......... Fax: ........... E-mail .......... Cod poştal ........
     Data înregistrării operatorului economic .........................
     Numărul de înmatriculare în Registrul comerţului (după caz) .............
     Codul unic de înregistrare (după caz) .....................
     Am accesat programul în anul bugetar 2016, Contractul de finanţare nr. ......../zz.ll.aa., iar eliberarea alocării specifice individuale s-a efectuat în perioada: .........
     Date de raportare:
    - Cifra de afaceri ................ lei;
    – Creşterea cifrei de afaceri faţă de anul anterior ........... %;
    – Profitul/ Pierderea brut(ă): ............... lei;
    – Creşterea profitului brut faţă de anul anterior ............ %;
    – Numărul mediu anual de personal ..................;
    – Creşterea numărului mediu anual de personal faţă de anul anterior .......... %.
    – Numărul de contracte încheiate ...............
    – Creşterea numărului de contracte încheiate faţă de anul anterior .............%;
    – Ponderea diversificării produselor vândute/serviciilor prestate (în cadrul aceluiaşi cod CAEN) ..........%
    – Valoarea investiţiei realizate pentru care a solicitat finanţare: ............... lei;
    – Rentabilitatea capitalului angajat % (Profit brut/Capital angajat) ............;
    – Marja brută din vânzări % .............;

     Subsemnatul/Subsemnata ........., identificat/identificată cu actul de identitate seria ..........., nr. ........., eliberat de ........... la data de ........., cu domiciliul în localitatea ............., str. ....... nr. ......... bl. ......, sc. ......, ap. ......., sectorul/judeţul ......, în calitate de reprezentant legal al operatorului economic, declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezentul formular sunt corecte şi complete.
     Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*2)
    *2) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)

     Numele ............
     Funcţia: ..............
     Semnătura ....................
     Data semnării: ..................

    ANEXA 10

     la procedură PO.IP-02 - Revizia 1
    SECŢIUNEA A
    Documente care se încarcă în planul de investiţii

┌──────────────────────────────────────┐
│1. Certificatul constatator în formă │
│extinsă, în original sau emis online │
│de Oficiul Registrului Comerţului de │
│pe lângă Tribunalul în a cărui rază │
│teritorială îşi are sediul operatorul │
│economic(termen de valabilitate 30 de │
│zile calendaristice de la data │
│eliberării), în care să se menţioneze │
│în mod obligatoriu următoarele │
│informaţii: datele de identificare ale│
│societăţii, codul unic de │
│înregistrare, acţionarii, asociaţii, │
│reprezentanţii legali, domeniul de │
│activitate principal şi domeniile de │
│activitate │
│secundare, sediul social, punctele de │
│lucru şi alte sedii secundare, │
│filiale, sucursale, subunităţi ale │
│societăţii, sedii şi/sau activităţi │
│autorizate conform art. 15 din Legea │
│nr. 359/2004 privind simplificarea │
│formalităţilor la înregistrarea în │
│registrul comerţului a persoanelor │
│fizice, asociaţiilor familiale şi │
│persoanelor juridice, înregistrarea │
│fiscală a acestora, precum şi la │
│autorizarea funcţionării persoanelor │
│juridice, cu modificările şi │
│completările ulterioare, situaţia │
│societăţii (dacă este în stare de │
│funcţionare, dizolvare, reorganizare │
│judiciară, lichidare, insolvenţă, │
│faliment, executare silită, închidere │
│operaţională sau suspendare temporară │
│a activităţii), emis de Oficiul │
│Registrului Comerţului de pe lângă │
│Tribunalul în a cărui rază teritorială│
│îşi are sediul operatorul economic │
│(dacă nu există sedii secundare, │
│puncte de lucru, filiale, sucursale, │
│subunităţi ale societăţii, să se │
│specifice acest lucru în certificatul │
│constatator), precum şi istoric │
│privind autorizarea desfăşurării │
│activităţii codului CAEN pe care │
│accesează programul. │
├──────────────────────────────────────┤
│2. Declaraţie pe propria răspundere │
│privind îndeplinirea obligaţiilor │
│exigibile de plată a impozitelor, │
│taxelor şi datoriilor către bugetul │
│general consolidat, atât pentru sediul│
│social, cât şi pentru toate punctele │
│de lucru care au cod unic de │
│înregistrare fiscală, conform │
│prevederilor Legii nr. 273/2006 │
│privind finanţele publice locale, cu │
│modificările şi completările │
│ulterioare. │
├──────────────────────────────────────┤
│3. Declaraţie pe propria răspundere │
│privind îndeplinirea obligaţiilor │
│exigibile de plată a impozitelor, │
│taxelor şi datoriilor către bugetele │
│locale, atât pentru sediul social, cât│
│şi pentru toate punctele de lucru │
│(indiferent dacă au sau nu cod unic de│
│înregistrare fiscală). │
├──────────────────────────────────────┤
│4. Împuternicirea semnată şi │
│ştampilată de reprezentantul legal al │
│societăţii solicitante, în cazul în │
│care o altă persoană decât aceasta │
│semnează cererea tip de acord de │
│principiu pentru finanţare. │
├──────────────────────────────────────┤
│5. Situaţiile financiare ale │
│solicitantului, înregistrate la │
│unităţile teritoriale ale Ministerului│
│Finanţelor Publice pe a căror rază îşi│
│au sediul operatorii economici (Art. │
│III din OUG nr. 90/2010 pentru │
│modificarea şi completarea Legii nr. │
│31/1990 privind societăţile comerciale│
│(bilanţ contabil, contul de profit şi │
│pierdere, date informative, anexe, │
│balanţa de verificare) │
└──────────────────────────────────────┘

     OPIS*
    *) Se va nota cu X în dreptul fiecărui document numai dacă acesta este cuprins în dosar. OTIMMC nu-şi asumă răspunderea pentru lipsa documentelor din cadrul dosarului, chiar dacă acestea au fost semnate ca fiind incluse în cuprinsul acestuia.

    SECŢIUNEA B
    Documente care se depun la data semnării contractului de finanţare

┌─────────────────────────────────────┬┐
│1^2. Certificate de atestare fiscală ││
│privind îndeplinirea obligaţiilor ││
│exigibile de plată a impozitelor, ││
│taxelor şi datoriilor către bugetul ││
│general consolidat, atât pentru ││
│sediul social, cât şi pentru toate ││
│punctele de lucru care au cod unic de││
│înregistrare fiscală, conform ││
│prevederilor Legii nr. 273/2006 ││
│privind finanţele publice locale, cu ││
│modificările şi completările ││
│ulterioare, în original sau copie ││
│legalizată, eliberate de către ││
│direcţiile generale teritoriale ale ││
│finanţelor publice, în termen de ││
│valabilitate la data semnării ││
│contractului de finanţare. ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│2^2. Certificate de atestare fiscală ││
│privind îndeplinirea obligaţiilor ││
│exigibile de plată a impozitelor, ││
│taxelor şi datoriilor către bugetele ││
│locale, atât pentru sediul social, ││
│cât şi pentru toate punctele de lucru││
│(indiferent dacă au sau nu cod unic ││
│de înregistrare fiscală), în original││
│sau în copie legalizată, eliberate de││
│către Direcţiile de Impozite şi taxe ││
│Locale din cadrul primăriilor din ││
│raza teritorială unde societatea îşi ││
│desfăşoară activitatea, în termen de ││
│valabilitate la data semnării ││
│contractului de finanţare. În cazul ││
│în care firma nu este înregistrată ca││
│fiind plătitoare în cadrul ││
│administraţiei respective, se ││
│solicită o adeverinţă. ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│3. Cererea tip de acord de principiu ││
│pentru finanţare - Anexa nr. 13 ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│4. Certificatul constatator care a ││
│fost încărcat on-line, în formă ││
│extinsă, în original sau emis online ││
│de Oficiul Registrului Comerţului de ││
│pe lângă Tribunalul în a cărui rază ││
│teritorială îşi are sediul operatorul││
│economic ││
└─────────────────────────────────────┴┘

     OPIS*
    *) Se va nota cu X în dreptul fiecărui document numai dacă acesta este cuprins în dosar. OTIMMC nu-şi asumă răspunderea pentru lipsa documentelor din cadrul dosarului, chiar dacă acestea au fost semnate ca fiind incluse în cuprinsul acestuia.

    SECŢIUNEA C
    Documente care însoţesc Cererea-tip de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile

┌─────────────────────────────────────┬┐
│a. formularul de decont prevăzut în ││
│anexa nr. 7 la prezenta procedură; ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│b. documentele justificative ││
│prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta ││
│procedură, pentru fiecare activitate/││
│cheltuială eligibilă, în original şi ││
│1 fotocopie certificată, în ordinea ││
│activităţilor completate în ││
│formularul de decont; conformitatea ││
│cu originalul a documentelor ││
│justificative se va face de către ││
│UPSEC, prin semnătura şi ştampila ││
│reprezentantului UPSEC; ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│c. dosarul de achiziţie prevăzut la ││
│subpct. 4.2, alin. (9) din procedură;││
├─────────────────────────────────────┼┤
│d. copia cererii de deschidere / ││
│extrasului de cont ce cuprinde grupul││
│de cifre (5070), deschis la ││
│Trezoreria Statului în a cărei rază ││
│teritorială îşi au sediul sau la care││
│sunt luaţi în evidenţă fiscală, sau ││
│copia cererii de deschidere / ││
│extrasului de cont deschis la băncile││
│comerciale din România pentru ││
│operatorii economici care nu pot ││
│deschide conturi la Trezoreria ││
│Statului în condiţiile Ordonanţei de ││
│Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, ││
│republicată, cu modificările şi ││
│completările ulterioare; ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│e. declaraţie pe propria răspundere a││
│beneficiarului că activul/activele ││
│achiziţionat/achiziţionate este/sunt ││
│nou/noi şi că nu aplică, pentru ││
│acesta/acestea, amortizarea ││
│accelerată prevăzută în Legea nr. 571││
│/2003 privind Codul fiscal, cu ││
│modificările şi completările ││
│ulterioare; ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│f. angajamentul beneficiarului de a ││
│raporta efectele participării în ││
│Program pe o perioadă de 3 ani, ││
│începând cu anul 2015, către UMCR din││
│cadrul OTIMMC, conform anexei nr. 9 ││
│la prezenta procedură; ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│g. poliţă/contract de asigurare pe o ││
│perioadă de 4 ani, pentru bunurile ││
│achiziţionate prin program, prevăzut ││
│la subpct. 4.6 din procedură; ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│h. copie certificată a contractului/ ││
│contractelor de muncă cu normă ││
│întreagă pe durată nedeterminată ││
│pentru noile locuri de muncă create ││
│prin proiect, extras REVISAL, dovada ││
│ca este absolvent de studii medii, ││
│postliceale, universitare, ││
│postuniversitare, începând cu anul ││
│2014/şomer, copie după Cartea de ││
│Identitate a angajatului, dacă este ││
│cazul; ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│i. declaraţia pe proprie răspundere ││
│că respectă prevederile din procedură││
│privind conflictul de interese. ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│j. opisul cu documentele care ││
│însoţesc cererea-tip de eliberare a ││
│AFN. ││
└─────────────────────────────────────┴┘

        Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic*1)
    *1) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)
    *2) Dacă direcţiile de finanţe (DGTFP şi DITL) nu eliberează certificate fiscale pentru punctele de lucru, operatorul economic va solicita o adeverinţă care să ateste că nu este înregistrat ca fiind plătitor în cadrul administraţiei respective sau nu are datorii (indiferent dacă au sau nu CUI). Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)
        Numele .....................
        Funcţia: ....................
        Semnătura ....................
        Data semnării: ..................

    ANEXA 11

     la Procedură PO.IP-02 - Revizia 1
     Lista Oficiilor Teritoriale pentru
     Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (OTIMMC)

┌────┬─────────────┬────────────┬───────────────────────────┐
│Nr. │OTIMMC │ │ │
│crt.│(Judeţe │ADRESA │TELEFON/ FAX / E-MAIL │
│ │arondate) │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │Str. │ │
│ │ │Turnului │ │
│ │BRAŞOV │nr.5 │0268-548.018 tel. │
│1. │Braşov │Clădirea │0268-548.017 fax │
│ │Covasna │AJOFM, │www.aippimm.ro, │
│ │Sibiu │Et.1, │oficiubrasov@imm.gov.ro │
│ │ │Braşov, C.P.│ │
│ │ │500152 │ │
├────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────────┤
│ │CLUJ-NAPOCA │ │ │
│ │Bihor │Str. Horea │ │
│ │Bistriţa │nr. 13, et. │0264-487.224 tel. │
│2. │Năsăud │1, │0264-487.244 fax │
│ │Cluj │Cluj-Napoca,│www.aippimm.ro; │
│ │Maramureş │C.P.400174 │oficiucluj@imm.gov.ro │
│ │Satu Mare │ │ │
│ │Sălaj │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────────┤
│ │CONSTANŢA │ │ │
│ │Brăila │Bd. Tomis │0241-661.253 tel. │
│ │Buzău │nr. 79-81, │0241-661.254 fax │
│3. │Constanţa │et.3, │www.aippimm.ro │
│ │Galaţi │Constanţa, │oficiuconstanta@imm.gov.ro │
│ │Tulcea │C.P.900669 │ │
│ │Vrancea │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────────┤
│ │CRAIOVA │Str. Ştefan │ │
│ │Dolj │cel Mare nr.│0251-510.785 tel./fax │
│4. │Gorj │12, et. 3, │www.aippimm.ro │
│ │Mehedinţi │Craiova, │oficiucraiova@imm.gov.ro │
│ │Olt │C.P. 200130 │ │
│ │Vâlcea │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────────┤
│ │IAŞI │ │ │
│ │Bacău │Str. Doamna │0232-261.101 tel./fax │
│ │Botoşani │Elena nr. │0232-240.213 tel. │
│5. │Iaşi │61A, et. 2, │www.aippimm.ro │
│ │Neamţ │Iaşi, │oficiuiasi@imm.gov.ro │
│ │Suceava │C.P.700398 │ │
│ │Vaslui │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────────┤
│ │PLOIEŞTI │ │ │
│ │Argeş │ │ │
│ │Bucureşti │Ploieşti, │ │
│ │Călăraşi │Str. Trei │0244-522.085 tel. │
│6. │Dâmboviţa │Ierarhi, │0244-544.054 fax │
│ │Giurgiu │Nr. 9-11, │www.aippimm.ro │
│ │Ialomiţa │judeţ │oficiuploiesti@imm.gov.ro │
│ │Ilfov │Prahova │ │
│ │Prahova │ │ │
│ │Teleorman │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────────┤
│ │TÂRGU MUREŞ │Strada Cuza │0265-311.660 tel. │
│7. │Alba │Vodă nr. 22,│0265-260.818 fax │
│ │Harghita │Târgu Mureş,│www.aippimm.ro │
│ │Mureş │C.P.540027 │oficiutargumures@imm.gov.ro│
├────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────────┤
│ │TIMIŞOARA │Bd. Eroilor │0256-292.739 tel. │
│ │Arad │de la Tisa │0256-292.767 fax │
│8. │Caraş-Severin│nr. 22, │www.aippimm.ro │
│ │Hunedoara │Timişoara, │oficiutimisoara@imm.gov.ro │
│ │Timiş │C.P.300575 │ │
└────┴─────────────┴────────────┴───────────────────────────┘


    ANEXA 12

     la Procedură PO.IP-02 - Revizia 1
     CONTRACT DE FINANŢARE
     Nr. ........ din ...........
     În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului nr. ....../2016 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, care se finanţează din bugetul Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA), se încheie prezentul contract de finanţare între:
     Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie ......, cu sediul în ......., str. ........ nr. ......., sectorul ......, tel. ......, fax ......., cont nr. RO ...... TREZ ........, deschis la Trezoreria ........., reprezentat prin Şeful OTIMMC .......... şi Coordonator Unitate Programare, Selecţie, Evaluare şi Contractare ......., în calitate de administrator de Program,
     şi
     ........, cu sediul în ........., tel ......., fax ........., înregistrată sub nr. ....... la Oficiul Registrului Comerţului, cod fiscal nr. ....., cont curent nr. ......, reprezentată legal prin ......, având funcţia de ......., în calitate de ......... şi denumit în continuare beneficiar.
    I. Obiectul contractului
    ART. 1
    Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul financiar nerambursabil acordat de la bugetul de stat prin "Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă", denumit în continuare Program, prin Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (OTIMMC).

    ART. 2
     Beneficiarul poate primi ajutorul financiar nerambursabil în valoare de maxim lei ....... în termenii şi în condiţiile stipulate în prezentul contract şi în procedura de implementare a Programului, procedură care constituie anexă la contract şi care face parte integrantă din prezentul contract.


    II. Durata contractului
    ART. 3
     Durata de executare a contractului este de 4 ani (1 implementare + 3 monitorizare) de la data semnării contractului de ambele părţi.

    ART. 4
     Termenul-limită pentru efectuarea activităţilor prevăzute în anexa la prezentul contract de finanţare şi de depunere a Cererii-tip de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile, pentru toate activităţile este ......... (dar nu mai târziu de 11 Noiembrie 2016 în cazul aprobării cererii de prelungire a termenului de depunere).


    III. Finanţare
    ART. 5
    (1) Prin Program, beneficiarul eligibil poate să primească o alocaţie financiară nerambursabilă (AFN) de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), fără să depăşească suma de 135.000 lei, pentru activităţile prevăzute în anexa nr. 2 la procedură şi pentru care a primit notificarea privind acordul de principiu pentru finanţare nr. ...... din data de ......... în valoare totală de maxim ........ lei.
    (2) Valoarea contractului de finanţare este de ....... lei, reprezentând % din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate prin Notificarea anexă la prezentul contract.
    (3) În situaţia în care valoare cheltuielilor eligibile solicitate la decontare este mai mare decât ce s-a aprobat prin notificare, atunci valoarea AFN acordată este cea stabilită în prezentul contract.
    (4) În situaţia în care valoare cheltuielilor eligibile solicitate la decontare este mai mică decât ce s-a aprobat prin notificare, atunci valoarea AFN acordată este dată de aplicarea procentului stabilit în prezentul contract.


    IV. Modalităţile de plată
    ART. 6
     Virarea efectivă a sumei care constituie AFN se face de către UP, pe baza deciziei ordonatorului secundar de credite al fiecărui OTIMMC ............, exprimată prin ordonanţarea individuală, în contul ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în conturile deschise la bănci comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 7
     Pentru fundamentarea plăţii ajutorului financiar nerambursabil, beneficiarul va prezenta la UPSEC din cadrul OTIMMC ......... - originalul şi o copie certificată ale dosarului de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile, conform subpct. 6.9 din procedură.

    ART. 8
     Virarea ajutorului financiar nerambursabil în contul deschis de beneficiar în acest scop se efectuează numai în urma certificării cheltuielilor prin vizita la faţa locului a reprezentanţilor UMCR din cadrul OTIMMC ........


    V. Drepturi şi obligaţii
    ART. 9
     Administratorul de Program:
    a) va asigura finanţarea proiectului în condiţiile contractului şi în limita fondurilor aprobate pentru Program, cuprinse în bugetul anual al acestuia;
    b) nu poate acorda plata AFN parţială sau în avans;
    c) refuza plata AFN în situaţia identificării unor neconcordanţe în procesul de implementare al Programului;
    d) va face decontarea într-o singură tranşă pentru toate activităţile;
    e) va monitoriza îndeplinirea etapelor prevăzute în contract şi în procedura de implementare a Programului pe o perioadă de 3 ani.


    ART. 10
     Beneficiarul:
    a) va pune la dispoziţia Unităţii Programare, Selecţie, Evaluare şi Contractare (UPSEC), Unităţii de Monitorizare, Control şi Raportare (UMCR) şi Unităţii de Plată (UP) din cadrul OTIMMC ......... toate documentele prevăzute de procedură. Administratorul de Program poate cere oricând informaţii şi documente suplimentare ce trebuie furnizate în cel mult 10 zile de la solicitarea acestora;
    b) este obligat să raporteze efectele participării la Program pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor acordării AFN prin completarea şi transmiterea prin poştă sau prin fax a formularului de raportare tehnică (Anexa nr. 9 la procedura Programului);
    c) este obligat să menţină investiţia pentru care primeşte alocaţia financiară nerambursabilă în cadrul Programului o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării AFN şi nu va aplica amortizarea accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul Programului;
    d) este obligat să achiziţioneze numai active noi;
    e) trebuie să coreleze cheltuielile efectuate cu fluxul activităţilor/subactivităţilor (ex: aprovizionare/promovare, distribuţie/vânzare) ale codului CAEN pentru care solicită finanţare, în conformitate cu codurile CAEN din anexa nr. 1 la procedura Programului;
    f) achiziţioneze bunurile şi serviciile eligibile în condiţii de piaţă, respectiv să întocmească un dosar de achiziţie care să cuprindă: cereri de ofertă (minimum 3), ofertele primite (acestea trebuie să cuprindă şi datele de identificare ale ofertantului), un proces verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii prin care să fie justificată alegerea ofertei câştigătoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii;
    g) trebuie să asigure în favoarea administratorului de Program bunurile achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani, şi să cesioneze toate drepturile pe care le va dobândi în temeiul asigurării către administratorul de Program;
    h) trebuie să deschidă cont care va cuprinde grupul de cifre 50.70 la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în conturile deschise la bănci comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la trezoreria Statului, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) nu poate schimba la achiziţionare activele pentru care a primit notificare privind acordul de principiu pentru finanţare;
    j) este obligat să respecte toate condiţiile prevăzute în procedura de implementare a programului.    VI. Răspunderea contractuală
    ART. 11
     Administratorul de Program nu răspunde, în nicio situaţie şi pentru niciun motiv, pentru pagubele sau prejudiciile suferite de bunurile achiziţionate în cadrul programului pe tot parcursul derulării contractului şi nici nu poate accepta vreo pretenţie de compensare sau cerere de plată legate de aceste situaţii.

    ART. 12
     În cazul în care prin bugetul de stat nu se acoperă sumele necesare finanţării proiectului, administratorul de Program este exonerat de orice răspundere.

    ART. 13
     Administratorul de Program este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislaţiei de către beneficiar, angajaţii acestuia, ori de persoanele care răspund de aceşti angajaţi, precum şi urmare a încălcării drepturilor aparţinând terţelor părţi.

    ART. 14
     Reprezentanţii Direcţiei sau ai OTIMMC ....... au dreptul să verifice atât la sediul operatorilor economici, cât şi la cel al furnizorilor veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul Programului. Beneficiarul alocaţiei trebuie să accepte şi să faciliteze controlul reprezentanţilor Direcţiei / OTIMMC ....... asupra utilizării alocaţiei financiare nerambursabile acordate prin acest program.

    ART. 15
     În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii Direcţiei, OTIMMC ......... sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine alocaţia financiară nerambursabilă ori au schimbat destinaţia alocaţiei financiare nerambursabile, aceştia au obligaţia de a rambursa sumele primite, cu dobânzile şi penalităţile aferente, calculate la data constatării.

    ART. 16
     Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea în faţa terţelor părţi, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării contractului. Contractul angajează răspunderea solidară a beneficiarului şi succesorilor săi pe de o parte, iar pe de altă parte, a administratorului de Program.


    VII. Conflict de interese
    ART. 17
     Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese şi va informa imediat administratorul de Program despre orice situaţie care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict. Serviciul Implementare Programe pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii din cadrul DPAIPIMM şi/sau OTIMMC poate refuza plata AFN, în situaţia identificării unor legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţii acestuia, între personalul implicat în implementarea Programului şi ofertanţi, în situaţia când ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie în cadrul achiziţiilor realizate de solicitanţii privaţi ai fondurilor nerambursabile sau în situaţia în care există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi personalul implicat în implementarea Programului.


    VIII. Clauza de confidenţialitate
    ART. 18
     În înţelesul prezentului contract, informaţii confidenţiale sau secrete includ datele referitoare la informaţiile prevăzute în situaţiile financiare ale beneficiarului, aşa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.

    ART. 19
     Părţile se obligă să nu dezvăluie pe durata contractului şi să nu utilizeze vreo informaţie confidenţială sau secretă obţinută pe parcursul contractului în legătură cu cealaltă parte.

    ART. 20
     Părţile convin că termenele şi clauzele prezentului contract sunt confidenţiale, fiecare dintre părţi obligându-se să nu transmită terţilor documente, date sau informaţii rezultate din derularea acestuia, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

    ART. 21
     Părţile vor lua măsurile care se impun pentru respectarea de către personalul propriu a prevederilor art. 19 şi 20.


    IX. Modificarea contractului
    ART. 22
     Orice modificare a prezentului contract se face prin act adiţional, semnat de ambele părţi, care face parte integrantă din contract.

    ART. 23
     Valoarea totală a contractului poate fi modificată de către administratorul de Program, dar numai în sensul diminuării, în cazul constatării nerespectării de către beneficiar a clauzelor contractului sau în cazul solicitării exprese a beneficiarului.


    X. Încetarea contractului
    ART. 24
     Contractul încetează de drept la termenul prevăzut în cap. II art. 3.

    ART. 25
     Contractul poate înceta prin reziliere la iniţiativa administratorului de Program, fără acordarea niciunui preaviz, fără a plăti niciun fel de compensaţie şi fără nicio altă formalitate, atunci când beneficiarul:
    a) nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate prin contract;
    b) este declarat insolvabil, intră în reorganizare judiciară sau în stare de insolvabilitate;
    c) a făcut declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;
    d) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
    e) nu transmite/depune la OTIMMC ...... până la data de ...... (dar nu mai târziu de 11 Noiembrie 2016 în cazul aprobării cererii de prelungire a termenului de depunere) cererea-tip de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile prevăzută în anexa nr. 7 la procedură;
    f) nu transmite/depune la OTIMMC ........ până la data de ......... (dar nu mai târziu de 11 Noiembrie 2016 în cazul aprobării cererii de prelungire a termenului de depunere) cererea-tip de renunţare totală/parţială la finanţare, prevăzută în anexa nr. 8 la procedură.


    ART. 26
    (1) Rezilierea contractului conduce la excluderea beneficiarului de la posibilitatea de a beneficia de sprijin financiar de la bugetul de stat în cadrul Programului, pe o perioadă de 3 ani de la data constatării neîndeplinirii condiţiilor care au condus la încetarea contractului şi la restituirea de către beneficiar în întregime a sumelor de care a beneficiat, cu dobânzile şi penalităţile aferente, datorate de la data plăţii până la data recuperării sau a rambursării.
    (2) Contractul va fi reziliat şi finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată şi în cazul în care obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanţate în cadrul prezentului contract, nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate sau înstrăinate sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare, oricând pe perioada de valabilitate a prezentului contract, aşa cum este stabilită la art. 2.


    XI. Cesiune
    ART. 27
     Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul Contract sau oricare dintre creanţele sau obligaţiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terţe părţi.


    XII. Rezolvarea şi soluţionarea litigiilor
    ART. 28
     Prezentul contract se supune legislaţiei româneşti.

    ART. 29
     Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
     În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.


    XIII. Forţa majoră
    ART. 30
     Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul imposibilităţii derulării contractului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.

    ART. 31
     Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate.

    ART. 32
     Cazurile de forţă majoră vor fi certificate de către Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, în condiţiile legii.

    ART. 33
     Partea care invocă forţă majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandată, existenţa şi data de începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca forţă majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz.


    XIV. Dispoziţii finale
    ART. 34
     Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui.

    ART. 35
     Prezentul contract se completează cu prevederile procedurii de implementare a Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă aprobată prin Ordinul Ministrului nr. .......
     Prezentul contractul a fost încheiat în 3 exemplare originale, două exemplare pentru administratorul de Program şi un exemplar pentru beneficiar, având aceeaşi valoare fiecare, semnate de reprezentanţii legali ai celor două părţi contractante.


     Prezentul contract s-a încheiat azi, ........ la sediul OTIMMC .........

┌────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│Oficiul Teritorial pentru │ │
│Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi │Beneficiar, │
│Cooperaţie, │................. │
│.................. │ │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Ordonator de credite, │Reprezentant legal/funcţia, │
│........................ │..............................│
│(numele şi prenumele în clar, │(numele şi prenumele în clar │
│semnătura şi ştampila) │şi semnătura) │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Control financiar preventiv propriu,│ │
│....................................│ │
│(numele şi prenumele în clar, │ │
│semnătura şi ştampila) │ │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Compartiment economic, juridic │ │
│resurse umane şi administrativ, │ │
│................................... │ │
│(numele şi prenumele în clar, │ │
│semnătura şi ştampila) │ │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Coordonator UPSEC │ │
│......................... │ │
│(numele şi prenumele în clar, │ │
│semnătura şi ştampila) │ │
└────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘

    ANEXA 1

    la contractul de finanţare

┌──────────────────────────────────────┐
│Numărul notificării ......... │
│Data ............... │
└──────────────────────────────────────┘

     NOTIFICARE
     privind acordul de principiu pentru finanţare
     Destinatar:
     Denumirea operatorului economic ......
     Data înregistrării ............
     Nr. de ordine la Oficiul Registrului Comerţului ........
     Codul unic de înregistrare ..........
     Sediul/Adresa .................
     Telefon/Fax ....................
     Ca urmare a Planului de investiţii nr. RUE ....... din data de ......, prin prezenta, vă notificăm acordul de principiu pentru finanţarea următoarelor activităţi şi cheltuieli aferente acestora, respectiv valoarea procentului aferent ajutorului financiar nerambursabil ...........% şi valoarea procentului aferent aportului propriu .........% :

┌─────────────────────────────────────┬─────────┐
│ │Valoarea │
│ │AFN │
│Denumirea activităţii*1) │aprobate │
│ │de │
│ │principiu│
│ │-lei-*2) │
├─────────────────────────────────────┼─────────┤
│- Achiziţionarea de echipamente IT │ │
│tehnică de calcul (tip PC, format │ │
│din: unitate centrală, server, │ │
│monitor, imprimantă / copiator / │ │
│multifuncţională, inclusiv sisteme │ │
│portabile, licenţe │ │
│necesare desfăşurării activităţii) │ │
│conform Hotărârii Guvernului nr. 2139│ │
│/2004 pentru aprobarea Catalogului │ │
│privind clasificarea şi duratele │ │
│normale de funcţionare a mijloacelor │ │
│fixe, cu modificările şi completările│ │
│ulterioare; Nu se pot achiziţiona mai│ │
│multe echipamente IT, din fiecare │ │
│tip, decât numărul total de angajaţi │ │
│după implementarea investiţiei cu │ │
│componentă nerambursabilă cu excepţia│ │
│activităţilor care necesită acest │ │
│lucru │ │
│(Ex: Internet cafe, instruire în │ │
│domeniul calculatoarelor, etc.) │ │
│1 - │ │
│.....................................│ │
│2 - │ │
│.....................................│ │
│3 - │ │
│.....................................│ │
├─────────────────────────────────────┼─────────┤
│- Achiziţionarea de cititoare pentru │ │
│cod de bare; │ │
│1 - │ │
│.....................................│ │
│2 - │ │
│.....................................│ │
│3 - │ │
│.....................................│ │
├─────────────────────────────────────┼─────────┤
│- Achiziţionarea de cântare │ │
│electronice cu/fără printer pentru │ │
│etichetare; │ │
│1 - │ │
│.....................................│ │
│2 - │ │
│.....................................│ │
│3 - │ │
│.....................................│ │
├─────────────────────────────────────┼─────────┤
│- Achiziţionarea de aparate de marcat│ │
│electronice fiscale; │ │
│1 - │ │
│.....................................│ │
│2 - │ │
│.....................................│ │
│3 - │ │
│.....................................│ │
├─────────────────────────────────────┼─────────┤
│- Achiziţionarea de echipamente │ │
│tehnologice maşini, utilaje şi │ │
│instalaţii de lucru-inclusiv │ │
│software-ul aferent, aparate şi │ │
│instalaţii de măsurare, control şi │ │
│reglare necesare desfăşurării │ │
│activităţilor pentru care a solicitat│ │
│finanţare, conform Hotărârii │ │
│Guvernului nr. 2139/2004 pentru │ │
│aprobarea Catalogului privind │ │
│clasificarea şi duratele normale de │ │
│funcţionare a mijloacelor fixe, cu │ │
│modificările şi completările │ │
│ulterioare, exclusiv jocuri de noroc │ │
│mecanice, electrice, electronice, │ │
│mese de biliard şi automate muzicale;│ │
│1 - │ │
│.....................................│ │
│2 - │ │
│.....................................│ │
│3 - │ │
│.....................................│ │
├─────────────────────────────────────┼─────────┤
│- Achiziţionarea de electro şi │ │
│motostivuitoare conform grupa │ │
│2.3.6.8.1 din HG nr. 2139/2004; │ │
│1 - │ │
│.....................................│ │
│2 - │ │
│.....................................│ │
│3 - │ │
│.....................................│ │
├─────────────────────────────────────┼─────────┤
│- Investiţiile în active necorporale │ │
│referitoare la brevete de invenţie, │ │
│mărci de produse şi servicii │ │
│(etichetare ecologică, licenţe), │ │
│software pentru comerţul on line │ │
│software necesar desfăşurării │ │
│activităţilor de comercializare a │ │
│produselor şi serviciilor de piaţă; │ │
│1 - │ │
│.....................................│ │
│2 - │ │
│.....................................│ │
│3 - │ │
│.....................................│ │
├─────────────────────────────────────┼─────────┤
│- Achiziţionarea de bunuri prevăzute │ │
│la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 │ │
│Aparatură birotică şi 3.3 Sisteme de │ │
│protecţie a valorilor umane şi │ │
│materiale (ex. sisteme de │ │
│supraveghere video, sisteme de │ │
│alarmă), conform H.G. nr. 2139/2004 │ │
│pentru aprobarea Catalogului │ │
│privind clasificarea şi duratele │ │
│normale de funcţionare a mijloacelor │ │
│fixe, cu modificările şi completările│ │
│ulterioare; │ │
│1 - │ │
│.....................................│ │
│2 - │ │
│.....................................│ │
│3 - │ │
│.....................................│ │
├─────────────────────────────────────┼─────────┤
│- Achiziţionarea de autoutilitare din│ │
│categoria N1, N2, N3, cu excepţia │ │
│vehiculelor de teren simbol G conform│ │
│Ordinului MLPTL nr. 211/2003 cu │ │
│modificările şi completările │ │
│ulterioare, respectiv cu excepţia │ │
│vehiculelor de transport rutier de │ │
│mărfuri în contul terţilor sau contra│ │
│cost, solicitate de întreprinderile │ │
│care efectuează transport rutier de │ │
│mărfuri în contul terţilor sau contra│ │
│cost; │ │
│1 - │ │
│.....................................│ │
│2 - │ │
│.....................................│ │
│3 - │ │
│.....................................│ │
├─────────────────────────────────────┼─────────┤
│- Certificarea unui sistem de │ │
│management al calităţii/ mediului/ │ │
│sănătăţii şi securităţii ocupaţionale│ │
│/ siguranţei alimentelor, în │ │
│conformitate cu unul din standardele:│ │
│SR-EN-ISO 9001:2008 (sistem de │ │
│management al calităţii); SR-EN-ISO │ │
│14001:2005 (sistem de │ │
│management de mediu); SR-EN-ISO │ │
│22000:2005 (sistem de management al │ │
│siguranţei alimentelor); OHSAS │ │
│18001:2007 (sistem de management al │ │
│sănătăţii şi securităţii │ │
│ocupaţionale), simplu sau integrat; │ │
│1 - │ │
│.....................................│ │
│2 - │ │
│.....................................│ │
│3 - │ │
│.....................................│ │
├─────────────────────────────────────┼─────────┤
│- Realizarea unei pagini web pentru │ │
│prezentarea activităţii │ │
│solicitantului şi a produselor sau │ │
│serviciilor promovate*3), (inclusiv │ │
│cheltuieli înregistrare domeniu, fără│ │
│hosting), pentru operatorii care nu │ │
│au altă pagină web; │ │
│1 - │ │
│.....................................│ │
│2 - │ │
│.....................................│ │
│3 - │ │
│.....................................│ │
├─────────────────────────────────────┼─────────┤
│- Achiziţionarea de instalaţii/ │ │
│echipamente specifice în scopul │ │
│obţinerii unei economii de energie, │ │
│precum şi sisteme care utilizează │ │
│surse regenerabile/alternative de │ │
│energie*4) pentru eficientizarea │ │
│activităţilor pentru care a solicitat│ │
│finanţare; │ │
│1 - │ │
│.....................................│ │
│2 - │ │
│.....................................│ │
│3 - │ │
│.....................................│ │
├─────────────────────────────────────┼─────────┤
│- Achiziţionarea de instalaţii de │ │
│încălzire sau climatizare, aferente │ │
│spaţiului de producţie, comerţ sau │ │
│servicii; │ │
│1 - │ │
│.....................................│ │
│2 - │ │
│.....................................│ │
│3 - │ │
│.....................................│ │
├─────────────────────────────────────┼─────────┤
│- Participarea la cursuri de │ │
│instruire pentru formare / calificare│ │
│profesională / specializare / │ │
│perfecţionare profesională în │ │
│domeniul activităţilor de │ │
│comercializare a produselor şi │ │
│serviciilor de piaţă pentru care a │ │
│solicitat finanţare, participarea la │ │
│cursuri privind noţiuni fundamentale │ │
│de igienă necesare în activităţile de│ │
│comercializare a produselor şi │ │
│serviciilor de piaţă; │ │
│1 - │ │
│.....................................│ │
│2 - │ │
│.....................................│ │
│3 - │ │
│.....................................│ │
├─────────────────────────────────────┼─────────┤
│- Comisionul de garantare aferent │ │
│anului acordării garanţiei, datorat │ │
│Fondului Naţional de Garantare a │ │
│Creditelor pentru Întreprinderi Mici │ │
│şi Mijlocii - S.A. - I.F.N. │ │
│(F.N.G.C.I.M.M.) în cazul garanţiilor│ │
│acordate pentru creditele contractate│ │
│de beneficiari în vederea realizării │ │
│planurilor de afaceri acceptate în │ │
│cadrul Programului, pentru │ │
│solicitanţii care asigură aportul │ │
│propriu din credit; │ │
│1 - │ │
│.....................................│ │
│2 - │ │
│.....................................│ │
│3 - │ │
│.....................................│ │
├─────────────────────────────────────┼─────────┤
│- Achiziţionarea de servicii de │ │
│consultanţa primită în scopul │ │
│întocmirii documentaţiei şi │ │
│implementării sistemelor de │ │
│management al calităţii/mediului/ │ │
│sănătăţii şi securităţii muncii/ │ │
│siguranţei produselor alimentare, │ │
│simplu sau integrat; │ │
│1 - │ │
│.....................................│ │
│2 - │ │
│.....................................│ │
│3 - │ │
│.....................................│ │
├─────────────────────────────────────┼─────────┤
│- Achiziţionarea de servicii de │ │
│consultanţă pentru obţinerea │ │
│finanţării în cadrul programului; │ │
│1 - │ │
│.....................................│ │
│2 - │ │
│.....................................│ │
│3 - │ │
│.....................................│ │
├─────────────────────────────────────┼─────────┤
│TOTAL │ │
└─────────────────────────────────────┴─────────┘

    *1) Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnică şi numărul de bucăţi
     *2) Valoarea totală a alocaţiei financiare nerambursabile pentru fiecare beneficiar este de maxim 135.000 lei, dar nu mai mult de 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA) pentru care beneficiarul a primit prezenta notificare.
     *3) Pagina web se realizează în limba română şi trebuie să fie funcţională la data decontului.
     *4) Sursă regenerabilă de energie, conform definiţiei din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare.

     În acest scop vă aducem la cunoştinţă că în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestei notificări trebuie să vă prezentaţi la sediul OTIMMC ....... pentru semnarea contractului de finanţare. Pentru întocmirea Contractelor de Finanţare, vă rugăm să prezentaţi dovezi certe privind capacitatea de cofinanţare a proiectului, respectiv prezentarea de: scrisoare de confort (angajantă)/ extras de cont care să demonstreze că beneficiarul dispune de suma necesară cofinanţării /contract/ linie de credit, emise de o instituţie financiară bancară din România, şi care vor acoperi cel puţin valoarea finanţării proprii a proiectului, respectiv procentul de cofinanţare din cheltuielile eligibile şi Anexa nr. 10, secţiunea B.
     Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013. Pragul maxim al ajutorului de minimis acordat unui operator economic, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), fie din surse publice naţionale, fie din surse comunitare, este în valoare totală de 200.000 euro, echivalent în lei.
     Valoarea totală a AFN aprobate de principiu este de ........... lei reprezentând ........% din total valoare cheltuieli eligibile.

┌──────────────────┬───────────────────┐
│UPSEC, │Şef OTIMMC │
│.............. │.......... │
│Semnătura │Semnătură │
│............ │.............. │
└──────────────────┴───────────────────┘


    ANEXA 13

     la Procedură PO.IP-02 - Revizia 1

┌──────────────────────────────────────┐
│1. CERERE-TIP DE ACORD DE PRINCIPIU │
│PENTRU FINANŢARE │
│(Se completează obligatoriu toate │
│rubricile din formularul-tip în │
│limba română, prin tehnoredactare) │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Subscrisa ........ având datele de │
│identificare de mai jos, reprezentată │
│legal prin dl/dna ............ având │
│calitatea de ................. solicit│
│finanţarea în condiţiile prevederilor │
│Programului de dezvoltare a │
│activităţilor de comercializare a │
│produselor şi serviciilor de piaţă, │
│aprobat prin Ordinul Ministrului nr. │
│......../2016. │
└──────────────────────────────────────┘


┌─────────────────────────────────────┬┐
│Titlul planului de investiţii: ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌─────────────────────────────────────┬┐
│Denumire solicitant: ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌─────────────────────────────────────┬┐
│Cod Unic de Înregistrare: ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌─────────────────────────────────────┬┐
│Nr. de înregistrare la ORC: ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌─────────────────────────────────────┬┐
│Adresă solicitant: ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌─────────────────────────────────────┬┐
│Judeţul: ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌─────────────────────────────────────┬┐
│Cod poştal: ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌─────────────────────────────────────┬┐
│Nr. Telefon: ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌─────────────────────────────────────┬┐
│Nr. Fax: ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌─────────────────────────────────────┬┐
│Email: ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌─────────────────────────────────────┬┐
│COD CAEN aferent activităţii ││
│principale: ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌─────────────────────────────────────┬┐
│COD CAEN aferent planului de ││
│investiţii: ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌─────────────────────────────────────┬┐