Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din regulament septembrie 2004 Twitter Facebook

Acte regulament septembrie 2004

Monitorul Oficial 890 din 30 Septembrie 2004 (M. Of. 890/2004)

REGULAMENT din 30 septembrie 2004 de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 30 septembrie 2004

Cap. i dispoziţii generale art. 1 consiliul superior al magistraturii (denumit în continuare consiliu) este reprezentant al autoritãţii judecãtoreşti şi garantul independenţei justiţiei. art. 2 consiliul este independent şi se supune, în activitatea sa, numai legii. art. 3 consiliul are personalitate juridicã şi sediul în municipiul bucureşti. art. 4 consiliul asigurã, prin exercitarea atribuţiilor sale, în condiţiile legii, funcţionarea eficientã a instanţelor şi parchetelor, precum şi respectarea prevederilor legale şi regulamentare în desfãşurarea ...

Monitorul Oficial 894 din 30 Septembrie 2004 (M. Of. 894/2004)

REGULAMENT din 30 septembrie 2004 privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 septembrie 2004

Cap. i dispoziţii introductive secŢiunea i magistraţii membri ai consiliului superior al magistraturii art. 1 se aleg ca membri în consiliul superior al magistraturii, potrivit legii: a) 2 judecãtori de la Înalta curte de casaţie şi justiţie; b) 4 judecãtori de la curţile de apel; c) 2 judecãtori de la tribunale şi tribunale specializate; d) un judecãtor de la judecãtorii; e) un procuror de la parchetul de pe lângã Înalta ...

Monitorul Oficial 892 din 30 Septembrie 2004 (M. Of. 892/2004)

REGULAMENT din 24 septembrie 2004 de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 30 septembrie 2004

Cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1temei legalart. 1prezentul regulament este emis în conformitate cu prevederile art. 8 lit. s) din legea gazelor nr. 351/2004.secŢiunea a 2-ascopart. 2prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului legal pentru desfăşurarea activităţilor de inspecţie şi control, efectuate de autoritatea naţională de reglementare în domeniul gazelor naturale, denumită în continuare anrgn, în condiţii de obiectivitate şi transparenţă.secŢiunea a 3-adomeniu de aplicareart. 3prezentul regulament se aplică:1. persoanelor juridice titulare de:a) licenţe pentru desfăşurarea activităţilor de transport, tranzit, înmagazinare/stocare, dispecerizare, distribuţie şi furnizare a gazelor naturale;b) autorizaţii pentru înfiinţarea, funcţionarea şi modificarea unor capacităţi de producţie, transport, tranzit, înmagazinare/stocare, dispecerizare ...

Monitorul Oficial 885 din 28 Septembrie 2004 (M. Of. 885/2004)

REGULAMENT-CADRU din 9 septembrie 2004 privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 28 septembrie 2004

Cap. i dispoziţii generale art. 1 comitetele şi centrele operative pentru situaţii de urgenţã sunt organisme şi structuri abilitate în managementul situaţiilor de urgenţã, care, potrivit legii, se constituie pe niveluri sau domenii de competenţã şi fac parte din sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţã, denumit în continuare sistem naţional. art. 2 (1) comitetele pentru situaţii de urgenţã sunt: a) comitetul naţional pentru situaţii de urgenţã, denumit în continuare comitet naţional; b) comitetele pentru situaţii de urgenţã, ...

Monitorul Oficial 884 din 28 Septembrie 2004 (M. Of. 884/2004)

REGULAMENT din 9 septembrie 2004 de organizare si functionare al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 28 septembrie 2004

Cap. i dispoziţii generale art. 1 inspectoratul general pentru situaţii de urgenţã, denumit în continuare inspectoratul general, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridicã, în subordinea ministerului administraţiei şi internelor, având sediul în bucureşti. art. 2 inspectoratul general asigurã, la nivel naţional, punerea în aplicare într-o concepţie unitarã a legislaţiei în vigoare în domeniile apãrãrii vieţii, bunurilor şi a mediului împotriva incendiilor şi dezastrelor, precum şi al realizãrii mãsurilor de protecţie civilã şi gestionarea situaţiilor de urgenţã. art. ...

Monitorul Oficial 879 din 27 Septembrie 2004 (M. Of. 879/2004)

REGULAMENT din 21 septembrie 2004 privind modul de desfasurare a cursurilor de formare profesionala continua a magistratilor si atestare a rezultatelor obtinute EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 27 septembrie 2004

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) formarea profesionalã continuã a magistraţilor constituie o garanţie a independenţei şi imparţialitãţii acestora în exercitarea funcţiei. (2) responsabilitatea pentru formarea profesionalã continuã a magistraţilor revine institutului naţional al magistraturii, denumit în continuare institut, conducãtorilor instanţelor sau parchetelor la care aceştia îşi desfãşoarã activitatea, precum şi fiecãrui magistrat, prin pregãtire individualã. art. 2 magistraţii au dreptul la un concediu plãtit de 10 zile lucrãtoare pe an pentru a participa la cursuri sau alte forme de specializare ...

REGULAMENT din 22 septembrie 2004 privind concursul de promovare in functii de executie a magistratilor EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 27 septembrie 2004

Cap. i dispoziţii generale art. 1 promovarea magistraţilor în funcţii de execuţie, efectiv sau pe loc, la tribunale, tribunale specializate, curţi de apel, parchetele de pe lângã aceste instanţe, precum şi la parchetul de pe lângã Înalta curte de casaţie şi justiţie se face pe bazã de concurs, organizat la nivel naţional, potrivit dispoziţiilor legale. art. 2 concursul de promovare în funcţii de execuţie vacante sau pe loc se organizeazã pe baza unor criterii obiective de apreciere a performanţelor profesionale ale magistraţilor care au vocaţie ...

REGULAMENT din 22 septembrie 2004 privind examenul de capacitate al magistratilor stagiari EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 27 septembrie 2004

Cap. i pregãtirea magistraţilor în perioada de stagiu art. 1 judecãtorii stagiari şi procurorii stagiari sunt numiţi în funcţie de cãtre consiliul superior al magistraturii pe baza rezultatelor obţinute la examenul de absolvire a institutului naţional al magistraturii. art. 2 (1) magistraţii stagiari efectueazã un stagiu de 3 ani, potrivit legii. (2) perioada de stagiu începe din ziua în care magistraţii stagiari au fost numiţi pe post. art. 3 În toatã perioada de stagiu magistraţii stagiari ...

REGULAMENT din 23 septembrie 2004 privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 27 septembrie 2004

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) ocuparea posturilor vacante de judecãtor sau procuror se face prin concurs organizat de cãtre consiliul superior al magistraturii, prin intermediul institutului naţional al magistraturii, în condiţiile prezentului regulament. (2) la concursul de admitere în magistraturã se pot înscrie persoanele care îndeplinesc condiţiile prevãzute la art. 13 alin. (2) lit. a)-d) şi art. 31 din legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor. art. 2 pot fi numiţi în magistraturã, pe baza concursului prevãzut la art. 1, ...

REGULAMENT din 23 septembrie 2004 privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 27 septembrie 2004

Cap. i concursul de admitere la institutul naţional al magistraturii secŢiunea i dispoziţii generale art. 1 recrutarea şi formarea profesionalã iniţialã în vederea ocupãrii funcţiei de magistrat se realizeazã prin institutul naţional al magistraturii. art. 2 la concursul de admitere în institutul naţional al magistraturii au dreptul sã participe persoanele care îndeplinesc condiţiile prevãzute la art. 13 alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor. art. 3 cursanţii institutului naţional al ...

Monitorul Oficial 880 din 27 Septembrie 2004 (M. Of. 880/2004)

REGULAMENT din 22 septembrie 2004 privind concediile magistratilor EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 27 septembrie 2004

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) prezentul regulament se aplicã judecãtorilor, procurorilor, magistraţilor asistenţi de la Înalta curte de casaţie şi justiţie, precum şi personalului de specialitate juridicã asimilat magistraţilor din aparatul propriu al consiliului superior al magistraturii, potrivit dispoziţiilor legii nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor. (2) persoanele prevãzute la alin. (1) au dreptul la concediu de odihnã anual plãtit, la concedii de studii de specialitate plãtite pentru participarea la cursuri sau la alte forme de specializare organizate în ţarã sau în strãinãtate, pentru pregãtirea şi ...

REGULAMENTUL din 24 septembrie 2004 Institutului National al Magistraturii EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 27 septembrie 2004

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) institutul naţional al magistraturii (denumit în continuare institut) este organizat şi funcţioneazã potrivit legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, legii nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, legii nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, precum şi prevederilor prezentului regulament. (2) institutul este instituţia publicã autonomã, aflatã în coordonarea consiliului superior al magistraturii. (3) institutul are personalitate juridicã, este ordonator secundar de credite şi are sediul în municipiul bucureşti. (4) institutul realizeazã formarea iniţialã ...

REGULAMENT din 24 septembrie 2004 privind procedura de evaluare a activitatii profesionale a magistratilor EMITENT: CONSILIUL SUPREM AL MAGISTRATURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 27 septembrie 2004

Art. 1 (1) pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de competenţã profesionalã a magistraţilor, activitatea acestora este supusã anual unei evaluãri privind îndeplinirea cu celeritate a lucrãrilor, practica de casare sau, dupã caz, infirmãrile de soluţii, obligaţia de formare profesionalã continuã, comportamentul în cadrul raporturilor de serviciu şi îndeplinirea celorlalte îndatoriri profesionale prevãzute de lege. (2) evaluarea prevãzutã la alin. (1) se face de comisii constituite în circumscripţia curţii de apel, respectiv a parchetului de pe lângã curtea de apel, prin hotãrâre a consiliului superior al magistraturii, separat pentru judecãtori şi procurori. (3) ...

Monitorul Oficial 881 din 27 Septembrie 2004 (M. Of. 881/2004)

REGULAMENT din 24 septembrie 2004 de ordine interioara al instantelor judecatoresti EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 27 septembrie 2004

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) puterea judecãtoreascã se exercitã de Înalta curte de casaţie şi justiţie şi de celelalte instanţe judecãtoreşti stabilite de lege. (2) puterea judecãtoreascã este separatã şi în echilibru cu celelalte puteri ale statului, având atribuţii proprii ce sunt exercitate prin instanţele judecãtoreşti, în conformitate cu principiul constituţional al independenţei şi inamovibilitãţii judecãtorilor şi cu dispoziţiile celorlalte legi. (3) instanţele judecãtoreşti înfãptuiesc justiţia în scopul apãrãrii şi realizãrii drepturilor şi libertãţilor fundamentale ale cetãţenilor, precum şi a celorlalte drepturi şi ...

Monitorul Oficial 876 din 25 Septembrie 2004 (M. Of. 876/2004)

REGULAMENT din 21 septembrie 2004 privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie EMITENT: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 25 septembrie 2004

În temeiul art. 132 din legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 576 din 29 iunie 2004, şi al art. 66 alin. 1 din legea curţii supreme de justiţie nr. 56/1993 , republicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 56 din 8 februarie 1999, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, secţiile unite ale Înaltei curţi de casaţie şi justiţie adoptã prezentul regulament. cap. i dispoziţii generale art. 1 Înalta curte de casaţie şi justiţie este organizatã şi funcţioneazã ...

Monitorul Oficial 872 din 24 Septembrie 2004 (M. Of. 872/2004)

REGULAMENT-CADRU din 2 septembrie 2004 de organizare si functionare a serviciilor de tip rezidential EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 24 septembrie 2004

Art. 1 (1) serviciile de tip rezidenţial au rolul de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de pãrinţii sãi, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a mãsurii plasamentului. (2) din categoria serviciilor de tip rezidenţial fac parte centrele de plasament, centrele de primire a copilului în regim de urgenţã şi centrele maternale. În sensul prezentului regulament, centrele de plasament includ şi casele de tip familial. (3) serviciile de tip rezidenţial pot avea caracter specializat, în funcţie de nevoile şi de caracteristicile copiilor protejaţi. ...

REGULAMENT-CADRU din 2 septembrie 2004 de organizare si functionare a serviciilor de zi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 24 septembrie 2004

Art. 1 (1) serviciile de zi au rolul de a asigura menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacitãţilor copilului şi ale pãrinţilor sãi, pentru depãşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa. (2) din categoria serviciilor de zi fac parte: a) centrele de zi; b) centrele de consiliere şi sprijin pentru pãrinţi; c) centrele de asistenţã şi sprijin pentru readaptarea copilului cu probleme psihosociale; d) serviciile de monitorizare, asistenţã şi sprijin al femeii gravide predispuse sã îşi abandoneze copilul. ...

REGULAMENT-CADRU din 2 septembrie 2004 de organizare si functionare a serviciilor de tip familial EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 24 septembrie 2004

Art. 1 (1) serviciile de tip familial au rolul de a asigura, la domiciliul unei persoane fizice sau familii, creşterea şi îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de pãrinţii sãi. (2) serviciile de tip familial pot avea caracter specializat, în funcţie de nevoile şi de caracteristicile copiilor protejaţi. art. 2 (1) serviciile de tip familial pot fi organizate de consiliul judeţean, respectiv de consiliul local al sectoarelor municipiului bucureşti sau de organismele private acreditate. (2) consiliile judeţene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului bucureşti, organizeazã ...

Monitorul Oficial 869 din 23 Septembrie 2004 (M. Of. 869/2004)

REGULAMENT din 2 septembrie 2004 de organizare si functionare al Oficiului Roman pentru Adoptii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 23 septembrie 2004

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) oficiul român pentru adopţii, denumit în continuare oficiul, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridicã, în subordinea guvernului. (2) sediul oficiului este în municipiul bucureşti. art. 2 (1) oficiul coordoneazã şi supravegheazã activitãţile de adopţie şi realizeazã cooperarea internaţionalã în domeniul adopţiei. (2) oficiul este autoritatea centralã românã însãrcinatã sã ducã la îndeplinire obligaţiile prevãzute în convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperãrii în materia adopţiei internaţionale, încheiatã la ...

REGULAMENT-CADRU din 2 septembrie 2004 de organizare si functionare a Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 23 septembrie 2004

Art. 1 (1) direcţia generalã de asistenţã socialã şi protecţia copilului, denumitã în continuare direcţia generalã, are rolul de a asigura la nivel judeţean, respectiv la nivelul sectoarelor municipiului bucureşti, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţã socialã în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricãror persoane aflate în nevoie. (2) În vederea realizãrii atribuţiilor prevãzute de lege direcţia generalã îndeplineşte, în principal, urmãtoarele funcţii: a) de strategie, prin care asigurã elaborarea strategiei de asistenţã socialã, a planului de asistenţã socialã pentru prevenirea şi ...

Monitorul Oficial 864 din 22 Septembrie 2004 (M. Of. 864/2004)

REGULAMENT din 9 septembrie 2004 de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie I.N.C.D.T.P. Bucuresti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 22 septembrie 2004

Cap. i art. 1 (1) institutul naţional de cercetare-dezvoltare pentru textile şi pielãrie - i.n.c.d.t.p. bucureşti, denumit în continuare institut naţional, este persoanã juridicã românã aflatã în coordonarea ministerului educaţiei şi cercetãrii, denumit în continuare minister coordonator. (2) institutul naţional funcţioneazã pe bazã de gestiune economicã şi autonomie financiarã, calculeazã amortismente, conduce evidenţa contabilã în regim economic şi îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu prevederile ordonanţei guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 324/2003 , cu modificãrile ulterioare, precum şi ...

Monitorul Oficial 861 din 21 Septembrie 2004 (M. Of. 861/2004)

REGULAMENT din 9 septembrie 2004 de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare - COMOTI Bucuresti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) institutul naţional de cercetaredezvoltare turbomotoare - comoti bucureşti, cu sediul în municipiul bucureşti, bd. iuliu maniu nr. 220, sectorul 6, denumit în continuare institut naţional, este persoanã juridicã românã, este înfiinţat prin hotãrârea guvernului nr. 1.226/1996 , are reînnoit statutul de institut naţional de cercetare-dezvoltare prin ordinul ministrului delegat la ministerul educaţiei şi cercetãrii - pentru activitatea de cercetare nr. 7.293/2001 şi este în coordonarea ministerului educaţiei şi cercetãrii, denumit în continuare minister coordonator. (2) institutul naţional funcţioneazã pe bazã de ...

Monitorul Oficial 853 din 17 Septembrie 2004 (M. Of. 853/2004)

REGULAMENT din 2 septembrie 2004 privind dobandirea permisului de vanatoare EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 17 septembrie 2004

Cap. i dispoziţii generale art. 1 permisul de vânãtoare se elibereazã cetãţenilor români cu domiciliul în românia sau cetãţenilor strãini rezidenţi în românia, care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiţii: a) au împlinit vârsta de 18 ani; b) au efectuat un an de stagiaturã; c) au efectuat o instruire practicã într-un poligon de tir vânãtoresc; d) au absolvit examenul de vânãtor, susţinut în faţa unei comisii de examinare. art. 2 permisul de vânãtoare se elibereazã ...

Monitorul Oficial 847 din 16 Septembrie 2004 (M. Of. 847/2004)

REGULAMENT din 10 septembrie 2004 pentru modificarea Regulamentului privind forma, continutul si alte detalii ale notificarii unui ajutor de stat EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 septembrie 2004

În temeiul dispoziţiilor art. 28 alin. (1) şi (2) din legea concurenţei nr. 21/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 22 alin. (1) din legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, consiliul concurenţei adoptã prezentul regulament. art. i regulamentul privind forma, conţinutul şi alte detalii ale notificãrii unui ajutor de stat, pus în aplicare prin ordinul preşedintelui consiliului concurenţei nr. 27/2000 , publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 125 din 24 martie 2000, se modificã dupã cum urmeazã: ...

Monitorul Oficial 850 din 16 Septembrie 2004 (M. Of. 850/2004)

REGULAMENT din 17 august 2004 pentru modificarea si completarea Regulamentului multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investitii EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 16 septembrie 2004

În temeiul art. 28 alin. (1) din legea concurenţei nr. 21/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 22 alin. (1) din legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, consiliul concurenţei adoptã modificarea şi completarea regulamentului multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investiţii. art. i regulamentul multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investiţii, pus în aplicare prin ordinul preşedintelui consiliului concurenţei nr. 252/2002 , publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 165 din ...

REGULAMENT din 10 septembrie 2004 privind ajutorul de stat pentru cercetare si dezvoltare EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 16 septembrie 2004

În temeiul art. 28 alin. (1) din legea concurenţei nr. 21/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 22 alin. (1) din legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, consiliul concurenţei adoptã prezentul regulament. introducere elaborarea unui cadru legal de reglementare a materiei ajutoarelor de stat reprezintã continuarea procesului de armonizare a legislaţiei româneşti cu legislaţia europeanã, care face parte din procesul de aderare a româniei la uniunea europeanã. scopul controlului asupra ajutoarelor de stat, pe care îl exercitã autoritãţile ...

REGULAMENT din 10 septembrie 2004 pentru modificarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru intreprinderile mici si mijlocii EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 16 septembrie 2004

În temeiul dispoziţiilor art. 28 alin. (1) din legea concurenţei nr. 21/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 22 alin. (1) din legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, consiliul concurenţei adoptã prezentul regulament. art. i regulamentul privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii, pus în aplicare prin ordinul preşedintelui consiliului concurenţei nr. 55/2004 , publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 340 din 19 aprilie 2004, se modificã dupã cum urmeazã: 1. articolul 3 se ...

Monitorul Oficial 847 din 16 Septembrie 2004 (M. Of. 847/2004)

REGULAMENT din 10 septembrie 2004 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind ajutorul de stat regional EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 septembrie 2004

În temeiul art. 28 alin. (1) din legea concurenţei nr. 21/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 22 alin. (1) din legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, consiliul concurenţei adoptã prezentul regulament. art. i regulamentul privind ajutorul de stat regional, pus în aplicare prin ordinul preşedintelui consiliului concurenţei nr. 55/2004 , publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 340 din 19 aprilie 2004, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. alineatul (2) al articolului ...

REGULAMENT din 10 septembrie 2004 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru ocuparea fortei de munca, elaborat in temeiul Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 septembrie 2004

În temeiul dispoziţiilor art. 28 alin. (1) şi (2) din legea concurenţei nr. 21/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 22 alin. (1) din legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, consiliul concurenţei adoptã prezentul regulament. art. i regulamentul privind ajutorul de stat pentru ocuparea forţei de muncã, elaborat în temeiul legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, pus în aplicare prin ordinul preşedintelui consiliului concurenţei nr. 166/2003 , publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 738 din 22 ...

Monitorul Oficial 843 din 15 Septembrie 2004 (M. Of. 843/2004)

REGULAMENT din 2 septembrie 2004 de certificare a originii energiei electrice produse din surse regenerabile de energie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 15 septembrie 2004

Cap. i dispoziţii generale scop art. 1 prezentul regulament stabileşte: a) tipul documentelor necesare acordãrii garanţiilor de origine care certificã originea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie; b) criteriile şi condiţiile de acordare a garanţiilor de origine; c) modul de înregistrare şi de gestionare a informaţiilor referitoare la garanţiile de origine; d) condiţiile de recunoaştere şi retragere a garanţiilor de origine. domeniul de aplicare art. 2 ...

Monitorul Oficial 844 din 15 Septembrie 2004 (M. Of. 844/2004)

REGULAMENT nr. 1 din 31 august 2004 privind stabilirea, declararea si plata contributiei initiale de catre institutiile de credit la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar EMITENT: FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR IN SISTEMUL BANCAR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 15 septembrie 2004

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1), art. 7 alin. (1) lit. a) şi ale art. 8 alin. (1)-(3) din ordonanţa guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare ordonanţa, în temeiul art. 46^1 din ordonanţã, fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, denumit în continuare fondul, emite prezentul regulament. art. 1 prezentul regulament se aplicã instituţiilor de credit care au fost autorizate de cãtre banca naţionalã a româniei ...

REGULAMENT nr. 4 din 31 august 2004 privind informatiile care trebuie furnizate de institutiile de credit deponentilor cu privire la schema de garantare a depozitelor in sistemul bancar EMITENT: FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR IN SISTEMUL BANCAR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 15 septembrie 2004

Având în vedere prevederile art. 43 şi 44 din ordonanţa guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare ordonanţa, în temeiul art. 46^1 din ordonanţã, fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, denumit în continuare fondul, emite prezentul regulament. art. 1 prezentul regulament se aplicã instituţiilor de credit care au fost autorizate de banca naţionalã a româniei sã primeascã depozite de la public. art. 2 instituţiile de ...

REGULAMENT nr. 2 din 31 august 2004 privind stabilirea, declararea si plata de catre institutiile de credit a contributiilor anuale, anuale majorate si speciale la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar EMITENT: FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR IN SISTEMUL BANCAR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 15 septembrie 2004

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1), ale art. 9 şi 10 din ordonanţa guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare ordonanţa, în temeiul art. 46^1 din ordonanţã, fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, denumit în continuare fondul, emite prezentul regulament. art. 1 prezentul regulament se aplicã instituţiilor de credit care au fost autorizate de banca naţionalã a româniei sã primeascã depozite de la public. ...

REGULAMENT nr. 3 din 31 august 2004 privind plata compensatiilor de catre Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar EMITENT: FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR IN SISTEMUL BANCAR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 15 septembrie 2004

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), art. 5, art. 6 şi ale art. 16-25 din ordonanţa guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare ordonanţã, în temeiul art. 46^1 din ordonanţã, fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, denumit în continuare fondul, emite prezentul regulament. cap. i dispoziţii generale art. 1 prezentul regulament stabileşte cadrul general pentru organizarea activitãţii cu ...

Monitorul Oficial 841 din 14 Septembrie 2004 (M. Of. 841/2004)

REGULAMENT din 2 septembrie 2004 de organizare si functionare a Administratiei Nationale de Meteorologie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 14 septembrie 2004

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) administraţia naţionalã de meteorologie este persoanã juridicã românã cu statut de regie autonomã de interes public naţional şi se organizeazã şi funcţioneazã pe bazã de gestiune economicã şi autonomie financiarã. (2) administraţia naţionalã de meteorologie îşi desfãşoarã activitatea conform legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, celorlalte reglementãri legale în vigoare şi prezentului regulament, sub autoritatea ministerului mediului şi gospodãririi apelor, şi are rolul de serviciu meteorologic naţional în accepţiunea organizaţiei meteorologice mondiale. ...

Monitorul Oficial 830 din 09 Septembrie 2004 (M. Of. 830/2004)

REGULAMENT din 26 august 2004 de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului - ICPA Bucuresti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 9 septembrie 2004

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) institutul naţional de cercetare-dezvoltare pentru pedologie, agrochimie şi protecţia mediului - icpa bucureşti, denumit în continuare institut naţional, este persoanã juridicã românã în subordinea ministerului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale şi în coordonarea ştiinţificã a academiei de Ştiinţe agricole şi silvice "gheorghe ionescu-Şişeşti". (2) institutul naţional funcţioneazã pe bazã de gestiune economicã şi autonomie financiarã, calculeazã amortismente şi conduce evidenţa contabilã în regim economic în condiţiile legii şi îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu prevederile ordonanţei guvernului nr. 57/2002 privind ...

Monitorul Oficial 827 din 08 Septembrie 2004 (M. Of. 827/2004)

REGULAMENT din 2 septembrie 2004 de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 116/1998 privind dezvoltarea si modernizarea parcului de nave sub pavilion roman destinate transportului public EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 8 septembrie 2004

Art. 1 prezentul regulament cuprinde dispoziţii de aplicare a prevederilor ordonanţei guvernului nr. 116/1998 privind dezvoltarea şi modernizarea parcului de nave sub pavilion român destinate transportului public, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 231/2004 , denumitã în continuare ordonanţã. art. 2 În înţelesul prezentului regulament, termenii utilizaţi au urmãtoarea semnificaţie: a) regulament: regulamentul de aplicare a prevederilor ordonanţei guvernului nr. 116/1998 privind dezvoltarea şi modernizarea parcului de nave sub pavilion român destinate transportului public; b) navã sub pavilion român: navã destinatã ...

Monitorul Oficial 829 din 08 Septembrie 2004 (M. Of. 829/2004)

REGULAMENT din 5 august 2004 de organizare si functionare a Comisiei de recunoastere a organismelor pentru evaluarea conformitatii echipamentelor sub presiune si a organizatiilor de terta parte pentru efectuarea incercarilor prevazute la pct. 3.1.2 si 3.1.3 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a echipamentelor sub presiune EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 8 septembrie 2004

1. comisia de recunoaştere, denumitã în continuare comisie, funcţioneazã în cadrul direcţiei generale politicã industrialã şi are componenţa redatã în anexa nr. 3 la ordin. 2. comisia are urmãtoarele atribuţii principale: - recunoaşterea organismelor care realizeazã evaluarea conformitãţii echipamentelor sub presiune şi a organizaţiilor de terţã parte care realizeazã încercãrile prevãzute la pct. 3.1.2 sau 3.1.3 din anexa nr. 1 la hotãrârea guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a echipamentelor sub presiune şi eliberarea certificatului de recunoaştere; - supravegherea periodicã a organismelor ...

Monitorul Oficial 822 din 07 Septembrie 2004 (M. Of. 822/2004)

REGULAMENT din 12 august 2004 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare, functionare si procedura al Consiliului Concurentei EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 7 septembrie 2004

În temeiul art. 28 alin. (1) din legea concurenţei nr. 21/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, consiliul concurenţei adoptã prezentul regulament. art. i regulamentul de organizare, funcţionare şi procedurã al consiliului concurenţei, pus în aplicare prin ordinul preşedintelui consiliului concurenţei nr. 61/2004 , publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 288 din 1 aprilie 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. litera c) a alineatului (3) al articolului 6 va avea urmãtorul cuprins: "c) ...

Monitorul Oficial 820 din 06 Septembrie 2004 (M. Of. 820/2004)

REGULAMENT din 24 august 2004 de organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de lectori romani in strainatate EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 6 septembrie 2004

Art. 1 (1) În interesul promovãrii cunoaşterii limbii române, institutul limbii române organizeazã concursuri pentru ocuparea posturilor de lectori români în strãinãtate. (2) pentru fiecare post vacant de lector român în strãinãtate se organizeazã un concurs distinct. art. 2 (1) institutul limbii române ia mãsuri de informare a persoanelor interesate de concurs, prin: a) publicarea anunţului pentru concurs în presa de mare tiraj, pe site-ul ministerului educaţiei şi cercetãrii, pe site-ul institutului limbii române; b) transmiterea unei circulare adresate tuturor universitãţilor acreditate ...

Monitorul Oficial 805 din 01 Septembrie 2004 (M. Of. 805/2004)

REGULAMENT din 19 august 2004 de organizare si functionare a Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 1 septembrie 2004

Cap. i dispoziţii generale art. 1 administraţia naţionalã a Îmbunãtãţirilor funciare are statut de regie autonomã, este persoanã juridicã românã de interes public naţional în sectorul îmbunãtãţirilor funciare şi funcţioneazã sub autoritatea ministerului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale, denumit în continuare minister, pe bazã de gestiune economicã şi autonomie financiarã. art. 2 administraţia naţionalã a Îmbunãtãţirilor funciare, denumitã în continuare administraţie, este înfiinţatã potrivit art. 35 alin. (1) din legea îmbunãtãţirilor funciare nr. 138/2004 prin reorganizarea societãţii naţionale "Îmbunãtãţiri funciare" - s.a., îşi desfãşoarã ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016