Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - regulament 2010 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Regulament 2010

Selectati luna pentru care doriti sa afisam regulament din 2010‹‹ Pagina 1 din 15

Monitorul Oficial 882 din 29 Decembrie 2010 (M. Of. 882/2010)

REGULAMENT-CADRU din 23 decembrie 2010 de organizare si functionare a politiei locale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 29 decembrie 2010

Cap. idispoziţii generaleart. 1prevederile prezentului regulament-cadru reglementeazã modul de organizare şi funcţionare a poliţiei locale şi se aplicã personalului poliţiei locale organizate în conformitate cu dispoziţiile legii poliţiei locale nr. 155/2010.art. 2În baza prezentului regulament-cadru, consiliile locale/consiliul general al municipiului bucureşti adoptã, cu respectarea prevederilor legii nr. 155/2010, hotãrâri pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a poliţiei locale înfiinţate la nivelul unitãţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.cap. iiorganizarea poliţiei locale şi categorii de funcţionari publiciart. 3(1) la nivelul comunei, al oraşului, al municipiului sau al sectoarelor municipiului bucureşti, poliţia localã se organizeazã, în condiţiile legii, dupã caz, ca:a) un compartiment funcţional, fãrã personalitate ...

Monitorul Oficial 883 din 29 Decembrie 2010 (M. Of. 883/2010)

REGULAMENTUL ELECTORAL din 18 decembrie 2010 al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 29 decembrie 2010

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) membrii consiliilor colegiilor judeţene, respectiv cei ai consiliului colegiului medicilor dentişti din municipiul bucureşti, membrii comisiilor locale de cenzori, precum şi reprezentanţii în adunarea generalã naţionalã a colegiului medicilor dentişti din românia se aleg prin vot direct, secret şi liber exprimat de cãtre membrii fiecãrui colegiu întruniţi în adunãri generale locale de alegeri.(2) membrii biroului executiv naţional al colegiului medicilor dentişti din românia şi membrii comisiei de cenzori de la nivelul colegiului medicilor dentişti din românia se aleg prin vot direct, secret şi liber exprimat de cãtre reprezentanţii în adunarea generalã naţionalã întruniţi în ...

Monitorul Oficial 868 din 24 Decembrie 2010 (M. Of. 868/2010)

REGULAMENT din 6 decembrie 2010 de organizare si functionare a cluburilor sportive studentesti din subordinea directa a Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 24 decembrie 2010

Cap. idispoziţii generaleart. 1cluburile sportive studenţeşti sunt structuri sportive, persoane juridice de drept public, în subordinea directã a ministerului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.art. 2cluburile sportive studenţeşti au urmãtoarele atribuţii:a) asigurã selecţia, pregãtirea şi instruirea studenţilor, elevilor, absolvenţilor, cetãţeni români şi/sau strãini;b) asigurã participarea acestora la competiţii naţionale şi internaţionale;c) asigurã organizarea şi desfãşurarea activitãţilor sportive de performanţã.cap. iiÎnfiinţarea şi organizarea cluburilor sportive studenţeştiart. 3ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului poate emite ordin pentru înfiinţarea cluburilor sportive studenţeşti, respectiv a secţiilor pe ramuri de sport, aflate în directa subordonare a ministerului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.art. 4(1) cluburile sportive studenţeşti ...

Monitorul Oficial 832 din 13 Decembrie 2010 (M. Of. 832/2010)

REGULAMENT din 4 noiembrie 2010 privind organizarea si desfasurarea activitatilor specifice Curtii de Conturi, precum si valorificarea actelor rezultate din aceste activitati (aprobat prin Hotararea plenului Curtii de Conturi nr. 130/2010, conform prevederilor art. 11 alin. (2) din Legea nr. 94/1992, republicata) EMITENT: CURTEA DE CONTURI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 13 decembrie 2010

Cap. idispoziţii generale1. În temeiul prevederilor art. 11 alin. (2) din legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea curţii de conturi, republicatã*1), plenul curţii de conturi aprobã prezentul regulament.--------*1) În monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 282 din 29 aprilie 2009.2. curtea de conturi este organizatã şi funcţioneazã în baza dispoziţiilor art. 140 din constituţia româniei, republicatã, şi ale legii nr. 94/1992, republicatã, denumitã în continuare lege.3. curtea de conturi exercitã funcţia de control asupra modului de formare, administrare şi întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public, furnizând parlamentului şi, respectiv, autoritãţilor publice deliberative ale unitãţilor ...

Monitorul Oficial 823 din 09 Decembrie 2010 (M. Of. 823/2010)

REGULAMENT din 30 noiembrie 2010 privind inscrierea din oficiu in cartea funciara dupa finalizarea lucrarilor de cadastru EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR - AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 9 decembrie 2010

Art. 1În baza art. 11^2 alin. (3) din legea cadastrului şi a publicitãţii imobiliare nr. 7/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare lege, înscrierea în cartea funciarã se face din oficiu, dupã finalizarea lucrãrilor de cadastru pentru fiecare sector cadastral şi dupã expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.art. 2(1) documentele tehnice pentru fiecare sector cadastral se afişeazã, prin grija oficiului de cadastru şi publicitate imobiliarã, denumit în continuare oficiul teritorial, la primãria unitãţii administrativ-teritoriale în cauzã. În termen de 30 de zile de la afişare, titularii sarcinilor înscrise în registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni urmeazã a solicita ...

Monitorul Oficial 809 din 03 Decembrie 2010 (M. Of. 809/2010)

REGULAMENT din 10 noiembrie 2010 de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2010

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 definiţii(1) În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarea semnificaţie:a) lege - legea nr. 84/1998 privind mãrcile şi indicaţiile geografice, republicatã;b) regulament - regulamentul de aplicare a legii nr. 84/1998 privind mãrcile şi indicaţiile geografice, republicatã;c) osim - oficiul de stat pentru invenţii şi mãrci;d) bopi - buletinul oficial de proprietate industrialã pe hârtie sau în format electronic, publicat şi pe pagina web a osim;e) ompi - organizaţia mondialã de proprietate intelectualã;f) gazeta ompi - publicaţia oficialã ompi privind mãrcile înregistrate internaţional;g) ohim - oficiul de armonizare în piaţa internã;h) clasificarea ...

REGULAMENT din 18 noiembrie 2010 privind criteriile si modul de evaluare a performantelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual din Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, precum si din institutiile publice din subordinea acestuia*) EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2010

Art. 1activitatea de evaluare este coordonatã de compartimentul resurse umane din fiecare instituţie publicã.art. 2evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual se realizeazã de cãtre şeful structurii în care îşi desfãşoarã activitatea salariatul evaluat.art. 3(1) perioada evaluatã este cuprinsã între 1 ianuarie şi 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea.(2) perioada de evaluare este cuprinsã între 1 şi 31 ianuarie din anul urmãtor perioadei evaluate.(3) În mod excepţional, evaluarea performanţelor profesionale individuale se face şi în cursul perioadei evaluate, în urmãtoarele cazuri:a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de muncã al personalului contractual înceteazã, se suspendã sau ...

Monitorul Oficial 804 din 02 Decembrie 2010 (M. Of. 804/2010)

REGULAMENT din 11 noiembrie 2010 de vanzare a masei lemnoase care se recolteaza anual din fondul forestier proprietate publica a statului administrat de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 2 decembrie 2010

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) masa lemnoasã stabilitã, potrivit legii, pentru a se recolta anual din fondul forestier proprietate publicã a statului administrat de regia naţionalã a pãdurilor - romsilva, denumitã în continuare rnp - romsilva, se vinde, de cãtre aceasta sau prin direcţiile silvice/institutul de cercetãri şi amenajãri silvice bucureşti (icas), prin licitaţie, prin negociere sau în mod direct, în condiţii specifice economiei de piaţã, în conformitate şi cu respectarea prevederilor prezentului regulament.(2) masa lemnoasã care face obiectul vânzãrii prin modurile prevãzute la alin. (1) provine din produse principale, produse secundare, produse accidentale şi produse de igienã, precum şi din ...

Monitorul Oficial 798 din 29 Noiembrie 2010 (M. Of. 798/2010)

REGULAMENT din 18 noiembrie 2010 privind organizarea si desfasurarea concursurilor sau examenelor pentru ocuparea posturilor vacante ori temporar vacante corespunzatoare functiilor contractuale din aparatul propriu al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, precum si din cadrul unitatilor care functioneaza in subordinea acestuia EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 29 noiembrie 2010

Cap. idispoziţii generaleart. 1prezentul regulament stabileşte modalitatea de organizare şi desfãşurare a concursurilor sau examenelor pentru ocuparea posturilor vacante ori temporar vacante corespunzãtoare funcţiilor contractuale din cadrul aparatului propriu al ministerului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, precum şi din cadrul unitãţilor care funcţioneazã în subordinea ministerului.art. 2(1) angajarea personalului contractual în cadrul aparatului propriu al ministerului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, precum şi din cadrul unitãţilor care funcţioneazã în subordinea ministerului pe funcţii vacante sau temporar vacante, se face prin concurs ori examen, în urma cãruia candidaţii declaraţi admişi încheie, în condiţiile legii, contracte individuale de muncã pe ...

Monitorul Oficial 796 din 29 Noiembrie 2010 (M. Of. 796/2010)

REGULAMENT din 22 noiembrie 2010 de organizare si functionare a Directiei generale pentru relatia cu comunitatile locale EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 29 noiembrie 2010

Cap. idispoziţii generaleart. 1direcţia generalã pentru relaţia cu comunitãţile locale, denumitã în continuare direcţia generalã, funcţioneazã în baza ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului administraţiei şi internelor, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 15/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi a prevederilor hotãrârii guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatoricã şi efectivele ministerului administraţiei şi internelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.art. 2exercitarea atribuţiilor în cadrul direcţiei generale, pentru domeniile sale de competenţã, este reglementatã de prevederile prezentului regulament.art. 3direcţia generalã este o structurã specializatã a aparatului central al ministerului administraţiei şi internelor, fãrã personalitate juridicã, ...

‹‹ Pagina 1 din 15
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016