Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENTUL ELECTORAL din 18 decembrie 2010  al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENTUL ELECTORAL din 18 decembrie 2010 al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania

EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMANIA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 29 decembrie 2010

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Membrii consiliilor colegiilor judeţene, respectiv cei ai consiliului Colegiului Medicilor Dentişti din Municipiul Bucureşti, membrii comisiilor locale de cenzori, precum şi reprezentanţii în Adunarea generalã naţionalã a Colegiului Medicilor Dentişti din România se aleg prin vot direct, secret şi liber exprimat de cãtre membrii fiecãrui colegiu întruniţi în adunãri generale locale de alegeri.
    (2) Membrii Biroului executiv naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România şi membrii comisiei de cenzori de la nivelul Colegiului Medicilor Dentişti din România se aleg prin vot direct, secret şi liber exprimat de cãtre reprezentanţii în Adunarea generalã naţionalã întruniţi în Adunarea generalã naţionalã de alegeri.
    ART. 2
    În vederea organizãrii şi desfãşurãrii alegerilor se vor organiza comisii electorale la nivel judeţean, respectiv la nivelul Colegiului Medicilor Dentişti din Municipiul Bucureşti, precum şi o comisie electoralã centralã organizatã la nivelul Colegiului Medicilor Dentişti din România.
    ART. 3
    (1) Membrii Colegiului Medicilor Dentişti din România au dreptul sã aleagã şi sã fie aleşi în organele de conducere de la nivelul colegiilor judeţene şi/sau naţionale ale Colegiului Medicilor Dentişti din România.
    (2) Membrii Colegiului Medicilor Dentişti din România care au primit sancţiuni disciplinare nu pot candida pentru urmãtorul mandat ulterior aplicãrii sancţiunii.
    (3) De asemenea, nu pot candida membrii Colegiului Medicilor Dentişti din România al cãror mandat a încetat în condiţiile prevãzute de art. 127 din <>Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România, aprobat prin <>Decizia Adunãrii generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007, sau care au fost revocaţi din funcţie conform art. 128 şi 129 din acelaşi regulament, precum şi membrii Colegiului Medicilor Dentişti din România care se aflã în situaţiile de incompatibilitate prevãzute la art. 482 alin. (1), <>art. 516 şi 519 din titlul XIII al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 120 din <>Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România, aprobat prin <>Decizia Adunãrii generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007.
    (4) Dispoziţiile alin. (2) şi (3) sunt aplicabile atât pentru alegerile la nivel local, cât şi pentru alegerile la nivel naţional.
    (5) Alegerile parţiale se vor organiza pentru perioada de mandat rãmasã pânã la expirarea acestuia.
    ART. 4
    (1) Dreptul de a alege şi de a fi ales la nivel local se poate exercita numai în cadrul colegiului la care este înscris medicul dentist.
    (2) Dovada calitãţii de membru al colegiului judeţean se va face, acolo unde alegãtorul nu se regãseşte pe lista alegãtorilor, cu ultima chitanţã de platã a cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România.
    ART. 5
    (1) Un membru poate candida local pe douã din cele 3 liste, pentru alegerea ca:
    a) membru în consiliul colegiului judeţean;
    b) membru în comisia de cenzori judeţeanã sau a municipiului Bucureşti;
    c) reprezentant în Adunarea generalã naţionalã.
    (2) Cei care candideazã pentru comisia de cenzori nu pot candida şi pentru consiliul colegiului.
    (3) Depunerea candidaturii pentru alegerea ca membru în comisia de cenzori şi în consiliul colegiului judeţean constituie o incompatibilitate. Comisia electoralã judeţeanã va permite înscrierea candidaturii doar pentru una dintre cele douã funcţii.
    (4) Orice membru al Consiliului Medicilor Dentişti din România poate candida pe una dintre cele 5 liste pentru funcţiile din Biroul executiv naţional: preşedinte, secretar general, vicepreşedinte, trezorier sau membru al comisiei centrale de cenzori.
    ART. 6
    (1) Membrii comisiilor electorale locale nu pot candida la funcţiile elective din cadrul Colegiului local în care au fost aleşi ca membri ai comisiei electorale.
    (2) Membrii Comisiei Electorale Centrale nu pot candida la funcţiile elective de la nivel naţional.
    (3) Modelul declaraţiei membrilor comisiilor electorale este prevãzut în anexa nr. 1.
    ART. 7
    (1) În scopul bunei organizãri a alegerilor, la nivelul colegiilor judeţene, respectiv la nivelul Colegiului Medicilor Dentişti din Municipiul Bucureşti şi la nivel naţional se vor organiza şi desfãşura urmãtoarele activitãţi:
    a) colectarea cotizaţiilor lunare la zi ale membrilor Colegiului Medicilor Dentişti din România;
    b) se vor organiza în aceeaşi locaţie şi odatã cu data alegerilor adunãrile generale de dare de seamã la nivel naţional, la nivel local, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti. La nivel local, pentru alegerile biroului local se convoacã consiliul local.
    (2) Membrii Colegiului Medicilor Dentişti din România restanţieri la plata cotizaţiei o pot achita la secretariatul consiliului colegiului inclusiv în ziua alegerilor. Lista adiţionalã rezultatã cu membrii alegãtori suplimentari va fi afişatã imediat.
    ART. 8
    În cuprinsul prezentului regulament electoral, sintagmele de mai jos au urmãtoarea semnificaţie:
    a) comisia electoralã judeţeanã - comisia electoralã judeţeanã, respectiv Comisia Electoralã a Colegiului Medicilor Dentişti din Municipiul Bucureşti;
    b) consiliul colegiului judeţean - consiliul colegiului judeţean, respectiv consiliul Colegiului Medicilor Dentişti din Municipiul Bucureşti;
    c) colegiul judeţean - colegiul medicilor dentişti judeţean, respectiv Colegiul Medicilor Dentişti din Municipiul Bucureşti.
    ART. 9
    Comisiile de cenzori la nivel judeţean, respectiv central vor fi formate din 3 membri. În cazul în care nu sunt candidaţi pentru funcţia de cenzor, se vor angaja unul sau mai mulţi cenzori externi.

    CAP. II
    Comisiile electorale

    SECŢIUNEA 1
    Comisia electoralã judeţeanã

    ART. 10
    (1) În funcţie de numãrul de membri ai colegiului respectiv, comisia electoralã judeţeanã este formatã din 3-9 membri. În cazul alegerilor parţiale, comisia electoralã judeţeanã este formatã din 3 membri.
    (2) Comisiile electorale, atât la nivel naţional, cât şi la nivel judeţean, sunt propuse de biroul local, respectiv Biroul executiv naţional şi votate de consiliul local, respectiv Consiliul naţional.
    (3) Validarea comisiilor electorale judeţene se face de cãtre Comisia Electoralã Centralã.
    (4) Prima şedinţã de constituire a comisiei electorale judeţene va avea loc cel mai târziu în ultima zi lucrãtoare a primei sãptãmâni din calendarul electoral.
    ART. 11
    Comisiile electorale judeţene îşi vor desfãşura activitatea sub supravegherea şi coordonarea Comisiei Electorale Centrale, conform prezentului regulament electoral.
    ART. 12
    (1) La prima întrunire, comisia electoralã judeţeanã îşi va alege dintre membrii sãi un preşedinte şi un secretar.
    (2) Preşedintele sau secretarul, în lipsa preşedintelui, conduce şedinţele comisiei electorale judeţene şi este singurul abilitat sã facã publice date şi informaţii ce decurg din activitatea comisiilor electorale.
    ART. 13
    În termen de 3 zile de la data constituirii lor, comisiile electorale judeţene vor comunica Comisiei Electorale Centrale componenţa comisiilor, conform modelului prevãzut în anexa nr. 2.
    ART. 14
    (1) Şedinţele comisiilor electorale judeţene se desfãşoarã în prezenţa a minimum douã treimi din numãrul membrilor lor, iar deciziile se iau cu majoritatea simplã de voturi din numãrul membrilor prezenţi.
    (2) Prezenţa preşedintelui sau a secretarului, în lipsa preşedintelui, este obligatorie în momentul votãrii deciziilor. La egalitate de voturi, votul preşedintelui sau al secretarului, în lipsa preşedintelui, este hotãrâtor.
    ART. 15
    (1) Comisiile electorale judeţene şi Comisia Electoralã Centralã îşi vor întocmi un registru special pentru întreaga activitate, în care se vor înregistra procesele-verbale şi se vor consemna toate aspectele legate de organizarea şi desfãşurarea alegerilor.
    (2) Şedinţele comisiei electorale judeţene vor fi consemnate de cãtre secretarul comisiei în procese-verbale de şedinţã, care vor fi semnate de cãtre preşedinte, secretar şi ceilalţi membri prezenţi.
    ART. 16
    Deciziile emise de cãtre comisiile electorale judeţene sau orice alt act emanând de la acestea vor fi semnate de cãtre preşedinte şi secretar.
    ART. 17
    (1) Comisiile electorale judeţene vor funcţiona la sediile colegiilor judeţene. Acestea vor pune la dispoziţia comisiei electorale judeţene, pe toatã durata funcţionãrii sale, un spaţiu corespunzãtor desfãşurãrii activitãţilor.
    (2) Condiţiile materiale şi financiare necesare funcţionãrii comisiilor şi organizãrii alegerilor sunt asigurate de cãtre colegiile judeţene.
    ART. 18
    Pe durata funcţionãrii, comisiile electorale judeţene vor avea ştampilã proprie, care va fi pãstratã de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de cãtre secretar şi va avea forma şi conţinutul prevãzute în anexa nr. 3.
    ART. 19
    Comisiile electorale judeţene vor informa imediat Comisia Electoralã Centralã despre problemele apãrute în legãturã cu interpretarea şi aplicarea prezentului regulament electoral şi se vor conforma deciziilor emise de Comisia Electoralã Centralã.
    ART. 20
    Comisiile electorale judeţene au urmãtoarele atribuţii:
    a) pregãtesc şi organizeazã din timp şi în bune condiţii desfãşurarea alegerilor la nivel judeţean, cu un numãr suficient de cabine de vot, în funcţie de numãrul total de membri, astfel încât sã se asigure secretizarea votãrii;
    b) realizeazã listele cu membrii colegiului judeţean preluate de la consiliile colegiilor judeţene;
    c) afişeazã listele cu membrii alegãtori cu drept de vot cu cotizaţia plãtitã la zi şi listele suplimentare cu restanţierii care au achitat cotizaţia;
    d) primesc şi înregistreazã dosarele de candidaturã depuse de candidaţi în mod personal sau prin procurã;
    e) verificã îndeplinirea condiţiilor pentru ca un medic dentist sã poatã candida, înregistrând candidaturile care îndeplinesc cerinţele legale şi respingându-le pe cele neconforme;
    f) publicã, prin afişare la sediul comisiei electorale judeţene şi pe site-ul oficial al colegiului, candidaturile depuse, admise şi respinse, cu 3 zile înainte de data alegerilor, iar în ziua desfãşurãrii adunãrii generale le publicã şi la locul votãrii;
    g) comunicã Comisiei Electorale Centrale listele finale cu alegãtorii şi candidaţii la funcţiile de conducere;
    h) soluţioneazã întâmpinãrile referitoare la propria activitate şi contestaţiile cu privire la actele şi operaţiunile sale;
    i) tipãresc buletinele de vot, cu sprijinul tehnic şi financiar al consiliului colegiului judeţean;
    j) pãstreazã sub sigiliu buletinele de vot numerotate, ştampilate şi semnate fiecare de preşedintele şi secretarul comisiei electorale judeţene;
    k) publicã prin mijloacele mass-media, prin afişare la sediul colegiului judeţean sau prin orice altã modalitate stabilitã de comisia electoralã judeţeanã data, locul şi programul alegerilor la nivel judeţean, activitate suportatã din fondurile colegiului judeţean;
    l) stabilesc şi asigurã prin închiriere, comodat etc., împreunã cu consiliul colegiului judeţean, sala necesarã desfãşurãrii adunãrii generale;
    m) conduc lucrãrile adunãrilor generale locale de alegeri şi operaţiunile de votare, luând toate mãsurile pentru asigurarea ordinii în localul în care are loc votarea;
    n) numãrã voturile, stabilesc valabilitatea voturilor exprimate, totalizeazã voturile exprimate şi stabilesc rezultatele alegerilor;
    o) redacteazã în douã exemplare procesele-verbale de desfãşurare a alegerilor şi procesul-verbal cu rezultatele finale;
    p) înainteazã Comisiei Electorale Centrale un exemplar al procesului-verbal de desfãşurare a alegerilor şi al procesului-verbal cu rezultatele finale, însoţite de listele cu candidaţii aleşi. Preşedintele şi secretarul vor semna cele douã exemplare ale proceselor-verbale;
    q) dacã în turul I nu s-a realizat cvorumul legal de prezenţã a douã treimi din numãrul membrilor lor, vor organiza noi alegeri în turul al II-lea, în cel mult douã sãptãmâni, începând chiar din ziua respectivã;
    r) prin preşedinte sau secretar, în lipsa preşedintelui, comunicã la cerere presei orice informaţie legatã de desfãşurarea alegerilor;
    s) atribuie mandatele celor aleşi şi validaţi.
    ART. 21
    (1) Rezultatele finale ale alegerilor judeţene validate de Comisia Electoralã Centralã vor fi afişate la sediul comisiilor electorale judeţene, dupã care aceasta atribuie mandatele respective.
    (2) Comisia electoralã judeţeanã înregistreazã candidaturile pentru membrii biroului executiv judeţean şi convoacã în termen de maximum 3 zile prima şedinţã a consiliului colegiului judeţean.
    ART. 22
    (1) Preşedintele comisiei electorale judeţene conduce prima şedinţã a consiliului colegiului judeţean pentru alegerea biroului executiv judeţean, în ordinea descrescãtoare a voturilor pozitive obţinute.
    (2) Sub conducerea preşedintelui comisiei electorale judeţene se desfãşoarã prima şedinţã a biroului executiv judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, în care biroul alege prin vot secret, în ordinea descrescãtoare a voturilor pozitive obţinute: preşedintele, cei 2 vicepreşedinţi, secretarul şi trezorierul.
    (3) Biroul executiv judeţean va desemna un membru drept reprezentant în Consiliul naţional, respectiv 3 membri în cazul municipiului Bucureşti.
    (4) Dupã aceasta, activitatea comisiei electorale judeţene înceteazã de drept.
    ART. 23
    La finalizarea alegerilor comisia electoralã judeţeanã, respectiv cea a municipiului Bucureşti are obligaţia de a prezenta rezultatele finale ale votului în aceeaşi zi.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Comisia Electoralã Centralã

    ART. 24
    (1) Comisia Electoralã Centralã este formatã din 11 membri. În cazul alegerilor parţiale, Comisia Electoralã Centralã va fi formatã din 3 membri.
    (2) Membrii Comisiei Electorale Centrale vor fi propuşi de Biroul executiv naţional şi aleşi de Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România.
    (3) Prima şedinţã de lucru a Comisiei electorale centrale va avea loc cel mai târziu în ultima zi lucrãtoare a primei sãptãmâni din calendarul electoral.
    ART. 25
    (1) La prima întrunire, Comisia Electoralã Centralã îşi va alege dintre membrii sãi un preşedinte şi un secretar.
    (2) Preşedintele sau secretarul, în lipsa preşedintelui, conduce şedinţele Comisiei Electorale Centrale şi este singurul abilitat sã facã publice datele şi informaţiile decurgând din activitatea Comisiei Electorale Centrale.
    ART. 26
    (1) Comisia Electoralã Centralã nu este subordonatã în niciun fel structurilor care au desemnat membrii sãi.
    (2) Aceasta îşi va desfãşura activitatea în mod independent, conform prezentului regulament electoral.
    ART. 27
    (1) Şedinţele Comisiei Electorale Centrale se desfãşoarã în prezenţa a douã treimi din numãrul membrilor sãi, iar prezenţa preşedintelui şi/sau a secretarului este obligatorie.
    (2) Deciziile se iau cu majoritate simplã de voturi din numãrul membrilor prezenţi.
    (3) În cazul egalitãţii de voturi, la luarea unei decizii votul preşedintelui sau al secretarului, în lipsa preşedintelui, este decisiv.
    ART. 28
    Şedinţele Comisiei Electorale Centrale vor fi consemnate de cãtre secretarul comisiei în procese-verbale de şedinţã, care vor fi semnate de cãtre preşedinte, secretar şi ceilalţi membri ai Comisiei Electorale Centrale prezenţi.
    ART. 29
    Deciziile emise de Comisia Electoralã Centralã sau orice alt act emis de aceasta vor fi semnate de cãtre preşedinte şi secretar.
    ART. 30
    Pe timpul funcţionãrii, Comisia Electoralã Centralã va avea ştampilã proprie, care va fi ţinutã de cãtre preşedintele comisiei sau de secretar, în lipsa preşedintelui, şi va avea forma şi conţinutul prevãzute în anexa nr. 4.
    ART. 31
    (1) Comisia Electoralã Centralã va funcţiona la sediul Colegiului Medicilor Dentişti din România din municipiul Bucureşti, str. Costache Marinescu nr. 14, sectorul 1, cod 011286, telefon/fax 021.222.56.71, telefon 021.222.05.44, e-mail: secretariat@cmdr.ro
    (2) Condiţiile materiale şi financiare necesare funcţionãrii Comisiei Electorale Centrale vor fi asigurate de Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România. Acesta va asigura Comisiei Electorale Centrale un secretariat tehnic condus de cãtre secretarul comisiei.
    (3) Biroul executiv naţional şi comisiile de lucru ale Colegiului Medicilor Dentişti din România prezintã în cadrul Adunãrii generale naţionale activitatea colegiului. Din acest moment conducerea Biroului executiv naţional şi a Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România îşi înceteazã activitatea, iar Comisia Electoralã Centralã îşi intrã în atribuţii pentru alegerea organelor de conducere de la nivel naţional.
    (4) În cazul alegerilor parţiale, candidaţii aleşi îşi intrã în atribuţiile funcţiilor pentru care au candidat dupã validarea alegerilor.
    (5) Alegerile parţiale se fac pentru perioada rãmasã din mandatul pentru care se face alegerea.
    ART. 32
    Atribuţiile Comisiei Electorale Centrale sunt:
    a) urmãreşte aplicarea prezentului regulament electoral, pentru buna desfãşurare a alegerilor judeţene şi naţionale;
    b) urmãreşte şi asigurã respectarea şi aplicarea corectã a dispoziţiilor legale referitoare la alegeri şi ale prezentului regulament pe întreg teritoriul ţãrii;
    c) asigurã şi rãspunde de interpretarea uniformã a dispoziţiilor legale şi ale prezentului regulamentul electoral;
    d) emite decizii de îndrumare cu privire la aplicarea prezentului regulament electoral, de organizare a alegerilor judeţene şi naţionale;
    e) rezolvã întâmpinãrile şi contestaţiile cu privire la modul de constituire, componenţa şi activitatea comisiilor electorale judeţene;
    f) primeşte şi soluţioneazã în 24 de ore contestaţiile înregistrate împotriva deciziilor comisiilor electorale judeţene;
    g) primeşte şi înregistreazã listele cu alegãtori şi cele cu candidaţi trimise de cãtre comisiile electorale judeţene;
    h) primeşte procesele-verbale de desfãşurare a alegerilor întocmite de cãtre comisiile electorale judeţene, procesele-verbale conţinând rezultatele alegerilor, precum şi celelalte documente prevãzute la art. 20 lit. p);
    i) valideazã sau nu valideazã alegerile din fiecare judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti;
    j) primeşte şi înregistreazã central listele locale cu reprezentanţii aleşi în Adunarea generalã naţionalã;
    k) convoacã prin fax sau prin e-mail reprezentanţii pentru şedinţa Adunãrii generale naţionale;
    l) primeşte, înregistreazã şi valideazã dosarele de candidaturã pentru membrii Biroului executiv naţional şi Comisiei naţionale de cenzori ale Colegiului Medicilor Dentişti din România;
    m) publicã la sediul Colegiului Medicilor Dentişti din România şi la locaţia unde au loc alegerile naţionale lista cu membrii Adunãrii generale naţionale, lista cu candidaţii pentru Biroul executiv naţional şi pentru Comisia naţionalã de cenzori ale Colegiului Medicilor Dentişti din România;
    n) tipãreşte buletinele de vot, cu sprijinul tehnic şi financiar al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România;
    o) pãstreazã sub sigiliu buletinele de vot numerotate, ştampilate şi semnate fiecare de preşedintele şi secretarul Comisiei Electorale Centrale;
    p) stabileşte şi asigurã împreunã cu Biroul executiv naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România sala necesarã desfãşurãrii Adunãrii generale naţionale;
    q) pregãteşte şi organizeazã din timp şi în bune condiţii desfãşurarea alegerilor naţionale, cu un numãr suficient de cabine de vot, în funcţie de numãrul total de reprezentanţi, astfel încât sã se asigure secretizarea votãrii;
    r) conduce lucrãrile Adunãrii generale naţionale de alegeri şi operaţiunile de votare, luând toate mãsurile pentru asigurarea ordinii în localul în care are loc votarea;
    s) numãrã voturile, stabileşte valabilitatea voturilor exprimate, totalizeazã voturile exprimate şi stabileşte rezultatele alegerilor, anunţându-le pe loc;
    ş) dacã în turul I nu s-a realizat cvorumul legal de prezenţã a douã treimi din numãrul membrilor, va organiza noi alegeri în turul al II-lea, în cel mult douã sãptãmâni începând chiar din ziua respectivã;
    t) redacteazã în douã exemplare procesele-verbale de desfãşurare a alegerilor şi procesul-verbal cu rezultatele finale;
    ţ) primeşte şi soluţioneazã în 24 de ore contestaţiile înregistrate împotriva activitãţii şi deciziilor Comisiei Electorale Centrale.
    ART. 33
    (1) Prima şedinţã a Biroului executiv naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România este condusã de preşedintele Comisiei Electorale Centrale. Aceasta se convoacã pe loc, imediat dupã alegerea sa, ori în termen de maximum 5 zile de la desfãşurarea şedinţei Adunãrii generale naţionale de alegeri.
    (2) În cazul alegerilor parţiale, cei aleşi îşi intrã în atribuţii imediat dupã validarea alegerilor.
    ART. 34
    Dupã alegerea Biroului executiv naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România, Comisia Electoralã Centralã îşi înceteazã de drept activitatea.

    CAP. III
    Candidaturile

    ART. 35
    (1) Candidaturile se vor depune personal sau prin împuternicit la secretarul comisiei electorale judeţene/centrale, în conformitate cu termenele calendarului electoral.
    (2) Secretarul comisiei electorale primeşte şi înregistreazã depunerea candidaturii, menţionând într-un registru toate actele primite de la candidat, şi înainteazã candidatura comisiei electorale judeţene/centrale.
    ART. 36
    (1) Declaraţia de candidaturã localã/naţionalã dactilografiatã va fi adresatã comisiei electorale şi va cuprinde:
    a) numele şi prenumele, domiciliul, locul de muncã, specialitatea şi gradul profesional şi, acolo unde este cazul, titlul ştiinţific şi/sau gradul didactic;
    b) mandatul/mandatele pentru care se candideazã, respectiv consiliul colegiului judeţean, comisia de cenzori, Adunarea generalã naţionalã;
    c) menţionarea, pe propria rãspundere, dacã a fost sau nu sancţionat de Colegiul Medicilor Dentişti din România şi cã nu se aflã în niciuna dintre situaţiile prevãzute la art. 3 alin. (3);
    d) data şi semnãtura;
    e) elemente de contact (telefon, fax etc.).
    (2) Modelul declaraţiei de candidaturã localã este prevãzut în anexa nr. 5, iar modelul declaraţiei de candidaturã la nivel naţional este prevãzut în anexa nr. 6.
    ART. 37
    În termen de maximum douã zile de la înregistrarea candidaturilor, comisiile electorale vor aduce la cunoştinţa candidaţilor admiterea sau respingerea candidaturilor prin telefon, fax, e-mail şi afişare la sediul comisiei.
    ART. 38
    Contestaţiile împotriva deciziei comisiei electorale judeţene/centrale de respingere a candidaturii se vor face în maximum 12 ore de la data comunicãrii.
    ART. 39
    (1) Comisiile electorale judeţene vor înainta contestaţiile primite cãtre comisia electoralã centralã spre soluţionare, în cel mult 12 ore de la data înregistrãrii.
    (2) Comisia electoralã centralã va soluţiona contestaţiile în termen de maximum 24 de ore, iar decizia acesteia are caracter definitiv şi, împreunã cu motivarea ei, se transmite candidatului şi comisiei electorale judeţene.
    ART. 40
    Dupã expirarea termenului de depunere a candidaturilor, la care se adaugã, dacã este cazul, termenele prevãzute de art. 35, 37, 38 şi 39, comisiile electorale judeţene încheie un proces-verbal prin care constatã rãmânerea definitivã a candidaturilor.
    ART. 41
    (1) Comisiile electorale judeţene vor întocmi listele finale cu candidaturile şi le vor trimite, împreunã cu o copie a procesului-verbal de constatare a rãmânerii definitive a candidaturilor, Comisiei Electorale Centrale, cel mai târziu cu 3 zile înaintea datei alegerilor.
    (2) Listele finale cu candidaturile admise, în ordinea alfabeticã, vor fi afişate, prin grija comisiilor electorale judeţene, respectiv a Comisiei Electorale Centrale, la sediile colegiilor judeţene, la sediul Colegiului Medicilor Dentişti din România, la sãlile unde vor avea loc alegerile judeţene, respectiv naţionale. Declaraţiile de candidaturã validate de Comisia Electoralã Centralã vor fi afişate şi pe site-ul Colegiului Medicilor Dentişti din România.
    (3) La nivel judeţean vor fi realizate 3 liste separate: una pentru candidaturile în Consiliul colegiului judeţean, una pentru candidaturile în comisia de cenzori şi una pentru reprezentanţii în Adunarea generalã naţionalã.
    (4) La nivel central vor fi realizate 5 liste separate: una pentru candidaturile la funcţia de preşedinte, una pentru candidaturile la funcţia de secretar general, una pentru candidaturile la funcţia de vicepreşedinte, una pentru candidaturile la funcţia de trezorier şi una pentru candidaturile pentru comisia de cenzori.
    (5) În listele finale cu candidaturi se vor menţiona vizibil locul, data şi programul de desfãşurare a şedinţei adunãrii generale locale/naţionale pentru alegeri.
    (6) În cazul alegerilor parţiale naţionale se va menţiona exact funcţia pentru care se organizeazã alegerile. La nivel local alegerile se fac de cãtre consiliul local pentru biroul executiv teritorial.
    (7) În cazul alegerilor parţiale, candidaturile pentru Biroul executiv naţional se vor trimite direct Comisiei Electorale Centrale.
    (8) Cel care şi-a depus candidatura, dar care nu poate participa la alegeri din cauze de forţã majorã, rãmâne înscris pe lista de candidaţi.

    CAP. IV
    Buletinele de vot

    ART. 42
    (1) Comisia Electoralã Centralã aprobã pentru fiecare comisie electoralã judeţeanã modelul buletinelor de vot judeţene, iar acestea vor fi expediate prin fax sau e-mail Comisiei Electorale Centrale înainte de tipãrirea tirajului final.
    (2) Numãrul de pagini al buletinelor de vot va fi stabilit de cãtre comisia electoralã judeţeanã în funcţie de numãrul total al candidaţilor.
    (3) Buletinele de vot se vor tipãri de cãtre comisiile electorale judeţene, cu sprijinul material şi logistic al colegiilor judeţene.
    (4) Câte un model al buletinelor de vot se va afişa la sediile comisiilor electorale judeţene cu cel puţin douã zile înaintea datei votãrii, dupã ce a fost vizat şi anulat de preşedintele comisiei electorale judeţene.
    ART. 43
    (1) La nivel judeţean vor exista 3 modele de buletine de vot, în funcţie de mandatul pentru care se candideazã: membru în consiliul colegiului judeţean, membru în comisia localã de cenzori ori reprezentant în Adunarea generalã naţionalã.
    (2) La nivel central vor exista 5 modele de buletine de vot, în funcţie de mandatul pentru care se candideazã: preşedinte, secretar general, vicepreşedinte, trezorier, membru în comisia centralã de cenzori.
    (3) În buletinele de vot candidaţii vor fi trecuţi în ordine alfabeticã, menţionându-se numele şi prenumele.
    ART. 44
    Buletinele de vot vor fi tipãrite cu cel puţin 3 zile înaintea datei votãrii de cãtre comisiile electorale care, dupã verificarea conformitãţii şi a exactitãţii conţinutului, le vor pãstra sub sigiliu pânã în ziua votãrii, la sediul comisiei.
    ART. 45
    (1) Pe toate buletinele de vot se va menţiona perioada mandatului.
    (2) Detaliile privind forma şi conţinutul buletinelor de vot locale, respectiv naţionale, sunt prevãzute în anexele nr. 7-11.
    ART. 46
    (1) Buletinele de vot se vor asigura în numãr suficient, conform listelor, cu un plus de 10% faţã de numãrul alegãtorilor.
    (2) Buletinele de vot vor fi autentificate de cãtre comisiile electorale judeţene, respectiv de Comisia Electoralã Centralã, prin aplicarea ştampilei proprii pe toate filele buletinului de vot, în ziua desfãşurãrii adunãrii generale judeţene, respectiv Adunãrii generale naţionale.
    ART. 47
    (1) Buletinele neconforme, neexacte, deteriorate sau cele completate greşit de cãtre alegãtori în timpul votãrii vor fi anulate prin menţiunea "anulat" şi semnãtura preşedintelui, aplicându-se totodatã şi ştampila comisiei electorale judeţene.
    (2) Alegãtorul care a completat greşit un buletin şi solicitã un buletin nou va primi un alt buletin de vot numai dacã predã buletinul completat greşit.

    CAP. V
    Desfãşurarea votãrii

    ART. 48
    (1) Adunãrile generale judeţene, respectiv Adunarea generalã naţionalã, atât cele de dare de seamã, cât şi cele de alegeri, se vor desfãşura în aceeaşi locaţie şi în aceeaşi zi stabilitã de Comisia electoralã cu conducerea colegiului.
    (2) Data, locul, programul de desfãşurare al adunãrilor generale şi afişarea listei cu candidaturile validate vor fi comunicate conform calendarului electoral şi prezentului regulament electoral.
    (3) În caz de forţã majorã, aşa cum este aceasta definitã de lege, preşedintele comisiei electorale judeţene, respectiv al Comisiei Electorale Centrale poate fi înlocuit de secretar.
    ART. 49
    (1) Preşedintele comisiei electorale judeţene are urmãtoarele atribuţii:
    a) verificã existenţa celor 3 tipuri de buletine de vot diferite: pentru alegerea consiliului colegiului judeţean al medicilor dentişti, pentru alegerea comisiei de cenzori, pentru alegerea reprezentanţilor în Adunarea generalã naţionalã;
    b) verificã existenţa celor 3 urne diferite pentru cele 3 categorii de candidaturi, urne inscripţionate corespunzãtor;
    c) asigurã, împreunã cu membrii comisiei electorale judeţene, distribuţia, colectarea în urne a buletinelor de vot pentru cele 3 categorii de candidaturi şi numãrarea voturilor;
    d) primeşte şi înregistreazã contestaţiile pe loc, în ziua alegerilor sau în maximum 24 de ore de la încheierea lor;
    e) anunţã contestatarul despre rezultatul contestaţiei rezolvate local, prin fax, telefon, e-mail sau personal;
    f) înainteazã imediat Comisiei Electorale Centrale eventualele contestaţii;
    g) pãstreazã şi securizeazã buletinelor de vot.
    (2) Preşedintele comisiei electorale este obligat sã ia toate mãsurile necesare pentru exprimarea secretã a votului şi pentru ca alegerile sã se desfãşoare în condiţii civilizate, inclusiv prin atenţionarea sau evacuarea din salã a turbulenţilor.
    ART. 50
    În circumscripţiile electorale cu mai mult de 500 de votanţi, în cadrul comisiei electorale se pot alcãtui 3 subcomisii de numãrare a voturilor, care îşi vor desemna un preşedinte, astfel:
    a) subcomisia 1: distribuţia, colectarea şi numãrarea în urne a buletinelor de vot pentru candidatura de membru în consiliul colegiului judeţean/al municipiului Bucureşti;
    b) subcomisia 2: distribuţia, colectarea şi numãrarea în urne a buletinelor de vot pentru candidatura de membru în comisia de cenzori;
    c) subcomisia 3: distribuţia, colectarea şi numãrarea în urne a buletinelor de vot pentru candidatura de reprezentant în Adunarea generalã naţionalã a Colegiului Medicilor Dentişti din România.
    ART. 51
    (1) Preşedintele Comisiei Electorale Centrale are urmãtoarele atribuţii:
    a) verificã existenţa celor 5 tipuri de buletine de vot diferite: pentru candidaturile la funcţia de preşedinte, pentru candidaturile la funcţia de secretar general, pentru candidaturile la funcţia de vicepreşedinte, pentru candidaturile la funcţia de trezorier, pentru candidaturile la comisia de cenzori;
    b) verificã existenţa celor 5 urne diferite pentru cele 5 categorii de candidaturi, urne care au fost inscripţionate anterior;
    c) asigurã, împreunã cu membrii Comisiei Electorale Centrale, distribuţia şi colectarea în urne a buletinelor de vot pentru cele 5 categorii de candidaturi;
    d) primeşte şi înregistreazã pe loc contestaţiile, în ziua alegerilor sau în maximum 24 de ore de la încheierea lor;
    e) anunţã, prin fax, telefon, e-mail sau personal, contestatarului rezultatul contestaţiei.
    (2) Preşedintele Comisiei Electorale Centrale este obligat sã ia toate mãsurile necesare pentru exprimarea secretã a votului şi pentru ca alegerile sã se desfãşoare în condiţii civilizate, inclusiv prin atenţionarea sau evacuarea din salã a turbulenţilor.
    ART. 52
    Numãrarea voturilor şi anunţarea rezultatelor alegerilor locale şi naţionale se fac dupã închiderea votãrii, în aceeaşi salã în care a avut loc votarea şi în aceeaşi zi.
    ART. 53
    (1) La sfârşitul zilei de alegeri, preşedintele şi secretarul comisiei electorale judeţene/naţionale, în prezenţa celorlalţi membri ai comisiei, vor întocmi procesul-verbal cu privire la desfãşurarea votãrii din ziua respectivã.
    (2) Listele cu alegãtori, listele cu persoanele alese, precum şi ştampila secţiei de votare vor fi depozitate în condiţii de maximã securitate la sediul comisiei electorale judeţene/centrale.
    (3) Toate buletinele de vot, valabile, anulate ori nefolosite, se sigileazã şi se pãstreazã de cãtre comisia electoralã la sediul colegiului respectiv pânã dupã validarea alegerilor, când se predau pe bazã de proces-verbal organelor nou-alese.
    (4) În limita posibilitãţilor se poate apela la pazã militarizatã a locurilor de votare.
    ART. 54
    (1) Comisia Electoralã Centralã îşi va desemna un membru sã supravegheze desfãşurarea alegerilor judeţene acolo unde existã contestaţii.
    (2) Acesta nu va avea competenţa de a lua mãsuri cu privire la desfãşurarea votãrii, ci doar de a supraveghea desfãşurarea alegerilor. La sfârşitul activitãţii se va întocmi un proces-verbal în care va consemna cele constatate şi va fi semnat de conducerea comisiei electorale judeţene.
    ART. 55
    (1) În afara membrilor Colegiului Medicilor Dentişti din România, a membrilor comisiei electorale, a observatorilor acreditaţi, a personalului angajat al Colegiului Medicilor Dentişti din România, nicio altã persoanã nu poate participa la şedinţele adunãrilor de alegeri.
    (2) Observatorii vor fi persoane care fac parte din mass-media, acreditate de Comisia Electoralã Centralã/localã cu minimum 3 zile înainte de data desfãşurãrii alegerilor.
    ART. 56
    (1) Fiecare medic dentist cu drept de vot la intrarea în salã de şedinţã a Adunãrii generale va fi legitimat de comisia electoralã şi va semna în lista de prezenţã.
    (2) Medicii dentişti cu drept de vot, membri ai colegiului respectiv, care nu se regãsesc pe listele locale de alegãtori, vor fi înscrişi, pe loc, de cãtre preşedintele comisiei sau de cãtre secretarul acesteia în listele de prezenţã, menţionându-se toate datele de identificare din documentul de identitate.
    (3) În Adunarea generalã naţionalã de alegeri pot fi trimişi supleanţi cu drept de vot în locul reprezentanţilor aleşi.
    ART. 57
    (1) Alegãtorii voteazã separat pe fiecare dintre cele 3 tipuri de buletine de vot la nivel local şi pe fiecare dintre cele 5 tipuri de buletine de vot la nivel central în care sunt înscrise candidaturile.
    (2) Votarea se va face prin încercuirea numãrului de ordine corespunzãtor candidatului/candidaţilor pentru care se opteazã şi tãierea cu linie continuã a candidaţilor respinşi.
    (3) Orice altã inscripţionare anuleazã buletinul de vot.

    CAP. VI
    Constatarea şi validarea rezultatelor alegerilor

    ART. 58
    (1) Dupã terminarea votãrii, în prezenţa celorlalţi membri ai comisiei electorale şi a celorlalte persoane care au dreptul sã asiste la adunarea generalã de alegeri, preşedintele comisiei electorale procedeazã la anularea prin ruperea colţului de sus dreapta a buletinelor de vot rãmase nefolosite sau anulate şi numai dupã aceea procedeazã la deschiderea urnelor.
    (2) Preşedinţii comisiilor electorale sau membrii desemnaţi vor citi cu voce tare la deschiderea fiecãrui buletin de vot numele şi prenumele candidatului pentru care s-a exprimat votul şi vor arãta buletinul de vot celorlalţi membri ai comisiei, care vor numãra şi consemna în scris voturile pozitive, negative şi anulate.
    ART. 59
    (1) Sunt anulate buletinele de vot:
    a) care nu poartã pe prima faţã ştampila comisiei electorale judeţene/centrale;
    b) care au altã formã sau alt model decât cele aprobate de Comisia Electoralã Centralã;
    c) care nu sunt tipãrite, multiplicate sau completate lizibil;
    d) care sunt albe, pe care nu s-a exprimat niciun vot;
    e) care poartã alte inscripţionãri decât încercuirea numãrului de ordine corespunzãtor candidatului/candidaţilor pentru care se opteazã şi tãierea cu linie continuã a candidaţilor respinşi;
    f) în care numãrul voturilor încercuite este mai mare decât numãrul de membri ce trebuie aleşi pe fiecare buletin.
    (2) Situaţiile în care buletinele de vot se anuleazã se menţioneazã ca notã pe formularul de buletin de vot.
    ART. 60
    (1) Dupã deschiderea urnelor şi numãrarea voturilor, preşedintele comisiei electorale încheie câte un proces-verbal, în douã exemplare, pentru fiecare dintre cele 3 liste de candidaturi la nivel local, respectiv 5 la nivel central.
    (2) Procesele-verbale întocmite de comisiile electorale locale/centrale vor cuprinde:
    a) numãrul total al membrilor colegiului judeţean înscrişi în listã/al reprezentanţilor în Adunarea generalã naţionalã;
    b) numãrul membrilor locali/reprezentanţilor naţionali prezenţi la votare;
    c) numãrul total al voturilor valabil exprimate;
    d) numãrul voturilor anulate;
    e) numãrul voturilor valabil exprimate obţinute de cãtre fiecare candidat, în condiţiile îndeplinirii cvorumului;
    f) numãrul total al buletinelor de vot tipãrite;
    g) numãrul buletinelor de vot rãmase nefolosite;
    h) numãrul buletinelor de vot anulate;
    i) expunerea pe scurt a întâmpinãrilor, contestaţiilor şi a modului de soluţionare a acestora.
    (3) Procesele-verbale se vor semna de preşedinte, de secretar şi de ceilalţi membri prezenţi ai comisiei electorale şi vor purta ştampila comisiei. Copii ale proceselor-verbale locale vor fi trimise prin scrisori recomandate Comisiei Electorale Centrale.
    ART. 61
    (1) Dacã în urma verificãrii listelor de prezenţã a membrilor cu drept de vot se constatã cã alegerile locale nu sunt valabile ca urmare a neîntrunirii condiţiei de participare de douã treimi din numãrul membrilor cu drept de vot, se va preciza acest lucru în procesul-verbal şi se vor organiza noi alegeri în turul al II-lea, în cel mult douã sãptãmâni începând chiar din ziua respectivã.
    (2) Alegerile în turul al II-lea se vor organiza în aceleaşi condiţii, folosindu-se aceleaşi liste de alegãtori şi candidaţi.
    (3) Aceste noi alegeri se considerã valabile indiferent de numãrul alegãtorilor care au participat la vot.
    (4) Decizia de organizare a unor noi alegeri va fi menţionatã în procesul-verbal.
    ART. 62
    (1) În timpul desfãşurãrii adunãrii generale de alegeri, în timpul deschiderii urnelor şi al numãrãrii voturilor se pot face contestaţii cu privire la desfãşurarea acestor operaţiuni de cãtre orice participant prezent în salã, conform prevederilor prezentului regulament electoral.
    (2) Contestaţiile se formuleazã în scris şi se prezintã preşedintelui comisiei electorale, iar comisia le soluţioneazã pe loc.
    (3) Comisia electoralã judeţeanã va stabili contestaţiile care se rezolvã la nivel local şi care se trimit la Comisia Electoralã Centralã. Preşedintele comisiei electorale judeţene va hotãrî pe loc asupra contestaţiilor a cãror rezolvare nu suferã amânare şi care pot fi rezolvate de comisia electoralã judeţeanã.
    ART. 63
    Dupã întocmirea proceselor-verbale menţionate la art. 61 şi primirea rezultatelor eventualelor contestaţii înaintate la Comisia Electoralã Centralã, preşedintele împreunã cu membrii comisiei electorale judeţene încheie procesul-verbal de stabilire a rezultatelor finale.
    ART. 64
    (1) Dupã validarea alegerilor judeţene/naţionale se vor stabili clasamentele în vederea atribuirii mandatelor pentru cele 3 funcţii locale, respectiv cele 5 funcţii naţionale.
    (2) Atribuirea mandatelor se va face în ordinea descrescãtoare a numãrului de voturi pozitive obţinute. La nivel local se vor atribui mandatele pânã la ocuparea numãrului de locuri stabilit prin aplicarea normelor de reprezentativitate prevãzute de lege.
    (3) În caz de voturi egale obţinute pentru ultimul loc eligibil, departajarea se va face prin aplicarea urmãtoarelor criterii în ordinea: gradul profesional şi vechimea în muncã.
    (4) La nivel local, urmãtorii 5 candidaţi nealeşi ca membri titulari, în ordinea descrescãtoare a numãrului de voturi, devin membri supleanţi. În caz de voturi egale obţinute se aplicã criteriile prevãzute la alin. (3).
    (5) Rezultatele se consemneazã în procesul-verbal al comisiei electorale.
    ART. 65
    În cazul în care una dintre funcţiile titularilor locali devine vacantã pe parcursul mandatului, din motive de forţã majorã, unul dintre supleanţi va lua locul titularului, în ordinea numãrului de voturi obţinute.
    ART. 66
    Rezultatele finale, validate de Comisia Electoralã Centralã, vor fi afişate la sediul colegiilor teritoriale.
    ART. 67
    Atribuirea mandatelor locale se va face de cãtre comisia electoralã judeţeanã, dupã validarea alegerilor locale de cãtre Comisia Electoralã Centralã.
    ART. 68
    (1) Dupã validarea de cãtre Comisia Electoralã Centralã a candidaţilor aleşi local şi atribuirea mandatelor de membri în consiliul colegiului judeţean, în termen de maximum 3 zile preşedintele comisiei electorale judeţene convoacã prima şedinţã a consiliului colegiului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru alegerea biroului executiv.
    (2) Sub conducerea preşedintelui comisiei electorale judeţene se desfãşoarã prima şedinţã a biroului executiv judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, în care biroul alege prin vot secret, în ordinea descrescãtoare a voturilor pozitive obţinute, preşedintele, cei 2 vicepreşedinţi, secretarul şi trezorierul.
    (3) Birourile executive judeţene îşi vor desemna un membru pentru Consiliul naţional, respectiv 3 membri în cazul municipiului Bucureşti.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale

    ART. 69
    (1) Cheltuielile pentru organizarea şi desfãşurarea alegerilor se suportã de colegiul respectiv.
    (2) Membrilor comisiilor electorale judeţene şi ai Comisiei Electorale Centrale li se acordã o indemnizaţie stabilitã, dupã caz, de consiliul colegiului local ori Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România în cazul Comisiei Electorale Centrale.
    ART. 70
    Termenele pe zile, prevãzute în prezentul regulament electoral, se calculeazã din ziua urmãtoare celei în care încep sã curgã şi se împlinesc la sfârşitul zilei-limitã.
    ART. 71
    Prevederile prezentului regulament electoral se aplicã şi în cazul organizãrii turului al II-lea al alegerilor locale, pentru desfãşurarea Adunãrii generale naţionale de alegeri, precum şi în cazul alegerilor parţiale, locale sau naţionale.
    ART. 72
    Calendarul electoral la nivel naţional se va stabili de cãtre Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România în urma programãrii adunãrilor generale judeţene.
    ART. 73
    Colegiul Medicilor Dentişti din România va distribui prezentul regulament electoral în format electronic şi tipãrit tuturor consiliilor colegiilor judeţene dupã votarea şi adoptarea în Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România.
    ART. 74
    Anexele nr. 1-11 fac parte integrantã din prezentul regulament electoral.


    ANEXA 1


    ───────
la regulamentul electoral
─────────────────────────

                              DECLARAŢIE*)
    Subsemnatul, ........, domiciliat în ......, având în vedere faptul cã am fost desemnat şi ales ca membru al comisiei electorale organizate la nivelul Colegiului Medicilor Dentişti din ......., mã oblig sã nu candidez la niciuna dintre funcţiile pentru care se organizeazã alegeri la nivelul Colegiului Medicilor Dentişti din ............ .
________
    *) Prezenta declaraţie se va completa atât de cãtre membrii comisiilor electorale locale, cât şi de cãtre membrii Comisiei Electorale Centrale.


                 Data Semnãtura
          ............... .................


    ANEXA 2
    ────────
la regulamentul electoral
─────────────────────────

    COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN .................................


                           TABEL
         cu membrii Comisiei electorale a Colegiului Medicilor Dentişti
                   din ......................

┌────────────────────┬─────────────────┬──────────────────────────┐
│Numele şi prenumele │ Funcţia*) │ Telefon, fax, e-mail │
├────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┤
├────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┤
├────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┤
├────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┤
├────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┤
└────────────────────┴─────────────────┴──────────────────────────┘


__________
    *) Se va menţiona funcţia în comisia electoralã (preşedinte, secretar şi membru).

               Preşedinte, Secretar,
           ..................... .................


    ANEXA 3


    ────────
la regulamentul electoral
─────────────────────────

                        MODELUL
             ştampilei comisiei electorale judeţene

-----------
    NOTÃ(CTCE)
    Reprezentarea graficã a ştampilei comisiei electorale judeţene, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 29 decembrie 2010, la pagina 12, (a se vedea imaginea asociatã).    ANEXA 4
    ───────
la regulamentul electoral
─────────────────────────

                          MODELUL
             ştampilei Comisiei Electorale Centrale

-----------
    NOTÃ(CTCE)
    Reprezentarea graficã a ştampilei Comisiei Electorale Centrale, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 29 decembrie 2010, la pagina 13, (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 5
    ────────
la regulamentul electoral
─────────────────────────

                        DECLARAŢIE
                       de candidaturã localã

    Subsemnatul, ......, cu domiciliul în ......, str. ..... nr. ...., bl. ..., et. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ....., tel. fix ....., tel. mobil ........, având specialitatea ........ şi gradul profesional ............, titlul ştiinţific şi/sau gradul didactic ........, în prezent în funcţia de ........ la ........, declar cã îmi depun candidatura pentru funcţia de:
    a) membru în Consiliul Colegiului Medicilor Dentişti din Judeţul ............ - DA/NU;
    b) reprezentant în Adunarea generalã naţionalã a Colegiului Medicilor Dentişti din România ......... - DA/NU;
    c) membru al comisiei de cenzori organizate la nivelul Colegiului Medicilor Dentişti din Judeţul ......... - DA/NU.
    Prin prezenta, declar pe propria rãspundere şi cunoscând sancţiunile prevãzute de lege cã:
    - am fost/nu am fost sancţionat disciplinar de Colegiul Medicilor Dentişti din România;
    - am achitatã la zi cotizaţia datoratã cãtre Colegiul Medicilor Dentişti din România;
    - îndeplinesc condiţiile legale şi regulamentare pentru a candida;
    - nu mã aflu în niciuna dintre situaţiile prevãzute la art. 3 alin. (3) din regulamentul electoral.

            Data Semnãtura
         ............ ............


    ANEXA 6
    ────────
la regulamentul electoral
─────────────────────────

                            DECLARAŢIE
                  de candidaturã la nivel naţional

    Subsemnatul, ......., cu domiciliul în ........., str. ....... nr. ....., bl. ...., et. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ......., tel. fix .........., tel. mobil ......, având specialitatea ..... şi gradul profesional ........., titlul ştiinţific şi/sau gradul didactic ......., în prezent în funcţia de ...... la ..........., declar cã îmi depun candidatura pentru funcţia de:
    a) preşedinte al Colegiului naţional al Medicilor Dentişti din România - DA/NU;
    b) vicepreşedinte al Colegiului naţional al Medicilor Dentişti din România - DA/NU;
    c) secretar general al Colegiului naţional al Medicilor Dentişti din România - DA/NU;
    d) trezorier al Colegiului naţional al Medicilor Dentişti din România - DA/NU;
    e) membru al comisiei de cenzori a Medicilor Dentişti din România - DA/NU.
    Prin prezenta, declar pe propria rãspundere şi cunoscând sancţiunile prevãzute de lege cã:
    - am fost/nu am fost sancţionat disciplinar de Colegiul Medicilor Dentişti din România;
    - am achitatã la zi cotizaţia datoratã cãtre Colegiul Medicilor Dentişti din România;
    - îndeplinesc condiţiile legale şi regulamentare pentru a candida;
    - nu mã aflu în niciuna dintre situaţiile prevãzute la art. 3 alin. (3) din regulamentul electoral.


             Data Semnãtura
           .......... ..............


    ANEXA 7
    ────────
la regulamentul electoral
─────────────────────────


    COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA
    Comisia electoralã a Colegiului Medicilor Dentişti din Judeţul ..........

                                            Ştampila comisiei electorale

                     BULETIN DE VOT
     pentru alegerea membrilor în Consiliul Colegiului Judeţean ...........,
             mandatul ...............

    1. Data alegerilor ............
    2. Candidaţi pentru membri în Consiliul Medicilor Dentişti din Judeţul ...................................
    3. Numãrul de locuri ...........
    4. Votaţi prin încercuirea numãrului de ordine maximum ........ candidaţi pentru care se opteazã.

┌────┬───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Numele şi │ Votul exprimat │
│crt.│prenumele candidaţilor │ DA/NU │
├────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Votarea se va face prin încercuirea numãrului de│
│ │ │ordine corespunzãtor candidatului/candidaţilor │
│ │ │pentru care se opteazã şi tãierea cu linie │
│ │ │continuã a candidaţilor respinşi. │
└────┴───────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘         Preşedinte, Secretar,
       ................ ...............


    NOTÃ:
    Buletinul de vot se anuleazã în cazul în care:
    a) nu poartã pe prima faţã ştampila comisiei electorale judeţene;
    b) are altã formã sau model decât cele aprobate de Comisia Electoralã Centralã;
    c) nu este tipãrit, multiplicat ori completat lizibil;
    d) este alb, pe care nu s-a exprimat niciun vot;
    e) poartã alte inscripţionãri decât încercuirea numãrului de ordine corespunzãtor candidatului/ candidaţilor pentru care se opteazã şi tãierea cu linie continuã a candidaţilor respinşi;
    f) numãrul voturilor încercuite este mai mare decât numãrul de membri care trebuie aleşi pe fiecare buletin.


    ANEXA 8


    ───────
la regulamentul electoral
─────────────────────────

    COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA
    Comisia electoralã a Colegiului Medicilor Dentişti din Judeţul ..........

                                           Ştampila comisiei electorale

                        BULETIN DE VOT
        pentru alegerea membrilor în comisia localã de cenzori,
                      mandatul .............

    1. Data alegerilor ...............
    2. Candidaţii pentru comisia de cenzori .........
    3. Numãrul de locuri ..............
    4. Votaţi prin încercuirea numãrului de ordine maximum ........ candidaţi pentru care se opteazã.

┌────┬───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Numele şi │ Votul exprimat │
│crt.│prenumele candidaţilor │ DA/NU │
├────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Votarea se va face prin încercuirea numãrului de│
│ │ │ordine corespunzãtor candidatului/candidaţilor │
│ │ │pentru care se opteazã şi tãierea cu linie │
│ │ │continuã a candidaţilor respinşi. │
└────┴───────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘            Preşedinte, Secretar,
            ............ ............


    NOTÃ:
    Buletinul de vot se anuleazã în cazul în care:
    a) nu poartã pe prima faţã ştampila comisiei electorale judeţene;
    b) are altã formã sau model decât cele aprobate de Comisia Electoralã Centralã;
    c) nu este tipãrit, multiplicat ori completat lizibil;
    d) este alb, pe care nu s-a exprimat niciun vot;
    e) poartã alte inscripţionãri decât încercuirea numãrului de ordine corespunzãtor candidatului/ candidaţilor pentru care se opteazã şi tãierea cu linie continuã a candidaţilor respinşi;
    f) numãrul voturilor încercuite este mai mare decât numãrul de membri care trebuie aleşi pe fiecare buletin.


    ANEXA 9


    ───────
la regulamentul electoral
─────────────────────────

    COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA
    Comisia electoralã a Colegiului Medicilor Dentişti din Judeţul ..........

                                         Ştampila comisiei electorale

                         BULETIN DE VOT
    pentru alegerea reprezentanţilor în Adunarea generalã naţionalã a
        Colegiului Medicilor Dentişti din România, mandatul .............

    1. Data alegerilor ..............
    2. Candidaţii pentru reprezentanţi în Adunarea generalã naţionalã a Colegiului Medicilor Dentişti din România
    3. Numãrul de locuri ........
    4. Votaţi prin încercuirea numãrului de ordine maximum ........ candidaţi pentru care se opteazã.

┌────┬───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Numele şi │ Votul exprimat │
│crt.│prenumele candidaţilor │ DA/NU │
├────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Votarea se va face prin încercuirea numãrului de│
│ │ │ordine corespunzãtor candidatului/candidaţilor │
│ │ │pentru care se opteazã şi tãierea cu linie │
│ │ │continuã a candidaţilor respinşi. │
└────┴───────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘


            Preşedinte, Secretar,
            ............ ............

    NOTÃ:
    Buletinul de vot se anuleazã în cazul în care:
    a) nu poartã pe prima faţã ştampila comisiei electorale judeţene;
    b) are altã formã sau model decât cele aprobate de Comisia Electoralã Centralã;
    c) nu este tipãrit, multiplicat ori completat lizibil;
    d) este alb, pe care nu s-a exprimat niciun vot;
    e) poartã alte inscripţionãri decât încercuirea numãrului de ordine corespunzãtor candidatului/ candidaţilor pentru care se opteazã şi tãierea cu linie continuã a candidaţilor respinşi;
    f) numãrul voturilor încercuite este mai mare decât numãrul de membri care trebuie aleşi pe fiecare buletin.


    ANEXA 10


    ────────
la regulamentul electoral
─────────────────────────

    COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA
    Comisia Electoralã Centralã


                                  Ştampila Comisiei Electorale Centrale

                            BULETIN DE VOT
            pentru alegerea membrilor Biroului executiv naţional,
                      mandatul................

    1. ................, data alegerilor
    2. ................, funcţia pentru care se candideazã, respectiv preşedinte, vicepreşedinte, trezorier, secretar general
    3. ....... numãrul de locuri
    4. ....... numãrul de candidaţi care pot fi votaţi prin încercuirea numãrului de ordine

┌────┬───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Numele şi │ Votul exprimat │
│crt.│prenumele candidaţilor │ DA/NU │
├────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Votarea se va face prin încercuirea numãrului de│
│ │ │ordine corespunzãtor candidatului/candidaţilor │
│ │ │pentru care se opteazã şi tãierea cu linie │
│ │ │continuã a candidaţilor respinşi. │
└────┴───────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘


            Preşedinte, Secretar,
            ............ ............

    NOTÃ:
    Buletinul de vot se anuleazã în cazul în care:
    a) nu poartã pe prima faţã ştampila comisiei electorale judeţene;
    b) are altã formã sau model decât cele aprobate de Comisia Electoralã Centralã;
    c) nu este tipãrit, multiplicat ori completat lizibil;
    d) este alb, pe care nu s-a exprimat niciun vot;
    e) poartã alte inscripţionãri decât încercuirea numãrului de ordine corespunzãtor candidatului/ candidaţilor pentru care se opteazã şi tãierea cu linie continuã a candidaţilor respinşi;
    f) numãrul voturilor încercuite este mai mare decât numãrul de membri care trebuie aleşi pe fiecare buletin.


    ANEXA 11


    ────────
la regulamentul electoral
─────────────────────────


    COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA
    Comisia Electoralã Centralã

                                       Ştampila Comisiei Electorale Centrale


                             BULETIN DE VOT
          pentru alegerea membrilor în Comisia naţionalã de cenzori,
                       mandatul .............

    1. Data alegerilor ...............
    2. Candidaţii pentru Comisia naţionalã de cenzori .........
    3. Numãrul de locuri ..............
    4. Votaţi prin încercuirea numãrului de ordine maximum ........ candidaţi pentru care se opteazã.

┌────┬───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Numele şi │ Votul exprimat │
│crt.│prenumele candidaţilor │ DA/NU │
├────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Votarea se va face prin încercuirea numãrului de│
│ │ │ordine corespunzãtor candidatului/candidaţilor │
│ │ │pentru care se opteazã şi tãierea cu linie │
│ │ │continuã a candidaţilor respinşi. │
└────┴───────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘


            Preşedinte, Secretar,
            ............ ............


    NOTÃ:
    Buletinul de vot se anuleazã în cazul în care:
    a) nu poartã pe prima faţã ştampila comisiei electorale judeţene;
    b) are altã formã sau model decât cele aprobate de Comisia Electoralã Centralã;
    c) nu este tipãrit, multiplicat ori completat lizibil;
    d) este alb, pe care nu s-a exprimat niciun vot;
    e) poartã alte inscripţionãri decât încercuirea numãrului de ordine corespunzãtor candidatului/ candidaţilor pentru care se opteazã şi tãierea cu linie continuã a candidaţilor respinşi;
    f) numãrul voturilor încercuite este mai mare decât numãrul de membri care trebuie aleşi pe fiecare buletin.

                    ___________

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016