Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 6 decembrie 2010  de organizare si functionare a cluburilor sportive studentesti din subordinea directa a Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 6 decembrie 2010 de organizare si functionare a cluburilor sportive studentesti din subordinea directa a Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 24 decembrie 2010

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Cluburile sportive studenţeşti sunt structuri sportive, persoane juridice de drept public, în subordinea directã a Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    ART. 2
    Cluburile sportive studenţeşti au urmãtoarele atribuţii:
    a) asigurã selecţia, pregãtirea şi instruirea studenţilor, elevilor, absolvenţilor, cetãţeni români şi/sau strãini;
    b) asigurã participarea acestora la competiţii naţionale şi internaţionale;
    c) asigurã organizarea şi desfãşurarea activitãţilor sportive de performanţã.

    CAP. II
    Înfiinţarea şi organizarea cluburilor sportive studenţeşti

    ART. 3
    Ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului poate emite ordin pentru înfiinţarea cluburilor sportive studenţeşti, respectiv a secţiilor pe ramuri de sport, aflate în directa subordonare a Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    ART. 4
    (1) Cluburile sportive studenţeşti asigurã condiţii de participare, organizare şi desfãşurare a activitãţii lor specifice în secţii pe ramurã de sport, afiliate la federaţiile naţionale de specialitate.
    (2) Cluburile sportive studenţeşti asigurã participarea sportivilor şi echipelor proprii în sistemul competiţional naţional şi internaţional.
    ART. 5
    Structura organizatoricã şi statele de funcţii ale cluburilor sportive studenţeşti se aprobã anual de cãtre ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.
    ART. 6
    (1) Cluburile sportive studenţeşti au ştampilã proprie, rotundã, pe care sunt inscripţionate urmãtoarele date: "ROMÂNIA - Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului - denumirea clubului sportiv studenţesc şi localitatea".
    (2) Pe hârtiile cu antet, pe clãdirile şi anexele în care funcţioneazã cluburile sportive studenţeşti se scriu urmãtoarele date: "ROMÂNIA - Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului - clubul sportiv (denumirea clubului, astfel cum se regãseşte în <>Hotãrârea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, cu modificãrile ulterioare).
    ART. 7
    Cluburile sportive studenţeşti sunt supuse înregistrãrii în Registrul sportiv. În urma înregistrãrii primesc numãr de identificare şi Certificatul de identitate sportivã, în baza cãrora se pot afilia la federaţiile naţionale de specialitate.
    ART. 8
    Cluburile sportive studenţeşti sunt evaluate şi îndrumate metodic de cãtre Direcţia generalã învãţãmânt superior, echivalarea şi recunoaşterea studiilor şi diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.

    CAP. III
    Conducerea cluburilor sportive studenţeşti

    ART. 9
    Activitatea cluburilor sportive studenţeşti este condusã de cãtre un consiliu de administraţie şi de cãtre un director care este de drept membru al consiliului.
    ART. 10
    (1) Consiliul de administraţie este format din 5-9 membri, numiţi prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului pe baza propunerilor Direcţiei generale învãţãmânt superior, echivalarea şi recunoaşterea studiilor şi diplomelor, cu consultarea instituţiilor de învãţãmânt superior din centrul universitar în care fiinţeazã clubul. Dintre membrii consiliului de administraţie pot face parte cadre didactice, specialişti în domeniul sportului de performanţã, precum şi reprezentanţii studenţilor în senatele universitare. De asemenea, pot face parte şi reprezentanţi ai administraţiei locale. Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pe o perioadã de 4 ani, cu posibilitatea înlocuirii înainte de expirarea acestei perioade.
    (2) Preşedintele consiliului de administraţie este ales de cãtre membrii consiliului de administraţie şi este numit prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.
    (3) Consiliul de administraţie controleazã activitatea managerialã a clubului sportiv studenţesc şi are rol de decizie asupra bunei desfãşurãri a activitãţii clubului, asupra valorificãrii resurselor umane, materiale, financiare, informaţionale şi a veniturilor obţinute din contracte de asociere, colaborãri, sponsorizãri, donaţii etc., în condiţiile legii.
    (4) Consiliul de administraţie adoptã hotãrâri privind activitatea specificã cluburilor sportive studenţeşti.
    ART. 11
    Consiliul de administraţie are în principal urmãtoarele atribuţii:
    a) propune numãrul de posturi, structura organizatoricã, statele de funcţii şi înfiinţarea sau desfiinţarea secţiilor pe ramurã de sport, care se aprobã prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului;
    b) aprobã programul managerial anual, calendarul sportiv, precum şi repartizarea bugetarã pe ramuri de sport;
    c) aprobã fişele posturilor privind personalul clubului sportiv studenţesc.
    ART. 12
    (1) Consiliul de administraţie este condus de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de unul dintre membrii consiliului, desemnat de preşedinte. Preşedintele numeşte un secretar dintre membrii consiliului de administraţie.
    (2) Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul clubului o datã la 3 luni sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui. Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte cu 5 zile înaintea şedinţei.
    (3) Deciziile consiliului de administraţie se iau prin vot deschis, cu majoritatea membrilor prezenţi, dacã numãrul lor reprezintã cel puţin douã treimi din totalul membrilor.
    (4) Dezbaterile şi deciziile Consiliului de administraţie se consemneazã în procesul-verbal de şedinţã, într-un registru ştampilat şi semnat de preşedinte. Procesul-verbal se semneazã de fiecare dintre cei prezenţi, iar în situaţia când existã obiecţii, acestea se consemneazã distinct.
    (5) Preşedintele consiliului de administraţie prezintã anual Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului - Direcţia generalã învãţãmânt superior, echivalarea şi recunoaşterea studiilor şi diplomelor un raport de activitate a clubului sportiv studenţesc.
    ART. 13
    (1) Postul de director al clubului sportiv studenţesc se ocupã prin concurs organizat de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, de cãtre absolvenţi ai instituţiilor de învãţãmânt superior, având competenţã managerialã în domeniul educaţiei fizice şi sportului.
    (2) Directorul clubului sportiv studenţesc este numit prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, în baza rezultatului concursului susţinut.
    (3) Anual directorul prezintã spre aprobare consiliului de administraţie şi apoi Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului - Direcţia generalã învãţãmânt superior, echivalarea şi recunoaşterea studiilor şi diplomelor un raport care sã includã rezultatele finale pe ramuri sportive, în vederea evaluãrii activitãţii clubului.
    (4) Directorul clubului sportiv studenţesc asigurã conducerea curentã a activitãţii şi duce la îndeplinire deciziile consiliului de administraţie.
    ART. 14
    Directorul clubului sportiv studenţesc are urmãtoarele atribuţii:
    a) întocmeşte programul managerial anual, bugetul anual şi le supune spre aprobare consiliului de administraţie;
    b) rãspunde de activitatea clubului sportiv studenţesc;
    c) reprezintã clubul sportiv studenţesc în relaţiile cu terţii, persoane fizice şi juridice;
    d) îndrumã, coordoneazã şi controleazã activitatea personalului din subordine;
    e) face propuneri consiliului de administraţie pentru premierea personalului din subordine.

    CAP. IV
    Baza materialã şi finanţarea cluburilor sportive studenţeşti

    ART. 15
    Baza materialã a cluburilor sportive studenţeşti este formatã din clãdiri, terenuri, sãli, bazine de înot, anexele lor, utilaje, mijloace de transport etc.
    ART. 16
    (1) Cluburile sportive studenţeşti sunt finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat.
    (2) Veniturile extrabugetare pot proveni din: reclamã, publicitate, donaţii, sponsorizãri, închirierea de bunuri mobile şi imobile din patrimoniul propriu, transferul sportivilor cãtre alte unitãţi sportive din ţarã şi strãinãtate, încasãri din vânzarea biletelor, programelor, materialelor publicitare, dreptul de televiziune, prestãri servicii; cotizaţii-taxe etc., precum şi alte venituri, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    (3) Veniturile extrabugetare sunt utilizate pentru: realizarea de investiţii patrimoniale proprii, sporirea bazei materiale proprii în vederea creşterii performanţelor sportive, organizarea şi desfãşurarea activitãţii în cadrul cluburilor sportive studenţeşti şi alte destinaţii în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    ART. 17
    Finanţarea sportivilor elevi în cluburile sportive universitare se poate efectua în urmãtoarele condiţii:
    1. dacã federaţiile naţionale de specialitate impun prin statutul lor obligativitatea echipelor de seniori sã participe în competiţiile înscrise în calendarul competiţional şi cu echipe de juniori;
    2. dacã se aplicã dubla legitimare cu sportivii elevi din cluburile sportive studenţeşti, condiţie care impune o raportare de 50% atât în ceea ce priveşte rezultatele transformate în puncte, cât şi finanţarea de la buget;
    3. dacã în structura echipelor de seniori se regãsesc integraţi şi sportivi de valoare elevi.
    ART. 18
    Activitatea financiar-contabilã a cluburilor sportive studenţeşti se desfãşoarã în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Fiecare club sportiv studenţesc întocmeşte trimestrial şi anual dãri de seamã contabile, care se depun la Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    ART. 19
    Contabilul-şef al clubului sportiv studenţesc ocupã postul pe bazã de concurs organizat în condiţiile legii. La concurs pot participa absolvenţi de învãţãmânt superior cu profil economic. Contabilul-şef poate face parte din consiliul de administraţie al clubului sportiv studenţesc.

    CAP. V
    Transferul sportivilor

    ART. 20
    (1) Transferul sportivilor din cluburile sportive studenţeşti se face în baza reglementãrilor federaţiilor sportive naţionale.
    (2) Transferul sportivilor între cluburi sportive studenţeşti şi între cluburile sportive şcolare şi cluburile sportive studenţeşti se realizeazã în baza dezlegãrii pe linie sportivã, pe o perioadã determinatã sau definitiv, fãrã a se pretinde niciun fel de taxe sau bunuri materiale.
    (3) Transferul studenţilor de la cluburile sportive studenţeşti la cluburi sportive din afara sistemului de învãţãmânt se poate realiza numai în baza dezlegãrii pe linie sportivã, pe perioadã determinatã sau definitiv, cu achitarea obligaţiilor financiare de cãtre clubul care solicitã transferul.
    (4) Negocierea financiarã a transferului se face de cãtre o comisie numitã de consiliul de administraţie şi este condusã de director. Rezultatul negocierii trebuie validat de consiliul de administraţie.
    (5) Sumele sau alte bunuri provenite din transferul sportivilor se folosesc conform prevederilor legale în vigoare.

    CAP. VI
    Dispoziţii tranzitorii şi finale

    ART. 21
    Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului exercitã coordonarea şi controlul asupra cluburilor sportive studenţeşti.


                                     ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016