Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din regulament august 2010 Twitter Facebook

Acte regulament august 2010

Monitorul Oficial 608 din 27 August 2010 (M. Of. 608/2010)

REGULAMENT din 11 august 2010 privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 27 august 2010

Cap. i modalitãţi de atribuire. atribuirea directã art. 1 (1) atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor cinegetice se realizeazã de cãtre autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã, denumitã în continuare administrator, prin atribuire directã pentru: a) gestionarul propus de proprietarii de terenuri, în condiţiile prevãzute la art. 8 alin. (1) pct. a lit. a) din legea vânãtorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare; b) administratorul pãdurilor proprietate publicã a statului, instituţiile publice care ...

Monitorul Oficial 598 din 24 August 2010 (M. Of. 598/2010)

REGULAMENT din 12 august 2010 privind gestionarea situatiilor de urgenta specifice tipurilor de risc repartizate Ministerului Administratiei si Internelor EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 24 august 2010

Cap. i dispoziţii generale art. 1 prezentul regulament are drept scop stabilirea competenţelor şi responsabilitãţilor structurilor ministerului pentru gestionarea situaţiilor de urgenţã specifice tipurilor de risc al cãror management a fost repartizat ministerului administraţiei şi internelor, potrivit legii. art. 2 structurile din compunerea ministerului administraţiei şi internelor, denumit în continuare mai, cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţã şi asigurarea funcţiilor de sprijin sunt: a) inspectoratul general pentru situaţii de urgenţã, denumit în continuare igsu; b) inspectoratul general al ...

Monitorul Oficial 596 bis din 23 August 2010 (M. Of. 596 bis/2010)

REGULAMENT*) din 29 iulie 2010 de calificare a productiei de energie electrica in cogenerare de inalta eficienta si de verificare si monitorizare a consumului de combustibil si a productiilor de energie electrica si energie termica utila in cogenerare de inalta eficienta EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 596 bis din 23 august 2010

Regulament*) din 29 iulie 2010 de calificare a producţiei de energie electricã în cogenerare de înaltã eficienţã şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electricã şi energie termicã utilã în cogenerare de înaltã eficienţã emitent: autoritatea naŢionalà de reglementare În domeniul energiei publicat În: monitorul oficial nr. 596 bis din 23 august 2010 __________ *) aprobat de ordinul nr. 23 din 29 iulie 2010 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 596 ...

Monitorul Oficial 592 din 20 August 2010 (M. Of. 592/2010)

REGULAMENT din 21 iulie 2010 privind organizarea si desfasurarea concursului sau examenului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzatoare functiilor contractuale din aparatul propriu al Ministerului Culturii si Patrimoniului National, precum si din cadrul unitatilor care functioneaza in subordinea ori in coordonarea acestuia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 20 august 2010

Cap. i dispoziţii generale art. 1 prezentul regulament stabileşte modalitatea de organizare şi desfãşurare a concursurilor sau examenelor, dupã caz, pentru ocuparea posturilor vacante ori temporar vacante corespunzãtoare funcţiilor contractuale din cadrul aparatului propriu al ministerului culturii şi patrimoniului naţional, precum şi din cadrul unitãţilor care funcţioneazã în subordinea ministerului culturii şi patrimoniului naţional sau în coordonarea ministrului culturii şi patrimoniului naţional, cu excepţia posturilor de director general/director la care se aplicã prevederile ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de culturã, aprobatã cu modificãri şi ...

REGULAMENT din 21 iulie 2010 privind evaluarea performantelor profesionale individuale, promovarea si avansarea personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Culturii si Patrimoniului National, precum si din cadrul unitatilor care functioneaza in subordinea ori in coordonarea acestuia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 20 august 2010

Cap. i dispoziţii generale art. 1 prezentul regulament reglementeazã evaluarea performanţelor profesionale individuale, promovarea şi avansarea personalului contractual din aparatul propriu al ministerului culturii şi patrimoniului naţional, precum şi din cadrul unitãţilor care funcţioneazã în subordinea ori în coordonarea acestuia. art. 2 (1) regulamentul stabileşte cadrul general pentru realizarea urmãtoarelor obiective: a) asigurarea concordanţei dintre cerinţele şi standardele postului, descrise în fişa postului, şi calitãţile angajatului: profesionale, aptitudinale şi atitudinale; b) asigurarea unui sistem motivaţional, care sã determine creşterea ...

Monitorul Oficial 583 din 17 August 2010 (M. Of. 583/2010)

REGULAMENT nr. 5 din 13 iulie 2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar nr. 3/2009 privind transmiterea catre Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar a situatiei deponentilor garantati EMITENT: FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR IN SISTEMUL BANCAR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 17 august 2010

În aplicarea prevederilor ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 80/2009 pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobatã cu modificãri şi completãri de legea nr. 44/2010 , în temeiul art. 46^1 din ordonanţa guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar emite prezentul regulament. art. i regulamentul fondului de garantare a ...

Monitorul Oficial 577 din 13 August 2010 (M. Of. 577/2010)

REGULAMENT din 29 iulie 2010 privind dobandirea dreptului de semnatura pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL REGISTRULUI URBANISTILOR DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 13 august 2010

Cap. i prevederi generale art. 1 (1) prezentul regulament are ca scop definirea dreptului de semnãturã pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, precum şi stabilirea procedurilor privind dobândirea şi exercitarea acestui drept. (2) prin instituirea dreptului de semnãturã se urmãresc asigurarea calitãţii documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, precum şi respectarea reglementãrilor legale în procesul elaborãrii acestora, prin stabilirea responsabilitãţilor ce revin specialiştilor care elaboreazã şi/sau verificã astfel de documentaţii. (3) prezentul regulament are urmãtoarele obiective: a) ...

REGULAMENT din 29 iulie 2010 referitor la organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din Romania EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL REGISTRULUI URBANISTILOR DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 13 august 2010

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) În conformitate cu legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, registrul urbaniştilor din românia este instituţie publicã, având misiunea de a gestiona, ca autoritate profesionalã, dreptul de semnãturã în domeniul urbanismului şi amenajãrii teritoriului, de a recunoaşte calificãrile profesionale în domeniul amenajãrii teritoriului şi urbanismului conform legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificãrilor profesionale pentru profesiile reglementate în românia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. (2) registrul urbaniştilor din românia se înfiinţeazã ca ...

Monitorul Oficial 574 din 12 August 2010 (M. Of. 574/2010)

REGULAMENT din 4 august 2010 de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 12 august 2010

Cap. i dispoziţii generale art. 1 agenţia naţionalã de cadastru şi publicitate imobiliarã, denumitã în continuare agenţia, se organizeazã şi funcţioneazã ca instituţie publicã, cu personalitate juridicã, în subordinea ministerului administraţiei şi internelor, unicã autoritate în domeniile cadastrului, publicitãţii imobiliare, geodeziei, cartografiei, fotogrammetriei şi teledetecţiei. art. 2 agenţia se finanţeazã integral de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului administraţiei şi internelor, directorul general al agenţiei având calitatea de ordonator secundar de credite. art. 3 În subordinea agenţiei funcţioneazã, ...

Monitorul Oficial 570 din 11 August 2010 (M. Of. 570/2010)

REGULAMENT din 29 iulie 2010 privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de personal contractual de la instantele judecatoresti EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 11 august 2010

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) ocuparea posturilor vacante de personal contractual de la instanţele judecãtoreşti se face prin concurs sau examen, potrivit dispoziţiilor art. 7 din anexa nr. i la legeacadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitarã a personalului plãtit din fonduri publice, cu modificãrile ulterioare. (2) În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupãrii unui post vacant nu s-au prezentat mai mulţi candidaţi, încadrarea în muncã se face prin examen. (3) concursul sau examenul pentru ocuparea posturilor vacante de personal ...

Monitorul Oficial 558 din 09 August 2010 (M. Of. 558/2010)

REGULAMENT din 23 iulie 2010 privind definitivarea in functie si promovarea in grade profesionale a personalului din serviciile de probatiune EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 9 august 2010

Cap. i definitivarea în funcţie a personalului din serviciile de probaţiune art. 1 definitivarea în funcţie a consilierilor de probaţiune debutanţi se face pe bazã de examen, în raport cu vechimea în specialitate, precum şi cu rezultatele obţinute în urma susţinerii examenului de definitivare. art. 2 (1) vechimea minimã necesarã pentru prezentarea la examenul de definitivare în funcţie este cea prevãzutã la art. 8 alin. (1) lit. a) din legea nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probaţiune. (2) se ...

Monitorul Oficial 554 din 06 August 2010 (M. Of. 554/2010)

 REGULAMENT din 7 ianuarie 2010 de garnizoană EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 554 din 6 august 2010

──────────aprobat prin ordinul nr. m.6 din 7 ianuarie 2010, publicat în monitorul oficial nr. 554 din 6 august 2010.──────────cap. iprincipii generaleart. 1regulamentul de garnizoană se adresează tuturor structurilor militare din sistemul naţional de apărare şi stabileşte regulile şi principiile de desfăşurare a activităţilor specifice pe linie de garnizoană.art. 2(1) prin garnizoană, în sensul prezentului regulament, se înţelege zona sau localitatea unde sunt dislocate permanent ori temporar mari unităţi, unităţi, comandamente, servicii, secţii, oficii, posturi, formaţiuni şi instituţii militare aparţinând sistemului naţional de apărare.(2) limitele şi categoria fiecărei garnizoane, precum şi structurile militare incluse în perimetrul acestora se stabilesc astfel:a) de ...

REGULAMENT din 26 ianuarie 2010 de garnizoana EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 6 august 2010

Cap. i principii generale art. 1 regulamentul de garnizoanã se adreseazã tuturor structurilor militare din sistemul naţional de apãrare şi stabileşte regulile şi principiile de desfãşurare a activitãţilor specifice pe linie de garnizoanã. art. 2 (1) prin garnizoanã, în sensul prezentului regulament, se înţelege zona sau localitatea unde sunt dislocate permanent ori temporar mari unitãţi, unitãţi, comandamente, servicii, secţii, oficii, posturi, formaţiuni şi instituţii militare aparţinând sistemului naţional de apãrare. (2) limitele şi categoria fiecãrei garnizoane, precum şi structurile militare incluse în ...

REGULAMENT din 24 iunie 2010 de garnizoana EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR MINISTERUL JUSTITIEI SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 6 august 2010

Cap. i principii generale art. 1 regulamentul de garnizoanã se adreseazã tuturor structurilor militare din sistemul naţional de apãrare şi stabileşte regulile şi principiile de desfãşurare a activitãţilor specifice pe linie de garnizoanã. art. 2 (1) prin garnizoanã, în sensul prezentului regulament, se înţelege zona sau localitatea unde sunt dislocate permanent ori temporar mari unitãţi, unitãţi, comandamente, servicii, secţii, oficii, posturi, formaţiuni şi instituţii militare aparţinând sistemului naţional de apãrare. (2) limitele şi categoria fiecãrei garnizoane, precum şi structurile militare incluse în ...

REGULAMENT din 23 iulie 2010 de garnizoana EMITENT: SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 6 august 2010

Cap. i principii generale art. 1 regulamentul de garnizoanã se adreseazã tuturor structurilor militare din sistemul naţional de apãrare şi stabileşte regulile şi principiile de desfãşurare a activitãţilor specifice pe linie de garnizoanã. art. 2 (1) prin garnizoanã, în sensul prezentului regulament, se înţelege zona sau localitatea unde sunt dislocate permanent ori temporar mari unitãţi, unitãţi, comandamente, servicii, secţii, oficii, posturi, formaţiuni şi instituţii militare aparţinând sistemului naţional de apãrare. (2) limitele şi categoria fiecãrei garnizoane, precum şi structurile militare incluse în ...

REGULAMENT din 15 iulie 2010 de garnizoana EMITENT: SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 6 august 2010

Cap. i principii generale art. 1 regulamentul de garnizoanã se adreseazã tuturor structurilor militare din sistemul naţional de apãrare şi stabileşte regulile şi principiile de desfãşurare a activitãţilor specifice pe linie de garnizoanã. art. 2 (1) prin garnizoanã, în sensul prezentului regulament, se înţelege zona sau localitatea unde sunt dislocate permanent ori temporar mari unitãţi, unitãţi, comandamente, servicii, secţii, oficii, posturi, formaţiuni şi instituţii militare aparţinând sistemului naţional de apãrare. (2) limitele şi categoria fiecãrei garnizoane, precum şi structurile militare incluse în ...

Monitorul Oficial 549 din 05 August 2010 (M. Of. 549/2010)

REGULAMENT din 28 aprilie 1998 (*republicat*) privind organizarea stuparitului in Romania EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 5 august 2010

Regulament din 28 aprilie 1998 (*republicat*) privind organizarea stupãritului în românia emitent: parlamentul publicat În: monitorul oficial nr. 549 din 5 august 2010 art. 1 În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii: a) apiculturã - ramurã agricolã din sectorul zootehnic ce cuprinde activitatea de creştere, ameliorare şi exploatare a albinelor melifere; ştiinţa care se ocupã cu creşterea şi îngrijirea raţionalã a albinelor, în scopul folosirii ...

Monitorul Oficial 550 din 05 August 2010 (M. Of. 550/2010)

REGULAMENT din 27 iulie 2010 de organizare si functionare a directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL I nr. 550 din 5 august 2010

Cap. i dispoziţii generale art. 1 direcţiile de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului bucureşti sunt servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridicã, subordonate ministerului sãnãtãţii, reprezentând autoritatea de sãnãtate publicã la nivel local, care realizeazã politicile şi programele naţionale de sãnãtate, elaboreazã programe locale, organizeazã structurile sanitare, evidenţele statistice pe probleme de sãnãtate, precum şi de planificare şi derulare a investiţiilor finanţate de la bugetul de stat pentru sectorul de sãnãtate. art. 2 direcţiile de sãnãtate publicã evalueazã, coordoneazã şi monitorizeazã modul de asigurare a ...

Monitorul Oficial 553 bis din 05 August 2010 (M. Of. 553 bis/2010)

REGULAMENT din 5 august 2010 privind concentrarile economice*) EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 553 bis din 5 august 2010

----------- *) aprobat de ordinul nr. 385 din 5 august 2010 , publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 553 din 5 august 2010. În temeiul prevederilor art. 27 alin. (1) şi (2) lit. b), ale art. 15 alin. (5) şi ale art. 46 alin. (7) din legea concurenţei nr. 21/1996 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, consiliul concurenţei adoptã prezentul regulament. introducere scopul controlului concentrãrilor economice de cãtre consiliul concurenţei este de a împiedica apariţia obstacolelor semnificative în calea concurenţei efective ...

Monitorul Oficial 547 din 04 August 2010 (M. Of. 547/2010)

REGULAMENT din 30 iulie 2010 de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica din spitalele publice din reteaua proprie a Ministerului Sanatatii EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 547 din 4 august 2010

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) ocuparea funcţiei de manager din spitalele publice aflate în reţeaua proprie a ministerului sãnãtãţii se face prin concurs, la care au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ condiţiile: a) sunt absolvenţi de învãţãmânt universitar de lungã duratã cu diplomã de licenţã sau echivalentã; b) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de ministerul sãnãtãţii şi stabilite prin ordin al ministrului sãnãtãţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, ...

REGULAMENT nr. 9 din 7 iulie 2010 privind modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 24/29/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii pentru riscul operational EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 547 din 4 august 2010

Regulament nr. 9 din 7 iulie 2010 privind modificarea şi completarea regulamentului bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 24/29/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii pentru riscul operaţional emitent: banca naŢionalà a romÂniei nr. 9 din 7 iulie 2010 comisia naŢionalà a valorilor mobiliare ...

REGULAMENT nr. 13 din 13 iulie 2010 privind modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 24/29/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii pentru riscul operational EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 547 din 4 august 2010

Regulament nr. 13 din 13 iulie 2010 privind modificarea şi completarea regulamentului bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 24/29/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii pentru riscul operaţional emitent: banca naŢionalà a romÂniei nr. 9 din 7 iulie 2010 comisia naŢionalà a valorilor mobiliare ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016