Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 29 iulie 2010  privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de personal contractual de la instantele judecatoresti    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 29 iulie 2010 privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de personal contractual de la instantele judecatoresti

EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 11 august 2010

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Ocuparea posturilor vacante de personal contractual de la instanţele judecãtoreşti se face prin concurs sau examen, potrivit dispoziţiilor art. 7 din anexa nr. I la <>Legeacadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitarã a personalului plãtit din fonduri publice, cu modificãrile ulterioare.
(2) În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupãrii unui post vacant nu s-au prezentat mai mulţi candidaţi, încadrarea în muncã se face prin examen.
(3) Concursul sau examenul pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual se organizeazã de cãtre curţile de apel.
ART. 2
La concurs poate participa persoana care îndeplineşte urmãtoarele condiţii:
1. are cetãţenia românã, domiciliul în România şi capacitate deplinã de exerciţiu;
2. nu are antecedente penale sau cazier fiscal;
3. este aptã din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei;
4. îndeplineşte condiţiile de studii prevãzute de lege pentru postul vacant;
5. îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant.

CAP. II
Organizarea şi desfãşurarea concursului

SECŢIUNEA 1
Comisiile de concurs

ART. 3
(1) Pentru fiecare concurs, preşedintele instanţei care organizeazã concursul stabileşte numãrul de posturi scoase la concurs, data concursului şi numeşte comisia de examinare, comisia de soluţionare a contestaţiilor, preşedinţii acestora, precum şi secretariatul concursului.
(2) Comisia de examinare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt formate din câte 3 persoane desemnate de preşedintele curţii de apel.
(3) În funcţie de specificul fiecãrui post, preşedintele curţii de apel poate numi în comisia de examinare şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor specialişti în domeniul postului vacant pentru care se organizeazã concurs, care nu fac parte din sistemul instanţelor judecãtoreşti.
(4) Secretariatul concursului este asigurat de douã persoane, desemnate de preşedintele curţii de apel.
ART. 4
Comisia de examinare are urmãtoarele atribuţii:
a) întocmeşte tematica şi bibliografia concursului;
b) verificã dosarele candidaţilor;
c) stabileşte subiectele şi baremele de corectare pentru proba scrisã şi, dupã caz, criteriile de evaluare a candidaţilor la proba practicã;
d) evalueazã candidaţii care susţin proba practicã;
e) corecteazã lucrãrile scrise, pe baza baremelor stabilite;
f) predã secretariatului concursului lucrãrile corectate, pe bazã de proces-verbal.
ART. 5
Comisia de soluţionare a contestaţiilor are urmãtoarele atribuţii:
a) soluţioneazã contestaţiile prin recorectarea lucrãrilor pe baza baremelor stabilite de comisia de examinare;
b) soluţioneazã contestaţiile formulate la lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale pentru a participa la concurs şi a celor care nu îndeplinesc aceste condiţii;
c) predã secretariatului concursului lucrãrile recorectate, pe bazã de proces-verbal.
ART. 6
Secretariatul concursului are urmãtoarele atribuţii:
a) asigurã publicitatea organizãrii concursului;
b) primeşte dosarele candidaţilor, pe care le pune la dispoziţia comisiei de examinare în vederea verificãrii;
c) întocmeşte şi afişeazã lista candidaţilor înscrişi la concurs;
d) stabileşte locul şi ora desfãşurãrii concursului;
e) pregãteşte materialele necesare desfãşurãrii concursului;
f) întocmeşte şi afişeazã tabelele de clasificare a candidaţilor;
g) primeşte contestaţiile şi pregãteşte lucrãrile pentru recorectare;
h) îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfãşurare a concursului.

SECŢIUNEA a 2-a
Înscrierea candidaţilor

ART. 7
(1) Posturile vacante, data, locul susţinerii concursului, tematica şi bibliografia se vor afişa, cu cel puţin 20 de zile înainte, la sediul curţii de apel care organizeazã concursul, precum şi la sediul celorlalte instanţe din raza acestei curţi de apel.
(2) În acelaşi termen, concursul va fi anunţat într-un ziar de largã rãspândire şi pe pagina de internet a instanţei.
ART. 8
(1) Cererile pentru înscrierea la concurs se adreseazã conducãtorului instanţei care organizeazã concursul şi se depun cu cel puţin 10 zile înainte de data concursului la secretariatul acestuia.
(2) La cererea de înscriere se vor anexa urmãtoarele acte:
a) copia actului de identitate;
b) formularul de înscriere;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri;
d) copia carnetului de muncã sau, dupã caz, o adeverinţã care sã ateste vechimea în muncã şi, dupã caz, în specialitate;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare;
g) alte înscrisuri din care sã rezulte îndeplinirea condiţiilor speciale de participare la concurs.
(3) Copiile de pe actele prevãzute la alin. (2) se prezintã însoţite de documentele originale, care se certificã pentru conformitatea cu originalul de cãtre secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
ART. 9
(1) Comisia de examinare verificã îndeplinirea condiţiilor prevãzute de art. 2, dupã care secretariatul concursului afişeazã, la sediul instanţei, lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale pentru a participa la concurs şi a celor care nu îndeplinesc aceste condiţii.
(2) Candidaţii respinşi pot face contestaţii în termen de 24 de ore de la afişarea listei, care vor fi soluţionate de comisia de soluţionare a contestaţiilor.
(3) Tabelul final al candidaţilor admişi va fi afişat, în condiţiile prevãzute la alin. (1), cel mai târziu în preziua concursului.

SECŢIUNEA a 3-a
Procedura de desfãşurare a concursului

ART. 10
(1) Examinarea candidaţilor se face prin susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice şi/sau unei probe practice, în funcţie de cerinţele generale ale postului pentru care se candideazã.
(2) Timpul destinat pentru elaborarea lucrãrilor scrise este cel stabilit de comisia de examinare.
(3) Susţinerea unei probe practice constã în realizarea unei lucrãri specifice postului ce urmeazã sã fie ocupat.
ART. 11
(1) Proba practicã se noteazã cu note de la 1 la 10 de cãtre fiecare membru al comisiei de examinare. Nota 1 se acordã în situaţia în care punctajul obţinut este mai mic sau egal cu aceastã notã.
(2) Criteriile de evaluare şi modul de notare a candidaţilor la proba practicã se stabilesc de comisia de examinare, în funcţie de natura posturilor vacante scoase la concurs.
(3) Pentru a fi declaraţi admişi la proba practicã, candidaţii trebuie sã obţinã cel puţin nota 7.
(4) Dupã susţinerea probei practice, secretariatul concursului va întocmi şi va afişa tabelul candidaţilor admişi şi respinşi.
(5) La proba practicã nu se admit contestaţii.
ART. 12
(1) Pentru susţinerea probei scrise candidaţii trebuie sã fie prezenţi în sala de concurs cu cel puţin o jumãtate de orã înaintea începerii probei, accesul acestora având loc pe baza actului de identitate. Dupã verificarea identitãţii, fiecare candidat va pãstra la vedere actul de identitate, pânã la predarea lucrãrii scrise.
(2) Candidaţii care nu se vor afla în salã în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine proba respectivã.
(3) Înainte de comunicarea subiectelor, candidaţii îşi scriu numele şi prenumele pe colţul foii, care va fi lipit, dupã care se aplicã ştampila instituţiei organizatoare a concursului.
(4) Plicurile cu subiectele de concurs vor fi desfãcute de preşedintele comisiei de examinare în faţa candidaţilor.
(5) Pe toatã durata desfãşurãrii probei scrise, în sãlile de concurs au acces membrii comisiei de examinare şi ai secretariatului concursului. Accesul altor persoane este interzis.
(6) Redactarea lucrãrilor se va face numai cu cernealã sau cu pastã de culoare albastrã.
(7) În sala de concurs candidaţii nu pot avea asupra lor mijloace de comunicare la distanţã sau orice alte aparate electronice. Încãlcarea acestei dispoziţii atrage eliminarea din concurs.
(8) Pe toatã durata desfãşurãrii probei scrise este interzisã pãrãsirea sãlii de concurs de cãtre candidaţi. În cazuri excepţionale, pãrãsirea temporarã a sãlii de concurs se va putea face numai cu însoţitor.
(9) Orice fraudã sau încercare de fraudã doveditã se sancţioneazã prin eliminarea din concurs. În aceste cazuri, comisia de examinare întocmeşte un proces-verbal în care se consemneazã constatãrile fãcute şi mãsurile luate, iar lucrarea se anuleazã cu menţiunea "fraudã".
(10) Dupã redactarea lucrãrilor, candidaţii predau, sub semnãturã, lucrãrile comisiei de examinare, care le numeroteazã şi le înscrie în borderoul centralizator.
ART. 13
(1) Corectarea lucrãrilor se face pe baza baremului stabilit de membrii comisiei de examinare, barem care se afişeazã la sfârşitul probei scrise.
(2) Fiecare lucrare scrisã este verificatã independent de membrii comisiei de examinare şi apreciatã cu note de la 1 la 10, conform baremului de corectare. Nota 1 se acordã în situaţia în care punctajul obţinut este mai mic sau egal cu aceastã notã.
(3) Dupã terminarea corectãrii, fiecare corector trece, sub semnãturã, nota în borderoul de notare.
(4) Preşedintele comisiei de examinare calculeazã nota finalã, care reprezintã media aritmeticã a notelor obţinute, cu douã zecimale, pe care o înscrie în borderoul de notare.
(5) Pe timpul corectãrii, lucrãrile nu vor fi dezlipite, pãstrându-se secret numele candidatului. În prezenţa tuturor membrilor comisiei de examinare se înscrie pe fiecare lucrare nota finalã trecutã în borderou şi se aplicã semnãtura preşedintelui comisiei de examinare, dupã care se procedeazã la deschiderea lucrãrilor.
(6) Comisia de examinare predã secretariatului concursului, în baza unui proces-verbal, lucrãrile candidaţilor şi borderourile de notare.
(7) Pe baza notei obţinute, secretariatul concursului întocmeşte şi afişeazã tabelul de clasificare a candidaţilor.
ART. 14
(1) Candidaţii nemulţumiţi de notele acordate la proba scrisã de verificare a cunoştinţelor teoretice pot depune contestaţii în termen de 48 de ore de la data afişãrii rezultatelor.
(2) Contestaţiile se depun la secretariatul concursului.
(3) Imediat dupã înregistrare, secretariatul concursului resigileazã lucrãrile, le renumeroteazã, le înscrie într-un borderou separat şi le predã comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
(4) Contestaţiile se soluţioneazã potrivit procedurii prevãzute la art. 13, în termen de 48 de ore de la data înregistrãrii lor, de cãtre comisia de soluţionare a contestaţiilor. Nota obţinutã la contestaţie nu poate fi mai micã decât nota contestatã.
ART. 15
În urma rezultatelor primite de la comisia de soluţionare a contestaţiilor, secretariatul concursului întocmeşte şi afişeazã tabelul final al candidaţilor declaraţi admişi.
ART. 16
(1) Nota finalã a concursului reprezintã media aritmeticã a notelor obţinute la probele de concurs.
(2) Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie sã obţinã cel puţin media generalã 7, dar nu mai puţin de nota 5 la proba scrisã pentru verificarea cunoştinţelor teoretice.
ART. 17
Repartizarea pe posturi a candidaţilor declaraţi admişi se va face de cãtre comisia de examinare, în ordinea descrescãtoare a mediilor generale obţinute, în limita locurilor scoase la concurs.
ART. 18
La medii egale, comisia de examinare va stabili candidatul declarat admis în raport cu nivelul studiilor suplimentare absolvite sau, în subsidiar, în raport cu vechimea în specialitate.

CAP. III
Dispoziţii finale

ART. 19
Candidaţii declaraţi admişi, repartizaţi pe post, sunt numiţi, în condiţiile legii, prin decizie a preşedintelui curţii de apel, urmând sã fie încheiat contractul de muncã, începând cu data emiterii deciziei.
ART. 20
(1) Candidatul admis trebuie sã se prezinte la post în maximum 15 zile de la data afişãrii rezultatelor finale. În cazul în care candidatul admis nu poate respecta termenul menţionat, acesta înainteazã o cerere motivatã, în scris, preşedintelui curţii de apel, în care prezintã motivele întârzierii şi termenul la care se poate prezenta la post.
(2) În cazul neprezentãrii la post în termenul stabilit, postul este declarat vacant, urmând sã se comunice urmãtoarei persoane posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv.
ART. 21
Rezultatele concursului organizat în condiţiile prezentului regulament pot fi valorificate pentru ocuparea posturilor ce se vacanteazã în termen de un an de la data afişãrii şi publicãrii acestora, potrivit art. 15.
ART. 22
Lucrãrile scrise şi rezultatele concursului se anexeazã la dosarele personale ale candidaţilor declaraţi admişi.

----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016