Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 5 august 2010  privind concentrarile economice*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 5 august 2010 privind concentrarile economice*)

EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 553 bis din 5 august 2010
-----------
*) Aprobat de <>Ordinul nr. 385 din 5 august 2010 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 5 august 2010.

În temeiul prevederilor art. 27 alin. (1) şi (2) lit. b), ale art. 15 alin. (5) şi ale <>art. 46 alin. (7) din Legea concurenţei nr. 21/1996 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Consiliul Concurenţei adoptã prezentul regulament.

INTRODUCERE

Scopul controlului concentrãrilor economice de cãtre Consiliul Concurenţei este de a împiedica apariţia obstacolelor semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa româneascã sau pe o parte substanţialã a acesteia, în special ca urmare a creãrii sau consolidãrii unei poziţii dominante.
Prezentul regulament este obligatoriu pentru Consiliul Concurenţei, întreprinderi (persoane fizice sau juridice) şi asociaţii de întreprinderi, de naţionalitate românã sau strãinã, precum şi pentru autoritãţile şi instituţiile administraţiei publice centrale sau locale, urmãrind aplicarea unitarã şi transparentã a prevederilor <>Legii concurenţei nr. 21/1996 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare "lege", în condiţii de certitudine juridicã.

CAP. I
CONSIDERAŢII GENERALE

ART. 1
Domeniul de aplicare
(1) Prezentul regulament se aplicã controlului concentrãrilor economice efectuat în temeiul legii.
(2) Consiliul Concurenţei, în calitate de autoritate naţionalã de concurenţã, are toate drepturile şi obligaţiile prevãzute de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 139 din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrãrilor economice între întreprinderi, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 24 din 29 ianuarie 2004.
(3) Prevederile prezentului regulament se aplicã operaţiunilor de concentrare economicã, atunci când cifra de afaceri cumulatã a întreprinderilor implicate în operaţiune depãşeşte echivalentul în lei a 10.000.000 Euro şi când cel puţin douã dintre întreprinderile implicate au realizat pe teritoriul României, fiecare în parte, o cifrã de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 4.000.000 Euro.
(4) Prezentul regulament se aplicã şi situaţiilor în care întreprinderile implicate acceptã restricţionãri direct legate şi necesare punerii în aplicare a unei operaţiuni de concentrare economicã.
ART. 2
Noţiuni generale privind concentrãrile economice
(1) Noţiunea de concentrare economicã include acele operaţiuni care au ca rezultat modificãri de duratã ale controlului întreprinderilor, şi, prin urmare, în structura pieţei, cuprinzând şi operaţiunile care conduc la crearea de societãţi în comun care îndeplinesc în mod durabil toate funcţiile unei entitãţi economice autonome. Prin "întreprindere" se înţelege, orice entitate angajatã într-o activitate economicã, adicã o activitate constând în oferirea de bunuri sau de servicii pe o piaţã datã, independent de statutul sãu juridic şi de modul de finanţare.
(2) Realizarea unei operaţiuni de concentrare economicã implicã modificarea de duratã a controlului prin:
a) fuzionarea a douã sau mai multe întreprinderi independente anterior sau pãrţi ale unor întreprinderi sau
b) dobândirea, de cãtre una sau mai multe persoane care controleazã deja cel puţin o întreprindere sau de cãtre una sau mai multe întreprinderi, fie prin achiziţionarea de valori mobiliare sau de active, fie prin contract sau prin orice alte mijloace, a controlului direct sau indirect asupra uneia sau mai multor întreprinderi sau pãrţi ale acestora.
(3) Operaţiunile care sunt strâns legate între ele printr-o legãturã condiţionalã sau care iau forma unei serii de tranzacţii cu valori mobiliare desfãşurate pe parcursul unei perioade de timp rezonabil de scurtã vor fi tratate ca fiind o singurã concentrare.
(4) Controlul decurge din drepturi, contracte sau orice alte elemente care, fiecare în parte ori luate împreunã şi ţinând seama de circumstanţele de fapt sau de drept, conferã posibilitatea de a exercita o influenţã determinantã asupra unei întreprinderi, în special prin:
a) drepturi de proprietate sau de folosinţã asupra totalitãţii ori a unei pãrţi din activele unei întreprinderi;
b) drepturi sau contracte care conferã o influenţã determinantã asupra structurii întreprinderii, votului sau deciziilor organelor de conducere ale unei întreprinderi.
(5) În accepţiunea legii, dobândirea controlului se realizeazã de cãtre persoana sau persoanele ori de cãtre întreprinderile care:
a) sunt titulare ale drepturilor ori beneficiare ale contractelor prevãzute la alin. (4);
b) nu sunt titulare ale drepturilor ori beneficiare ale contractelor prevãzute la alin. (4), dar au puterea de a exercita influenţa determinantã conferitã de acestea.
ART. 3
Exceptãri
(1) Art. 11 din lege stabileşte patru situaţii în care dobândirea controlului nu constituie o operaţiune de concentrare economicã, şi anume:
a) controlul este dobândit şi exercitat de cãtre un lichidator desemnat prin hotãrâre judecãtoreascã sau de cãtre o altã persoanã mandatatã de autoritatea publicã pentru îndeplinirea unei proceduri de încetare de plãţi, redresare, concordat, lichidare judiciarã, urmãrire silitã sau altã procedurã similarã;
b) instituţii de credit sau alte instituţii financiare sau societãţi de asigurãri ale cãror activitãţi obişnuite includ tranzacţionarea si negocierea de valori mobiliare în contul lor sau în contul altora, deţin temporar valori mobiliare ale unei întreprinderi pe care le-au dobândit în vederea revânzãrii, cu condiţia ca acestea sã nu îsi exercite drepturile de vot conferite de valorile mobiliare în cauzã pentru a determina comportamentul concurenţial al întreprinderii în cauzã sau cu condiţia sã îsi exercite aceste drepturi de vot numai pentru pregãtirea cesionãrii integrale sau parţiale a întreprinderii în cauzã sau a activelor acesteia ori a cesionãrii valorilor mobiliare în cauzã, si ca cesiunea sã aibã loc în termen de un an de la data achiziţiei; Consiliul Concurenţei poate prelungi acest termen, la cerere, în cazul în care respectivele instituţii sau societãţi pot dovedi cã cesionarea nu a fost posibilã, în condiţii rezonabile, în termenul stabilit;
c) controlul, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) lit. b) din lege, este dobandit de o întreprindere al cãrei obiect unic de activitate este de a achiziţiona participaţii la alte întreprinderi, de a gestiona şi valorifica respectivele participaţii, fãrã a se implica direct sau indirect în gestionarea întreprinderilor în cauzã, aceasta fãrã a aduce însã atingere drepturilor pe care intreprinderea le deţine în calitate de acţionar, cu condiţia ca drepturile de vot legate de participaţiile deţinute sã fie exercitate, în special în ceea ce priveşte numirea membrilor organelor de conducere şi supraveghere ale întreprinderilor la care deţine participaţiile, doar pentru a menţine valoarea integralã a investiţiilor în cauzã şi nu pentru a determina, direct sau indirect, comportamentul concurenţial al acelor întreprinderi;
d) întreprinderile, inclusiv cele care fac parte din grupuri economice, realizeazã operaţiuni de restructurare sau reorganizare a propriilor activitãţi.
(2) Pentru a determina dacã drepturile aferente participaţiilor dobândite în întreprindere sunt folosite de cãtre achizitor în scopul determinãrii comportamentului concurenţial al întreprinderii respective, se va urmari, în special, modul de exercitare a urmãtoarelor drepturi:
a) dreptul de a numi sau de a se opune la numirea de membri în organele de conducere ale întreprinderii;
b) dreptul de a adopta sau de a se opune la adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli al întreprinderii;
c) dreptul de a adopta sau de a se opune la adoptarea planului de afaceri al întreprinderii;
d) dreptul de a adopta sau de a se opune la adoptarea planului de investiţii al întreprinderii.
(3) Drepturile prevãzute la alin. (2) pot fi stipulate în actele constitutive ale întreprinderii achiziţionate sau în orice act juridic încheiat între pãrţile la operaţiunea de concentrare. Ca urmare a exercitãrii oricãruia dintre drepturile enumerate, se poate prezuma cã achizitorul determinã comportamentul concurenţial al întreprinderii la care a dobândit participaţii. Acele drepturi care sunt exercitate de cãtre investitor (achizitor) doar în scopul protejãrii intereselor sale financiare nu sunt considerate ca fiind determinante pentru comportamentul concurenţial al întreprinderii controlate. Printre acestea, se numãrã capacitatea de a împiedica creşterea sau scãderea valorii acţiunilor, modificarea capitalului social al întreprinderii controlate, lichidarea afacerii sau modificarea statutului.

CAP. II
NOTIFICAREA CONCENTRĂRILOR ECONOMICE

ART. 4
Dispoziţii generale
(1) Concentrãrile economice care depãşesc pragurile valorice prevãzute de art. 14 din lege sunt supuse controlului şi trebuie notificate Consiliului Concurenţei, înainte de punerea în aplicare şi dupã încheierea acordului, anunţarea ofertei publice sau dupã preluarea pachetului de control.
(2) Notificarea poate fi efectuatã şi în cazurile în care întreprinderile implicate demonstreazã Consiliului Concurenţei intenţia de bunã credinţã pentru încheierea unui acord sau, în cazul unei oferte publice, dacã şi-au anunţat public intenţia de a face o astfel de ofertã, cu condiţia ca acordul sau oferta planificatã sã aibã ca rezultat o concentrare economicã notificabilã.
(3) În accepţiunea legii şi prezentului regulament, termenul "concentrare notificatã" include şi concentrãrile planificate, notificate potrivit prevederilor alin. (2).
(4) În scopul calculãrii cifrei de afaceri a unei întreprinderi implicate vor fi considerate ca fãcând parte din grupul acesteia urmãtoarele întreprinderi:
a) întreprinderea implicatã;
b) întreprinderile la care întreprinderea implicatã, în mod direct sau indirect:
b.1. deţine peste jumãtate din capital sau din capitalul de exploatare sau
b.2. are puterea de a exercita peste jumãtate din drepturile de vot sau
b.3. are puterea de a numi peste jumãtate din membrii consiliului de administraţie, ai organelor de conducere sau ai organelor care reprezintã legal întreprinderile sau
b.4. are dreptul de a gestiona activitãţile întreprinderilor;
c) întreprinderile care deţin în întreprinderea implicatã drepturile sau competenţele prevãzute la lit. b);
d) întreprinderile în care o întreprindere dintre cele prevãzute la lit. c) deţine drepturile sau competenţele enumerate la lit. b);
e) întreprinderile în care douã sau mai multe întreprinderi prevãzute la lit. a)-d) deţin împreunã drepturile sau competenţele enumerate la lit. b).
(5) Cifra de afaceri vizatã de dispoziţiile art. 14 din lege este suma veniturilor obţinute din vânzãrile de produse şi/sau din prestãrile de servicii realizate de întreprindere în cursul ultimului exerciţiu financiar, din care se scad sumele datorate cu titlu de obligaţii fiscale şi valoarea contabilizatã a exporturilor efectuate direct sau prin mandatar, inclusiv a livrãrilor intracomunitare. Calculul cifrei de afaceri şi modalitatea alocãrii acesteia parţilor la o concentrare economicã sunt prevãzute în instrucţiuni specifice adoptate de Consiliul Concurenţei.
(6) Când o operaţiune de concentrare economicã are loc prin cumpãrare de elemente de activ, din cifra de afaceri stabilitã potrivit prevederilor alin. (5) va fi luatã în considerare numai suma aferentã activelor constituind obiect al tranzacţiei.
(7) Dacã, în cursul unei perioade de 2 ani, douã sau mai multe tranzacţii de felul celor prevãzute la alin. (6) au loc între aceleaşi persoane fizice şi/sau juridice, acestea sunt considerate ca o singurã operaţiune de concentrare economicã, realizatã la data ultimei tranzacţii.
(8) Cifra de afaceri este înlocuitã:
a) pentru instituţiile de credit şi alte instituţii financiare, cu suma veniturilor, dupã deducerea impozitelor şi a taxelor legate direct de acestea.
b) pentru societãţile de asigurãri, cu valoarea primelor brute încasate sau de încasat, conform contractelor de asigurãri încheiate de cãtre sau în numele societãţilor de asigurare, inclusiv primele plãtite reasigurãtorilor, dupã deducerea impozitelor şi a taxelor percepute asupra cuantumului primelor individuale de asigurare sau a volumului total al acestora.
ART. 5
Persoanele obligate sã depunã notificãri
(1) Concentrãrile economice care se realizeazã prin fuziunea a douã sau mai multor întreprinderi trebuie notificate de cãtre fiecare dintre pãrţile implicate. Pentru concentrãrile economice preconizate a se realiza ca urmare a lansãrii unei oferte publice sau a anunţului public privind intenţia de a face o astfel de ofertã, notificarea se transmite de cãtre ofertant. În celelalte cazuri, notificarea trebuie sã fie înaintatã de cãtre persoana, întreprinderea sau întreprinderile care dobândesc controlul asupra uneia sau mai multor întreprinderi ori asupra unor pãrţi ale acestora.
(2) Notificarea se semneazã de cãtre reprezentanţii legali ai pãrţilor obligate sã înainteze notificãri. În cazul în care notificãrile sunt semnate de împuterniciţi ai persoanelor sau ai întreprinderilor, aceştia vor prezenta în original dovada scrisã cã sunt autorizaţi sã reprezinte. Notificãrile comune se vor depune de cãtre un reprezentant autorizat sã transmitã şi sã primeascã documente în numele tuturor pãrţilor care fac notificarea.
(3) Fiecare parte care înainteazã notificarea este responsabilã pentru caracterul exact şi complet al informaţiilor furnizate.
ART. 6
Notificarea intenţiei de a realiza o concentrare economicã şi consultãrile prealabile depunerii notificãrii
(1) Notificarea intenţiei de a realiza o concentrare economicã, potrivit prevederilor art. 15, alin. (2) din lege, se poate face în orice moment anterior încheierii acordului, iar în situaţia ofertei publice de preluare a unei societãţi listate, dupã anunţarea unei astfel de oferte şi demararea procedurilor privind efectuarea ofertei publice. În vederea demonstrãrii intenţiei de a încheia un acord pãrţile trebuie sã prezinte un ante-contract sau orice altã înţelegere preliminarã care sã demonstreze fãrã dubii intenţia de realizare a concentrãrii economice.
(2) Pãrţile notificatoare vor putea solicita Consiliului Concurenţei desfãşurarea unor consultãri la sediul autoritãţii de concurenţã, în scopul lãmuririi unor aspecte esenţiale privind o concentrare economicã. În acest scop pãrţile vor pune la dispoziţia Consiliului Concurenţei, cu cel puţin 3 zile anterior datei întâlnirii, informaţii exacte privind concentrarea economicã - pãrţile la concentrare, o descriere sumarã a concentrãrii economice şi a modalitãţii de exercitare a controlului şi pieţele pe care acestea activeazã.
ART. 7
Depunerea notificãrilor
(1) Notificãrile se depun în modul prevãzut în formularul prevãzut în anexa I la prezentul regulament. În condiţiile reglementate în prezentul regulament, notificãrile se pot depune şi într-un formular simplificat, prevãzut în anexa II. Notificãrile comune se depun printr-un singur formular, în numãrul de exemplare prevãzut.
(2) Notificarea va fi înaintatã Consiliul Concurenţei în 3 (trei) exemplare, dupã cum urmeazã: douã exemplare în scris, dintre care unul va fi originalul şi un exemplar în format electronic. Documentele anexate la formular vor fi prezentate în original şi/sau în copii, copiile fiind certificate, pentru conformitate, de cãtre pãrţile care notificã sau de cãtre împuternicţii acestora, autorizaţi sã le reprezinte.
ART. 8
Informaţiile şi documentele care trebuie furnizate
(1) Notificãrile conţin informaţiile, inclusiv documentele solicitate în formularele prevãzute în anexele I şi II la prezentul regulament.
(2) Notificarea prezentatã Consiliului Concurenţei trebuie sã cuprindã:
a) adresa de înaintare, semnatã de reprezentantul legal sau de persoana împuternicitã;
b) formularul de notificare, completat, dupã caz, conform modelelor prevãzute în anexele I şi II, împreunã cu toate documentele prevãzute şi definite în anexele menţionate;
c) dovada plãţii tarifului de notificare.
(3) În termen de 5 zile de la înregistrarea notificãrii elaborate potrivit anexelor I sau II, Consiliul Concurenţei va confirma în scris pãrţilor notificatoare sau reprezentanţilor acestora întrunirea condiţiilor pentru ca notificarea sã fie consideratã valabil depusã la autoritatea de concurenţã.
(4) Informaţiile furnizate prin notificare şi prin documentele transmise ulterior înregistrãrii acesteia trebuie sã fie exacte şi complete. Pãrţile vor ţine seama de obligaţiile şi recomandãrile prevãzute în anexele I şi II la prezentul regulament.
(5) Consiliul Concurenţei va putea solicita pãrţii notificatoare completarea informaţiilor transmise şi/sau confirmarea caracterului exact şi complet al acestora. Notificarea va fi consideratã efectivã numai dupã completarea acesteia.
(6) Pãrţile vor putea furniza şi alte informaţii pe care le considerã utile pentru evaluarea operaţiunii de concentrare economicã.
ART. 9
Transmiterea documentelor
(1) Transmiterea documentelor şi convocãrilor adresate de cãtre Consiliul Concurenţei destinatarilor se poate efectua într-unul dintre urmãtoarele moduri:
a) personal sau prin curier, cu confirmare de primire;
b) prin scrisoare recomandatã, cu confirmare de primire;
c) prin fax, cu cerere de confirmare de primire;
d) prin telex;
e) prin poştã electronicã, cu cerere de confirmare de primire.
(2) Dacã nu se prevede altfel în prezentul regulament, alin. (1) se aplicã şi transmiterii de documente de la pãrţile care fac notificarea, de la alte pãrţi implicate sau de la terţe pãrţi cãtre Consiliul Concurenţei.
(3) În cazul în care documentele sau convocãrile sunt transmise prin telex, fax sau poşta electronicã, se considerã cã acestea au fost primite de destinatar în ziua în care au fost trimise.
ART. 10
Data efectivã a notificãrii
(1) Notificarea devine efectivã la data la care a fost înregistratã la Consiliul Concurenţei, cu excepţia cazurilor în care se constatã cã informaţiile cuprinse în aceasta sunt inexacte sau incomplete, sub orice aspect. Informaţiile incorecte sau care induc în eroare sunt considerate ca fiind informaţii incomplete.
(2) În cazurile prevãzute la alin. (1), în termen de 20 de zile de la înregistrarea notificãrii, Consiliul Concurenţei va solicita, în scris, completarea şi/sau confirmarea informaţiilor din notificare şi va stabili un termen pânã la care informaţiile solicitate vor fi transmise, fãrã însã ca acesta sã depãşeascã 15 zile de la data solicitãrii. În cazuri temeinic justificate, la solicitarea pãrţii notificatoare, acest termen poate fi prelungit cu maximum 5 zile. Dacã dupã parcurgerea acestor demersuri, informaţiile şi clarificãrile nu sunt suficiente, Consiliul poate aplica amenzi.
(3) Consiliul Concurenţei va comunica pãrţilor notificatoare, neîntârziat, data la care notificarea a devenit efectivã.
(4) Modificãrile faptelor conţinute în notificare, apãrute ulterior notificãrii, de care pãrţile care fac notificarea au cunoştinţã sau ar trebui sã aibã cunoştinţã sau orice informaţii noi, apãrute ulterior notificãrii, de care pãrţile au cunoştinţã sau ar trebui sã aibã cunoştinţã şi care ar fi trebuit sã fie notificate dacã ar fi fost cunoscute la data notificãrii vor fi comunicate Consiliului Concurenţei fãrã întârziere. În aceste cazuri, dacã modificãrile sau informaţiile noi ar putea avea efecte semnificative asupra evaluãrii concentrãrii, notificarea poate fi consideratã de Consiliul Concurenţei ca efectivã la data la care noile informaţii relevante sunt primite de cãtre Consiliul Concurenţei. Consiliul Concurenţei informeazã în acest sens pãrţile care fac notificarea sau reprezentanţii, lor în scris, fãrã întârziere. În acest caz, dacã autoritatea de concurenţã confirmase anterior cã notificarea a devenit efectivã, pãrţile vor fi informate în scris asupra faptului cã notificarea nu mai este consideratã efectivã.
ART. 11
Publicarea informãrii cu privire la o notificare
În cazurile în care Consiliul Concurenţei constatã cã o concentrare economicã notificatã intrã în sfera de aplicare a legii, va putea publica pe pagina de internet şi/sau în presã o informare privind notificarea primitã, menţionând în acelaşi timp şi numele întreprinderilor implicate, ţãrile lor de origine, natura concentrãrii, sectoarele economice implicate şi data primirii notificãrii. Eventualele completãri sau modificãri ale informaţiilor referitoare la concentrarea economicã respectivã, vor putea fi, de asemenea, publicate. Consiliul Concurenţei va ţine cont de interesul legitim al întreprinderilor privind protejarea secretelor de afaceri şi a altor informaţii confidenţiale ale acestora. Pãrţile notificatoare pot solicita sã nu fie publicatã nicio informare pânã la emiterea deciziei, cu arãtarea motivelor care justificã o astfel de cerere, cu excepţia situaţiei în care complexitatea cazului şi efectele previzibile asupra concurenţei determinã Consiliul Concurenţei sã solicite observaţii de la terţi.

CAP. III
PROCEDURA SIMPLIFICATĂ DE NOTIFICARE ŞI ANALIZĂ A ANUMITOR CONCENTRĂRI ECONOMICE

ART. 12
Scopul procedurii simplificate
(1) Prezentul capitol stabileşte o procedurã simplificatã prin care Consiliul Concurenţei analizeazã anumite concentrãri economice, în temeiul art. 46 alin. (7) din lege, cu condiţia ca acestea sã nu ridice probleme de concurenţã.
(2) Scopul prezentului capitol este de a stabili condiţiile în care Consiliul Concurenţei poate adopta o decizie prin care declarã o concentrare economicã compatibilã cu un mediu concurenţial normal, ca urmare a aplicãrii procedurii simplificate de analizã. În cazul în care sunt întrunite toate condiţiile necesare şi nu existã împrejurãri deosebite, în termen de 45 de zile de la primirea notificãrii complete a unei operaţiuni de concentrare economicã Consiliul Concurenţei va adopta o decizie de neobiecţiune, în conformitate cu art. 46 alin. (2) lit. a) din lege, ca urmare a aplicãrii procedurii simplificate de analizã.
(3) Cu toate acestea, în anumite cazuri Consiliul Concurenţei poate iniţia revenirea la procedura completã de analizã a unei concentrãri economice ca urmare a furnizãrii informaţiilor prevãzute de formularul complet de notificare din anexa I.
ART. 13
Categorii de concentrãri economice cãrora li se poate aplica o procedurã simplificatã
Consiliul Concurenţei va aplica procedura simplificatã urmãtoarelor categorii de concentrãri economice:
a) douã sau mai multe întreprinderi dobândesc controlul în comun asupra unei societãţi, cu condiţia ca societatea în comun sã nu desfãşoare activitãţi actuale sau potenţiale sau aceste activitãţi sã nu fie semnificative pe teritoriul României. Aceste cazuri au loc atunci când:
a.1. cifra de afaceri*1) a societãţii în comun şi/sau cifra de afaceri a activitãţilor transferate*2) nu depãşeşte echivalentul în lei a 4 milioane Euro pe teritoriul României; şi
----------
*1) Cifra de afaceri a societãţii în comun trebuie stabilitã pe baza celor mai recente bilanţuri contabile ale societãţilor-mamã sau ale societãţii în comun, în funcţie de disponibilitatea înregistrãrilor separate pentru resursele combinate în societatea în comun.
*2) Formularea "şi/sau" se referã la diversitatea situaţiilor vizate; de exemplu:
- în cazul unei preluãri în comun a unei societãţi ţinta, cifra de afaceri care se ia în considerare este cifra de afaceri a acestei societãţi ţinta (societatea în comun),
- în cazul creãrii unei societãţi în comun cãreia societãţile-mamã îi transferã activitãţile lor, cifra de afaceri care se ia în considerare este cifra de afaceri a activitãţilor transferate,
- în cazul apariţiei unei noi pãrţi care controleazã într-o societate în comun existentã, cifra de afaceri care trebuie luatã în considerare este cifra de afaceri a societãţii în comun şi cifra de afaceri a activitãţilor transferate de noua societate-mamã (dupã caz).
a.2. valoarea totalã a activelor*3) transferate societãţii în comun nu depãşeşte echivalentul în lei a 4 milioane Euro pe teritoriul României*4);
-----------
*3) Valoarea totalã a activelor societãţii în comun trebuie stabilitã pe baza celui mai recent bilanţ contabil al fiecãrei societãţi-mamã, încheiat şi aprobat. În acest context, termenul "active" include: 1) toate activele corporale şi necorporale care urmeazã sã fie transferate societãţii în comun (exemple de active corporale includ: unitãti de producţie, puncte de vânzare en gros sau cu amãnuntul şi stocul de mãrfuri; exemple de active necorporale includ proprietatea intelectualã, fondul de comerţ etc.) şi 2) orice sumã de creditare sau orice obligaţii ale societãţii în comun pe care oricare dintre societãţile-mamã a acceptat sã le prelungeascã sau sã le garanteze.
*4) În cazul în care activele transferate genereazã o cifra de afaceri, nici valoarea activelor şi nici cea a cifrei de afaceri nu pot sã depãşeascã echivalentul în lei a 4 milioane Euro.
b) douã sau mai multe întreprinderi fuzioneazã ori una sau mai multe întreprinderi dobândesc controlul unic sau controlul în comun al unei alte întreprinderi, cu condiţia ca nici una dintre pãrţile implicate în concentrare sã nu desfãşoare activitãţi comerciale pe aceeaşi piaţã a produsului şi pe aceeaşi piaţã geograficã sau pe o piaţã a produsului situatã în amonte sau în aval faţã de o piaţã a produsului pe care este activã oricare altã parte implicatã în concentrare economicã;
c) douã sau mai multe întreprinderi fuzioneazã ori una sau mai multe întreprinderi dobândesc controlul unic sau controlul în comun al unei alte întreprinderi şi:
c.1. douã sau mai multe pãrţi la concentrare desfãşoarã activitãţi comerciale pe aceeaşi piaţã a produsului şi geograficã (relaţii orizontale), cu condiţia ca segmentul de piaţã combinat al acestora sã fie mai mic de 15%; sau
c.2. una sau mai multe pãrţi la concentrare desfãşoarã activitãţi comerciale pe o piaţã a produsului aflatã în amonte sau în aval faţã de o piaţã a produsului pe care este activã oricare altã parte la concentrare (relaţii verticale), cu condiţia ca niciuna dintre cotele lor de piaţã individuale sau combinate sã nu depãşeascã 25%*5).
-----------
*5) Aceasta înseamnã cã se încadreazã în aceastã categorie doar acele concentrãri care nu afecteazã pieţele, aşa cum au fost definite în formularul complet de notificare a unei concentrãri. Pragurile în cazul relaţiilor orizontale şi verticale se aplicã cotelor de piaţã atât la nivel local, cât şi la nivel naţional, precum şi oricãrei definiri alternative plauzibile a pieţei produsului care ar putea fi avutã în vedere într-un anumit caz. Definirea pieţelor descrise în notificare trebuie sã fie suficient de precisã pentru a justifica aprecierea cã pragurile în cauzã nu sunt respectate şi cã toate definiţiile alternative ale pieţelor sunt menţionate (inclusiv pieţele geografice mai restrânse decât cele naţionale).
d) una dintre pãrţi urmeazã sã dobândeascã controlul unic asupra unei întreprinderi la care deţine deja controlul în comun.
ART. 14
Garanţii şi excluderi
(1) Pentru a stabili dacã o concentrare economicã se încadreaza într-una dintre categoriile prevãzute la art. 13, Consiliul Concurenţei se va asigura cã toate circumstanţele relevante sunt clar stabilite. În cazurile în care definirea pieţelor este un element cheie al evaluãrii respective, pãrţile ar trebui sã furnizeze, anterior notificãrii, informaţii despre toate posibilele definiri alternative ale pieţelor. Pãrţile notificatoare sunt obligate sã descrie toate pieţele relevante ale produsului şi geografice alternative asupra cãrora concentrarea economicã ar putea avea un impact şi sã furnizeze datele şi informaţiile legate de definirea pieţelor respective.
(2) Consiliul Concurenţei îşi rezervã dreptul de a lua hotãrârea finalã în ceea ce priveşte definirea pieţei relevante, fundamentându-şi decizia pe o analizã a faptelor din cazul respectiv. În situaţia în care este dificilã definirea pieţei relevante sau determinarea cotelor de piaţã ale pãrţilor la concentrare, Consiliul Concurenţei nu va aplica procedura simplificatã. În plus, în mãsura în care concentrãrile economice ridicã noi aspecte juridice de interes general, în mod normal, Consiliul Concurenţei nu va adopta o decizie ca urmare a aplicãrii procedurii simplificate de analizã, ci va aplica procedura completã de analizã, caz în care informaţiile vor fi furnizate potrivit formularului prevãzut în anexa I la prezentul regulament.
(3) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 13, o concentrare economicã care se încadreazã în categoriile menţionate poate necesita o analizã aprofundatã în cadrul procedurii complete de analizã a unei concentrãri economice ca urmare a furnizãrii informaţiilor prevãzute de formularul complet de notificare din anexa I.
(4) Pot fi excluse de la aplicarea procedurii simplificate de analizã, în special, urmãtoarele tipuri de concentrãri economice:
a) concentrãrile economice care pot conduce la creşterea semnificativã a puterii de piaţã a pãrţilor, de exemplu prin combinarea resurselor tehnologice, financiare sau de alt tip, chiar dacã pãrţile la concentrare nu acţioneazã pe aceeaşi piaţã;
b) concentrãrile economice în care cel puţin douã dintre pãrţile la concentrare sunt prezente pe pieţe învecinate strâns legate*6), în special atunci când una sau mai multe dintre pãrţile la concentrare deţin în mod individual o cotã de piaţã de minimum 25% pe orice piaţã a produsului pe care nu existã relaţii orizontale sau verticale între pãrţi, dar care este o piaţã învecinatã unei alte pieţe pe care activeazã o altã parte;
-----------
*6) Pieţele produselor sunt pieţe învecinate strâns legate atunci când produsele sunt complementare unele faţã de altele sau atunci când aparţin unei game de produse care sunt în general cumpãrate de acelaşi tip de clienţi, pentru aceeaşi utilizare finalã.
c) concentrãrile economice în care nu este posibilã determinarea exactã a cotelor de piaţã ale pãrţilor la concentrare; aceastã situaţie apare adesea atunci când pãrţile activeazã pe pieţe noi sau puţin dezvoltate;
d) concentrãrile economice realizate pe pieţe cu bariere la intrare ridicate, cu un grad înalt de concentrare sau cu alte probleme de concurenţã cunoscute.
(5) O concentrare economicã realizatã prin trecerea de la controlul în comun la cel unic poate impune în mod excepţional o analizã mai detaliatã a operaţiunii în cadrul unei proceduri complete, ca urmare a furnizãrii informaţiilor cuprinse în formularul complet de notificare prevãzut în anexa I*7). Consiliul Concurenţei poate, de asemenea, apela la o procedurã completã de analizã a unei concentrãri economice, în cazul în care nu a analizat preluarea anterioarã a controlului în comun al respectivei întreprinderi.
-----------
*7) Poate interveni o problemã de concurenţã în cazurile în care fosta societate în comun este integratã în grupul sau reţeaua acţionarului unic cu drept de control rãmas, prin care constrângerile disciplinare exercitate de eventuale motivaţii divergente ale diferiţilor acţionari cu drept de control sunt eliminate, iar poziţia sa strategicã pe piaţã poate fi consolidatã. De exemplu, într-o situaţie în care întreprinderea A şi întreprinderea B deţin controlul în comun al societãţii în comun C, o concentrare în temeiul cãreia A dobândeşte control unic asupra lui C poate ridica probleme de concurenţã, în situaţia în care C este un concurent direct al lui A, iar C şi A vor deţine o importantã poziţie combinatã de piaţã, prin aceasta reducându-se gradul de independenţã deţinut anterior de C.
(6) În cazul în care intervine o problemã de coordonare, astfel cum este prevãzutã la art. 10 alin. (3) din lege, Consiliul Concurenţei poate apela la o procedurã completã de analizã a unei concentrãri economice ca urmare a furnizãrii informaţiilor prevãzute de formularul complet de notificare din anexa I.
ART. 15
Dispoziţii procedurale
(1) În interesul pãrţilor notificatoare, care intenţioneazã sã înainteze o notificare în forma simplificatã, în temeiul art. 46 alin. (7) din lege, este necesar ca acestea sã iniţieze contacte cu Consiliul Concurenţei, prealabile notificãrii*8). Contactele prealabile notificãrii trebuie iniţiate cu cel puţin douã sãptãmâni înainte de data la care pãrţile intenţioneazã sã depunã la autoritatea de concurenţã formularul simplificat de notificare a concentrãrii economice.
------------
*8) Pot exista cazuri care, deşi sunt susceptibile de a li se aplica procedura simplificatã sunt de naturã a ridica probleme complexe, de exemplu, de definire a pieţei, care ar trebui sã fie rezolvate, de preferat, înaintea notificãrii.
(2) În cazul în care Consiliul Concurenţei constatã îndeplinirea tuturor condiţiilor pentru aplicarea procedurii simplificate, va emite, în termen de 45 de zile de la data înregistrãrii notificãrii complete, o decizie de neobiecţiune în temeiul art. 46 alin. (2) lit. a) din lege prin care declarã operaţiunea ca fiind compatibilã cu un mediu concurenţial normal.
(3) În cazul în care, în cursul efectuãrii analizei, autoritatea de concurenţã constatã cã respectiva concentrare economicã nu poate beneficia de procedura simplificatã de analizã, aceasta va comunica pãrţilor notificatoare cã operaţiunea urmeazã a fi evaluatã în cadrul procedurii complete de analizã şi va solicita acestora furnizarea informaţiilor conţinute de Formularul complet privind notificarea unei concentrãri economice, prevãzut în anexa I la prezentul regulament. În acest caz, notificarea va fi consideratã efectivã numai dupã completarea formularului prevãzut în anexa I. Pãrţile vor înainta Consiliului Concurenţei notificarea potrivit formularului menţionat, fãrã a achita un nou tarif de notificare.
ART. 16
Restricţionãri auxiliare
Procedura simplificatã nu se aplicã în cazurile în care întreprinderile implicate solicitã o evaluare specialã a restricţionãrilor care sunt direct legate de şi necesare pentru punerea în aplicare a concentrãrii economice.

CAP. IV
PUNEREA ÎN APLICARE A UNEI CONCENTRĂRI ECONOMICE

ART. 17
Interdicţia punerii în aplicare
(1) În conformitate cu dispoziţiile art. 15 alin. (6) din lege, este interzisã punerea în aplicare a unei operaţiuni de concentrare economicã înainte de notificare şi înainte de a fi declaratã compatibilã cu un mediu concurenţial normal, printr-o decizie adoptatã de Consiliul Concurenţei, potrivit prevederilor art. 46 din lege.
(2) Prevederile alin. (1) nu împiedicã punerea în aplicare a unei oferte publice sau a unei serii de tranzacţii cu valori mobiliare, inclusiv cu valori mobiliare convertibile în alte tipuri de valori mobiliare, acceptate în vederea tranzacţionãrii pe o piaţã de tipul bursei de valori, prin care se dobândeşte controlul de la vânzãtori diferiţi, dacã sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele condiţii:
a) concentrarea sã fie notificatã fãrã întârziere Consiliului Concurenţei;
b) cel care dobândeşte controlul sã nu exercite drepturile de vot aferente valorilor mobiliare în cauzã sau sã facã acest lucru numai pentru a menţine valoarea integralã a investiţiei sale în temeiul unei derogãri acordate de Consiliul Concurenţei, potrivit prevederilor art. 15 alin. (8) din lege. La acordarea derogãrii, Consiliul Concurenţei va ţine cont de:
- efectele suspendãrii concentrãrii economice asupra uneia sau mai multora dintre întreprinderile implicate în operaţiune sau asupra unor terţi şi de
- posibila ameninţare reprezentatã de concentrare asupra concurenţei.
(3) Concentrãrile economice notificabile vor putea fi puse în aplicare numai în urmãtoarele situaţii:
a) la primirea de cãtre pãrţile notificatoare a deciziei de neobiecţiune emise de Consiliul Concurenţei, în condiţiile art. 46 alin. (2) din lege;
b) la primirea deciziei emise în condiţiile art. 46 alin. (4) lit. b) şi c) din lege;
c) în condiţiile art. 46 alin. (5) din lege;
d) la primirea unei decizii de acordare a derogãrii în condiţiile art. 15 alin. (8) din lege.
ART. 18
Mãsuri de punere în aplicare
Reprezintã mãsuri de punere în aplicare a unei concentrãri economice, în special, urmãtoarele:
a) intrarea întreprinderii achiziţionate pe o altã/nouã piaţã, determinatã de strategia de afaceri a achizitorului, respectiv a pãrţilor la controlul în comun;
b) ieşirea întreprinderii achiziţionate de pe piaţa pe care activa;
c) modificarea obiectului de activitate al întreprinderii achiziţionate;
d) exercitarea drepturilor de vot dobândite pentru numirea de membri în organele de conducere ale întreprinderii;
e) exercitarea drepturilor de vot dobândite pentru adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli al întreprinderii;
f) exercitarea drepturilor de vot dobândite pentru adoptarea planului de afaceri al întreprinderii;
g) exercitarea drepturilor de vot dobândite pentru adoptarea planului de investiţii al întreprinderii achiziţionate;
h) schimbarea denumirii întreprinderii achiziţionate;
i) restructurarea, închiderea sau divizarea întreprinderii achiziţionate;
j) vânzarea de active aparţinând întreprinderii achiziţionate;
k) concedierea angajaţilor întreprinderii achiziţionate;
l) încheierea sau rezilierea unor contracte pe termen lung sau a altor acorduri importante încheiate cu terţii;
m) listarea (cotarea) întreprinderii achiziţionate la bursa de valori.

CAP. V
ANALIZA CONCENTRĂRILOR ECONOMICE. EMITEREA DECIZIILOR

SECŢIUNEA I
Criterii de evaluare

ART. 19
Coordonarea comportamentului întreprinderilor prin crearea unei societãţi în comun
(1) În mãsura în care crearea unei societãţi în comun, reprezentând o concentrare economicã potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din lege, are ca obiect sau ca efect coordonarea comportamentului concurenţial al întreprinderilor rãmase independente, o astfel de coordonare este evaluatã în conformitate cu criteriile prevãzute la art. 5 alin. (1) şi (3) din lege, precum şi cu cele din art. 101 alin. (1) şi (3) din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, pentru a se stabili dacã operaţiunea este sau nu compatibilã cu un mediu concurenţial normal ori cu piaţa comunã.
(2) În realizarea evaluãrii prevãzute la alin. (1), Consiliul Concurenţei ia în considerare, în special, urmãtoarele criterii:
a) dacã douã sau mai multe societãţi-mamã reţin, într-o mãsurã semnificativã, activitãţile de pe aceeaşi piaţã ca şi societatea în comun sau de pe o piaţã situatã în amonte sau în aval faţã de cea a societãţii în comun ori pe o piaţã vecinã aflatã în strânsã legãturã cu aceastã piaţã;
b) dacã prin coordonarea care reprezintã consecinţa directã a creãrii societãţii în comun, întreprinderile implicate au posibilitatea de a elimina concurenţa pentru o parte semnificativã a produselor sau a serviciilor în cauzã.
ART. 20
Criterii de evaluare a compatibilitãţii concentrãrilor economice
(1) Concentrãrile economice care intrã în sfera de aplicare a legii sunt evaluate în scopul stabilirii compatibilitãţii acestor operaţiuni cu un mediu concurenţial normal. În acest sens, Consiliul Concurenţei evalueazã dacã o concentrare economicã ridicã obstacole semnificative în calea concurenţei efective, în special ca urmare a creãrii sau consolidãrii unei poziţii dominante pe piaţa româneascã sau pe o parte substanţialã a acesteia.
(2) La efectuarea acestei evaluãri, Consiliul Concurenţei aplicã, în special, urmãtoarele criterii consacrate de legislaţia europeanã în materie:
a) necesitatea protecţiei, menţinerii şi dezvoltãrii unei concurenţe efective pe piaţa româneascã sau pe o parte substanţialã a acesteia, având în vedere, printre altele, structura tuturor pieţelor vizate şi concurenţa actualã sau potenţialã;
b) poziţia pe piaţã a pãrţilor la concentrare şi puterea lor economicã şi financiarã, alternativele disponibile furnizorilor şi utilizatorilor, accesul acestora la surse de aprovizionare sau pieţe şi orice alte bariere legale sau de altã naturã la intrarea pe piaţã, tendinţele ofertei şi cererii pentru bunurile şi serviciile relevante, interesele consumatorilor intermediari şi finali, evoluţia progresului tehnic şi economic, cu condiţia ca acesta sã fie în beneficiul consumatorului şi sã nu reprezinte un obstacol în calea concurenţei.

SECŢIUNEA II
Adoptarea deciziilor privind compatibilitatea concentrãrilor economice cu un mediu concurenţial normal

ART. 21
Deciziile de neobiecţiune
(1) În termen de cel mult 45 de zile de la primirea notificãrii complete a unei operaţiuni de concentrare economicã, Consiliul Concurenţei va emite o decizie de neobiecţiune atunci cand constata cã, deşi concentrarea economicã notificatã cade sub incidenţa legii:
a) nu existã îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurenţial normal; sau
b) îndoielile serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurenţial normal au fost înlãturate prin angajamentele propuse de pãrţile implicate şi acceptate de Consiliul Concurenţei. Autoritatea de concurenţã poate stabili prin decizie condiţii şi obligaţii de naturã sã asigure respectarea de cãtre pãrţile implicate a angajamentelor pe care şi le-au asumat în scopul realizãrii compatibilitãţii concentrãrii cu un mediu concurenţial normal.
ART. 22
Deciziile adoptate în urma analizei compatibilitãţii în cadrul investigaţiilor
(1) În cazul în care, în urma analizei unei concentrãri economice notificate, Consiliul Concurenţei constatã cã operaţiunea cade sub incidenţa legii şi prezintã îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurenţial normal, care nu au putut fi înlãturate prin angajamentele asumate de pãrţile implicate, va decide deschiderea unei investigaţii în termen de cel mult 45 de zile de la primirea notificãrii complete.
(2) În termen de maximum 5 luni de la primirea notificãrii complete a unei operaţiuni de concentrare economicã pentru care Consiliul Concurenţei a decis deschiderea unei investigaţii din cauza îndoielilor serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurenţial normal, Consiliul Concurenţei:
a) va emite o decizie prin care va declara concentrarea economicã incompatibilã cu mediul concurenţial normal, întrucât ridicã obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa româneascã sau pe o parte substanţialã a acesteia, în special ca urmare a creãrii sau consolidãrii unei poziţii dominante;
b) va emite o decizie de autorizare, dacã operaţiunea de concentrare economicã nu ridicã obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa româneascã sau pe o parte substanţialã a acesteia, în special ca urmare a creãrii sau consolidãrii unei poziţii dominante;
c) va emite o decizie de autorizare condiţionatã, prin care stabileşte obligaţiile şi/sau condiţiile destinate sã asigure respectarea de cãtre pãrţile implicate a angajamentelor pe care şi le-au asumat în scopul realizãrii compatibilitãţii concentrãrii cu un mediu concurenţial normal.
ART. 23
Începerea unei acţiuni de concentrare economicã
(1) Validitatea oricãrei operaţiuni de concentrare economicã inclusiv a celor realizate cu încãlcarea prevederilor art. 15 alin. (6) din lege va depinde de analiza şi decizia pe care Consiliul Concurenţei o va lua cu privire la operaţiune, potrivit prevederilor art. 46 alin. (2) şi (4) din lege.
(2) În cazul în care Consiliul Concurenţei nu ia o decizie în termenele prevãzute la art. 21 şi art. 22 din prezentul regulament, operaţiunea de concentrare economicã notificatã poate avea loc.
(3) O decizie prin care se declarã o concentrare ca fiind compatibilã cu un mediu concurenţial normal acoperã şi restricţionãrile direct legate de şi necesare pentru punerea în aplicare a concentrãrii. Evaluarea acestor restricţionãri auxiliare concentrãrii economice se va face de cãtre pãrţile la concentrare prin autoevaluare, în conformitate cu instrucţiunile Consiliului Concurenţei referitoare la restricţionãrile direct legate de şi necesare pentru punerea în aplicare a concentrãrilor economice.
ART. 24
Angajamente asumate de întreprinderi
(1) În cazul în care o concentrare economicã notificatã prezintã îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurenţial normal, pãrţile pot adresa Consiliului Concurenţei propuneri de angajamente înainte de data efectivã a notificãrii sau într-un termen de maxim douã sãptãmâni de la aceastã datã.
(2) Consiliul Concurenţei, în termenul de 45 de zile prevãzut la art. 46 alin. (2) lit. b) din lege, poate, prin decizie de neobiecţiune, sã declare concentrarea compatibilã cu un mediu concurenţial normal, dacã se constatã cã, în urma angajamentelor asumate de pãrţile implicate, au fost eliminate îndoielile serioase. În decizia pe care o va emite, autoritatea de concurenţã poate stabili condiţii şi obligaţii de naturã sã asigure respectarea de cãtre pãrţile implicate a angajamentelor pe care şi le-au asumat în scopul realizãrii compatibilitãţii concentrãrii cu un mediu concurenţial normal.
(3) Când aprecierea angajamentelor propuse evidenţiazã faptul cã acestea nu sunt suficiente pentru a realiza compatibilitatea operaţiunii cu un mediu concurenţial normal, pãrţile vor fi informate în consecinţã. Dacã pãrţile implicate nu au eliminat îndoielile serioase, Consiliul Concurenţei va decide deschiderea unei investigaţii în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (3) din lege.
(4) În etapa investigãrii concentrãrii economice, angajamentele propuse şi asumate de pãrţi trebuie sã fie comunicate Consiliului Concurenţei într-un termen de 30 de zile de la data deschiderii investigaţiei. La cererea pãrţilor, autoritatea de concurenţã, poate prelungi acest termen cu maxim 15 zile, sub condiţia prezentãrii de cãtre solicitanţi a unor circumstanţe excepţionale ce justificã prelungirea.
(5) În termenul de 5 luni prevãzut la art. 46 alin. (4) din lege, Consiliul Concurenţei va emite o decizie de autorizare condiţionatã prin care stabileşte obligaţii şi/sau condiţii destinate sã asigure respectarea de cãtre pãrţile implicate a angajamentelor pe care şi le-au asumat în scopul realizãrii compatibilitãţii concentrãrii cu un mediu concurenţial normal. În cazul în care angajamentele propuse de pãrţi nu sunt de naturã a elimina obstacolele semnificative în calea concurenţei pe piaţa româneascã sau pe o parte substanţialã a acesteia, în special ca urmare a creãrii sau consolidãrii unei poziţii dominante, autoritatea de concurenţã, în termenul prevãzut de art. 46 alin. (4) din lege, va emite la finalul investigaţiei o decizie prin care declarã operaţiunea de concentrare economicã incompatibilã cu mediul concurenţial normal.
(6) La asumarea angajamentelor, întreprinderile în cauzã trebuie sã identifice în acelaşi timp, în mod clar, orice informaţie pe care o considerã confidenţialã, motivând aceastã calificare, şi sã furnizeze Consiliului Concurenţei o versiune neconfidenţialã a angajamentelor în momentul prezentãrii lor. În situaţia în care Consiliul Concurenţei intenţioneazã sã accepte angajamentele propuse de pãrţi, va publica un rezumat al cazului şi conţinutul esenţial al angajamentelor propuse, asupra cãrora terţii interesaţi îşi pot prezenta observaţiile în termenul stabilit de autoritatea de concurenţã.
(7) Propunerile de angajamente, inclusiv varianta neconfidenţialã a acestora, şi documentele anexate vor fi înaintate Consiliului Concurenţei în original şi/sau în copii certificate pentru conformitate de pãrţi.
(8) Condiţiile, criteriile, termenele şi procedura pentru prezentarea, acceptarea şi evaluarea angajamentelor propuse de pãrţi sunt prevãzute în instrucţiuni specifice emise de Consiliul Concurenţei.

SECŢIUNEA III
Alte decizii

ART. 25
Deciziile de acordare a derogãrii
(1) Consiliul Concurenţei, ca urmare a primirii unei cereri motivate, poate acorda o derogare de la regula instituitã la art. 15 alin. (6) din lege. Aceasta poate fi acordatã sub rezerva îndeplinirii unor condiţii şi obligaţii destinate asigurãrii unei concurenţe efective.
(2) În interesul pãrţilor care intenţioneazã sã solicite o derogare de la aplicarea art. 15 alin. (6) din lege, este necesar ca acestea sã iniţieze cu Consiliul Concurenţei contacte prealabile depunerii cererii de acordare a derogãrii.
(3) Pentru a fi consideratã cerere de acordare a derogãrii, pãrţile trebuie sã prezinte cel puţin urmãtoarele informaţii şi documente:
a) informaţii privind identitatea pãrţilor la concentrarea economicã, cu precizarea domeniului în care acestea îşi desfãşoarã activitatea;
b) descrierea operaţiunii de concentrare economicã şi a etapelor de realizare a acesteia;
c) situaţiile economico-financiare ale pãrţilor implicate (bilanţ contabil, cont de profit şi pierdere, balanţa de verificare sinteticã şi analiticã etc.);
d) specificarea mãsurilor concrete de punere în aplicare, în privinţa cãrora solicitã acordarea derogãrii, şi prezentarea de justificãri detaliate cu privire la necesitatea luãrii fiecãreia dintre acestea sub aspectul viabilitãţii întreprinderii;
e) demonstrarea, pe bazã de indicatori economico-financiari (solvabilitate, ratã de îndatorare etc.), a efectelor negative ale suspendarii punerii în aplicare a operaţiunii asupra uneia sau mai multora dintre întreprinderile implicate ori asupra unor terţi, inclusiv asupra consumatorilor;
f) estimarea impactului operaţiunii de concentrare economicã asupra concurenţei pe piaţa relevantã, ca urmare a punerii în aplicare a concentrãrii economice, precizând în special:
f.1. piaţa relevantã pe care se realizeazã concentrarea economicã;
f.2. cota de piaţã a pãrţilor la concentrare;
f.3. concurenţii importanţi şi cotele de piaţã ale acestora;
f.4. în cazul realizãrii integrãrii pe verticalã, se vor furniza şi cotele de piaţã ale pãrţii care dobândeşte controlul, pe piaţa din amonte sau din aval faţã de piaţa relevantã.
(4) În termen de 5 zile de la înregistrarea cererii, Consiliul Concurenţei va confirma în scris solicitantului sau reprezentanţilor acestuia întrunirea condiţiilor prevãzute la alin. (3) pentru a fi consideratã cerere de acordare a derogãrii.
(5) În cazul în care Consiliul Concurenţei considerã întemeiatã cererea, va acorda derogarea prin decizie, ţinând cont de efectele suspendãrii concentrãrii economice asupra uneia sau mai multora dintre întreprinderile implicate în operaţiune sau asupra unor terţi, inclusiv a consumatorilor, şi de ameninţarea reprezentatã de concentrare asupra concurenţei.
(6) Derogarea poate fi acordatã oricând, atât anterior, cât şi ulterior notificãrii.
ART. 26
Decizii privind impunerea de mãsuri interimare
(1) În materia concentrãrilor economice, Consiliul Concurenţei poate impune mãsuri interimare adecvate pentru restabilirea sau menţinerea condiţiilor de concurenţã în cazul în care:
a) concentrarea economicã a fost pusã în aplicare cu încãlcarea prevederilor art. 15 alin. (6) şi alin. (8) din lege şi nu a fost încã adoptatã o decizie privind compatibilitatea concentrãrii cu un mediu concurenţial normal;
b) concentrarea economicã a fost pusã în aplicare cu încãlcarea unei condiţii sau obligaţii impuse printr-o decizie adoptatã potrivit prevederilor art. 46 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. c) din lege;
c) concentrarea economicã a fost deja pusã în aplicare şi a fost emisã o decizie prin care operaţiunea de concentrare economicã a fost declaratã incompatibilã cu mediul concurenţial normal, potrivit prevederilor art. 46 alin. (4) lit. a) din lege.
(2) Înainte de luarea unei mãsuri interimare, pãrţile implicate pot prezenta în scris punctul lor de vedere. La cererea expresã a parţilor implicate, Consiliul Concurenţei va proceda la ascultarea argumentelor acestora, în Plen.
(3) O decizie adoptatã potrivit prevederilor alin. (1) se aplicã pe o duratã determinatã, ce poate fi reînnoitã de Consiliul Concurenţei în mãsura în care este necesar şi adecvat. Mãsurile interimare înceteazã de drept la data emiterii unei decizii referitoare la compatibilitatea cu mediul concurenţial.
(4) Condiţiile, termenele şi procedura pentru adoptarea de mãsuri interimare sunt stabilite prin instrucţiuni emise de Consiliul Concurenţei.
ART. 27
Decizii privind restabilirea situaţiei anterioare
(1) În cazul în care Consiliul Concurenţei constatã cã o concentrare economicã a fost deja pusã în aplicare şi cã acea concentrare a fost declaratã incompatibilã cu mediul concurenţial normal, acesta, prin decizie, poate:
a) sã solicite întreprinderilor implicate sã dizolve entitatea rezultatã din concentrare, în special prin dizolvarea fuziunii sau prin cesionarea tuturor acţiunilor sau activelor dobândite, astfel încât sã se restabileascã situaţia existentã anterior punerii în aplicare a concentrãrii. În cazurile în care, prin dizolvarea entitãţii rezultate prin concentrare, nu este posibilã restabilirea situaţiei existente anterior punerii în aplicare a concentrãrii, Consiliul Concurenţei poate adopta orice altã mãsurã adecvatã pentru a restabili, în mãsura posibilului, situaţia anterioarã;
b) sã dispunã orice altã mãsurã adecvatã pentru a se asigura cã întreprinderile implicate dizolvã concentrarea sau iau mãsurile de restabilire a situaţiei prevãzutã în decizia sa.
(2) Consiliul Concurenţei poate acţiona potrivit alin. (1) lit. a) şi lit. b) şi când constatã cã o concentrare economicã a fost pusã în aplicare cu încãlcarea unei condiţii impuse printr-o decizie adoptatã potrivit prevederilor art. 46 alin. (4) lit. c) din lege.

SECŢIUNEA IV
Solicitãrile de informaţii şi procedura de investigaţie a concentrãrilor economice

ART. 28
Solicitãrile de informaţii
(1) În vederea analizãrii plângerilor privind încãlcarea art. 15 din lege şi a notificãrilor privind concentrãrile economice, precum şi în exercitarea atribuţiilor prevãzute la art. 26 alin. (1) din lege, în materia concentrãrilor economice, inspectorii de concurenţã, indicând temeiul legal, scopul, termenele, precum şi sancţiunile prevãzute, dupã caz, la art. 50 lit. a) şi b), art. 50^1 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) si art. 54 alin. (1) lit. e) din lege, pot solicita informaţiile şi documentele care le sunt necesare:
a) întreprinderilor şi asociaţiilor de întreprinderi;
b) autoritãţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale.
(2) În realizarea procedurii de examinare preliminarã, necesarã în vederea deschiderii din oficiu a unei investigaţii privind încãlcarea dispoziţiilor art. 15 din lege, inspectorii de concurenţã, indicând temeiul legal, scopul, termenele, precum şi sancţiunile prevãzute la art. 50 lit. c) din lege sau, dupã caz, la art. 50^1 alin. (1) lit. b) din lege, pot solicita întreprinderilor şi asociaţiilor de întreprinderi, precum şi autoritãţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale orice informaţii şi documente necesare.
(3) Inspectorii de concurenţã, primind acces la documentele, datele şi informaţiile prevãzute la alin. (1) şi (2) sunt ţinuţi la respectarea strictã a caracterului de secret de stat sau secret de serviciu atribuit legal respectivelor documente, date şi informaţii.
(4) Informaţiile colectate potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) şi alin. (2), art. 35^1 şi art. 36 din lege pot fi folosite doar pentru scopul în care au fost obţinute.
ART. 29
Procedura de investigaţie
(1) Consiliul Concurenţei, potrivit atribuţiilor sale, dispune efectuarea de investigaţii, dacã existã suficient temei de fapt şi de drept:
a) din oficiu;
b) la plângerea unei persoane fizice sau juridice afectate în mod real şi direct prin încãlcarea prevederilor art. 15 din lege;
c) în condiţiile art. 46 alin. (3) din lege.
(2) De câte ori dispune pornirea unei investigaţii, preşedintele Consiliului Concurenţei desemneazã un raportor, responsabil pentru întocmirea raportului asupra investigaţiei, comunicarea lui pãrţilor în cauzã, primirea observaţiilor şi prezentarea raportului în Plenul Consiliului Concurenţei, dacã este cazul. Raportorul desemnat instrumenteazã toate actele procedurii de investigaţie, propunând Consiliului Concurenţei dispunerea mãsurilor care sunt de competenţa acestuia.
(3) Pentru investigarea încãlcãrii prevederilor art. 15 din lege, inspectorii de concurenţã, cu excepţia debutanţilor, sunt abilitaţi cu puteri de inspecţie în condiţiile art. 36 din lege. Condiţiile exercitãrii puterilor de inspecţie, procedura şi termenele sunt cele prevãzute de art. 36-38 din lege şi de Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi procedura Consiliului Concurenţei.
(4) În realizarea investigaţiilor privind concentrãrile economice, Consiliul Concurenţei poate sã intervieveze orice persoanã fizicã sau juridicã, care consimte sã fie intervievatã, în scopul obţinerii de informaţii privind obiectul investigaţiei.
(5) Cu excepţia situaţiei prevãzute la art. 42 alin. (1) din lege, orice procedurã de investigaţie necesitã audierea întreprinderilor participante la o operaţiune de concentrare economicã sau, dupã caz, a întreprinderii vizate de investigaţia având ca obiect încãlcarea dispoziţiilor art. 15 din lege. Data audierii este fixatã de preşedintele Consiliului Concurenţei.
(6) Preşedintele Consiliului Concurenţei poate desemna experţi şi poate admite audierea autorului plângerii privind încãlcarea art. 15 din lege, la solicitarea acestuia, precum şi a oricãrei persoane fizice sau juridice care declarã cã deţine date şi informaţii relevante pentru stabilirea adevãrului în cauza investigatã. Astfel de persoane pot fi pãrţi la concentrarea propusã, altele decât pãrţile notificatoare, cum ar fi vânzãtorul ori întreprinderea ţintã, sau terţi care demonstreazã un interes suficient. Neprezentarea sau renunţarea la audiere, precum şi refuzul oricãrei depoziţii sau declaraţii nu constituie impedimente pentru continuarea procedurii de investigaţie.
(7) Cu minimum 30 de zile înainte de data fixatã pentru audiere, o copie a raportului va fi transmisã, spre luare la cunoştinţã, persoanelor a cãror audiere a fost dispusã, potrivit alin. (5). Persoanelor a cãror audiere a fost admisã potrivit prevederilor alin. (6) li se va trimite copia raportului numai la cerere şi dacã preşedintele Consiliului Concurenţei apreciazã cã este util în interesul investigaţiei.
(8) Preşedintele Consiliului Concurenţei va permite pãrţilor în cauzã consultarea dosarului şi obţinerea, contra cost, de copii şi extrase ale actelor procedurii de investigaţie, în conformitate cu art. 44 alin. (2)-(5) din lege. Dreptul de acces la dosar se va exercita în condiţiile prevãzute de instrucţiunile privind regulile de acces la dosar şi ale regulamentului privind tarifele pentru notificãri, de acces la documentaţie şi eliberarea de copii sau extrase, adoptate de Consiliul Concurenţei. În cazul unei proceduri de investigaţie, având ca obiect o concentrare economicã, dispoziţiile legale referitoare la consultarea dosarului sunt aplicabile asociaţilor şi directorilor executivi ai entitãţilor participante la concentrare, în mãsura în care aceştia justificã în cauzã un interes legitim.
(9) În situaţia în care, în urma declanşãrii unei investigaţii din oficiu privind încãlcarea art. 15 din lege, se constatã cã aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind încãlcarea legii, care sã justifice impunerea de mãsuri sau sancţiuni de cãtre Consiliul Concurenţei, acesta, prin ordin al Preşedintelui, va putea închide investigaţia şi va informa de îndatã pãrţile implicate. În situaţia în care investigaţia a fost declanşatã ca urmare a unei plângeri şi se constatã cã aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind încãlcarea legii, care sã justifice impunerea de mãsuri sau sancţiuni de cãtre Consiliul Concurenţei, închiderea investigaţiei se va face prin decizia Plenului Consiliului Concurenţei, în urma audierii pãrţilor implicate.
(10) În materia concentrãrilor economice, cu excepţia cazurilor în care investigaţiile sunt închise prin ordin al Preşedintelui, potrivit art. 42 alin. (1) din lege, acestea se finalizeazã prin decizii. În cazul investigaţiilor şi deciziilor adoptate cu privire la o posibilã încãlcare a art. 15 din lege, atunci când operaţiunea de concentrare economicã investigatã nu este notificatã, Consiliul Concurenţei va analiza şi va decide, în acest context, şi cu privire la compatibiliatea operaţiunii cu un mediu concurenţial normal.

CAP. VI
SANCŢIUNI

ART. 30
Amenzi
(1) Constituie contravenţii şi se sancţioneazã, potrivit art. 50 din lege, cu amendã de la 0,1% la 1% din cifra de afaceri totalã din anul financiar anterior sancţionãrii, urmãtoarele fapte, sãvârşite cu vinovãţie de întreprinderi sau asociaţii de întreprinderi:
a) furnizarea de informaţii inexacte, incomplete sau care induc în eroare într-o notificare sau o completare la aceasta, potrivit prevederilor art. 15 din lege;
b) furnizarea de informaţii inexacte, incomplete sau care induc în eroare ori de documente incomplete sau nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) lit. a) din lege;
c) furnizarea de informaţii inexacte sau care induc în eroare, ca rãspuns la o solicitare efectuatã potrivit prevederilor art. 35 alin. (2) din lege;
d) furnizarea de informaţii, documente, înregistrãri şi evidenţe într-o formã incompletã în timpul inspecţiilor desfãşurate potrivit prevederilor art. 36 din lege;
e) refuzul de a se supune unei inspecţii desfãşurate potrivit prevederilor art. 36 din lege.
(2) Constituie contravenţii şi se sancţioneazã, potrivit art. 50^1 alin. (1) din lege, cu amendã de la 5.000 lei la 40.000 lei, faptele autoritãţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale, constând în:
a) furnizarea de informaţii inexacte, incomplete sau care induc în eroare ori de documente incomplete sau nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate, potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) lit. b) din lege;
b) furnizarea de informaţii inexacte sau care induc în eroare, ca rãspuns la o solicitare efectuatã potrivit prevederilor art. 35 alin. (2) din lege.
(3) În materia concentrãrilor economice, constituie contravenţii şi se sancţioneazã, potrivit art. 51 din lege, cu amendã de la 0,5% la 10% din cifra de afaceri totalã realizatã în anul financiar anterior sancţionãrii, urmãtoarele fapte, sãvârşite cu vinovãţie de întreprinderi sau asociaţii de întreprinderi:
a) nenotificarea unei concentrãri economice, potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) şi (2) din lege, înainte de punerea în aplicare a acesteia, cu excepţia cazului în care sunt incidente prevederile art. 15 alin. (7) din lege sau s-a acordat o derogare potrivit prevederilor art. 15 alin. (8) din lege;
b) realizarea unei operaţiuni de concentrare economicã cu încãlcarea prevederilor art. 15 alin. (6)-(8) din lege;
c) începerea unei acţiuni de concentrare economicã declaratã incompatibilã printr-o decizie a Consiliului Concurenţei, potrivit prevederilor art. 46 alin. (4) lit. a) din lege;
d) neîndeplinirea unei obligaţii, a unei condiţii sau a unei mãsuri impuse printr-o decizie luatã potrivit prevederilor legii.
(4) În conformitate cu dispoziţiile art. 51^1 alin. (1) din lege, în cazul în care cifra de afaceri, realizatã în anul financiar anterior sancţionãrii, nu poate fi determinatã, va fi luatã în considerare cea aferentã anului financiar în care întreprinderea sau asociaţia de întreprinderi a înregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referinţã pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicãrii sancţiunii.
(5) În conformitate cu dispoziţiile art. 51^1 alin. (2) din lege, în cazul întreprinderii sau asociaţiei de întreprinderi nou înfiinţate, care nu a înregistrat cifrã de afaceri în anul anterior sancţionãrii, aceasta va fi sancţionatã cu:
a) amendã de la 20.000 lei la 2.000.000 lei, în cazul contravenţiilor prevãzute la art. 50 din lege;
b) amendã de la 30.000 lei la 5.000.000 lei, în cazul contravenţiilor prevãzute la art. 51 alin. (1) lit b)-e) din lege.
ART. 31
Penalitãţi cu titlu cominatoriu
(1) În materia concentrãrilor economice, Consiliul Concurenţei poate obliga, prin decizie, întreprinderile sau asociaţiile de întreprinderi, potrivit art. 54 alin. (1) din lege, la plata unor amenzi cominatorii, în sumã de pânã la 5% din cifra de afaceri zilnicã medie din anul financiar anterior sancţionãrii, pentru fiecare zi de întârziere, calculatã de la data stabilitã prin decizie, pentru a le determina:
a) sã respecte o decizie prin care se impun mãsuri interimare, potrivit prevederilor art. 47 alin. (4) din lege;
b) sã respecte condiţiile şi/sau obligaţiile impuse printr-o decizie, luatã potrivit prevederilor art. 46 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. c) din lege;
c) sã furnizeze în mod complet şi corect informaţiile şi documentele care le-au fost cerute potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) lit. a) din lege;
d) sã se supunã inspecţiei prevãzute la art. 36 din lege.
(2) În materia concentrãrilor economice, potrivit dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din lege:
a) în cazul în care cifra de afaceri realizatã în anul financiar anterior sancţionãrii nu poate fi determinatã, va fi luatã în considerare cifra de afaceri zilnicã medie aferentã anului financiar în care întreprinderea sau asociaţia de întreprinderi a înregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referinţã pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicãrii sancţiunii;
b) în cazul întreprinderii sau asociaţiei de întreprinderi nou înfiinţate, care nu a înregistrat cifrã de afaceri în anul anterior sancţionãrii, aceasta va fi sancţionatã cu amendã de la 500 lei la 10.000 lei, în cazul art. 54 alin. (1) lit. b) şi d) din lege, respectiv cu amendã de la 300 lei la 7.000 lei, în cazul art. 54 alin. (1) lit. e) şi f) din lege.
(3) Potrivit art. 50^1 alin. (2) din lege, în cazul în care fapta instituţiei ori a autoritãţii administraţiei publice centrale sau locale de nefurnizare a informaţiilor solicitate persistã dupã termenul stabilit de cãtre Consiliul Concurenţei, acesta va putea aplica conducãtorului instituţiei sau autoritãţii administraţiei publice centrale sau locale o amendã cominatorie de pânã la 5.000 lei pentru fiecare zi de întârziere.
ART. 32
Constatarea şi aplicarea sancţiunilor
(1) Constatarea şi aplicarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevãzute în prezentul capitol se fac potrivit legii şi regulamentului adoptat de Consiliul Concurenţei în acest scop.
(2) Dispozitiile art. 58 şi ale art. 59 din lege, referitoare la prescripţia dreptului Consiliului Concurenţiei de a aplica sancţiuni contravenţionale, sunt incidente în mod corespunzãtor.
ART. 33
Individualizarea sancţiunilor
Individualizarea sancţiunilor în cazul contravenţiilor cuprinse în prezentul capitol se face ţinând seama de gravitatea şi durata faptei, în condiţiile prevãzute de instrucţiunile adoptate de cãtre Consiliul Concurenţei.

CAP. VII
DISPOZIŢII DIVERSE

ART. 34
Adresa de rãspuns privind o concentrare economicã
În termen de maximum 30 de zile de la primirea notificãrii complete a unei operaţiuni de concentrare economicã, Consiliul Concurenţei va rãspunde în scris, printr-o adresã, în cazul în care va ajunge la concluzia cã operaţiunea de concentrare economicã nu cade sub incidenţa legii.
ART. 35
Termenele
(1) Termenele de 30 de zile şi, respectiv, de 45 de zile prevãzute de art. 46 alin. (1)-(3) din lege încep sã curgã de la data la care notificarea a fost completatã, fiind confirmatã ca efectivã, şi se vor împlini în cea de a treizecea, respectiv a patruzecişicincea zi calendaristicã.
(2) Termenul de maximum 5 luni, prevãzut de art. 46 alin. (4) din lege, începe sã curgã de la data la care notificarea a fost completatã, fiind confirmatã ca efectivã, şi se va împlini la sfârşitul zilei care, în luna a cincea, cade în aceeaşi datã ca şi ziua în care a început sã curgã respectivul termen. Când o astfel de zi nu existã în luna a cincea, perioada se va încheia la sfârşitul ultimei zile din luna a cincea.
(3) Fãrã a aduce atingere dispoziţiilor alin. (1) şi (2), termenele prevãzute de prezentul regulament se calculeazã potrivit prevederilor art. 101 din Codul de Procedurã Civilã. Când ultima zi a termenului nu este o zi lucrãtoare, acesta se va prelungi pâna la sfârşitul urmãtoarei zile lucrãtoare.
ART. 36
Comunicãrile. Exercitarea dreptului la acţiune
(1) Deciziile adoptate de Consiliul Concurenţei în materia concentrãrilor economice în aplicarea prevederilor legii şi prezentului regulament vor fi comunicate de îndatã pãrţilor. Acestea pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti în termen de 30 de zile de la comunicare.
(2) Instanţa poate dispune, la cerere, suspendarea executãrii deciziei atacate. Suspendarea deciziei prin care s-au aplicat sancţiuni se va dispune doar cu condiţia plãţii unei cauţiuni, în cuantum de 30% din amenda stabilitã prin decizia atacatã.
(3) Ordinul privind declanşarea unei investigaţii, prevãzutã de lege, se poate ataca numai odatã cu decizia prin care se finalizeazã investigaţia.
(4) Decizia luatã de Consiliul Concurenţei în aplicarea prevederilor art. 46 din lege cu privire la o operaţiune de concentrare economicã în care este implicatã o regie autonomã va fi notificatã şi ministrului de resort. În termen de 30 de zile de la notificarea deciziei, Guvernul, la propunerea ministrului de resort, poate lua, pe rãspunderea sa, o decizie diferitã de cea a Consiliului Concurenţei pentru raţiuni de interes public general. Decizia este executorie şi va fi publicatã împreunã cu decizia Consiliului Concurenţei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 37
Publicarea deciziilor
(1) Deciziile emise de cãtre Consiliul Concurenţei în aplicarea legii şi prezentului regulament vor fi comunicate pãrţilor în cauzã de cãtre Consiliul Concurenţei şi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala contravenientului sau a solicitantului, dupã caz, ori pe pagina de Internet a Consiliului Concurenţei.
(2) La publicarea deciziilor se va ţine seama de interesele legitime ale întreprinderilor în cauzã, astfel încât secretul de afaceri sã nu fie divulgat.
ART. 38
Confidenţialitate
(1) Informaţiile, inclusiv documentele, nu sunt comunicate sau puse la dispoziţie de cãtre Consiliul Concurenţei în mãsura în care acestea conţin secrete de afaceri sau alte informaţii confidenţiale a cãror dezvãluire nu este consideratã necesarã de autoritatea de concurenţã în scopul procedurii.
(2) Orice persoanã, întreprindere sau asociaţie de întreprinderi care furnizeazã Consiliului Concurenţei informaţii privind concentrãrile economice în realizarea procedurilor prevãzute de prezentul regulament trebuie sã indice în mod clar orice element pe care îl considerã confidenţial, motivând acest lucru, şi sã furnizeze separat o versiune neconfidenţialã.
(3) Consiliul Concurenţei poate solicita persoanelor, întreprinderilor sau asociaţiilor de întreprinderi prevãzute la alin. (2) ca, în toate cazurile în care acestea furnizeazã sau au furnizat documente sau declaraţii în temeiul legii şi al prezentului regulament, sã identifice documentele sau pãrţile de documente în care considerã cã existã secrete de afaceri sau alte informaţii confidenţiale care le aparţin şi sã identifice întreprinderile cu privire la care aceste documente trebuie considerate confidenţiale.
(4) Consiliul Concurenţei poate solicita pãrţilor implicate în concentrarea economicã sã identifice orice parte a unui raport de investigaţie sau a unei decizii adoptate de autoritatea de concureţã care conţine, în opinia lor, informaţii confidenţiale. În cazul în care sunt identificate astfel de informaţii confidenţiale, acestea trebuie sã furnizeze explicaţii, prezentând o versiune neconfidenţialã separatã în termenul stabilit de Consiliul Concurenţei.
(5) În cazul în care persoanele, întreprinderile sau asociaţiile de întreprinderi nu respectã prevederile alin. (2)-(4), se poate considera cã documentele sau declaraţiile în cauzã nu conţin informaţii confidenţiale.
(6) În temeiul dispoziţiilor art. 62 din lege, orice persoanã care utilizeazã sau divulgã, în alte scopuri decât cele prevãzute de lege, documente sau informaţii cu caracter de secret profesional, primite sau de care a luat cunoştinţã în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu sau în legãturã cu serviciul, rãspunde potrivit legii penale, putând fi obligatã şi la repararea prejudiciului cauzat.

CAP. VIII
DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

ART. 39
Dispoziţie tranzitorie
Orice procedurã nouã întreprinsã de Consiliul Concurenţei în materia concentrãrilor economice, referitoare la o investigaţie deschisã anterior, va fi îndeplinitã cu respectarea condiţiilor şi cerinţelor impuse prin dispoziţiile nou intrate în vigoare din <>Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului României, nr. 75 din 30 iunie 2010 , privind modificarea şi completarea <>Legii concurenţei nr. 21/1996 . Notificãrile cu privire la care nu a fost emisã o decizie pânã la data intrãrii în vigoare a <>O.U.G. nr. 75/2010 vor fi analizate conform prevederilor acestui act normativ.
ART. 40
Anexe
Anexele I şi II fac parte integrantã din prezentul regulament.
ART. 41
Intrarea în vigoare
(1) Prezentul regulament va fi pus în aplicare prin ordin al Preşedintelui Consiliului Concurenţei şi va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) La data intrãrii în vigoare a prezentului regulament, "Regulamentul privind autorizarea concentrãrilor economice", pus în aplicare prin <>Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 63/2004 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 31 martie 2004, se abrogã.


ANEXA I

FORMULAR COMPLET PRIVIND NOTIFICAREA UNEI CONCENTRĂRI ECONOMICE

1. INTRODUCERE
1.1. Scopul prezentului formular
Prezentul formular prevede informaţiile care trebuie furnizate de pãrţile care depun la Consiliul Concurenţei o notificare privind o concentrare economicã. Sistemul de control al concentrãrilor economice este stabilit de lege şi de Regulamentul privind concentrãrile economice.
Având în vedere cã termenele prevãzute de lege pentru emiterea unei decizii de cãtre Consiliul Concurenţei cu privire la o concentrare economicã notificatã încep sã curgã de la data la care notificarea devine efectivã este important ca pãrţile notificatoare sã înainteze un formular completat corespunzãtor şi sã furnizeze autoritãţii de concurenţã, în timp util, informaţiile solicitate.
În acest context, contactele prealabile notificãrii sunt extrem de utile, atât pentru pãrţile care fac notificarea, cât şi pentru autoritatea de concurenţã.
Necomunicarea informaţiilor necesare analizãrii concentrãrii la termenele fixate şi în mod complet şi corect dã dreptul autoritãţii de concurenţã sã aplice amenzi pentru nefurnizarea de informaţii.
Anumite concentrãri economice, care nu sunt susceptibile sã ridice probleme de concurenţã, pot fi notificate utilizând formularul simplificat prevãzut în anexa II.

1.2. Cine trebuie sã notifice
În cazul unei fuziuni sau a dobândirii controlului în comun asupra unei întreprinderi, notificarea trebuie completatã în comun de pãrţile care fuzioneazã sau de pãrţile care dobândesc controlul în comun.
În cazul achiziţiei de cãtre o întreprindere a unei participaţii de control într-o altã întreprindere, partea care preia controlul trebuie sã completeze notificarea.
În cazul unei oferte publice de preluare a unei întreprinderi, ofertantul trebuie sã completeze notificarea.
Fiecare parte care completeazã notificarea rãspunde de corectitudinea informaţiilor pe care le furnizeazã.

1.3. Necesitatea unei notificãri corecte şi complete
Toate informaţiile solicitate în prezentul formular trebuie sã fie corecte şi complete. Informaţiile solicitate trebuie introduse în secţiunea corespunzãtoare din prezentul formular.
Pãrţile notificatoare trebuie sa aibã în vedere, în special, urmãtoarele aspecte:
(a) Termenele referitoare la notificare încep sã curgã de la data la care Consiliul Concurenţei a primit toate informaţiile necesare pentru evaluarea concentrãrii notificate în termenele prevãzute de lege.
(b) În timpul pregãtirii notificãrii, pãrţile notificatoare trebuie sã verifice dacã datele de contact, în special numerele de telefon, fax şi adresele de poştã electronicã furnizate sunt corecte, relevante şi actualizate.
(c) Informaţiile incorecte sau care induc în eroare cuprinse în notificare sunt considerate informaţii incomplete.
(d) În cazul în care o notificare este incompletã, Consiliul Concurenţei are la dispoziţie 20 de zile de la înregistrarea notificãrii pentru a solicita, în scris, pãrţilor notificatoare sau reprezentanţilor acestora completarea şi/sau confirmarea informaţiilor din notificare. Prin aceeşi solicitare Consiliul Concurenţei va stabili termenul pânã la care pãrţile vor transmite informaţiile. Notificarea devine efectivã la data la care autoritatea de concurenţã primeşte informaţiile complete şi exacte.
(e) Pãrţile notificatoare care, în mod intenţionat sau din neglijenţã, furnizeazã informaţii inexacte, incomplete sau care induc în eroare ori documente incomplete sau nu furnizeazã informaţiile şi documentele solicitate pot fi sancţionate cu amendã, în conformitate cu prevederile legale.

1.4. Cum se efectueazã notificarea
Formularul de notificare trebuie completat în limba românã. Documentele justificative anexate acestuia pot fi depuse atât în original, cât şi în copii certificate. În cazul în care aceste documente sunt redactate în altã limbã decât limba românã, trebuie depusã o traducere efectuatã de un traducãtor autorizat. Dacã documentele sunt acte oficiale, traducerea trebuie sã fie şi supralegalizatã sau, dupã caz, sã poarte apostila prevãzutã de Convenţia de la Haga privind exceptarea de la cerinţa supralegalizãrii.
Informaţiile solicitate în prezentul formular trebuie furnizate folosind numerele secţiunilor şi paragrafelor din formular, semnând declaraţia prevãzutã în secţiunea 11 şi anexând documentele justificative. La completarea secţiunilor 7 şi 9 din prezentul formular, pãrţile notificatoare sunt invitate sã analizeze dacã, în scopul claritãţii, aceste secţiuni trebuie prezentate în ordine numericã sau grupate împreunã pentru fiecare piaţã afectatã (sau grup de pieţe afectate).
Anumite informaţii pot fi furnizate în anexe. Cu toate acestea, este important ca toate informaţiile esenţiale, în special cele privind cotele de piaţã ale pãrţilor şi ale principalilor lor concurenţi, sã fie prezentate în corpul formularului. Anexele la formular se utilizeazã doar pentru suplimentarea informaţiilor furnizate în formularul propriu-zis.
Notificarea va fi înaintatã Consiliului Concurenţei potrivit specificaţiilor de la art. 7 alin. (2) din Regulamentul privind concentrãrile economice, la adresa menţionatã pe pagina de internet a instituţiei.

1.5. Confidenţialitate
Orice persoanã din cadrul Consiliului Concurenţei este ţinutã sã nu utilizeze sau divulge, în alte scopuri decât cele prevãzute de lege, informaţiile şi/sau documentele de care a luat cunoştinţã în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu sau în legãturã cu serviciul, informaţii de tipul celor reglementate de obligaţia de secret profesional. Acelaşi principiu trebuie sã se aplice, de asemenea, pentru a proteja confidenţialitatea între pãrţile notificatoare.
În situaţia în care pãrţile notificatoare considerã cã le sunt lezate interesele dacã informaţiile furnizate autoritãţii de concurenţã ar fi publicate sau divulgate altor pãrţi, aceste informaţii vor fi prezentate separat, precizând clar pe fiecare paginã "secrete de afaceri". De asemenea, trebuie oferite motivele pentru care aceste informaţii nu trebuie divulgate sau publicate.
În cazul fuziunilor, al achiziţiilor în comun, precum şi în alte cazuri în care notificarea este completatã de mai mult de o parte, secretele de afaceri trebuie trimise într-un dosar separat şi declarate în notificare ca anexã.
Dacã pãrţile solicitã ca informarea cu privire la concentrarea economicã sã nu fie fãcutã publicã de cãtre Consiliul Concurenţei, vor depune o cerere expresã în acest sens, odatã cu notificarea, cu menţionarea motivelor care justificã o astfel de cerere. Consiliul Concurenţei poate hotãrî ca informarea sã nu fie publicatã dacã motivele sunt justificate şi dacã nu existã alte motive pentru care depunerea notificãrii trebuie adusã la cunoştinţa terţilor - de exemplu în situaţia necesitãţii de a primi observaţii cu privire la operaţiunea de concentrare economicã.

1.6. Definiţii şi instrucţiuni în sensul prezentului formular
Parte sau pãrţi notificatoare: în cazurile în care o notificare este prezentatã de o singurã întreprindere parte la o concentrare economicã, expresia "pãrţi notificatoare" se utilizeazã doar pentru a desemna întreprinderea care prezintã efectiv notificarea.
Parte (pãrţi) la concentrare sau pãrţi: aceşti termeni se referã atât la pãrţile care efectueazã achiziţia, cât şi la cele care fac obiectul achiziţiei sau la pãrţile care fuzioneazã, inclusiv toate întreprinderile în care este achiziţionat un pachet de control sau care fac obiectul unei oferte publice.
Cu excepţia cazurilor în care se prevede altfel, termenii "partea (pãrţile) la concentrare" includ toate întreprinderile care fac parte din acelaşi grup cu respectivele pãrţi.
Pieţe afectate: secţiunea 6 din prezentul formular solicitã pãrţilor notificatoare sã defineascã pieţele relevante ale produselor şi, în continuare, sã identifice care dintre aceste pieţe pot fi afectate de operaţiunea notificatã. Aceastã definiţie a pieţei afectate se foloseşte ca bazã pentru solicitarea de informaţii pentru un numãr de alte întrebãri din prezentul formular. Definiţiile astfel prezentate de pãrţile care fac notificarea sunt desemnate în prezentul formular ca piaţã afectatã (pieţe afectate). Acest termen poate desemna o piaţã relevantã fie a produselor, fie a serviciilor.
An: toate trimiterile la cuvântul an din prezentul formular trebuie interpretate ca însemnând an calendaristic, dacã nu se precizeazã altfel.
Datele financiare solicitate în secţiunea 3.3 trebuie furnizate în lei şi în euro, la cursul de schimb comunicat de Banca Naţionalã a României, valabil pentru ultima zi a exerciţiului financiar al anului respectiv.

SECŢIUNEA 1
Descrierea concentrãrii

Furnizaţi un rezumat al concentrãrii, precizând pãrţile la concentrare, natura concentrãrii economice (de exemplu: fuziune, achiziţie sau societate în comun), domeniile de activitate ale pãrţilor care fac notificarea, pieţele asupra cãrora concentrarea va avea un impact (inclusiv principalele pieţe afectate) şi motivaţia economicã şi strategicã a concentrãrii.
Întrucât acest rezumat poate fi publicat pe pagina de internet a Consiliului Concurenţei şi/sau în presã, trebuie întocmit astfel încât sã nu conţinã informaţii confidenţiale sau secrete de afaceri.

SECŢIUNEA 2
Informaţii despre pãrţi

2.1. Informaţii privind partea/pãrţile notificatoare
Furnizaţi detalii despre:
2.1.1. denumirea, sediul legal (potrivit certificatului de înregistrare la Registrul Comerţului) şi sediul administrativ (sediul real) al întreprinderii;
2.1.2. numãrul şi data certificatului de înregistrare la Registrul Comerţului;
2.1.3. codul unic de înregistrare;
2.1.4. obiectul de activitate principal şi secundar;
2.1.5. numele, adresa, numerele de telefon şi de fax, adresa de poştã electronicã ale persoanei de contact desemnate pentru relaţia cu autoritatea de concurenţã, precum şi funcţia deţinutã de aceasta;
2.1.6. o adresa a pãrţii notificatoare (sau a fiecãrei pãrţi notificatoare) la care pot fi trimise documentele şi, în special, deciziile Consiliului Concurenţei, precum şi numele, numãrul de telefon, fax şi adresa de poştã electronicã ale persoanei împuternicite sã accepte aceste documente.
2.2. Informaţiile solicitate la pct. 2.1. vor fi furnizate şi pentru alte pãrţi la concentrare (altele decât partea/pãrţile notificatoare).
2.3. Numirea reprezentanţilor
În cazul în care notificãrile sunt semnate de reprezentanţi ai întreprinderilor, aceştia trebuie sã furnizeze dovada scrisã cã sunt împuterniciţi în acest sens.
Reprezentanţii împuterniciţi de pãrţile la concentrare, trebuie sã furnizeze urmãtoarele informaţii de contact, menţionând pe cine reprezintã fiecare:
2.3.1. numele/denumirea reprezentantului;
2.3.2. adresa/sediul reprezentantului;
2.3.3. numele, adresa, numerele de telefon şi de fax, precum şi adresa de poştã electronicã a persoanei de contact din cadrul acestuia;
2.3.4. o adresã a reprezentantului la care se poate expedia corespondenţa şi trimite documentele.

SECŢIUNEA 3
Detalii despre concentrare

3.1. Descrieţi natura concentrãrii economice notificate, menţionând:
(a) dacã operaţiunea se realizeazã prin fuziune, dobândire a controlului unic sau în comun, prin crearea unei societãţi în comun în sensul prevederilor art. 10 alin. (2) din lege sau printr-un contract ori alt mijloc care conferã controlul în sensul art. 10 alin. (5) din lege;
(b) dacã operaţiunea de concentrare economicã se referã la ansamblul întreprinderilor respective sau la pãrţi din acestea;
(c) o scurtã prezentare a structurii economice şi financiare a concentrãrii economice;
(d) dacã o ofertã publicã pentru titlurile unei pãrţi, depusã de o altã parte, are susţinerea organelor de conducere ale celei dintâi sau a altor organe care reprezintã legal aceastã parte;
(e) data propusã sau estimatã a oricãrui eveniment major menit sã conducã la realizarea concentrãrii;
(f) structura proprietãţii şi de control, atât înainte, cât şi dupã realizarea concentrãrii economice;
(g) orice ajutor financiar sau de altã naturã primit de cãtre pãrţi din diverse surse (inclusiv de la autoritãţi publice), precum şi natura şi valoarea acestui ajutor;
(h) sectoarele economice implicate în concentrare;
3.2. Menţionaţi valoarea tranzacţiei (preţul de achiziţie sau valoarea tuturor activelor în cauzã, dupã caz).
3.3. Pentru fiecare dintre pãrţile la concentrare furnizaţi urmãtoarele date*9) pentru ultimii trei ani financiari:
-----------
*9) Cifra de afaceri a pãrţii sau pãrţilor achizitoare trebuie sã includã şi cifra de afaceri totalã a tuturor întreprinderilor considerate ca fãcând parte din grupul acesteia/acestora, în sensul art. 4 alin. (4) din Regulamentul privind concentrãrile economice. În cazul achiziţionãrii de elemente de activ, va fi luatã în considerare numai suma aferentã activelor care fac obiectul tranzacţiei.
3.3.1. cifra de afaceri la nivel mondial;
3.3.2. cifra de afaceri la nivel comunitar;
3.3.3. cifra de afaceri la nivelul României;
3.3.4. cifra de afaceri realizatã în România, defalcatã pe categorii de activitãţi şi produse;
3.4. Descrieţi motivaţia economicã a concentrãrii;
3.5. Precizaţi dacã operaţiunea a fost notificatã şi unei alte autoritãţi de concurenţã.

SECŢIUNEA 4
Proprietate şi control*10)
-----------
*10) Informaţiile din aceastã secţiune pot fi ilustrate cu grafice sau diagrame pentru a prezenta structura de proprietate şi de control a întreprinderilor.

4.1. Pentru fiecare dintre pãrţile la concentrare, furnizaţi o listã cu toate întreprinderile care fac parte din acelaşi grup.
Aceastã listã trebuie sã conţinã:
4.1.1. toate întreprinderile sau persoanele care controleazã, direct sau indirect, aceste pãrţi;
4.1.2. toate întreprinderile active de pe oricare dintre pieţele afectate, controlate, direct sau indirect:
(a) de aceste pãrţi;
(b) de orice altã întreprindere menţionatã la pct. 4.1.1.
Pentru fiecare dintre întreprinderile enumerate anterior, trebuie menţionate natura şi mijloacele de control.
4.2. În ceea ce priveşte pãrţile la concentrare şi fiecare întreprindere sau persoanã identificatã ca rãspuns la pct. 4.1, furnizaţi:
4.2.1. o listã a tuturor celorlalte întreprinderi active pe pieţele afectate pe care întreprinderile sau persoanele din grup deţin individual sau colectiv 10% sau mai mult din drepturile de vot, din capitalul subscris sau din alte titluri; în fiecare caz, identificaţi titularul şi menţionaţi procentajul deţinut;
4.2.2. pentru fiecare întreprindere, o listã cu membrii consiliilor de administraţie care sunt, de asemenea, membri în consiliile de administraţie sau în alte organe de conducere ale oricãrei alte întreprinderi active pe pieţele afectate; şi (dacã este cazul), pentru fiecare întreprindere, o listã cu membrii în organele de conducere care sunt, de asemenea, membri în consiliile de administraţie ale oricãrei alte întreprinderi active pe pieţele afectate; în fiecare caz, identificaţi numele celeilalte întreprinderi şi poziţiile deţinute;
4.2.3. detalii cu privire la achiziţiile efectuate în ultimii trei ani de cãtre grupurile de întreprinderi menţionate anterior (pct. 4.1) active pe pieţele afectate definite în secţiunea 6.

SECŢIUNEA 5
Documente anexe

Pãrţile notificatoare trebuie sã furnizeze urmãtoarele documente:
5.1. copii certificate ale versiunilor finale sau ale celor mai recente versiuni ale tuturor documentelor constitutive ale concentrãrii, realizate prin acord între pãrţile la concentrare, preluare a unei participaţii de control sau ofertã publicã;
5.2. o copie a documentului de ofertã (pentru ofertã publicã); dacã documentul nu este disponibil la data notificãrii, acesta va fi depus de îndatã ce este posibil, dar nu mai târziu de data la care este adresat acţionarilor;
5.3. copii certificate ale bilanţurilor contabile din exerciţiul financiar din anul anterior ori copii ale celor mai recente rapoarte şi conturi anuale ale pãrţilor la concentrare;
5.4. copii ale analizelor, rapoartelor, studiilor, cercetãrilor şi ale tuturor documentelor comparabile pregãtite de/pentru oricare membru sau membri ai consiliului de administraţie sau ai altor organe de conducere ori ai adunãrii generale a acţionarilor/asociaţilor în vederea evaluãrii sau analizãrii concentrãrii din punct de vedere al cotelor de piaţã, condiţiilor de concurenţã şi concurenţilor (existenţi şi potenţiali), precum şi din punct de vedere al motivaţiei concentrãrii, potenţialului de creştere a vânzãrilor sau de extindere spre alte pieţe de produse sau geografice şi/sau al condiţiilor generale de piaţã.
Pentru fiecare dintre aceste documente, menţionaţi (dacã nu se specificã în documentul propriu-zis) data elaborãrii, numele şi funcţia persoanelor care l-au întocmit.
Consiliul Concurenţei poate solicita oricând prezentarea de copii certificate ale documentelor încheiate în alte limbi decât limba românã.

SECŢIUNEA 6
Definirea pieţelor

În cadrul operaţiunii de notificare a concentrãrii economice este extrem de important ca pãrţile sã ofere o definire exactã şi motivatã a pieţelor relevante afectate de operaţiunea de concentrare economicã, utilizând metodologia uzitatã şi instrucţiunile emise în acest scop de Consiliul Concurenţei.
Pieţele relevante ale produselor şi cele geografice determinã cadrul în care trebuie evaluatã puterea de piaţã a noii entitãţi rezultate în urma concentrãrii*11).
------------
*11) A se vedea instrucţiunile adoptate de Consiliul Concurenţei cu privire la definirea pieţei relevante.
Partea sau pãrţile notificatoare trebuie sã furnizeze datele necesare având în vedere urmãtoarele definiţii:
I. Pieţele relevante ale produselor
Piaţa relevantã a produsului cuprinde toate produsele şi/sau serviciile considerate interschimbabile sau substituibile de cãtre consumator, datoritã caracteristicilor produselor, preţurilor şi utilizãrii acestora. Piaţa relevantã a produsului poate fi, în unele cazuri, compusã dintr-o serie de produse şi/sau servicii individuale care au în mare caracteristici fizice sau tehnice identice şi care sunt interschimbabile.
Factorii relevanţi pentru evaluarea pieţei relevante a produsului includ analiza motivelor pentru care produsele sau serviciile de pe aceste pieţe sunt incluse aici şi a motivelor pentru care altele au fost excluse, folosind definiţia menţionatã anterior şi având în vedere, de exemplu, substituibilitatea, condiţiile de concurenţã, preţurile, elasticitatea încrucişatã a cererii sau alţi factori relevanţi pentru definirea pieţelor de produs (de exemplu substituibilitatea ofertei în cazurile corespunzãtoare).
II. Pieţele relevante geografice
Piaţa relevantã geograficã cuprinde teritoriul în care întreprinderile în cauzã sunt implicate în oferta şi cererea de produse sau servicii relevante, în care condiţiile de concurenţã sunt suficient de omogene şi care se pot deosebi de zonele geografice învecinate deoarece în aceste zone condiţiile de concurenţã diferã în mod semnificativ.
Factorii determinanţi pentru evaluarea pieţei geografice relevante includ, inter alia, natura şi caracteristicile produselor sau serviciilor în cauzã, existenţa unor bariere la intrare, preferinţele consumatorilor, diferenţele apreciabile între cotele de piaţã ale întreprinderilor din zonele geografice învecinate sau diferenţele semnificative de preţ.
III. Pieţele afectate
6.1. În sensul informaţiilor solicitate în prezentul formular, pieţele afectate constau în pieţele relevante ale produselor în care, pe teritoriul României sau pe o parte a acestuia:
(a) douã sau mai multe pãrţi la concentrare desfãşoarã activitãţi pe aceeaşi piaţã a produsului, în cazul în care concentrarea va conduce la o cotã de piaţã combinatã de 15% sau mai mult (relaţii pe orizontalã);
(b) una sau mai multe pãrţi la concentrare desfãşoarã activitãţi pe o piaţã a produsului situatã în amontele sau în avalul unei pieţe a produsului pe care opereazã oricare din celelalte pãrţi la concentrare şi oricare din cotele lor de piaţã individuale sau combinate la orice nivel este de 25% sau mai mult, indiferent dacã existã sau nu o relaţie furnizor/client între pãrţile la concentrare*12) (relaţii pe verticalã).
------------
*12) De exemplu, dacã o parte la concentrare deţine o cotã de piaţã mai mare de 25% pe o piaţã aflatã în amonte de o piaţã pe care acţioneazã cealaltã parte, atunci atât piaţa din amonte, cât şi cea din aval sunt pieţe afectate. În mod similar, dacã se realizeazã o concentrare economicã între o societate integratã vertical şi o altã parte activã în aval şi concentrarea economicã conduce la o cotã de piaţã combinatã în aval de 25% sau mai mult, atunci atât piaţa din amonte, cât şi cea din aval sunt pieţe afectate.
Pe baza definiţiilor anterioare şi a cotelor de piaţã, identificaţi fiecare piaţã afectatã în sensul subsecţiunii III.
6.2. Precizaţi şi explicaţi opinia pãrţilor privind amploarea pieţei geografice relevante în sensul subsecţiunii II care se aplicã în raport cu fiecare piaţã afectatã identificatã anterior.
IV. Alte pieţe pe care operaţiunea notificatã poate avea un impact semnificativ
6.3. Pe baza definiţiilor anterioare, descrieţi, în funcţie de produse şi de întinderea geograficã, pieţele, altele decât cele afectate menţionate la pct. 6.1, pe care operaţiunea notificatã poate avea un impact semnificativ, spre exemplu în cazul în care:
(a) oricare dintre pãrţile la concentrare are o cotã de piaţã mai mare de 25% şi orice altã parte la concentrare este un concurent potenţial pe acea piaţã*13);
-------------
*13) O parte poate fi consideratã concurent potenţial în special în cazul în care intenţioneazã sã intre pe piaţã sau dacã a realizat sau a pus în aplicare astfel de planuri în ultimii doi ani.
(b) oricare dintre pãrţile la concentrare are o cotã de piaţã mai mare de 25%, iar orice altã parte la concentrare deţine importante drepturi de proprietate intelectualã pentru acea piaţã;
(c) oricare dintre pãrţile la concentrare este prezentã pe o piaţã a produsului care este o piaţã învecinatã strâns legatã de o piaţã a produsului pe care acţioneazã orice altã parte la concentrare, iar cotele de piaţã individuale sau combinate ale pãrţilor pe oricare din aceste pieţe sunt de 25% sau mai mult*14);
-----------
*14) Pieţele produsului sunt pieţe învecinate strâns legate atunci când produsele sunt complementare între ele sau atunci când aparţin aceleiaşi game de produse cumpãrate în general de aceeaşi categorie de clienţi pentru aceeaşi utilizare finalã. Produsele (sau serviciile) se numesc complementare atunci când, de exemplu, utilizarea (sau consumul) unui astfel de produs implicã în principiu utilizarea (sau consumul) celuilalt produs, cum ar fi capsatoarele şi capsele sau imprimantele şi cartuşele de imprimante. Exemple de produse ce aparţin aceleiaşi game ar fi whisky-ul şi ginul vândute barurilor şi restaurantelor, precum şi diferitele materiale utilizate pentru ambalarea unei anumite categorii de bunuri vândute producãtorilor acestor bunuri.
în cazul în care aceste pieţe includ o parte sau întregul teritoriu al României.
Pentru a permite autoritãţii de concurenţã sã analizeze impactul concurenţial al concentrãrii pe pieţele menţionate la pct. 6.3, pãrţile notificatoare trebuie sã prezinte informaţiile solicitate pentru pieţele afectate la urmãtoarele secţiuni (7 şi 8) inclusiv pentru aceste pieţe.

SECŢIUNEA 7
Informaţii privind pieţele afectate

Pentru fiecare piaţã relevantã a produsului afectatã, pentru fiecare dintre ultimele trei exerciţii financiare, furnizaţi urmãtoarele informaţii:
7.1. lista produselor fabricate si/sau comercializate de pãrţile implicate în concentrare, aşa cum aceste produse sunt prezentate în scopuri de marketing;
7.2. estimarea mãrimii totale a pieţei în funcţie de valoarea şi de volumul (unitãţi fizice) vânzãrilor; indicaţi baza de calcul şi sursele utilizate în acest sens şi furnizaţi, dacã sunt disponibile, documentele necesare pentru confirmarea acestor calcule;
7.3. vânzãrile, în valoare şi în volum, precum şi o estimare a cotelor de piaţã ale fiecãreia dintre pãrţile la concentrare;
7.4. estimarea cotei de piaţã ca valoare şi, dupã caz, ca volum, a tuturor concurenţilor (inclusiv importatori) care deţin cel puţin 5% din piaţa luatã în considerare. Pe baza acesteia, furnizaţi o estimare a indicelui IHH*15), înainte şi dupã concentrarea economicã, precum şi a diferenţei dintre cele douã (delta)*16). Indicaţi proporţia de cote de piaţã utilizatã ca bazã de calcul a IHH. Menţionaţi sursele utilizate pentru calculul acestor cote de piaţã şi furnizaţi documentele necesare pentru confirmarea acestui calcul, dacã acestea sunt disponibile;
-------------
*15) IHH înseamnã indicele Herfindahl-Hirschman, care este o mãsurã a concentrãrii pieţei. IHH se calculeazã prin însumarea pãtratelor cotelor de piaţã individuale ale tuturor întreprinderilor de pe piaţã. De exemplu, o piaţã care cuprinde cinci întreprinderi care au cote de piaţã de 40%, 20%, 15%, 15% şi, respectiv, 10% are un IHH de 2 550 (402 + 202 + 152 + 152 + 102 = 2 550). IHH variazã de la o cifrã apropiatã de zero (în cazul unei pieţe atomizate) pânã la 10 000 (în cazul unui monopol pur). IHH dupã concentrarea economicã se calculeazã pornind de la ipoteza de lucru cã societãţile au cote de piaţã individuale care nu se modificã. Chiar dacã este indicat a include în calcul toate întreprinderile, lipsa de informaţii privind întreprinderile foarte mici nu este o problemã, întrucât aceste întreprinderi nu influenţeazã IHH în mod semnificativ.
*16) Creşterea concentrãrii pieţei, mãsuratã de IHH, se poate calcula independent de concentrarea totalã a pieţei prin înmulţirea cu doi a produsului cotelor de piaţã ale întreprinderilor care realizeazã o concentrare economicã. De exemplu, o concentrare economicã între douã întreprinderi care deţin cote de piaţã de 30% şi, respectiv, 15% ar mãri IHH cu 900 (30 x 15 x 2 = 900). Explicaţia acestei tehnici este urmãtoarea: înainte de concentrarea economicã, cotele de piaţã ale întreprinderilor care participã la concentrarea economicã contribuie la IHH cu pãtratele lor individuale: (a)^2 + (b)^2. Dupã realizarea concentrãrii economice, contribuţia la IHH este egalã cu pãtratul sumei lor: (a + b)^2, care este egal cu (a)^2 + (b)^2 + 2ab. Creşterea IHH este egalã, aşadar, cu 2ab.
7.5. denumirea, adresa, numerele de telefon şi de fax pentru concurenţii enumeraţi la pct. 7.4;
7.6. estimarea valorii totale, a volumului total şi a sursei (ţãrile de origine) importurilor precizând:
(a) procentul din aceste importuri care provine de la grupurile cãrora le aparţin pãrţile la concentrare;
(b) estimarea mãsurii în care cotele de import şi barierele tarifare şi netarifare în calea schimburilor afecteazã aceste importuri;
(c) estimarea mãsurii în care costurile de transport şi alte costuri afecteazã aceste importuri;
7.7. modul în care pãrţile la concentrare produc, factureazã şi vând produsele şi/sau serviciile; de exemplu, dacã fabricarea şi facturarea se efectueazã local sau dacã vânzarea se realizeazã prin reţele locale de distribuţie;
7.8. comparaţia între nivelurile preţurilor practicate de fiecare parte la concentrare şi preţurile practicate de concurenţii enumeraţi la pct. 7.4; o comparaţie între nivelul preţurilor practicate de fiecare parte la concentrare în România şi nivelul acestor preţuri practicate de pãrţi în afara teritoriului României, dacã este cazul; o comparaţie între nivelul preţurilor practicate de fiecare parte la concentrare în România şi preţurile practicate în alte state unde sunt fabricate aceste produse.
7.9. natura şi gradul de integrare verticalã a fiecãreia dintre pãrţile la concentrare faţã de concurenţii lor principali.

SECŢIUNEA 8
Condiţii generale pe pieţele afectate

8.1. Identificaţi principalii cinci furnizori independenţi*17) ai pãrţilor la concentrare şi cota individualã din achiziţiile (de materii prime sau de bunuri utilizate la fabricarea produselor în cauzã) de la fiecare dintre aceşti furnizori. Precizaţi adresa, numerele de telefon şi de fax pentru fiecare dintre aceşti furnizori.
------------
*17) Şi anume furnizorii care nu sunt filiale, agenţi sau întreprinderi care fac parte din acelaşi grup cu partea respectivã. În afara acestor cinci furnizori independenţi principali, pãrţile notificatoare pot identifica, în cazul în care considerã cã este necesar pentru o bunã evaluare a dosarului, furnizorii intragrup. Acelaşi lucru este valabil şi pentru pct. 8.6, în ceea ce priveşte clienţii.

Structura ofertei pe pieţele afectate

8.2. Descrieţi canalele de distribuţie şi reţelele de service care existã pe pieţele afectate. Pentru aceasta, dupã caz, luaţi în considerare urmãtoarele:
(a) sistemele de distribuţie existente pe aceste pieţe şi importanţa lor. În ce mãsurã distribuţia este asiguratã de terţe pãrţi şi/sau de întreprinderi care aparţin aceluiaşi grup ca şi pãrţile identificate în secţiunea 4?
(b) reţelele de service (de exemplu întreţinere şi reparaţii) şi importanţa lor pe aceste pieţe. În ce mãsurã este asigurat acest service de terţe pãrţi şi/sau de întreprinderi care aparţin aceluiaşi grup ca şi pãrţile identificate în secţiunea 4?
8.3. Furnizaţi o estimare a capacitãţii totale la nivelul României pe ultimii trei ani. În aceastã perioadã, ce proporţie din aceastã capacitate a fost deţinutã de diferitele pãrţi la concentrare şi care au fost gradele respective de utilizare a capacitãţii? Dupã caz, indicaţi localizarea şi capacitatea facilitãţilor de producţie ale fiecãreia dintre pãrţile la concentrare pe pieţele afectate.
8.4. Precizaţi dacã vreuna dintre pãrţile la concentrare sau vreunul dintre concurenţi dispune de produse în curs de dezvoltare sau de produse care pot fi introduse pe piaţã în perioada urmãtoare sau dacã doreşte sã extindã (sau sã contracteze) capacitatea de producţie sau de vânzare. În caz afirmativ, furnizaţi o estimare a vânzãrilor şi a cotelor de piaţã preconizate ale pãrţilor la concentrare pe urmãtorii trei pânã la cinci ani.
8.5. În cazul în care consideraţi cã existã alte aspecte relevante privind oferta, acestea trebuie precizate.

Structura cererii pe pieţele afectate

8.6. Identificaţi principalii cinci clienţi independenţi ai pãrţilor la concentrare de pe fiecare piaţã afectatã şi cota individualã din vânzãrile totale de astfel de produse cãtre fiecare dintre aceşti clienţi. Precizaţi adresa, numerele de telefon şi de fax pentru fiecare dintre aceşti clienţi.
8.7. Descrieţi structura cererii, precizând:
(a) diferitele etape prin care trec pieţele, de exemplu începutul dezvoltãrii, expansiunea, maturitatea sau declinul, precum şi o previziune a ratei de creştere a cererii;
(b) importanţa preferinţelor clienţilor, de exemplu în funcţie de fidelitatea pentru o marcã, furnizarea de service înainte şi dupã vânzare şi furnizarea unei game complete de produse sau de efecte de reţea;
(c) rolul diferenţierii între produse, în funcţie de atribute sau calitate şi mãsura în care produsele pãrţilor la concentrare reprezintã substitute apropiate;
(d) rolul costurilor de schimbare a furnizorului (în funcţie de timp şi cheltuieli) pentru clienţi;
(e) gradul de concentrare sau de dispersie a clienţilor;
(f) repartizarea clienţilor în diferite grupuri, cu o descriere a "clientului tipic" pentru fiecare grup;
(g) importanţa contractelor de distribuţie exclusivã şi a altor tipuri de contracte pe termen lung; şi
(h) mãsura în care autoritãţile publice, agenţiile guvernamentale, întreprinderile publice sau entitãţile similare sunt participanţi importanţi ca sursã a cererii.

Intrarea pe piaţã

8.8. Pe parcursul ultimilor cinci ani a avut loc o intrare importantã pe una dintre pieţele afectate? În caz afirmativ, identificaţi aceste întreprinderi şi precizaţi adresa, numerele de telefon şi de fax, precum şi o estimare a cotei de piaţã actuale a fiecãreia dintre acestea. În cazul în care una dintre pãrţile la concentrare a intrat pe o piaţã afectatã pe parcursul ultimilor cinci ani, furnizaţi o analizã a barierelor la intrare pe care le-a întâlnit.
8.9. În opinia pãrţilor notificatoare, existã întreprinderi care ar putea intra pe piaţã? În caz afirmativ, identificaţi aceste întreprinderi (inclusiv adresa, numerele de telefon şi de fax). Explicaţi motivele pentru care aceastã intrare pe piaţã este posibilã şi estimaţi termenul în care se poate realiza.
8.10. Descrieţi diverşii factori care influenţeazã intrarea pe pieţele afectate, atât din punct de vedere geografic, cât şi din punct de vedere al produselor. În acest sens, aveţi în vedere, dupã caz:
(a) costurile totale ale intrãrii (cercetare şi dezvoltare, producţie, stabilirea sistemelor de distribuţie, promovare, publicitate, service-ul de dupã vânzare etc.) la o scarã echivalentã celei a unui concurent viabil şi important, indicând cota de piaţã a unui astfel de concurent;
(b) barierele juridice sau de reglementare la intrare, cum ar fi autorizaţiile de naturã administrativã sau existenţa unor standarde sub orice formã, precum şi bariere care rezultã din procedurile de omologare a produselor sau din necesitatea de a demonstra experienţa în domeniu;
(c) orice restricţie apãrutã prin existenţa unor brevete, know-how-uri şi a altor drepturi de proprietate intelectualã pe aceste pieţe şi orice restricţie creatã de acordarea licenţei pentru aceste drepturi;
(d) mãsura în care fiecare dintre pãrţile la concentrare este titular de brevete, acordã sau primeşte licenţe, know-how şi alte drepturi pe pieţele relevante;
(e) importanţa economiilor de scarã pentru fabricarea sau distribuţia produselor pe pieţele afectate;
(f) accesul la sursele de aprovizionare, de exemplu disponibilitatea materiilor prime şi a infrastructurilor necesare.

Cercetare şi dezvoltare

8.11. Precizaţi importanţa cercetãrii şi a dezvoltãrii pentru capacitatea unei întreprinderi care opereazã pe piaţa (pieţele) relevantã(e) de a concura pe termen lung. Explicaţi natura activitãţilor de cercetare şi de dezvoltare realizate pe pieţele afectate de întreprinderile care sunt pãrţi la concentrare.
În acest sens, aveţi în vedere, dupã caz, urmãtoarele:
(a) evoluţia şi intensitatea cercetãrii şi dezvoltãrii*18) pe aceste pieţe şi pentru pãrţile la concentrare;
------------
*18) Intensitatea cercetãrii şi dezvoltãrii este definitã prin cheltuielile de cercetare şi dezvoltare exprimate ca procent din cifra de afaceri.
(b) evoluţia progresului tehnologic pe aceste pieţe pe parcursul unei perioade adecvate (inclusiv evoluţia produselor şi/sau a serviciilor, a procedeelor de fabricaţie, a sistemelor de distribuţie etc.);
(c) principalele inovaţii realizate pe aceste pieţe şi întreprinderile care sunt la originea acestor inovaţii;
(d) ciclul inovaţiei pe aceste pieţe şi etapa din acest ciclu în care se aflã pãrţile.

Acorduri de cooperare

8.12. În ce mãsurã existã acorduri de cooperare (orizontale, verticale sau altele) pe pieţele afectate?
8.13. Oferiţi detalii cu privire la cele mai importante acorduri de cooperare încheiate de pãrţile la concentrare pe pieţele afectate, precum acordurile de cercetare şi dezvoltare, acordurile de licenţã, de producţie în comun, de specializare, de distribuţie, de furnizare pe termen lung şi de schimb de informaţii şi, în cazul în care consideraţi cã este util, furnizaţi o copie a acestor acorduri.

Asociaţii profesionale şi patronale

8.14. În ceea ce priveşte asociaţiile profesionale/patronale de pe pieţele afectate:
(a) identificaţi acele asociaţii în care sunt membre pãrţile la concentrare; şi
(b) identificaţi cele mai importante asociaţii profesionale/patronale în care sunt membri clienţii şi furnizorii pãrţilor la concentrare.
Pentru toate asociaţiile enumerate anterior furnizaţi adresa, numerele de telefon şi de fax.

SECŢIUNEA 9
Vedere de ansamblu a pieţelor şi creşteri în eficienţã

9.1. Descrieţi contextul comunitar şi internaţional al concentrãrii propuse, dacã este cazul, indicând poziţia fiecãreia dintre pãrţile la concentrare, în funcţie de dimensiune şi putere concurenţialã, în afara teritoriului României, în special raportat la piaţa internã a Uniunii Europene.
9.2. Descrieţi modul în care concentrarea notificatã poate afecta interesele consumatorilor intermediari şi finali, precum şi evoluţia progresului tehnic şi economic.
9.3. Furnizaţi o descriere a fiecãrei creşteri în eficienţã (inclusiv economiile de costuri, introducerea unor noi produse şi îmbunãtãţirile produselor şi serviciilor) care, în opinia pãrţilor, ar trebui sã rezulte din concentrarea în cauzã pentru fiecare produs în parte, precum şi documentele justificative corespunzãtoare.
Pentru fiecare creştere în eficienţã pretinsã, furnizaţi:
(i) o explicaţie detaliatã a modului în care concentrarea în cauzã permite noii entitãţi sã obţinã creşterea în eficienţã. Precizaţi mãsurile pe care pãrţile urmeazã sã le ia pentru obţinerea creşterii în eficienţã, riscurile aferente obţinerii creşterii în eficienţã, perioada de timp şi costurile necesare obţinerii acesteia;
(ii) în cazul în care este posibil în mod rezonabil, o evaluare a creşterii în eficienţã şi o explicaţie detaliatã a modului de calculare a acestei evaluãri. Dupã caz, furnizaţi şi o estimare a importanţei creşterilor în eficienţã legate de introducerea de noi produse sau de îmbunãtãţiri ale calitãţii. Pentru creşterile în eficienţã care presupun economii de costuri, indicaţi separat economiile de costuri fixe punctuale, economiile de costuri recurente şi economiile de costuri variabile;
(iii) mãsura în care clienţii pot beneficia de pe urma creşterii în eficienţã şi o explicaţie detaliatã a modului în care se ajunge la aceastã concluzie;
(iv) motivul pentru care partea sau pãrţile nu pot obţine creşterea în eficienţã în aceeaşi mãsurã prin alt mijloc decât prin concentrarea în cauzã şi într-un mod care nu este susceptibil sã ridice probleme de concurenţã.

SECŢIUNEA 10
Dimensiunea cooperativã a unei societãţi în comun

10. Rãspundeţi la urmãtoarele întrebãri:
(a) Douã sau mai multe societãţi-mamã continuã într-o mãsurã semnificativã sã exercite activitãţi pe aceeaşi piaţã cu societatea în comun sau pe o piaţã situatã în amonte sau în aval faţã de piaţa societãţii în comun sau pe o piaţã învecinatã strâns legatã de aceastã piaţã?
Dacã rãspunsul este afirmativ, indicaţi pentru fiecare dintre pieţele respective:
- cifra de afaceri a fiecãrei societãţi-mamã în exerciţiul financiar precedent;
- importanţa economicã a activitãţilor societãţii în comun în raport cu aceastã cifrã de afaceri;
- cota de piaţã a fiecãrei societãţi-mamã.
Dacã rãspunsul este negativ, justificaţi rãspunsul.
(b) Dacã rãspunsul la (a) este afirmativ şi dacã estimaţi cã înfiinţarea societãţii în comun nu conduce la o coordonare între întreprinderi independente, care restrânge concurenţa în sensul art. 5 alin. (1) din lege şi art. 101 alin. (2) din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, explicaţi de ce.
(c) Fãrã a aduce atingere rãspunsurilor la întrebãrile (a) şi (b) şi pentru a asigura posibilitatea efectuãrii unei evaluãri complete a cazului de cãtre autoritatea de concurenţã, indicaţi modul de aplicare a criteriilor prevãzute la art. 5 alin. (2) din lege, precum şi a criteriile prevãzute la art. 101 alin. (2) din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene. În conformitate cu art. 5 alin. (2) din lege, dispoziţiile art. 5 alin. (1) din lege, pot fi declarate neaplicabile în cazul în care operaţiunea:
(i) contribuie la îmbunãtãţirea producţiei sau distribuţiei de mãrfuri ori la promovarea progresului tehnic sau economic, asigurând consumatorilor un avantaj corespunzãtor celui realizat de pãrţi;
(ii) nu impune întreprinderilor în cauzã restricţii care nu sunt indispensabile pentru atingerea acestor obiective; şi
(iii) nu dau întreprinderilor posibilitatea de a elimina concurenţa de pe o parte semnificativã a pieţei produselor în cauzã.

SECŢIUNEA 11
Declaraţie

La semnarea notificãrii de cãtre reprezentanţii întreprinderilor, aceştia trebuie sã prezinte în original dovada scrisã cã au fost autorizaţi sã reprezinte respectivele întreprinderi. Aceastã autorizare scrisã/împuternicire trebuie sã însoţeascã notificarea.
Notificarea trebuie sã se încheie cu urmãtoarea declaraţie, care trebuie semnatã de sau în numele tuturor pãrţilor care fac notificarea:
"Aceastã notificare conţine ... pagini. Partea/pãrţile notificatoare declarã cã informaţiile furnizate în prezenta notificare sunt, dupã cunoştinţa lor, adevãrate, corecte şi complete, cã au fost furnizate copii conforme şi complete ale documentelor solicitate în formularul de faţã, cã toate estimãrile sunt prezentate ca atare şi constituie estimãrile cele mai precise ale faptelor în cauzã şi cã toate opiniile exprimate sunt sincere.
Partea cunoaşte/Pãrţile cunosc cunosc dispoziţiile art. 50 lit. a) şi b) din lege.
Locul şi data:
Semnãturile:
Numele şi funcţia:
În numele:"


ANEXA II

FORMULAR SIMPLIFICAT PRIVIND NOTIFICAREA UNEI CONCENTRĂRI ECONOMICE

I. INTRODUCERE
1.1. Scopul formularului simplificat
Formularul simplificat precizeazã informaţiile care trebuie furnizate de pãrţile care depun la Consiliul Concurenţei o notificare privind o concentrare economicã care nu este susceptibilã sã ridice probleme de concurenţã.
Pentru completarea prezentului formular, trebuie avut în vedere Regulamentul privind concentrãrile economice.
Ca regulã generalã, formularul simplificat poate fi utilizat pentru notificarea concentrãrilor economice care îndeplinesc una dintre condiţiile prevãzute la art. 13 din Regulamentul privind concentrãrile economice.
Consiliul Concurenţei poate solicita o notificare conform formularului complet prevãzut în anexa I în cazul în care, fie nu sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru utilizarea formularului simplificat, fie, în mod excepţional, aceste condiţii sunt îndeplinite dar autoritatea de concurenţã considerã cã o notificare prin formularul complet prevãzut în anexa I este necesarã pentru o evaluare adecvatã a posibilelor probleme de concurenţã.
Exemple de cazuri în care poate fi necesarã o notificare prin formularul complet prevãzut în anexa I sunt:
- concentrãrile pentru care este dificilã definirea pieţelor relevante (de exemplu pe pieţele emergente sau în cazul în care nu existã practicã decizionalã consacratã);
- în cazul în care o parte este nou intratatã pe piaţã sau potenţial nou intratã ori este o titularã importantã de brevete;
- în cazul în care se dovedeşte imposibilã determinarea în mod adecvat a cotelor de piaţã ale pãrţilor;
- pe pieţele cu bariere ridicate la intrare, cu un grad mare de concentrare sau cu probleme cunoscute de concurenţã;
- în cazul în care cel puţin douã pãrţi la concentrare sunt prezente pe pieţe învecinate strâns legate între ele*19);
------------
*19) Pieţele produselor sunt pieţe învecinate strâns legate între ele în cazul în care produsele sunt complementare sau aparţin unei game de produse care este în general achiziţionatã de aceeaşi categorie de clienţi pentru aceeaşi utilizare finalã.
- în concentrãrile pentru care se pune o problemã de coordonare, în sensul celor prevãzute la art. 10 alin. (3) din lege.
O notificare prin formularul complet prevãzut în anexa I poate fi de asemenea solicitatã în cazul unei pãrţi care achiziţioneazã controlul unic al unei societãţi în comun la care deţine deja controlul în comun, în cazul în care partea care efectueazã achiziţia şi societatea în comun deţin împreunã o poziţie puternicã de piaţã sau societatea în comun şi partea care efectueazã achiziţia deţin poziţii puternice pe pieţe legate vertical.

1.2. Condiţii pentru aplicarea formularului simplificat
Pentru a evalua dacã o concentrare poate fi notificatã prin formularul simplificat, Consiliul Concurenţei se asigurã cã toate circumstanţele relevante sunt stabilite suficient de clar. În aceastã privinţã, responsabilitatea de a furniza informaţii corecte şi complete revine pãrţilor notificatoare.
În cazul în care, dupã notificarea concentrãrii, Consiliul Concurenţei considerã cã operaţiunea nu este adecvatã pentru o notificare prin formularul simplificat, acesta poate solicita o notificare completã potrivit formularului prevãzut în anexa I.
Aceasta poate interveni în cazul în care:
- condiţiile necesare pentru utilizarea formularului simplificat nu rezultã a fi îndeplinite;
- deşi condiţiile necesare pentru utilizarea formularului simplificat sunt îndeplinite, o notificare detaliatã prin formularul complet prevãzut în anexa I este necesarã pentru o evaluare adecvatã a posibilelor probleme de concurenţã sau pentru a stabili cã operaţiunea este o concentrare economicã în sensul art. 10 din lege;
- formularul simplificat conţine informaţii inexacte, incomplete sau care induc în eroare;
- o terţã parte exprimã îngrijorãri motivate legate de afectarea concurenţei în termenul stabilit de Consiliul Concurenţei pentru asemenea observaţii.

1.3. Importanţa contactelor prealabile notificãrii
În cazurile în care pãrţile intenţioneazã sã prezinte o notificare prin formularul simplificat, acestea sunt sfãtuite sã apeleze la contacte prealabile notificãrii cu Consiliul Concurenţei, pentru a discuta dacã operaţiunea este adecvatã pentru utilizarea unui astfel de formular. În cadrul acestor contacte, pãrţile trebuie sã punã la dispoziţie toate datele considerate necesare pentru analizã, iar aceste date vor fi pãstrate confidenţiale de cãtre Consiliul Concurenţei dacã pãrţile îşi motiveazã solicitarea formulatã în acest scop.

1.4. Cine trebuie sã notifice
În cazul unei fuziuni sau a dobândirii controlului în comun asupra unei întreprinderi, notificarea trebuie completatã în comun de pãrţile care fuzioneazã sau de pãrţile care dobândesc controlul în comun.
În cazul achiziţiei de cãtre o întreprindere a unei participaţii de control într-o altã întreprindere, partea care preia controlul trebuie sã completeze notificarea.
În cazul unei oferte publice de preluare a unei întreprinderi, ofertantul trebuie sã completeze notificarea.
Fiecare parte care completeazã notificarea rãspunde de corectitudinea informaţiilor pe care le furnizeazã.

1.5. Necesitatea unei notificãri corecte şi complete
Toate informaţiile solicitate în prezentul formular trebuie sã fie corecte şi complete. Informaţiile solicitate trebuie introduse în secţiunea corespunzãtoare din prezentul formular.
Pãrţile notificatoare trebuie sa aibã în vedere, în special, urmãtoarele aspecte:
(a) Termenele referitoare la notificare încep sã curgã de la data la care Consiliul Concurenţei a primit toate informaţiile necesare pentru evaluarea concentrãrii notificate în termenele prevãzute de lege.
(b) În timpul pregãtirii notificãrii, pãrţile notificatoare trebuie sã verifice dacã datele de contact, în special numerele de telefon, fax şi adresele de poştã electronicã furnizate sunt corecte, relevante şi actualizate.
(c) Informaţiile incorecte sau care induc în eroare cuprinse în notificare sunt considerate informaţii incomplete.
(d) În cazul în care o notificare este incompletã, Consiliul Concurenţei are la dispoziţie 20 de zile de la înregistrarea notificãrii pentru a solicita, în scris, pãrţilor notificatoare sau reprezentanţilor acestora completarea şi/sau confirmarea informaţiilor din notificare. Prin aceeaşi solicitare Consiliul Concurenţei va stabili un termen pânã la care pãrţile vor transmite informaţiile. Notificarea devine efectivã la data la care autoritatea de concurenţã primeşte informaţiile complete şi exacte.
(e) Pãrţile notificatoare care, în mod intenţionat sau din neglijenţã, furnizeazã informaţii inexacte, incomplete sau care induc în eroare ori documente incomplete sau nu furnizeazã informaţiile şi documentele solicitate pot fi sancţionate cu amendã, în conformitate cu prevederile legale.

1.6. Cum se efectueazã notificarea
Formularul de notificare trebuie completat în limba românã. Documentele justificative anexate acestuia pot fi depuse atât în original, cât şi în copii certificate. În cazul în care aceste documente sunt redactate în altã limbã decât limba românã, trebuie depusã o traducere legalizatã a acestora. Consiliul Concurenţei poate solicita oricând prezentarea de copii certificate ale documentelor încheiate în alte limbi decât limba românã.
Informaţiile solicitate în prezentul formular trebuie furnizate folosind numerele secţiunilor şi paragrafelor din formular, semnând declaraţia prevãzutã în secţiunea 9 şi anexând documentele justificative. La completarea secţiunii 7 din prezentul formular, pãrţile notificatoare sunt invitate sã analizeze dacã, în scopul claritãţii, aceste secţiuni trebuie prezentate în ordine numericã sau grupate împreunã pentru fiecare piaţã declaratã (sau grup de pieţe declarate).
Anumite informaţii pot fi furnizate în anexe. Cu toate acestea, este important ca toate informaţiile esenţiale, în special cele privind cotele de piaţã ale pãrţilor şi ale principalilor lor concurenţi, sã fie prezentate în corpul formularului. Anexele la formular se utilizeazã doar pentru suplimentarea informaţiilor furnizate în formularul propriu-zis.
Notificarea va fi înaintatã Consiliului Concurenţei potrivit specificaţiilor de la art. 7 alin. (2) din Regulamentul privind concentrãrile economice, la adresa menţionatã pe pagina de internet a instituţiei.

1.7. Confidenţialitate
Orice persoanã din cadrul Consiliului Concurenţei este ţinutã sã nu utilizeze sau divulge, în alte scopuri decât cele prevãzute de lege, informaţiile şi/sau documentele de care a luat cunoştinţã în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu sau în legãturã cu serviciul, informaţii de tipul celor reglementate de obligaţia de secret profesional. Acelaşi principiu trebuie sã se aplice, de asemenea, pentru a proteja confidenţialitatea între pãrţile notificatoare.
În situaţia în care pãrţile notificatoare considerã cã le sunt lezate interesele în cazul în care informaţiile furnizate autoritãţii de concurenţã ar fi publicate sau divulgate în alt mod altor pãrţi, aceste informaţii vor fi prezentate separat, precizând clar pe fiecare paginã "secrete de afaceri". De asemenea, trebuie oferite motivele pentru care aceste informaţii nu trebuie divulgate sau publicate.
În cazul fuziunilor, al achiziţiilor în comun precum şi în alte cazuri în care notificarea este completatã de mai mult de o parte, secretele de afaceri trebuie trimise într-un dosar separat şi declarate în notificare ca anexã.
Dacã pãrţile solicitã ca informarea cu privire la concentrarea economicã sã nu fie fãcutã publicã de cãtre Consiliul Concurenţei, vor depune o cerere expresã în acest sens, odatã cu notificarea, cu menţionarea motivelor care justificã o astfel de cerere. Consiliul Concurenţei poate hotãrî ca informarea sã nu fie publicatã dacã motivele sunt justificate şi dacã nu existã alte motive pentru care depunerea notificãrii trebuie adusã la cunoştinţa terţilor - de exemplu în situaţia necesitãţii de a primi observaţii cu privire la operaţiunea de concentrare economicã.

1.8. Definiţii şi instrucţiuni în sensul prezentului formular
Parte sau pãrţi notificatoare: în cazurile în care o notificare este prezentatã de o singurã întreprindere parte la o concentrare economicã, expresia "pãrţi notificatoare" se utilizeazã doar pentru a desemna întreprinderea care prezintã efectiv notificarea.
Parte (pãrţi) la concentrare sau pãrţi: aceşti termeni se referã atât la pãrţile care efectueazã achiziţia, cât şi la cele care fac obiectul achiziţiei sau la pãrţile care fuzioneazã, inclusiv toate întreprinderile în care este achiziţionat un pachet de control sau care fac obiectul unei oferte publice.
Cu excepţia cazurilor în care se prevede altfel, termenii "partea (pãrţile) la concentrare" includ toate întreprinderile care fac parte din acelaşi grup cu respectivele pãrţi.
An: toate trimiterile la cuvântul an din prezentul formular trebuie interpretate ca însemnând an calendaristic, dacã nu se precizeazã altfel.
Datele financiare solicitate în secţiunea 3.3 trebuie furnizate în lei şi în euro la cursul de schimb comunicat de Banca Naţionalã a României valabil pentru ultima zi a exerciţiului financiar al anului respectiv.

SECŢIUNEA 1
Descrierea concentrãrii

Furnizaţi un rezumat al concentrãrii, precizând pãrţile la concentrare, natura concentrãrii economice (de exemplu fuziune, achiziţie sau societate în comun), domeniile de activitate ale pãrţilor care fac notificarea, pieţele asupra cãrora concentrarea va avea un impact (inclusiv principalele pieţe declarate) şi motivaţia economicã şi strategicã a concentrãrii.
Întrucât acest rezumat poate fi publicat pe pagina de internet a Consiliului Concurenţei şi/sau în presã, trebuie întocmit astfel încât sã nu conţinã informaţii confidenţiale sau secrete de afaceri.

SECŢIUNEA 2
Informaţii despre pãrţi

2.1. Informaţii privind partea/pãrţile notificatoare.
Furnizaţi detalii despre:
2.1.1. denumirea, sediul legal (potrivit certificatului de înregistrare la Registrul Comerţului) şi sediul administrativ (sediul real) al întreprinderii;
2.1.2. numarul şi data certificatului de înregistrare la Registrul Comerţului;
2.1.3. codul unic de înregistrare;
2.1.4. obiectul de activitate principal şi secundar;
2.1.5. numele, adresa, numerele de telefon şi de fax, adresa de poştã electronicã ale persoanei de contact desemnate pentru relaţia cu autoritatea de concurenţã, precum şi funcţia deţinutã de aceasta;
2.1.6. o adresa a pãrţii notificatoare (sau a fiecãrei pãrţi notificatoare) la care pot fi trimise documentele şi, în special, deciziile Consiliului Concurenţei, precum şi numele, numãrul de telefon, fax şi adresa de poştã electronicã ale persoanei împuternicite sã accepte aceste documente.
2.2. Informaţiile solicitate la pct. 2.1. vor fi furnizate şi pentru alte pãrţi la concentrare (altele decât partea/pãrţile notificatoare).
2.3. Numirea reprezentanţilor
În cazul în care notificãrile sunt semnate de reprezentanţi ai întreprinderilor, aceştia trebuie sã furnizeze dovada scrisã cã sunt împuterniciţi în acest sens.
Reprezentanţii împuterniciţi de pãrţile la concentrare, trebuie sã furnizeze urmãtoarele informaţii de contact, menţionând pe cine reprezintã fiecare:
2.3.1. numele/denumirea reprezentantului;
2.3.2. adresa/sediul reprezentantului;
2.3.3. numele, adresa, numerele de telefon şi de fax, precum şi adresa de poştã electronicã a persoanei de contactat din cadrul acestuia;
2.3.4. o adresã a reprezentantului la care se poate expedia corespondenţa şi trimite documentele.

SECŢIUNEA 3
Detalii despre concentrare

3.1. Descrieţi natura concentrãrii economice notificate, menţionând:
(a) dacã operaţiunea se realizeazã prin fuziune, dobandire a controlului unic sau în comun, prin crearea/înfiinţarea unei societãţi în comun în sensul prevederilor art. 10 alin. (2) din lege sau printr-un contract ori alt mijloc care conferã controlul în sensul art. 10 alin. (5) din lege;
(b) dacã operaţiunea de concentrare economicã se referã la ansamblul întreprinderilor respective sau la pãrţi din acestea;
(c) o scurtã prezentare a structurii economice şi financiare a concentrãrii economice;
(d) dacã o ofertã publicã pentru titlurile unei pãrţi depusã de o altã parte are susţinerea organelor de conducere ale celei dintâi sau a altor organe care reprezintã legal aceastã parte;
(e) data propusã sau estimatã a oricãrui eveniment major menit sã conducã la realizarea concentrãrii;
(f) structura proprietãţii şi de control, atât înainte, cât şi dupã realizarea concentrãrii economice;
(g) orice ajutor financiar sau de altã naturã primit de cãtre pãrţi din diverse surse (inclusiv de la autoritãţi publice), precum şi natura şi valoarea acestui ajutor;
(h) sectoarele economice implicate în concentrare.
3.2. Menţionaţi valoarea tranzacţiei (preţul de achiziţie sau valoarea tuturor activelor în cauzã, dupã caz).
3.3. Pentru fiecare dintre pãrţile la concentrare furnizaţi urmãtoarele date*20) pentru ultimiele trei exerciţii financiare:
-----------
*20) Cifra de afaceri a pãrţii sau pãrţilor achizitoare trebuie sã includã şi cifra de afaceri totalã a tuturor întreprinderilor considerate ca fãcând parte din grupul acesteia/acestora, în sensul art. 4 alin. (4) din Regulamentul privind concentrãrile economice. În cazul achiziţionãrii de elemente de activ, va fi luatã în considerare numai suma aferentã activelor care fac obiectul tranzacţiei.
3.3.1. cifra de afaceri la nivel mondial;
3.3.2. cifra de afaceri la nivel comunitar;
3.3.3. cifra de afaceri la nivelul României;
3.3.4. cifra de afaceri realizatã în România, defalcatã pe categorii de activitãţi şi produse;
3.4. În cazul în care operaţiunea se referã la preluarea controlului comun al unei societãţi în comun, furnizaţi urmãtoarele informaţii:
3.4.1. cifra de afaceri a societãţii în comun şi/sau cifra de afaceri din activitãţi cedate societãţii în comun; şi/sau
3.4.2. valoarea totalã a activelor cedate societãţii în comun.
3.5. Descrieţi motivaţia economicã a concentrãrii.
3.6. Precizaţi dacã operaţiunea a fost notificatã şi unei alte autoritãţi de concurenţã.

SECŢIUNEA 4
Proprietate şi control*21)
----------
*21) Informaţiile din aceastã secţiune pot fi ilustrate cu grafice sau diagrame pentru a prezenta structura de proprietate şi de control a întreprinderilor.

Pentru fiecare dintre pãrţile la concentrare, furnizaţi o listã cu toate întreprinderile care fac parte din acelaşi grup.
Aceastã listã trebuie sã conţinã:
4.1. toate întreprinderile sau persoanele care controleazã, direct sau indirect, aceste pãrţi;
4.2. toate întreprinderile active pe oricare dintre pieţele declarate, controlate, direct sau indirect:
(a) de aceste pãrţi;
(b) de orice altã întreprindere menţionatã la pct. 4.1.
Pentru fiecare dintre întreprinderile enumerate anterior, trebuie menţionate natura şi mijloacele de control.

SECŢIUNEA 5
Documente anexe

Pãrţile notificatoare trebuie sã furnizeze urmãtoarele documente:
5.1. copii certificate ale versiunilor finale sau ale celor mai recente versiuni ale tuturor documentelor constitutive ale concentrãrii realizate prin acord între pãrţile la concentrare, preluare a unei participaţii de control sau ofertã publicã; şi
5.2. copii certificate ale bilanţului contabil din exerciţiul financiar din anul anterior ori copii ale celor mai recente rapoarte şi conturi anuale ale pãrţilor la concentrare.

SECŢIUNEA 6
Definirea pieţelor

Pieţele relevante ale produselor şi cele geografice determinã cadrul în care trebuie evaluatã puterea de piaţã a noii entitãţi rezultate în urma concentrãrii*22).
----------
*22) A se vedea instrucţiunile adoptate de Consiliul Concurenţei cu privire la definirea pieţei relevante.
Partea sau pãrţile notificatoare trebuie sã furnizeze datele necesare având în vedere urmãtoarele definiţii:
I. Pieţele relevante ale produselor
Piaţa relevantã a produsului cuprinde toate produsele şi/sau serviciile considerate interschimbabile sau substituibile de cãtre consumator, datoritã caracteristicilor produselor, preţurilor şi utilizãrii acestora. Piaţa relevantã a produsului poate fi, în unele cazuri, compusã dintr-o serie de produse şi/sau servicii individuale care au în mare caracteristici fizice sau tehnice identice şi care sunt interschimbabile.
Factorii relevanţi pentru evaluarea pieţei relevante a produsului includ analiza motivelor pentru care produsele sau serviciile de pe aceste pieţe sunt incluse aici şi a motivelor pentru care altele au fost excluse, folosind definiţia menţionatã anterior şi având în vedere, de exemplu, substituibilitatea, condiţiile de concurenţã, preţurile, elasticitatea încrucişatã a cererii sau alţi factori relevanţi pentru definirea pieţelor de produse (de exemplu substituibilitatea ofertei în cazurile corespunzãtoare).
II. Pieţele relevante geografice
Piaţa relevantã geograficã cuprinde teritoriul în care întreprinderile în cauzã sunt implicate în oferta şi cererea de produse sau servicii relevante, în care condiţiile de concurenţã sunt suficient de omogene şi care se pot deosebi de zonele geografice învecinate deoarece în aceste zone condiţiile de concurenţã diferã în mod semnificativ.
Factorii determinanţi pentru evaluarea pieţei geografice relevante includ, inter alia, natura şi caracteristicile produselor sau serviciilor în cauzã, existenţa unor bariere la intrare, preferinţele consumatorilor, diferenţele apreciabile între cotele de piaţã ale întreprinderilor din zonele geografice învecinate sau diferenţele semnificative de preţ.
III. Pieţele declarate
În sensul informaţiilor solicitate în prezentul formular, pieţele declarate constau în toate pieţele produselor şi pieţele geografice relevante, precum şi celelalte definiţii plauzibile alternative ale pieţelor produselor şi geografice relevante, pe baza cãrora:
(a) douã sau mai multe pãrţi la concentrare desfãşoarã activitãţi comerciale pe aceeaşi piaţã relevantã (relaţii pe orizontalã);
(b) una sau mai multe pãrţi la concentrare desfãşoarã activitãţi pe o piaţã a produsului situatã în amontele sau în avalul unei pieţe pe care opereazã orice altã parte la concentrare, indiferent dacã existã sau nu relaţii furnizor/client între pãrţile la concentrare (relaţii pe verticalã).
6.1. Pe baza definiţiilor anterioare ale pieţelor, indicaţi toate pieţele declarate.

SECŢIUNEA 7
Informaţii privind pieţele

Pentru fiecare piaţã declaratã menţionatã în secţiunea 6, pentru ultimele trei exerciţii financiare, furnizaţi urmãtoarele informaţii:
7.1. lista produselor fabricate şi/sau comercializate de pãrţile implicate în concentrare, aşa cum sunt prezentate aceste produse în scopuri de marketing;
7.2. estimarea mãrimii totale a pieţei în funcţie de valoarea vânzãrilor şi de volumul lor (în unitãţi fizice)*23); indicaţi baza de calcul şi sursele utilizate în acest sens şi furnizaţi, dacã sunt disponibile, documentele necesare pentru confirmarea acestor calcule;
-------------
*23) Valoarea şi volumul unei pieţe trebuie sã corespundã vânzãrilor, scãzându-se exporturile şi adãugându-se importurile pentru zonele geografice luate în considerare.
7.3. vânzãrile, în valoare şi în volum, precum şi o estimare a cotelor de piaţã ale fiecãreia dintre pãrţile la concentrare; precizaţi dacã au existat modificãri semnificative ale vânzãrilor şi ale cotelor de piaţã pe parcursul ultimelor trei exerciţii financiare; şi
7.4. pentru relaţiile orizontale şi verticale, estimarea cotei de piaţã ca valoare (şi, dupã caz, ca volum) a principalilor concurenţi (indicând baza estimãrilor). Furnizaţi adresa, numerele de telefon şi de fax, pentru aceşti concurenţi.

SECŢIUNEA 8
Dimensiunea cooperativã a unei societãţi în comun

8. Rãspundeţi la urmãtoarele întrebãri:
(a) Douã sau mai multe societãţi-mamã continuã într-o mãsurã semnificativã sã exercite activitãţi pe aceeaşi piaţã cu societatea în comun sau pe o piaţã care se gãseşte în amonte sau în aval de piaţa societãţii în comun sau pe o piaţã învecinatã strâns legatã de aceastã piaţã*24)?
------------
*24) Pentru definiţia pieţelor, a se vedea secţiunea 6.
Dacã rãspunsul este afirmativ, indicaţi pentru fiecare dintre pieţele respective:
- cifra de afaceri a fiecãrei societãţi-mamã în exerciţiul financiar precedent;
- importanţa economicã a activitãţilor societãţii în comun în raport cu aceastã cifrã de afaceri;
- cota de piaţã a fiecãrei societãţi-mamã.
Dacã rãspunsul este negativ, justificaţi rãspunsul.
(b) Dacã rãspunsul la (a) este afirmativ şi dacã estimaţi cã înfiinţarea societãţii în comun nu conduce la o coordonare între întreprinderi independente, care restrânge concurenţa în sensul art. 5 alin. (1) din lege şi art. 101 alin. (1) din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, explicaţi de ce.
(c) Fãrã a aduce atingere rãspunsurilor la întrebãrile (a) şi (b) şi pentru a asigura posibilitatea efectuãrii unei evaluãri complete a cazului de cãtre autoritatea de concurenţã, indicaţi modul de aplicare a criteriilor din art. 5 alin. (2) din lege şi art. 101 alin. (2) din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene. În conformitate cu art. 5 alin. (2) din lege, dispoziţiile art. 5 alin. (1) din lege, pot fi declarate neaplicabile în cazul în care operaţiunea:
i) contribuie la îmbunãtãţirea producţiei sau distribuţiei de mãrfuri ori la promovarea progresului tehnic sau economic, asigurând consumatorilor un avantaj corespunzãtor celui realizat de pãrţi;
ii) nu impune întreprinderilor în cauzã restricţii care nu sunt indispensabile pentru atingerea acestor obiective; şi
iii) nu dau întreprinderilor posibilitatea de a elimina concurenţa de pe o parte semnificativã a pieţei produselor în cauzã.

SECŢIUNEA 9
Declaraţie

La semnarea notificãrii de cãtre reprezentanţii întreprinderilor, aceştia trebuie sã prezinte în original dovada scrisã cã au fost autorizaţi sã reprezinte respectivele întreprindere. Aceastã autorizare scrisã/împuternicire trebuie sã însoţeascã notificarea.
Notificarea trebuie sã se încheie cu urmãtoarea declaraţie, care trebuie semnatã de sau în numele tuturor pãrţilor care fac notificarea:
"Aceastã notificare conţine ... pagini. Partea/pãrţile notificatoare declarã cã informaţiile furnizate în prezenta notificare sunt, dupã cunoştinţa lor, adevãrate, corecte şi complete, cã au fost furnizate copii conforme şi complete ale documentelor solicitate în formularul de faţã, cã toate estimãrile sunt prezentate ca atare şi constituie estimãrile cele mai precise ale faptelor în cauzã şi cã toate opiniile exprimate sunt sincere.
Partea cunoaşte/Pãrţile cunosc dispoziţiile art. 50 lit. a) şi b) din lege.
Locul şi data:
Semnãturile:
Numele şi funcţia:
În numele:"

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016