Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 21 iulie 2010  privind organizarea si desfasurarea concursului sau examenului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzatoare functiilor contractuale din aparatul propriu al Ministerului Culturii si Patrimoniului National, precum si din cadrul unitatilor care functioneaza in subordinea ori in coordonarea acestuia    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 21 iulie 2010 privind organizarea si desfasurarea concursului sau examenului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzatoare functiilor contractuale din aparatul propriu al Ministerului Culturii si Patrimoniului National, precum si din cadrul unitatilor care functioneaza in subordinea ori in coordonarea acestuia

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 20 august 2010

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezentul regulament stabileşte modalitatea de organizare şi desfãşurare a concursurilor sau examenelor, dupã caz, pentru ocuparea posturilor vacante ori temporar vacante corespunzãtoare funcţiilor contractuale din cadrul aparatului propriu al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi din cadrul unitãţilor care funcţioneazã în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional sau în coordonarea ministrului culturii şi patrimoniului naţional, cu excepţia posturilor de director general/director la care se aplicã prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de culturã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 269/2009 , cu modificãrile ulterioare.
ART. 2
Angajarea personalului contractual în cadrul aparatului propriu al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, denumit în continuare ministerul, precum şi din cadrul unitãţilor care funcţioneazã în subordinea ministerului ori în coordonarea ministrului culturii şi patrimoniului naţional, denumite în continuare instituţii, pe posturi vacante sau temporar vacante corespunzãtoare funcţiilor contractuale se face prin concurs sau examen, dupã caz, în urma cãrora candidaţii declaraţi "admişi" încheie, în condiţiile legii, contracte individuale de muncã.
ART. 3
Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se face prin examen în una dintre situaţiile:
a) s-a înscris un singur candidat;
b) numai un singur candidat se prezintã la susţinerea probelor.
ART. 4
Concursul de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante este organizat, în condiţiile legii, dupã cum urmeazã:
a) de cãtre minister - pentru personalul din aparatul propriu şi pentru funcţiile de conducere de director general/director al instituţiilor publice aflate în subordinea ministerului, altele decât cele la care se aplicã prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 189/2008 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 269/2009 , cu modificãrile ulterioare;
b) de cãtre instituţiile în al cãrui stat de funcţii se aflã posturile - pentru posturile vacante sau temporar vacante, altele decât cele prevãzute la lit. a).
ART. 5
Ocuparea prin concurs sau examen a unui post de conducere temporar vacant se poate face numai în condiţiile în care nu existã posibilitatea ocupãrii acestuia prin numirea temporarã a unui salariat din cadrul instituţiei.
ART. 6
Exercitarea cu caracter temporar a unui post de conducere temporar vacant se realizeazã prin promovarea unui salariat din cadrul autoritãţii sau instituţiei care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului respectiv, prin act administrativ al conducãtorului unitãţii.

CAP. II
Publicitatea concursului sau examenului

ART. 7
Anunţurile privind posturile pentru care se organizeazã concurs se aduc la cunoştinţa publicului cu cel puţin 15 zile lucrãtoare înainte de data desfãşurãrii concursului, prin grija compartimentelor de resurse umane sau a persoanelor cu atribuţii în domeniul resurselor umane, într-un cotidian de largã circulaţie şi la sediul instituţiei sau pe pagina de internet a instituţiei, dupã caz.
ART. 8
(1) Anunţul prevãzut la art. 7 conţine urmãtoarele elemente:
a) denumirea postului pentru care se organizeazã concursul, cu specificarea gradului sau a treptei profesionale;
b) condiţiile de participare la concurs, stabilite potrivit prevederilor din fişa postului;
c) documentele solicitate candidaţilor pentru constituirea dosarului propriu de înscriere la concurs;
d) locul şi data pânã la care se pot depune dosarele de înscriere, cu precizarea datelor de contact;
e) bibliografia şi tematica concursului;
f) locul, data şi ora desfãşurãrii concursului,
g) tipul probelor de concurs/examen.
(2) Anunţul publicat în presa scrisã poate conţine numai elementele prevãzute la alin. (1) lit. a) şi d).
(3) Sumele necesare publicãrii anunţurilor în presã sunt asigurate de compartimentele financiare ale unitãţilor organizatoare.
ART. 9
În condiţiile modificãrii unor aspecte referitoare la organizarea sau desfãşurarea concursului sau examenului se face publicitatea modificãrii respective prin aceleaşi mijloace prin care s-a fãcut publicitatea concursului.

CAP. III
Criterii generale şi specifice pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante

ART. 10
(1) În vederea participãrii la concurs sau examen pentru ocuparea unui post vacant ori temporar vacant, candidaţii trebuie sã îndeplineascã cumulativ urmãtoarele criterii generale:
a) sã aibã cetãţenia românã sau cetãţenia unui stat membru al Uniunii Europene, potrivit legii;
b) sã nu aibã antecedente penale, cu excepţia cazului în care a intervenit reabilitarea;
c) sã aibã o stare de sãnãtate corespunzãtoare exercitãrii funcţiei, certificatã conform legii;
d) sã aibã capacitate deplinã de exerciţiu;
e) sã cunoascã limba românã, scris şi vorbit;
f) sã nu fie incompatibili cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), în anumite domenii de activitate, conducerea unitãţii organizatoare poate decide, de la caz la caz, angajarea unor specialişti, cetãţeni ai altor state decât cele membre ale Uniunii Europene, în condiţiile legii.
ART. 11
Criteriile specifice, elaborate de şeful ierarhic sau de coordonatorul compartimentului în care existã postul vacant ori temporar vacant pe baza cerinţelor cuprinse în fişa postului şi aprobate de conducãtorul autoritãţii sau instituţiei, vizeazã urmãtoarele:
a) studii de specialitate;
b) perfecţionãri/specializãri;
c) vechimea în muncã/vechimea în specialitatea studiilor;
d) cunoştinţe de limbi strãine;
e) cunoştinţe de operare pe calculator;
f) abilitãţi şi aptitudini corespunzãtoare specificului postului.
ART. 12
Nivelul studiilor pentru posturile vacante sau temporar vacante se stabileşte de cãtre angajator, în concordanţã cu prevederile legii, dintre cele prezentate mai jos:
a) studii universitare de licenţã, absolvite cu diplomã de licenţã sau echivalentã;
b) studii superioare de scurtã duratã, absolvite cu diplomã;
c) studii postliceale, absolvite cu diplomã de absolvire/certificat de competenţe profesionale;
d) studii liceale, finalizate cu diplomã de bacalaureat;
e) studii gimnaziale;
f) alte studii.
ART. 13
(1) Condiţiile minime de vechime pentru participarea la concursul organizat în vederea ocupãrii funcţiilor contractuale pentru care sunt necesare studii superioare se stabilesc dupã cum urmeazã:
a) minimum 6 luni, pentru ocuparea funcţiilor contractuale de gradul imediat superior celui de debutant;
b) minimum 3 ani, pentru fiecare dintre gradele superioare celui prevãzut la lit. a).
(2) Condiţiile minime de vechime în muncã pentru participarea la concursul organizat în vederea ocupãrii funcţiilor contractuale pentru care sunt necesare studii medii se stabilesc dupã cum urmeazã:
a) minimum 6 luni, pentru ocuparea funcţiilor contractuale de gradul imediat superior celui de debutant;
b) minimum 3 ani, pentru fiecare dintre gradele superioare celui prevãzut la lit. a).
(3) Condiţiile minime de vechime în muncã, respectiv în specialitatea studiilor, necesare pentru ocuparea funcţiilor contractuale de conducere, sunt urmãtoarele:
a) director, director general adjunct, director general - minimum 5 ani vechime în specialitate;
b) director adjunct, contabil-şef, inginer-şef - minimum 5 ani vechime în specialitate;
c) şef serviciu, şef serviciu contencios, şef secţie - minimum 2 ani vechime în specialitate;
d) şef birou, şef laborator, şef oficiu - minimum 2 ani vechime în specialitate;
e) şef formaţie muncitori, şef atelier - minimum 2 ani vechime în muncã.

CAP. IV
Organizarea şi desfãşurarea concursului sau examenului

SECŢIUNEA 1
Comisiile de concurs sau examen

ART. 14
(1) În vederea organizãrii şi desfãşurãrii concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante, cu minimum 5 zile înainte de publicarea anunţului, prin act administrativ al conducãtorului autoritãţii ori instituţiei organizatoare a concursului, se constituie comisia de concurs, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor.
(2) Comisiile de concurs se alcãtuiesc dintr-un numãr impar de persoane, care trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele cerinţe:
a) cel puţin 2/3 dintre membrii comisiei au funcţia cel puţin egalã cu cea prevãzutã pentru postul scos la concurs;
b) au probitate moralã şi profesionalã;
c) nu se aflã sub efectul unei sancţiuni disciplinare, conform legii;
d) nu au calitatea de soţ, soţie, rudã sau afin pânã la gradul al patrulea inclusiv cu oricare dintre candidaţi;
e) membrul în comisie, soţul sau soţia, dupã caz, nu are relaţii ori interese cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi.
(3) Cel puţin unul dintre membrii fiecãrei comisii trebuie sã aibã pregãtire sau experienţã în domeniul funcţiei aferentã postului pentru care se organizeazã concurs sau examen.
(4) În cazul în care în unitatea organizatoare nu existã specialişti în domeniul de activitate al postului vacant, din comisii pot face parte persoane încadrate în unitãţi similare.
(5) Din comisia de concurs face parte în mod obligatoriu şeful compartimentului în care se aflã postul vacant pentru care se organizeazã concurs sau o persoanã desemnatã de acesta.
(6) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilã cu aceea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.
(7) Fiecare comisie de concurs, respectiv comisie de soluţionare a contestaţiilor, are un secretar, numit prin actul administrativ de numire a comisiei.
(8) Secretariatul comisiei de concurs şi secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor se asigurã, de regulã, de cãtre persoane din cadrul compartimentelor de resurse umane sau de cãtre persoane cu atribuţii în acest domeniu, prevãzute în fişa postului, din cadrul autoritãţii ori instituţiei publice organizatoare a concursului.
ART. 15
(1) Comisia de concurs are urmãtoarele atribuţii:
a) aprobã bibliografia şi, dupã caz, tematica de concurs;
b) cu cel puţin 3 zile lucrãtoare înainte de data publicãrii anunţului de concurs, stabileşte graficul de desfãşurare a concursului/examenului;
c) stabileşte tipul probelor şi durata acestora;
d) stabileşte criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale, în raport cu cerinţele postului, având în vedere principalele criterii prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul regulament;
e) stabileşte criteriul de departajare a concurenţilor, în cazul în care se obţine aceeaşi notã finalã;
f) având în vedere cerinţele înscrise în fişa postului scos la concurs, cu cel mult 24 de ore înainte de susţinerea fiecãrei probe elaboreazã subiectele/temele şi baremele de notare pentru fiecare probã de concurs sau examen:
g) acordã note pentru fiecare probã;
h) semneazã procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei dupã fiecare etapã de concurs, precum şi procesul-verbal final al concursului.
(2) În funcţie de gradul de dificultate şi de complexitate al subiectelor, comisia de concurs stabileşte durata fiecãrei probe, fãrã a depãşi limita maximã de 3 ore.
ART. 16
(1) Comisiile de soluţionare a contestaţiilor sunt formate dintr-un numãr impar de membri, dintre care cel puţin un specialist în domeniul de activitate aferent postului scos la concurs.
(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are urmãtoarele atribuţii:
a) soluţioneazã contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere formulate de candidaţi;
b) soluţioneazã contestaţiile cu privire la rezultatele probelor scrise.
(3) Hotãrârile comisiilor de soluţionare a contestaţiilor sunt definitive.
ART. 17
Secretarul comisiei de concurs are urmãtoarele atribuţii:
a) constituie şi gestioneazã dosarul de concurs;
b) realizeazã publicitatea concursului, în conformitate cu art. 7 şi 8;
c) primeşte dosarele de înscriere la concurs sau examen ale candidaţilor, precum şi eventualele contestaţii şi asigurã înregistrarea la registratura generalã a autoritãţii ori instituţiei, dupã caz;
d) verificã conformitatea fotocopiilor prezentate cu documentele originale, menţionând pe acestea, sub semnãturã, expresia "conform cu originalul";
e) redacteazã şi semneazã, alãturi de comisia de examinare, întreaga documentaţie privind activitatea specificã a acesteia;
f) asigurã îndeplinirea condiţiilor pentru desfãşurarea optimã a concursului/examenului - spaţii corespunzãtoare, papetãrie, biroticã şi alte elemente de logisticã necesare, multiplicarea subiectelor, supravegherea candidaţilor;
g) afişeazã graficul de desfãşurare a concursului şi orice alte informaţii în legãturã cu acesta;
h) informeazã eventualii candidaţi în legãturã cu desfãşurarea concursului/examenului;
i) redacteazã şi semneazã, alãturi de comisia de examinare, întreaga documentaţie privind activitatea specificã a acesteia;
j) transmite documentaţia pentru a fi întocmite actele necesare încadrãrii candidatului admis.
ART. 18
Secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor are urmãtoarele atribuţii:
a) primeşte contestaţiile depuse în termenul legal, pe care le prezintã comisiei de soluţionare;
b) informeazã secretarul comisiei de concurs în legãturã cu depunerea contestaţiilor şi îi solicitã documentaţia aferentã;
c) întocmeşte procesul-verbal care conţine hotãrârea comisiei de soluţionare a contestaţiilor, pe care o transmite secretarului comisiei de concurs;
d) afişeazã rezultatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
ART. 19
(1) Membrii comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor şi secretarii acestor comisii, înainte de exercitarea acestei calitãţi, vor da o declaraţie despre luarea la cunoştinţã a situaţiilor de incompatibilitate sau de conflict de interese prevãzute la art. 14 alin. (2) lit. c), d) şi e).
(2) În cazul în care se constatã cã unul dintre membri/secretari nu îndeplineşte condiţiile prevãzute la art. 14 alin. (2) lit. c), d) şi e), angajatorul va dispune mãsuri de înlocuire a acestuia.
ART. 20
Membrii comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor, precum şi secretarii acestora au obligaţia de a pãstra în deplinã securitate documentele şi de a asigura confidenţialitatea subiectelor stabilite pentru probele de concurs sau examen.
ART. 21
Divulgarea subiectelor, a grilelor de corectare, a planului de interviu, în întregime sau în pãrţi componente ale acestora, atrage pentru cei vinovaţi mãsuri disciplinare ori penale, dupã caz, stabilite conform prevederilor legale în vigoare.

SECŢIUNEA a 2-a
Documentaţia pentru concurs sau examen

ART. 22
Pentru fiecare concurs de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante unitatea organizatoare întocmeşte un dosar de concurs, compus din urmãtoarele documente:
a) documentele prin care au fost constituite comisiile;
b) copia anunţului publicat şi a celui afişat la sediul instituţiei, precum şi, eventual, a celui postat pe pagina de internet a autoritãţii sau instituţiei;
c) graficul desfãşurãrii concursului/examenului;
d) lucrãrile scrise ale candidaţilor;
e) procesele-verbale ale comisiei de concurs şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
f) fişele de notare ale comisiei de concurs şi, dupã caz, ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
g) contestaţiile, acolo unde este cazul.
ART. 23
(1) În vederea participãrii la concurs, fiecare candidat are obligaţia de a depune, în termenul comunicat prin anunţul de concurs, actele necesare pentru constituirea dosarului de înscriere la concurs, dupã cum urmeazã:
a) cererea de înscriere;
b) actul de identitate, în copie şi original pentru confirmare;
c) documentele care atestã nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului, în copie şi original pentru confirmare;
d) copia carnetului de muncã sau, dupã caz, adeverinţa care sã ateste activitatea desfãşuratã, vechimea în muncã, în meserie şi/sau în specialitate, însoţite de originale pentru confirmare;
e) certificatul de cazier judiciar;
f) adeverinţã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare, eliberatã în condiţiile legii.
(2) Candidaţii care au altã cetãţenie decât cea românã fac dovada îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs/examen prin documente originale însoţite de traducerile autorizate în limba românã; în cazul documentelor de studii obţinute în alte state, se va prezenta documentul care atestã echivalarea studiilor eliberat de autoritãţile abilitate.

SECŢIUNEA a 3-a
Selecţia dosarelor de înscriere la concurs sau examen

ART. 24
(1) Dosarele de înscriere la concurs sau examen se depun în maximum 10 zile lucrãtoare de la data afişãrii/publicãrii postului.
(2) Dosarele de înscriere la concurs sau examen sunt verificate de membrii comisiei de examinare în maximum 24 de ore de la data-limitã de depunere a acestora, termen în care rezultatul selecţiei se comunicã şi candidaţilor, prin afişare la sediul autoritãţii sau instituţiei organizatoare a concursului ori examenului.
(3) Rezultatul selectãrii dosarelor de înscriere se afişeazã în termenul menţionat la alin. (2), cu menţiunea "admis" sau, dupã caz, "respins", cu precizarea motivelor de respingere.
(4) Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, în maximum 24 de ore de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de cãtre comisia de examinare; nu se iau în considerare zilele nelucrãtoare.
(5) Contestaţiile cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor se soluţioneazã şi se afişeazã la sediul instituţiei organizatoare a concursului sau examenului, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere; nu se iau în considerare zilele nelucrãtoare.

SECŢIUNEA a 4-a
Elaborarea subiectelor pentru concurs sau examen

ART. 25
(1) În cazul în care concursul/examenul prevede probã scrisã, comisia de concurs elaboreazã subiectele şi baremurile de notare ţinând cont de urmãtoarele cerinţe:
a) sã fie formulate clar, precis şi în strictã concordanţã cu bibliografia şi, eventual, tematica afişate;
b) sã poatã fi rezolvate în timpul alocat probei respective;
c) sã aibã un grad de dificultate care sã permitã abordarea şi soluţionarea acestora.
(2) Proba scrisã poate consta în redactarea unei lucrãri şi/sau rezolvarea unor teste-grilã.
ART. 26
(1) În cazul în care concursul/examenul prevede interviu, comisia va stabili planul de interviu şi criteriile de evaluare.
(2) În afara subiectelor pe teme profesionale, interviul poate aborda şi alte elemente relevante privitoare la activitatea, rezultatele obţinute în muncã, comportamentul în situaţii-limitã ale candidatului şi proiecte profesionale de viitor, în situaţia în care va ocupa postul pentru care candideazã.
ART. 27
(1) În situaţia în care concursul/examenul prevede o probã practicã, aceasta se proiecteazã astfel încât sã se aprecieze cât mai corect potenţialul de utilizare în context profesional al acelor abilitãţi personale care sunt indispensabile realizãrii atribuţiilor postului.
(2) În funcţie de atribuţiile postului scos la concurs, proba practicã poate consta, între altele, în demonstrarea abilitãţilor de lucru la calculator sau de utilizare a unor programe informatice, a cunoaşterii unei limbi strãine ori altele similare.

SECŢIUNEA a 5-a
Desfãşurarea concursului sau examenului

ART. 28
(1) Concursurile pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante pot parcurge mai multe etape, dupã cum urmeazã:
a) etapa I - selecţia dosarelor de înscriere;
b) etapa a II-a - verificarea cunoştinţelor sau aptitudinilor, dupã caz, necesare îndeplinirii atribuţiilor postului.
(2) Se pot prezenta la etapa a II-a numai candidaţii declaraţi admişi la etapa I.
(3) În cazul în care etapa a II-a este constituitã din mai multe probe, candidatul poate participa la proba urmãtoare numai în condiţiile promovãrii probei anterioare.
(4) Desfãşurarea etapelor de concurs se planificã în zilele lucrãtoare, la un interval de minimum 48 de ore între ele, dar nu mai mult de 72 de ore.
ART. 29
(1) În cadrul probei scrise, lucrãrile se sigileazã, înainte de comunicarea subiectelor, de cãtre candidaţi în prezenţa preşedintelui comisiei, dupã care se aplicã ştampila unitãţii organizatoare.
(2) Din momentul comunicãrii subiectelor niciun candidat nu mai poate intra în salã şi niciun candidat nu mai poate pãrãsi sala decât dacã predã lucrarea şi semneazã de predarea acesteia.
ART. 30
(1) Membrii comisiei de examinare noteazã fiecare probã obligatorie cu note de la 1 la 10.
(2) Nota finalã reprezintã media aritmeticã a notelor obţinute la probele obligatorii.
(3) Pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie sã obţinã minimum nota 5 la fiecare probã de examinare şi minimum 7 nota finalã.
(4) Nota finalã se afişeazã la sediul autoritãţii sau instituţiei în termen de cel mult 3 zile calendaristice de la finalizarea ultimei probe sau a contestaţiilor, dupã caz.
(5) Este declarat admis candidatul care a obţinut cea mai mare notã finalã.
ART. 31
Fişele de notare, semnate de membrii comisiei, precum şi lucrãrile sunt predate secretarului comisiei de concurs, care întocmeşte un tabel centralizator cuprinzând numele candidaţilor şi notele obţinute de aceştia, în ordine descrescãtoare.

SECŢIUNEA a 6-a
Soluţionarea contestaţiilor

ART. 32
(1) Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la probele scrise pot depune contestaţie la secretariatul comisiei de concurs, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor; la stabilirea termenului de depunere a contestaţiei se iau în considerare numai zilele lucrãtoare.
(2) La expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, secretarul comisiei de concurs predã secretarului comisiei de soluţionare a contestaţiilor, în vederea soluţionãrii, contestaţiile depuse.
(3) Candidaţii pot contesta numai notele obţinute la propriile lucrãri.
(4) Nu pot fi contestate rezultatele obţinute la probele practice sau la interviuri.
(5) Contestaţiile se soluţioneazã în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a acestora; la stabilirea termenului de soluţionare a contestaţiei se iau în considerare numai zilele lucrãtoare.
ART. 33
(1) Nota acordatã iniţial se modificã, prin creştere sau prin descreştere, dacã între aceasta şi nota acordatã de comisia de soluţionare a contestaţiilor se constatã o diferenţã de cel puţin un punct. Dacã diferenţa dintre cele douã note este mai micã de un punct, nota iniţialã rãmâne neschimbatã.
(2) Nota acordatã dupã contestaţii rãmâne definitivã.
ART. 34
(1) Hotãrârile comisiei de soluţionare a contestaţiilor se consemneazã într-un proces-verbal întocmit de secretarul comisiei şi semnat de preşedintele şi membrii acesteia.
(2) Rezultatele la contestaţii se comunicã candidaţilor, prin afişare la sediul unitãţii organizatoare.

SECŢIUNEA a 7-a
Finalizarea concursului sau examenului

ART. 35
Dupã expirarea termenului de depunere a contestaţiilor sau, dupã caz, dupã rezolvarea contestaţiilor, se întocmeşte tabelul cu clasificarea finalã a candidaţilor în ordinea descrescãtoare a notelor finale. În dreptul fiecãrui candidat se scrie nota finalã obţinutã şi menţiunea: "admis", "respins", "neprezentat", "eliminat din concurs/examen", dupã caz.
ART. 36
(1) Candidatul declarat "admis" la concurs se prezintã la post în termen de maximum 15 zile lucrãtoare de la data afişãrii rezultatului concursului.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în urma formulãrii unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat "admis" la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrãtoare de la afişarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, dar nu mai mult de 30 de zile lucrãtoare de la data afişãrii rezultatului concursului.
(3) În cazul neprezentãrii la post la termenul stabilit a candidatului declarat admis, conducãtorul autoritãţii sau instituţiei organizatoare poate comunica în scris candidatului care a obţinut nota finalã imediat inferioarã şi care îndeplineşte condiţiile pentru a fi declarat admis posibilitatea de a ocupa postul respectiv; în aceastã situaţie termenul de prezentare la post este de maximum 15 zile lucrãtoare de la data comunicãrii.
(4) Candidaţii declaraţi respinşi la concurs nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în cadrul autoritãţii sau instituţiei organizatoare.


ANEXĂ
-----
la regulament
-------------


PRINCIPALELE CRITERII DE EVALUARE
a performanţelor individuale în cazul ocupãrii prin concurs
sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante

I. Pentru funcţiile contractuale de conducere
1. Cunoştinţe teoretice necesare
2. Capacitatea de organizare, planificare, coordonare
3. Responsabilitate în luarea deciziilor
4. Capacitate de analizã şi sintezã
II. Pentru funcţiile contractuale de execuţie
1. Cunoştinţe teoretice necesare şi/sau abilitãţi practice necesare
2. Aptitudini şi calitãţi necesare exercitãrii funcţiei, care vor fi stabilite de cãtre comisia de concurs în funcţie de specificul postului
3. Experienţa profesionalã necesarã exercitãrii funcţiei

NOTĂ:
În funcţie de specificul postului, comisia de concurs poate stabili şi alte criterii.

--------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016