Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din regulament noiembrie 2010 Twitter Facebook

Acte regulament noiembrie 2010

Monitorul Oficial 796 din 29 Noiembrie 2010 (M. Of. 796/2010)

REGULAMENT din 22 noiembrie 2010 de organizare si functionare a Directiei generale pentru relatia cu comunitatile locale EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 29 noiembrie 2010

Cap. idispoziţii generaleart. 1direcţia generalã pentru relaţia cu comunitãţile locale, denumitã în continuare direcţia generalã, funcţioneazã în baza ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului administraţiei şi internelor, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 15/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi a prevederilor hotãrârii guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatoricã şi efectivele ministerului administraţiei şi internelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.art. 2exercitarea atribuţiilor în cadrul direcţiei generale, pentru domeniile sale de competenţã, este reglementatã de prevederile prezentului regulament.art. 3direcţia generalã este o structurã specializatã a aparatului central al ministerului administraţiei şi internelor, fãrã personalitate juridicã, ...

Monitorul Oficial 798 din 29 Noiembrie 2010 (M. Of. 798/2010)

REGULAMENT din 18 noiembrie 2010 privind organizarea si desfasurarea concursurilor sau examenelor pentru ocuparea posturilor vacante ori temporar vacante corespunzatoare functiilor contractuale din aparatul propriu al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, precum si din cadrul unitatilor care functioneaza in subordinea acestuia EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 29 noiembrie 2010

Cap. idispoziţii generaleart. 1prezentul regulament stabileşte modalitatea de organizare şi desfãşurare a concursurilor sau examenelor pentru ocuparea posturilor vacante ori temporar vacante corespunzãtoare funcţiilor contractuale din cadrul aparatului propriu al ministerului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, precum şi din cadrul unitãţilor care funcţioneazã în subordinea ministerului.art. 2(1) angajarea personalului contractual în cadrul aparatului propriu al ministerului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, precum şi din cadrul unitãţilor care funcţioneazã în subordinea ministerului pe funcţii vacante sau temporar vacante, se face prin concurs ori examen, în urma cãruia candidaţii declaraţi admişi încheie, în condiţiile legii, contracte individuale de muncã pe ...

Monitorul Oficial 797 din 29 Noiembrie 2010 (M. Of. 797/2010)

REGULAMENT nr. 27 din 16 noiembrie 2010 privind supravegherea electronica prin raportari EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 29 noiembrie 2010

 cap.i dispoziţii generaleart. 1 prezentul regulament stabileşte procedura de transmitere electronicã a raportãrilor de cãtre entitãţile reglementate şi supravegheate de comisia naţionalã a valorilor mobiliare (c.n.v.m.).art. 2 În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:a) destinatar este c.n.v.m., cãtre care entitãţile aflate sub incidenţa legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificãrile şi completãrile ulterioare (legea nr. 297/2004) sau a ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 227/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare (oug nr. 99/2006), au obligaţia de ...

Monitorul Oficial 776 din 19 Noiembrie 2010 (M. Of. 776/2010)

REGULAMENT din 13 octombrie 2010 de organizare si functionare a Centrului national de excelenta Reghin pentru pregatirea elevelor si elevilor la disciplina dans sportiv EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 19 noiembrie 2010

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) centrul naţional de excelenţã reghin pentru pregãtirea elevelor şi elevilor la disciplina dans sportiv, denumit în continuare c.n.e. reghin, este unitate sportivã fãrã personalitate juridicã, specializatã în pregãtirea şi perfecţionarea elevelor şi elevilor pe categorii şi grupe de vârstã în dansul sportiv de performanţã.(2) c.n.e. reghin îşi desfãşoarã activitatea în cadrul gimnaziului de stat "mirona", structurã a gimnaziului de stat "augustin maior" din reghin.art. 2scopul c.n.e. reghin este selecţia, pregãtirea şi perfecţionarea elevelor şi elevilor cu abilitãţi deosebite pentru dansul sportiv de înaltã performanţã, în vederea promovãrii lor în loturile naţionale. În paralel, se urmãreşte pregãtirea ...

Monitorul Oficial 751 din 10 Noiembrie 2010 (M. Of. 751/2010)

REGULAMENT din 12 octombrie 2010 privind conditiile de participare, organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea, prin avansare in functie, trecerea agentilor in corpul ofiterilor si din sursa externa, a posturilor vacante de functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010

Cap. idispoziţii generaleart. 1prezentul regulament stabileşte condiţiile de participare, organizare şi desfãşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.art. 2(1) posturile vacante de director general, director general adjunct şi director de direcţie în cadrul administraţiei naţionale a penitenciarelor, precum şi de director de unitate penitenciarã sunt scoase la concurs prin ordin al ministrului justiţiei. pentru posturile de director general adjunct şi director de direcţie în cadrul administraţiei naţionale a penitenciarelor, precum şi de director de unitate penitenciarã este necesarã propunerea directorului general al administraţiei naţionale a penitenciarelor.(2) posturile vacante de funcţionar ...

Monitorul Oficial 746 din 09 Noiembrie 2010 (M. Of. 746/2010)

REGULAMENT din 3 noiembrie 2010 privind definitivarea in functie si promovarea in grade profesionale a personalului de probatiune EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 9 noiembrie 2010

Cap. idefinitivarea în funcţie a personalului din serviciile de probaţiuneart. 1definitivarea în funcţie a consilierilor de probaţiune debutanţi se face pe bazã de examen, în raport cu vechimea în probaţiune, precum şi cu rezultatele obţinute în urma susţinerii examenului de definitivare.art. 2se pot înscrie la examenul de definitivare în funcţie consilierii de probaţiune debutanţi care împlinesc stagiul efectiv pânã în ziua de susţinere a examenului de definitivare, inclusiv.art. 3data, locul, precum şi tematica examenului de definitivare în funcţie, actele necesare înscrierii şi termenul de depunere a acestora se publicã pe pagina electronicã a ministerului justiţiei şi se afişeazã la sediul ...

Monitorul Oficial 736 din 04 Noiembrie 2010 (M. Of. 736/2010)

REGULAMENT din 1 noiembrie 2010 privind organizarea si desfasurarea concursurilor sau examenelor de ocupare a posturilor vacante ori temporar vacante corespunzatoare functiilor contractuale din aparatul propriu al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 4 noiembrie 2010

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) angajarea personalului contractual în cadrul aparatului propriu al ministerului dezvoltãrii regionale şi turismului, denumit în continuare minister, pe posturi vacante sau temporar vacante corespunzãtoare funcţiilor contractuale se face prin concurs sau examen, dupã caz. (2) la concursurile organizate pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante sau temporar vacante pot participa atât persoane care îşi desfãşoarã activitatea în cadrul ministerului, cât şi persoane din afara ministerului care îndeplinesc condiţiile generale şi specifice stabilite. (3) În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupãrii unui post vacant sau temporar vacant se prezintã un singur candidat, încadrarea în muncã se face ...

Monitorul Oficial 733 din 03 Noiembrie 2010 (M. Of. 733/2010)

REGULAMENT din 6 octombrie 2010 privind organizarea si desfasurarea concursului sau examenului pentru ocuparea posturilor vacante ori temporar vacante si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la promovarea si avansarea prin examen a personalului contractual din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, precum si din institutiile publice din subordinea acestuia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 3 noiembrie 2010

Cap. i activitãţi premergãtoare desfãşurãrii concursului sau examenului art. 1 (1) În scopul organizãrii şi desfãşurãrii concursului sau examenului, compartimentele din cadrul instituţiei publice în a cãror structurã se gãsesc posturile vacante ori temporar vacante au obligaţia sã solicite avizul consultativ al compartimentului resurse umane şi aprobarea conducãtorului instituţiei publice cu cel puţin 20 de zile înainte de data susţinerii concursului sau examenului. (2) solicitarea trebuie sã cuprindã urmãtoarele: a) posturile vacante sau temporar vacante pentru ocuparea cãrora se organizeazã concursul ori examenul, condiţiile de participare, alte condiţii specifice prevãzute în fişa postului aferentã postului vacant sau temporar vacant; b) bibliografia şi tematica stabilite de cãtre ...

Monitorul Oficial 730 din 02 Noiembrie 2010 (M. Of. 730/2010)

REGULAMENT din 20 octombrie 2010 de desfasurare a lucrarilor Colegiului Ministerului Justitiei EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 2 noiembrie 2010

Art. 1 (1) pe lângã ministrul justiţiei funcţioneazã, ca organ consultativ, colegiul ministerului justiţiei, denumit în continuare colegiul ministerului. (2) colegiul ministerului are în componenţa sa secretarii de stat, subsecretarul de stat, secretarul general, secretarul general adjunct, consilierii ministrului şi conducãtorii tuturor compartimentelor din ministerul justiţiei. (3) ministrul justiţiei poate dispune ca la lucrãrile colegiului ministerului sã participe şi conducãtorii unitãţilor subordonate ministerului justiţiei, precum şi alte persoane, atunci când, în opinia sa, situaţia o impune. art. 2 secretariatul şedinţelor colegiului ministerului este asigurat de cãtre un consilier al ministrului justiţiei, desemnat de cãtre acesta. art. 3 (1) colegiul ministerului se întruneşte ori de câte ori este ...

Monitorul Oficial 725 din 01 Noiembrie 2010 (M. Of. 725/2010)

REGULAMENT nr. 12 din 30 septembrie 2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordarii standard EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 1 noiembrie 2010

Art. i regulamentul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordãrii standard, aprobat prin ordinul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 11/108/2006, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.033 şi 1.033 bis din 27 decembrie 2006, cu completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. la articolul 2, alineatul (6) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "(6) semnificaţia expresiei grup de clienţi aflaţi în legãturã este cea prevãzutã de regulamentul ...

REGULAMENT nr. 14 din 30 septembrie 2010 privind expunerile mari ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 1 noiembrie 2010

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) prezentul regulament stabileşte modul în care se realizeazã monitorizarea, raportarea şi supravegherea expunerilor mari. (2) prezentul regulament se aplicã instituţiilor de credit, persoane juridice române şi sucursalelor din românia ale instituţiilor de credit din state terţe. (3) casele centrale sunt responsabile pentru reglementarea cadrului general aferent expunerilor mari ale cooperativelor de credit din cadrul reţelelor cooperatiste. reglementãrile emise vor avea în vedere prevederile prezentului regulament în ceea ce priveşte expunerile mari ale cooperativelor de credit şi nu vor putea stabili cerinţe mai puţin restrictive decât cele prevãzute de acesta. În acest sens reglementãrile emise de casa ...

REGULAMENT nr. 19 din 8 octombrie 2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordarii standard EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 1 noiembrie 2010

Art. i regulamentul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordãrii standard, aprobat prin ordinul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 11/108/2006, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.033 şi 1.033 bis din 27 decembrie 2006, cu completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. la articolul 2, alineatul (6) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "(6) semnificaţia expresiei grup de clienţi aflaţi în legãturã este cea prevãzutã de ...

REGULAMENT nr. 24 din 25 octombrie 2010 privind expunerile mari ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 1 noiembrie 2010

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) prezentul regulament stabileşte modul în care se realizeazã monitorizarea, raportarea şi supravegherea expunerilor mari. (2) prezentul regulament se aplicã instituţiilor de credit, persoane juridice române şi sucursalelor din românia ale instituţiilor de credit din state terţe. (3) casele centrale sunt responsabile pentru reglementarea cadrului general aferent expunerilor mari ale cooperativelor de credit din cadrul reţelelor cooperatiste. reglementãrile emise vor avea în vedere prevederile prezentului regulament în ceea ce priveşte expunerile mari ale cooperativelor de credit şi nu vor putea stabili cerinţe mai puţin restrictive decât cele prevãzute de acesta. În acest sens reglementãrile emise de casa ...

Monitorul Oficial 726 din 01 Noiembrie 2010 (M. Of. 726/2010)

REGULAMENT nr. 18 din 30 septembrie 2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si pozitiilor din securitizare EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 1 noiembrie 2010

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) prezentul regulament stabileşte metodologia de determinare a valorilor ponderate la risc ale expunerilor care fac obiectul securitizãrii, denumite pe parcursul prezentului regulament expuneri securitizate, şi ale poziţiilor din securitizare, în vederea calculãrii cerinţelor minime de capital pentru riscul de credit şi, dupã caz, riscul de diminuare a valorii creanţei potrivit prevederilor regulamentului bnr - cnvm nr. 13/18/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. (2) prezentul regulament se aplicã instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi sucursalelor din românia ale instituţiilor de credit ...

REGULAMENT nr. 23 din 30 septembrie 2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 1 noiembrie 2010

Art. i regulamentul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii, aprobat prin ordinul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 10/107/2006, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.033 şi 1.033 bis din 27 decembrie 2006, cu completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. la articolul 2, litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "a) pentru riscul de credit şi riscul de diminuare a valorii creanţei aferente întregii activitãţi, ...

REGULAMENT nr. 16 din 8 octombrie 2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si pozitiilor din securitizare EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 1 noiembrie 2010

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) prezentul regulament stabileşte metodologia de determinare a valorilor ponderate la risc ale expunerilor care fac obiectul securitizãrii, denumite pe parcursul prezentului regulament expuneri securitizate, şi ale poziţiilor din securitizare, în vederea calculãrii cerinţelor minime de capital pentru riscul de credit şi, dupã caz, riscul de diminuare a valorii creanţei potrivit prevederilor regulamentului bnr - cnvm nr. 13/18/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. (2) prezentul regulament se aplicã instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi sucursalelor din românia ale instituţiilor de credit ...

REGULAMENT nr. 21 din 8 octombrie 2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 1 noiembrie 2010

Art. i regulamentul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii, aprobat prin ordinul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 10/107/2006, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.033 şi 1.033 bis din 27 decembrie 2006, cu completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. la articolul 2, litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "a) pentru riscul de credit şi riscul de diminuare a valorii creanţei aferente întregii activitãţi, ...

Monitorul Oficial 725 din 01 Noiembrie 2010 (M. Of. 725/2010)

REGULAMENTUL nr. 13 din 30 septembrie 2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 1 noiembrie 2010

Art. i regulamentul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordãrii bazate pe modele interne de rating, aprobat prin ordinul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 12/109/2006, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.033 şi 1.033 bis din 27 decembrie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. la articolul 1, alineatul (10) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "(10) termenii şi expresiile «securitizare» şi ...

REGULAMENTUL nr. 15 din 30 septembrie 2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 1 noiembrie 2010

Art. i regulamentul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, aprobat prin ordinul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 15/112/2006, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.034 şi 1.034 bis din 27 decembrie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. la articolul 2, alineatele (2) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins: "(2) termenii şi expresiile: securitizare, poziţie din securitizare, iniţiator, îmbunãtãţire a calitãţii creditului ...

REGULAMENT nr. 20 din 8 octombrie 2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 1 noiembrie 2010

Art. i regulamentul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordãrii bazate pe modele interne de rating, aprobat prin ordinul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 12/109/2006, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.033 şi 1.033 bis din 27 decembrie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. la articolul 1, alineatul (10) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "(10) termenii şi expresiile «securitizare» şi ...

REGULAMENT nr. 18 din 8 octombrie 2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 1 noiembrie 2010

Art. i regulamentul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, aprobat prin ordinul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 15/112/2006, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.034 şi 1.034 bis din 27 decembrie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. la articolul 2, alineatele (2) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins: "(2) termenii şi expresiile: securitizare, poziţie din securitizare, iniţiator, îmbunãtãţire a calitãţii creditului ...

Monitorul Oficial 726 din 01 Noiembrie 2010 (M. Of. 726/2010)

REGULAMENT nr. 19 din 30 septembrie 2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 1 noiembrie 2010

Art. i regulamentul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii, aprobat prin ordinul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 19/116/2006, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.035 şi 1.035 bis din 28 decembrie 2006, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. la articolul 2 alineatul (1), dupã teza a v-a, se introduce o nouã tezã, teza a vi-a, cu urmãtorul cuprins: "expresia instituţie externã de evaluare a creditului nominalizatã are semnificaţia prevãzutã de regulamentul ...

REGULAMENT nr. 23 din 18 octombrie 2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 1 noiembrie 2010

Art. i regulamentul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii, aprobat prin ordinul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 19/116/2006, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.035 şi 1.035 bis din 28 decembrie 2006, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. la articolul 2 alineatul (1), dupã teza a v-a, se introduce o nouã tezã, teza a vi-a, cu urmãtorul cuprins: "expresia instituţie externã de evaluare a creditului nominalizatã are semnificaţia prevãzutã de regulamentul ...

REGULAMENT nr. 20 din 30 septembrie 2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea si tratamentul riscurilor, precum si criteriile tehnice utilizate de autoritatile competente pentru verificarea si evaluarea acestora EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 1 noiembrie 2010

Art. i regulamentul nr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea şi tratamentul riscurilor, precum şi criteriile tehnice utilizate de autoritãţile competente pentru verificarea şi evaluarea acestora, aprobat prin ordinul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 20/117/2006, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.035 şi 1.035 bis din 28 decembrie 2006, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. la articolul 9, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "art. 9. - (1) instituţiile de credit trebuie sã evalueze şi sã trateze prin politici şi proceduri adecvate riscurile care decurg ...

REGULAMENT nr. 25 din 25 octombrie 2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea si tratamentul riscurilor, precum si criteriile tehnice utilizate de autoritatile competente pentru verificarea si evaluarea acestora EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 1 noiembrie 2010

Art. i regulamentul nr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea şi tratamentul riscurilor, precum şi criteriile tehnice utilizate de autoritãţile competente pentru verificarea şi evaluarea acestora, aprobat prin ordinul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 20/117/2006, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.035 şi 1.035 bis din 28 decembrie 2006, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. la articolul 9, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "art. 9. - (1) instituţiile de credit trebuie sã evalueze şi sã trateze prin politici şi proceduri adecvate riscurile care decurg ...

REGULAMENT nr. 21 din 30 septembrie 2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerintele de publicare pentru institutiile de credit si firmele de investitii EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 1 noiembrie 2010

Art. i regulamentul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerinţele de publicare pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii, aprobat prin ordinul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 22/119/2006, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.035 şi 1.035 bis din 28 decembrie 2006, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. titlul regulamentului va avea urmãtorul cuprins: "regulamentul nr. 25/30/2006 privind cerinţele de transparenţã şi de publicare pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii" 2. la articolul 6, literele b), c) şi d) se ...

Monitorul Oficial 725 din 01 Noiembrie 2010 (M. Of. 725/2010)

REGULAMENTUL nr. 17 din 30 septembrie 2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei in cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzactiilor de rascumparare, al operatiunilor de dare/luare de titluri/marfuri cu imprumut, al tranzactiilor cu termen lung de decontare si al tranzactiilor de creditare in marja EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 1 noiembrie 2010

Art. i regulamentul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de rãscumpãrare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mãrfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjã, aprobat prin ordinul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 17/114/2006, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.034 şi 1.034 bis din 27 decembrie 2006, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. la articolul 2, alineatul (3) ...

REGULAMENT nr. 15 din 8 octombrie 2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei in cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzactiilor de rascumparare, al operatiunilor de dare/luare de titluri/marfuri cu imprumut, al tranzactiilor cu termen lung de decontare si al tranzactiilor de creditare in marja EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 1 noiembrie 2010

Art. i regulamentul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de rãscumpãrare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mãrfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjã, aprobat prin ordinul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 17/114/2006, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.034 şi 1.034 bis din 27 decembrie 2006, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. la articolul 2, alineatul (3) ...

Monitorul Oficial 726 din 01 Noiembrie 2010 (M. Of. 726/2010)

REGULAMENT nr. 26 din 25 octombrie 2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerintele de publicare pentru institutiile de credit si firmele de investitii EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 1 noiembrie 2010

Art. i regulamentul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerinţele de publicare pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii, aprobat prin ordinul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 22/119/2006, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.035 şi 1.035 bis din 28 decembrie 2006, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. titlul regulamentului va avea urmãtorul cuprins: "regulamentul nr. 25/30/2006 privind cerinţele de transparenţã şi de publicare pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii" 2. la articolul 6, literele b), c) şi d) se ...

Monitorul Oficial 725 din 01 Noiembrie 2010 (M. Of. 725/2010)

REGULAMENTUL nr. 16 din 30 septembrie 2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de institutiile de credit si firmele de investitii EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 1 noiembrie 2010

Art. i regulamentul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii, aprobat prin ordinul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 16/113/2006, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i. nr. 1.034 şi 1.034 bis din 27 decembrie 2006, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:1. la articolul 1, alineatele (1) şi (2) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:"art. 1. - (1) prezentul regulament se aplicã instituţiilor de credit, persoane juridice ...

REGULAMENT nr. 17 din 8 octombrie 2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de institutiile de credit si firmele de investitii EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 1 noiembrie 2010

Art. i regulamentul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii, aprobat prin ordinul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 16/113/2006, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i. nr. 1.034 şi 1.034 bis din 27 decembrie 2006, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:1. la articolul 1, alineatele (1) şi (2) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:"art. 1. - (1) prezentul regulament se aplicã instituţiilor de credit, persoane juridice ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016