Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 1 noiembrie 2010  privind organizarea si desfasurarea concursurilor sau examenelor de ocupare a posturilor vacante ori temporar vacante corespunzatoare functiilor contractuale din aparatul propriu al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 1 noiembrie 2010 privind organizarea si desfasurarea concursurilor sau examenelor de ocupare a posturilor vacante ori temporar vacante corespunzatoare functiilor contractuale din aparatul propriu al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 4 noiembrie 2010

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Angajarea personalului contractual în cadrul aparatului propriu al Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, denumit în continuare minister, pe posturi vacante sau temporar vacante corespunzãtoare funcţiilor contractuale se face prin concurs sau examen, dupã caz.
    (2) La concursurile organizate pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante sau temporar vacante pot participa atât persoane care îşi desfãşoarã activitatea în cadrul ministerului, cât şi persoane din afara ministerului care îndeplinesc condiţiile generale şi specifice stabilite.
    (3) În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupãrii unui post vacant sau temporar vacant se prezintã un singur candidat, încadrarea în muncã se face prin examen.
    ART. 2
    (1) Prezentul regulament stabileşte modalitatea de organizare şi desfãşurare a concursurilor sau examenelor, dupã caz, pentru ocuparea posturilor vacante ori temporar vacante corespunzãtoare funcţiilor contractuale din cadrul aparatului propriu al ministerului.
    (2) Sunt exceptate de la prevederile prezentului regulament persoanele care urmeazã sã ocupe funcţii corespunzãtoare personalului contractual la cabinetele demnitarilor.

    CAP. II
    Organizarea concursului sau examenului

    SECŢIUNEA 1
    Etape preliminare în organizarea concursului sau examenului

    ART. 3
    Posturile vacante/temporar vacante prevãzute în statul de funcţii al ministerului vor fi scoase la concurs, luându-se în considerare urmãtoarele criterii:
    a) necesitãţile de personal identificate în mod obiectiv, eventual pe baza analizei încãrcãrii cu sarcini a personalului;
    b) alocaţiile bugetare aprobate pentru cheltuielile de personal pentru anul în curs;
    c) alte criterii considerate relevante în anumite situaţii care nu pot fi prevãzute.
    ART. 4
    (1) Compartimentele de specialitate vor transmite Direcţiei resurse umane, sub forma unui memorandum intern, solicitarea motivatã de scoatere a posturilor vacante sau temporar vacante la concurs.
    (2) La solicitarea prevãzutã la alin. (1) se vor anexa, în mod obligatoriu, condiţiile specifice, bibliografia şi, dacã este cazul, tematica necesare în vederea ocupãrii postului, precum şi fişa-cadru a postului.
    (3) Dacã se considerã necesar, Direcţia resurse umane poate solicita transmiterea unei analize actualizate privind gradul de încãrcare cu sarcini a personalului din compartimentul respectiv.
    ART. 5
    Direcţia resurse umane va centraliza solicitãrile primite, va verifica existenţa posturilor vacante/temporar vacante, conformitatea cu prevederile prezentului regulament şi cu alte acte normative specifice şi va transmite ordonatorului principal de credite spre aprobare propunerea de organizare a concursului.
    ART. 6
    Dupã aprobarea de cãtre ordonatorul principal de credite a scoaterii la concurs a unor posturi vacante/temporar vacante, Direcţia resurse umane va demara procedurile necesare organizãrii concursului.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Publicitatea concursului sau examenului

    ART. 7
    Anunţurile privind posturile pentru care se organizeazã concurs se aduc la cunoştinţa publicului, prin grija Direcţiei resurse umane, cu cel puţin 15 zile înainte de data desfãşurãrii concursului/examenului, prin afişarea anunţului la sediul ministerului şi pe pagina de internet a instituţiei şi, dacã se considerã necesar, prin publicarea într-un cotidian de largã circulaţie.
    ART. 8
    (1) Anunţul prevãzut la art. 7 va conţine obligatoriu urmãtoarele elemente:
    a) denumirea posturilor pentru care se organizeazã concursul, precum şi a compartimentului/compartimentelor din care fac parte;
    b) locul desfãşurãrii concursului;
    c) condiţiile generale de participare la concurs stabilite de prezentul regulament;
    d) condiţiile specifice de participare la concurs stabilite potrivit fişei postului şi altor acte normative relevante;
    e) probele de concurs, data şi ora susţinerii acestora;
    f) nota minimã necesarã promovãrii probelor de concurs;
    g) documentele necesare înscrierii la concurs;
    h) locul şi data pânã la care se pot depune dosarele de înscriere la concurs;
    i) datele de contact la care se pot obţine informaţii suplimentare referitoare la desfãşurarea concursului;
    j) bibliografia şi, dupã caz, tematica aferente posturilor scoase la concurs.
    (2) Anunţul publicat în presa scrisã poate conţine numai elementele prevãzute la alin. (1) lit. a), h) şi i), însã va cuprinde, în mod obligatoriu, şi precizarea potrivit cãreia documentele necesare înscrierii la concurs, condiţiile generale şi specifice, tematica şi, dupã caz, bibliografia sunt afişate la sediul ministerului din str. Apolodor nr. 17, latura nord, sectorul 5, Bucureşti, şi pe site-ul ministerului www.mdrt.ro
    ART. 9
    Modificãrile intervenite în desfãşurarea concursului sau examenului vor fi comunicate candidaţilor prin aceleaşi mijloace prin care s-a fãcut publicitatea concursului.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Condiţii generale şi specifice pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante

    ART. 10
    (1) În vederea participãrii la concurs/examen pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant, candidaţii trebuie sã îndeplineascã cumulativ urmãtoarele condiţii generale:
    a) sã aibã cetãţenia românã sau cetãţenia unui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European, potrivit legii;
    b) sã nu aibã antecedente penale, cu excepţia cazului în care a intervenit reabilitarea;
    c) sã aibã o stare de sãnãtate corespunzãtoare exercitãrii funcţiei, certificatã conform legii;
    d) sã aibã capacitate deplinã de exerciţiu;
    e) sã cunoascã limba românã, scris şi vorbit;
    f) sã nu fie incompatibili cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), în situaţii excepţionale, conducerea ministerului poate decide, de la caz la caz, angajarea unor specialişti, cetãţeni ai altor state decât cele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, în condiţiile legii.
    ART. 11
    (1) Condiţiile specifice elaborate de conducãtorul compartimentului în care se aflã postul vacant ori temporar vacant pe baza cerinţelor cuprinse în fişa postului vizeazã urmãtoarele:
    a) studiile de specialitate;
    b) perfecţionãrile/specializãrile;
    c) vechimea în muncã/vechimea în specialitatea studiilor;
    d) cunoştinţele de limbi strãine;
    e) cunoştinţele de operare pe calculator;
    f) abilitãţile şi aptitudinile corespunzãtoare postului;
    g) alte cerinţe specifice postului respectiv.
    (2) Stabilirea condiţiilor specifice pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant se va face cu respectarea legislaţiei în vigoare aplicabile, a principiilor egalitãţii de şanse, nediscriminãrii şi competenţei profesionale.
    (3) La cererea expresã a candidatului, angajatorul poate furniza informaţii suplimentare referitoare la clauzele generale care urmeazã sã fie înscrise în contractele individuale de muncã, prin punerea la dispoziţie a unui model-tip de contract individual de muncã şi/sau a unui model de fişã de post aferentã postului pentru care candideazã.
    ART. 12
    Nivelul studiilor pentru posturile vacante/temporar vacante se stabileşte în concordanţã cu prevederile legii şi cerinţele specifice postului, în principal dintre cele prezentate mai jos:
    a) studii universitare de licenţã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenţã sau echivalentã;
    b) studii superioare de scurtã duratã, absolvite cu diplomã;
    c) studii postliceale, absolvite cu diplomã de absolvire/ certificat de competenţe profesionale;
    d) studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomã de bacalaureat;
    e) alte studii.
    ART. 13
    În funcţie de competenţele necesare pentru exercitarea atribuţiilor specifice postului vacant/temporar vacant, natura studiilor necesare se stabileşte de cãtre conducãtorul compartimentului din care face parte postul, cu respectarea reglementãrilor legale specifice funcţiei scoase la concurs, precum şi, dacã este cazul, a nomenclatoarelor domeniilor şi specializãrilor din învãţãmântul universitar de lungã şi scurtã duratã.
    ART. 14
    (1) Condiţiile minime de vechime pentru participarea la concursul organizat în vederea ocupãrii funcţiilor contractuale, care nu sunt reglementate prin alte acte normative cu caracter specific, pentru care sunt necesare studii superioare se stabilesc, în general, dupã cum urmeazã:
    a) minimum un an, pentru ocuparea funcţiilor contractuale de grad imediat superior celui de debutant;
    b) minimum 3 ani, pentru fiecare dintre gradele superioare celui prevãzut la lit. a).
    (2) Condiţiile minime de vechime în muncã pentru participarea la concursul organizat în vederea ocupãrii funcţiilor contractuale pentru care sunt necesare studii medii şi care nu sunt reglementate prin alte acte normative cu caracter specific se stabilesc dupã cum urmeazã:
    a) minimum 6 luni, pentru ocuparea funcţiilor contractuale de grad imediat superior celui de debutant;
    b) minimum 3 ani, pentru fiecare dintre gradele superioare celui prevãzut la lit. a).
    (3) Condiţiile minime de vechime pentru concursurile organizate în vederea ocupãrii funcţiei de consilier pentru afaceri europene vor fi stabilite de conducãtorii compartimentelor, respectând prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 272/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi prevederile <>Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitarã a personalului plãtit din fonduri publice, cu modificãrile ulterioare.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Comisiile de concurs/examinare şi comisiile de soluţionare a contestaţiilor

    ART. 15
    (1) În vederea organizãrii şi desfãşurãrii concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante, cu minimum 5 zile înaintea desfãşurãrii concursului, prin ordin al ministrului dezvoltãrii regionale şi turismului, se constituie comisia de concurs/examinare, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor.
    (2) Comisiile de concurs/examinare vor avea în componenţã un numãr de 5 membri, care trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele cerinţe:
    a) cel puţin unul dintre membrii comisiei are funcţia cel puţin egalã cu cea prevãzutã pentru postul scos la concurs;
    b) au probitate moralã şi profesionalã;
    c) nu se aflã sub efectul unei sancţiuni disciplinare, conform legii;
    d) nu au calitatea de soţ, soţie, rudã sau afin pânã la gradul al patrulea inclusiv cu oricare dintre candidaţi;
    e) membrul în comisie, soţul sau soţia, dupã caz, nu are relaţii ori interese cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi;
    f) nu sunt sau nu urmeazã a fi subordonaţi ierarhic oricãruia dintre candidaţi.
    (3) În cazul în care în cadrul ministerului nu existã specialişti în domeniul de activitate al postului vacant/temporar vacant, din comisii pot face parte şi specialişti în domeniu din alte instituţii ori cadre universitare.
    (4) Din comisia de concurs/examinare face parte, în mod obligatoriu, conducãtorul compartimentului în care se aflã postul vacant/temporar vacant pentru care se organizeazã concurs sau o persoanã desemnatã de acesta.
    (5) Calitatea de membru în comisia de concurs/examinare este incompatibilã cu aceea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.
    (6) Preşedintele comisiei de concurs/examinare, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor se desemneazã din rândul membrilor acestora prin ordinul menţionat la alin. (1).
    (7) Fiecare comisie de concurs/examinare, respectiv comisie de soluţionare a contestaţiilor are un secretar, numit prin actul administrativ de numire a comisiei.
    (8) Secretariatul comisiei de concurs/examinare şi secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor se asigurã de cãtre angajaţi cu atribuţii în acest domeniu, prevãzute în fişa postului, din cadrul Direcţiei resurse umane.
    ART. 16
    Comisia de concurs/examinare are urmãtoarele atribuţii:
    a) selecteazã dosarele de concurs ale candidaţilor;
    b) având în vedere bibliografia şi, dupã caz, tematica stabilite prin anunţul de concurs, precum şi complexitatea postului, elaboreazã subiectele cu cel mult 24 de ore înainte de susţinerea probei scrise;
    c) stabileşte baremul detaliat de corectare a lucrãrilor;
    d) stabileşte durata probei scrise în funcţie de gradul de dificultate şi de complexitatea subiectelor, fãrã a depãşi limita maximã de 3 ore;
    e) stabileşte planul de interviu şi realizeazã interviul;
    f) noteazã pentru fiecare candidat proba scrisã şi interviul;
    g) stabileşte criteriul de departajare a concurenţilor, în cazul în care se obţine aceeaşi notã finalã;
    h) transmite, în timp util, secretarului comisiei rezultatele probelor de concurs şi rezultatele concursului, pentru a putea fi comunicate candidaţilor;
    i) are obligaţia sã semneze în aceeaşi zi documentaţia de concurs.
    ART. 17
    (1) Comisiile de soluţionare a contestaţiilor sunt formate din 3 membri, dintre care cel puţin un specialist în domeniul aferent atribuţiilor funcţiei scoase la concurs.
    (2) Membrii comisiilor de soluţionare a contestaţiilor trebuie sã îndeplineascã cerinţele prevãzute la art. 15 alin. (2).
    ART. 18
    Comisia de soluţionare a contestaţiilor are urmãtoarele atribuţii:
    a) soluţioneazã contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor şi la notarea probei scrise şi a interviului;
    b) transmite, în timp util, secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor, pentru a fi comunicate candidaţilor.
    ART. 19
    Secretarul comisiei de concurs/examinare are urmãtoarele atribuţii:
    a) primeşte dosarele de înscriere la concurs sau examen ale candidaţilor;
    b) verificã conformitatea fotocopiilor prezentate cu documentele originale, menţionând pe acestea, sub semnãturã, expresia "conform cu originalul";
    c) redacteazã şi semneazã, alãturi de comisia de concurs/examinare, întreaga documentaţie privind activitatea specificã a acesteia;
    d) asigurã îndeplinirea condiţiilor pentru desfãşurarea optimã a concursului/examenului - spaţii corespunzãtoare, papetãrie, biroticã şi alte elemente de logisticã necesare, multiplicarea subiectelor, supravegherea candidaţilor;
    e) oferã candidaţilor informaţii privind desfãşurarea concursului, respectând prevederile legale şi prevederile prezentului regulament;
    f) afişeazã rezultatele selecţiei dosarelor, probei scrise şi interviului, precum şi rezultatele finale ale concursului;
    g) transmite documentaţia (dosarul candidatului şi procesul-verbal cu rezultatele finale ale concursului sau examenului) pentru a fi întocmite actele necesare încadrãrii în muncã a candidaţilor admişi.
    ART. 20
    Secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor are urmãtoarele atribuţii:
    a) primeşte contestaţiile depuse în termenul legal de candidaţi şi le prezintã comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
    b) redacteazã şi semneazã, alãturi de comisia de soluţionare a contestaţiilor, întreaga documentaţie privind activitatea specificã a acesteia;
    c) afişeazã rezultatele contestaţiilor.
    ART. 21
    (1) Membrii comisiilor de concurs/examinare şi de soluţionare a contestaţiilor, înainte de exercitarea acestei calitãţi, vor da o declaraţie despre luarea la cunoştinţã a situaţiilor de incompatibilitate sau de conflict de interese prevãzute la art. 15 alin. (2) lit. d), e) şi f).
    (2) În cazul în care se constatã cã unul dintre membri nu îndeplineşte condiţiile prevãzute la art. 15 alin. (2) lit. d), e) şi f), angajatorul va dispune mãsuri de înlocuire a acestuia.
    ART. 22
    Membrii comisiilor de concurs/examinare şi de soluţionare a contestaţiilor, precum şi secretarii acestora au obligaţia de a pãstra în deplinã securitate documentele şi de a asigura confidenţialitatea subiectelor stabilite pentru probele de concurs sau examen.
    ART. 23
    Divulgarea subiectelor, a grilelor de corectare, a planului de interviu, în întregime sau în pãrţi componente ale acestora, atrage asupra celor vinovaţi mãsuri disciplinare ori penale, dupã caz, stabilite conform prevederilor legale în vigoare.

    CAP. III
    Desfãşurarea concursului sau examenului

    SECŢIUNEA 1
    Depunerea şi selecţia dosarelor de înscriere la concurs sau examen

    ART. 24
    (1) În vederea participãrii la concurs, fiecare candidat are obligaţia de a depune, în termenul comunicat prin anunţul de concurs, actele necesare pentru constituirea dosarului de înscriere la concurs, dupã cum urmeazã:
    a) cererea de înscriere;
    b) actul de identitate, în copie şi original, pentru confirmare;
    c) documentele care atestã nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului, în copie şi original, pentru confirmare;
    d) copia carnetului de muncã sau, dupã caz, adeverinţa care sã ateste activitatea desfãşuratã, vechimea în muncã, în meserie şi/sau în specialitate, însoţitã de original, pentru confirmare;
    e) certificatul de cazier judiciar;
    f) adeverinţa care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare, eliberatã în condiţiile legii;
    g) curriculum vitae;
    h) dacã este cazul, orice alte documente necesare, stabilite în funcţie de caracteristicile posturilor scoase la concurs.
    (2) Pe lângã documentele menţionate la alin. (1), candidaţii la concurs vor depune la înscriere o fotografie tip buletin şi un dosar cu şinã.
    (3) Candidaţii care au altã cetãţenie decât cea românã vor face dovada îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs/examen prin documente originale, însoţite de traducerile autorizate în limba românã.
    (4) Persoanele care nu au cetãţenia românã sau cetãţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European vor prezenta atestatul de recunoaştere a actelor de studii.
    (5) Cetãţenii români care au efectuat studii în strãinãtate vor prezenta atestate de echivalare pentru actele de studii emise de instituţii de învãţãmânt strãine depuse la dosar.
    ART. 25
    (1) Termenul de depunere a dosarelor menţionat în anunţul de concurs se stabileşte astfel încât sã nu se depãşeascã 10 zile de la data publicãrii anunţului de concurs.
    (2) Dosarele de înscriere la concurs sau examen sunt verificate de membrii comisiei de concurs/examinare, în termen de 24 de ore de la data-limitã de depunere a acestora.
    (3) Rezultatul selectãrii dosarelor de înscriere se afişeazã la sediul şi pe pagina de internet a ministerului, în termenul prevãzut la alin. (2), cu menţiunea "admis" sau, dupã caz, "respins" şi precizarea motivelor de respingere.
    (4) Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor.
    (5) Contestaţiile cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor se soluţioneazã şi se afişeazã la sediul ministerului, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere.
    (6) La stabilirea termenelor de depunere şi de soluţionare a contestaţiilor nu se iau în considerare zilele nelucrãtoare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Elaborarea subiectelor pentru concurs sau examen

    ART. 26
    (1) Pentru proba scrisã a concursului/examenului, comisia de concurs/examinare elaboreazã subiectele ţinând cont de urmãtoarele cerinţe:
    a) sã fie formulate clar, precis şi în strictã concordanţã cu bibliografia şi, eventual, tematica afişate;
    b) sã poatã fi rezolvate în timpul alocat probei respective.
    (2) Proba scrisã poate consta în redactarea unei lucrãri şi/sau rezolvarea unor teste-grilã.
    (3) În cazul redactãrii unei lucrãri, criteriile de evaluare a probei scrise sunt stabilite de comisia de concurs/examinare în funcţie de specificul postului şi vizeazã, în principal:
    a) cunoştinţe teoretice şi/sau abilitãţi practice necesare exercitãrii funcţiei;
    b) aptitudini şi calitãţi necesare exercitãrii funcţiei în raport cu specificul postului (de exemplu, capacitatea de sintezã şi analizã, abilitatea de comunicare scrisã a candidatului, creativitatea etc.).
    ART. 27
    (1) Comisia de concurs/examinare va stabili minimum douã seturi de subiecte pentru proba scrisã, care se semneazã de toţi membrii comisiei de concurs/examinare şi se închid în plicuri sigilate purtând ştampila ministerului.
    (2) Pânã la ora stabilitã pentru finalizarea probei scrise, membrii comisiei de concurs/examinare au obligaţia de a stabili baremul detaliat de corectare a lucrãrilor, care se afişeazã la locul desfãşurãrii probei scrise.
    ART. 28
    (1) Pentru proba de interviu a concursului/ examenului, comisia de concurs/examinare va stabili planul de interviu.
    (2) Planul de interviu se stabileşte în ziua desfãşurãrii interviului pe baza criteriilor de evaluare.
    (3) Planul de interviu va cuprinde, în principal, urmãtoarele elemente:
    a) data desfãşurãrii interviului;
    b) locul desfãşurãrii interviului;
    c) postul vacant/temporar vacant;
    d) compartimentul din care face parte postul vacant/temporar vacant;
    e) conţinutul probei;
    f) promovarea interviului;
    g) modalitatea de comunicare a planului de interviu;
    h) modalitatea de comunicare a rezultatelor obţinute de candidaţi la interviu.
    (4) În afara subiectelor pe teme profesionale, interviul poate aborda şi alte elemente relevante privitoare la activitatea, rezultatele obţinute în muncã, comportamentul în situaţii-limitã, abilitãţile de lucru în echipã, competenţele de comunicare şi proiectele profesionale de viitor ale candidatului, în situaţia în care va ocupa postul pentru care candideazã.
    (5) Criteriile de evaluare vor fi stabilite de comisia de concurs/examinare pe baza cerinţelor postului, respectând bibliografia şi, dupã caz, tematica de concurs, şi pot cuprinde:
    a) cunoştinţe teoretice şi/sau abilitãţi practice necesare exercitãrii funcţiei;
    b) aptitudini şi calitãţi necesare exercitãrii funcţiei în raport cu specificul postului (de exemplu, abilitãţi de comunicare, creativitate, responsabilitate etc.);
    c) capacitatea de adaptare la cerinţele postului (de exemplu, comportamentul în situaţii de crizã, capacitatea de lucru în echipã şi/sau în mod individual, lucrul cu publicul etc.);
    d) motivaţia candidatului;
    e) experienţa profesionalã necesarã exercitãrii funcţiei;
    f) alte criterii specifice stabilite de comisie ca fiind relevante pentru recrutarea candidatului celui mai competent în vederea ocupãrii postului prin concurs.
    (6) În cazul în care anunţul de concurs nu face nicio referire la experienţa profesionalã necesarã exercitãrii funcţiei, experienţa profesionalã a unui candidat nu poate constitui un criteriu de evaluare în cadrul interviului.
    (7) În cazul în care la concurs se prezintã doar candidaţi interni, evaluarea performanţelor profesionale potenţiale ale candidaţilor poate include şi elemente referitoare la performanţele profesionale anterioare ale candidatului (de exemplu, fişe de evaluare).
    (8) Ponderea fiecãrui criteriu de evaluare la notarea candidatului va fi stabilitã în ziua desfãşurãrii interviului de cãtre comisia de concurs/examinare, în funcţie de importanţa criteriilor în raport cu specificul postului.
    ART. 29
    (1) În situaţia în care concursul/examenul cuprinde şi o probã practicã, aceasta va fi organizatã astfel încât sã se aprecieze cât mai corect potenţialul de utilizare, în context profesional, a acelor abilitãţi care sunt indispensabile realizãrii atribuţiilor postului.
    (2) În funcţie de atribuţiile postului scos la concurs, proba practicã poate consta, între altele, în demonstrarea abilitãţilor de lucru la calculator sau de utilizare a unor programe informatice, de conducere a unor autovehicule, de cunoaştere a unei limbi strãine ori altele similare.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Probele de concurs sau examen

    ART. 30
    (1) Dupã selecţia dosarelor de concurs/examen, candidaţii selectaţi se vor prezenta la probele de concurs/examen.
    (2) Pot participa la probele de concurs/examen doar candidaţii ale cãror dosare au fost selectate de comisia de concurs/examinare.
    (3) În general, concursurile constau în douã probe principale:
    a) proba scrisã;
    b) interviu.
    (4) Se pot prezenta la interviu numai candidaţii declaraţi admişi la proba scrisã.
    (5) În situaţii excepţionale, în care nu existã probã scrisã, ci probã practicã, se pot prezenta la interviu doar candidaţii declaraţi admişi în urma probei practice.
    (6) În cazul în care existã mai mult de douã probe de concurs, candidatul poate participa la proba urmãtoare numai în condiţiile promovãrii probei anterioare, în ordinea stabilitã de comisia de concurs/examinare.
    (7) Desfãşurarea probelor de concurs se planificã în zilele lucrãtoare, la un interval de minimum 48 de ore între ele, dar nu mai mult de 72 de ore. Prin excepţie, cu acordul candidaţilor sau la cererea scrisã a acestora, preşedintele comisiei de concurs/examinare poate aproba reducerea termenului de 48 de ore menţionat anterior.
    ART. 31
    (1) Înainte de începerea probei scrise, secretarul comisiei de concurs/examinare va verifica identitatea candidaţilor pe baza buletinului de identitate.
    (2) La ora stabilitã pentru proba scrisã, comisia de concurs/examinare va prezenta candidaţilor seturile de subiecte şi va invita un candidat sã extragã un plic cu subiectele de concurs.
    (3) Secretarul comisiei de concurs/examinare va înmâna candidaţilor subiectele şi seturile de hârtie asigurate de minister, purtând ştampila instituţiei, în vederea redactãrii lucrãrii.
    (4) Lucrãrile se sigileazã de cãtre secretarul comisiei de concurs/examinare, dupã care se aplicã ştampila ministerului, cu excepţia situaţiei când existã un singur candidat pentru postul vacant/temporar vacant.
    (5) Deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare, a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţã pe toatã perioada derulãrii probei scrise, însemnarea lucrãrii în vederea identificãrii candidatului atrage eliminarea candidatului din proba de concurs, comisia de concurs/examinare anulând lucrarea şi consemnând cele întâmplate în procesul-verbal.
    (6) Din momentul comunicãrii subiectelor niciun candidat nu mai poate intra în salã şi niciun candidat nu mai poate pãrãsi sala decât dacã predã lucrarea şi semneazã de predarea acesteia.
    (7) În cazuri excepţionale determinate de apariţia unor nevoi fiziologice, candidaţii pot pãrãsi sala pe o perioadã limitatã de timp, fiind însoţiţi de un membru al comisiei de concurs/examinare.
    ART. 32
    (1) În cadrul interviului, fiecare membru al comisiei de concurs/examinare va adresa întrebãri candidaţilor pe baza criteriilor de evaluare stabilite anterior.
    (2) Întrebãrile adresate de membrii comisiei de concurs/examinare nu pot face referire la opţiunile politice ale candidaţilor, activitatea sindicalã, religie, etnie, stare materialã, origine socialã sau la alte aspecte care pot avea un caracter discriminatoriu.
    (3) Întrebãrile şi rãspunsurile candidaţilor la interviu se consemneazã de cãtre secretarul comisiei de concurs/ examinare. Consemnãrile la interviu constituie anexã la procesul-verbal şi se semneazã de membrii comisiei de concurs/examinare şi de candidat.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Notarea probelor de concurs sau examen şi comunicarea rezultatelor

    ART. 33
    (1) Membrii comisiei de concurs/examinare noteazã separat fiecare probã obligatorie cu note de la 1 la 10.
    (2) Nota fiecãrei probe reprezintã media aritmeticã a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs/examinare.
    (3) Nota finalã reprezintã media aritmeticã a notelor obţinute la probele obligatorii.
    (4) Pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie sã obţinã minimum nota 5 la fiecare probã de concurs, cu excepţia posturilor de consilier pentru afaceri europene, situaţie în care candidatul trebuie sã obţinã minimum nota 7 la fiecare probã de concurs.
    ART. 34
    (1) Stabilirea candidaţilor care urmeazã sã ocupe posturile vacante sau temporar vacante scoase la concurs se face în ordinea notelor finale obţinute de candidaţi.
    (2) Rezultatele concursului/examenului se consemneazã într-un proces-verbal final semnat de toţi membrii comisiei de concurs/examinare. Procesul-verbal final cuprinde, în mod obligatoriu: numele şi prenumele candidaţilor, denumirea posturilor scoase la concurs, notele obţinute de cãtre candidaţi la fiecare probã, nota finalã, precum şi menţiunea: "admis", "respins", "absent", "eliminat din concurs/examen", dupã caz. Procesul-verbal final se încheie în maximum 3 zile lucrãtoare de la data finalizãrii concursului.
    ART. 35
    (1) Rezultatele la fiecare probã şi rezultatele finale se afişeazã la sediul şi pe pagina de internet a ministerului.
    (2) Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de cel mult 3 zile lucrãtoare de la finalizarea ultimei probe sau de la soluţionarea contestaţiilor, dupã caz.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

    ART. 36
    (1) Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la probele de concurs sau examen pot depune contestaţie la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor.
    (2) Candidaţii pot contesta numai notele obţinute la propriile lucrãri.
    (3) Nu pot fi contestate rezultatele obţinute la probele practice.
    (4) Contestaţiile se soluţioneazã în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a acestora.
    (5) La stabilirea termenelor de depunere şi de soluţionare a contestaţiei se iau în considerare numai zilele lucrãtoare.
    ART. 37
    (1) Nota acordatã iniţial se modificã numai dacã între aceasta şi nota acordatã de comisia de soluţionare a contestaţiilor se constatã o diferenţã de cel puţin un punct.
    (2) Dacã diferenţa dintre cele douã note este mai micã de un punct, nota iniţialã rãmâne neschimbatã.
    ART. 38
    (1) Rezultatele la contestaţii se consemneazã într-un proces-verbal întocmit de secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi semnat de preşedintele şi membrii acesteia.
    (2) Rezultatele la contestaţii se comunicã candidaţilor, prin afişare la sediul ministerului.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 39
    (1) Candidatul declarat admis la concurs se prezintã la post în termen de maximum 15 zile lucrãtoare de la data afişãrii rezultatului concursului.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în urma formulãrii unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat admis la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrãtoare de la afişarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, dar nu mai mult de 30 de zile lucrãtoare de la data afişãrii rezultatului concursului.
    (3) În cazul neprezentãrii la post la termenul stabilit a candidatului declarat admis, conducãtorul ministerului poate comunica în scris candidatului care a obţinut nota finalã imediat inferioarã şi care îndeplineşte condiţiile pentru a fi declarat admis posibilitatea de a ocupa postul respectiv; în aceastã situaţie, termenul de prezentare la post este de maximum 15 zile lucrãtoare de la data comunicãrii.
    (4) Candidaţii declaraţi respinşi la concurs nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în cadrul ministerului.
    ART. 40
    Pentru fiecare concurs/examen de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante, secretarul comisiei de concurs/examinare întocmeşte un dosar de concurs care cuprinde întreaga documentaţie elaboratã cu ocazia organizãrii şi desfãşurãrii concursului, dosar care se arhiveazã şi se pãstreazã potrivit nomenclatoarelor arhivistice.
    ART. 41
    Dupã afişarea rezultatelor concursului/examenului, dar nu mai târziu de un an calendaristic, la cererea candidatului respins la concurs, secretarul comisiei de concurs/examinare îi restituie acestuia documentele depuse pentru constituirea dosarului de înscriere la concurs.

                            ------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016