Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 19 din 30 septembrie 2010  pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT nr. 19 din 30 septembrie 2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 1 noiembrie 2010

    ART. I
    Regulamentul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii, aprobat prin Ordinul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 19/116/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.035 şi 1.035 bis din 28 decembrie 2006, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. La articolul 2 alineatul (1), dupã teza a V-a, se introduce o nouã tezã, teza a VI-a, cu urmãtorul cuprins:
    "Expresia instituţie externã de evaluare a creditului nominalizatã are semnificaţia prevãzutã de <>Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordãrii standard, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
    2. La articolul 2 alineatul (2), dupã litera j) se introduc douã noi litere, literele k) şi l), cu urmãtorul cuprins:
    "k) consiliul de administraţie al instituţiei de credit - structura de conducere a instituţiei de credit, definitã în cadrul <>Regulamentului BNR nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitãţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activitãţilor acestora, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    l) conducerea superioarã a instituţiei de credit - organele cu funcţie de conducere ale instituţiei de credit, unde expresia funcţie de conducere are semnificaţia prevãzutã de <>Regulamentul BNR nr. 18/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
    3. La articolul 3, dupã alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmãtorul cuprins:
    "(6) Deţinerea unor poziţii pe instrumente financiare în afara portofoliului de tranzacţionare, cu scopul de a investi fondurile proprii, nu se considerã deţinere cu intenţie de tranzacţionare, în înţelesul alin. (1). Prevederile prezentului alineat se aplicã societãţilor de servicii de investiţii financiare prevãzute la <>art. 7 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 297/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
    4. Articolul 4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Articolul 4
    Fondurile proprii de nivel I se compun din totalul elementelor prevãzute la art. 4, art. 5 lit. d) şi <>art. 6 alin. (1) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, mai puţin totalul elementelor menţionate la art. 5 lit. a), b), c), e) şi f) din cadrul aceluiaşi regulament."
    5. La articolul 5 alineatul (2) paragraful al doilea, litera b) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "b) profiturile nete aferente portofoliului de tranzacţionare al instituţiei, nete de orice obligaţie sau dividend previzibile, minus pierderile nete din alte activitãţi ale acesteia, cu condiţia ca niciuna din aceste sume sã nu fi fost deja inclusã, în calitate de element prevãzut la art. 4 lit. c), art. 5 lit. d) şi art. 6 alin. (1) sau la <>art. 5 lit. e) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în cadrul elementului prevãzut la lit. a) a prezentului paragraf;".
    6. La articolul 5, alineatul (5) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(5) Instituţiile pot, cu aprobarea autoritãţii competente, sã înlocuiascã capitalul sub formã de împrumut subordonat, la care se face referire la alin. (2) paragraful al 2-lea lit. c), cu elementele prevãzute la <>art. 12 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
    7. La articolul 7, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) În cazul în care o instituţie calculeazã valorile ponderate la risc ale expunerilor pentru scopurile anexei II la prezentul regulament, potrivit prevederilor <>Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordãrii bazate pe modele interne de rating, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, atunci pentru scopurile calculului prevãzut la art. 65 din cadrul aceluiaşi regulament se aplicã urmãtoarele:
    a) ajustãrile de valoare realizate pentru a ţine cont de calitatea creditului contrapartidei pot fi incluse în totalul ajustãrilor de valoare şi al provizioanelor constituite pentru expunerile indicate în anexa II; şi
    b) sub rezerva obţinerii aprobãrii autoritãţilor competente, valoarea pierderii aşteptate aferente expunerii la riscul de credit al contrapartidei este zero dacã, la evaluarea unei poziţii incluse în portofoliul de tranzacţionare, riscul de credit al contrapartidei este luat în considerare în mod adecvat.
    În cazul unor astfel de instituţii, pentru scopurile lit. a), asemenea ajustãri de valoare nu se includ în fondurile proprii decât în conformitate cu prevederile prezentului alineat."
    8. Dupã articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Articolul 12^1
    Societatea de administrare a investiţiilor care are în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiţii şi administreazã toate portofoliile individuale de investiţii în baza unor contracte de mandat special, conform cãrora clienţii îşi aleg custodele, activele şi tipurile de instrumente financiare în care doresc sã investeascã, precum şi limitele maxime investiţionale pentru fiecare tip de active sau emitent de instrumente financiare, va respecta regulile de adecvare a capitalului exclusiv cu privire la poziţiile sale proprii."
    9. Articolul 17 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Articolul 17
    (1) Instituţiile, cu excepţia societãţilor de servicii de investiţii financiare care îndeplinesc criteriile stabilite la art. 11 alin. (2) sau (3) din prezentul regulament, trebuie sã monitorizeze şi sã controleze expunerile mari conform prevederilor <>Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/24/2010 privind expunerile mari ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii şi prevederilor <>art. 142 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 227/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), instituţiile care calculeazã cerinţele de capital pentru activitãţile aferente portofoliului de tranzacţionare în conformitate cu anexele I şi II şi, dupã caz, cu anexa V la prezentul regulament trebuie sã monitorizeze şi sã controleze expunerile mari conform prevederilor <>Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/24/2010 şi prevederilor <>art. 142 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 227/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, supuse modificãrilor prevãzute la art. 18-20 din prezentul regulament."
    10. Articolul 19 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Articolul 19
    (1) Expunerile totale faţã de clienţii individuali sau grupurile de clienţi aflaţi în legãturã se calculeazã prin însumarea expunerilor care rezultã din portofoliul de tranzacţionare şi a expunerilor care rezultã din afara portofoliului de tranzacţionare, ţinând cont de <>art. 11-19 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/24/2010.
    (2) Expunerile totale ale instituţiei faţã de clienţii individuali şi grupurile de clienţi aflaţi în legãturã, calculate în conformitate cu alin. (4), se raporteazã în conformitate cu <>art. 8 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/24/2010.
    Cu excepţia expunerilor aferente tranzacţiilor de rãscumpãrare şi operaţiunilor de dare/luare cu împrumut de titluri/mãrfuri, calculul expunerilor mari faţã de clienţii individuali şi grupurile de clienţi aflaţi în legãturã, efectuat pentru scopuri de raportare, nu poate include recunoaşterea diminuãrii riscului de credit.
    (3) Suma expunerilor faţã de un client individual sau un grup de clienţi aflaţi în legãturã la care se face referire în alin. (1) este limitatã în conformitate cu <>art. 9-19 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/24/2010.
    (4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), activele reprezentând creanţe şi alte expuneri faţã de firme de investiţii recunoscute din state terţe, case de compensare şi burse recunoscute pot fi supuse aceluiaşi tratament prevãzut la <>art. 9 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/24/2010, respectiv la art. 4 lit. c) din cadrul aceluiaşi regulament."
    11. Articolul 20 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Articolul 20
    Instituţiile cãrora le este permis sã utilizeze modalitatea alternativã de determinare a fondurilor proprii conform art. 5 alin. (2) pot folosi respectiva modalitate de determinare pentru scopurile art. 19 alin. (2) şi (3), cu condiţia ca instituţiile în cauzã sã îndeplineascã toate obligaţiile prevãzute la <>art. 8-19 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/24/2010, cu privire la expunerile care rezultã din afara portofoliului de tranzacţionare, prin utilizarea fondurilor proprii aşa cum sunt definite în <>Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
    12. La anexa nr. I punctul 8, litera B se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "B. TRATAMENTUL CUMPÃRÃTORULUI PROTECŢIEI
    Pentru partea care transferã riscul de credit (cumpãrãtorul protecţiei), poziţiile sunt determinate prin simetrie cu cele înregistrate de vânzãtorul protecţiei, cu excepţia instrumentelor de tip credit linked note (care nu genereazã poziţii scurte pe emitent). Dacã la un moment dat existã o opţiune call în combinaţie cu un step-up, un asemenea moment este considerat ca fiind scadenţa protecţiei. În cazul instrumentelor financiare derivate de credit de tipul first-to-default şi al instrumentelor financiare derivate de credit de tipul n^th-to-default, în locul principiului simetriei se aplicã tratamentul detaliat mai jos.
    Instrumente financiare derivate de credit de tipul first-to-default
    Atunci când o instituţie obţine o protecţie a creditului pentru o serie de entitãţi de referinţã suport pentru un instrument derivat de credit cu condiţia ca prima nerambursare din cadrul activelor sã declanşeze plata şi ca acest eveniment de credit sã determine încetarea contractului, instituţia poate compensa riscul specific pentru entitatea de referinţã cãreia i se aplicã cea mai scãzutã cerinţã de capital pentru risc specific dintre entitãţile de referinţã suport, conform tabelului 1 din prezenta anexã.
    Instrumente financiare derivate de credit de tipul n^th-to-default
    Atunci când al n-lea caz de nerambursare din cadrul expunerilor declanşeazã plata în baza protecţiei creditului, cumpãrãtorul protecţiei poate compensa riscul specific numai dacã protecţia a fost obţinutã şi pentru cazurile de nerambursare de la 1 la n-1 sau dacã s-au produs deja n-1 cazuri de nerambursare. În astfel de cazuri se urmeazã metodologia descrisã mai sus pentru instrumentele financiare derivate de credit de tipul first-to-default, adaptatã corespunzãtor pentru produsele de tipul n^th-to-default."
    13. La anexa nr. I, punctul 11 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "11. O instituţie, în cazul în care transferã titlurile sau drepturile garantate referitoare la proprietatea titlurilor în cadrul unui acord repo ori în cazul în care dã cu împrumut titlurile în cadrul unei operaţiuni de dare de titluri cu împrumut, trebuie sã includã titlurile respective în calculul cerinţei de capital, conform acestei anexe, cu condiţia ca astfel de titluri sã îndeplineascã criteriile prevãzute la art. 3."
    14. La anexa nr. I punctul 14, tabelul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:

    "Tabelul 1┌──────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│ Categorii │ Cerinţa de capital │
│ │ pentru riscul │
│ │ specific │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Titluri de creanţã emise sau garantate de administra- │0% │
│ţii centrale, emise de bãnci centrale, organizaţii │ │
│internaţionale, bãnci multilaterale de dezvoltare ori │ │
│administraţii regionale/autoritãţi locale ale statelor│ │
│membre, care, potrivit regulilor cu privire la │ │
│ponderarea în funcţie de risc a expunerilor în confor-│ │
│mitate cu prevederile Regulamentului BNR-CNVM │ │
│nr. 14/19/2006, cu modificãrile şi completãrile │ │
│ulterioare, s-ar încadra la nivelul 1 al scalei de │ │
│evaluare a calitãţii creditului sau cãrora le-ar fi │ │
│atribuitã o pondere de risc de 0% │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Titluri de creanţã emise sau garantate de administra- │0,25% (durata rezidualã│

│ţii centrale, emise de bãnci centrale, organizaţii │pânã la scadenţa finalã│
│internaţionale, bãnci multilaterale de dezvoltare ori │este mai micã sau egalã│
│administraţii regionale/autoritãţi locale ale statelor│cu 6 luni) │
│membre, care, potrivit regulilor cu privire la │ │
│ponderarea în funcţie de risc a expunerilor în │ │
│conformitate cu prevederile Regulamentului BNR-CNVM │ │
│nr. 14/19/2006, cu modificãrile şi completãrile │1,00% (durata rezidualã│
│ulterioare, s-ar încadra la nivelul 2 sau 3 al scalei │pânã la scadenţa finalã│
│de evaluare a calitãţii creditului şi │este mai mare de 6 luni│
│ │şi mai micã sau egalã │
│titluri de creanţã emise sau garantate de instituţii │cu 24 de luni) │
│care, potrivit regulilor cu privire la ponderarea în │ │
│funcţie de risc a expunerilor în conformitate cu │ │
│prevederile <>Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, │ │
│cu modificãrile şi completãrile ulterioare, s-ar │ │
│încadra la nivelul 1 sau 2 al scalei de evaluare a │1,60% (durata rezidualã│
│calitãţii creditului şi │pânã la scadenţa finalã│
│ │este mai mare de 24 │
│titluri de creanţã emise sau garantate de instituţii │de luni) │
│care, potrivit regulilor cu privire la ponderarea în │ │
│funcţie de risc a expunerilor în conformitate cu │ │
│prevederile art. 24 alin. (1) din Regulamentul │ │
│BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificãrile şi comple- │ │
│tãrile ulterioare, s-ar încadra la nivelul 3 al scalei│ │
│de evaluare a calitãţii creditului şi │ │
│ │ │
│titluri de creanţã emise sau garantate de societãţi │ │
│care, potrivit regulilor cu privire la ponderarea în │ │
│funcţie de risc a expunerilor în conformitate cu │ │
│prevederile <>Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, │ │
│cu modificãrile şi completãrile ulterioare, s-ar │ │
│încadra la nivelul 1, 2 sau 3 al scalei de evaluare │ │
│a calitãţii creditului │ │
│ │ │
│Alte elemente eligibile aşa cum sunt definite la │ │
│pct. 15 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Titluri de creanţã emise sau garantate de administra- │8,00% │
│ţii centrale, emise de bãnci centrale, organizaţii │ │
│internaţionale, bãnci multilaterale de dezvoltare ori │ │
│administraţii regionale/autoritãţi locale/instituţii │ │
│ale statelor membre, care, potrivit regulilor cu │ │
│privire la ponderarea în funcţie de risc a expunerilor│ │
│în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR-CNVM│ │
│nr. 14/19/2006, cu modificãrile şi completãrile │ │
│ulterioare, s-ar încadra la nivelul 4 sau 5 al scalei │ │
│de evaluare a calitãţii creditului şi │ │
│ │ │
│titluri de creanţã emise sau garantate de societãţi │ │
│care, potrivit regulilor cu privire la ponderarea în │ │
│funcţie de risc a expunerilor în conformitate cu │ │
│prevederile <>Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, │ │
│cu modificãrile şi completãrile ulterioare, s-ar │ │
│încadra la nivelul 4 al scalei de evaluare a calitãţii│ │
│creditului │ │
│ │ │
│Expuneri pentru care nu este disponibilã o evaluare a │ │
│creditului din partea unei instituţii externe de │ │
│evaluare a creditului (ECAI) nominalizate │ │
│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Titluri de creanţã emise sau garantate de administra- │12,00%" │
│ţii centrale, emise de bãnci centrale, organizaţii │ │
│internaţionale, bãnci multilaterale de dezvoltare ori │ │
│administraţii regionale/autoritãţi locale/instituţii │ │
│ale statelor membre, care, potrivit regulilor cu │ │
│privire la ponderarea în funcţie de risc a expunerilor│ │
│în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR-CNVM│ │
│nr. 14/19/2006, cu modificãrile şi completãrile │ │
│ulterioare, s-ar încadra la nivelul 6 al scalei de │ │
│evaluare a calitãţii creditului şi │ │
│ │ │
│titluri de creanţã emise sau garantate de societãţi │ │
│care, potrivit regulilor cu privire la ponderarea în │ │
│funcţie de risc a expunerilor în conformitate cu │ │
│prevederile <>Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, │ │
│cu modificãrile şi completãrile ulterioare, s-ar │ │
│încadra la nivelul 5 sau 6 al scalei de evaluare a │ │
│calitãţii creditului │ │
└──────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘    15. La anexa nr. I punctul 14, ultimul alineat se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Expunerile rezultate din securitizare care, în conformitate cu <>art. 22 alin. (1) şi (3) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ar fi supuse unui tratament de deducere sau care, în conformitate cu <>cap. VI din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare, ar fi ponderate în funcţie de risc cu 1250% se supun unei cerinţe de capital care nu poate fi mai micã decât cea stabilitã prin tratamentele amintite. Facilitãţile de trezorerie pentru care nu existã rating se supun unei cerinţe de capital care nu poate fi mai micã decât cea prevãzutã în <>cap. VI din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010."
    16. La anexa nr. I, punctul 28 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "28. În continuare, instituţia trebuie sã calculeze durata modificatã pentru fiecare titlu de creanţã pe baza urmãtoarei formule:                            durata (D)
        durata modificatã = ──────────, unde
                              (1+r)


                    m tC(t)
                    f2Σ ───────
                   t=l (l+r)^t

            D = ───────────────────────────
                    m C(t)
                    Σ ───────
                   t=l (l+r)^t    unde:

    r = randamentul la scadenţã (a se vedea pct. 27);
    C(t) = plata la momentul t;
    m = scadenţa totalã (a se vedea pct. 27)."

    17. La anexa nr. I, punctul 47 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "47. Cerinţele de capital pentru poziţiile pe organisme de plasament colectiv (OPC-uri) care îndeplinesc condiţiile specificate în art. 3 în vederea aplicãrii tratamentului privind cerinţele de capital aferente portofoliului de tranzacţionare se calculeazã în conformitate cu metodele stabilite la pct. 48-56."
    18. La anexa nr. II, punctul 6 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "6. Ţinând cont de prevederile pct. 7-10, valorile expunerilor şi valorile ponderate la risc ale expunerilor se calculeazã în conformitate cu prevederile <>Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/20/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>Regulamentului BNR-CNVM nr. 18/16/2010, în cadrul acestora referinţele la «instituţii de credit» din respectivele prevederi urmând a fi înţelese ca referinţe la «instituţii», referinţele la «instituţii de credit mamã» urmând a fi înţelese ca referinţe la «instituţii mamã», cu termenii concomitenţi interpretaţi în consecinţã."
    19. La anexa nr. II, punctul 11 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "11. În cazul în care un instrument financiar derivat de credit inclus în portofoliul de tranzacţionare face parte dintr-o operaţiune de acoperire internã (internal hedge), iar protecţia creditului este recunoscutã potrivit <>Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se considerã cã nu rezultã risc de credit al contrapartidei din poziţia pe instrumentul financiar derivat de credit. În mod alternativ, o instituţie poate include sistematic, în scopul calculãrii cerinţelor de capital pentru riscul de credit al contrapartidei, toate instrumentele financiare derivate de credit incluse în portofoliul de tranzacţionare care fac parte din operaţiuni de acoperire internã sau care au fost achiziţionate ca protecţie faţã de expunerea la riscul de credit al contrapartidei, în cazul în care protecţia creditului este recunoscutã potrivit <>Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
    20. La anexa nr. III punctul 3.1, teza a II-a se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Douã valute sunt considerate ca fiind strâns corelate numai dacã, în urmãtoarele 10 zile lucrãtoare, apariţia unei pierderi, din poziţii egale şi opuse pe astfel de valute, de 4% sau mai puţin din valoarea respectivei poziţii puse în corespondenţã (exprimatã în moneda de raportare), are o probabilitate - calculatã pe baza ratelor de schimb zilnice pe ultimii 3 sau 5 ani - de cel puţin 99%, atunci când se foloseşte o perioadã de observare de 3 ani, sau de cel puţin 95%, când se foloseşte o perioadã de observare de 5 ani."
    21. La anexa nr. V punctul 1, teza I se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "1. Instituţiile pot, în condiţiile stabilite în aceastã anexã, sã calculeze cerinţele de capital pentru riscul de poziţie, riscul valutar şi/sau riscul de marfã prin utilizarea propriilor modele interne de administrare a riscului în locul sau în combinaţie cu metodele descrise în anexele I, III şi IV."
    22. La anexa nr. V punctul 5 paragraful 7, teza I se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "În ceea ce priveşte expunerile din securitizarea tradiţionalã sau sinteticã care ar fi supuse unui tratament de deducere în conformitate cu tratamentul stabilit în <>art. 22 alin. (1) şi (3) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sau care ar fi ponderate la risc cu 1250% în conformitate cu <>cap. VI din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor de securitizare, aceste poziţii se supun unei cerinţe de capital care nu poate fi mai micã decât cea stabilitã conform tratamentului respectiv."
    23. La anexa nr. V punctul 9, litera b) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "b) media nivelurilor zilnice ale valorii la risc (value-at-risk) din ultimele 60 de zile lucrãtoare, înmulţitã cu factorul menţionat la pct. 7, ajustat cu factorul la care se face referire la pct. 8, la care se adaugã, dacã este cazul, cerinţa de capital pentru riscul de nerambursare adiţional prevãzutã la pct. 5."
    24. La anexa nr. VI partea C, punctul 3 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "3. Prin derogare de la pct. 1 şi 2, în cazul în care o instituţie acoperã o expunere la riscul de credit din afara portofoliului de tranzacţionare, utilizând un instrument financiar derivat de credit inclus în portofoliul de tranzacţionare (utilizând o acoperire internã), nu se va considera cã expunerea din afara portofoliului de tranzacţionare este acoperitã pentru scopurile calculãrii cerinţelor de capital decât dacã, pentru expunerea din afara portofoliului de tranzacţionare, instituţia cumpãrã de la o terţã parte eligibilã din punctul de vedere al furnizãrii protecţiei un instrument financiar derivat de credit care îndeplineşte cerinţele prevãzute în <>art. 59 şi 60 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Fãrã a aduce atingere celei de-a doua teze de la pct. 11 din anexa II, atunci când o astfel de protecţie furnizatã de o terţã parte este cumpãratã şi recunoscutã ca acoperire pentru o expunere din afara portofoliului de tranzacţionare pentru scopurile calculãrii cerinţelor de capital, niciuna dintre acoperirile prin instrumente financiare derivate de credit, internã sau externã, nu poate fi inclusã în portofoliul de tranzacţionare pentru scopul calculãrii cerinţelor de capital."
    25. La anexa nr. VI partea D, punctul 4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "4. Acordurile la termen de tip repo tranzacţionabile (term trading-related repo-style transactions) pe care o instituţie le include în afara portofoliului de tranzacţionare pot fi incluse în portofoliul de tranzacţionare pentru scopurile calculãrii cerinţelor de capital în condiţiile în care toate acordurile de tip repo de acest fel sunt incluse. Pentru acest scop, acordurile de tip repo tranzacţionabile sunt definite drept cele care îndeplinesc cerinţele prevãzute la art. 3 alin. (2) şi în anexa VI partea A, iar cele douã segmente componente sunt fie sub formã de numerar, fie sub formã de titluri care pot fi incluse în portofoliul de tranzacţionare. Indiferent de locul unde sunt înregistrate, toate tranzacţiile de tip repo sunt supuse unei cerinţe de capital, calculatã în legãturã cu activitãţile din afara portofoliului de tranzacţionare, pentru riscul de credit al contrapartidei."
    ART. II
    Prezentul regulament intrã în vigoare la data de 31 decembrie 2010.

                                 *

    Prezentul regulament transpune urmãtoarele prevederi ale directivelor Uniunii Europene:
    a) art. 2 paragraful 1, art. 2 paragraful 2 lit. a), art. 2 paragraful 3 şi art. 4 paragraful 1 subparagrafele 2 şi 3 din Directiva 2009/111/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 de modificare a Directivelor 2006/48/CE , 2006/49/CE şi 2007/64/CE în ceea ce priveşte bãncile afiliate instituţiilor centrale, anumite elemente ale fondurilor proprii, expunerile mari, reglementãrile privind supravegherea, precum şi gestionarea crizelor, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 302 din 17 noiembrie 2009;
    b) art. 1 paragraful 1 lit. a) şi b), art. 1 paragrafele 2 şi 3 şi art. 2 paragraful 1 subparagrafele 2 şi 3 din Directiva 2009/27/CE a Comisiei din 7 aprilie 2009 de modificare a unor anexe la Directiva 2006/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte normele tehnice referitoare la administrarea riscurilor, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 94 din 8 aprilie 2009.


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016