Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 6 octombrie 2010  privind organizarea si desfasurarea concursului sau examenului pentru ocuparea posturilor vacante ori temporar vacante si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la promovarea si avansarea prin examen a personalului contractual din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, precum si din institutiile publice din subordinea acestuia    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 6 octombrie 2010 privind organizarea si desfasurarea concursului sau examenului pentru ocuparea posturilor vacante ori temporar vacante si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la promovarea si avansarea prin examen a personalului contractual din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, precum si din institutiile publice din subordinea acestuia

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 3 noiembrie 2010

    CAP. I
    Activitãţi premergãtoare desfãşurãrii concursului sau examenului

    ART. 1
    (1) În scopul organizãrii şi desfãşurãrii concursului sau examenului, compartimentele din cadrul instituţiei publice în a cãror structurã se gãsesc posturile vacante ori temporar vacante au obligaţia sã solicite avizul consultativ al compartimentului resurse umane şi aprobarea conducãtorului instituţiei publice cu cel puţin 20 de zile înainte de data susţinerii concursului sau examenului.
    (2) Solicitarea trebuie sã cuprindã urmãtoarele:
    a) posturile vacante sau temporar vacante pentru ocuparea cãrora se organizeazã concursul ori examenul, condiţiile de participare, alte condiţii specifice prevãzute în fişa postului aferentã postului vacant sau temporar vacant;
    b) bibliografia şi tematica stabilite de cãtre conducãtorul compartimentului;
    c) fişa postului vacant sau temporar vacant.
    (3) Pentru posturile vacante de asistent medical pot participa persoane care îndeplinesc condiţiile de grad/treaptã profesional/profesionalã şi de specialitate la nivelul studiilor postului scos la concurs sau examen ori superioare acestuia.
    ART. 2
    Pe baza avizului compartimentului resurse umane şi cu aprobarea conducãtorului instituţiei publice, înainte cu cel puţin 15 zile de data susţinerii concursului sau examenului, instituţia publicã organizatoare are obligaţia sã afişeze la sediul instituţiei publice şi sã publice, dacã este cazul, printr-un anunţ în presa naţionalã sau localã ori pe pagina de internet a instituţiei publice organizatoare condiţiile de desfãşurare a concursului sau examenului, condiţiile de participare, bibliografia, tematica şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere.

    CAP. II
    Atribuţiile comisiei de concurs sau examen, ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretariatului

    ART. 3
    Comisiile de concurs sau examen au urmãtoarele atribuţii principale:
    a) selecteazã dosarele de concurs ale candidaţilor;
    b) stabilesc subiectele pentru proba scrisã;
    c) stabilesc planul interviului şi realizeazã interviul;
    d) stabilesc planul probei practice pentru posturile la care este necesarã susţinerea probei practice şi asigurã condiţiile necesare realizãrii ei;
    e) noteazã fiecare probã a concursului pentru fiecare candidat;
    f) transmit secretariatului comisiei rezultatele concursului sau examenului pentru a fi comunicate candidaţilor.
    ART. 4
    Comisiile de soluţionare a contestaţiilor au urmãtoarele atribuţii principale:
    a) soluţioneazã contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la notarea fiecãrei probe a concursului;
    b) transmit secretariatului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.
    ART. 5
    Secretariatul comisiei de concurs sau examen are urmãtoarele atribuţii principale:
    a) preia dosarele de concurs depuse de candidaţi;
    b) urmãreşte respectarea procedurii de organizare şi desfãşurare a concursului sau examenului;
    c) întocmeşte, redacteazã şi semneazã alãturi de comisia de concurs sau examen întreaga documentaţie privind activitatea specificã a acesteia;
    d) asigurã transmiterea rezultatelor concursului sau examenului pentru a fi comunicate candidaţilor;
    e) îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfãşurare a concursului sau examenului.
    ART. 6
    Secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor îndeplineşte în mod corespunzãtor atribuţia prevãzutã la art. 4 lit. b).

    CAP. III
    Procedura de desfãşurare a concursului sau examenului

    ART. 7
    Pentru a participa la concursurile sau examenele organizate pentru ocuparea posturilor vacante ori temporar vacante, candidatul trebuie sã întruneascã urmãtoarele condiţii:
    a) îndeplineşte condiţiile prevãzute de lege în vederea exercitãrii profesiei în România;
    b) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
    c) are capacitate deplinã de exerciţiu;
    d) are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã de medicul de familie sau de medicul de specialitate medicina muncii;
    e) îndeplineşte condiţiile de studii prevãzute de lege pentru postul vacant sau temporar vacant;
    f) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant sau temporar vacant;
    g) nu a fost condamnat pentru sãvârşirea unei infracţiuni contra umanitãţii, contra statului sau contra autoritãţii, de serviciu ori în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni sãvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei vacante ori temporar vacante pentru care candideazã, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
    ART. 8
    (1) În vederea participãrii la concurs sau examen, în termen de 10 zile de la data publicãrii anunţului, candidaţii depun la secretariatul comisiei de concurs ori examen dosarul de concurs sau examen, care va conţine în mod obligatoriu:
    a) copia actului de identitate;
    b) cerere de înscriere;
    c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri;
    d) copia carnetului de muncã sau o adeverinţã care sã ateste vechimea în muncã şi, dupã caz, în specialitate;
    e) cazierul judiciar;
    f) adeverinţã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare;
    g) copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, dupã caz, recomandarea de la ultimul loc de muncã;
    h) alte înscrisuri din care sã rezulte îndeplinirea condiţiilor specifice de participare la concurs.
    (2) Copiile de pe actele prevãzute la alin. (1) se prezintã însoţite de documentele originale, care se certificã pentru conformitatea cu originalul de cãtre secretariatul comisiei de concurs ori examen, sau în copii legalizate.
    (3) În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data şi ora desfãşurãrii concursului sau examenului, instituţia publicã are obligaţia de a anunţa prin aceleaşi mijloace de informare prevãzute la art. 2 modificãrile intervenite în desfãşurarea concursului sau examenului.
    ART. 9
    (1) În termen de maximum 3 zile lucrãtoare de la data expirãrii termenului prevãzut la art. 8 alin. (1), comisia de concurs sau examen are obligaţia de a selecta dosarele de concurs ori examen pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.
    (2) Rezultatele selectãrii dosarelor de înscriere se afişeazã, cu menţiunea "admis" sau "respins", la sediul instituţiei publice organizatoare a concursului sau examenului, în termenul prevãzut la alin. (1).
    ART. 10
    (1) În termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului selectãrii dosarelor de înscriere, candidaţii respinşi au dreptul sã depunã contestaţie.
    (2) Rezultatul contestaţiei se comunicã candidaţilor în termen de 24 de ore de la data expirãrii termenului de depunere a contestaţiilor.
    ART. 11
    (1) Subiectele sau testul-grilã pentru proba scrisã se stabilesc pe baza bibliografiei şi tematicii de concurs sau examen, în concordanţã cu nivelul şi specificul postului pentru care se organizeazã concursul sau examenul.
    (2) Comisia de concurs sau examen va stabili subiectele sau testul-grilã pentru proba scrisã în ziua concursului ori a examenului.
    (3) Seturile de subiecte sau testele-grilã se semneazã de cãtre toţi membrii comisiei de concurs sau examen şi se închid în plicuri sigilate purtând ştampila instituţiei publice organizatoare a concursului ori a examenului.
    ART. 12
    (1) Cu 30 de minute înainte de începerea probei scrise se va face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalitãţilor prealabile, respectiv verificarea identitãţii acestora. Verificarea identitãţii candidaţilor se face numai pe baza buletinului de identitate sau a cãrţii de identitate.
    (2) Dupã verificarea identitãţii candidaţilor, ieşirea din salã a acestora, în intervalul de desfãşurare a probei scrise, atrage eliminarea din concurs sau examen, cu excepţia situaţiilor de urgenţã în care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs sau examen ori de persoanele care asigurã supravegherea.
    (3) Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs sau examen în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depãşi 3 ore.
    (4) La ora stabilitã pentru începerea probei scrise, comisia de concurs sau examen prezintã candidaţilor seturile de subiecte ori testele-grilã şi invitã un candidat sã extragã un plic cu subiectele de concurs sau examen.
    (5) Dupã începerea comunicãrii subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întârzie sau al oricãrei persoane, în afara membrilor comisiei de concurs sau examen, precum şi a persoanelor care asigurã secretariatul comisiei, respectiv supravegherea desfãşurãrii probei.
    (6) Se interzice candidaţilor sã deţinã asupra lor pe timpul desfãşurãrii probelor scrise orice fel de lucrãri care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi orice mijloc electronic de comunicare. Nerespectarea acestor dispoziţii duce la eliminarea din salã a candidatului, indiferent dacã materialele interzise au fost folosite sau nu. Comisia de concurs sau examen, constatând încãlcarea acestor dispoziţii, va elimina candidatul din salã, va face menţiunea "fraudã" pe lucrare şi va consemna cele întâmplate în procesul-verbal.
    (7) Lucrãrile vor fi redactate, sub sancţiunea anulãrii, doar pe seturile de hârtie asigurate de instituţia publicã organizatoare a concursului sau examenului, purtând ştampila acesteia pe fiecare filã. Prima filã, dupã înscrierea numelui şi a prenumelui în colţul din dreapta sus, va fi lipitã astfel încât datele înscrise sã nu poatã fi identificate şi se va aplica ştampila instituţiei publice organizatoare a concursului sau examenului.
    (8) Candidatul are obligaţia de a preda comisiei de concurs sau examen lucrarea scrisã, respectiv testul-grilã, la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens.
    ART. 13
    Comisia de concurs sau examen noteazã proba scrisã cu note de la 1 la 10, care se afişeazã la finalizarea acestei probe, la locul desfãşurãrii concursului sau examenului.
    ART. 14
    (1) Interviul se susţine, de regulã, nu mai târziu de douã zile lucrãtoare de la data susţinerii probei scrise.
    (2) Comisia de concurs sau examen stabileşte planul de interviu în care vor fi testate cunoştinţele teoretice sau practice, abilitãţile şi aptitudinile candidatului pe baza urmãtoarelor criterii de evaluare a performanţelor profesionale individuale, în raport cu cerinţele postului:
    a) pregãtirea profesionalã;
    b) pregãtirea teoreticã pe baza bibliografiei stabilite;
    c) aptitudini de comunicare/reprezentare;
    d) abilitãţi impuse de exercitarea funcţiei;
    e) motivaţia candidatului;
    f) capacitatea de decizie şi organizare pentru funcţiile de conducere.
    (3) Fiecare membru al comisiei de concurs sau examen poate adresa întrebãri candidatului. Nu se pot adresa întrebãri referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicalã, religie, etnie, sex, stare materialã, origine socialã şi situaţie familialã.
    ART. 15
    La finalizarea fiecãrei probe a concursului sau examenului se întocmeşte câte un proces-verbal. La finalizarea concursului sau examenului se întocmeşte un proces-verbal care sã conţinã modul de desfãşurare a concursului sau examenului şi rezultatele obţinute de candidaţi, semnat de membrii comisiei de concurs sau examinare.

    CAP. IV
    Notarea probelor şi comunicarea rezultatelor

    ART. 16
    (1) Notarea probei scrise şi a interviului se face în termen de 24 de ore de la data susţinerii probelor.
    (2) Rezultatul final pentru fiecare probã se întocmeşte pe baza mediei aritmetice a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs sau examen.
    ART. 17
    (1) Lucrãrile scrise se corecteazã sigilate.
    (2) Lucrãrile scrise care prezintã însemnãri în scopul identificãrii candidaţilor se anuleazã şi nu vor mai fi notate. Pe lucrare se va face menţiunea "anulat" şi se va consemna în procesul-verbal.
    (3) Lucrãrile scrise se desigileazã dupã ce toate lucrãrile au fost notate de cãtre fiecare membru al comisiei de concurs sau examen.
    ART. 18
    Sunt declaraţi admişi candidaţii care au promovat cele douã probe şi care au obţinut cel puţin nota 7 la fiecare probã. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.
    ART. 19
    (1) Punctajele obţinute, cu menţiunea "admis" sau "respins", se comunicã candidaţilor prin afişare la sediul instituţiei publice organizatoare a concursului sau examenului, în termenul prevãzut la art. 16 alin. (1).
    (2) Stabilirea candidaţilor care urmeazã sã ocupe posturile vacante scoase la concurs se va face în ordinea descrescãtoare a mediei generale, determinatã pe baza mediei notelor obţinute de cãtre candidaţi la fiecare probã.
    (3) La rezultate finale egale are prioritate candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proba scrisã, iar dacã egalitatea se menţine, are prioritate cel care are specializãri în domeniul postului pentru care a candidat.
    (4) Comunicarea rezultatelor finale ale concursului sau examenului se face prin afişare la locul desfãşurãrii concursului sau examenului, în termen de maximum 3 zile lucrãtoare de la data susţinerii ultimei probe.
    ART. 20
    Rezultatele finale ale concursului, în ordine descrescãtoare, vor fi înscrise într-un centralizator nominal în care se va menţiona, pentru fiecare candidat, nota obţinutã la fiecare dintre probele concursului, în vederea depunerii eventualelor contestaţii. Centralizatorul nominal se semneazã pe fiecare paginã de fiecare dintre membrii comisiei de concurs.

    CAP. V
    Soluţionarea contestaţiilor

    ART. 21
    Dupã afişarea rezultatelor obţinute la concurs sau examen, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de 24 de ore de la data afişãrii rezultatelor pentru fiecare probã a concursului ori examenului, la sediul instituţiei publice organizatoare a concursului sau examenului, sub sancţiunea decãderii din acest drept.
    ART. 22
    (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza modul în care a fost notatã fiecare probã a concursului sau examenului.
    (2) Contestaţia va fi respinsã în urmãtoarele situaţii:
    a) dacã în urma analizãrii contestaţiei se constatã cã notele au fost acordate potrivit baremului şi rãspunsurilor din lucrarea scrisã;
    b) dacã nota acordatã de comisia de soluţionare a contestaţiilor este mai micã decât nota acordatã de comisia de concurs sau examen.
    ART. 23
    Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face în termen de 24 ore de la data expirãrii termenului de depunere a contestaţiilor, prin afişare la sediul instituţiei publice organizatoare a concursului sau examenului.
    ART. 24
    În cazul respingerii contestaţiei, candidatul se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

    CAP. VI
    Promovarea sau avansarea prin examen a personalului şi criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovare

    ART. 25
    (1) Promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale se face prin examen, care constã în susţinerea a douã probe: proba scrisã şi interviul.
    (2) Comisia de examen va evalua şi va nota urmãtoarele criterii de evaluare:
    a) abilitãţile profesionale, pe baza unui probe scrise/test-grilã din domeniul de activitate al angajatului, care sã ateste pregãtirea profesionalã şi gradul de acumulare a experienţei profesionale;
    b) asumarea responsabilitãţii;
    c) adaptarea la complexitatea muncii;
    d) iniţiativa şi creativitatea.
    (3) Comisia de examen va nota fiecare criteriu cu note de la 1 la 10. Nota finalã este media aritmeticã a notelor acordate de fiecare membru al comisiei la fiecare dintre criteriile de evaluare. Poate promova angajatul care a obţinut cel puţin nota 7 la fiecare probã.
    (4) Comisia de examen la promovare se constituie prin act administrativ al conducãtorului instituţiei publice şi este formatã din 3 membri, dupã cum urmeazã:
    a) şeful structurii unde se aflã angajatul care urmeazã sã fie promovat;
    b) un specialist care trebuie sã aibã experienţa şi cunoştinţele necesare în domeniu;
    c) reprezentantul compartimentului de resurse umane.
    Secretariatul comisiei de examen se asigurã de cãtre un reprezentant al compartimentului de resurse umane.
    (5) Pentru soluţionarea contestaţiilor, prin act administrativ al conducãtorului instituţiei publice, se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor la promovare, formatã din 3 membri, din care cel puţin un membru trebuie sã aibã experienţa şi cunoştinţele necesare în domeniul postului în care se face promovarea.
    ART. 26
    Examenul de avansare în cazul persoanelor încadrate în funcţii de debutant se face în termen de 5 zile lucrãtoare de la terminarea perioadei prevãzute de lege, pe baza urmãtoarelor criterii:
    a) experienţa profesionalã, pe baza unei lucrãri scrise care sã ateste capacitatea de îndeplinire a atribuţiilor specifice locului de muncã;
    b) gradul de cunoaştere a activitãţilor specifice locului de muncã/domeniului de activitate;
    c) adaptarea la complexitatea muncii.
    ART. 27
    Pentru funcţiile din activitãţi administrative, de întreţinere-reparaţii, de deservire, pazã şi curãţenie, precum şi pentru alte categorii de personal stabilite de conducãtorul instituţiei publice, comisia de examen la promovare poate stabili criterii de evaluare specifice.
    ART. 28
    (1) La finalizarea examenului de promovare, respectiv avansare în cazul personalului contractual debutant, se întocmeşte un proces-verbal care conţine rezultatele obţinute de candidaţi, semnat de membrii comisiei de promovare.
    (2) Rezultatele examenului de promovare sau avansare se aduc la cunoştinţa angajaţilor prin afişare la sediul instituţiei, în termen de 24 de ore de la data susţinerii ultimei probe.
    (3) Angajaţii nemulţumiţi de rezultatele examenului de promovare sau avansare pot face contestaţie în termen de 48 de ore de la data afişãrii rezultatelor finale.
    (4) Contestaţia se analizeazã şi se soluţioneazã de comisia de soluţionare a contestaţiilor la examenul de promovare sau de avansare.
    (5) Rezultatele contestaţiilor se aduc la cunoştinţa angajaţilor în termen de douã zile de la data depunerii acestora.
    ART. 29
    În cazul respingerii contestaţiei, angajatul se poate adresa instanţei competente, în condiţiile legii.


                                    -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016