Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 12 din 30 septembrie 2010  pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordarii standard    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT nr. 12 din 30 septembrie 2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordarii standard

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 1 noiembrie 2010

    ART. I
    Regulamentul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordãrii standard, aprobat prin Ordinul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.033 şi 1.033 bis din 27 decembrie 2006, cu completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. La articolul 2, alineatul (6) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(6) Semnificaţia expresiei grup de clienţi aflaţi în legãturã este cea prevãzutã de <>Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/24/2010 privind expunerile mari ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii."
    2. La articolul 4 alineatul (1), litera f) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "f) creanţe sau creanţe potenţiale faţã de instituţii;".
    3. La articolul 5, alineatul (5) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(5) Valoarea ponderatã la risc a expunerilor securitizate se calculeazã în conformitate cu <>Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare."
    4. La articolul 4 alineatul (2), literele c) şi d) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "c) expunerea trebuie sã fie parte a unui numãr semnificativ de expuneri cu caracteristici similare, astfel încât riscurile asociate respectivei finanţãri sã fie în mod substanţial reduse; în acest sens, suma totalã datoratã instituţiei de credit de cãtre debitor sau de cãtre grupul de clienţi aflaţi în legãturã din care acesta face parte nu depãşeşte 0,2% din valoarea întregului portofoliu de expuneri de tip retail*1);
__________
    *1) Valoarea întregului portofoliu de tip retail reprezintã suma brutã (fãrã luarea în considerare a efectului tehnicilor de diminuare a riscului de credit) a expunerilor (împrumuturi şi/sau angajamente) care în mod individual satisfac celelalte 3 condiţii pentru încadrarea în clasa de expuneri de tip retail.

    d) suma totalã datoratã instituţiei de credit, societãţii-mamã şi filialelor instituţiei de credit de cãtre debitor sau de cãtre grupul de clienţi aflaţi în legãturã din care acesta face parte, sumã care include şi orice expunere restantã, dar exclude creanţele ori creanţele potenţiale garantate cu proprietãţi imobiliare locative care satisfac cerinţele de calificare pentru tratamentul prevãzut de subsecţiunea 9.1 din cap. II. Expuneri garantate cu ipoteci asupra proprietãţilor imobiliare locative nu trebuie sã depãşeascã echivalentul în lei a un milion euro, potrivit informaţiilor deţinute de instituţia de credit. Instituţia de credit trebuie sã depunã toate diligenţele pentru a dobândi aceste informaţii.
    Titlurile nu pot fi încadrate în clasa expunerilor de tip retail."
    5. La articolul 5, dupã alineatul (6) se introduc douã noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu urmãtorul cuprins:
    "(7) Cu excepţia expunerilor care determinã elemente de pasiv precum cele menţionate la art. 4, art. 6 alin. (1) şi <>art. 12 alin. (2) şi (3) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, Banca Naţionalã a României poate, în condiţiile menţinerii stabilitãţii financiare, sã excepteze de la cerinţele prevãzute la alin. (1) expunerile unei instituţii de credit faţã de o contrapartidã care este societatea sa mamã, filiala sa, o filialã a societãţii-mamã sau o societate aflatã în relaţia prevãzutã la <>art. 19 alin. (4) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe bazã consolidatã a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, cu modificãrile ulterioare, dacã sunt îndeplinite urmãtoarele condiţii:
    a) contrapartida este o instituţie sau o societate financiarã holding, o instituţie financiarã, o societate de administrare a investiţiilor sau o societate prestatoare de servicii auxiliare supuse unor cerinţe prudenţiale adecvate;
    b) contrapartida este inclusã în aceeaşi arie de consolidare ca şi instituţia de credit, potrivit metodei consolidãrii globale;
    c) contrapartida face obiectul aceloraşi proceduri de evaluare, de mãsurare şi de control al riscurilor ca şi instituţia de credit;
    d) contrapartida este stabilitã în acelaşi stat membru ca şi instituţia de credit; şi
    e) nu existã niciun impediment semnificativ actual sau previzionat de ordin practic sau legal în calea transferului imediat al fondurilor proprii sau a rambursãrii rapide a datoriilor de cãtre contrapartidã instituţiei de credit.
    În acest caz, se aplicã ponderea de risc de 0%.
    (8) Cu excepţia expunerilor care determinã elemente de pasiv precum cele menţionate la art. 4, art. 6 alin. (1) şi <>art. 12 alin. (2) şi (3) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, Banca Naţionalã a României poate, în condiţiile menţinerii stabilitãţii financiare, sã excepteze de la cerinţele prevãzute la alin. (1) expunerile faţã de contrapartide care sunt membre ale aceleiaşi scheme de protecţie instituţionalã ca şi instituţia de credit împrumutãtoare, dacã sunt îndeplinite urmãtoarele condiţii:
    a) cerinţele stabilite la alin. (7) lit. a), d) şi e);
    b) instituţia de credit şi contrapartida au încheiat un acord contractual sau statutar de stabilire a responsabilitãţilor care le protejeazã şi le garanteazã, în special, lichiditatea şi solvabilitatea pentru a evita falimentul, în cazul în care devine necesar (denumit în continuare schemã de protecţie instituţionalã);
    c) acordurile încheiate garanteazã cã schema de protecţie instituţionalã va fi în mãsurã sã acorde susţinerea necesarã, potrivit obligaţiilor care îi revin, din fonduri imediat disponibile;
    d) schema de protecţie instituţionalã dispune de sisteme adecvate şi uniformizate pentru monitorizarea şi clasificarea riscului (oferind o imagine completã a situaţiilor de risc ale tuturor membrilor, consideraţi individual, precum şi a schemei de protecţie instituţionalã în ansamblul sãu), cu posibilitãţile corespunzãtoare de a-şi exercita influenţa; sistemele în cauzã trebuie sã asigure monitorizarea adecvatã a expunerilor aflate în stare de nerambursare, în conformitate cu <>art. 160 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordãrii bazate pe modele interne de rating, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    e) schema de protecţie instituţionalã realizeazã propria analizã de risc, pe care o comunicã membrilor;
    f) schema de protecţie instituţionalã întocmeşte şi publicã o datã pe an fie un raport consolidat care cuprinde bilanţul, contul de profit şi pierdere, raportul de situaţie şi raportul privind riscurile, cu privire la schema de protecţie instituţionalã în ansamblul sãu, fie un raport care cuprinde bilanţul agregat, contul de profit şi pierdere agregat, raportul de situaţie şi raportul privind riscurile cu privire la schema de protecţie instituţionalã în ansamblul sãu;
    g) membrii schemei de protecţie instituţionalã sunt obligaţi sã dea un preaviz de cel puţin 24 de luni în cazul în care doresc sã punã capãt aranjamentelor contractuale;
    h) utilizarea multiplã a elementelor eligibile la calculul fondurilor proprii, precum şi orice constituire inadecvatã de fonduri proprii între membrii schemei de protecţie instituţionalã trebuie excluse;
    i) schema de protecţie instituţionalã se bazeazã pe o largã participare a instituţiilor de credit cu un profil de activitate predominant omogen; şi
    j) adecvarea sistemelor menţionate la lit. d) este aprobatã şi monitorizatã la intervale regulate de cãtre autoritãţile competente.
    În acest caz, se aplicã ponderea de risc de 0%."
    6. La articolul 6, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Banca Naţionalã a României recunoaşte ca eligibilã o instituţie externã de evaluare a creditului, pentru scopurile prevãzute la art. 5, numai dacã este încredinţatã cã metodologia de evaluare utilizatã de aceasta îndeplineşte cerinţele de obiectivitate, independenţã, revizuire permanentã şi transparenţã şi cã ratingurile furnizate îndeplinesc cerinţele de credibilitate şi transparenţã. În scopul recunoaşterii eligibilitãţii unei instituţii externe de evaluare a creditului, Banca Naţionalã a României va avea în vedere criteriile tehnice prevãzute la cap. IV. În cazul în care o instituţie externã de evaluare a creditului este înregistratã ca agenţie de rating de credit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agenţiile de rating de credit, Banca Naţionalã a României considerã cã sunt îndeplinite cerinţele de obiectivitate, independenţã, revizuire permanentã şi transparenţã cu privire la metodologia sa de evaluare."
    7. La articolul 10, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) În cazul în care autoritãţile competente ale unui stat terţ care, în opinia Bãncii Naţionale a României, aplicã reguli de supraveghere şi de reglementare cel puţin echivalente celor aplicate în cadrul Uniunii Europene, atribuie expunerilor faţã de administraţia centralã proprie şi faţã de banca centralã proprie, exprimate şi finanţate în moneda naţionalã, o pondere de risc inferioarã celei prevãzute la art. 9 alin. (1) şi (2), instituţiile de credit pot aplica pentru aceste expuneri ponderea de risc stabilitã de respectivele autoritãţi competente."
    8. La articolul 12, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 12. - (1) Fãrã a se aduce atingere prevederilor alin. (3), art. 13, 14 şi 15, expunerilor faţã de administraţiile regionale şi autoritãţile locale li se aplicã tratamentul prevãzut la secţiunea a 6-a, pentru expunerile faţã de instituţii. Tratamentul preferenţial pentru expunerile pe termen scurt, prevãzut la art. 25, respectiv art. 29 alin. (1), nu se aplicã."
    9. Articolul 13 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 13. - (1) Expunerilor faţã de autoritãţile locale din România li se aplicã acelaşi tratament ca şi expunerilor faţã de administraţia centralã a României, dacã între aceste expuneri nu existã diferenţe în ceea ce priveşte riscul de credit, datoritã existenţei competenţelor specifice ale autoritãţilor locale de colectare a veniturilor şi datoritã existenţei unor acorduri instituţionale specifice ce au ca efect reducerea riscului de nerambursare al acestora pânã la nivelul riscului de nerambursare al administraţiei centrale.
    (2) Banca Naţionalã a României întocmeşte şi face publicã lista autoritãţilor locale din România care îndeplinesc condiţiile pentru aplicarea prevederilor alin. (1)."
    10. Dupã articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 13^1. - Instituţiile de credit trateazã expunerile faţã de administraţiile regionale şi autoritãţile locale din alte state membre ca expuneri faţã de administraţia centralã în jurisdicţia cãreia respectivele administraţii regionale sau autoritãţi locale sunt stabilite, dacã aceste administraţii regionale şi autoritãţi locale sunt incluse în lista întocmitã cu acest scop de cãtre autoritãţile competente din acele state membre."
    11. Articolul 14 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 14. - În cazul în care autoritãţile competente ale unui stat terţ, ce aplicã, în opinia Bãncii Naţionale a României, reguli de supraveghere şi de reglementare cel puţin echivalente celor aplicate în cadrul Uniunii Europene, trateazã expunerile faţã de administraţiile regionale sau autoritãţile locale ca şi expunerile faţã de administraţia centralã proprie, instituţiile de credit pot sã pondereze la risc în acelaşi mod expunerile faţã de aceste administraţii regionale şi autoritãţi locale."
    12. Articolul 17 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 17. - (1) Fãrã a se aduce atingere prevederilor alin. (2) şi (3), expunerilor faţã de entitãţile din sectorul public li se aplicã ponderea de risc de 100%.
    (2) Cu aprobarea Bãncii Naţionale a României, instituţiile de credit pot aplica expunerilor faţã de entitãţile din sectorul public tratamentul prevãzut la secţiunea a 6-a, pentru expunerile faţã de instituţii. Tratamentul preferenţial pentru expunerile pe termen scurt, prevãzut la art. 25, respectiv art. 29 alin. (1), nu se aplicã.
    (3) În situaţii excepţionale, expunerile faţã de entitãţile din sectorul public din România pot fi tratate ca expuneri faţã de administraţia centralã a României dacã, în opinia Bãncii Naţionale a României, între aceste expuneri nu existã nicio diferenţã în ceea ce priveşte riscul de credit, datoritã existenţei unei garanţii corespunzãtoare din partea administraţiei centrale.
    (4) În cazul în care autoritãţile competente ale unui alt stat membru trateazã expunerile faţã de entitãţile din sectorul public ca şi expunerile faţã de instituţii sau ca şi expunerile faţã de administraţia centralã în jurisdicţia cãreia sunt înfiinţate respectivele entitãţi, instituţiile de credit pot sã pondereze la risc în acelaşi mod expunerile faţã de asemenea entitãţi.
    (5) În cazul în care autoritãţile competente ale unui stat terţ ce aplicã, în opinia Bãncii Naţionale a României, reguli de supraveghere şi de reglementare cel puţin echivalente celor aplicate în cadrul Uniunii Europene, trateazã expunerile faţã de entitãţile sectorului public ca şi expunerile faţã de instituţii, instituţiile de credit pot sã pondereze la risc în acelaşi mod expunerile faţã de asemenea entitãţi."
    13. Titlul secţiunii a 6-a se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "SECŢIUNEA a 6-a
    Expunerile faţã de instituţii"
    14. Articolul 22 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 22. - Fãrã a se aduce atingere prevederilor art. 23-30, expunerile faţã de instituţiile financiare autorizate şi supravegheate de autoritãţile competente responsabile cu autorizarea şi supravegherea instituţiilor de credit şi supuse unor cerinţe prudenţiale echivalente celor aplicate instituţiilor de credit sunt ponderate la risc ca şi expunerile faţã de instituţii."
    15. Articolul 23 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 23. - Expunerilor faţã de instituţii pentru care nu este disponibil un rating furnizat de o instituţie externã de evaluare a creditului nominalizatã nu li se va atribui o pondere de risc mai micã decât cea aplicabilã expunerilor faţã de administraţia centralã a statului în jurisdicţia cãruia este înfiinţatã respectiva instituţie."
    16. La articolul 24, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 24. - (1) Expunerile faţã de instituţii cu o scadenţã rezidualã mai mare de 3 luni, pentru care este disponibil un rating furnizat de o instituţie externã de evaluare a creditului nominalizatã, li se atribuie ponderea de risc, conform tabelului nr. 3, asociatã nivelului scalei de evaluare a calitãţii creditului pe care se încadreazã, conform corespondenţei realizate de Banca Naţionalã a României în baza art. 7.
    Tabelul nr. 3


┌───────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┐
│Nivelul scalei de evaluare │ │ │ │ │ │ │
│a calitãţii creditului │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│Pondere de risc (%) │20 │ 50│ 50│100│100│ 150"│
└───────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┘    17. La articolul 25, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 25. - (1) Expunerilor faţã de instituţii cu o scadenţã rezidualã de pânã la 3 luni, pentru care este disponibil un rating furnizat de o instituţie externã de evaluare a creditului nominalizatã, li se atribuie ponderea de risc conform tabelului nr. 4, asociatã nivelului scalei de evaluare a calitãţii creditului pe care se încadreazã, conform corespondenţei realizate de Banca Naţionalã a României în baza art. 7.

    Tabelul nr. 4


┌───────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┐
│Nivelul scalei de evaluare │ │ │ │ │ │ │
│a calitãţii creditului │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│Pondere de risc (%) │20 │ 20│ 20│ 50│ 50│ 150"│
└───────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┘


    18. Articolul 35 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 35. - Expunerilor sau pãrţii unei expuneri care, în opinia Bãncii Naţionale a României, sunt deplin garantate cu ipoteci de ranguri superioare ipotecilor instituite în favoarea oricãror altor creditori asupra proprietãţilor imobiliare locative care sunt sau vor fi locuite ori date cu chirie de cãtre proprietari spre a fi locuite li se aplicã ponderea de risc de 35%."
    19. La articolul 38, literele a) şi b) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "a) valoarea proprietãţii imobiliare nu depinde în mod semnificativ de riscul de credit al debitorului. Aceastã cerinţã nu include situaţiile în care factori exclusiv de naturã macroeconomicã afecteazã atât valoarea proprietãţii, cât şi performanţa împrumutatului;
    b) riscul împrumutatului nu depinde în mod semnificativ de performanţa în exploatarea proprietãţii imobiliare sau a proiectului-suport, ci de propria capacitate a acestuia de a rambursa datoria din alte surse. Astfel, plata angajamentelor lunare, respectiv principalul şi dobânda, decurgând din creditul garantat cu proprietate imobiliarã locativã, nu este acoperitã mai mult de 15% de fluxurile de numerar generate de respectiva proprietate."
    20. Articolul 39 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 39. - În cazul în care autoritãţile competente ale unui alt stat membru opteazã pentru aplicarea ponderii de risc de 35% expunerilor deplin garantate cu ipoteci asupra proprietãţilor imobiliare locative situate pe teritoriul acelui stat membru, fãrã a fi îndeplinitã condiţia prevãzutã la art. 38 lit. b), instituţiile de credit din România pot aplica expunerilor respective ponderea de risc de 35% cu condiţia ca ipotecile respective sã fie de ranguri superioare ipotecilor instituite în favoarea oricãror altor creditori."
    21. Articolul 40 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 40. - Pentru expunerile sau partea unei expuneri care, în opinia Bãncii Naţionale a României, sunt deplin garantate cu ipoteci asupra proprietãţilor imobiliare comerciale situate pe teritoriul unui alt stat membru, cãrora, potrivit reglementãrilor aplicabile în acel stat membru, li se poate aplica ponderea de risc de 50%, instituţiile de credit pot aplica expunerilor respective acelaşi tratament (ponderea de risc de 50%), cu condiţia ca ipotecile respective sã fie de ranguri superioare ipotecilor instituite în favoarea oricãror altor creditori."
    22. La articolul 43, literele a) şi b) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "a) valoarea proprietãţii imobiliare nu depinde în mod semnificativ de riscul de credit al debitorului. Aceastã cerinţã nu include situaţiile în care factori exclusiv de naturã macroeconomicã afecteazã atât valoarea proprietãţii, cât şi performanţa împrumutatului;
    b) riscul împrumutatului nu depinde în mod semnificativ de performanţa în exploatarea proprietãţii imobiliare sau a proiectului-suport, ci de propria capacitate a acestuia de a rambursa datoria din alte surse. Astfel, plata angajamentelor lunare, respectiv principalul şi dobânda, decurgând din creditul garantat cu proprietate imobiliarã comercialã, nu este acoperitã mai mult de 15% de fluxurile de numerar generate de respectiva proprietate."
    23. Articolul 45 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 45. - În cazul în care autoritãţile competente ale unui alt stat membru opteazã pentru aplicarea ponderii de risc de 50% expunerilor deplin garantate cu ipoteci asupra proprietãţilor imobiliare comerciale situate pe teritoriul acelui stat membru, fãrã a fi îndeplinitã condiţia prevãzutã la art. 43 lit. b), instituţiile de credit din România pot aplica expunerilor respective acelaşi tratament (ponderea de risc de 50%), cu condiţia ca ipotecile respective sã fie de ranguri superioare ipotecilor instituite în favoarea oricãror altor creditori."
    24. Articolul 47 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 47. - În scopul definirii pãrţii garantate a elementului restant, garanţiile reale şi personale eligibile sunt cele astfel considerate pentru scopul diminuãrii riscului de credit, potrivit <>Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
    25. La articolul 52 alineatul (1), litera b) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "b) expuneri faţã de sau garantate de administraţii centrale şi bãnci centrale din state terţe, bãnci multilaterale de dezvoltare, organizaţii internaţionale ce se încadreazã la primul nivel al scalei de evaluare a calitãţii creditului, potrivit prezentului regulament, expuneri faţã de sau garantate de entitãţi din sectorul public din state terţe, administraţii regionale şi autoritãţi locale din state terţe ce sunt ponderate la risc ca şi expunerile faţã de instituţii sau administraţii centrale şi bãnci centrale, potrivit art. 17 alin. (3) sau art. 14, şi care se încadreazã la primul nivel al scalei de evaluare a calitãţii creditului, potrivit prezentului regulament, precum şi expuneri de tipul celor enumerate în cadrul acestui alineat, ce se încadreazã cel puţin la al doilea nivel al scalei de evaluare a calitãţii creditului, cu condiţia ca aceste expuneri sã nu depãşeascã 20% din valoarea nominalã a obligaţiunilor garantate ale instituţiei emitente, rãmase de rambursat;".
    26. La articolul 52 alineatul (1), litera d) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "d) credite garantate cu proprietãţi imobiliare locative sau cu pãrţi în societãţile finlandeze pentru domeniul locativ la care se face referire la art. 36, pânã la nivelul minimului dintre valoarea principalului ipotecilor aferente combinate cu oricare dintre tipurile de ipoteci anterioare şi 80% din valoarea proprietãţilor care fac obiectul garanţiei ori garantate cu titluri cu rang senior emise de fondurile comune de creanţe franceze sau de entitãţi echivalente de securitizare, supuse legii unui stat membru şi care securitizeazã expuneri garantate cu ipoteci asupra proprietãţilor imobiliare locative. În situaţia garantãrii cu astfel de titluri cu rang senior, supravegherea specialã efectuatã de autoritatea publicã în scopul protejãrii deţinãtorilor de obligaţiuni în sensul art. 52(4) din Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), trebuie sã se asigure cã:
    (i) activele-suport aferente acestor titluri sunt, pe perioada în care sunt incluse în categoria activelor pentru acoperire (cover pool), compuse cel puţin în proporţie de 90% din ipoteci locative combinate cu oricare dintre tipurile de ipoteci anterioare, pânã la nivelul minimului dintre valoarea principalului datoratã aferentã titlurilor, valoarea principalului aferentã ipotecilor şi 80% din valoarea proprietãţilor care fac obiectul garanţiei;
    (ii) cã titlurile respective se încadreazã la primul nivel al scalei de evaluare a calitãţii creditului potrivit prezentului regulament; şi
    (iii) cã valoarea acestor titluri nu depãşeşte 10% din valoarea nominalã a emisiunii obligaţiunilor garantate aflate în circulaţie.
    Expunerile generate de transmiterea şi administrarea plãţilor debitorilor sau de veniturile din lichidare, în cazul creditelor garantate cu ipoteci asupra proprietãţilor imobiliare ce stau la baza titlurilor cu rang senior ori a titlurilor de creanţã, nu sunt incluse în calculul limitei de 90%."
    27. La articolul 52 alineatul (1), litera e) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "e) credite garantate cu proprietãţi imobiliare comerciale sau cu pãrţi în societãţi finlandeze pentru domeniul imobiliar comercial la care se face referire la art. 41, pânã la nivelul minimului dintre valoarea principalului ipotecilor aferente combinate cu oricare dintre tipurile de ipoteci anterioare şi 60% din valoarea proprietãţilor care fac obiectul garanţiei, ori garantate cu titluri cu rang senior emise de fondurile comune de creanţe franceze sau de entitãţi echivalente de securitizare, supuse legii unui stat membru, şi care securitizeazã expuneri garantate cu ipoteci asupra proprietãţilor imobiliare comerciale. În situaţia garantãrii cu astfel de titluri cu rang senior, supravegherea specialã efectuatã de autoritatea publicã în scopul protejãrii deţinãtorilor de obligaţiuni, în sensul art. 52(4) din Directiva 2009/65/CE, trebuie sã asigure cã:
    (i) activele-suport aferente acestor titluri sunt, pe perioada în care sunt incluse în categoria activelor pentru acoperire (cover pool), compuse cel puţin în proporţie de 90% din ipoteci comerciale combinate cu oricare dintre tipurile de ipoteci anterioare, pânã la nivelul minimului dintre valoarea principalului datoratã aferentã titlurilor, valoarea principalului ipotecilor şi 60% din valoarea proprietãţilor care fac obiectul garanţiei;
    (ii) titlurile respective se încadreazã la primul nivel al scalei de evaluare a calitãţii creditului potrivit prezentului regulament; şi
    (iii) valoarea acestor titluri nu depãşeşte 10% din valoarea nominalã a emisiunii obligaţiunilor garantate aflate în circulaţie.
    Banca Naţionalã a României poate recunoaşte ca eligibile creditele garantate cu ipoteci asupra proprietãţilor imobiliare comerciale în condiţiile în care valoarea împrumutului depãşeşte 60% din valoarea proprietãţii, atingând nivelul de maximum 70% din valoarea proprietãţii, cu condiţia ca valoarea bunurilor aduse în garanţie pentru obligaţiunile garantate sã depãşeascã cu cel puţin 10% valoarea nominalã a obligaţiunilor garantate aflate în circulaţie, iar drepturile deţinãtorilor de obligaţiuni sã îndeplineascã cerinţele pentru asigurarea legalitãţii lor, prevãzute în cadrul <>Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Drepturile deţinãtorilor de obligaţiuni asupra garanţiei reale trebuie sã aibã prioritate în faţa drepturilor altor pãrţi interesate.
    Expunerile generate de transmiterea şi administrarea plãţilor debitorilor sau de veniturile din lichidare, în cazul creditelor garantate cu ipoteci asupra proprietãţilor imobiliare ce stau la baza titlurilor cu rang senior sau a titlurilor de creanţã, nu sunt incluse în calculul limitei de 90%."
    28. La articolul 52, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Pânã la data de 31 decembrie 2013, limita de 10%, stabilitã la alin. (1) lit. d) şi e) pentru titlurile cu rang senior emise de fondurile comune de creanţe franceze sau de entitãţi echivalente de securitizare, nu se aplicã dacã:
    (i) expunerile garantate cu proprietãţi imobiliare locative sau comerciale, care au fãcut obiectul securitizãrii, au fost iniţiate de un membru al aceluiaşi grup de consolidare din care face parte emitentul obligaţiunilor garantate ori au fost iniţiate de o entitate afiliatã la aceeaşi casã centralã ca şi emitentul obligaţiunilor garantate (apartenenţa la acelaşi grup de consolidare sau afilierea la aceeaşi casã centralã trebuie determinatã la momentul stabilirii titlurilor cu rang senior drept garanţie pentru obligaţiunile garantate); şi
    (ii) un membru al aceluiaşi grup de consolidare din care face parte emitentul obligaţiunilor garantate sau o entitate afiliatã la aceeaşi casã centralã ca şi emitentul obligaţiunilor garantate pãstreazã integral tranşa care suportã prima pierdere (first loss) ce constituie suport pentru respectivele titluri cu rang senior."
    29. Articolul 56 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 56. - Valoarea ponderatã la risc a expunerilor aferente poziţiilor din securitizare se determinã în concordanţã cu prevederile <>Regulamentului BNR-CNVM nr. 18/16/2010."
    30. Titlul secţiunii a 14-a se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Expuneri faţã de instituţii şi societãţi cu rating pe termen scurt"
    31. Articolul 57 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 57. - Expunerilor faţã de instituţii pentru care se aplicã prevederile art. 24 şi 25 şi expunerilor faţã de societãţi, pentru care este disponibil un rating pe termen scurt furnizat de o instituţie externã de evaluare a creditului nominalizatã, li se atribuie ponderea de risc, conform tabelului nr. 6, asociatã nivelului scalei de evaluare a calitãţii creditului pe care se încadreazã, conform corespondenţei realizate de Banca Naţionalã a României în baza art. 7."
    32. Articolul 70 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 70. - Rezervelor în aur pãstrate în custodie, în limita sumelor acoperite cu pasive în aur, sau în tezaurele proprii li se aplicã ponderea de risc de 0%."
    33. La articolul 72, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 72. - (1) În cazul în care o instituţie de credit oferã protecţie a creditului care acoperã un numãr de expuneri (coş de expuneri) în condiţiile în care al n-lea caz de nerambursare corespunzãtor expunerilor va atrage realizarea protecţiei, acest eveniment conducând la lichidarea contractului, dacã produsul beneficiazã de un rating furnizat de o instituţie externã de evaluare a creditului eligibilã, se aplicã ponderile de risc stabilite potrivit prevederilor <>Regulamentului BNR-CNVM nr. 18/16/2010."
    34. Dupã articolul 72 se introduce un nou articol, articolul 72^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 72^1. - (1) Valoarea expunerii pentru operaţiunile de leasing este reprezentatã de valoarea actualizatã a plãţilor minime de leasing.
    (2) În sensul alin. (1), plãţile minime de leasing sunt acele plãţi de-a lungul duratei contractului de leasing pe care locatarul este sau poate fi obligat sã le efectueze, precum şi orice platã ce poate decurge dintr-o opţiune a locatarului cu privire la cumpãrarea avantajoasã a bunului - în cazul în care exercitarea acestei opţiuni este certã, într-o mãsurã rezonabilã.
    (3) Orice valoare rezidualã garantatã care îndeplineşte condiţiile referitoare la eligibilitatea furnizorilor de protecţie, prevãzute în <>art. 27-29 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cerinţele minime pentru recunoaşterea altor tipuri de garanţii, prevãzute în art. 55-58 din cadrul aceluiaşi regulament, trebuie, de asemenea, inclusã în plãţile minime de leasing. Aceste expuneri vor fi încadrate în clasa de expuneri corespunzãtoare, potrivit art. 4.
    (4) În cazul în care expunerea reprezintã valoarea rezidualã a proprietãţilor care fac obiectul contractului de leasing, valorile ponderate la risc ale expunerilor se calculeazã dupã urmãtoarea formulã:
    1/t * 100% * valoarea expunerii,
    unde t = max (1, valoarea întreagã cea mai apropiatã de numãrul de ani rãmaşi pânã la finalizarea leasingului)."
    35. Articolul 76 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 76. - O instituţie de credit poate utiliza doar acele ratinguri furnizate de o instituţie externã de evaluare a creditului eligibilã, la stabilirea cãrora au fost avute în vedere toate sumele datorate instituţiei de credit, atât ca principal, cât şi ca dobândã."
    36. Articolul 107 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 107. - La calculul valorii ponderate la risc a expunerilor, pentru scopurile art. 10 alin. (1), pânã la 31 decembrie 2015, tuturor expunerilor faţã de administraţiile centrale şi faţã de bãncile centrale ale statelor membre, exprimate şi finanţate în moneda naţionalã a oricãrui alt stat membru, li se aplicã aceeaşi pondere de risc ca şi cum expunerile respective ar fi exprimate şi finanţate în moneda naţionalã a statului respectiv."
    37. La anexã, categoria "Risc moderat", a doua liniuţã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "- facilitãţi de credit neutilizate (angajamente de creditare, de achiziţionare de titluri sau angajamente de furnizare de facilitãţi de garantare ori acceptare), cu o scadenţã iniţialã mai micã sau egalã cu un an, care nu pot fi revocate necondiţionat în orice moment fãrã notificare sau care nu atrag revocarea automatã ca urmare a deteriorãrii bonitãţii debitorului;".
    38. La anexã, categoria "Risc scãzut", prima liniuţã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "- facilitãţi de credit neutilizate (angajamente de creditare, de achiziţionare de titluri sau angajamente de furnizare de facilitãţi de garantare ori acceptare), care pot fi revocate necondiţionat în orice moment fãrã notificare sau care atrag revocarea automatã ca urmare a deteriorãrii bonitãţii debitorului. Liniile de credit retail pot fi considerate ca fiind revocabile necondiţionat dacã instituţia de credit nu are, în limitele permise de prevederile legislaţiei privind protecţia consumatorului sau ale legislaţiei conexe, niciun fel de restricţie în ceea ce priveşte revocarea;".
    ART. II
    Prevederile art. I intrã în vigoare începând cu data de 31 decembrie 2010, cu excepţia prevederilor pct. 26, 27 şi 28, care intrã în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2011.

                         *
    Prezentul regulament transpune dispoziţii cuprinse în directive ale Uniunii Europene, dupã cum urmeazã:
    1. dispoziţiile art. 1 pct. 2 din Directiva 2009/83/CE a Comisiei din 27 iulie 2009 de modificare a unor anexe la Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte normele tehnice referitoare la administrarea riscurilor, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 196 din 28 iulie 2009;
    2. dispoziţiile art. 1 pct. 15 şi 36 din Directiva 2009/111/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 de modificare a directivelor 2006/48/CE, 2006/49/CE şi 2007/64/CE în ceea ce priveşte bãncile afiliate instituţiilor centrale, anumite elemente ale fondurilor proprii, expunerile mari, reglementãrile privind supravegherea, precum şi gestionarea crizelor, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 302 din 17 noiembrie 2009;
    3. dispoziţiile pct. 2(c) din anexa 1 la Directiva Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a directivelor 2006/48 şi 2006/49 în ceea ce priveşte cerinţele de capital pentru portofoliul de tranzacţionare şi resecuritizare, precum şi procesul de supraveghere a politicilor de remunerare.

              _____________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016