Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 18 noiembrie 2010  privind organizarea si desfasurarea concursurilor sau examenelor pentru ocuparea posturilor vacante ori temporar vacante corespunzatoare functiilor contractuale din aparatul propriu al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, precum si din cadrul unitatilor care functioneaza in subordinea acestuia    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 18 noiembrie 2010 privind organizarea si desfasurarea concursurilor sau examenelor pentru ocuparea posturilor vacante ori temporar vacante corespunzatoare functiilor contractuale din aparatul propriu al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, precum si din cadrul unitatilor care functioneaza in subordinea acestuia

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 29 noiembrie 2010

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezentul regulament stabileşte modalitatea de organizare şi desfãşurare a concursurilor sau examenelor pentru ocuparea posturilor vacante ori temporar vacante corespunzãtoare funcţiilor contractuale din cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, precum şi din cadrul unitãţilor care funcţioneazã în subordinea ministerului.
    ART. 2
    (1) Angajarea personalului contractual în cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, precum şi din cadrul unitãţilor care funcţioneazã în subordinea ministerului pe funcţii vacante sau temporar vacante, se face prin concurs ori examen, în urma cãruia candidaţii declaraţi admişi încheie, în condiţiile legii, contracte individuale de muncã pe duratã nedeterminatã sau determinatã.
    (2) Sunt exceptate de la prevederile prezentului regulament persoanele care ocupã funcţii de demnitate publicã şi persoanele care urmeazã sã fie încadrate la cabinetele demnitarilor.
    ART. 3
    Ocuparea unei funcţii contractuale vacante sau temporar vacante se face prin examen în una dintre urmãtoarele situaţii:
    a) s-a înscris un singur candidat;
    b) numai un singur candidat se prezintã la susţinerea probelor.
    ART. 4
    Posturile vacante/temporar vacante prevãzute în statul de funcţii al ministerului vor fi scoase la concurs, luându-se în considerare urmãtoarele criterii:
    a) necesarul de personal identificat în mod obiectiv în urma analizei gradului încãrcãrii cu sarcini a personalului;
    b) alocaţiile bugetare aprobate pentru cheltuielile de personal pentru anul în curs.
    ART. 5
    Concursul de ocupare a funcţiilor contractuale vacante sau temporar vacante este organizat, în condiţiile legii, dupã cum urmeazã:
    a) de cãtre minister - pentru personalul din aparatul propriu şi pentru funcţiile de conducere de director general/director al unitãţilor aflate în subordinea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri. Excepţie fac conducãtorii instituţiilor publice care sunt numiţi prin decizie a primului-ministru;
    b) de cãtre autoritãţile în al cãror stat de funcţii se aflã posturile - pentru posturile vacante sau temporar vacante, altele decât cele prevãzute la lit. a).
    ART. 6
    (1) Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii contractuale de conducere temporar vacante se realizeazã prin promovarea unui salariat din cadrul autoritãţii sau instituţiei care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei respective, prin act administrativ al conducãtorului unitãţii.
    (2) În condiţiile în care nu existã posibilitatea ocupãrii unei funcţii contractuale temporar vacante de conducere de cãtre un salariat din cadrul instituţiei, ocuparea acesteia se face prin concurs sau examen.

    CAP. II
    Publicitatea concursului

    ART. 7
    (1) Anunţul privind posturile vacante sau temporar vacante corespunzãtoare funcţiilor contractuale, data, locul susţinerii concursului, probele stabilite, tematica şi bibliografia se vor afişa cu cel puţin 20 de zile la sediul instituţiei.
    (2) În acelaşi termen, concursul va fi anunţat într-un cotidian de largã circulaţie central sau local şi, dupã caz, pe pagina de internet a instituţiei.
    ART. 8
    (1) Anunţul prevãzut la art. 7 conţine urmãtoarele elemente:
    a) denumirea funcţiei contractuale vacante sau temporar vacante pentru care se organizeazã concursul, cu specificarea gradului sau a treptei profesionale, precum şi cu încadrarea acesteia în structura organizatoricã a instituţiei;
    b) condiţiile de participare la concurs, respectiv condiţiile prevãzute de lege pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzãtoare funcţiilor contractuale şi alte condiţii specifice prevãzute în fişa postului;
    c) documentele solicitate candidaţilor pentru constituirea dosarului propriu de înscriere la concurs;
    d) locul şi data pânã la care se pot depune dosarele de înscriere, cu precizarea datelor de contact;
    e) bibliografia şi tematica concursului;
    f) locul, data şi ora desfãşurãrii concursului<
    g) tipul probelor de concurs.
    (2) Anunţul publicat în presa scrisã va conţine numai elementele prevãzute la alin. (1) lit. a), d) şi f).

    CAP. III
    Suspendarea şi amânarea concursului sau examenului

    ART. 9
    (1) În cazul în care, de la data anunţãrii concursului şi pânã la afişarea rezultatelor finale ale acestuia, conducãtorul instituţiei în a cãrei structurã organizatoricã se gãseşte funcţia pentru care se organizeazã concursul este sesizat cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind organizarea şi desfãşurarea concursului, se va proceda la verificarea celor sesizate, de cãtre conducerea instituţiei sau de cãtre persoane nominalizate de cãtre aceasta. În situaţia în care se constatã cã nu au fost respectate prevederile legale sau când aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu încadrarea în termenele procedurale prevãzute în prezentul ordin, desfãşurarea concursului va fi suspendatã.
    (2) Sesizarea poate fi fãcutã de cãtre membrii comisiei de concurs ori ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor, de cãtre candidaţi sau de orice persoanã interesatã.
    ART. 10
    (1) În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data şi ora desfãşurãrii concursului:
    a) concursul se amânã pentru o perioadã de maximum 15 zile calendaristice;
    b) se reia procedura de organizare şi desfãşurare a acestuia, dacã amânarea nu poate fi dispusã conform lit. a).
    (2) În situaţia constatãrii necesitãţii amânãrii concursului, instituţia organizatoare are obligaţia:
    a) publicãrii modificãrii respective prin mijloacele prevãzute la art. 7;
    b) informãrii candidaţilor ale cãror dosare au fost înregistrate.

    CAP. IV
    Criterii generale şi specifice pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante

    ART. 11
    (1) În vederea participãrii la concursul sau examenul pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante ori temporar vacante, candidaţii trebuie sã îndeplineascã cumulativ urmãtoarele criterii generale:
    a) sã aibã cetãţenia românã şi domiciliul stabil în România;
    b) sã nu aibã antecedente penale, cu excepţia cazului în care a intervenit reabilitarea;
    c) sã aibã o stare de sãnãtate corespunzãtoare exercitãrii funcţiei, certificatã conform legii;
    d) sã aibã capacitate deplinã de exerciţiu;
    e) sã cunoascã limba românã, scris şi vorbit;
    f) sã nu fie incompatibili cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii;
    g) sã îndeplineascã condiţiile de studii prevãzute de lege pentru funcţia contractualã vacantã sau temporar vacantã;
    h) sã îndeplineascã condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante sau temporar vacante, prevãzute în fişa postului.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), în anumite domenii de activitate, conducerea unitãţii organizatoare poate decide, de la caz la caz, angajarea unor specialişti, cetãţeni ai altor state decât cele membre ale Uniunii Europene, cu respectarea prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetãţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 260/2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncã şi detaşarea strãinilor pe teritoriul României, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 134/2008.
    ART. 12
    Criteriile specifice, elaborate de şeful ierarhic sau de coordonatorul compartimentului în care existã funcţia contractualã vacantã ori temporar vacantã, pe baza cerinţelor cuprinse în fişa postului şi aprobate de conducãtorul autoritãţii sau instituţiei, vizeazã urmãtoarele:
    a) studii de specialitate;
    b) perfecţionãri/specializãri;
    c) vechimea în muncã/vechimea în specialitatea studiilor;
    d) cunoştinţe de limbi strãine;
    e) cunoştinţe de operare pe calculator;
    f) abilitãţi şi aptitudini corespunzãtoare specificului postului.
    ART. 13
    (1) Nivelul studiilor pentru funcţiile vacante sau temporar vacante se stabileşte de cãtre angajator, în concordanţã cu prevederile legii, dintre cele prezentate mai jos:
    a) studii superioare de lungã duratã sau studii universitare de licenţã, absolvite cu diplomã de licenţã ori echivalentã;
    b) studii superioare de scurtã duratã, absolvite cu diplomã;
    c) studii liceale, finalizate cu diplomã de bacalaureat;
    d) studii gimnaziale.
    (2) În cazul în care candidaţii au absolvit instituţii de învãţãmânt din strãinãtate, aceştia vor face dovada recunoaşterii diplomelor respective de cãtre statul român.
    ART. 14
    (1) Condiţiile minime de vechime pentru participarea la concursul organizat în vederea ocupãrii funcţiilor contractuale vacante ori temporar vacante pentru care sunt necesare studii superioare de lungã duratã sau studii universitare de licenţã se stabilesc dupã cum urmeazã:
    a) minimum 6 luni, în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcţiilor contractuale de grad imediat superior celui de debutant;
    b) minimum 3 ani, în specialitatea studiilor necesare, pentru fiecare dintre gradele superioare celui prevãzut la lit. a).
    (2) Condiţiile minime de vechime în muncã pentru participarea la concursul organizat în vederea ocupãrii funcţiilor contractuale vacante sau temporar vacante pentru care sunt necesare studii superioare de scurtã duratã se stabilesc dupã cum urmeazã:
    a) minimum 6 luni, în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcţiilor contractuale de grad imediat superior celui de debutant;
    b) minimum 3 ani, în specialitatea studiilor necesare, pentru fiecare dintre gradele superioare celui prevãzut la lit. a).
    (3) Condiţiile minime de vechime în muncã pentru participarea la concursul organizat în vederea ocupãrii funcţiilor contractuale vacante sau temporar vacante pentru care sunt necesare studii liceale/gimnaziale se stabilesc dupã cum urmeazã:
    a) minimum 6 luni, în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcţiilor contractuale de grad imediat superior celui de debutant;
    b) minimum 3 ani, în specialitatea studiilor necesare, pentru fiecare dintre gradele superioare celui prevãzut la lit. a).
    (4) Condiţiile minime de vechime în muncã, respectiv în specialitatea studiilor, necesare pentru ocuparea funcţiilor contractuale de conducere vacante sau temporar vacante, sunt urmãtoarele:
    a) director general, director general adjunct, director, director adjunct, contabil-şef, inginer-şef - minimum 3 ani vechime în specialitate;
    b) şef serviciu, şef serviciu contencios, şef secţie - minimum 2 ani vechime în specialitate;
    c) şef birou, şef laborator, şef oficiu - minimum 2 ani vechime în specialitate;
    d) şef formaţie muncitori, şef atelier - minimum 2 ani vechime în muncã.

    CAP. V
    Organizarea şi desfãşurarea concursului sau examenului

    SECŢIUNEA 1
    Comisiile de concurs sau examen

    ART. 15
    (1) În vederea organizãrii şi desfãşurãrii concursurilor pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante sau temporar vacante, cu minimum 10 zile înainte de prima probã a concursului, prin act administrativ al conducãtorului instituţiei organizatoare a concursului, se constituie comisia de concurs, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor.
    (2) Pentru concursurile organizate în vederea ocupãrii funcţiilor contractuale de conducere, comisiile de concurs sunt alcãtuite din 5 membri.
    (3) Pentru concursurile organizate în vederea ocupãrii funcţiilor contractuale de execuţie, comisiile de concurs sunt alcãtuite din 3 membri.
    (4) Membrii comisiilor de concurs prevãzute la alin. (2) şi (3), precum şi secretarii acestora trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele cerinţe:
    a) au probitate moralã şi profesionalã;
    b) nu se aflã sub efectul unei sancţiuni disciplinare, conform legii;
    c) nu au calitatea de soţ, soţie, rudã sau afin pânã la gradul al patrulea inclusiv cu oricare dintre candidaţi;
    d) membrul în comisie/secretarul comisiei, soţul sau soţia, dupã caz, nu are relaţii ori interese cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi.
    (5) Cel puţin unul dintre membrii fiecãrei comisii trebuie sã aibã pregãtire sau experienţã în domeniul funcţiei contractuale pentru care se organizeazã concurs ori examen.
    (6) În cazul în care în unitatea organizatoare nu existã specialişti în domeniul de activitate al funcţiei contractuale, din comisii pot face parte persoane încadrate în unitãţi similare.
    (7) Din comisia de concurs face parte în mod obligatoriu şeful compartimentului în care se aflã funcţia contractualã vacantã sau temporar vacantã pentru care se organizeazã concurs ori o persoanã desemnatã de acesta.
    (8) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilã cu aceea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.
    (9) Comisia de concurs, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor are un secretar, numit prin actul administrativ de numire a comisiei.
    (10) Secretariatul comisiei de concurs şi secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor se asigurã, de regulã, de cãtre persoane din cadrul compartimentelor de resurse umane sau de cãtre persoane cu atribuţii în acest domeniu, prevãzute în fişa postului, din cadrul instituţiei organizatoare a concursului.
    ART. 16
    (1) Comisia de concurs are urmãtoarele atribuţii:
    a) întocmeşte bibliografia şi, dupã caz, tematica de concurs;
    b) verificã dosarele candidaţilor înscrişi;
    c) stabileşte tipul probelor şi durata acestora;
    d) stabileşte criteriile profesionale individuale, în raport cu cerinţele postului, având în vedere principalele criterii prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul regulament;
    e) având în vedere cerinţele înscrise în fişa postului scos la concurs, cu cel mult 24 de ore înainte de susţinerea fiecãrei probe elaboreazã subiectele/temele şi baremele de notare pentru fiecare probã de concurs sau examen;
    f) acordã note pentru fiecare probã;
    g) semneazã procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei, dupã fiecare etapã de concurs, precum şi procesulverbal final al concursului.
    (2) În funcţie de gradul de dificultate şi de complexitate al subiectelor, comisia de concurs stabileşte durata fiecãrei probe, fãrã a depãşi limita maximã de 3 ore.
    ART. 17
    (1) Comisiile de soluţionare a contestaţiilor sunt formate dintr-un numãr de 5 membri, pentru funcţiile contractuale de conducere, respectiv dintr-un numãr de 3 membri, pentru funcţiile contractuale de execuţie, dintre care cel puţin un specialist în domeniul de activitate aferent postului scos la concurs.
    (2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are urmãtoarele atribuţii:
    a) soluţioneazã contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere formulate de candidaţi;
    b) soluţioneazã contestaţiile cu privire la rezultatele probelor concursului/examenului, pe baza baremelor stabilite de cãtre comisia de concurs.
    ART. 18
    Secretarul comisiei de concurs are urmãtoarele atribuţii:
    a) constituie şi gestioneazã dosarul de concurs;
    b) asigurã publicitatea concursului, în conformitate cu art. 7 şi 10;
    c) primeşte dosarele de înscriere la concurs sau examen ale candidaţilor, pe care le pune la dispoziţia comisiei de concurs;
    d) verificã conformitatea fotocopiilor prezentate cu documentele originale, menţionând pe acestea, sub semnãturã, expresia "conform cu originalul";
    e) redacteazã şi semneazã, alãturi de comisia de concurs, întreaga documentaţie privind activitatea specificã a acesteia;
    f) asigurã îndeplinirea condiţiilor pentru desfãşurarea optimã a concursului/examenului - spaţii corespunzãtoare, papetãrie, biroticã şi alte elemente de logisticã necesare, multiplicarea subiectelor, supravegherea candidaţilor;
    g) informeazã candidaţii în legãturã cu desfãşurarea concursului/examenului;
    h) redacteazã şi semneazã, alãturi de comisia de concurs, întreaga documentaţie privind activitatea specificã a acesteia;
    i) transmite documentaţia pentru a fi întocmite actele necesare încadrãrii candidatului admis.
    ART. 19
    Secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor are urmãtoarele atribuţii:
    a) primeşte contestaţiile depuse în termenul legal, pe care le prezintã comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
    b) întocmeşte procesul-verbal care conţine hotãrârea comisiei de soluţionare a contestaţiilor, pe care o transmite comisiei de concurs;
    c) afişeazã rezultatul contestaţiei depuse.
    ART. 20
    (1) Membrii comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor şi secretarii acestor comisii, înainte de exercitarea acestei calitãţi, vor da o declaraţie despre luarea la cunoştinţã a situaţiilor de incompatibilitate sau de conflict de interese prevãzute la art. 15 alin. (4).
    (2) În cazul în care se constatã cã unul dintre membri/secretari nu îndeplineşte/nu respectã condiţiile prevãzute la art. 15 alin. (4), conducãtorul instituţiei va dispune mãsuri de înlocuire a acestuia.
    ART. 21
    Membrii comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor, precum şi secretarii acestora au obligaţia de a pãstra în deplinã securitate documentele şi de a asigura confidenţialitatea subiectelor stabilite pentru probele de concurs sau examen.
    ART. 22
    Divulgarea subiectelor, a grilelor de corectare, a planului de interviu, în întregime sau în pãrţi componente ale acestora, atrage pentru cei vinovaţi mãsuri disciplinare ori penale, dupã caz, stabilite conform prevederilor legale în vigoare, precum şi anularea concursului.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Documentaţia pentru concurs sau examen

    ART. 23
    Pentru fiecare concurs de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzãtoare funcţiilor contractuale se întocmeşte un dosar de concurs, compus din urmãtoarele documente:
    a) documentele prin care au fost constituite comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor;
    b) copia anunţului publicat într-un cotidian de largã circulaţie şi a celui afişat la sediul instituţiei, precum şi, eventual, a celui postat pe pagina de internet a instituţiei;
    c) lucrãrile scrise ale candidaţilor;
    d) procesele-verbale ale comisiei de concurs şi, dupã caz, ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi anexele aferente;
    e) fişele de notare ale comisiei de concurs şi, dupã caz, ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
    f) contestaţiile, acolo unde este cazul.
    ART. 24
    (1) În vederea participãrii la concurs, fiecare candidat are obligaţia de a depune, în termenul comunicat prin anunţul de concurs, actele necesare pentru constituirea dosarului de înscriere la concurs, dupã cum urmeazã:
    a) formularul de înscriere;
    b) actul de identitate, în copie;
    c) documentele care atestã nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului, în copie;
    d) copia carnetului de muncã sau, dupã caz, adeverinţa care sã ateste activitatea desfãşuratã, vechimea în muncã, în meserie şi/sau în specialitate;
    e) certificatul de cazier judiciar;
    f) adeverinţã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare, eliberatã în condiţiile legii.
    (2) Copiile de pe actele prevãzute la alin. (1) se prezintã însoţite de documentele originale, care se certificã pentru conformitatea cu originalul de cãtre secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
    (3) Candidaţii care au altã cetãţenie decât cea românã fac dovada îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs/examen prin documente originale însoţite de traducerile autorizate în limba românã; în cazul documentelor de studii obţinute în alte state, se va prezenta documentul care atestã echivalarea studiilor eliberat de autoritãţile abilitate.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Dispoziţii generale privind desfãşurarea concursului sau examenului

    ART. 25
    (1) Concursurile pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzãtoare funcţiilor contractuale constau în 3 etape succesive, dupã cum urmeazã:
    a) etapa I - selecţia dosarelor de înscriere;
    b) etapa a II-a - proba scrisã;
    c) etapa a III-a - proba interviului.
    (2) În cadrul etapei a II-a se verificã cunoştinţele teoretice ale candidaţilor, în funcţie de cerinţele generale ale postului pentru care se candideazã.
    (3) Se pot prezenta la etapa urmãtoare numai candidaţii declaraţi admişi la etapa anterioarã acesteia.
    (4) Desfãşurarea etapelor de concurs se planificã în zilele lucrãtoare, la un interval de minimum 48 de ore între ele, dar nu mai mult de 72 de ore.
    (5) Fiecare etapã a concursului/examenului pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante sau temporar vacante se finalizeazã cu un proces-verbal, contrasemnat de cãtre toţi membrii comisiei de concurs şi de secretarul acesteia.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Selecţia dosarelor de înscriere la concurs sau examen

    ART. 26
    (1) În vederea participãrii la concurs, în termen de 10 zile de la data publicãrii anunţului, candidaţii depun la secretariatul comisiei de concurs dosarul de concurs.
    (2) În termen de maximum 24 de ore de la data expirãrii termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele, pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.
    (3) Rezultatul selectãrii dosarelor de înscriere se afişeazã de cãtre secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea "admis" sau "respins", însoţitã de motivul respingerii dosarului, la sediul instituţiei organizatoare a concursului, în termenul menţionat la alin. (2).
    (4) Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, în maximum 24 de ore de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de cãtre comisia de concurs.
    (5) Contestaţiile cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor se soluţioneazã şi se afişeazã la sediul instituţiei organizatoare a concursului, în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere.
    (6) Dacã termenele prevãzute la alin. (1)-(5) expirã într-o zi nelucrãtoare, acestea sunt prelungite pânã în prima zi lucrãtoare urmãtoare.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Proba scrisã din cadrul concursului/examenului

    ART. 27
    (1) În cadrul probei scrise, comisia de concurs elaboreazã subiectele şi baremele de notare, ţinând cont de urmãtoarele cerinţe:
    a) sã fie formulate clar, precis şi în strictã concordanţã cu bibliografia şi, eventual, cu tematica afişate;
    b) sã poatã fi rezolvate în timpul alocat probei respective;
    c) sã aibã un grad de dificultate care sã permitã abordarea şi soluţionarea acestora.
    (2) Proba scrisã poate consta în redactarea unei lucrãri şi/sau în rezolvarea unor teste tip grilã.
    ART. 28
    (1) Comisia de concurs stabileşte subiectele şi alcãtuieşte seturile de subiecte pentru proba scrisã în ziua în care aceasta se desfãşoarã.
    (2) În cazul în care proba scrisã constã în rezolvarea unor teste tip grilã, întrebãrile pot fi formulate cu cel mult douã zile înainte de desfãşurarea acesteia.
    (3) În cadrul probei scrise, seturile de subiecte se semneazã de cãtre toţi membrii comisiei de concurs şi se închid în plicuri sigilate purtând ştampila Direcţiei resurse umane, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante sau temporar vacante din cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, ori a instituţiei aflate în subordinea ministerului, în cazul concursurilor organizate de cãtre aceasta.
    (4) Comisia de concurs stabileşte punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunicã candidaţilor odatã cu subiectele.
    (5) Pânã la ora stabilitã pentru terminarea probei scrise a concursului, membrii comisiei de concurs au obligaţia de a stabili baremul detaliat de corectare a subiectelor.
    ART. 29
    (1) Durata probei scrise se stabileşte de cãtre comisia de concurs, în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depãşi 3 ore.
    (2) La ora stabilitã pentru începerea probei scrise, comisia de concurs prezintã candidaţilor seturile de subiecte şi invitã un candidat sã extragã un plic cu subiectele de concurs.
    (3) Din momentul comunicãrii subiectelor este interzis accesul în sala de concurs al candidaţilor care întârzie sau al oricãrei persoane, în afara membrilor comisiei de concurs, precum şi a persoanelor care asigurã secretariatul comisiei de concurs şi supravegherea desfãşurãrii probei.
    (4) Pe toatã perioada derulãrii probei scrise, candidaţilor le este interzisã deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare. Nerespectarea acestei dispoziţii atrage eliminarea candidatului respectiv din concurs, iar comisia de concurs înscrie menţiunea "anulat" pe lucrare şi consemneazã cele întâmplate într-un proces-verbal.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Proba interviului din cadrul concursului/examenului

    ART. 30
    (1) În cadrul probei interviului, comisia va stabili planul de interviu şi criteriile de evaluare.
    (2) În situaţia în care în cadrul probei interviului se prevede şi o probã practicã, aceasta se proiecteazã astfel încât sã se aprecieze cât mai corect potenţialul de utilizare în context profesional a acelor abilitãţi personale care sunt indispensabile realizãrii postului.
    (3) În funcţie de atribuţiile funcţiei contractuale scoase la concurs, proba practicã poate consta în demonstrarea abilitãţilor de lucru la calculator sau de utilizare a unor programe informatice ori a cunoaşterii unei limbi strãine de circulaţie internaţionalã.
    (4) În afara subiectelor pe teme profesionale, interviul poate aborda şi alte elemente relevante privitoare la activitatea, rezultatele obţinute în muncã, comportamentul în situaţii-limitã ale candidatului şi proiecte profesionale de viitor, în situaţia în care va ocupa funcţia contractualã pentru care candideazã.
    (5) Data şi ora susţinerii interviului se afişeazã odatã cu rezultatele de la proba scrisã.
    (6) Prin excepţie de la prevederile art. 25 alin. (4), preşedintele comisiei de concurs poate aproba reducerea termenului prevãzut pentru susţinerea interviului, la solicitarea candidaţilor şi cu acordul membrilor comisiei de concurs, cu îndeplinirea cumulativã a urmãtoarelor condiţii:
    a) toţi candidaţii au luat cunoştinţã de rezultatul probei scrise;
    b) niciunul dintre candidaţi nu intenţioneazã sã conteste rezultatul obţinut la proba scrisã.
    (7) Fiecare membru al comisiei de concurs va adresa întrebãri candidatului. Nu se pot adresa întrebãri referitoare la apartenenţa la o anumitã rasã, naţionalitate, etnie, religie, categorie socialã ori categorie defavorizatã, referitoare la vârstã, sex sau orientare sexualã, respectiv la convingerile candidatului.
    (8) Întrebãrile şi rãspunsurile la interviu se consemneazã de cãtre secretarul comisiei de concurs în anexa la procesul-verbal al probei şi se semneazã de cãtre membrii comisiei de concurs şi de candidat.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Notarea probelor şi comunicarea rezultatelor

    ART. 31
    (1) Membrii comisiei de concurs/de examen noteazã fiecare probã a concursului/examenului cu note de la 1 la 10.
    (2) Notarea probelor concursului/examenului se face în termen de minimum 24 de ore între ele, dar nu mai mult de 48 de ore.
    (3) Nota finalã reprezintã media aritmeticã a notelor obţinute la probele concursului/examenului.
    (4) În cadrul probei scrise, anterior începerii corectãrii, fiecare lucrare va fi sigilatã şi numerotatã, cu excepţia cazului în care existã un singur candidat pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante sau temporar vacante.
    (5) Punctajele se acordã de cãtre fiecare membru al comisiei de concurs/de examen şi se noteazã în borderoul de notare.
    (6) În situaţia în care în urma corectãrii unei lucrãri se constatã diferenţe mai mari de un punct între notele acordate de membrii comisiei de concurs, lucrarea respectivã se recorecteazã de cãtre toţi membrii acesteia.
    ART. 32
    Sunt declaraţi admişi în urma participãrii la fiecare probã a concursului/examenului candidaţii care au obţinut:
    a) minimum nota 5, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzãtoare funcţiilor contractuale de execuţie;
    b) minimum nota 7, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor vacante corespunzãtoare funcţiilor contractuale de conducere.
    ART. 33
    (1) Notele finale se afişeazã la sediul instituţiei organizatoare, în termen de cel mult 3 zile calendaristice de la finalizarea ultimei probe sau a contestaţiilor, dupã caz. Acestea vor fi înscrise în ordine descrescãtoare.
    (2) Comunicarea rezultatelor la fiecare probã a concursului, inclusiv a rezultatelor finale ale concursului, se face prin menţionarea notei finale a fiecãrui candidat şi a sintagmei "admis"/"respins", prin afişare la locul de desfãşurare a concursului.
    (3) Este declarat admis la concursul pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante sau temporar vacante candidatul care a obţinut nota cea mai mare dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca toţi sã fi obţinut nota minimã necesarã, potrivit art. 31.
    (4) În cazul în care existã candidaţi care au obţinut aceeaşi notã finalã, va fi declarat admis candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proba scrisã. Dacã şi în aceastã situaţie egalitatea se menţine, candidaţii în cauzã vor fi invitaţi la un nou interviu, în urma cãruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigãtor.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Soluţionarea contestaţiilor

    ART. 34
    (1) Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la probele concursului pot depune contestaţie la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor.
    (2) Candidaţii pot contesta numai notele obţinute la propriile lucrãri.
    (3) Contestaţiile se soluţioneazã în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a acestora.
    ART. 35
    Comisia de soluţionare a contestaţiilor admite contestaţia şi va modifica nota finalã în situaţia în care:
    a) candidatul îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs, în situaţia contestaţiilor formulate faţã de rezultatul selecţiei dosarelor;
    b) constatã cã notele nu au fost acordate cu respectarea baremului şi rãspunsurilor din lucrarea scrisã, a planului de interviu sau se constatã neconcordanţe între întrebãrile formulate de cãtre membrii comisiei de concurs şi rãspunsurile consemnate ale candidaţilor, în cazul probei de interviu;
    c) constatã cã existã o diferenţã mai mare de un punct la proba scrisã între punctajele acordate de comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor;
    d) constatã cã, în urma recorectãrii probei scrise sau reanalizãrii probei interviului, candidatul declarat iniţial respins obţine cel puţin nota minimã pentru promovarea probei contestate.
    ART. 36
    Comisia de soluţionare a contestaţiilor respinge contestaţia în situaţia în care:
    a) candidatul nu îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs;
    b) constatã cã notele au fost acordate cu respectarea baremului şi rãspunsurilor din lucrarea scrisã, a planului de interviu şi nu se constatã neconcordanţe între întrebãrile formulate de cãtre membrii comisiei de concurs şi rãspunsurile consemnate ale candidaţilor, în cazul probei de interviu;
    c) constatã cã existã o diferenţã mai mare de un punct la proba scrisã între punctajele acordate de comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor.
    ART. 37
    (1) Hotãrârile comisiei de soluţionare a contestaţiilor se consemneazã într-un proces-verbal întocmit de secretarul comisiei şi semnat de membrii acesteia.
    (2) Rezultatele la contestaţii se comunicã candidaţilor, prin afişare la sediul unitãţii organizatoare.
    ART. 38
    În cazul respingerii contestaţiei, candidatul se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

    SECŢIUNEA a 9-a
    Numirea personalului contractual

    ART. 39
    Dupã expirarea termenului de depunere a contestaţiilor sau, dupã caz, dupã rezolvarea contestaţiilor se întocmeşte tabelul care va cuprinde clasificarea finalã a candidaţilor în ordinea descrescãtoare a notelor finale. În dreptul fiecãrui candidat se înscriu nota finalã obţinutã şi menţiunea: "admis", "respins", "neprezentat", "eliminat din concurs/examen", dupã caz.
    ART. 40
    (1) Candidaţii declaraţi admişi sunt numiţi, în condiţiile legii, în funcţiile contractuale vacante sau temporar vacante de conducere ori de execuţie, prin act administrativ al conducãtorului instituţiei, urmând sã fie încheiat contract individual de muncã pe duratã nedeterminatã sau determinatã.
    (2) Candidatul declarat "admis" la concurs se prezintã la post în termen de maximum 15 zile lucrãtoare de la data afişãrii rezultatului final al concursului.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul în care candidatul nu poate respecta termenul menţionat, acesta înainteazã în scris, în termen de 3 zile lucrãtoare de la afişarea rezultatului concursului, o cerere motivatã, în care prezintã motivele întârzierii, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data afişãrii rezultatului final al concursului.
    (4) În cazul neprezentãrii la post în termenul stabilit a candidatului declarat admis, conducãtorul instituţiei organizatoare va comunica în scris candidatului care a obţinut nota finalã imediat inferioarã şi care îndeplineşte condiţiile pentru a fi declarat admis posibilitatea de a ocupa postul respectiv; în aceastã situaţie termenul de prezentare la post este de maximum 15 zile lucrãtoare de la data comunicãrii.
    (5) Candidaţii declaraţi respinşi la concurs nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în cadrul instituţiei organizatoare.

    ANEXĂ


    ──────
la regulament
─────────────

                   PRINCIPALELE CRITERII DE EVALUARE
        a performanţelor individuale în cazul ocupãrii prin concurs sau
       examen a posturilor vacante ori temporar vacante corespunzãtoare
                       funcţiilor contractuale

    I. Pentru funcţiile contractuale de conducere:
    1. cunoştinţe teoretice necesare;
    2. capacitatea de organizare, planificare, coordonare;
    3. responsabilitate în luarea deciziilor;
    4. capacitate de analizã şi sintezã.
    II. Pentru funcţiile contractuale de execuţie:
    1. cunoştinţe teoretice necesare şi/sau abilitãţi practice necesare;
    2. aptitudini şi calitãţi necesare exercitãrii funcţiei, care vor fi stabilite de cãtre comisia de concurs în funcţie de specificul postului;
    3. experienţa profesionalã necesarã exercitãrii funcţiei.

    NOTĂ:
    În funcţie de specificul postului, comisia de concurs poate stabili şi alte criterii.
                 __________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016