Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 3 noiembrie 2010  privind definitivarea in functie si promovarea in grade profesionale a personalului de probatiune    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 3 noiembrie 2010 privind definitivarea in functie si promovarea in grade profesionale a personalului de probatiune

EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 9 noiembrie 2010

    CAP. I
    Definitivarea în funcţie a personalului din serviciile de probaţiune

    ART. 1
    Definitivarea în funcţie a consilierilor de probaţiune debutanţi se face pe bazã de examen, în raport cu vechimea în probaţiune, precum şi cu rezultatele obţinute în urma susţinerii examenului de definitivare.
    ART. 2
    Se pot înscrie la examenul de definitivare în funcţie consilierii de probaţiune debutanţi care împlinesc stagiul efectiv pânã în ziua de susţinere a examenului de definitivare, inclusiv.
    ART. 3
    Data, locul, precum şi tematica examenului de definitivare în funcţie, actele necesare înscrierii şi termenul de depunere a acestora se publicã pe pagina electronicã a Ministerului Justiţiei şi se afişeazã la sediul serviciilor de probaţiune cu cel puţin 60 de zile înainte de data organizãrii acestuia.
    ART. 4
    (1) Examenul de definitivare în funcţie a consilierilor de probaţiune debutanţi constã, în mod obligatoriu, într-o probã scrisã cu caracter teoretic şi o probã scrisã cu caracter practic.
    (2) Proba teoreticã are ca obiect testarea cunoştinţelor privind: metodologia activitãţii de protecţie a victimelor, instituţii de drept penal şi procedurã penalã, criminologie, dezvoltare instituţionalã şi cooperare instituţionalã, informaticã socialã, sãnãtate mentalã şi infracţiune, problema dependenţei, sociologie aplicatã şi psihologia dezvoltãrii.
    (3) Proba practicã constã în întocmirea unei lucrãri scrise cu caracter aplicativ.
    (4) Proba scrisã cu caracter teoretic şi proba scrisã cu caracter practic se susţin în cadrul aceleiaşi lucrãri.
    ART. 5
    (1) Pentru examenul de definitivare în funcţie, ministrul justiţiei numeşte prin ordin:
    a) comisia de organizare a examenului;
    b) comisia de verificare a cunoştinţelor;
    c) comisia de soluţionare a contestaţiilor.
    (2) Fiecare comisie are în componenţa sa un preşedinte, membri şi un secretar.
    (3) Din comisia prevãzutã la alin. (1) lit. a) fac parte reprezentanţi ai Direcţiei de probaţiune şi ai Direcţiei resurse umane din Ministerul Justiţiei.
    (4) Din comisiile prevãzute la alin. (1) lit. b) şi c) fac parte reprezentanţi ai Direcţiei de probaţiune.
    (5) Nu pot face parte din comisiile prevãzute la alin. (1) persoanele care sunt soţi, rude sau afini pânã la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţii înscrişi la examenul de definitivare în funcţie.
    (6) Fiecare membru al comisiilor prevãzute la alin. (1) semneazã o declaraţie pe propria rãspundere, în care precizeazã cã:
    a) nu se aflã în vreuna dintre situaţiile de incompatibilitate prevãzute la alin. (5);
    b) va respecta secretul şi confidenţialitatea lucrãrilor comisiei şi a variantelor de subiecte ce vor fi elaborate.
    ART. 6
    (1) Comisia de organizare a examenului are urmãtoarele atribuţii:
    a) centralizeazã cererile de înscriere la examen, întocmeşte listele de înscriere, verificã îndeplinirea de cãtre candidaţi a condiţiilor legale de participare la examen, întocmeşte şi afişeazã lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale de participare la examen şi afişeazã lista finalã a candidaţilor;
    b) asigurã afişarea rezultatelor probelor de examen şi a rezultatelor finale ale examenului;
    c) asigurã transmiterea rezultatelor examenului cãtre Direcţia de probaţiune;
    d) îndeplineşte orice sarcini necesare pentru buna desfãşurare a examenului.
    (2) Comisia de verificare a cunoştinţelor are urmãtoarele atribuţii:
    a) stabileşte tematica şi elaboreazã subiectele pentru examenul de definitivare;
    b) stabileşte baremul de notare a probelor scrise cu caracter teoretic şi practic;
    c) noteazã lucrãrile scrise ale candidaţilor şi stabileşte media notelor acordate lucrãrilor de cãtre fiecare membru al comisiei;
    d) recorecteazã şi stabileşte nota finalã acordatã lucrãrii, dacã existã o diferenţã în notare mai mare de douã puncte între corectori;
    e) comunicã în scris rezultatele probei cãtre comisia de organizare, în vederea afişãrii acestora.
    (3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are urmãtoarele atribuţii:
    a) soluţioneazã contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la notarea lucrãrilor scrise;
    b) recorecteazã şi stabileşte nota finalã acordatã lucrãrii, dacã existã o diferenţã în notare mai mare de douã puncte între corectori;
    c) comunicã în scris comisiei de organizare rezultatele soluţionãrii contestaţiilor, în vederea afişãrii acestora.
    ART. 7
    (1) Candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale de participare la examenul de definitivare în funcţie se prezintã la susţinerea probelor prevãzute la art. 4 alin. (1).
    (2) Intrarea candidaţilor în sãlile în care se desfãşoarã examenul de definitivare în funcţie se face pe baza listelor întocmite pentru fiecare salã şi a actului de identitate, cu cel puţin jumãtate de orã înainte de începerea probelor scrise. Dupã verificarea identitãţii, fiecare candidat pãstreazã pe bancã actul de identitate, pânã la predarea lucrãrii scrise. Pe listã se menţioneazã prezenţa fiecãrui candidat.
    (3) Candidaţii care nu se aflã în salã în momentul deschiderii plicului cu subiectele pierd dreptul de a mai susţine examenul. Este interzisã intrarea în salã a candidaţilor cu mijloace de comunicare la distanţã, computere personale ori alte mijloace de stocare a informaţiei.
    (4) În vederea elaborãrii lucrãrii scrise, candidaţii primesc coli de hârtie având ştampila Direcţiei de probaţiune. Se foloseşte numai cernealã sau pix cu pastã de culoare albastrã. La cerere, se pot pune la dispoziţie, în mod suplimentar, coli de hârtie, iar dacã este necesar, cernealã sau pixuri.
    (5) Înainte de dictarea subiectelor, candidaţii înscriu numele şi prenumele pe colţul foii ce urmeazã sã fie lipit, pe care se aplicã ştampila Ministerului Justiţiei - Direcţia de probaţiune şi semnãtura unuia dintre membrii comisiei de verificare a cunoştinţelor.
    (6) Pe toatã durata desfãşurãrii probelor scrise, în sãlile în care se desfãşoarã examenul de definitivare au acces numai membrii comisiei de verificare a cunoştinţelor şi persoanele care supravegheazã desfãşurarea probelor.
    (7) Timpul destinat pentru elaborarea lucrãrii este cel stabilit de comisia de verificare a cunoştinţelor; dupã expirarea timpului stabilit pentru probele scrise, persoanele care asigurã supravegherea strâng toate lucrãrile predate de cãtre candidaţi şi le predau comisiei de verificare a cunoştinţelor, care le înscrie într-un borderou.
    (8) Dacã examinarea se face în mai multe sãli, se întocmeşte câte un borderou pentru lucrãrile din fiecare salã.
    (9) Lucrarea se considerã predatã de cãtre candidat dupã verificarea stãrii acesteia de cãtre persoanele care supravegheazã desfãşurarea probelor şi dupã semnarea de cãtre candidat în borderoul de predare-primire a lucrãrilor.
    (10) Pe toatã durata desfãşurãrii probelor scrise este interzisã pãrãsirea sãlii de examen de cãtre candidaţi. În cazuri excepţionale, pãrãsirea temporarã a sãlii de examen se face numai cu însoţitor.
    (11) Pentru asigurarea ordinii în timpul examenului, membrii comisiei de verificare a cunoştinţelor sau persoanele care supravegheazã desfãşurarea probelor pot redistribui candidaţii în salã.
    (12) Orice fraudã sau încercare de fraudã doveditã se sancţioneazã prin eliminarea din examen; în aceste cazuri, persoanele care asigurã supravegherea îl sesizeazã de îndatã pe preşedintele comisiei de verificare a cunoştinţelor, care întocmeşte un proces-verbal despre constatãrile fãcute şi mãsurile luate, iar lucrarea se anuleazã cu menţiunea "fraudã".
    (13) La finalizarea probelor scrise, baremul de corectare se afişeazã pe uşa sãlii/sãlilor în care se desfãşoarã examenul de definitivare şi pe pagina electronicã a Ministerului Justiţiei.
    ART. 8
    (1) Fiecare lucrare este notatã de la 0 la 10. Nu se acordã puncte din oficiu.
    (2) Media finalã a examenului de definitivare în funcţie se calculeazã ca medie aritmeticã între notele obţinute la cele douã probe scrise.
    (3) Sunt declaraţi admişi în urma examenului de definitivare în funcţie consilierii de probaţiune debutanţi care au obţinut media finalã de minimum 7, dar nu mai puţin de nota 5 la fiecare dintre cele douã probe scrise.
    ART. 9
    Rezultatele examenului de definitivare în funcţie se publicã pe pagina electronicã a Ministerului Justiţiei şi se afişeazã la sediul serviciului în care îşi desfãşoarã activitatea candidatul, întocmindu-se un proces-verbal privind data şi ora afişãrii acestora.
    ART. 10
    (1) Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele examenului de definitivare în funcţie pot formula contestaţie la Direcţia de probaţiune din cadrul Ministerului Justiţiei, în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor pe pagina electronicã a acestuia.
    (2) Contestaţiile se soluţioneazã de cãtre comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 10 zile lucrãtoare de la primirea acestora.
    (3) Rezultatele obţinute de candidaţi în urma soluţionãrii contestaţiilor, precum şi rezultatele finale ale examenului de definitivare în funcţie se publicã pe pagina electronicã a Ministerului Justiţiei şi se afişeazã la sediul serviciului de probaţiune în care îşi desfãşoarã activitatea candidatul.

    CAP. II
    Promovarea în grade profesionale a personalului de probaţiune

    ART. 11
    Promovarea în gradele I şi II a consilierilor de probaţiune, precum şi promovarea în gradul I a inspectorilor de probaţiune se fac pe bazã de examen, în raport cu vechimea în probaţiune, competenţa profesionalã şi cu rezultatele obţinute în activitate, dovedite pe baza evaluãrii anuale a performanţelor profesionale.
    ART. 12
    (1) Vechimea în probaţiune necesarã pentru prezentarea la examenul de promovare în grade profesionale este cea prevãzutã la <>art. 8 şi 17 din Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului de probaţiune, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Nu se pot înscrie la examenul de promovare în grade profesionale consilierii de probaţiune sau inspectorii de probaţiune care au obţinut calificativul "foarte slab" sau "slab" la ultima evaluare a performanţelor profesionale.
    (3) Se pot înscrie la examenul de promovare consilierii de probaţiune a cãror vechime se împlineşte pânã la data-limitã de depunere a lucrãrilor de disertaţie, inclusiv.
    ART. 13
    Data şi locul susţinerii examenului de promovare în grade profesionale, precum şi tematica, actele necesare înscrierii, termenul de depunere a acestora şi a lucrãrilor de disertaţie se publicã pe pagina electronicã a Ministerului Justiţiei şi se afişeazã la sediul serviciilor de probaţiune cu cel puţin 60 de zile înainte de data organizãrii acestuia.
    ART. 14
    Examenul de promovare în gradele I şi II a consilierilor de probaţiune, precum şi cel de promovare în gradul I a inspectorilor de probaţiune constau în întocmirea unei lucrãri de disertaţie pe o temã aleasã din domeniul probaţiunii sau care este în strânsã legãturã cu domeniul probaţiunii precum: teme specifice privind activitãţile principale ale serviciilor de probaţiune, drept penal şi procedurã penalã, criminologie, dezvoltare şi cooperare instituţionalã, problema dependenţei, sãnãtate mentalã, metode şi instrumente de lucru, management şi supervizare în probaţiune.
    ART. 15
    (1) Pentru examenul de promovare în grade profesionale se constituie urmãtoarele comisii:
    a) comisia de organizare a examenului;
    b) comisia de verificare a cunoştinţelor;
    c) comisia de soluţionare a contestaţiilor.
    (2) Prevederile art. 5 alin. (2)-(6) şi ale art. 6 alin. (1) se aplicã în mod corespunzãtor.
    (3) Comisia de verificare a cunoştinţelor are urmãtoarele atribuţii:
    a) stabileşte tematica pentru examenul de promovare în grade profesionale a personalului de probaţiune;
    b) stabileşte baremele de notare pentru întocmirea lucrãrilor de disertaţie, respectiv pentru susţinerea acestora;
    c) acordã note pentru modalitatea de întocmire a lucrãrilor de disertaţie;
    d) acordã note pentru modalitatea de prezentare a lucrãrilor de disertaţie;
    e) stabileşte nota finalã a lucrãrii de disertaţie, ca medie aritmeticã a notelor acordate conform lit. c) şi d);
    f) recorecteazã şi stabileşte nota finalã acordatã fiecãrei lucrãri de dizertaţie, dacã existã o diferenţã în notare mai mare de douã puncte între corectori;
    g) comunicã rezultatele, în scris, comisiei de organizare, în vederea afişãrii acestora.
    (4) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are urmãtoarele atribuţii:
    a) soluţioneazã contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la notele acordate de comisia de verificare a cunoştinţelor conform alin. (3) lit. c), d) sau e);
    b) recorecteazã şi stabileşte nota finalã acordatã fiecãrei lucrãri, dacã existã o diferenţã în notare mai mare de douã puncte între corectori;
    c) comunicã în scris comisiei de organizare rezultatele soluţionãrii contestaţiilor, în vederea afişãrii acestora.
    (5) În cazul în care examenul de definitivare în funcţie se organizeazã concomitent cu examenul de promovare în grade profesionale, prin ordin al ministrului justiţiei se pot numi comisii comune de examen.
    ART. 16
    (1) Lucrarea de disertaţie se prezintã în faţa comisiei de verificare a cunoştinţelor.
    (2) Întocmirea şi prezentarea lucrãrii de disertaţie trebuie sã respecte urmãtoarele criterii:
    a) întinderea maximã de 30 de pagini, tehnoredactate în format A4, font Times New Roman 12, la 11/2 rând;
    b) încadrarea în tematica examenului de promovare;
    c) originalitate în abordarea şi prezentarea temei;
    d) folosirea acuratã a metodelor şi tehnicilor în raport cu abordarea temei;
    e) aplicabilitatea şi utilitatea temei pentru domeniul probaţiunii;
    f) încadrarea în timpul stabilit pentru prezentarea lucrãrii;
    g) coerenţa prezentãrii şi a expunerii;
    h) sintetizarea informaţiilor în cuprinsul prezentãrii.
    (3) Prezentarea lucrãrii de disertaţie se înregistreazã audio, cu acordul prealabil al candidatului, iar înregistrãrile sunt utilizate exclusiv în cadrul examenului.
    ART. 17
    (1) Fiecare membru al comisiei de verificare a cunoştinţelor acordã o notã pentru întocmirea lucrãrii şi o notã pentru prezentarea lucrãrii de disertaţie, în conformitate cu criteriile prevãzute la art. 16 alin. (2), precum şi în conformitate cu baremele stabilite conform art. 15 alin. (3) lit. b).
    (2) Prevederile art. 8 alin. (1) se aplicã în mod corespunzãtor.
    (3) Notele obţinute de candidat pentru întocmirea lucrãrii, respectiv pentru prezentarea acesteia se calculeazã ca medie aritmeticã între notele acordate de cãtre fiecare membru al comisiei de verificare a cunoştinţelor.
    (4) Nota finalã a lucrãrii de disertaţie se calculeazã ca medie aritmeticã între notele acordate de membrii comisiei pentru întocmirea lucrãrii, respectiv pentru susţinerea acesteia de cãtre fiecare candidat.
    (5) Sunt declaraţi admişi la examenul de promovare în grade profesionale consilierii de probaţiune şi inspectorii de probaţiune care au obţinut nota finalã de minimum 8 la lucrarea de disertaţie.
    ART. 18
    (1) Rezultatele examenului de promovare în grade profesionale se publicã pe pagina electronicã a Ministerului Justiţiei şi se afişeazã la sediul serviciului în care îşi desfãşoarã activitatea candidatul, întocmindu-se un proces-verbal privind data şi ora afişãrii acestora.
    (2) Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele examenului de promovare pot formula contestaţie la Direcţia de probaţiune din Ministerul Justiţiei, în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor pe pagina electronicã a acestuia.
    (3) Nu este admisibilã contestaţia împotriva notei acordate pentru prezentarea lucrãrii de disertaţie, atunci când candidatul nu şi-a dat acordul pentru înregistrarea audio a probei.
    (4) Contestaţiile se soluţioneazã de cãtre comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de ce mult 15 zile lucrãtoare de la expirarea termenului de 48 de ore de la afişarea rezultatelor pe pagina electronicã a Ministerului Justiţiei.
    (5) Rezultatele obţinute de candidaţi în urma soluţionãrii contestaţiilor, precum şi rezultatele finale ale examenului de promovare în grade profesionale se publicã pe pagina electronicã a Ministerului Justiţiei şi se afişeazã la sediul serviciului de probaţiune în care îşi desfãşoarã activitatea candidatul.

    CAP. III
    Dispoziţii finale

    ART. 19
    (1) Consilierii de probaţiune debutanţi declaraţi admişi la examenul de definitivare în funcţie sunt numiţi pe posturi de consilier de probaţiune gradul III de la data afişãrii rezultatelor finale ale examenului pe pagina electronicã a Ministerului Justiţiei şi sunt salarizaţi corespunzãtor acestui grad.
    (2) Neprezentarea nejustificatã a consilierilor de probaţiune debutanţi la examenul de definitivare în funcţie sau respingerea acestora la douã sesiuni atrage eliberarea din funcţie.
    ART. 20
    (1) Ministerul Justiţiei îndeplineşte formalitãţile legate de definitivarea în funcţie a consilierilor de probaţiune debutanţi care au fost declaraţi admişi la examenul de definitivare în funcţie, în termen de maximum 30 de zile de la data afişãrii rezultatelor finale ale examenului pe pagina electronicã a Ministerului Justiţiei.
    (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplicã în mod corespunzãtor şi în cazul eliberãrii din funcţie a consilierilor de probaţiune debutanţi aflaţi în una dintre situaţiile prevãzute la art. 19 alin. (2).
    ART. 21
    (1) Promovarea consilierilor de probaţiune şi a inspectorilor de probaţiune declaraţi admişi la examenul de promovare în grade profesionale se face de la data afişãrii rezultatelor finale ale examenului pe pagina electronicã a Ministerului Justiţiei.
    (2) Promovarea consilierilor de probaţiune se face numai în gradul imediat superior.
    ART. 22
    Ministerul Justiţiei îndeplineşte formalitãţile legate de promovarea şi salarizarea corespunzãtoare a consilierilor de probaţiune şi a inspectorilor de probaţiune declaraţi admişi la examenul de promovare în grade profesionale, în termen de maximum 30 de zile de la data afişãrii rezultatelor finale pe pagina electronicã a Ministerului Justiţiei.

             ___________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016