Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 12 octombrie 2010  privind conditiile de participare, organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea, prin avansare in functie, trecerea agentilor in corpul ofiterilor si din sursa externa, a posturilor vacante de functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 12 octombrie 2010 privind conditiile de participare, organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea, prin avansare in functie, trecerea agentilor in corpul ofiterilor si din sursa externa, a posturilor vacante de functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezentul regulament stabileşte condiţiile de participare, organizare şi desfãşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.
    ART. 2
    (1) Posturile vacante de director general, director general adjunct şi director de direcţie în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi de director de unitate penitenciarã sunt scoase la concurs prin ordin al ministrului justiţiei. Pentru posturile de director general adjunct şi director de direcţie în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi de director de unitate penitenciarã este necesarã propunerea directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    (2) Posturile vacante de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, altele decât cele prevãzute la alin. (1), sunt scoase la concurs prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, la propunerea conducãtorilor structurilor de specialitate, pentru aparatul central şi, respectiv, la propunerea directorilor unitãţilor subordonate, pentru acestea, cu avizul structurii de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în raport cu fondurile bugetare alocate anual şi cu prioritãţile sistemului penitenciar.

    CAP. II
    Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de director general, director general adjunct, director de direcţie în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi de director de unitate penitenciarã

    SECŢIUNEA 1
    Activitãţi premergãtoare

    ART. 3
    (1) Funcţiile de conducere vacante de director general, director general adjunct şi director de direcţie în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi de director de unitate penitenciarã se ocupã prin avansarea ofiţerilor şi agenţilor, prin concurs cu candidaţi din sursã internã.
    (2) Funcţiile de conducere de director general, director general adjunct şi director de direcţie în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi de director de unitate penitenciarã, rãmase vacante ca urmare a neocupãrii, în condiţiile stabilite la alin. (1), se ocupã prin concurs cu candidaţi din sursã externã.
    (3) Concursurile prevãzute la alin. (1) şi (2) se organizeazã de Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor, prin structura de resurse umane.
    (4) La concursul pentru ocuparea funcţiilor de director general, director general adjunct şi director de direcţie în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi de director de unitate penitenciarã se pot înscrie persoanele care îndeplinesc urmãtoarele condiţii:
    a) au cetãţenia românã şi domiciliul în România;
    b) cunosc limba românã;
    c) îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime prevãzute de lege;
    d) au capacitate deplinã de exerciţiu şi sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei;
    e) nu au fost condamnate definitiv pentru sãvârşirea de infracţiuni;
    f) îndeplinesc condiţiile specifice postului;
    g) nu au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o funcţie publicã în ultimii 7 ani;
    h) au un comportament corespunzãtor cerinţelor de conduitã admise şi practicate în societate;
    i) nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate ca poliţie politicã;
    j) nu se aflã în evidenţã cu sancţiuni disciplinare neradiate pentru candidaţii din sursã internã;
    k) nu au fost evaluate cu calificativul "nesatisfãcãtor" sau "satisfãcãtor" în anul anterior organizãrii concursului - pentru candidaţii din sursã internã.
    ART. 4
    (1) Anunţul privind concursul cu candidaţi din sursã externã se publicã de cãtre Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor, cel puţin într-un ziar cu acoperire naţionalã, cu cel puţin 45 de zile înainte de data susţinerii proiectului de management şi cuprinde:
    a) denumirea unitãţii/unitãţilor penitenciare care scoate/scot posturi la concurs, numãrul şi denumirea posturilor;
    b) locul şi data-limitã pânã la care se pot depune dosarul de înscriere şi proiectul de management;
    c) cuantumul taxei de înscriere la concurs - pentru concursurile care au candidaţi din sursã externã;
    d) instituţiile şi site-urile de unde se pot obţine informaţii suplimentare.
    (2) Anunţul prevãzut la alin. (1) se afişeazã la sediul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pe site-ul acestei instituţii, completat cu informaţiile referitoare la:
    a) condiţiile de participare la concurs;
    b) cerinţele postului;
    c) actele necesare pentru dosarul de înscriere;
    d) probele de concurs şi locul susţinerii;
    e) informaţii referitoare la proiectul de management, inclusiv bibliografia şi tematica;
    f) date de contact.
    (3) Modificãrile intervenite din motive obiective, referitoare la data, ora şi locul desfãşurãrii concursului, se vor afişa în timp util pe site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi la sediul acesteia.
    (4) Dispoziţiile alin. (2) şi (3) se aplicã şi în cazul concursului cu candidaţi din sursã internã.
    ART. 5
    Condiţiile specifice de participare la concurs, tematica şi bibliografia, dupã caz, se stabilesc de Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor, cu excepţia celor pentru ocuparea funcţiei de director general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, care se stabilesc de Ministerul Justiţiei.
    ART. 6
    (1) Dosarul de înscriere la concurs conţine:
    a) cererea de înscriere, cu o singurã opţiune, care cuprinde şi declaraţia prin care se confirmã luarea la cunoştinţã a condiţiilor de încadrare şi a riscului excluderii, în urma verificãrilor specifice, dacã acestea conduc la neîndeplinirea condiţiilor de încadrare, potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 1;
    b) copii ale actului de identitate;
    c) copia certificatului de cãsãtorie, unde este cazul;
    d) curriculum vitae - model european;
    e) copia livretului militar, acolo unde este cazul;
    f) copia diplomei de studii sau adeverinţã în original, care sã ateste absolvirea studiilor necesare pentru ocuparea postului scos la concurs, precum şi foile matricole şi, dupã caz, alte acte care atestã efectuarea unor specializãri;
    g) copia carnetului de muncã sau o adeverinţã care sã ateste locurile de muncã avute anterior, funcţiile ocupate, vechimea în muncã şi, dupã caz, în specialitate;
    h) cazierul judiciar - pentru candidaţii din sursã externã;
    i) declaraţia pe propria rãspundere cã nu a fost eliberat din motive imputabile sau destituit dintr-o funcţie publicã în ultimii 7 ani - pentru candidaţii din sursã externã;
    j) declaraţia pe propria rãspundere cã nu se aflã în evidenţã cu sancţiuni disciplinare neradiate - pentru candidaţii din sursã internã;
    k) copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale din anul anterior organizãrii concursului - pentru candidaţii din sursã internã;
    l) declaraţia pe propria rãspundere cã nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca poliţie politicã;
    m) alte documente care atestã îndeplinirea cerinţelor specifice postului scos la concurs, dupã caz.
    (2) La depunerea dosarului, copiile de pe actele prevãzute la alin. (1) se prezintã însoţite de documentele originale şi se certificã pentru conformitatea cu originalul de cãtre structura de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    ART. 7
    În termen de 15 zile lucrãtoare de la data publicãrii anunţului, candidaţii depun dosarele complete la structura de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    ART. 8
    (1) Dupã expirarea termenului prevãzut la art. 7, candidaţii susţin testarea psihologicã, conform programãrilor stabilite de structura de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    (2) Comunicarea programãrilor şi a rezultatelor la testarea psihologicã se face de cãtre structura de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    ART. 9
    (1) În termen de 7 zile lucrãtoare de la data afişãrii rezultatelor la testarea psihologicã, candidaţii din sursã internã declaraţi "apt" depun la structura de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor adeverinţa medicalã, eliberatã de medicul unitãţii în care este încadrat candidatul funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din care sã rezulte aptitudinea, din punct de vedere medical, de ocupare a funcţiei pentru care candideazã.
    (2) În termenul prevãzut la alin. (1) candidaţii din sursã externã efectueazã examinarea medicalã, conform metodologiei şi baremelor medicale în vigoare, iar rezultatele se transmit structurii de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    (3) Candidaţii din sursã externã declaraţi "apt" din punct de vedere medical depun, în termenul prevãzut la alin. (1), la structura de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor copia chitanţei care atestã achitarea taxei de concurs. Cuantumul taxei de concurs se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei.
    ART. 10
    În termen de 3 zile lucrãtoare de la expirarea termenului prevãzut la art. 9 alin. (1), structura de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor verificã dosarele candidaţilor înscrişi şi afişeazã pe site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor tabelul nominal cuprinzând candidaţii care îndeplinesc/nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs şi motivul neîndeplinirii acestora.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Organizarea şi desfãşurarea concursului

    ART. 11
    (1) Concursul constã în douã probe: interviu pentru susţinerea unui proiect de management şi proba practicã pentru evaluarea aptitudinilor manageriale.
    (2) În cadrul probelor de concurs candidaţii sunt verificaţi şi evaluaţi cu privire la cunoştinţele şi aptitudinile manageriale necesare ocupãrii funcţiei pentru care candideazã; sunt urmãrite în principal abilitãţi legate de folosirea adecvatã şi eficientã a resurselor umane, materiale şi financiare, capacitatea de organizare, strategie, analizã, sintezã, previziune, rezistenţa la stres, capacitatea rapidã de decizie, iniţiativã şi capacitate de adaptare rapidã la situaţii noi, comunicare.
    (3) Proiectul de management se întocmeşte pe domeniul de activitate al postului, raportat la specificul unitãţii care scoate postul la concurs. Proiectul va avea maximum 5.000 de cuvinte, se vor utiliza font Arial 12 şi spaţiere la 1 rând.
    ART. 12
    (1) În funcţie de specificul posturilor, ministrul justiţiei numeşte, prin ordin, urmãtoarele comisii:
    a) comisia de concurs;
    b) comisia de soluţionare a contestaţiilor.
    (2) În situaţia în care funcţiile scoase la concurs sunt din mai multe domenii de activitate, iar tematica stabilitã este diferitã, se constituie comisii de concurs distincte pentru fiecare domeniu.
    (3) Fiecare comisie este formatã din preşedinte, membri şi secretari, dupã cum urmeazã:
    - preşedinte: un secretar de stat sau o altã persoanã desemnatã de ministrul justiţiei;
    - membri: - un specialist în management;
    - un psiholog;
    - un specialist din cadrul Ministerului Justiţiei;
    - un specialist din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    - secretari: 1-2 ofiţeri din cadrul structurii de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în raport cu numãrul candidaţilor înscrişi la concurs.
    (4) Persoanele desemnate în comisii, în cadrul aceluiaşi concurs, pot deţine calitatea de preşedinte, membru sau secretar al unei singure comisii dintre cele menţionate la alin. (1).
    (5) Ordinul de stabilire a comisiilor conţine şi informaţii referitoare la desemnarea unitãţii care asigurã logistica, precum şi unitatea care va utiliza, conform legii, fondurile rezultate din taxele de participare la concurs.
    (6) Comisia de concurs este aceeaşi pentru ambele probe.
    ART. 13
    (1) Din comisiile prevãzute la art. 12 nu pot face parte persoanele care se aflã în una dintre urmãtoarele situaţii:
    - sunt desemnate în comisii, în cadrul aceluiaşi concurs, cu soţul/soţia sau o rudã de gradul I;
    - sunt soţ/soţie sau rudã pânã la gradul I inclusiv ori, dupã caz, au relaţii cu caracter patrimonial cu unul dintre candidaţi.
    (2) Persoanele desemnate în comisiile prevãzute la art. 12 semneazã o declaraţie pe propria rãspundere în care precizeazã cã:
    a) nu se aflã/se aflã în vreuna dintre situaţiile prevãzute la alin. (1);
    b) vor respecta confidenţialitatea lucrãrilor comisiei.
    (3) Existenţa vreuneia dintre situaţiile prevãzute la alin. (1) poate fi sesizatã de orice persoanã, în scris, caz în care ministrul justiţiei dispune înlocuirea persoanei din comisie.
    ART. 14
    (1) Preşedintele comisiei de concurs stabileşte, în raport cu numãrul candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, planificarea orarã a desfãşurãrii probelor de concurs şi transmite programarea structurii de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru afişare la avizier şi pe site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    (2) Probele de concurs se înregistreazã audio-video, cu acordul scris al candidatului, solicitat la depunerea dosarului.
    (3) Comisia de concurs stabileşte planul probelor, subiectele aferente probei practice, criteriile de evaluare şi baremele de notare.
    (4) Probele de concurs se noteazã cu note de la 1 la 10. Nota 1 se acordã din oficiu candidaţilor prezenţi.
    (5) Baremele de notare se afişeazã, dupã susţinerea probelor de concurs, la sediul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pe site-ul acestei instituţii.
    ART. 15
    (1) Pe baza baremelor de notare, în mod individual, preşedintele şi membrii comisiei de concurs noteazã fiecare candidat; pentru fiecare probã, notele acordate sunt trecute în câte un borderou centralizator, semnat pe fiecare filã de preşedintele şi membrii comisiei de concurs, în ziua susţinerii probei; pentru fiecare probã, nota acordatã candidatului este media aritmeticã a notelor acordate de preşedintele şi membrii comisiei de concurs, cu douã zecimale.
    (2) Rezultatele obţinute de cãtre fiecare candidat se stabilesc pe baza mediei aritmetice a notelor obţinute la fiecare dintre cele douã probe, cu douã zecimale, şi se consemneazã într-un proces-verbal, în ordine descrescãtoare, separat pentru fiecare post în parte; procesul-verbal se semneazã pe fiecare paginã de cãtre preşedintele şi membrii comisiei de concurs.
    (3) Este declarat "admis" candidatul care se claseazã primul dintre cei care au candidat pentru acelaşi post şi a obţinut pentru fiecare probã minimum nota 5 (cinci) şi media aritmeticã a notelor obţinute minimum 7 (şapte); la rezultate egale are prioritate candidatul a cãrui medie generalã de promovare a anilor de studii la facultate este mai mare.
    (4) Procesul-verbal cu rezultatele obţinute de candidaţi se afişeazã la sediul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi pe site-ul acestei instituţii, în termen de maximum 3 zile lucrãtoare de la data susţinerii ultimei probe de concurs de cãtre toţi candidaţii.
    ART. 16
    (1) Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul concursului pot contesta nota la una sau la ambele probe în termen de o zi lucrãtoare de la data afişãrii rezultatelor; în lipsa acordului cu privire la înregistrarea audiovideo, contestaţia se respinge.
    (2) Contestaţiile se depun la structura de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; prin grija acestei structuri, contestaţiile se înregistreazã, menţionându-se pe acestea data şi ora depunerii, precum şi semnãtura persoanei care a efectuat înregistrarea, şi sunt predate în cel mai scurt timp secretarului comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
    (3) Soluţionarea contestaţiilor se realizeazã de cãtre comisia de soluţionare a contestaţiilor, în cel mult douã zile lucrãtoare de la data expirãrii termenului de depunere a acestora.
    (4) Comisia de soluţionare a contestaţiilor:
    a) verificã dacã contestaţia a fost depusã în termenul prevãzut la alin. (1);
    b) verificã dacã aspectele contestate au legãturã cu notarea probelor, se referã la candidatul care a formulat contestaţia şi existã acordul acestuia pentru efectuarea înregistrãrilor audiovideo;
    c) respinge contestaţia care nu îndeplineşte condiţiile prevãzute la lit. a), respectiv b);
    d) solicitã preşedintelui comisiei de concurs documentaţia necesarã rezolvãrii contestaţiei şi înregistrãrile audiovideo ale probelor de concurs;
    e) reevalueazã cunoştinţele şi aptitudinile manageriale ale candidatului, conform art. 11 alin. (2).
    ART. 17
    (1) Preşedintele şi membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor procedeazã la soluţionarea contestaţiei; prevederile art. 15 alin. (1) se aplicã în mod corespunzãtor.
    (2) Rezultatele soluţionãrii contestaţiilor se consemneazã într-un proces-verbal, semnat pe fiecare paginã de cãtre preşedintele şi membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor, şi se afişeazã la sediul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi pe site-ul acestei instituţii, înainte de expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.
    (3) Nota obţinutã în urma contestaţiei este definitivã.
    ART. 18
    (1) Pe baza rezultatelor contestaţiilor, preşedintele comisiei de concurs dispune întocmirea procesului-verbal cu rezultatele finale ale concursului, în conformitate cu dispoziţiile art. 15 alin. (3); procesul-verbal se semneazã pe fiecare paginã de cãtre preşedintele şi membrii comisiei de concurs.
    (2) Rezultatele finale ale concursului se afişeazã la sediul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi pe site-ul acestei instituţii, în cel mult douã zile lucrãtoare de la data publicãrii rezultatelor la contestaţii.
    ART. 19
    Candidatul nemulţumit de rezultatul final al concursului se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
    ART. 20
    (1) Pentru fiecare concurs se constituie un dosar care conţine proiectele de management ale candidaţilor, documentele create şi gestionate de cãtre comisiile de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor, precum şi alte documente care au legãturã cu acest concurs, inclusiv înregistrãrile audiovideo.
    (2) Dosarul prevãzut la alin. (1) se constituie prin grija comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor, precum şi a structurii de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, care rãspunde de pãstrarea şi arhivarea acestuia conform reglementãrilor în vigoare.
    (3) Documentele personale originale din dosarele candidaţilor care nu au promovat concursul sunt restituite acestora, la cerere, pãstrându-se la dosar copii certificate conform cu originalul.
    ART. 21
    Structura de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor întocmeşte, pe baza rezultatelor finale ale concursului, dosarele de încadrare ale candidaţilor declaraţi "admis".
    ART. 22
    (1) Ordinele de numire pentru candidaţii declaraţi "admis" la concurs se emit în termen de cel mult 30 de zile lucrãtoare de la data afişãrii rezultatelor finale ale concursului.
    (2) În mod excepţional, pentru motive temeinic justificate, ordinele de numire în funcţie pot fi emise cu depãşirea termenului prevãzut la alin. (1); în acest caz, structura de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor are obligaţia de a înştiinţa de îndatã candidaţii declaraţi "admis".
    (3) Ordinele de numire în funcţie se comunicã, în timp util, candidaţilor declaraţi "admis" de cãtre structura de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    ART. 23
    (1) Candidaţii declaraţi "admis" la concurs au obligaţia de a se prezenta la post în termen de 30 de zile calendaristice de la emiterea ordinului de numire în funcţie.
    (2) În cazul în care candidaţii pentru care s-au emis ordine de numire în funcţie nu se prezintã la post, în condiţiile alin. (1), din cauze imputabile acestora, oferta de ocupare a postului se face urmãtorului candidat declarat "admis".
    (3) Dacã nu existã niciun candidat care sã fi obţinut nota necesarã pentru a fi declarat "admis", se va proceda la organizarea unui nou concurs.

    CAP. III
    Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de funcţionar public cu statut special, altele decât cele de director general, director general adjunct, director de direcţie şi director de unitate penitenciarã

    SECŢIUNEA 1
    Activitãţi premergãtoare

    ART. 24
    (1) Funcţiile de conducere vacante, altele decât cele de director general, director general adjunct şi director de direcţie în Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor, precum şi de director de unitate penitenciarã se ocupã prin avansarea ofiţerilor şi agenţilor, prin concurs cu candidaţi din sursã internã.
    (2) Funcţiile de conducere, altele decât cele de director general, director general adjunct şi director de direcţie în Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor, precum şi de director de unitate penitenciarã, rãmase vacante ca urmare a neocupãrii, în condiţiile stabilite la alin. (1), se ocupã prin concurs cu candidaţi din sursã externã.
    (3) Ocuparea prin concurs a funcţiilor de execuţie vacante din sistemul administraţiei penitenciare se face prin urmãtoarele modalitãţi:
    a) avansarea ofiţerilor, prin concurs cu candidaţi din sursã internã;
    b) avansarea agenţilor, prin concurs cu candidaţi din sursã internã;
    c) trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor, prin concurs cu candidaţi din sursã internã;
    d) concurs cu candidaţi din sursã externã.
    ART. 25
    La concurs se pot înscrie persoanele care îndeplinesc urmãtoarele condiţii:
    a) au cetãţenia românã şi domiciliul în România;
    b) cunosc limba românã;
    c) îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime prevãzute de lege;
    d) au capacitate deplinã de exerciţiu şi sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei;
    e) nu au fost condamnate definitiv pentru sãvârşirea de infracţiuni;
    f) îndeplinesc condiţiile specifice postului, inclusiv criteriul de înãlţime pentru posturile din sectorul operativ, stabilit prin ordin al ministrului justiţiei;
    g) nu au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o funcţie publicã în ultimii 7 ani;
    h) au un comportament corespunzãtor cerinţelor de conduitã admise şi practicate în societate;
    i) nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate ca poliţie politicã;
    j) nu se aflã în evidenţã cu sancţiuni disciplinare neradiate pentru candidaţii la concursuri din sursã internã;
    k) nu au fost evaluate cu calificativul "nesatisfãcãtor" sau "satisfãcãtor" în anul anterior organizãrii concursului - pentru candidaţii la concursuri din sursã internã.
    ART. 26
    (1) Anunţul privind concursul cu candidaţi din sursã externã se publicã de cãtre unitatea organizatoare, cel puţin într-un ziar cu acoperire naţionalã, cu cel puţin 45 de zile înainte de data susţinerii interviului şi cuprinde:
    a) denumirea unitãţii/unitãţilor penitenciare, care scoate/scot posturi la concurs, numãrul şi denumirea posturilor;
    b) locul şi data-limitã pânã la care se pot depune dosarele de înscriere;
    c) cuantumul taxei de înscriere la concurs;
    d) instituţiile şi site-urile de unde se pot obţine informaţii suplimentare.
    (2) Anunţul prevãzut la alin. (1) se publicã pe site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, al unitãţii organizatoare şi ale unitãţilor, care au posturi scoase la concurs, se afişeazã la avizierul unitãţii organizatoare şi al celor care au posturi la concurs şi se completeazã cu informaţii referitoare la:
    a) condiţiile de participare la concurs;
    b) cerinţele postului;
    c) actele necesare pentru dosarul de înscriere;
    d) probele de concurs şi locul de susţinere a acestora;
    e) tematica şi bibliografia de concurs;
    f) datele de contact.
    (3) Modificãrile intervenite din motive obiective, referitoare la data, ora şi locul desfãşurãrii concursului, se publicã în timp util pe site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi se afişeazã la avizierele unitãţilor unde este publicat anunţul de concurs.
    (4) Dispoziţiile alin. (2) şi (3) se aplicã şi în cazul concursului cu candidaţi din sursã internã.
    ART. 27
    (1) Tematica, bibliografia, condiţiile specifice de participare la concurs, posturile pentru care este necesarã susţinerea probelor prevãzute la art. 32 alin. (1) lit. b), c) şi d), precum şi metodologia desfãşurãrii acestor probe, respectiv baremele de notare a acestora, se stabilesc de cãtre structurile de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi se aprobã prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    (2) Structura de resurse umane şi Serviciul psihologia personalului din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor elaboreazã ghidul de interviu, care cuprinde noţiuni generale cu privire la organizarea şi desfãşurarea probei prevãzute la art. 32 alin. (1) lit. a).
    (3) Structura interviului stabilitã pe baza abilitãţilor, calitãţilor, aptitudinilor şi cerinţelor specifice necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale ale posturilor scoase la concurs are caracter confidenţial şi se stabileşte de membrii comisiei de concurs la data interviului, înaintea susţinerii probei.
    ART. 28
    (1) Dosarul de înscriere la concurs conţine:
    a) cererea de înscriere, cu o singurã opţiune, care cuprinde şi declaraţia prin care se confirmã luarea la cunoştinţã a condiţiilor de încadrare şi a riscului excluderii, în urma verificãrilor specifice, dacã acestea conduc la neîndeplinirea condiţiilor de încadrare, potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 2;
    b) copii ale actului de identitate;
    c) copia certificatului de cãsãtorie, unde este cazul;
    d) curriculum vitae - model european;
    e) copia livretului militar, acolo unde este cazul;
    f) copia diplomei de studii sau adeverinţã în original, care sã ateste absolvirea studiilor necesare pentru ocuparea postului scos la concurs, precum şi foile matricole sau, dupã caz, alte acte care atestã efectuarea unor specializãri;
    g) copia carnetului de muncã sau o adeverinţã care sã ateste locurile de muncã avute anterior, funcţiile ocupate, vechimea în muncã şi, dupã caz, în specialitate;
    h) cazierul judiciar - pentru candidaţii din sursã externã;
    i) declaraţia pe propria rãspundere cã nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca poliţie politicã;
    j) declaraţia pe propria rãspundere cã nu a fost eliberat din motive imputabile sau destituit dintr-o funcţie publicã în ultimii 7 ani - pentru candidaţii din sursã externã;
    k) declaraţia pe propria rãspundere cã nu se aflã în evidenţã cu sancţiuni disciplinare neradiate - pentru candidaţii la concursuri din sursã internã;
    l) copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale din anul anterior organizãrii concursului - pentru candidaţii la concursuri din sursã internã;
    m) alte documente care dovedesc îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs, dupã caz.
    (2) La depunerea dosarului, copiile de pe actele prevãzute la alin. (1) se prezintã însoţite de documentele originale şi se certificã, pentru conformitatea cu originalul, de cãtre structura de resurse umane din cadrul unitãţii care scoate posturile la concurs.
    ART. 29
    (1) În termen de 15 zile lucrãtoare de la data publicãrii anunţului, candidaţii depun dosarele complete la structura de resurse umane din cadrul unitãţii care scoate posturile la concurs.
    (2) Dupã expirarea termenului prevãzut la alin. (1), candidaţii susţin o testare psihologicã, conform programãrilor stabilite de structura de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    (3) Comunicarea programãrilor şi a rezultatelor la testarea psihologicã se face de cãtre unitatea care scoate posturile la concurs.
    ART. 30
    (1) În termen de 7 zile lucrãtoare de la afişarea rezultatelor la testarea psihologicã, candidaţii din sursã internã declaraţi "admis" depun la unitatea care scoate posturile la concurs o adeverinţã medicalã, eliberatã de medicul unitãţii în care este încadrat candidatul funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din care sã rezulte aptitudinea medicalã de ocupare a funcţiei pentru care candideazã.
    (2) În termenul prevãzut la alin. (1) candidaţii din sursã externã declaraţi "admis" la testarea psihologicã efectueazã examinarea medicalã, conform metodologiei şi baremelor medicale în vigoare, şi depun rezultatele la unitatea care scoate posturile la concurs.
    (3) Candidaţii din sursã externã declaraţi "apt" din punct de vedere medical depun, în termenul prevãzut la alin. (1), la structura de resurse umane din unitatea care scoate posturile la concurs o copie a chitanţei care atestã achitarea taxei de concurs. Cuantumul taxei de concurs se stabileşte prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    ART. 31
    În termen de 3 zile lucrãtoare de la expirarea termenului prevãzut la art. 30 alin. (1), structura de resurse umane din unitatea care scoate posturile la concurs verificã dosarele candidaţilor înscrişi şi afişeazã la avizierul propriu tabelul nominal cuprinzând candidaţii care au/nu au dosarul complet şi îndeplinesc/nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs şi motivul neîndeplinirii acestora. Tabelul cuprinzând candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs se trimite la unitatea organizatoare împreunã cu dosarele candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Probele de concurs

    ART. 32
    (1) Candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs susţin, dupã caz, urmãtoarele probe de concurs, ce se deruleazã cronologic, astfel:
    a) interviul, obligatoriu pentru toate funcţiile scoase la concurs;
    b) proba sportivã, numai pentru funcţiile stabilite de cãtre structurile de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    c) proba practicã de verificare a abilitãţilor de utilizare a calculatorului, numai pentru funcţiile stabilite de cãtre structurile de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    d) proba practicã de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, numai pentru funcţiile stabilite de cãtre structurile de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    e) proba scrisã pentru examinarea cunoştinţelor teoretice, obligatoriu pentru toate funcţiile scoase la concurs.
    (2) Probele prevãzute la alin. (1) lit. a)-d) au caracter eliminatoriu, se evalueazã cu "admis"/"respins" şi nu pot fi contestate.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Comisii şi atribuţii

    ART. 33
    (1) Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor stabileşte, prin decizie, la propunerea unitãţilor organizatoare sau a structurii de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru posturile din cadrul acestei instituţii, urmãtoarele comisii:
    a) comisia de concurs, pentru toate probele;
    b) comisia de soluţionare a contestaţiilor la proba scrisã pentru examinarea cunoştinţelor teoretice.
    (2) Fiecare comisie este formatã din preşedinte, membri şi secretar, dupã cum urmeazã:
    a) comisia de concurs:
    - preşedinte: directorul unitãţii organizatoare sau al unei unitãţi care scoate posturi la concurs ori un director adjunct, din domeniul postului, respectiv şeful structurii de specialitate, pentru posturile din aparatul central;
    - membri:
    - şeful structurii de resurse umane din unitatea organizatoare, al unei unitãţi care scoate posturi la concurs sau un ofiţer de resurse umane desemnat, pentru toate probele de concurs;
    - 3 funcţionari publici cu statut special, specialişti din domeniul postului scos la concurs, pentru toate probele de concurs;
    - un funcţionar public cu statut special de specialitate, numai pentru proba sportivã, unde este cazul;
    - un funcţionar public cu statut special de specialitate, numai pentru proba practicã de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, unde este cazul;
    - un funcţionar public cu statut special de specialitate, numai pentru proba practicã de verificare a abilitãţilor de utilizare a calculatorului, unde este cazul;
    - un ofiţer psiholog, numai pentru proba de interviu;
    - secretar: minimum un funcţionar public cu statut special, în raport cu numãrul de candidaţi înscrişi la concurs;
    b) comisia de soluţionare a contestaţiilor la proba scrisã pentru examinarea cunoştinţelor teoretice:
    - preşedinte: un director de unitate penitenciarã/direcţie sau un director adjunct/director general adjunct din domeniul de activitate al postului scos la concurs;
    - membri: 2 ofiţeri specialişti din domeniul de activitate al postului scos la concurs;
    - secretar: un funcţionar public cu statut special.
    (3) În situaţia în care funcţiile scoase la concurs sunt din mai multe domenii de activitate, iar tematica şi bibliografia stabilite sunt diferite, se constituie comisii de concurs, respectiv de soluţionare a contestaţiilor distincte pentru fiecare domeniu sau tip de funcţie.
    (4) Dacã, din motive obiective, membrii comisiilor prevãzute la alin. (1) nu pot fi desemnaţi numai din rândul funcţionarilor publici cu statut special, aceştia pot fi nominalizaţi şi din rândul personalului contractual, încadrat pe funcţii în acelaşi domeniu şi prevãzute cu cel puţin acelaşi nivel de studii cu cel al postului scos la concurs.
    (5) Decizia de stabilire a comisiilor prevãzute la alin. (1) conţine şi date referitoare la asigurarea logisticii, precum şi la unitatea/unitãţile care va/vor pune la dispoziţie fondurile necesare organizãrii concursului şi care va/vor utiliza, conform legii, fondurile rezultate din taxele de participare la concurs.
    (6) În mod excepţional, dacã în sistemul administraţiei penitenciare nu existã specialişti în domeniul postului scos la concurs, pentru a fi desemnaţi în comisiile de concurs, pot fi cooptaţi în respectivele comisii specialişti din afara sistemului penitenciar.
    ART. 34
    (1) Persoanele care întrunesc condiţiile pentru a face parte din comisiile prevãzute la art. 33 pot fi numite într-o singurã comisie în cadrul aceluiaşi concurs.
    (2) Din comisiile prevãzute la art. 33 nu pot face parte persoanele care se aflã în una dintre urmãtoarele situaţii:
    - sunt în aceleaşi comisii cu soţul/soţia sau o rudã de gradul I;
    - sunt soţ/soţie sau rudã pânã la gradul I inclusiv ori, dupã caz, au relaţii cu caracter patrimonial cu unul dintre candidaţi.
    (3) Persoanele desemnate în comisiile prevãzute la art. 33 semneazã o declaraţie pe propria rãspundere în care precizeazã cã:
    a) nu se aflã/se aflã în vreuna dintre situaţiile prevãzute la alin. (2);
    b) vor respecta confidenţialitatea lucrãrilor comisiei şi a variantelor de subiecte ce vor fi elaborate.
    (4) Existenţa vreuneia dintre situaţiile prevãzute la alin. (2) poate fi sesizatã de orice persoanã, în scris, caz în care directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor dispune înlocuirea persoanei din comisie.
    ART. 35
    (1) Preşedintele comisiei de concurs stabileşte, în raport cu numãrul candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, în urma verificãrii dosarelor de înscriere, planificarea orarã a desfãşurãrii probelor de concurs care se afişeazã la avizierul unitãţii organizatoare şi al celor care scot posturi la concurs, precum şi pe site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    (2) La proba scrisã se prezintã doar candidaţii care au fost declaraţi "admis" la probele eliminatorii.
    (3) Modalitatea de susţinere a probei scrise este stabilitã de comisia de concurs.
    (4) Subiectele pentru proba scrisã se stabilesc de cãtre membrii specialişti în domeniul postului scos la concurs, pe baza tematicii şi a bibliografiei de concurs, în concordanţã cu nivelul, domeniul şi specificul funcţiilor pentru care se organizeazã concursul.
    (5) Pentru proba scrisã se elaboreazã minimum douã variante de subiecte.
    (6) Variantele de subiecte se stabilesc în ziua susţinerii probei scrise şi sunt pãstrate în plicuri sigilate.
    (7) Plicul cu subiectele de concurs este ales de cãtre un candidat, care semneazã procesul-verbal de extragere a variantei de subiecte.
    (8) Grila de corectare a variantei de subiecte extrase se întocmeşte de cãtre membrii specialişti în domeniul postului scos la concurs, în timpul susţinerii probei scrise, şi se afişeazã la dispoziţia preşedintelui comisiei de concurs, la avizierul unitãţii organizatoare, dupã finalizarea probei scrise.
    (9) Atât pe perioada elaborãrii variantelor de subiecte, cât şi pe perioada întocmirii grilei de corectare este interzis accesul oricãrei alte persoane în încãpere, cu excepţia preşedintelui comisiei de concurs.
    (10) Timpul alocat pentru elaborarea lucrãrilor scrise este stabilit de comisia de concurs şi nu poate depãşi 3 ore din momentul comunicãrii subiectelor.
    ART. 36
    (1) Repartizarea în sãli a candidaţilor se afişeazã în ziua susţinerii probei scrise, la locul desfãşurãrii acesteia, dacã este cazul.
    (2) Supraveghetorii pentru susţinerea probei scrise sunt desemnaţi de cãtre directorul unitãţii organizatoare, prin decizie de zi pe unitate, şi trebuie sã fie persoane de altã specialitate decât cea la care se susţine proba scrisã.
    ART. 37
    (1) Accesul candidaţilor în sãli este permis cu cel puţin 30 de minute înainte de începerea probei scrise, pe baza listelor întocmite pentru fiecare salã şi a documentelor care atestã identitatea, potrivit legii.
    (2) Dupã efectuarea apelului nominal al candidaţilor şi verificarea identitãţii, fiecare candidat pãstreazã pe masã documentul care atestã identitatea pânã la predarea lucrãrii scrise; pe listã se menţioneazã prezenţa fiecãrui candidat.
    (3) Înainte de începerea concursului, preşedintele comisiei de concurs sau membrii comisiei desemnaţi de acesta instruieşte/instruiesc supraveghetorii, precum şi candidaţii cu privire la desfãşurarea probei scrise şi la modul de completare a lucrãrii.
    (4) Candidaţilor le este interzisã pãtrunderea în sãli cu orice fel de materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc de comunicare la distanţã sau dispozitive de stocare a datelor.
    (5) Orice fraudã sau încercare de fraudare doveditã se sancţioneazã prin eliminarea din concurs; în aceste cazuri, persoanele care asigurã supravegherea candidaţilor îl sesizeazã de îndatã pe preşedintele comisiei de concurs, care întocmeşte un proces-verbal de constatare a fraudei.
    (6) Dupã comunicarea subiectelor este interzis accesul candidaţilor sau al oricãrei persoane în sala de concurs, cu excepţia membrilor comisiei de concurs, a supraveghetorilor şi a câte unui reprezentant al organizaţiilor sindicale reprezentative; ieşirea din salã a candidaţilor atrage eliminarea din concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţã, caz în care aceştia vor fi însoţiţi de supraveghetori.
    ART. 38
    (1) Lucrarea scrisã se redacteazã, sub sancţiunea anulãrii, numai pe seturile de hârtie asigurate de unitatea organizatoare a concursului. Lucrãrile şi ciornele se ştampileazã şi se secretizeazã conform indicaţiilor preşedintelui comisiei de concurs; pentru redactarea lucrãrilor scrise se va putea folosi numai cernealã sau pix cu minã de culoare albastrã.
    (2) Candidatul are obligaţia de a preda supraveghetorului desemnat lucrarea scrisã, copia variantei de subiecte primitã, dacã este cazul, precum şi ciorna, la expirarea timpului alocat, semnând în borderoul de predare-primire, special întocmit în acest sens.
    (3) Candidaţii care doresc sã corecteze o greşealã anuleazã fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontalã; în cazul în care unii candidaţi, din diferite motive, doresc sã îşi transcrie lucrarea fãrã sã depãşeascã timpul stabilit, aceştia primesc alte coli de hârtie tipizate; acest lucru este consemnat în borderoul de predare-primire al lucrãrilor scrise, iar colile folosite iniţial, cu menţiunea "ANULAT", se introduc într-un plic care se sigileazã, se semneazã de preşedintele comisiei de concurs şi se pãstreazã la dosarul de concurs.
    (4) La expirarea timpului alocat probei scrise, candidaţii sunt obligaţi sã predea lucrãrile în faza în care se aflã, depãşirea timpului stabilit fiind interzisã; ultimii 3 candidaţi vor rãmâne, în mod obligatoriu, în salã, pânã la predarea tuturor lucrãrilor; dacã la concurs s-au înscris mai puţin de 3 candidaţi, aceştia rãmân în salã pânã la predarea ultimei lucrãri.
    (5) Preşedintele şi ceilalţi membri ai comisiei de concurs, dupã predarea lucrãrilor scrise, în prezenţa candidaţilor rãmaşi în salã, verificã dacã numãrul lucrãrilor scrise corespunde cu numãrul semnãturilor din procesul-verbal de predare a lucrãrilor scrise şi amestecã lucrãrile scrise; comisia depoziteazã lucrãrile scrise, împreunã cu documentele constituite pentru susţinerea probei scrise, în spaţiul destinat corectãrii, care va fi asigurat şi sigilat de cãtre preşedinte.
    ART. 39
    (1) Pe baza grilei de corectare, membrii comisiei, specialişti în domeniul postului scos la concurs, noteazã lucrarea scrisã a fiecãrui candidat, în borderoul individual, cu note de la 1 la 10; nota 1 se acordã din oficiu.
    (2) Notele acordate sunt trecute în borderoul centralizator, care este semnat pe fiecare filã de preşedintele şi membrii comisiei de concurs.
    (3) Punctajul pentru fiecare lucrare se obţine pe baza mediei aritmetice a notelor acordate de membrii comisiei de concurs, specialişti în domeniul postului scos la concurs, utilizând douã zecimale.
    (4) Dupã corectare şi notare, lucrãrile scrise se desigileazã iar rezultatele se consemneazã într-un proces-verbal, care se afişeazã, separat, pe fiecare unitate şi categorie de post scos la concurs, în ordinea descrescãtoare a notelor obţinute. Procesulverbal se semneazã pe fiecare paginã de cãtre preşedintele şi membrii comisiei de concurs.
    (5) Sunt declaraţi "admis" candidaţii care au obţinut cel puţin nota 7 şi care se claseazã în limita numãrului şi categoriei de posturi scoase la concurs de unitatea pentru care au candidat; la note egale are prioritate candidatul a cãrui medie generalã de promovare a anilor de studii, la facultate, pentru ofiţeri, respectiv la liceu, pentru agenţi, este mai mare.
    (6) Rezultatele probei scrise se publicã pe site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi se afişeazã la avizierul unitãţii organizatoare şi al celor care scot posturi la concurs, în termen de cel mult 5 zile lucrãtoare de la data susţinerii probei scrise.
    ART. 40
    (1) Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la proba scrisã pot face contestaţie în termen de douã zile lucrãtoare de la data afişãrii rezultatelor.
    (2) Contestaţiile se depun de cãtre candidaţi la structura de resurse umane din unitatea organizatoare sau din unitãţile unde aceştia au depus dosarul de concurs. Prin grija acestei structuri, contestaţiile se înregistreazã la secretariatul unitãţii, menţionându-se pe acestea data, ora depunerii, numele şi semnãtura persoanei care a efectuat înregistrarea, se trimit în aceeaşi zi, prin fax, unitãţii organizatoare, care le predã în cel mai scurt timp secretarului comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
    (3) Soluţionarea contestaţiilor se realizeazã în cel mult douã zile lucrãtoare de la data expirãrii termenului de depunere a acestora, de cãtre comisia de soluţionare a contestaţiilor.
    (4) Comisia de soluţionare a contestaţiilor:
    a) verificã dacã toate contestaţiile au fost depuse în termenul prevãzut la alin. (1). Contestaţiile depuse dupã expirarea acestui termen sunt respinse;
    b) verificã dacã aspectele contestate au legãturã cu notarea probei scrise şi se referã la lucrarea candidatului care a formulat contestaţia;
    c) solicitã preşedintelui comisiei de concurs lucrãrile sigilate ale candidaţilor care au formulat contestaţii, varianta de subiecte extrasã şi grila de corectare;
    d) recorecteazã lucrãrile, pe baza grilei de corectare, potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. (1)-(3).
    ART. 41
    (1) Rezultatele soluţionãrii contestaţiilor se consemneazã într-un proces-verbal, semnat pe fiecare filã de preşedintele şi membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor, şi se afişeazã, în termenul prevãzut la art. 40 alin. (3), la avizierul unitãţii organizatoare, al unitãţilor care au scos posturi la concurs, precum şi pe site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    (2) Nota acordatã de comisia de soluţionare a contestaţiilor este definitivã.
    ART. 42
    (1) Pe baza rezultatelor contestaţiilor, preşedintele comisiei de concurs dispune întocmirea procesului-verbal cu rezultatele finale ale concursului, pe unitãţi şi categorii de posturi, în conformitate cu dispoziţiile art. 39 alin. (5); procesulverbal se semneazã pe fiecare paginã de preşedintele şi membrii comisiei de concurs.
    (2) Rezultatele finale ale concursului se afişeazã la avizierul unitãţii organizatoare, al unitãţilor care au scos posturi la concurs, precum şi pe site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în cel mult douã zile lucrãtoare de la data publicãrii rezultatelor la contestaţii.
    ART. 43
    Candidatul nemulţumit de rezultatul final al concursului se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
    ART. 44
    (1) Pentru fiecare concurs se constituie un dosar care conţine lucrãrile candidaţilor, documentele create şi gestionate de cãtre comisiile de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor, precum şi alte documente care au legãturã cu acest concurs.
    (2) Dosarul prevãzut la alin. (1) se constituie prin grija comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor, precum şi a structurii de resurse umane din unitatea organizatoare, care rãspunde de pãstrarea şi arhivarea acestuia conform reglementãrilor în vigoare.
    (3) Documentele personale originale din dosarele candidaţilor care nu au promovat concursul se restituie acestora, la cerere, pãstrându-se la dosar copii certificate conform cu originalul.
    ART. 45
    Unitãţile care au scos posturile la concurs întocmesc, pe baza rezultatelor finale ale concursului, dosarele de încadrare ale candidaţilor declaraţi "admis".
    ART. 46
    (1) Pentru candidaţii declaraţi "admis" la concurs se emit decizii de încadrare/numire în funcţie, dupã întocmirea tuturor documentelor necesare constituirii dosarului de încadrare, în termen de cel mult 30 de zile lucrãtoare de la data afişãrii rezultatelor finale ale concursului.
    (2) În mod excepţional, pentru motive temeinic justificate, decizia de încadrare/numire în funcţie poate fi emisã cu depãşirea termenului prevãzut la alin. (1); în acest caz, structura de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, dupã caz, structurile de resurse umane din unitãţile care au scos posturi la concurs are/au obligaţia de a înştiinţa de îndatã candidaţii declaraţi "admis".
    (3) Deciziile de încadrare/numire în funcţie se comunicã în timp util candidaţilor declaraţi "admis" de cãtre structura de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, dupã caz, de structurile de resurse umane din unitãţile care au scos posturi la concurs.
    ART. 47
    (1) Candidaţii declaraţi "admis" la concurs au obligaţia de a se prezenta la post în termen de 30 de zile calendaristice de la emiterea deciziei de încadrare/numire în funcţie.
    (2) În cazul în care candidaţii pentru care s-au emis decizii de încadrare/numire în funcţie nu se prezintã la post, în condiţiile alin. (1), din cauze imputabile acestora, oferta de ocupare a postului se face urmãtorului candidat declarat "admis".
    (3) Dacã nu existã niciun candidat care sã fi obţinut nota necesarã pentru a fi declarat "admis", se va proceda la organizarea unui nou concurs.

    CAP. IV
    Dispoziţii tranzitorii şi finale

    ART. 48
    (1) La concurs, indiferent de natura postului, are dreptul de a participa, în calitate de observator, câte un reprezentant al organizaţiilor sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu respectarea tuturor regulilor stabilite pentru derularea concursului.
    (2) Persoanele prevãzute la alin. (1) semneazã o declaraţie pe propria rãspundere în condiţiile prevãzute la art. 13 alin. (2) şi la art. 34 alin. (3).
    ART. 49
    (1) Termenele se înţeleg pe zile libere, neintrând în socotealã nici ziua când a început, nici ziua când s-a sfârşit termenul.
    (2) Termenul care se sfârşeşte într-o zi de sãrbãtoare legalã sau când serviciul este suspendat se prelungeşte pânã la sfârşitul primei zile de lucru urmãtoare.
    ART. 50
    Concursul de ocupare a posturilor vacante de personal cu studii superioare pentru sectorul medical se organizeazã de cãtre Direcţia medicalã din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu sprijinul structurii de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu respectarea prevederilor <>Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor, republicatã, şi a reglementãrilor specifice aplicabile acestei categorii de personal.
    ART. 51
    (1) Pentru încadrarea personalului didactic, concursurile se organizeazã de cãtre inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, în conformitate cu dispoziţiile <>Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu respectarea prevederilor <>Legii nr. 293/2004, republicatã, şi ale protocolului încheiat între Ministerul Justiţiei şi Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    (2) Încadrarea personalului didactic se realizeazã conform legislaţiei în vigoare aplicabile acestei categorii de personal.
    ART. 52
    În cazul concursurilor în desfãşurare la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament, se aplicã dispoziţiile regulamentului în vigoare la data iniţierii concursului.
    ART. 53
    Pânã la aprobarea prin hotãrâre a Guvernului a regulamentului privind condiţiile de organizare şi modul de desfãşurare a concursurilor/examenelor de încadrare a personalului contractual, prezentul regulament se aplicã în mod corespunzãtor şi acestei categorii de personal.
    ART. 54
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezentul regulament.


    ANEXA 1
    la regulament

    Nr. de înregistrare ......../.............

                                   - Model -

                                     CERERE
      de înscriere la concurs în vederea ocupãrii postului de ............

                            Domnule/Doamnã ministru,

    Subsemnatul/Subsemnata, ................................, fiul/fiica lui .................... şi al/a ..................., nãscut/ã în localitatea ....................., judeţul ............., în anul ......, luna ..........., ziua ........., de cetãţenie ..............., cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea .................., judeţul ................., absolvent/ã al/a ........................, cu diplomã de licenţã, specializarea ....................., de profesie ....................., salariat/ã la ...................................., starea civilã ................., vã rog sã-mi aprobaţi înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de .......................... la unitatea ....................... din sistemul administraţiei penitenciare.
    Declar cã am luat cunoştinţã de condiţiile de selecţionare şi participare la concurs, de drepturile şi obligaţiile ce îmi revin.
    Sunt de acord cu efectuarea de verificãri specifice, cunoscând cã, în situaţia în care vor rezulta incompatibilitãţi determinate de neîndeplinirea cumulativã a condiţiilor de selecţionare, nu voi fi încadrat/ã, chiar dacã în urma concursului susţinut am fost declarat/ã "admis".
    Sunt/Nu sunt de acord cu efectuarea înregistrãrilor audiovideo ale probelor de concurs.

    Semnãtura ...............

                                                        Data ..............


    ANEXA 2
    la regulament

    Nr. de înregistrare ....../...........

                                   - Model -

                                     CERERE
      de înscriere la concurs în vederea ocupãrii postului de ............

                            Domnule/Doamnã director,

    Subsemnatul/Subsemnata, ...................., fiul/fiica lui ................... şi al/a ................, nãscut/ã în localitatea ...................., judeţul ................, în anul ......., luna ..........., ziua ....., de cetãţenie .................., cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea ..................., judeţul ..............., absolvent/ã al/a ............................, cu diplomã de bacalaureat/licenţã, specializarea ......................, de profesie ...................., salariat/ã la ..................., starea civilã .............., vã rog sã-mi aprobaţi înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de ..................... la unitatea ....................... din sistemul administraţiei penitenciare.
    Declar cã am luat cunoştinţã de condiţiile de selecţionare şi participare la concurs, de drepturile şi obligaţiile ce îmi revin.
    Sunt de acord cu efectuarea de verificãri specifice, cunoscând cã, în situaţia în care vor rezulta incompatibilitãţi determinate de neîndeplinirea cumulativã a condiţiilor de selecţionare, nu voi fi încadrat/ã, chiar dacã în urma concursului susţinut am fost declarat/ã "admis".

    Semnãtura ...............
                                                         Data ..............
    Telefon/e-mail de contact ....................

                                      ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016