Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 22 noiembrie 2010  de organizare si functionare a Directiei generale pentru relatia cu comunitatile locale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 22 noiembrie 2010 de organizare si functionare a Directiei generale pentru relatia cu comunitatile locale

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 29 noiembrie 2010


    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Direcţia generalã pentru relaţia cu comunitãţile locale, denumitã în continuare direcţia generalã, funcţioneazã în baza <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 15/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi a prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatoricã şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 2
    Exercitarea atribuţiilor în cadrul direcţiei generale, pentru domeniile sale de competenţã, este reglementatã de prevederile prezentului regulament.
    ART. 3
    Direcţia generalã este o structurã specializatã a aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor, fãrã personalitate juridicã, şi îşi desfãşoarã activitatea la sediul din municipiul Bucureşti, Piaţa Revoluţiei nr. 1A, sectorul 1.
    ART. 4
    (1) Direcţia generalã exercitã, la nivel central, funcţia de coordonare, monitorizare, analizã, sintezã şi evaluare pentru urmãtoarele domenii de activitate:
    a) domeniul public local şi organizarea alegerilor;
    b) dialogul social şi parteneriatul cu structurile asociative ale administraţiei publice locale şi cu instituţiile europene;
    c) stare civilã şi asistenţã socialã;
    d) reorganizarea şi evidenţa unitãţilor administrativ-teritoriale şi a aleşilor locali;
    e) servicii comunitare de utilitãţi publice;
    f) protecţia mediului - dezvoltare durabilã, la nivelul unitãţilor administrativ-teritoriale;
    g) parcuri industriale;
    h) ajutor de stat pentru care Ministerul Administraţiei şi Internelor este furnizor sau iniţiator.
    (2) Pe durata derulãrii programelor de investiţii publice în domeniile din aria de competenţã, finanţate din fonduri europene şi împrumuturi de la instituţiile financiare internaţionale, direcţia generalã poate acţiona, potrivit atribuţiilor delegate de autoritãţile de management, ca organism intermediar.

    CAP. II
    Organizarea direcţiei generale

    ART. 5
    (1) Direcţia generalã are urmãtoarea structurã organizatoricã:
    a) conducerea;
    b) Direcţia pentru administraţia publicã localã, care cuprinde Serviciul pentru dialog social şi parteneriat cu structurile asociative;
    c) Direcţia pentru dezvoltare localã, care cuprinde Serviciul pentru monitorizarea serviciilor de interes general;
    d) Unitatea de management al programului "Termoficare 2006-2015 cãldurã".
    (2) Organigrama direcţiei generale este prevãzutã în anexa nr. 1.
    ART. 6
    (1) Conducerea direcţiei generale este asiguratã de cãtre un director general, care îndeplineşte atribuţiile menţionate în fişa postului, prevãzutã în anexa nr. 3.
    (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, directorul general are în subordine 2 directori, care asigurã conducerea direcţiilor ce compun direcţia generalã, în limitele stabilite potrivit fişelor de post, prevãzute în anexele nr. 4 şi 5.
    (3) Directorul general reprezintã direcţia generalã în raporturile cu şefii celorlalte structuri, cu conducerea ministerului, precum şi cu alte ministere, cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi cu autoritãţile administraţiei publice locale, structurile asociative ale acestora, patronatele şi sindicatele, asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi cu persoanele fizice, în condiţiile prevãzute de lege.
    ART. 7
    (1) Prin dispoziţie, directorul general/directorul poate delega, în scris, anumite categorii de sarcini, prevãzând limitele competenţelor şi responsabilitãţile.
    (2) Delegarea competenţei se realizeazã ţinându-se cont de imparţialitatea deciziilor ce urmeazã a fi luate de persoanele delegate şi de riscurile asociate acestor decizii.
    (3) Salariatul delegat trebuie sã aibã cunoştinţe, experienţã şi capacitatea necesare efectuãrii actului de autoritate încredinţat.
    (4) Asumarea responsabilitãţii de cãtre salariatul delegat se confirmã prin semnãturã.
    (5) Subdelegarea unor competenţe ale directorului se realizeazã cu acordul directorului general.
    (6) Delegarea de competenţe nu exonereazã directorul general/directorul de responsabilitate.
    ART. 8
    Pentru îndeplinirea atribuţiilor proprii, direcţia generalã stabileşte relaţii de autoritate, conform diagramei de relaţii, prevãzutã în anexa nr. 2, dupã cum urmeazã:
    a) relaţii de subordonare faţã de conducerea Ministerului Administraţiei şi Internelor;
    b) relaţii de cooperare intraministerialã cu structuri din aparatul central al Ministerului Administraţiei şi Internelor sau aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor;
    c) relaţii de colaborare cu alte ministere, cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, structurile asociative ale acestora, patronatele şi sindicatele, asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale, cu alte persoane juridice şi fizice.
    ART. 9
    (1) Directorul general asigurã funcţionarea unui sistem eficient de comunicare, flexibil şi rapid, care se realizeazã cu toate categoriile de personal.
    (2) Gestionarea fluxului informaţional se realizeazã de cãtre directorul general, care stabileşte modul de preluare, circuitul şi responsabilitatea în procesarea informaţiilor primite sau generate la nivelul direcţiei generale.
    (3) Rolul sistemului informaţional îl reprezintã informarea de cãtre conducerea direcţiei generale a celor interesaţi asupra rezultatului deciziilor, realizând acordul execuţiei cu obiectivele şi asupra rezultatelor cu planificarea.
    ART. 10
    Direcţia generalã nu are unitãţi subordonate.
    ART. 11
    Fiecare componentã structuralã a direcţiei generale îndeplineşte atribuţii specifice domeniului sãu de activitate.

    CAP. III
    Atribuţiile direcţiei generale

    ART. 12
    În baza legislaţiei naţionale şi comunitare, precum şi a documentelor strategice ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, direcţia generalã are urmãtoarele obiective generale:
    a) accelerarea procesului de descentralizare şi creştere a autonomiei locale prin eficientizarea şi dezvoltarea parteneriatului cu autoritãţile administraţiei publice locale şi a dialogului social;
    b) îmbunãtãţirea calitãţii serviciilor publice din domeniile de competenţã prin creşterea transparenţei şi celeritãţii în prestarea acestora, precum şi dezvoltarea economico-socialã armonioasã, durabilã şi sustenabilã a unitãţilor administrativ-teritoriale, în domeniile de competenţã;
    c) modernizarea, retehnologizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termicã a localitãţilor pentru asigurarea unui serviciu public care sã respecte standardele de calitate şi eficienţã.
    ART. 13
    Direcţia generalã îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu prevederile legale care vizeazã domeniile de competenţã şi are urmãtoarele atribuţii generale:
    a) elaboreazã strategii, programe şi proiecte, în domeniile de competenţã;
    b) asigurã convergenţa documentelor formulate pentru problematicile comunitãţilor locale, adoptate de structurile aflate în coordonarea secretarului de stat pentru comunitãţi locale;
    c) coordoneazã activitãţile compartimentelor pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilitãţi publice din instituţiile prefectului;
    d) are rol de reprezentare pe domeniile de specialitate, potrivit competenţelor;
    e) iniţiazã şi elaboreazã spre aprobare proiecte de acte normative pentru reglementarea domeniului sãu de activitate.

    CAP. IV
    Conducerea direcţiei generale

    ART. 14
    (1) În cadrul conducerii, directorul general rãspunde de îndeplinirea activitãţilor specifice domeniului de activitate al direcţiei generale pe care o coordoneazã şi conduce în mod nemijlocit personalul din subordine.
    (2) Atribuţiile generale şi specifice ale conducerii şi personalului aflat în structura direcţiei generale sunt cele prevãzute în prezentul regulament, precum şi în fişele posturilor respective, aprobate de ministrul administraţiei şi internelor.
    ART. 15
    (1) Directorul general asigurã coordonarea activitãţii personalului subordonat, îndeplinind urmãtoarele atribuţii principale:
    a) fixeazã obiectivele direcţiei generale, legate de scopul şi misiunea acesteia;
    b) planificã activitãţile necesare pentru atingerea obiectivelor;
    c) organizeazã activitãţile specifice direcţiei generale;
    d) coordoneazã, pentru atingerea obiectivelor, deciziile şi acţiunile structurilor subordonate;
    e) monitorizeazã şi evalueazã performanţele şi dispune mãsuri la eventualele abateri de la obiective.
    (2) Deciziile directorului general au la bazã propunerile fundamentate de cãtre directorii şi şefii de serviciu subordonaţi, potrivit competenţelor şi domeniilor de responsabilitate.

    CAP. V
    Atribuţiile fiecãrei unitãţi organizatorice

    ART. 16
    Direcţia pentru administraţia publicã localã îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu prevederile legale care vizeazã domeniile de competenţã şi are urmãtoarele obiective de realizat, derivate din obiectivul prevãzut la art. 12 lit. a):
    a) asigurarea unui dialog coerent şi eficient cu partenerii sociali (federaţiile sindicatelor reprezentative la nivel naţional pentru ramura administraţie publicã), autoritãţile administraţiei publice locale şi asociaţiile acestora, prin realizarea convergenţei problematicilor privind administraţia publicã localã;
    b) creşterea capacitãţii implementãrii principiilor şi obiectivelor democraţiei locale, prin valorificarea studiilor şi cercetãrilor în domeniu, precum şi a reglementãrilor adoptate la nivelul Consiliului Europei.
    ART. 17
    Direcţia pentru administraţia publicã localã îndeplineşte urmãtoarele atribuţii specifice, fiind constituite colective de lucru, pe linii de muncã:
    1. Strategii, programe şi proiecte:
    a) elaboreazã strategii, analize, sinteze, programe şi proiecte în domeniul administraţiei publice locale în vederea îmbunãtãţirii cadrului legislativ, întãririi capacitãţii administrative a autoritãţilor administraţiei publice locale şi sprijinirii procesului de descentralizare;
    b) monitorizeazã, analizeazã şi propune mãsuri pentru realizarea obiectivelor generale şi specifice ale Direcţiei pentru administraţia publicã localã, ce derivã din planurile strategice;
    c) elaboreazã proceduri interne de lucru şi sisteme de monitorizare continuã şi control al calitãţii activitãţilor desfãşurate de compartimentele direcţiei în vederea atingerii obiectivelor stabilite şi elaboreazã propuneri de îmbunãtãţire ori de câte ori se considerã oportun;
    d) asigurã asistenţã de specialitate pentru autoritãţile administraţiei publice locale, în vederea întãririi capacitãţii lor administrative, elaborãrii strategiilor, programelor şi proiectelor de dezvoltare localã şi regionalã, finanţate din fonduri interne şi internaţionale;
    e) identificã problemele cu caracter general care apar la nivelul autoritãţilor administraţiei publice locale în procesul de accesare a fondurilor structurale şi de coeziune şi propune soluţii împreunã cu autoritãţile de management ale fondurilor structurale;
    f) monitorizeazã stadiul dezvoltãrii spaţiului rural şi elaboreazã împreunã cu structurile asociative, respectiv Asociaţia Comunelor din România, studii şi recomandãri privind direcţiile de dezvoltare pe termen mediu şi lung;
    g) colaboreazã cu autoritãţile de management al fondurilor structurale din ministere şi structurile asociative ale autoritãţilor administraţiei publice locale pentru a accelera procesul de accesare a fondurilor comunitare de cãtre colectivitãţile locale.
    2. Domeniul public local şi organizarea alegerilor:
    a) acordã îndrumare şi sprijin autoritãţilor administraţiei publice locale în aplicarea corectã şi unitarã a prevederilor legale şi în îndeplinirea atribuţiilor ce le sunt conferite prin lege;
    b) analizeazã documentaţia transmisã în vederea atestãrii apartenenţei bunurilor la domeniul public al unitãţilor administrativ-teritoriale şi îndrumã autoritãţile administraţiei publice locale în vederea întocmirii corecte a documentaţiilor privind inventarierea bunurilor care aparţin domeniului public local;
    c) elaboreazã şi prezintã spre aprobare propuneri cu privire la organizarea şi desfãşurarea sub aspect tehnic a alegerilor locale, parlamentare, pentru Parlamentul European, prezidenţiale şi referendumuri naţionale;
    d) elaboreazã şi supune spre aprobare propunerile referitoare la finanţarea operaţiunilor tehnice privind organizarea şi desfãşurarea alegerilor;
    e) asigurã dotarea tehnicã şi materialã a sediului Biroului Electoral Central şi personalul tehnic necesar, în vederea bunei desfãşurãri a activitãţii acestuia;
    f) elaboreazã proiectele de hotãrâri având ca obiect buna desfãşurare a alegerilor şi asigurarea logisticii necesare;
    g) urmãreşte şi sprijinã autoritãţile administraţiei publice locale pentru organizarea unor alegeri parţiale, determinate de dizolvarea, în condiţiile legii, a unor consilii locale sau judeţene ori de vacantare a unor posturi de primari sau preşedinţi ai consiliilor judeţene;
    h) analizeazã şi formuleazã propuneri cu privire la proiectele de acte normative care vizeazã autoritãţile administraţiei publice locale;
    i) participã la lucrãrile unor comisii şi comitete, în calitate de reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor, corespunzãtor domeniilor de activitate;
    j) analizeazã şi elaboreazã puncte de vedere cu privire la aspecte semnalate prin interpelãri şi întrebãri formulate de deputaţi şi senatori şi formuleazã rãspunsuri la petiţiile/memoriile transmise de cetãţeni ori direcţionate de la alte structuri sau autoritãţi;
    k) formuleazã propuneri cu privire la proiectele de acte normative elaborate de ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, care conţin prevederi referitoare la administraţia publicã localã, şi participã în grupurile de lucru ministeriale, interministeriale, colective de lucru, în vederea elaborãrii unor proiecte de acte normative care vizeazã comunitãţile locale.
    3. Dialog social:
    a) asigurã parteneriatul cu confederaţiile patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional prin organizarea şedinţelor Comisiei de dialog social constituite la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor, în cadrul cãreia se dezbat proiectele de acte normative iniţiate de minister;
    b) analizeazã rapoartele comisiilor de dialog social de la nivel teritorial şi elaboreazã sinteza lunarã a activitãţilor acestora;
    c) asigurã relaţia permanentã cu Consiliul Economic şi Social şi cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin prezentarea de raportãri lunare/periodice (minute/sinteze);
    d) asigurã relaţiile de parteneriat social între Ministerul Administraţiei şi Internelor şi federaţiile sindicale reprezentative la nivelul ramurii "Administraţie publicã şi apãrare", respectiv, monitorizeazã acţiunile federaţiilor sindicale şi organizeazã consultãri cu acestea, în vederea analizãrii revendicãrilor formulate şi identificãrii unor modalitãţi de soluţionare;
    e) asigurã reprezentarea ministerului în cadrul Secretariatului tehnic al Comisiei Centrale pentru Recensãmântul Populaţiei şi Locuinţelor;
    f) asigurã reprezentarea ministerului în cadrul Secretariatului tehnic al Comisiei Centrale pentru Recensãmântul General Agricol.
    4. Asistenţã socialã:
    a) sprijinã şi îndrumã autoritãţile administraţiei publice locale în aplicarea unitarã a legislaţiei în domeniul asistenţei şi protecţiei sociale;
    b) participã efectiv în grupurile de lucru ministeriale, interministeriale, colective de lucru, în vederea elaborãrii unor proiecte de acte normative în domeniul de competenţã;
    c) colaboreazã cu autoritãţi ale administraţiei publice centrale şi locale în problematica asistenţei şi protecţiei sociale;
    d) participã la lucrãrile unor comisii şi comitete, în calitate de reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit competenţelor;
    e) participã la elaborarea unor proiecte de acte normative care vizeazã domeniul protecţiei şi asistenţei sociale, aplicabile la nivelul autoritãţilor administraţiei publice locale, şi formuleazã rãspunsuri la petiţiile/memoriile transmise de cetãţeni sau direcţionate de la alte structuri ori autoritãţi, pe problematica asistenţei şi protecţiei sociale.
    5. Reorganizarea şi evidenţa unitãţilor administrativ-teritoriale şi a aleşilor locali:
    a) elaboreazã împreunã cu celelalte ministere propuneri privind îmbunãtãţirea organizãrii administrativ-teritoriale a României, luând mãsurile ce se impun pentru consultarea prin referendum a colectivitãţilor locale interesate, şi asigurã actualizarea permanentã a evidenţei unitãţilor administrativ-teritoriale, a satelor şi celorlalte localitãţi componente ale acestora;
    b) elaboreazã, la propunerea autoritãţilor administraţiei publice locale, proiecte de legi privind schimbarea sau actualizarea unor denumiri ale unitãţilor administrativ-teritoriale;
    c) analizeazã documentaţia privind stemele unitãţilor administrativ-teritoriale, transmisã de Comisia Naţionalã de Heraldicã, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române, coordoneazã activitatea de elaborare a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor şi elaboreazã proiectele de hotãrâri ale Guvernului, împreunã cu notele de fundamentare şi descrierea stemelor;
    d) analizeazã şi formuleazã propuneri cu privire la proiectele de acte normative care vizeazã autoritãţile administraţiei publice locale în domeniul organizãrii administrativ-teritoriale şi participã în grupurile de lucru ministeriale, interministeriale, colective de lucru, în vederea elaborãrii unor proiecte de acte normative care vizeazã organizarea şi reorganizarea administrativã a teritoriului României;
    e) asigurã, întocmeşte şi actualizeazã permanent situaţia evidenţei aleşilor locali pe categorii de funcţii şi propune adoptarea mãsurilor necesare pentru completarea funcţiilor devenite vacante.
    6. Dialog cu asociaţiile autoritãţilor locale şi instituţiile europene:
    a) asigurã dialogul permanent al structurilor asociative ale autoritãţilor administraţiei publice locale cu Guvernul, ministerele şi celelalte instituţii ale administraţiei publice centrale şi consultarea structurilor asociative ale autoritãţilor administraţiei publice locale privind modernizarea şi perfecţionarea cadrului legal în domeniul administraţiei publice locale;
    b) monitorizeazã procesul de consultare a structurilor asociative ale autoritãţilor administraţiei publice locale iniţiat de instituţiile centrale care elaboreazã proiecte de acte normative ce afecteazã în mod direct colectivitãţile locale şi elaboreazã semestrial rapoarte privind respectarea prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autoritãţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative;
    c) organizeazã semestrial întâlniri între conducerea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi preşedinţii structurilor asociative ale autoritãţilor administraţiei publice locale, în vederea identificãrii de soluţii pentru problemele cu care se confruntã comunitãţile locale;
    d) reprezintã Ministerul Administraţiei şi Internelor la acţiunile organizate de structurile asociative ale autoritãţilor administraţiei publice locale;
    e) organizeazã seminare, colocvii şi alte manifestãri cu privire la sfera de activitate a structurilor asociative ale autoritãţilor administraţiei publice locale, împreunã cu alte structuri din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi cu parteneri din strãinãtate;
    f) reprezintã Ministerul Administraţiei şi Internelor, pe problematica democraţiei locale şi regionale, în comitetele specializate ale Consiliului Europei;
    g) elaboreazã rapoarte, informãri, studii şi analize privind domeniul democraţiei locale şi regionale şi problematica regionalizãrii şi le înainteazã conducerii Ministerului Administraţiei şi Internelor.
    7. Tehnic:
    a) asigurã executarea sarcinilor şi lucrãrilor specifice activitãţilor de secretariat la nivelul direcţiei;
    b) asigurã executarea sarcinilor şi lucrãrilor specifice activitãţilor administrative la nivelul direcţiei;
    c) asigurã realizarea acţiunilor specifice de consiliere în domeniul tehnologiei informaţiei pentru personalul implicat în desfãşurarea activitãţilor direcţiei.
    ART. 18
    Direcţia pentru dezvoltare localã îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu prevederile legale care vizeazã domeniile de competenţã şi are urmãtoarele obiective de realizat, derivate din obiectivul prevãzut la art. 12 lit. b):
    a) modernizarea şi dezvoltarea continuã a serviciilor comunitare de utilitãţi publice, precum şi a infrastructurii tehnicoedilitare aferente, în concordanţã cu angajamentele asumate de România prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeanã cu privire la acest domeniu;
    b) creşterea accesibilitãţii şi calitãţii furnizãrii/prestãrii serviciilor comunitare de utilitãţi publice prin eficientizarea sistemului de monitorizare şi evaluare pe bazã de indicatori de performanţã;
    c) încadrarea şi conformarea, la nivelul unitãţilor administrativ-teritoriale, la valorile impuse de normele specifice de mediu în spiritul dezvoltãrii durabile;
    d) dezvoltarea economico-socialã localã/regionalã prin stimularea înfiinţãrii şi dezvoltãrii parcurilor industriale şi acordarea de ajutoare de stat;
    e) reducerea disparitãţilor economico-sociale între regiuni prin elaborarea de strategii, programe şi proiecte pentru investiţii de dezvoltare localã pe domeniile de competenţã;
    f) crearea şi perfecţionarea continuã a cadrului legislativ şi instituţional pe domeniile de competenţã.
    ART. 19
    Direcţia pentru dezvoltare localã îndeplineşte urmãtoarele atribuţii specifice, fiind constituite colective de lucru, pe linii de muncã:
    1. Unitatea centralã pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilitãţi publice:
    a) monitorizarea şi evaluarea implementãrii mãsurilor Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltãrii serviciilor comunitare de utilitãţi publice;
    b) coordonarea şi sprijinirea metodologicã a autoritãţilor administraţiei publice locale pentru elaborarea şi adoptarea propriilor strategii privind accelerarea dezvoltãrii serviciilor comunitare de utilitãţi publice şi a planurilor de implementare aferente acestora;
    c) monitorizarea şi evaluarea realizãrii mãsurilor din planurile anuale de implementare a Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltãrii serviciilor comunitare de utilitãţi publice;
    d) coordonarea aplicãrii în teritoriu a mãsurilor cu impact asupra serviciilor comunitare de utilitãţi publice adoptate la nivel central şi verificarea transpunerii acestora la nivelul strategiilor locale şi al planurilor de implementare aferente;
    e) promovarea la nivelul unitãţilor administrativ-teritoriale a procedurilor şi mecanismelor de accesare a fondurilor comunitare şi a metodologiilor privind întocmirea documentelor de programare şi a cererilor de finanţare;
    f) elaborarea planurilor de acţiune şi a mãsurilor guvernamentale privind modernizarea şi dezvoltarea pentru domeniul serviciilor comunitare de utilitãţi publice;
    g) dezvoltarea şi administrarea unei baze de date privind dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor comunitare de utilitãţi publice;
    h) asigurarea, la solicitarea autoritãţilor administraţiei publice locale, a asistenţei şi consultanţei pentru stabilirea programelor de investiţii cu finanţare internã/externã în cadrul cãrora acestea sunt eligibile;
    i) verificarea, la solicitarea autoritãţilor administraţiei publice locale, a încadrãrii investiţiilor publice de interes local în strategiile locale şi regionale de dezvoltare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor comunitare de utilitãţi publice, precum şi a posibilitãţii utilizãrii Fondului de rezervã bugetarã la dispoziţia Guvernului în cazul imposibilitãţii accesãrii altor programe de investiţii cu finanţare internã/externã;
    j) reglementarea sau participarea la reglementarea domeniilor serviciilor comunitare de utilitãţi publice şi asigurarea transpunerii şi armonizãrii acquis-ului comunitar împreunã cu celelalte ministere, precum şi cu alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale responsabile/interesate;
    k) coordonarea şi sprijinirea autoritãţilor administraţiei publice locale pentru elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind accelerarea dezvoltãrii serviciilor comunitare de utilitãţi publice şi a planurilor de implementare aferente;
    l) fundamentarea, pe baza planurilor de implementare a strategiilor locale, a Planului multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilitãţi publice şi supunerea spre analizã şi avizare Comitetului de monitorizare;
    m) coordonarea aplicãrii în teritoriu a mãsurilor adoptate la nivel central pentru îndeplinirea obligaţiilor României ce decurg din calitatea de stat membru al Uniunii Europene şi a programelor operaţionale sectoriale cu impact asupra serviciilor comunitare de utilitãţi publice;
    n) colaborarea cu celelalte instituţii şi organisme care au rol în implementarea mãsurilor şi programelor finanţate din fonduri comunitare;
    o) coordonarea activitãţilor compartimentelor pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilitãţi publice din instituţiile prefectului;
    p) informarea periodicã a Comitetului de monitorizare asupra stadiului implementãrii Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltãrii serviciilor comunitare de utilitãţi publice, prin prezentarea de rapoarte, analize, informãri, sinteze;
    q) asigurarea secretariatului tehnic al Comitetului de monitorizare.
    2. Mediu - dezvoltare durabilã:
    a) monitorizarea operatorilor centralelor de termoficare aflate în administrarea autoritãţilor administraţiei publice locale, în domeniul lucrãrilor de investiţii de mediu efectuate, al respectãrii normelor europene specifice de mediu - calitatea aerului, limitarea emisiilor de poluanţi în aer provenite de la instalaţiile mari de ardere, de la instalaţiile EU-ETS, respectarea plafoanelor de emisii atribuite, realizarea mãsurilor şi respectarea valorilor-limitã de emisie prevãzute în Programul naţional de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi, prevenirea şi controlul integrat al poluãrii, schimbãrile climatice, conformarea şi depozitarea deşeurilor de zgurã şi cenuşã;
    b) monitorizarea implementãrii la nivel local a normelor europene specifice de mediu - directivele privind deşeurile, depozitarea deşeurilor, deşeurile provenite din ambalaje şi deşeuri de ambalaje, deşeurile rezultate din construcţii şi demolãri, deşeuri din echipamente electrice şi electronice, zgomotul ambiental;
    c) asigurarea transpunerii directivelor specifice de mediu în legislaţia naţionalã împreunã cu autoritãţile centrale competente;
    d) elaborarea şi promovarea actelor normative de protecţie a mediului, dezvoltare durabilã, împreunã cu instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale;
    e) monitorizarea nivelului de accesare a fondurilor structurale şi fondurilor de coeziune pentru domeniul vizat;
    f) reprezentarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, conform ariei de competenţã, în grupurile de lucru, colectivele de lucru, la acţiunile organizate de instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale;
    g) colaborarea cu celelalte ministere, precum şi cu alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale la întocmirea şi avizarea proiectelor de acte normative, la actualizarea bazelor de date, evidenţelor, sintezelor.
    3. Relaţia cu partenerii de dialog social, cu societatea civilã şi cu structurile asociative ale autoritãţilor administraţiei publice locale şi pentru monitorizarea asociaţiilor de proprietari/locatari:
    a) asigurã consultarea şi dialogul permanent pe domeniul serviciilor de interes general cu structurile asociative ale autoritãţilor administraţiei publice locale, în baza prevederilor <>Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>Hotãrârii Guvernului nr. 521/2005;
    b) asigurã contactul şi dialogul cu partenerii de dialog din domeniul serviciilor comunitare de utilitãţi publice şi cu societatea civilã, în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalã în administraţia publicã, respectiv ale <>Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    c) îndrumã şi acordã asistenţã tehnicã de specialitate autoritãţilor administraţiei publice locale şi asociaţiilor de proprietari, respectiv de locatari;
    d) colaboreazã cu ministerele de resort pentru elaborarea actelor normative necesare aplicãrii <>Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificãrile ulterioare;
    e) organizeazã şi participã la întâlniri şi consultãri cu structurile asociative ale asociaţiilor de proprietari/locatari în vederea îmbunãtãţirii legislaţiei şi a modului în care sunt aplicate actele normative în vigoare referitoare la asociaţiile de proprietari;
    f) reprezintã Ministerul Administraţiei şi Internelor, conform ariei de competenţã, în grupurile de lucru, colectivele de lucru, la acţiunile organizate de instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale;
    g) colaboreazã cu celelalte ministere, precum şi cu alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale la întocmirea şi avizarea proiectelor de acte normative, la actualizarea bazelor de date, evidenţelor, sintezelor.
    4. Asociaţii de dezvoltare intercomunitarã:
    a) monitorizarea constituirii, organizãrii şi funcţionãrii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate, în conformitate cu prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate serviciile de utilitãţi publice;
    b) elaborarea cadrului juridic necesar înregistrãrii, organizãrii şi funcţionãrii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitarã care au ca obiect de activitate servicii comunitare de utilitãţi publice;
    c) îndrumarea şi asistarea autoritãţilor administraţiei publice locale în constituirea, înregistrarea, organizarea şi managementul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate servicii comunitare de utilitãţi publice, inclusiv prin elaborarea şi difuzarea unor ghiduri şi instrucţiuni;
    d) reprezentarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, conform ariei de competenţã, în grupurile de lucru, colectivele de lucru, la acţiunile organizate de instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale;
    e) colaborarea cu celelalte ministere, precum şi cu alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale la întocmirea proiectelor de acte normative, la actualizarea bazelor de date, evidenţelor, sintezelor şi a documentelor de politici publice.
    5. Parcuri industriale şi ajutor de stat:
    a) verificã cererile pentru acordarea titlurilor de parc industrial şi documentaţiile aferente în vederea îndeplinirii condiţiilor legale şi înainteazã conducerii ministerului spre aprobare propunerile de acordare a titlului de parc industrial;
    b) monitorizeazã parcurile industriale şi realizeazã anual analiza evoluţiei principalilor indicatori ai obiectivelor politicii parcurilor industriale;
    c) colaboreazã cu autoritãţile administraţiei publice locale şi centrale, cu organele de specialitate ale acestora, cu agenţiile pentru dezvoltare regionalã, cu camerele de comerţ şi industrie pentru implementarea politicii în domeniul parcurilor industriale;
    d) formuleazã puncte de vedere cu privire la aplicarea legislaţiei în domeniul parcurilor industriale;
    e) formuleazã propuneri de rãspuns la interpelãrile sau întrebãrile deputaţilor şi/sau ale senatorilor în domeniul parcurilor industriale şi ajutorului de stat;
    f) formuleazã puncte de vedere pentru proiectele de acte normative care pot avea impact anticoncurenţial şi propune modificarea acelora care au un asemenea efect;
    g) verificã aspectele legate de mãsurile de ajutor de stat, prevãzute în cererile pentru acordarea titlului de parc industrial, precum şi în cele pentru confirmarea eligibilitãţii proiectelor, conform schemei de ajutor de stat regional acordat pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, aprobatã prin <>Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 296/2007;
    h) elaboreazã şi promoveazã scheme de exceptare de la obligaţia notificãrii, precum şi informãri privind mãsurile de ajutor de stat care intrã în domeniul de aplicare al exceptãrilor pe categorii de la obligaţia de notificare sau pentru ajutoarele de minimis;
    i) colaboreazã cu reprezentanţii Consiliului Concurenţei în vederea respectãrii regulilor comunitare în domeniul ajutorului de stat;
    j) asigurã relaţionarea cu autoritãţile administraţiei publice locale, în vederea monitorizãrii ajutorului de stat şi urmãririi condiţiilor de acordare a mãsurilor de sprijin;
    k) centralizeazã datele privind mãsurile de ajutor de stat pentru care Ministerul Administraţiei şi Internelor are calitatea de furnizor şi la cererea Consiliului Concurenţei, pentru unitãţile administrativ-teritoriale.
    6. Strategii, proiecte, programe, investiţii şi dezvoltare localã:
    a) elaboreazã sau participã la elaborarea de strategii, politici, planuri de acţiune, programe, proiecte şi proceduri în domeniul de activitate al direcţiei, precum şi la implementarea, monitorizarea şi actualizarea acestora, în scopul îmbunãtãţirii permanente;
    b) monitorizeazã, controleazã şi evalueazã activitãţile şi performanţele aferente implementãrii de programe, proiecte, politici, strategii şi proceduri;
    c) îndeplineşte atribuţiile care îi revin direcţiei din rolul de iniţiator, implementator sau partener în proiecte şi programe;
    d) pe durata derulãrii programelor de investiţii publice în domeniile din aria de competenţã, finanţate din fonduri europene şi împrumuturi de la instituţiile financiare internaţionale, poate acţiona, potrivit atribuţiilor delegate de autoritãţile de management al instrumentelor structurale, ca organism intermediar;
    e) reprezintã Ministerul Administraţiei şi Internelor, conform ariei de competenţã, în grupurile de lucru, colectivele de lucru, la acţiunile organizate de instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale;
    f) colaboreazã cu celelalte ministere, precum şi cu alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale la întocmirea proiectelor de acte normative, la actualizarea bazelor de date, evidenţelor, sintezelor şi a documentelor de politici publice.
    7. Tehnico-legislativã:
    a) asigurã documentarea tehnicã şi legislativã pentru activitãţile specifice direcţiei;
    b) analizeazã şi avizeazã din punct de vedere juridic activitãţile direcţiei;
    c) îndrumã autoritãţile administraţiei publice locale şi aparatul de specialitate al acestora în aplicarea corectã şi unitarã a prevederilor legale referitoare la domeniile din competenţa direcţiei şi în îndeplinirea atribuţiilor ce le sunt conferite prin lege;
    d) participã la elaborarea actelor normative aferente domeniului de competenţã şi monitorizeazã respectarea procedurilor privind consultarea partenerilor de dialog social şi a societãţii civile şi a procedurilor privind transparenţa decizionalã;
    e) acordã consultanţã pentru soluţionarea petiţiilor, memoriilor şi sesizãrilor adresate direcţiei şi rãspunde de legalitatea acestora;
    f) monitorizeazã soluţionarea documentelor, cu respectarea şi încadrarea în prevederile actelor normative referitoare la liberul acces la informaţiile publice;
    g) asigurã evidenţa tuturor documentelor de intrare/ieşire, precum şi arhivarea corespunzãtoare a acestora.
    ART. 20
    Unitatea de management al programului "Termoficare 2006-2015 cãldurã" înfiinţatã conform prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2015 cãldurã şi confort" şi înfiinţarea Unitãţii de management al proiectului, republicatã, îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu prevederile legale care vizeazã domeniile de competenţã şi are urmãtoarele obiective de realizat, derivate din obiectivul prevãzut la art. 12 lit. c):
    a) modernizarea, retehnologizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termicã a localitãţilor;
    b) eficientizarea, creşterea accesibilitãţii şi îmbunãtãţirea calitãţii serviciului public de alimentare cu energie termicã a localitãţilor;
    c) promovarea surselor de producere a energiei în cogenerare de înaltã eficienţã pe baza cererii de energie termicã utilã, diminuarea consumului de resurse energetice fosile şi îndeplinirea angajamentelor României privind eficienţa energeticã şi resursele regenerabile.
    ART. 21
    Unitatea de management al programului "Termoficare 2006-2015 cãldurã" îndeplineşte urmãtoarele atribuţii specifice:
    a) implementeazã programul "Termoficare 2006-2015 cãldurã şi confort" componenta cãldurã în baza regulamentului propriu aprobat prin <>Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 471/2008;
    b) asigurã secretariatul tehnic al Comisiei interministeriale pentru coordonarea programului "Termoficare 2006-2015 cãldurã şi confort" şi desfãşoarã urmãtoarele activitãţi:
    (i) convoacã şedinţele Comisiei interministeriale de coordonare a programului şi transmite invitaţiile de participare la şedinţele acesteia;
    (ii) întocmeşte ordinea de zi şi documentaţia aferentã acesteia;
    (iii) întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor şi asigurã arhivarea documentelor;
    (iv) îndeplineşte orice alte sarcini încredinţate de Comisia interministerialã de coordonare a programului;
    c) monitorizeazã şi evalueazã implementarea mãsurilor Strategiei naţionale privind alimentarea cu energie termicã a localitãţilor prin sisteme de producere şi distribuţie centralizate;
    d) coordoneazã şi sprijinã metodologic autoritãţile administraţiei publice locale pentru elaborarea şi adoptarea propriilor strategii privind alimentarea cu energie termicã a localitãţilor;
    e) reprezintã Ministerul Administraţiei şi Internelor, conform ariei de competenţã, în grupurile de lucru, colectivele de lucru, la acţiunile organizate de instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale;
    f) colaboreazã cu celelalte ministere, precum şi cu alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale la elaborarea proiectelor de acte normative, la actualizarea bazelor de date, evidenţelor şi sintezelor;
    g) aplicã prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţã pentru energia termicã furnizatã populaţiei prin sisteme centralizate, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 483/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prin desfãşurarea urmãtoarelor activitãţi:
    (i) repartizarea anualã pe unitãţi administrativ-teritoriale a sumelor prevãzute în legea bugetului de stat ca transferuri prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, conform metodologiei de stabilire a preţurilor locale de referinţã şi a sumelor necesare pentru compensarea combustibilului folosit pentru energia termicã furnizatã populaţiei prin sistemele centralizate;
    (ii) analizarea solicitãrilor comunitãţilor locale privind alocarea din bugetul de stat a sumelor necesare compensãrii combustibilului folosit pentru energia termicã furnizatã populaţiei;
    (iii) centralizarea datelor privind consumul de combustibil corelat cu cantitatea de energie termicã furnizatã populaţiei la nivelul fiecãrei localitãţi;
    h) monitorizeazã implementarea programelor de reorganizare a operatorilor economici din subordinea autoritãţilor administraţiei publice locale, de modernizare a infrastructurii de operare şi modalitãţile de eficientizare a serviciului de termoficare prin implementarea celei mai fezabile soluţii, inclusiv prin atribuirea contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
    i) monitorizeazã asigurarea cu energie termicã a populaţiei în sezonul de iarnã, în condiţiile unor limitãri în furnizarea gazelor naturale cãtre centralele de termoficare, şi întocmeşte rapoarte operative pentru informarea conducerii ministerului;
    j) elaboreazã/participã la elaborarea de strategii, politici, planuri de acţiune, foi de parcurs, programe, proiecte şi proceduri în domeniul energetic şi al eficienţei energetice, precum şi la implementarea, monitorizarea şi actualizarea acestora, în scopul îmbunãtãţirii lor permanente;
    k) participã anual împreunã cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri la elaborarea programului de iarnã în domeniul energetic;
    l) monitorizeazã constituirea la nivelul centralelor de termoficare aflate în subordinea autoritãţilor publice locale a stocurilor de combustibil şi asigurarea ritmicã a aprovizionãrii cu combustibil în perioada de iarnã.
    ART. 22
    Direcţia generalã îndeplineşte orice alte atribuţii date în sarcina sa de conducerea Ministerului Administraţiei şi Internelor.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale

    ART. 23
    Directorul general ia mãsuri pentru cunoaşterea prezentului regulament de cãtre întregul personal al direcţiei generale, care este obligat sã cunoascã şi sã acţioneze concertat pentru aplicarea întocmai a prevederilor acestuia.
    ART. 24
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantã din prezentul regulament.


    ANEXA 1


    ───────
la regulament
─────────────

                          ORGANIGRAMA
        Direcţiei generale pentru relaţia cu comunitãţile locale

                          ┌───────────────────────┐
                          │ DIRECTOR GENERAL │
                          └───────────┬───────────┘
                                      │
                                      │
            ┌─────────────────────────┼───────────────────────────┐
            │ │ │
 ┌──────────┴───────────────┐ ┌──────┴───────────┐ ┌────────────┴───────────┐
 │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ UNITATEA DE MANAGEMENT │
 │ PENTRU ADMINISTRAŢIA │ │PENTRU DEZVOLTARE │ │ AL PROGRAMULUI │
 │ PUBLICĂ LOCALĂ │ │ LOCALĂ │ │ "TERMOFICARE │
 │ │ │ │ │ 2006-2015 │
 │ Serviciul pentru dialog │ │ Serviciul pentru│ │ CĂLDURĂ" │
 │ social şi parteneriat │ │ monitorizarea │ │ │
 │ cu structurile asociative│ │ serviciilor de │ │ │
 │ │ │ interes general│ │ │
 └──────────────────────────┘ └──────────────────┘ └────────────────────────┘    ANEXA 2


    ────────
la regulament
─────────────

                          DIAGRAMA
    de relaţii a Direcţiei generale pentru relaţia cu comunitãţile locale

  ┌────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────────┐
  │MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI│ │ MINISTERE │
  │ INTERNELOR │ │ │
  └────────────┬───────────────┘ │ ALTE ORGANE DE SPECIALITATE ALE │
               │ │ ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE │
               │ │ │
               ▼ │ ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ │
  ┌────────────────────────────┐ │ │
  │ SECRETAR DE STAT │ │STRUCTURI ASOCIATIVE ALE AUTORITĂŢIOLOR│
  └────────────┬───────────────┘ │ ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE │
               │ .│ │
               │ . │ PATRONATE │
               ▼ . │ │
  ┌────────────────────────────┐ . │ SINDICATE │
  │DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU │ . │ │
  │RELAŢIA CU COMUNITĂŢILE │. │ ASOCIAŢII ŞI ORGANIZAŢII │
  │ LOCALE │ │ NEGUVERNAMENTALE │
  ├─────────────┬──────────────┤---- │ │
  │ DIRECŢIA │ DIRECŢIA │ | │ PERSOANE JURIDICE │
  │ PENTRU │ PENTRU │ | │ │
  │ADMINISTRAŢIE│ DEZVOLTARE │ | │ PERSOANE FIZICE │
  │ PUBLICĂ │ LOCALĂ │ | └───────────────────────────────────────┘
  └─────────────┴──────────────┘ |
                                   | ┌──────────────────────────────────────┐
                                   |----│ INSTITUŢII ŞI STRUCTURI AFLATE ÎN │
                                        │SUBORDINEA/COORDONAREA MINISTERULUI │
                                        │ ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR │
                                        └──────────────────────────────────────┘

────► Subordonare
..... Colaborare
- - - Cooperare    ANEXA 3


    ───────
la regulament
─────────────

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Denumirea autoritãţii sau instituţiei publice: Aprob │
│ MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR ─────── │
│ DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU RELAŢIA CU Ministrul administraţiei │
│ COMUNITĂŢILE LOCALE şi internelor │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
           ┌───────────────────────────────────────┐
           │ FIŞA POSTULUI │
           │ Nr. ............................. │
           └───────────────────────────────────────┘    Informaţii generale privind postul
    1. Denumirea postului: director general
    2. Nivelul postului: funcţie publicã de conducere
    3. Scopul principal al postului: coordoneazã şi rãspunde de activitatea Direcţiei generale pentru relaţia cu comunitãţile locale, în vederea îndeplinirii obiectivelor Ministerului Administraţiei şi Internelor
    Condiţii specifice pentru ocuparea postului
    1. Studii de specialitate: studii universitare de licenţã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenţã sau echivalentã, în unul dintre urmãtoarele domenii: juridic, administraţie publicã, economic sau inginerie
    2. Perfecţionãri (specializãri): administraţie publicã, dezvoltare regionalã; managementul proiectelor, analizã economicã, evaluarea întreprinderii, politici publice
    3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): aptitudinea de a utiliza calculatoarele, folosind tehnici standard de procesare; capacitatea de a utiliza sisteme specifice postului, abilitatea de a utiliza alte tipuri de echipamente de birou: copiatoare, faxuri, proiectoare
    4. Limbi strãine: Limba englezã sau francezã - citit/scris/vorbit - cunoştinţe de bazã
    5. Abilitãţi, calitãţi şi aptitudini necesare: adaptabilitate, asumarea responsabilitãţilor, capacitatea de a rezolva problemele, capacitatea de analizã şi sintezã, creativitate şi spirit de iniţiativã, capacitatea de a acţiona strategic şi de planificare, capacitatea de a comunica, capacitatea de a lucra independent, capacitatea de a lucra în echipã, capacitatea de consiliere, capacitatea de îndrumare, abilitãţi în utilizarea calculatoarelor şi a altor echipamente informatice, loialitate faţã de lege şi loialitate faţã de interesele instituţiei, conduitã corespunzãtoare în timpul serviciului
    6. Cerinţe specifice: disponibilitate pentru deplasãri frecvente în ţarã şi în strãinãtate, disponibilitate pentru lucru în program prelungit şi în condiţii de dispozitiv
    7. Competenţa managerialã (cunoştinţe de management, calitãţi şi aptitudini manageriale): capacitatea de a organiza, capacitatea de a conduce, capacitatea de control, capacitatea de coordonare, capacitatea de a obţine cele mai bune rezultate, competenţã decizionalã, capacitatea de a delega, abilitãţi în gestionarea resurselor umane, capacitatea de a dezvolta abilitãţile personalului, competenţã în gestionarea resurselor locale, abilitãţi în domeniul instruirii, abilitãţi de mediere şi negociere, obiectivitate în apreciere
    Atribuţiile postului
    1. fixeazã obiectivele direcţiei generale pentru serviciile şi compartimentele din structura organizatoricã;
    2. conduce activitatea fiecãrui serviciu/compartiment din domeniul de competenţã, conform prevederilor legale;
    3. determinã mijloacele de aplicare a obiectivelor stabilite conform atribuţiilor;
    4. rãspunde de realizarea obiectivelor şi atribuţiilor direcţiei generale;
    5. ia mãsuri pentru eficacitatea şi eficienţa funcţionãrii direcţiei generale;
    6. ia toate mãsurile care se impun şi rãspunde ca toate lucrãrile şi activitatea aferente direcţiei generale sã se desfãşoare în conformitate cu obligaţiile impuse de lege şi de regulamentele interne;
    7. aprobã planuri prin care se pun în concordanţã activitãţile necesare pentru atingerea obiectivelor direcţiei pentru atribuţiile aferente, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru relaţia cu comunitãţile locale;
    8. rãspunde de îndeplinirea activitãţilor direcţiei generale, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru relaţia cu comunitãţile locale;
    9. monitorizeazã performanţele Direcţiei generale pentru relaţia cu comunitãţile locale şi prezintã conducerii ministerului un raport;
    10. conduce, coordoneazã şi controleazã activitatea personalului subordonat;
    11. asigurã conducerea operativã a activitãţii directorilor şi şefilor de servicii;
    12. semneazã corespondenţa direcţiei cu alte unitãţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu structuri de acelaşi nivel din autoritãţi/instituţii publice şi persoane juridice sau fizice;
    13. asigurã elaborarea documentelor din competenţa direcţiei generale, coordoneazã şi controleazã realizarea acestora;
    14. analizeazã, ori de câte ori este nevoie, împreunã cu directorii şi şefii de serviciu, stadiul îndeplinirii activitãţilor şi stabileşte mãsuri de eficientizare;
    15. aprobã procedurile elaborate de directori sau directori interimari pentru formalizarea activitãţilor efectuate în cadrul serviciilor şi compartimentelor coordonate;
    16. îndrumã salariaţii din subordine în îndeplinirea sarcinilor ce le revin şi transmite informaţiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor;
    17. prezintã conducerii ministerului informãri privind principalele concluzii rezultate din activitatea Direcţiei generale pentru relaţia cu comunitãţile locale;
    18. încredinţeazã sarcini directorilor şi şefilor de servicii potrivit domeniilor de activitate pe care aceştia le coordoneazã;
    19. asigurã funcţionarea unui sistem eficient de comunicare;
    20. asigurã menţinerea unui flux permanent şi eficient de informaţii între direcţia generalã şi celelalte direcţii;
    21. asigurã menţinerea unui flux permanent şi eficient de informaţii între direcţia generalã şi instituţiile publice colaboratoare;
    22. reprezintã direcţia generalã în relaţiile cu instituţii publice, persoane fizice sau juridice române ori strãine;
    23. întocmeşte/contrasemneazã, dupã caz, rapoartele de evaluare şi fişele de post ale salariaţilor din subordine;
    24. prezintã secretarului de stat propuneri pentru îmbunãtãţirea legislaţiei şi înlãturarea eventualelor disfuncţionalitãţi din domeniul sãu de activitate;
    25. executã orice alte sarcini prevãzute în ordine, instrucţiuni, regulamente şi dispoziţii emise de conducerea ministerului.
    Identificarea funcţiei publice corespunzãtoare postului
    1. Denumire: director general
    2. Clasa: -
    3. Gradul profesional: -
    4. Vechimea în specialitate necesarã: 3 ani
    Sfera relaţionalã a titularului postului
    1. Sfera relaţionalã internã:
    a) relaţii ierarhice:
    - subordonat faţã de secretarul de stat;
    - superior pentru directorii, şefii de serviciu şi personalul direcţiei;
    b) relaţii funcţionale:
    - colaboreazã cu direcţiile generale/direcţiile aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul sãu de activitate;
    c) relaţii de control:
    - controleazã activitatea personalului din subordine;
    d) relaţii de reprezentare:
    - reprezintã direcţia generalã în raporturile cu şefii celorlalte structuri, conducerea ministerului, precum şi cu alte instituţii publice sau alte persoane juridice.
    2. Sfera relaţionalã externã:
    a) cu autoritãţi şi instituţii publice: în limitele competenţelor stabilite;
    b) cu organizaţii internaţionale: colaboreazã în limita mandatului acordat cu reprezentanţi ai Comisiei Europene, experţi strãini care îşi desfãşoarã activitatea în cadrul unor programe comunitare în România/care acordã asistenţã tehnicã sau cu reprezentanţi ai Organizaţiei Mondiale a Comerţului, camere de comerţ;
    c) cu persoane juridice private: în limita mandatului acordat, pentru îndeplinirea obiectivelor care decurg din obiectul de activitate al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru domeniile aflate în competenţã.
    3. Limitele de competenţã: conduce şi rãspunde de întreaga activitate a direcţiei generale, o reprezintã şi o angajeazã în raporturile cu celelalte direcţii şi instituţii.
    4. Delegarea de atribuţii şi competenţã: poate delega anumite categorii de sarcini, limite de competenţã şi responsabilitãţi, în scris, prin dispoziţie.

    Întocmit de:
    Numele şi prenumele .......................
    Secretar de stat ..........................
    Semnãtura .................................
    Data întocmirii ...........................

    Luat la cunoştinţã de cãtre ocupantul postului:
    Numele şi prenumele .......................
    Semnãtura .................................
    Data ......................................


    ANEXA 4


    ───────
la regulament
─────────────

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Denumirea autoritãţii sau instituţiei publice: Aprob │
│ MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR ─────── │
│ DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU RELAŢIA CU Ministrul administraţiei │
│ COMUNITĂŢILE LOCALE şi internelor │
│ │
│ Direcţia pentru dezvoltare localã │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
           ┌───────────────────────────────────────┐
           │ FIŞA POSTULUI │
           │ Nr. ............................. │
           └───────────────────────────────────────┘    Informaţii generale privind postul:
    1. Denumirea postului: director
    2. Nivelul postului: funcţie publicã de conducere
    3. Scopul principal al postului: coordoneazã şi rãspunde de activitatea Direcţiei pentru dezvoltare localã, în vederea îndeplinirii obiectivelor Ministerului Administraţiei şi Internelor
    Condiţii specifice pentru ocuparea postului:
    1. Studii de specialitate: studii universitare de licenţã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenţã sau echivalentã, în unul dintre urmãtoarele domenii: juridic, administraţie publicã, economic sau inginerie
    2. Perfecţionãri (specializãri): administraţie publicã, dezvoltare regionalã; managementul proiectelor, analizã economicã, evaluarea întreprinderii; politici publice
    3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): aptitudinea de a utiliza calculatoarele, folosind tehnici standard de procesare, capacitatea de a utiliza sisteme specifice postului, abilitatea de a utiliza alte tipuri de echipamente de birou: copiatoare, faxuri, proiectoare
    4. Limbi strãine: limba englezã sau francezã - citit/scris/vorbit - cunoştinţe de bazã;
    5. Abilitãţi, calitãţi şi aptitudini necesare: adaptabilitate, asumarea responsabilitãţilor, capacitatea de a rezolva problemele, capacitatea de analizã şi sintezã, creativitate şi spirit de iniţiativã, capacitatea de a acţiona strategic, capacitatea de planificare, capacitatea de a comunica, capacitatea de a lucra independent, capacitatea de a lucra în echipã, capacitatea de consiliere, capacitatea de îndrumare, abilitãţi în utilizarea calculatoarelor şi a altor echipamente informatice, loialitate faţã de lege şi loialitate faţã de interesele instituţiei, conduitã corespunzãtoare în timpul serviciului
    6. Cerinţe specifice: cunoaşterea legislaţiei în domeniu, disponibilitate pentru lucru peste program, disponibilitate pentru deplasãri frecvente în interesul serviciului, respect şi loialitate faţã de lege şi faţã de interesele instituţiei, respectarea normelor de conduitã şi a normelor de eticã profesionalã în relaţiile cu ceilalţi funcţionari publici, cetãţeni etc.
    7. Competenţa managerialã (cunoştinţe de management, calitãţi şi aptitudini manageriale): capacitatea de a organiza, capacitatea de a conduce, capacitatea de control, capacitatea de coordonare, capacitatea de a obţine cele mai bune rezultate, competenţã decizionalã, capacitatea de a delega, abilitãţi în gestionarea resurselor umane, capacitatea de a dezvolta abilitãţile personalului, competenţã în gestionarea resurselor locale, abilitãţi în domeniul instruirii, abilitãţi de mediere şi negociere, obiectivitate în apreciere.
    Atribuţiile postului:
    1. conduce întreaga activitate a Direcţiei pentru dezvoltare localã;
    2. coordoneazã şi controleazã activitatea structurilor organizatorice ale direcţiei;
    3. întocmeşte planurile de muncã, planificã şi repartizeazã sarcinile pe structuri funcţionale în cadrul direcţiei;
    4. primeşte şi repartizeazã documentele adresate direcţiei;
    5. verificã termenele, stadiul şi calitatea execuţiei sarcinilor transmise personalului din subordine;
    6. participã direct şi efectiv la activitatea colectivelor/cadrelor cãrora li s-au repartizat sarcini complexe şi/sau de mare importanţã;
    7. rezolvã sarcinile primite personal de la conducerea ministerului: rapoarte, note, informãri, analize etc.;
    8. avizeazã documentele redactate de alte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor sau ale administraţiei publice locale, potrivit competenţelor şi atribuţiilor funcţionale;
    9. colaboreazã cu celelalte direcţii din cadrul aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi cu alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale;
    10. conduce, coordoneazã şi controleazã activitatea personalului subordonat;
    11. colaboreazã cu alte direcţii din cadrul ministerului, cu alte ministere sau instituţii publice în vederea identificãrii şi asigurãrii surselor de finanţare a programelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitarã aferentã serviciilor de utilitãţi publice;
    12. semneazã corespondenţa direcţiei cu alte unitãţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu structuri de acelaşi nivel din autoritãţi/instituţii publice şi persoane juridice sau fizice;
    13. asigurã sprijin autoritãţilor administraţiei publice locale în stabilirea unor raporturi corecte de îndrumare şi acordare de asistenţã tehnicã de specialitate asociaţiilor de locatari şi proprietari;
    14. analizeazã, ori de câte ori este nevoie, împreunã cu şeful de serviciu, stadiul îndeplinirii activitãţilor şi stabileşte mãsuri de eficientizare;
    15. monitorizeazã acţiunile ce privesc organizarea şi asigurarea unor forme diverse de asistenţã tehnicã pentru autoritãţile administraţiei publice locale, precum şi pentru structurile lor asociative, în vederea accesãrii fondurilor comunitare asociative comunitãţilor locale;
    16. îndrumã salariaţii din subordine în îndeplinirea sarcinilor ce le revin şi transmite informaţiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor;
    17. monitorizeazã dialogul permanent al structurilor asociative ale autoritãţilor administraţiei publice locale cu ministerele şi celelalte instituţii ale administraţiei publice centrale pe domeniul serviciilor comunitare de utilitãţi publice (SCUP);
    18. reprezintã Ministerul Administraţiei şi Internelor în relaţiile cu organismele şi structurile asociative şi structurile europene Consiliul Europei, Congresul Puterilor Locale şi Regionale din Europa, Comisia Europeanã şi Comitetul Regiunilor - pe domeniul SCUP;
    19. asigurã funcţionarea unui sistem eficient de comunicare;
    20. asigurã menţinerea unui flux permanent şi eficient de informaţii între direcţia generalã şi instituţiile publice colaboratoare;
    21. ia toate mãsurile pentru eficacitatea şi eficienţa direcţiei;
    22. ia toate mãsurile ce se impun şi rãspunde ca toate lucrãrile şi activitatea aferentã direcţiei sã se desfãşoare în conformitate cu obligaţiile impuse de lege şi regulamentele interne;
    23. întocmeşte/contrasemneazã, dupã caz, rapoartele de evaluare şi fişele de post ale salariaţilor din subordine;
    24. executã orice alte sarcini prevãzute în ordine, instrucţiuni, regulamente şi dispoziţii emise de conducerea ministerului;
    25. asigurã menţinerea unui flux permanent şi eficient de informaţii între direcţie şi celelalte direcţii;
    26. îndeplineşte atribuţiile funcţionarului de securitate, conform dispoziţiilor art. 19 din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. S/353/2002 la nivelul Direcţiei generale pentru relaţia cu comunitãţile locale, astfel:
    a) elaboreazã şi supune aprobãrii secretarului de stat normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
    b) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizãrii structurii abilitate, iar dupã aprobare, acţioneazã pentru aplicarea acestuia;
    c) coordoneazã activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;
    d) asigurã relaţionarea cu structura abilitatã sã coordoneze activitatea şi sã controleze mãsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
    e) monitorizeazã activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;
    f) îl consiliazã pe secretarul de stat în legãturã cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;
    g) îl informeazã pe secretarul de stat despre vulnerabilitãţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune mãsuri pentru înlãturarea acestora;
    h) acordã sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, pe linia verificãrii persoanelor pentru care se solicitã accesul la informaţii clasificate;
    i) organizeazã activitãţi de pregãtire specificã a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;
    j) asigurã pãstrarea şi organizeazã evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;
    k) actualizeazã permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;
    l) întocmeşte şi actualizeazã listele informaţiilor clasificate elaborate sau pãstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare;
    m) prezintã secretarului de stat propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţã deosebitã pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, dupã caz, solicitã sprijinul instituţiilor abilitate;
    n) efectueazã, cu aprobarea secretarului de stat, controale privind modul de aplicare a mãsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;
    o) exercitã alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii.
    Identificarea funcţiei publice corespunzãtoare postului:
    1. Denumire: director
    2. Clasa: -
    3. Gradul profesional: -
    4. Vechimea în specialitate necesarã: 3 ani.
    Sfera relaţionalã a titularului postului
    1. Sfera relaţionalã internã:
    a) relaţii ierarhice:
    - subordonat faţã de secretarul de stat, directorul general al Direcţiei generale pentru relaţia cu comunitãţile locale;
    - superior pentru: întregul personal al direcţiei;
    b) relaţii funcţionale:
    - colaboreazã cu direcţiile generale/direcţiile aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul sãu de activitate;
    c) relaţii de control:
    - controleazã activitatea personalului din subordine;
    d) relaţii de reprezentare:
    - reprezintã direcţia în raporturile cu celelalte structuri/unitãţi din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor;
    2. Sfera relaţionalã externã:
    a) cu autoritãţi şi instituţii publice: în limitele competenţelor stabilite;
    b) cu organizaţii internaţionale: colaboreazã pe domeniul SCUP cu alte instituţii publice şi autoritãţi ale administraţiei publice centrale şi locale;
    c) cu persoane juridice private: în limita mandatului acordat, pentru îndeplinirea obiectivelor care decurg din obiectul de activitate al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru domeniile aflate în competenţã.
    3. Limitele de competenţã: conform atribuţiilor încredinţate.
    4. Delegarea de atribuţii şi competenţã: poate delega anumite categorii de sarcini, limite de competenţã şi responsabilitãţi, în scris, prin dispoziţie.

    Întocmit de:
    Numele şi prenumele ............................
    Funcţia publicã de conducere: director general
    Semnãtura ......................................
    Data întocmirii ................................

    Luat la cunoştinţã de cãtre ocupantul postului:
    Numele şi prenumele ............................
    Semnãtura ......................................
    Data ...........................................

    Contrasemneazã:
    Numele şi prenumele ............................
    Secretar de stat ...............................
    Semnãtura ......................................
    Data ...........................................


    ANEXA 5


    ───────
la regulament
─────────────

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Denumirea autoritãţii sau instituţiei publice: Aprob │
│ MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR ─────── │
│ DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU RELAŢIA CU Ministrul administraţiei │
│ COMUNITĂŢILE LOCALE şi internelor │
│ │
│ Direcţia pentru administraţia publicã localã │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
           ┌───────────────────────────────────────┐
           │ FIŞA POSTULUI │
           │ Nr. ............................. │
           └───────────────────────────────────────┘    Informaţii generale privind postul
    1. Denumirea postului: director
    2. Nivelul postului: funcţie publicã de conducere
    3. Scopul principal al postului: coordoneazã şi rãspunde de activitatea Direcţiei pentru administraţia publicã localã, în vederea îndeplinirii obiectivelor Ministerului Administraţiei şi Internelor
    Condiţii specifice pentru ocuparea postului
    1. Studii de specialitate: studii universitare de licenţã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenţã sau echivalentã, în unul dintre urmãtoarele domenii: juridic, economic, administraţie publicã
    2. Perfecţionãri (specializãri): studii de masterat sau postuniversitare în specialitatea administraţie publicã şi/sau dezvoltare localã, regionalã, managementul proiectelor
    3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): aptitudinea de a utiliza calculatoarele, folosind tehnici standard de procesare, capacitatea de a utiliza sisteme specifice postului, abilitatea de a utiliza alte tipuri de echipamente de birou: copiatoare, faxuri, proiectoare
    4. Limbi strãine: limba englezã sau francezã - citit/scris/vorbit - nivel mediu
    5. Abilitãţi, calitãţi şi aptitudini necesare: adaptabilitate, asumarea responsabilitãţilor, capacitatea de a rezolva problemele, capacitatea de analizã şi sintezã, creativitate şi spirit de iniţiativã, capacitatea de planificare şi capacitatea de a acţiona strategic, capacitatea de a comunica, capacitatea de a lucra independent, capacitatea de a lucra în echipã, capacitatea de consiliere, capacitatea de îndrumare, abilitãţi în utilizarea calculatoarelor şi a altor echipamente informatice, loialitate faţã de lege şi loialitate faţã de interesele instituţiei, conduitã corespunzãtoare în timpul serviciului
    6. Cerinţe specifice: experienţã şi cunoştinţe aprofundate în domeniul administraţiei publice locale, în gestionarea unor programe, proiecte, privind autoritãţile administraţiei publice locale şi asociaţiile acestora, finanţate din fondurile Uniunii Europene, precum şi în cooperarea cu instituţii europene: Comisia Europeanã, Comitetul Regiunilor, Consiliul Europei, cunoaşterea legislaţiei în domeniu, disponibilitate pentru lucru peste program, disponibilitate pentru deplasãri frecvente în interesul serviciului
    7. Competenţa managerialã (cunoştinţe de management, calitãţi şi aptitudini manageriale): capacitatea de analizã şi sintezã, capacitatea de a planifica, de a coordona şi de a acţiona strategic, capacitate de consiliere şi îndrumare, capacitatea de a delega, abilitãţi în gestionarea resurselor umane, abilitãţi de mediere şi negociere.
    Atribuţiile postului:
    1. conduce întreaga activitate a Direcţiei pentru administraţia publicã localã;
    2. coordoneazã şi controleazã activitatea structurilor organizatorice ale direcţiei;
    3. stabileşte obiectivele specifice, planificã şi organizeazã întreaga activitate a direcţiei;
    4. avizeazã documentele redactate de alte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor sau ale administraţiei publice locale, potrivit competenţelor şi atribuţiilor funcţionale;
    5. colaboreazã cu celelalte direcţii din cadrul aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi cu alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale în vederea realizãrii sarcinilor de serviciu;
    6. asigurã elaborarea şi implementarea de proceduri privind monitorizarea îndeplinirii obiectivelor direcţiei;
    7. analizeazã, ori de câte ori este nevoie, împreunã cu şeful de serviciu, stadiul îndeplinirii activitãţilor şi stabileşte mãsuri de eficientizare;
    8. asigurã interfaţa Ministerului Administraţiei şi Internelor cu asociaţiile autoritãţilor administraţiei publice locale şi dialogul social pe domeniul administraţiei publice locale;
    9. coordoneazã activitãţile privind dezvoltarea democraţiei locale şi regionale, precum şi a parteneriatului cu asociaţiile autoritãţilor publice locale în vederea perfecţionãrii cadrului legislativ;
    10. coordoneazã activitãţile privind pregãtirea, organizarea şi desfãşurarea proceselor electorale;
    11. asigurã monitorizarea procesului de consultare a structurilor asociative ale autoritãţilor publice locale privind modernizarea şi perfecţionarea cadrului legal în domeniul administraţiei publice locale;
    12. coordoneazã asistenţa de specialitate pentru structurile asociative ale autoritãţilor publice locale în vederea elaborãrii şi implementãrii programelor de dezvoltare localã;
    13. asigurã dezvoltarea cooperãrii descentralizate între autoritãţile publice locale din România şi cele din ţãrile Uniunii Europene;
    14. asigurã realizarea şi gestionarea bazei de date a Ministerului Administraţiei şi Internelor privind unitãţile administrativ-teritoriale şi aleşii locali;
    15. semneazã corespondenţa direcţiei cu alte unitãţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu structuri de acelaşi nivel din autoritãţi/instituţii publice şi persoane juridice sau fizice;
    16. rezolvã sarcinile primite personal de la conducerea ministerului: rapoarte, note, informãri, analize etc.;
    17. avizeazã documentele redactate de alte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor sau ale administraţiei publice locale, potrivit competenţelor şi atribuţiilor funcţionale;
    18. asigurã menţinerea unui flux permanent şi eficient de informaţii între direcţie şi celelalte structuri din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor;
    19. întocmeşte/contrasemneazã, dupã caz, rapoartele de evaluare şi fişele de post ale salariaţilor din subordine;
    20. executã orice alte sarcini prevãzute în ordine, instrucţiuni, regulamente şi dispoziţii emise de conducerea ministerului.
    Identificarea funcţiei publice corespunzãtoare postului:
    1. Denumire: director
    2. Clasa: -
    3. Gradul profesional: -
    4. Vechimea în specialitate necesarã: 3 ani
    Sfera relaţionalã a titularului postului
    1. Sfera relaţionalã internã:
    a) relaţii ierarhice:
    - subordonat faţã de: - directorul general;
                          - secretarul de stat pentru comunitãţi locale;
    - superior pentru personalul direcţiei;
    b) relaţii funcţionale:
    - colaboreazã cu direcţiile generale/direcţiile aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul sãu de activitate;
    c) relaţii de control:
    - controleazã activitatea personalului din subordine;
    d) relaţii de reprezentare:
    - reprezintã direcţia în raporturile cu celelalte direcţii şi unitãţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit competenţelor.
    2. Sfera relaţionalã externã:
    a) cu autoritãţi şi instituţii publice: în limitele competenţelor stabilite;
    b) cu organizaţii internaţionale: colaboreazã în limita mandatului acordat cu reprezentanţi ai Comisiei Europene, experţi strãini care îşi desfãşoarã activitatea în cadrul unor programe comunitare în România/care acordã asistenţã tehnicã sau cu reprezentanţi ai Organizaţiei Mondiale a Comerţului, camere de comerţ;
    c) cu persoane juridice private: în limita mandatului acordat, pentru îndeplinirea obiectivelor care decurg din obiectul de activitate al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru domeniile aflate în competenţã.
    3. Limitele de competenţã: conform atribuţiilor încredinţate.
    4. Delegarea de atribuţii şi competenţã: poate delega atribuţii şefului serviciului şi personalului din subordine pentru îndeplinirea la timp şi în mod corespunzãtor a obiectivelor.

    Întocmit de:
    Numele şi prenumele ...................................
    Funcţia publicã de conducere: director general
    Semnãtura .............................................
    Data întocmirii .......................................

    Luat la cunoştinţã de ocupantul postului
    Numele şi prenumele ...................................
    Semnãtura .............................................
    Data ..................................................

    Contrasemneazã:
    Numele şi prenumele ...................................
    Secretar de stat ......................................
    Semnãtura .............................................
    Data ..................................................

                        ___________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016