Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT*) din 29 iulie 2010  de calificare a productiei de energie electrica in cogenerare de inalta eficienta si de verificare si monitorizare a consumului de combustibil si a productiilor de energie electrica si energie termica utila in cogenerare de inalta eficienta    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT*) din 29 iulie 2010 de calificare a productiei de energie electrica in cogenerare de inalta eficienta si de verificare si monitorizare a consumului de combustibil si a productiilor de energie electrica si energie termica utila in cogenerare de inalta eficienta

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 596 bis din 23 august 2010
REGULAMENT*) din 29 iulie 2010
de calificare a producţiei de energie electricã în cogenerare de înaltã eficienţã şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electricã şi energie termicã utilã în cogenerare de înaltã eficienţã
EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALÃ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 596 bis din 23 august 2010

__________
*) Aprobat de <>Ordinul nr. 23 din 29 iulie 2010 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 23 august 2010.

CAP. I
Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1
Scop

ART. 1
Prezentul Regulament stabileşte:
a) obligaţiile care revin producãtorilor de energie electricã şi termicã în cogenerare în vederea accesãrii Schemei de sprijin, respectiv:
i) documentaţia necesarã pentru înregistrarea Configuraţiilor/unitãţilor de producţie în cogenerare;
ii) cerinţele şi procedura de Autoevaluare a rezultatelor anuale de exploatare ale unei Configuraţii de producţie în cogenerare, în vederea calificãrii Energiei Electrice de înaltã Eficienţã a Configuraţiei şi stabilirii Energiei electrice ce beneficiazã de Schema de sprijin;
iii) cerinţele şi procedura de calificare a Capacitãţii Electrice de înaltã Eficienţã a unei Configuraţii de producţie în cogenerare;
b) procedura de determinare a cantitãţilor de energie electricã ce beneficiazã lunar de Schema de sprijin, în cazul Configuraţiilor de producţie în cogenerare amplasate în centrale având o capacitate electricã instalatã totalã mai mare sau egalã cu 1 MWe precum şi în cazul celor care nu intrã sub incidenţa prevederilor <>art. 27 din Hotãrârea Guvernului nr. 1215/2009 ;
c) obligaţiile care revin tuturor producãtorilor de energie electricã şi termicã în cogenerare, indiferent dacã solicitã sau nu accesul la Schema de sprijin, de înregistrare a Configuraţiilor/unitãţilor de producţie în cogenerare deţinute şi de raportare anualã a rezultatelor de exploatare ale acestora;
d) obligaţiile care revin furnizorilor de energie electricã, de raportare anualã a datelor privind producţiile, livrãrile şi consumurile de energie în cogenerare de înaltã eficienţã, realizate anual de unitãţile de micro-cogenerare şi/sau unitãţile de cogenerare de micã putere deţinute de consumatorii casnici deserviţi;
e) obligaţia Administratorului Schemei de sprijin de stabilire a drepturilor lunare/anuale de încasare şi, dupã caz, a obligaţiilor anuale de platã ale producãtorilor de energie electricã şi termicã în cogenerare, în conformitate cu notificãrile/deciziile emise de ANRE în aplicarea prezentului Regulament.

SECŢIUNEA a 2-a
Domeniu de aplicare

ART. 2
(1) Prezentul Regulament se aplicã producãtorilor de energie electricã şi termicã în cogenerare, Administratorului Schemei de sprijin precum şi furnizorilor care sunt obligaţi sã preia, în condiţii reglementate, anumite cantitãţi de energie electricã produse în cogenerare de înaltã eficienţã.
(2) Prezentul Regulament creeazã cadrul procedural şi metodologic pentru:
a) raportarea datelor caracteristice şi de exploatare ale Configuraţiilor/unitãţilor de producţie în cogenerare, necesare pentru înregistrare sau în vederea îndeplinirii obligaţiilor de raportare cãtre Comisia Europeanã;
b) stabilirea, în urma calificãrii, a cantitãţilor de energie electricã produse în cogenerare de înaltã eficienţã care, la solicitarea producãtorilor de energie electricã şi termicã în cogenerare, beneficiazã de Schema de sprijin.
(3) Prezentul Regulament are la bazã prevederile urmãtoarelor acte normative:
a) <>Legea energiei electrice nr. 13/2007 cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) <>Hotãrârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerãrii bazate pe cererea de energie termicã utilã;
c) Decizia Comisiei Europene 2007/74/CE publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 32 din 6 februarie 2007;
d) Decizia Comisiei Europene 2008/952/CE publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 338 din 17 decembrie 2008;
e) <>Hotãrârea Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementãrii schemei de sprijin pentru promovarea cogenerãrii de înaltã eficienţã pe baza cererii de energie termicã utilã;
f) <>Ordinul preşedintelui ANRE nr. 13/2007 privind aprobarea valorilor de referinţã armonizate aplicabile la nivel naţional ale eficienţei pentru producerea separatã de energie electricã, respectiv de energie termicã şi pentru aprobarea factorilor de corecţie aplicabili la nivel naţional;
g) <>Hotãrârea Guvernului nr. 264/2006 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã şi de punere în funcţiune a mijloacelor de mãsurare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
h) <>Ordinul Biroului Român de Metrologie Legalã nr. 48/2010 pentru aprobarea listei oficiale a mijloacelor de mãsurare supuse controlului metrologic legal L.O.-2010.

SECŢIUNEA a 3-a
Definiţii şi abrevieri

ART. 3
(1) În înţelesul prezentului Regulament, termenii specifici utilizaţi au urmãtoarele semnificaţii:
a) An de operare şi mentenanţã: perioadã de un an (8760 ore) pe baza cãreia se face, de regulã, Autoevaluarea pentru calificare a Configuraţiilor de producţie în cogenerare. Este reprezentatã de perioada 1 ianuarie - 31 decembrie din anul calendaristic anterior anului în care se face solicitarea de calificare, pentru care existã înregistrãri ale datelor de exploatare şi informaţiilor solicitate prin prezentul Regulament;
b) Autoconsum: consumul de energie electricã din producţia proprie a unei centrale/configuraţii, nefacturat şi destinat activitãţilor operatorului economic care deţine respectiva centralã/configuraţie, altele decât producerea de energie electricã şi termicã. În Autoconsum nu se include Consumul Propriu Tehnologic din producţia Proprie al centralei/configuraţiei, nici energia electricã livratã unui consumator legat prin linie directã la barele centralei/configuraţiei;
c) Autoevaluare pentru calificare: evaluarea fãcutã de Responsabilul de Configuraţie, pe baza regulilor prevãzute de prezentul Regulament, a rezultatelor anuale de exploatare ale unei Configuraţii de producţie în cogenerare, în scopul stabilirii cantitãţii de energie electricã produsã în cogenerare de înaltã eficienţã, care beneficiazã de Schema de sprijin;
d) Calificare: atestare, conform prevederilor prezentului Regulament, cã o anumitã cantitate de energie electricã din producţia anualã a unei Configuraţii a fost produsã în cogenerare de înaltã eficienţã şi/sau cã toatã sau o parte a capacitãţii electrice instalate a respectivei Configuraţii este de înaltã eficienţã;
e) Caracteristicã de consum: relaţie analiticã specificã unei unitãţi de cogenerare, care defineşte dependenţa consumului orar de energie din combustibil de puterea electricã şi puterea termicã realizate de unitatea respectivã, toate exprimate în MW;
f) Capacitatea Electricã de înaltã Eficienţã a Configuraţiei (CEEC): este capacitatea de producere a energiei electrice (MWe) a unei Configuraţii de producţie în cogenerare, calificatã conform prevederilor prezentului Regulament;
g) Capacitate Electricã Eligibilã (CEE): capacitatea de producere a energiei electrice (MW(e)) a unei unitãţi de cogenerare dintr-o Configuraţie, care îndeplineşte condiţiile de calificare prevãzute de prezentul Regulament;
h) Capacitatea Electricã Instalatã a Configuraţiei (CEIC): este suma capacitãţilor electrice instalate ale tuturor unitãţilor de cogenerare incluse într-o Configuraţie.
În cazul centralelor/amplasamentelor pentru care se definesc mai multe Configuraţii, suma Capacitãţilor Electrice Instalate ale Configuraţiilor definite trebuie sã fie egalã cu capacitatea electricã instalatã a centralei/amplasamentului respectiv (exclusiv capacitãţile electrice instalate ale grupurilor de condensaţie din centralã);
i) Capacitatea termicã brutã a Configuraţiei: este suma capacitãţilor termice maxim simultane ale tuturor unitãţilor de cogenerare incluse într-o Configuraţie;
j) Capacitate termicã maxim simultanã: capacitatea maximã de producere a energiei termice (MW(t)) a unei unitãţi de cogenerare dintr-o Configuraţie;
k) Capacitatea termicã netã a Configuraţiei: este capacitatea de producere a energiei termice utile (MW(t)) a unei Configuraţii de producţie în cogenerare;
l) Cerere justificabilã economic de energie termicã: cererea care nu depãşeşte necesarul de energie termicã pentru procese de încãlzire/rãcire şi care, în absenţa cogenerãrii, ar fi satisfãcutã în condiţii de piaţã prin procese de producere a energiei termice, altele decât cogenerarea;
m) Clasã de exactitate: reprezentare simbolicã, prin indici de clasã, a unor anumite caracteristici metrologice pe care trebuie sã le îndeplineascã un mijloc de mãsurare;
n) Cogenerare de înaltã eficienţã: procesul de cogenerare care realizeazã o producţie de energie termicã utilã şi energie electricã şi/sau mecanicã ce îndeplineşte condiţiile de calificare referitoare la factorul de calitate, eficienţa globalã şi economia de energie primarã, conform prevederilor prezentului Regulament;
o) Consum industrial de energie termicã: reprezintã energia termicã utilã furnizatã unui consumator industrial în scopul utilizãrii în procesul de producţie al acestuia. În general energia termicã este furnizatã sub formã de abur, dar poate fi şi sub formã de apã fierbinte;
p) Consum urban de energie termicã: reprezintã energia termicã utilã furnizatã centralizat, sub formã de apã fierbinte în scop de încãlzire şi/sau preparare a apei calde menajere, unei pãrţi importante a populaţiei unei localitãţi ca şi instituţiilor, clãdirilor de uz comercial, industrial, etc. aflate în localitatea respectivã;
q) Consumul Total de Combustibil al Configuraţiei (CTCC): este cantitatea totalã de energie din combustibil (MWh) utilizatã pentru producerea energiei electrice şi termice într-o Configuraţie de producţie în cogenerare în perioada aleasã de Responsabilul de Configuraţie pentru calculele de Autoevaluare pentru calificare (An de operare şi mentenanţã/Sezon de operare), calculatã pe baza puterii calorifice inferioare a combustibililor utilizaţi;
r) Configuraţie de producţie în cogenerare (Configuraţie): ansamblul echipamentelor şi sistemelor de operare, inclusiv mijloacele de mãsurare şi control, care concurã la realizarea producţiei combinate de energie electricã şi termicã pe baza energiei din combustibilul consumat. Poate fi constituitã din una sau mai multe unitãţi de cogenerare de acelaşi tip, amplasate în aceeaşi centralã şi cu aceleaşi caracteristici precum şi din echipamentele de transfer al cãldurii ce urmeazã a fi folositã în scop util: procese industriale sau consum urban;
s) Consum Propriu Tehnologic din producţia Proprie (CPTP): energia electricã consumatã de la bornele generatoarelor proprii ale unei centrale/configuraţii, pentru producerea energiei electrice şi termice în cadrul respectivei centrale/configuraţii;
t) Consum Servicii Interne Termice pentru Încãlzire şi Combustibil (CSITIC): energia termicã produsã de o Configuraţie de producţie în cogenerare, care este utilizatã pentru alimentarea consumurilor de energie termicã din cadrul centralei în care este amplasatã respectiva Configuraţie, necesare pentru încãlzirea incintelor şi pregãtirea combustibilului consumat (descãrcare/depozitare pãcurã, dezgheţare cãrbune, uscare biomasã, preparare biogaz/biolichid) şi care nu se recupereazã în ciclul de producere a energiei electrice şi termice;
u) Diagramã de regim: diagramã de funcţionare specificã unei unitãţi de cogenerare cu turbinã cu abur, care prezintã dependenţa între debitul de abur la intrare în turbinã, puterea electricã produsã de aceasta şi debitul de abur/puterea termicã extrasã din priza (prizele) de termoficare ale acesteia;
v) Diagramã restrictivã: diagramã specificã unei unitãţi de cogenerare care defineşte domeniul de funcţionare al unitãţii prin interdependenţa între puterea electricã şi puterea termicã realizate de unitatea respectivã, toate exprimate în MW;
w) Eficienţa producerii în regim de condensaţie [eta(cd)]: raportul între producţia de energie electricã a unei unitãţi de cogenerare care include TA cu condensator şi cantitatea de energie conţinutã în combustibilul consumat de aceasta, la funcţionarea în regim de condensaţie maximã;
x) Eficienţa de producere a energiei electrice [Eficienţa electricã - eta(e)]: este raportul între energia electricã şi/sau mecanicã produsã de o Configuraţie de producţie în cogenerare şi energia din combustibilul consumat de Configuraţie pe perioada de calcul;
y) Eficienţa de producere a energiei termice [Eficienţa termicã - eta(t)]: este raportul între energia termicã utilã livratã dintr-o Configuraţie de producţie în cogenerare şi energia din combustibilul consumat de Configuraţie pe perioada de calcul;
z) Eficienţã globalã: suma producţiilor de energie termicã utilã şi de energie electricã şi/sau mecanicã, raportatã la cantitatea de energie conţinutã în combustibilii utilizaţi pentru producerea acestor energii, pe perioada de calcul, într-un proces de cogenerare;
) Economie de Energie Primarã (EEP): economia de combustibil, calculatã conform prevederilor prezentului Regulament, realizatã de o Configuraţie de producţie în cogenerare faţã de producerea separatã, cu tehnologii alternative, a aceloraşi cantitãţi de energie termicã utilã şi energie electricã şi/sau mecanicã;
bb) Energie electricã livratã: diferenţa dintre energia electricã produsã la bornele generatoarelor proprii ale configuraţiei/centralei şi Autoconsumul şi Consumul Propriu Tehnologic din producţia Proprie al configuraţiei/centralei;
cc) Energia Electricã Totalã a Configuraţiei (EETC): este cantitatea totalã de energie electricã şi/sau mecanicã (MWh(e)) produsã de o Configuraţie de producţie în cogenerare în perioada aleasã de Responsabilul de Configuraţie pentru calculele de Autoevaluare pentru calificare (An de operare şi mentenanţã/Sezon de operare), mãsuratã la bornele generatoarelor electrice.
dd) Energia Electricã de înaltã Eficienţã a Configuraţiei (EEEC): este cantitatea de energie electricã şi/sau mecanicã (MWh(e)) produsã de o Configuraţie de producţie în cogenerare în perioada aleasã de Responsabilul de Configuraţie pentru calculele de Autoevaluare pentru calificare (An de operare şi mentenanţã/Sezon de operare), care îndeplineşte condiţiile de calificare prevãzute de prezentul Regulament;
ee) Energie electricã ce beneficiazã de Schema de sprijin: este energia electricã livratã din totalul Energiei Electrice de înaltã Eficienţã a unei Configuraţii de producţie în cogenerare;
ff) Energia Termicã a Configuraţiei (ETC): este cantitatea de energie termicã utilã (MWh(t)) livratã dintr-o Configuraţie de producţie în cogenerare în perioada aleasã de Responsabilul de Configuraţie pentru calculele de Autoevaluare pentru calificare (An de operare şi mentenanţã/ Sezon de operare), care fundamenteazã calificarea şi care, în lipsa Configuraţiei respective, ar trebui sã fie produsã în surse alternative de producere separatã a energiei termice.
În ETC nu este inclusã cãldura evacuatã în mediu (gaze de ardere, condensator, rãcitoare intermediare, etc.) care nu are o utilitate finalã de consum şi nici Consumul Serviciilor Interne Termice pentru Încãlzire şi Combustibil, care trebuie evidenţiat separat;
gg) Energie termicã utilã: energie termicã produsã în vederea satisfacerii unei cereri justificabile economic de energie termicã pentru procese de încãlzire, uscare sau rãcire.
Energie termicã utilã poate fi: energia termicã pentru consum urban şi/sau industrial, cãldura gazelor de ardere rezultate dintr-un proces de cogenerare şi utilizate în mod direct pentru procese de încãlzire sau uscare.
Nu poate fi consideratã energie termicã utilã: cãldura evacuatã la coşul de fum, la condensatoare sau radiatoare, cãldura utilizatã în circuitul de preîncãlzire regenerativã al unei turbine cu abur, cãldura aburului injectat într-o turbinã cu gaze, cãldura condensului returnat (care nu se ia în consideraţie nici ca aport de energie în consumul de energie primarã).
Energia termicã livratã de o unitate de cogenerare unei alte unitãţi termoenergetice care produce numai energie electricã nu este consideratã energie termicã utilã, dar energia electricã produsã de aceastã energie termicã în respectiva unitate termoenergeticã se poate adãuga la producţia de energie electricã a unitãţii de cogenerare;
hh) Eroare globalã de mãsurã şi/sau calcul (eroare globalã): marja de incertitudine asociatã valorii unei date de exploatare rezultate din mãsurãtori şi/sau calcule; este exprimatã în general ca o marjã de ± n% din valoarea rezultatã, ceea ce înseamnã cã valoarea adevãratã a respectivei date de exploatare se situeazã în intervalul [(100 - n) 'f7 (100 + n)]% din valoarea rezultatã; în anumite cazuri (de exemplu pentru sisteme de mãsurare a energiei termice livrate sub formã de abur), marja de incertitudine poate fi exprimatã în procente din debitul maxim mãsurabil (maximul scalei);
ii) Eroare maximã toleratã: caracteristicã metrologicã a unui mijloc de mãsurare, reprezentatã de abaterea maximã, admisã prin specificaţii, reglementãri, etc., a indicaţiei mijlocului de mãsurare faţã de valoarea adevãratã, în condiţiile în care mijlocul de mãsurare funcţioneazã corect. În practicã se considerã un interval în care se gãseşte, cu o anumitã probabilitate, abaterea indicaţiei mijlocului de mãsurare faţã de valoarea adevãratã;
jj) Eroare sistematicã de mãsurã şi/sau calcul (eroare sistematicã): eroare care se manifestã sistematic la determinarea prin mãsurãtori şi/sau calcule a valorilor unei date de exploatare; erorile sistematice datorate elementului primar de mãsurare sau elementului de transmitere a semnalului pot fi remediate prin calibrare; erorile sistematice datorate unor premize de calcul incorecte (de exemplu condiţii prestabilite de presiune şi temperaturã de calcul diferite de cele reale) se remediazã prin aplicarea unui factor de corecţie corespunzãtor;
kk) Factor de Calitate al Configuraţiei (FC): este un indicator al eficienţei energetice şi performanţelor de mediu ale unei Configuraţii de producţie în cogenerare, comparativ cu producerea separatã, cu tehnologii alternative, în condiţii de calitate similare, a aceloraşi cantitãţi de energie termicã utilã şi energie electricã şi/sau mecanicã;
ll) Factor de reducere a puterii electrice (beta): reprezintã variaţia puterii electrice produse de o unitate de cogenerare care include TA cu prize de termoficare, la debit constant de abur la intrare în turbinã (consum de combustibil constant), în condiţiile unei variaţii unitare a puterii termice extrase din priza de termoficare a respectivei unitãţi. Se determinã pe baza mãsurãtorilor de performanţã şi/sau rezultatelor din exploatare ale respectivei unitãţi;
mm) Funcţionare cu Necesar Maxim de Putere Termicã (MaxC): regim de funcţionare al unei Configuraţii de producţie în cogenerare în care, pentru un anumit numãr de ore din perioada aleasã de Responsabilul de Configuraţie pentru calculele de Autoevaluare pentru calificare (An de operare şi mentenanţã/Sezon de operare), puterea termicã utilã asiguratã de Configuraţie a fost egalã sau a depãşit o anumitã valoare numitã Necesar Maxim de Putere Termicã. Necesarul Maxim de Putere Termicã se determinã conform prevederilor prezentului Regulament, pe baza curbei clasate a cererii de energie termicã utilã asiguratã de Configuraţie;
nn) Înregistrare: înscriere a unei centrale/configuraţii/capacitãţi de producere energie termicã utilã şi energie electricã şi/sau mecanicã pe lista Configuraţiilor/unitãţilor de producţie în cogenerare aflate în exploatare comercialã. Pentru toate Configuraţiile/unitãţile de producţie în cogenerare este obligatorie înregistrarea şi raportarea cãtre ANRE a datelor caracteristice şi de exploatare, conform prevederilor prezentului Regulament;
oo) Procedurã de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare: procedura aprobatã prin ordin al preşedintelui ANRE în baza cãreia se face acreditarea pentru Schema de sprijin a Configuraţiilor/unitãţilor de producţie în cogenerare noi sau retehnologizate, puse în funcţiune/intrate în exploatare comercialã dupã data de 1 septembrie 2010; este prevãzutã la <>art. 6 lit. a) din Hotãrârea Guvernului nr. 1215/2009 ;
pp) Puterea termicã a Serviciilor Interne Termice pentru Încãlzire şi Combustibil (PSITIC): consumul mediu orar de energie termicã dintr-o Configuraţie de producţie în cogenerare, necesar pentru încãlzirea incintelor şi pregãtirea combustibilului consumat pe amplasamentul Configuraţiei (descãrcare/depozitare pãcurã, dezgheţare cãrbune, uscare biomasã, preparare biogaz/biolichid), înregistrat în luna din Anul de operare şi mentenanţã în care Consumul Serviciilor Interne Termice pentru Încãlzire şi Combustibil a avut valoarea maximã;
qq) Puterea termicã a Combustibilului consumat la funcţionarea cu Necesar Maxim de Putere Termicã (PCombMaxC): consumul mediu orar de energie din combustibil al unei unitãţi de cogenerare, în condiţiile producerii unei puteri electrice egale cu Capacitatea Electricã Eligibilã a respectivei unitãţi şi a unei puteri termice egale cu Necesarul Maxim de Putere Termicã alocat pe unitate plus Puterea termicã alocatã pe unitate a Serviciilor Interne Termice pentru Încãlzire şi Combustibil, toate exprimate în MW;
rr) Raport energie electricã/energie termicã (C): raportul dintre energia electricã şi energia termicã utilã produse de o unitate de cogenerare în Regim de cogenerare maximã;
ss) Regim de cogenerare maximã: regim de funcţionare al unei unitãţi de cogenerare cu recuperare maxim posibilã din punct de vedere tehnic a energiei termice din respectiva unitate, în scopul acoperirii cererii de energie termicã utilã;
tt) Regim de condensaţie maximã: regim de funcţionare al unei unitãţi de cogenerare care include TA cu condensator, la sarcina electricã maxim posibilã din punct de vedere tehnic fãrã producere de energie termicã utilã şi cu debit maxim de cãldurã evacuatã la condensator/sisteme alternative de rãcire;
uu) Responsabil de Configuraţie (Responsabil): persoana împuternicitã de un producãtor de energie electricã şi termicã în cogenerare, care este responsabilã în relaţia cu ANRE de aplicarea prezentului Regulament pentru Configuraţia/unitãţile de producţie în cogenerare pe care le reprezintã;
vv) Schema de sprijin: mecanismul de promovare a cogenerãrii bazate pe cererea de energie termicã utilã, adoptat la nivel naţional conform prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 219/2007 şi <>Hotãrârii Guvernului nr. 1215/2009 ;
ww) Solicitant: producãtor de energie electricã şi termicã în cogenerare în numele cãruia Responsabilul de Configuraţie solicitã calificarea conform prevederilor prezentului Regulament;
xx) Sezon de operare: se defineşte ca fiind o perioadã de 7 luni dintr-un An de operare şi mentenanţã (circa 5000 ore), care pot fi selectate de Responsabilul unei Configuraţii destinate preponderent pentru consum termic urban ca fiind lunile ale cãror rezultate de exploatare sunt utilizate în calculele de Autoevaluare pentru calificare;
yy) TA cu condensator: turbinã cu abur, de cogenerare, care poate funcţiona în regim de condensaţie, cu posibilitatea evacuãrii totale sau parţiale a cãldurii la condensator/sisteme alternative de rãcire;
zz) TA cu prize de termoficare: turbinã cu abur de condensaţie sau contrapresiune, cu prelevare de energie termicã utilã din prize situate înainte de ultima treaptã de presiune (înainte de ieşirea din turbinã);
a) TA de contrapresiune: turbinã cu abur cu prelevare de energie termicã utilã exclusiv dupã ultima treaptã de presiune (la ieşirea din turbinã);
bbb) Unitate de cogenerare: capacitate energeticã ce poate funcţiona în regim de cogenerare, respectiv poate produce simultan, în acelaşi proces, energie termicã utilã şi energie electricã şi/sau mecanicã;
ccc) Unitate de micro-cogenerare: unitate de cogenerare cu o capacitate electricã instalatã mai micã de 50 kWe;
ddd) Unitate de cogenerare de micã putere: unitate de cogenerare cu o capacitate electricã instalatã mai micã de 1 MWe.
Dacã mai multe unitãţi de micro-cogenerare, care alimenteazã împreunã acelaşi sistem de încãlzire/rãcire, au o capacitate electricã instalatã cumulatã mai mare de 50 kWe, dar mai micã de 1 MWe, atunci aceste unitãţi se iau în considerare împreunã ca fiind o unitate de cogenerare de micã putere;
eee) Validare: reprezintã confirmarea de cãtre ANRE a corectitudinii ipotezelor şi calculelor fãcute precum şi a consistenţei datelor şi informaţiilor transmise de Responsabilul de Configuraţie. Validarea este o confirmare cã autoevaluarea s-a fãcut complet şi corect, având în vedere datele folosite. Validarea include verificarea corectitudinii în definirea Configuraţiilor de producţie în cogenerare;
fff) Valoare de referinţã a eficienţei pentru producerea separatã: eficienţa producerii separate a energiei termice, respectiv a energiei electrice şi/sau mecanice, în procese alternative, pe care cogenerarea intenţioneazã sã le înlocuiascã. Se determinã conform prevederilor prezentului Regulament şi <>Ordinului preşedintelui ANRE nr. 13/2007 privind aprobarea valorilor de referinţã armonizate aplicabile la nivel naţional ale eficienţei pentru producerea separatã de energie electricã, respectiv de energie termicã şi pentru aprobarea factorilor de corecţie aplicabili la nivel naţional.
(2) Abrevierile utilizate sunt:
a) ANRE - Autoritatea Naţionalã de Reglementare în domeniul Energiei.
b) CAF - cazan de apa fierbinte;
c) CAI - cazan de abur industrial;
d) CSITIC - Consumul Serviciilor Interne Termice pentru Încãlzire şi Combustibil;
e) ISO - International Organization for Standardization;
f) ETC - Energia Termicã a Configuraţiei;
g) PIF - punere în funcţiune;
h) PSITIC - Puterea termicã a Serviciilor Interne Termice pentru Încãlzire şi Combustibil;
i) SRR - staţie de reducere-rãcire;
j) TA - turbinã cu abur;
k) TG - turbinã cu gaze.

CAP. II
Înregistrarea Configuraţiilor/unitãţilor de producţie în cogenerare

ART. 4
(1) Toate Configuraţiile/unitãţile de producţie în cogenerare trebuie sã fie înregistrate la ANRE de producãtorul de energie electricã şi termicã în cogenerare care le deţine sau exploateazã comercial.
(2) Pentru înregistrare, definirea Configuraţiilor de producţie în cogenerare trebuie sã respecte urmãtoarele reguli:
a) o Configuraţie de producţie în cogenerare trebuie sã fie constituitã numai din unitãţi de cogenerare de acelaşi tip, amplasate în aceeaşi centralã, având acelaşi an de punere în funcţiune şi aceleaşi caracteristici: capacitãţi electrice/termice instalate, combustibili utilizaţi;
b) prin excepţie, pot fi incluse în aceeaşi Configuraţie unitãţile de cogenerare dintr-o centralã care sunt de acelaşi tip, cu aceleaşi caracteristici şi au fost puse în funcţiune sau retehnologizate înainte de anul 2000.
(3) În sensul prezentului Regulament, o unitate de cogenerare se considerã retehnologizatã dacã, în urma derulãrii unui proiect de modernizare, se majoreazã capacitatea electricã a respectivei unitãţi în raport cu cea din proiectul iniţial. Pentru o unitate de cogenerare retehnologizatã, anul de punere în funcţiune se considerã anul reintrãrii în exploatare comercialã dupã retehnologizare.
ART. 5
(1) Înregistrarea unei Configuraţii/unitãţi de producţie în cogenerare se face pe baza documentaţiei de înregistrare, transmisã la ANRE de Responsabilul de Configuraţie. Pentru fiecare Configuraţie/unitate de producţie în cogenerare, ANRE alocã un numãr unic de înregistrare, care este comunicat Responsabilului de Configuraţie.
(2) Documentaţia de înregistrare a unei Configuraţii/unitãţi de producţie în cogenerare trebuie sã cuprindã:
a) cererea de înregistrare, întocmitã conform modelului din Anexa nr. 4 la prezentul Regulament;
b) descrierea şi schemele termomecanice simplificate ale Configuraţiei/unitãţilor de producţie în cogenerare (cu evidenţierea limitelor şi a parametrilor nominali de funcţionare precum şi cu identificarea mijloacelor de mãsurare a fluxurilor de energie intrate/ieşite din Configuraţie/unitate);
c) caracteristici ale Configuraţiei de producţie în cogenerare; datele şi informaţiile se completeazã conform machetei prevãzute în Tabelul 1 din Anexa nr. 1 la prezentul Regulament;
d) lista echipamentelor principale de pe amplasamentul Configuraţiei/Configuraţiilor de producţie în cogenerare; datele şi informaţiile se completeazã pe total centralã/amplasament, conform machetei prevãzute în Tabelul 2 din Anexa nr. 1 la prezentul Regulament;
e) detalii privind mijloacele de mãsurare a fluxurilor de energie intrate (combustibil şi/sau abur şi/sau gaze de ardere din alte surse decât cele proprii) şi ieşite (energie termicã, energie electricã şi/sau mecanicã) din Configuraţia/unitãţile de producţie în cogenerare; datele şi informaţiile se completeazã conform machetei prevãzute în Tabelul 3 din Anexa nr. 1 la prezentul Regulament;
f) valoarea realã a Raportului energie electricã/energie termicã, C, specific fiecãrei unitãţi de cogenerare din Configuraţie; datele se completeazã conform machetei prevãzute în Tabelul 4 din Anexa nr. 1 la prezentul Regulament; este obligatorie prezentarea, conform Tabelului 5 din Anexa nr. 1 la prezentul Regulament, a mãsurãtorilor/rezultatelor din exploatare la funcţionarea unitãţii în regim de cogenerare maximã, care au stat la baza stabilirii valorilor declarate; dacã valorile reale ale raportului C nu au putut fi determinate pe baza unor date de exploatare, se vor specifica motivele care au condus la aceastã situaţie şi perioada maximã de timp necesarã pentru remedierea acestei neconformitãţi;
g) valoarea Eficienţei producerii în regim de condensaţie, eta(cd), specificã fiecãrei unitãţi de cogenerare din Configuraţie care include TA cu condensator; datele se completeazã conform machetei prevãzute în Tabelul 4 din Anexa nr. 1 la prezentul Regulament; este obligatorie prezentarea datelor de exploatare sau mãsurãtorilor de performanţã la funcţionarea unitãţii în regim de condensaţie maximã, care au stat la baza stabilirii valorilor declarate; dacã valorile eficienţei eta(cd) nu au putut fi determinate pe baza unor mãsurãtori de performanţã sau date de exploatare, se vor specifica motivele care au condus la aceastã situaţie şi perioada maximã de timp necesarã pentru remedierea acestei neconformitãţi;
h) valoarea Factorului de reducere a puterii electrice, beta, specificã fiecãrei unitãţi de cogenerare din Configuraţie care include TA cu prize de termoficare; datele se completeazã conform machetei prevãzute în Tabelul 4 din Anexa nr. 1 la prezentul Regulament; este obligatorie prezentarea diagramelor, datelor de exploatare sau mãsurãtorilor de performanţã care au stat la baza stabilirii valorilor declarate; dacã valorile factorului beta nu au putut fi determinate pe baza unor mãsurãtori de performanţã sau date de exploatare, se vor specifica motivele care au condus la aceastã situaţie şi perioada maximã de timp necesarã pentru remedierea acestei neconformitãţi;
i) valoarea Eficienţei globale certificatã de furnizorul echipamentului pentru fiecare unitate de micro-cogenerare din Configuraţie; datele se completeazã conform machetei prevãzute în Tabelul 4 din Anexa nr. 1 la prezentul Regulament; este obligatorie prezentarea documentelor emise de furnizorii echipamentelor, care atestã valorile declarate;
j) valoarea de proiect (determinatã pe baza datelor de proiect) a Raportului energie electricã/energie termicã pentru fiecare unitate de cogenerare aflatã în primul an de exploatare comercialã sau în etape intermediare de extindere/retehnologizare; datele se completeazã conform machetei prevãzute în Tabelul 4 din Anexa nr. 1 la prezentul Regulament; este obligatorie prezentarea documentelor care atestã valorile declarate;
k) profilul anual al cererii de energie termicã asiguratã de Configuraţie; datele medii sãptãmânale sau lunare ale cererii de energie termicã alocatã Configuraţiei se completeazã conform machetei prevãzute în Tabelul 6 din Anexa nr. 1 la prezentul Regulament;
l) profilul zilnic al cererii de energie termicã asiguratã de Configuraţie, pentru consum industrial/urban de energie termicã, în 4 regimuri caracteristice: regim de varã şi regim de iarnã, pentru zi lucrãtoare, respectiv weekend; datele medii orare ale cererii de energie termicã alocatã Configuraţiei se completeazã conform machetei prevãzute în Tabelul 7 din Anexa nr. 1 la prezentul Regulament;
m) curba clasatã a cererii de energie termicã pentru 8760 ore pe an, asiguratã pe total amplasament, respectiv din fiecare Configuraţie definitã; datele medii orare ale cererii de energie termicã se completeazã conform machetei prevãzute în Tabelul 8 din Anexa nr. 1 la prezentul Regulament;
n) calculul de autoevaluare pentru calificarea capacitãţii electrice, cu prezentarea rezultatelor conform Tabelului 5 din Anexa nr. 3 la prezentul Regulament;
o) dupã caz, Caracteristici de consum, Diagrame de regim, Diagrame restrictive, parametrii de referinţã, alte caracteristici tehnice şi date reprezentative de proiect ale Configuraţiei/unitãţilor de producţie în cogenerare.
(3) Toate datele şi informaţiile din documentaţia de înregistrare se transmit pe suport hârtie şi în format electronic - fişiere tip Microsoft Excel.
ART. 6
(1) Documentaţia completã prevãzutã la art. 5 alin. (2) se transmite în trimestrul III 2010 pentru toate Configuraţiile definite conform prevederilor prezentului Regulament şi unitãţile de cogenerare care intrã în componenţa lor.
(2) Pentru Configuraţiile/unitãţile de producţie în cogenerare noi, puse în funcţiune/intrate în exploatare comercialã dupã data de 1 septembrie 2010, documentaţia de înregistrare prevãzutã la art. 5 alin. (2) se constituie din documentaţia de acreditare transmisã conform Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, urmând a fi completatã/actualizatã/modificatã, dupã caz, conform prevederilor prezentului Regulament.
(3) Dacã pe parcursul unui an au apãrut modificãri semnificative ale datelor şi informaţiilor transmise anterior pentru înregistrarea unei Configuraţii/unitãţi de producţie în cogenerare, se vor retransmite obligatoriu machetele cuprinzând datele şi informaţiile modificate din documentaţia de înregistrare.
ART. 7
(1) Datele, calculele şi informaţiile prevãzute la art. 5 alin. (2) lit. c) şi n) se actualizeazã şi se retransmit obligatoriu în condiţiile în care au apãrut modificãri semnificative ale Necesarului Maxim de Putere Termicã asigurat de Configuraţie sau în urma unor acţiuni de retehnologizare/ retragere din exploatare/înlocuire a echipamentelor principale din Configuraţie. Modificãrile se considerã semnificative în cazul în care noile valori declarate se abat cu mai mult de ± 5% faţã de valorile iniţiale.
(2) Datele prevãzute la art. 5 alin. (2) lit. f) se actualizeazã şi se retransmit obligatoriu cel puţin o datã la trei ani, astfel încât ele sã cuprindã cele mai recente date de exploatare în regim de cogenerare maximã ale unitãţilor din Configuraţia de producţie în cogenerare.
(3) Datele prevãzute la art. 5 alin. (2) lit. k), l) şi m) se actualizeazã şi se retransmit obligatoriu cel puţin o datã la trei ani, astfel încât ele sã cuprindã datele medii aferente celui mai recent an cu cerere maximã de energie termicã.
ART. 8
Datele şi informaţiile completate/actualizate/modificate din documentaţia de înregistrare se transmit la ANRE cel mai târziu la data de 1 noiembrie a fiecãrui an calendaristic.

CAP. III
Calificarea Configuraţiilor de producţie în cogenerare

SECŢIUNEA 1
Condiţii de calificare pentru energia electricã produsã în cogenerare de înaltã eficienţã de o Configuraţie de producţie în cogenerare

ART. 9
(1) Stabilirea cantitãţilor de Energie electricã ce beneficiazã de Schema de sprijin se face pe baza Autoevaluãrii pentru calificare, realizate anual de Responsabilii de Configuraţie.
(2) Autoevaluarea pentru calificare se face separat pentru fiecare Configuraţie de producţie în cogenerare definitã de Responsabilul de Configuraţie conform prevederilor prezentului Regulament.
(3) Calificarea unei cantitãţi de energie electricã produsã de o Configuraţie de producţie în cogenerare se poate face numai dacã sunt îndeplinite cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) respectiva Configuraţie şi unitãţile de cogenerare care intrã în componenţa ei au fost înregistrate de ANRE conform prevederilor din Capitolul II;
b) Responsabilul de Configuraţie demonstreazã producerea respectivei cantitãţi de energie electricã în cogenerare de înaltã eficienţã, conform prevederilor prezentului Regulament;
c) cantitatea de energie termicã produsã în cogenerare a avut o întrebuinţare utilã.
ART. 10
(1) Producţia de energie electricã a unei Configuraţii de producţie în cogenerare se calificã drept energie electricã produsã în cogenerare de înaltã eficienţã în cazul în care este îndeplinitã condiţia ca Factorul de Calitate al Configuraţiei, FC, sã fie mai mare sau egal cu Factorul de Calitate minim al Configuraţiei, care are urmãtoarele valori:
a) FC(min) = 100,001 pentru Configuraţiile constituite din unitãţi de cogenerare de micã putere sau unitãţi de micro-cogenerare, respectiv
b) FC(min) = 111,112 pentru toate celelalte Configuraţii de producţie în cogenerare.
(2) Determinarea Factorului de Calitate al unei Configuraţii se face conform prevederilor din Secţiunea 1 a Capitolul V.
(3) Pentru a beneficia de calificarea producţiei de energie electricã în cogenerare de înaltã eficienţã, Configuraţiile care au în componenţã unitãţi de cogenerare cu o capacitate electricã instalatã mai mare de 25 MWe trebuie sã îndeplineascã, în afara condiţiei de la alin. (1), şi condiţia ca eficienţa globalã, eta(gl) a producţiei de energie electricã şi energie termicã utilã în cogenerare de înaltã eficienţã sã fie mai mare decât eta(gl,min) = 70%.
ART. 11
(1) În cazul în care Factorul de Calitate al unei Configuraţii, calculat pe baza datelor anuale de exploatare, nu îndeplineşte condiţia de la art. 10 alin. (1), pentru stabilirea cantitãţii de energie electricã ce poate fi calificatã se aplicã, dupã caz, prevederile din Secţiunea a 3-a, sau, prevederile din Secţiunea a 4-a ale Capitolul V.
(2) Pentru o Configuraţie care are în componenţã unitãţi de cogenerare cu o capacitate electricã instalatã mai mare de 25 MWe şi care, pe baza datelor anuale de exploatare, sau dupã aplicarea prevederilor de la alin. (1), îndeplineşte condiţia de la art. 10 alin. (1), dar nu îndeplineşte condiţia de la art. 10 alin. (3), valoarea Factorului de Calitate minim prevãzutã la art. 10 alin. (1) lit. b) se majoreazã conform prevederilor art. 49 alin. (3) şi (4).
ART. 12
(1) În calculele de Autoevaluare pentru calificarea Energiei Electrice de înaltã Eficienţã a unei Configuraţii, la Energia Termicã a Configuraţiei se poate adãuga Consumul Serviciilor Interne Termice pentru Încãlzire şi Combustibil corespunzãtor respectivei Configuraţii. În acest caz, este obligatorie prezentarea unui raport separat privind destinaţia şi modul de determinare a valorilor CSITIC şi PSITIC utilizate în calcul.
(2) Pentru Configuraţiile a cãror producţie include şi energie mecanicã, toate cantitãţile de energie electricã utilizate pentru autoevaluare includ şi echivalentul energiei mecanice produse. Cantitatea de energie electricã echivalentã ce corespunde unei cantitãţi de energie mecanicã se calculeazã prin înmulţirea cantitãţii de energie mecanicã cu factorul 1,05.

SECŢIUNEA a 2-a
Condiţii de calificare a capacitãţii electrice de înaltã eficienţã a unei Configuraţii de producţie în cogenerare

ART. 13
Capacitatea electricã de înaltã eficienţã a unei Configuraţii de producţie în cogenerare este capacitatea electricã necesarã pentru acoperirea în condiţii de eficienţã a Necesarului Maxim de Putere Termicã, ales de Responsabilul de Configuraţie conform prevederilor de la art. 16.
ART. 14
Capacitatea electricã a unei Configuraţii de producţie în cogenerare se calificã drept capacitate electricã de înaltã eficienţã în cazul în care, pentru unitãţile de cogenerare din Configuraţie, Factorul de Calitate pentru capacitate, FC(MaxC), este mai mare sau egal cu Factorul de Calitate minim pentru capacitate, care are urmãtoarele valori:
a) FC(min,MaxC) = 100,001 pentru unitãţile de cogenerare de micã putere sau unitãţile de micro-cogenerare, respectiv
b) FC(min,MaxC) = 111,112 pentru toate celelalte unitãţi de cogenerare.
ART. 15
Determinarea Factorului de Calitate pentru capacitate se face pentru fiecare unitate de cogenerare din Configuraţie, pe baza aceleiaşi formule a Factorului de Calitate şi aceloraşi valori ale coeficienţilor de definiţie ai Configuraţiei ca şi în cazul calculelor de Autoevaluare pentru calificarea Energiei Electrice de înaltã Eficienţã a respectivei Configuraţii, cu deosebirea cã în loc de energii se folosesc puterile orare caracteristice.
ART. 16
(1) Necesarul Maxim de Putere Termicã al unei Configuraţii se alege din curba clasatã a cererii de energie termicã asiguratã de Configuraţie, în funcţie de tipul de utilizare al energiei termice livrate din centrala în care este amplasatã Configuraţia.
(2) Pentru a putea fi consideratã drept Necesar Maxim de Putere Termicã, puterea termicã aleasã din curba clasatã a cererii de energie termicã trebuie sã fi fost cerutã un numãr cumulat de ore de cel puţin:
a) 1000 ore pe an în cazul centralelor a cãror producţie de energie termicã este destinatã preponderent pentru consum termic industrial, respectiv cu o pondere a consumului urban de energie termicã din total ETC mai micã de 10%;
b) 750 ore pe an în cazul centralelor a cãror producţie de energie termicã este destinatã atât pentru consum termic urban cât şi industrial, respectiv cu o pondere a consumului urban de energie termicã din total ETC situatã între 10 şi 70%;
c) 500 ore pe an în cazul centralelor a cãror producţie de energie termicã este destinatã preponderent pentru consum termic urban, respectiv cu o pondere a consumului urban de energie termicã din total ETC mai mare de 70%.
(3) În calculele de Autoevaluare pentru calificarea Capacitãţii Electrice de înaltã Eficienţã a unei Configuraţii, la Necesarul Maxim de Putere Termicã se poate adãuga Puterea termicã a Serviciilor Interne Termice pentru Încãlzire şi Combustibil.
(4) În cazul centralelor pentru care s-au definit mai multe Configuraţii, suma valorilor Necesarului Maxim de Putere Termicã asigurat din fiecare Configuraţie trebuie sã fie egalã cu Necesarul Maxim de Putere Termicã al centralei, determinat în condiţiile prevãzute la alin. (2) din curba clasatã a cererii de energie termicã asiguratã de centralã.
ART. 17
(1) Responsabilul de Configuraţie stabileşte alocarea Necesarului Maxim de Putere Termicã al Configuraţiei şi Puterii termice a Serviciilor Interne Termice pentru Încãlzire şi Combustibil pe fiecare unitate de cogenerare din respectiva Configuraţie, cu respectarea caracteristicilor tehnice specifice respectivelor unitãţi, fãrã a depãşi capacitãţile termice maxim simultane ale acestora.
(2) Pe baza valorilor alocate conform prevederilor de la alin. (1) şi a Caracteristicilor de consum ale unitãţilor de cogenerare din Configuraţie, Responsabilul de Configuraţie determinã Capacitãţile Electrice Eligibile care îndeplinesc condiţia prevãzutã la art. 14, conform prevederilor din Secţiunea a 6-a a Capitolului V.
(3) Determinarea Capacitãţii electrice de înaltã eficienţã a unei Configuraţii de producţie în cogenerare se realizeazã la înregistrarea Configuraţiei şi se reface numai în cazul în care apar modificãri semnificative ale Necesarului Maxim de Putere Termicã asigurat de Configuraţie sau în urma unor acţiuni de retehnologizare/retragere din exploatare/înlocuire a echipamentelor principale din Configuraţie.

SECŢIUNEA a 3-a
Principii, etape şi documente necesare calificãrii

ART. 18
(1) Anual, pânã la data de 25 ianuarie, Responsabilii de Configuraţie transmit la ANRE documentaţiile de calificare pentru Configuraţiile de producţie în cogenerare pe care le reprezintã.
(2) În cazul centralelor care intrã sub incidenţa prevederilor <>art. 27 din Hotãrârea Guvernului nr. 1215/2009 , termenul limitã de transmitere a documentaţiilor de calificare este 31 iulie.
ART. 19
(1) Perioada aleasã de Responsabilul de Configuraţie pentru calculele de Autoevaluare pentru calificare poate fi:
a) Anul de operare şi mentenanţã anterior anului în care se transmite documentaţia de calificare, sau
b) Sezonul de operare din Anul de operare şi mentenanţã anterior anului în care se transmite documentaţia de calificare, numai în cazul Configuraţiilor destinate preponderent pentru consum termic urban, definite conform prevederilor de la art. 16 alin. (2) lit. c).
(2) Calculele de Autoevaluare pentru calificare se fac pe baza consumurilor şi producţiilor înregistrate de Configuraţie în perioada aleasã conform prevederilor de la alin. (1).
(3) Indiferent de perioada aleasã pentru calculele de Autoevaluare pentru calificare, datele de exploatare ale Configuraţiilor de producţie în cogenerare se transmit pentru toate lunile din Anul de operare şi mentenanţã anterior.
(4) Documentaţia de calificare transmisã de Responsabilul de Configuraţie la ANRE în anul n, se bazeazã pe datele de exploatare ale Configuraţiei din Anul de operare şi mentenanţã n-1. Pe baza acestor date se stabileşte cantitatea de energie electricã efectiv produsã în cogenerare de înaltã eficienţã şi livratã din Configuraţie, care avea dreptul sã beneficieze de Schema de sprijin în anul n-1, an pentru care se face regularizarea.
(5) Cantitatea de energie electricã efectiv produsã în cogenerare de înaltã eficienţã şi livratã din Configuraţie în anul n-1 reprezintã baza pentru estimarea cantitãţii de energie electricã ce va beneficia de Schema de sprijin în anul n+1. Estimarea cantitativã pentru anul n+1 se regularizeazã în anul n+2, odatã cu stabilirea cantitãţii de energie electricã efectiv produsã în cogenerare de înaltã eficienţã şi livratã din Configuraţie, care avea dreptul sã beneficieze de Schema de sprijin în anul n+1.
ART. 20
Pentru Configuraţiile de producţie în cogenerare noi, puse în funcţiune/intrate în exploatare comercialã dupã data de 1 septembrie 2010, estimarea cantitãţii de energie electricã ce va beneficia de Schema de sprijin în perioada rãmasã din anul de PIF şi în urmãtorii doi ani se bazeazã pe consumurile şi producţiile preconizate în condiţii normale de utilizare a unitãţilor noi sau retehnologizate din componenţa respectivelor Configuraţii. În acest scop se transmite documentaţia de acreditare conform Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare.
ART. 21
(1) Calificarea cantitãţii de energie electricã produsã în cogenerare de înaltã eficienţã şi livratã dintr-o Configuraţie de producţie în cogenerare se face în baza documentaţiei de calificare, transmisã la ANRE de Responsabilul de Configuraţie.
(2) Documentaţia de calificare prevãzutã la alin. (1) trebuie sã cuprindã:
a) cererea de calificare, întocmitã conform modelului din Anexa nr. 4 la prezentul Regulament; în cazul unei Configuraţii de producţie în cogenerare deja înregistrate, în cererea de calificare se vor menţiona numerele unice de înregistrare ale respectivei Configuraţii şi unitãţilor de cogenerare care intrã în componenţa ei;
b) datele privind consumurile, producţiile şi livrãrile de energie din Configuraţie, completate conform machetelor prevãzute în Tabelele 1, 2, 3 şi 4 din Anexa nr. 2 la prezentul Regulament; se vor specifica obligatoriu valorile erorii globale de mãsurã şi/sau calcul pentru consumurile de energie din combustibil, cantitãţile de energie electricã produsã şi cantitãţile de energie termicã utilã realizate, cât şi algoritmul de evaluare a acestora;
c) datele privind cantitãţile lunare de energie electricã livrate din centrala în care este amplasatã Configuraţia, care au beneficiat efectiv de Schema de sprijin în anul precedent, completate conform machetei prevãzute în Tabelul 5 din Anexa nr. 2 la prezentul Regulament;
d) date privind consumurile şi producţiile din ultimii trei ani calendaristici, realizate pe amplasamentul Configuraţiei; datele se completeazã pe total centralã/amplasament, conform machetei prevãzute în Tabelul 6 din Anexa nr. 2 la prezentul Regulament;
e) datele de referinţã pentru calificare, care se completeazã conform machetelor prevãzute în Tabelele 1, 2 şi 3 din Anexa nr. 3 la prezentul Regulament;
f) coeficienţii de definiţie ai Configuraţiei; valorile calculate se completeazã conform machetei prevãzute în Tabelul 4 din Anexa nr. 3 la prezentul Regulament;
g) dupã caz, rezultatele calculelor de Autoevaluare pentru calificarea capacitãţii electrice, prezentate conform Tabelului 5 din Anexa nr. 3 la prezentul Regulament; este obligatorie prezentarea într-un Raport separat a caracteristicilor de consum, algoritmului de prelucrare şi calculelor care fundamenteazã valorile Capacitãţilor Electrice Eligibile;
h) rezultatele calculelor de Autoevaluare pentru calificarea energiei electrice, prezentate conform Tabelului 6 din Anexa nr. 3 la prezentul Regulament.
(3) În cazul în care, datoritã schemelor termomecanice de funcţionare şi dotãrii cu mijloace de mãsurare a unitãţilor de cogenerare din Configuraţie, unele dintre datele prevãzute la alin. (2) lit. b) nu pot fi rezultatul unor mãsurãtori directe, este obligatorie prezentarea într-un Raport separat, în detaliu, a algoritmului de determinare indirectã a acestora, pornind de la valorile mãsurate pe centralã/amplasament precum şi a tuturor datelor de exploatare utilizate în aplicarea acestui algoritm, care au rezultat din mãsurãtori directe.
(4) Toate datele şi informaţiile din documentaţia de calificare se transmit pe suport hârtie şi în format electronic - fişiere tip Microsoft Excel.
ART. 22
ANRE verificã dacã documentaţia de calificare este corect întocmitã, completã, corelatã cu documentaţia de înregistrare şi respectã toate condiţiile prevãzute în prezentul Regulament. În termen de 15 zile lucrãtoare de la primirea documentaţiei de calificare, ANRE poate solicita Responsabilului de Configuraţie, dacã este cazul, corectarea acesteia sau completarea cu orice date/informaţii suplimentare sau care lipsesc, necesare pentru soluţionarea cererii în condiţiile prevãzute de prezentul Regulament.
ART. 23
În cazul primirii unei solicitãri de corectare/completare a documentaţiei depuse, Responsabilul de Configuraţie trebuie sã transmitã la ANRE datele/informaţiile solicitate în termen de 5 zile lucrãtoare de la primirea solicitãrii.

SECŢIUNEA a 4-a
Validarea Autoevaluãrilor pentru calificare şi emiterea deciziilor de calificare

ART. 24
Calificarea se face pe baza analizãrii şi numai în condiţiile validãrii de cãtre ANRE a informaţiilor, datelor şi calculelor din documentaţiile de înregistrare/calificare transmise de Responsabilii de Configuraţie în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, prin emiterea de cãtre preşedintele ANRE a deciziilor de calificare.
ART. 25
(1) Anual, pânã la data de 15 martie, ANRE emite deciziile de calificare a cantitãţilor de energie electricã produse în cogenerare de înaltã eficienţã şi livrate din Configuraţiile de producţie în cogenerare. Deciziile se emit separat pentru fiecare centralã/amplasament. Fiecare decizie de calificare este comunicatã individual Solicitantului beneficiar.
(2) În cazul centralelor care intrã sub incidenţa prevederilor <>art. 27 din Hotãrârea Guvernului nr. 1215/2009 , termenul limitã de emitere a deciziilor de calificare este 31 octombrie.
(3) Autoevaluarea pentru calificare a unei Configuraţii de producţie în cogenerare este invalidatã temporar în cazul în care dosarul de Autoevaluare pentru calificare al respectivei Configuraţii nu este complet constituit în termen de o lunã de zile de la data limitã prevãzutã, dupã caz, la art. 18.
(4) Dosarul de Autoevaluare pentru calificare a unei Configuraţii de producţie în cogenerare se considerã complet constituit dupã primirea tuturor datelor/informaţiilor suplimentare sau care lipsesc, solicitate de ANRE în condiţiile art. 22.
ART. 26
Pentru Configuraţiile de producţie în cogenerare noi, puse în funcţiune/intrate în exploatare comercialã dupã data de 1 septembrie 2010, ANRE emite un aviz de acreditare finalã pentru perioada rãmasã din anul de PIF şi pentru urmãtorii doi ani, conform Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare.
ART. 27
Decizia anualã de calificare a cantitãţii de energie electricã produsã în cogenerare de înaltã eficienţã şi livratã din Configuraţia/Configuraţiile de producţie în cogenerare amplasate într-o centralã poate conţine urmãtoarele tipuri de informaţii:
a) denumirea operatorului economic care deţine sau exploateazã comercial respectiva centralã;
b) tipul combustibilului majoritar utilizat în centralã;
c) anul/perioada pentru care se face calificarea;
d) cantitatea totalã de energie electricã produsã în cogenerare de înaltã eficienţã şi livratã din centralã, care avea dreptul sã beneficieze de Schema de sprijin în anul/perioada pentru care se face calificarea;
e) unitãţile de cogenerare incluse în fiecare Configuraţie si caracteristicile acestora: denumire/tip, capacitate electricã instalatã, capacitate termicã maxim simultanã, an PIF, tipul de tehnologie de cogenerare utilizatã;
f) Energia Electricã de înaltã Eficienţã a fiecãrei Configuraţii;
g) Capacitatea Electricã de înaltã Eficienţã a fiecãrei Configuraţii;
h) Eficienţa globalã a producţiei de energie electricã şi termicã în cogenerare de înaltã eficienţã a fiecãrei Configuraţii;
i) Factorul de reducere a puterii electrice beta şi coeficienţii de definiţie X şi Y ai fiecãrei Configuraţii;
j) Economia de Energie Primarã realizatã de producţia de energie electricã şi termicã în cogenerare de înaltã eficienţã a fiecãrei Configuraţii;
k) cantitatea E^SS (MWh) de energie electricã produsã în cogenerare de înaltã eficienţã şi livratã din fiecare Configuraţie.
ART. 28
Pentru centralele cu o capacitate electricã instalatã totalã mai mare sau egalã cu 1 MWe precum şi pentru cele care nu intrã sub incidenţa prevederilor <>art. 27 din Hotãrârea Guvernului nr. 1215/2009 , regularizarea diferenţei între cantitatea totalã de energie electricã produsã în cogenerare de înaltã eficienţã şi livratã din centralã, care avea dreptul sã beneficieze de Schema de sprijin în anul n şi cantitatea totalã de energie electricã livratã din respectiva centralã care a beneficiat efectiv de Schema de sprijin în anul n se realizeazã la sfârşitul trimestrului I al anului n+1, pe baza deciziei de calificare emisã în anul n+1.
ART. 29
(1) Dacã Autoevaluarea pentru calificare a unei Configuraţii de producţie în cogenerare este invalidatã temporar conform prevederilor de la art. 25 alin. (3), în calculele de regularizare anualã cantitatea E^SS de energie electricã produsã în cogenerare de înaltã eficienţã şi livratã din respectiva Configuraţie se considerã 0 MWh. În aceastã situaţie, ANRE comunicã Solicitantului motivele invalidãrii, în termenul limitã prevãzut, dupã caz, la art. 25 alin. (1) sau alin. (2).
(2) În situaţiile prevãzute la alin. (1), dupã constituirea dosarului complet de Autoevaluare pentru Calificare a respectivei Configuraţii, ANRE emite o decizie privind termenele şi condiţiile de recuperare a veniturilor cuvenite Solicitantului.
ART. 30
ANRE ţine evidenţa deciziilor de calificare emise şi a tuturor datelor şi informaţiilor relevante din dosarele de Autoevaluare pentru calificare primite.

SECŢIUNEA a 5-a
Determinarea cantitãţilor de energie electricã ce beneficiazã lunar de Schema de sprijin

ART. 31
(1) Pe baza datelor de exploatare şi caracteristicilor tehnice ale Configuraţiilor, în fiecare lunã din Anul de operare şi mentenanţã ANRE face calculul estimativ al cantitãţilor de energie electricã ce beneficiazã de Schema de sprijin.
(2) În sensul prezentei Secţiuni, prin lunã de calcul se înţelege luna calendaristicã în care s-au înregistrat datele de exploatare ale Configuraţiilor şi pentru care se estimeazã cantitãţile de energie electricã ce beneficiazã de Schema de sprijin.
ART. 32
(1) Responsabilii de Configuraţie trebuie sã transmitã lunar la ANRE, pentru fiecare Configuraţie de producţie în cogenerare pe care o reprezintã, urmãtoarele date de exploatare:
a) Energia Electricã Totalã a Configuraţiei, EETC, realizatã în luna anterioarã;
b) Energia electricã livratã din Configuraţie în luna anterioarã;
c) Energia Termicã a Configuraţiei, ETC, realizatã în luna anterioarã;
d) Consumul Total de Combustibil al Configuraţiei, CTCC, realizat în luna anterioarã.
(2) Datele prevãzute la alin. (1) se transmit pe suport hârtie şi în format electronic, prin e-mail, pânã în data de 10 a lunii care urmeazã dupã luna de calcul.
ART. 33
(1) Pe baza datelor prevãzute la art. 32, precum şi a valorilor X, Y şi beta din ultima decizie de calificare sau, dupã caz, din avizul de acreditare finalã, ANRE estimeazã lunar cantitãţile de energie electricã ce beneficiazã de Schema de sprijin, prin aplicarea principiilor şi algoritmului descrise în Secţiunea a 2-a, Secţiunea a 7-a, Secţiunea a 8-a şi Secţiunea a 3-a sau, dupã caz, Secţiunea a 4-a din Capitolul V.
(2) Cantitãţile de energie electricã estimate pentru fiecare Configuraţie conform prevederilor de la alin. (1) se agregã la nivel de centralã/amplasament şi fac obiectul unei notificãri ANRE. Aceastã notificare va fi comunicatã, pânã în data de 25 a lunii care urmeazã dupã luna de calcul, Administratorului Schemei de sprijin şi producãtorilor de energie electricã şi termicã în cogenerare implicaţi, în vederea stabilirii drepturilor lunare de încasare ale acestora.
(3) Dacã pentru o Configuraţie de producţie în cogenerare datele prevãzute la art. 32 alin. (1) nu au fost transmise în termenul prevãzut la art. 32 alin. (2), cantitatea de energie electricã ce beneficiazã de Schema de sprijin, estimatã pentru luna respectivã, este zero.
ART. 34
Prevederile acestei Secţiuni se aplicã numai în cazul Configuraţiilor de producţie în cogenerare amplasate în centrale având o capacitate electricã instalatã totalã mai mare sau egalã cu 1 MWe precum şi în cazul celor care nu intrã sub incidenţa prevederilor <>art. 27 din Hotãrârea Guvernului nr. 1215/2009 .

CAP. IV
Obligaţia de raportare

ART. 35
(1) Toţi producãtorii de energie electricã şi termicã în cogenerare, indiferent dacã solicitã sau nu calificarea, au obligaţia de a-şi repartiza toate capacitãţile de producere combinatã a energiei electrice şi termice deţinute, unor Configuraţii de producţie în cogenerare definite conform prevederilor prezentului Regulament şi de a nominaliza pentru fiecare dintre acestea Responsabilul de Configuraţie.
(2) Toate Configuraţiile de producţie în cogenerare definite şi unitãţile de cogenerare care intrã în componenţa lor trebuie sã fie înregistrate la ANRE conform prevederilor prezentului Regulament.
ART. 36
(1) În trimestrul III 2010 se realizeazã înregistrarea la ANRE, conform prevederilor din Capitolul II, a tuturor Configuraţiilor de producţie în cogenerare existente şi a unitãţilor de cogenerare care intrã în componenţa lor.
(2) Documentaţia de înregistrare a Configuraţiilor/unitãţilor de producţie în cogenerare pentru care nu se solicitã calificarea va cuprinde numai machetele şi datele prevãzute la art. 5 alin. (2) lit. a), c), d), f), g), i), j) şi m). Pentru acestea nu este obligatorie transmiterea datelor, calculelor, machetelor şi documentaţiilor justificative, care au stat la baza stabilirii valorilor declarate.
ART. 37
(1) În vederea constituirii bazei de date privind cogenerarea şi îndeplinirii obligaţiilor de raportare cãtre Comisia Europeanã, toţi producãtorii de energie electricã şi termicã în cogenerare, indiferent dacã solicitã sau nu calificarea, au obligaţia sã transmitã anual la ANRE datele privind producţiile, livrãrile şi consumurile de energie efectiv realizate în anul precedent în Configuraţiile de producţie în cogenerare înregistrate.
(2) Datele prevãzute la alin. (1) se completeazã conform machetelor prezentate în Tabelele 1, 2, 3 şi 4 din Anexa nr. 2 la prezentul Regulament şi se transmit în termenul prevãzut, dupã caz, la art. 18.
(3) În cazul Configuraţiilor de producţie în cogenerare pentru care nu se solicitã calificarea, termenul limitã de transmitere a datelor este cel prevãzut la art. 18 alin. (2).
(4) Datele privind producţiile, livrãrile şi consumurile de energie efectiv realizate în anul 2009 în Configuraţiile de producţie în cogenerare se vor transmite în trimestrul III 2010.
ART. 38
Pe baza datelor primite conform prevederilor art. 37, ANRE determinã anual producţiile, livrãrile şi consumurile de energie în cogenerare şi în cogenerare de înaltã eficienţã din anul precedent, în scopul îndeplinirii obligaţiilor de raportare cãtre Comisia Europeanã. În acest scop se aplicã principiile şi algoritmul de calcul utilizate pentru certificarea cantitãţilor de energie electricã produse în cogenerare de eficienţã înaltã în vederea obţinerii garanţiilor de origine.

CAP. V
Calcule de Autoevaluare pentru calificare

SECŢIUNEA 1
Determinarea Coeficienţilor de definiţie ai Configuraţiei

ART. 39
Coeficientul de definiţie al Configuraţiei, X, ce are în vedere opţiunile alternative de producere separatã a energiei electrice, se determinã cu relaţia:


X = 100/([eta(e,Ref) + 0,005] x p(pierd.evit)),unde:
eta(e,Ref) este valoarea de referinţã armonizatã a eficienţei de producere separatã a energiei electrice corespunzãtoare Configuraţiei; se stabileşte în conformitate cu prevederile <>Ordinului preşedintelui ANRE nr. 13/2007 ;
p(pierd.evit) este valoarea factorului de corecţie cu pierderile evitate prin reţelele electrice, corespunzãtoare Configuraţiei; se stabileşte în conformitate cu prevederile <>Ordinului preşedintelui ANRE nr. 13/2007 şi ale prezentului Regulament;
0,005 reprezintã corecţia cu temperatura exterioarã medie anualã din România de 10°C, faţã de condiţiile ISO (15°C), conform prevederilor <>Ordinului preşedintelui ANRE nr. 13/2007 .

ART. 40
Coeficientul de definiţie al Configuraţiei, Y, ce are în vedere opţiunile alternative de producere separatã a energiei termice, se determinã cu relaţia:


Y = 100/eta(t,Ref),unde: eta(t,Ref) este valoarea de referinţã armonizatã a eficienţei de producere separatã a energiei termice corespunzãtoare Configuraţiei; se stabileşte în conformitate cu prevederile <>Ordinului preşedintelui ANRE nr. 13/2007 şi ale prezentului Regulament.

ART. 41
(1) Valorile de referinţã armonizate ale eficienţei de producere separatã a energiei electrice pentru fiecare unitate de cogenerare "k" din Configuraţie şi fiecare tip de combustibil "j", eta(e,Ref,k,j), se determinã în funcţie de anul punerii în funcţiune a respectivei unitãţi (primul an de funcţionare) din Anexa nr. I la <>Ordinul preşedintelui ANRE nr. 13/2007 .
(2) În cazul unitãţilor de cogenerare mai vechi de 10 ani (începând cu al 11-lea an de funcţionare) în fiecare an de aplicare a prevederilor prezentului Regulament (ANaplicare) se vor utiliza valorile de referinţã armonizate ale eficienţei de producere separatã a energiei electrice prevãzute în Anexa nr. I la <>Ordinul preşedintelui ANRE nr. 13/2007 pentru anul: ANaplicare - 10.
(3) Pentru o unitate de cogenerare care a fost retehnologizatã, anul punerii în funcţiune va fi considerat ca fiind anul reintrãrii în exploatare comercialã a unitãţii dupã retehnologizare.
ART. 42
Valoarea de referinţã armonizatã a eficienţei de producere separatã a energiei termice pentru fiecare tip de combustibil "j" utilizat în schema de funcţionare a Configuraţiei, eta(t,Ref,j), se determinã din Anexa nr. II la <>Ordinul preşedintelui ANRE nr. 13/2007 .
ART. 43
Valorile factorilor de corecţie cu pierderile evitate prin reţelele electrice se determinã pentru fiecare nivel de tensiune "i" din Configuraţie, separat pentru energia electricã livratã, p(livrat,i), respectiv pentru Autoconsum, p(autoconsum,i) şi pentru CPTP, p(CPTP,i), din Anexa nr. III la <>Ordinul preşedintelui ANRE nr. 13/2007 .
ART. 44
(1) Valoarea de referinţã armonizatã a eficienţei de producere separatã a energiei electrice corespunzãtoare Configuraţiei, eta(e,Ref), se calculeazã ca medie, ponderatã cu consumul de combustibil de tip "j" şi cu energia electricã produsã de unitatea "k", a valorilor de referinţã armonizate ale eficienţei de producere separatã a energiei electrice pentru fiecare unitate de cogenerare "k" din Configuraţie şi fiecare tip de combustibil "j" utilizat, eta(e,Ref,k,j), determinate conform prevederilor de la art. 41.
(2) Valoarea de referinţã armonizatã a eficienţei de producere separatã a energiei termice corespunzãtoare Configuraţiei, eta(t,Ref), se calculeazã ca medie, ponderatã cu consumul de combustibil de tip "j", a valorilor de referinţã armonizate ale eficienţei de producere separatã a energiei termice pentru fiecare tip de combustibil "j" utilizat în schema de funcţionare a Configuraţiei, eta(t,Ref,j), determinate conform prevederilor de la art. 42.
(3) Valoarea factorului de corecţie cu pierderile evitate prin reţelele electrice corespunzãtoare Configuraţiei, p(pierd.evit), se calculeazã ca medie, ponderatã cu cantitãţile de energie electricã corespunzãtoare pe fiecare nivel de tensiune "i", a valorilor factorilor de corecţie pentru energia electricã livratã, p(livrat,i), pentru Autoconsum, p(autoconsum,i) şi pentru CPTP, p(CPTP,i), determinaţi pentru fiecare nivel de tensiune "i" din Configuraţie conform prevederilor de la art. 43.
ART. 45
Valorile coeficienţilor de definiţie ai Configuraţiei, X şi Y, rãmân aceleaşi pe parcursul Autoevaluãrii pentru calificare, indiferent de mãrimea ce urmeazã a fi calificatã - Energia Electricã de înaltã Eficienţã, respectiv Capacitatea Electricã de înaltã Eficienţã ale Configuraţiei.

SECŢIUNEA a 2-a
Determinarea Eficienţei globale şi a Factorului de Calitate ale Configuraţiei

ART. 46
(1) Se calculeazã Eficienţa de producere a energiei electrice corespunzãtoare Configuraţiei, cu relaţia:


eta(e) = EETC/CTCC,unde:
EETC este Energia Electricã Totalã a Configuraţiei [MWh];
CTCC este Consumul Total de Combustibil al Configuraţiei [MWh].

(2) Se calculeazã Eficienţa de producere a energiei termice corespunzãtoare Configuraţiei, cu relaţia:


eta(t) = (ETC + CSITIC)/CTCC,unde:
ETC este Energia Termicã a Configuraţiei [MWh];
CSITIC este Consumul Serviciilor Interne Termice pentru Încãlzire şi Combustibil corespunzãtor Configuraţiei [MWh].

(3) Factorul de Calitate al Configuraţiei se determinã cu relaţia:


FC = X x eta(e) + Y x eta(t),unde:
X este coeficientul de definiţie al Configuraţiei ce are în vedere opţiunile alternative de producere separatã a energiei electrice, determinat conform prevederilor din Secţiunea 1 a acestui Capitol;
Y este coeficientul de definiţie al Configuraţiei ce are în vedere opţiunile alternative de producere separatã a energiei termice, determinat conform prevederilor din Secţiunea 1 a acestui Capitol.

ART. 47
Eficienţa globalã a Configuraţiei de producţie în cogenerare este:


eta(gl) = eta(e) + eta(t).ART. 48
(1) Pentru Configuraţiile de producţie în cogenerare care respectã, dupã caz, condiţia/condiţiile de la art. 10, întreaga producţie de energie electricã a Configuraţiei este calificatã ca fiind de înaltã eficienţã, respectiv:


EEEC = EETC,unde: EEEC este Energia Electricã de înaltã Eficienţã a Configuraţiei [MWh].

(2) În situaţiile prevãzute la alin. (1), valorile Eficienţei electrice şi Eficienţei termice la producerea energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltã eficienţã, utilizate pentru verificarea Eficienţei globale şi a Economiei de Energie Primarã ale Configuraţiei conform prevederilor de la art. 65, sunt aceleaşi cu cele calculate conform prevederilor de la art. 46 alin. (1) şi (2), respectiv:


eta(e,cogE) = eta(e),
eta(t,cogE) = eta(t).(3) În situaţiile prevãzute la alin. (1), Consumul Total de Combustibil al Configuraţiei corespunde producţiei de energie electricã şi termicã în cogenerare de înaltã eficienţã, respectiv:


CTCC(cogE) = CTCC.ART. 49
(1) Configuraţiile de producţie în cogenerare care nu ating valoarea minimã a Factorului de Calitate prevãzutã la art. 10 alin. (1), sau, dupã caz, valoarea minimã a Eficienţei globale prevãzutã la art. 10 alin. (3), pot califica doar o parte din EETC.
(2) În situaţiile prevãzute la alin. (1), Energia Electricã de înaltã Eficienţã a Configuraţiei este acea parte din EETC care asigurã atingerea valorii FC(min), având în vedere livrarea aceleiaşi cantitãţi de energie termicã utilã ETC şi se determinã, dupã caz, conform prevederilor din Secţiunea a 3-a sau conform prevederilor din Secţiunea a 4-a ale acestui Capitol.
(3) Pentru Configuraţiile care au în componenţã unitãţi de cogenerare cu o capacitate electricã instalatã mai mare de 25 MWe şi a cãror producţie de energie electricã şi termicã în cogenerare de înaltã eficienţã nu atinge valoarea minimã a Eficienţei globale prevãzutã la art. 10 alin. (3) nici dupã o primã aplicare a prevederilor de la alin. (2), Energia Electricã de înaltã Eficienţã a Configuraţiei se determinã prin calcul iterativ astfel:
a) se majoreazã valoarea FC(min) cu 1%, faţã de valoarea utilizatã anterior în calculele de Autoevaluare pentru calificare şi
b) cu noua valoare rezultatã pentru FC(min) se reiau calculele din Secţiunea a 3-a sau, dupã caz, calculele din Secţiunea a 4-a ale acestui Capitol.
(4) Procedura prevãzutã la alin. (3) se repetã iterativ, majorându-se de fiecare datã valoarea FC(min) cu 1% faţã de valoarea consideratã la etapa anterioarã de calcul, pânã când producţia de energie electricã şi termicã în cogenerare de înaltã eficienţã, rezultatã în urma calculelor de Autoevaluare pentru calificare a Configuraţiei, îndeplineşte condiţia de la art. 10 alin. (3).

SECŢIUNEA a 3-a
Determinarea Energiei Electrice de înaltã Eficienţã a Configuraţiei în cazul FC mai mic decât FC(min), pentru Configuraţii care nu au în componenţã TA cu prize de termoficare

ART. 50
(1) Se determinã valoarea Eficienţei termice a Configuraţiei la producerea energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltã eficienţã, care asigurã atingerea valorii FC(min):


eta(t,cogE) = (FC(min) - [X x eta(e)])/Y,unde:
eta(e) este Eficienţa de producere a energiei electrice corespunzãtoare Configuraţiei, determinatã conform prevederilor din Secţiunea a 2-a a acestui Capitol;
FC(min) este Factorul de Calitate minim al Configuraţiei, stabilit conform prevederilor de la art. 10 alin. (1);
X este coeficientul de definiţie al Configuraţiei ce are în vedere opţiunile alternative de producere separatã a energiei electrice, determinat conform prevederilor din Secţiunea 1 a acestui Capitol.

(2) Pentru Configuraţiile de producţie în cogenerare care nu au în componenţã TA cu prize de termoficare, valoarea Eficienţei electrice la producerea energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltã eficienţã, care asigurã atingerea valorii FC(min) rãmâne aceeaşi cu cea calculatã conform prevederilor din Secţiunea a 2-a a acestui Capitol, respectiv:


eta(e,cogE) = eta(e).ART. 51
Se determinã consumul de combustibil aferent producţiei de energie electricã şi termicã în cogenerare de înaltã eficienţã a Configuraţiei:


CTCC(cogE) = (ETC + CSITIC)/eta(t,cogE),unde:
ETC este Energia Termicã a Configuraţiei [MWh];
CSITIC este Consumul Serviciilor Interne Termice pentru Încãlzire şi Combustibil corespunzãtor Configuraţiei [MWh].

ART. 52
Se determinã valoarea raportului energie electricã/energie termicã echivalent, C(ech), la producerea energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltã eficienţã:


C(ech) = eta(e,cogE)/eta(t,cogE).ART. 53
Se determinã Energia Electricã de înaltã Eficienţã a Configuraţiei:


EEEC = (ETC + CSITIC) x C(ech).SECŢIUNEA a 4-a
Determinarea Energiei Electrice de înaltã Eficienţã a Configuraţiei în cazul FC mai mic decât FC(min), pentru Configuraţii care au în componenţã TA cu prize de termoficare

ART. 54
(1) Se determinã valoarea Eficienţei termice a Configuraţiei la producerea energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltã eficienţã, care asigurã atingerea valorii FC(min):


eta(t,cogE) = [FC(min) - FC]/[Y - (X x beta)] + eta(t),unde:
eta(t) este Eficienţa de producere a energiei termice corespunzãtoare Configuraţiei, determinatã conform prevederilor din Secţiunea a 2-a a acestui Capitol;
beta este Factorul de reducere a puterii electrice corespunzãtor Configuraţiei de producţie în cogenerare cu TA cu prize de termoficare, care se determinã conform prevederilor din Secţiunea a 5-a a acestui Capitol;
FC este Factorul de Calitate al Configuraţiei, determinat conform prevederilor din Secţiunea a 2-a a acestui Capitol;
FC(min) este Factorul de Calitate minim al Configuraţiei, stabilit conform prevederilor de la art. 10 alin. (1);
X este coeficientul de definiţie al Configuraţiei ce are în vedere opţiunile alternative de producere separatã a energiei electrice, determinat conform prevederilor din Secţiunea 1 a acestui Capitol;
Y este coeficientul de definiţie al Configuraţiei ce are în vedere opţiunile alternative de producere separatã a energiei termice, determinat conform prevederilor din Secţiunea 1 a acestui Capitol.

(2) Se determinã valoarea Eficienţei electrice a Configuraţiei la producerea energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltã eficienţã, care asigurã atingerea valorii FC(min):


eta(e,cogE) = eta(e) - [FC(min) - FC]/[Y - (X x beta)] x beta,unde: eta(e) este Eficienţa de producere a energiei electrice corespunzãtoare Configuraţiei, determinatã conform prevederilor din Secţiunea a 2-a a acestui Capitol.

ART. 55
Se determinã consumul de combustibil aferent producţiei de energie electricã şi termicã în cogenerare de înaltã eficienţã a Configuraţiei:


CTCC(cogE) = (ETC + CSITIC)/eta(t,cogE),unde:
ETC este Energia Termicã a Configuraţiei [MWh];
CSITIC este Consumul Serviciilor Interne Termice pentru Încãlzire şi Combustibil corespunzãtor Configuraţiei [MWh].

ART. 56
Se determinã valoarea raportului energie electricã/energie termicã echivalent, C(ech), la producerea energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltã eficienţã:


C(ech) = eta(e,cogE)/eta(t,cogE).ART. 57
Se determinã Energia Electricã de înaltã Eficienţã a Configuraţiei:


EEEC = (ETC + CSITIC) x C(ech).SECŢIUNEA a 5-a
Determinarea Factorului de reducere a puterii electrice corespunzãtor Configuraţiilor care au în componenţã TA cu prize de termoficare

ART. 58
(1) Valoarea Factorului de reducere a puterii electrice specific unei TA cu prize de termoficare se poate determina pe bazã de mãsurãtori de performanţã, astfel:
a) pentru o prizã de termoficare (reglabilã) a unei turbine, Factorul de reducere a puterii electrice beta(pr) se calculeazã ca raport între variaţia puterii electrice produse de turbinã şi variaţia corespunzãtoare a puterii termice extrase din prizã, pentru un debit constant de abur la intrare în turbinã (consum de combustibil constant);
b) în cazul unei turbine cu douã sau mai multe prize de termoficare (reglabile), se determinã beta(pr) pentru fiecare prizã de termoficare, menţinând constantã valoarea puterii termice extrase din celelalte prize de termoficare.
(2) Pentru livrarea de energie termicã dintr-o prizã fixã sau din contrapresiunea unei TA, Factorul de reducere a puterii electrice, beta(pf/cp), este zero.
(3) Valoarea Factorului de reducere a puterii electrice beta corespunzãtor unei unitãţi de cogenerare care include TA cu prize de termoficare se calculeazã ca medie, ponderatã cu valorile energiei termice extrase din fiecare prizã de termoficare (reglabilã), prizã fixã sau contrapresiune, a valorilor Factorului de reducere a puterii electrice corespunzãtoare prizei/prizelor de termoficare şi/sau, dupã caz, prizei fixe/contrapresiunii turbinei.
(4) Pentru o unitate de cogenerare cu ciclu combinat (TG + TA), Factorul de reducere a puterii electrice corespunzãtor TG, beta(TG), este zero. Valoarea Factorului de reducere a puterii electrice corespunzãtor TA cu prize de termoficare, beta(TA), se calculeazã conform prevederilor de la alin. (3). Valoarea Factorului de reducere a puterii electrice beta corespunzãtor unitãţii de cogenerare în ansamblu se calculeazã ca medie, ponderatã cu valorile energiei electrice produse de TA şi TG, a valorilor Factorului de reducere a puterii electrice corespunzãtoare TA, respectiv TG.
ART. 59
(1) În cazuri justificate în care producãtorul nu a putut realiza determinãrile prevãzute la art. 58 alin. (1), temporar, pânã la remedierea acestei neconformitãţi, pentru determinarea Factorului de reducere a puterii electrice specific unei unitãţi de cogenerare care include TA cu prize de termoficare, se pot utiliza valorile uzuale ale Factorului de reducere a puterii electrice cuprinse în Tabelul 1 din Anexa nr. 5 a prezentului Regulament.
(2) În cazurile prevãzute la alin. (1), calcularea valorii Factorului de reducere a puterii electrice pentru o prizã de termoficare a unei TA se face, dupã caz, prin interpolare sau extrapolare între valorile aplicabile cuprinse în tabel.
(3) În cazurile prevãzute la alin. (1), calcularea valorii Factorului de reducere a puterii electrice pentru unitatea de cogenerare în ansamblu se face conform prevederilor de la art. 58 alin. (3) sau (4).
ART. 60
În cazul Configuraţiilor de producţie în cogenerare care au în componenţã douã sau mai multe TA cu prize de termoficare funcţionând în paralel, beta se determinã la nivel de Configuraţie ca medie, ponderatã cu valorile MaxC(k) alocate fiecãrei turbine (unitãţi de cogenerare) conform prevederilor de la art. 17 alin. (1), a valorilor Factorilor de reducere a puterii electrice beta(k) aferenţi fiecãrei turbine (unitãţi de cogenerare).

SECŢIUNEA a 6-a
Determinarea Capacitãţii Electrice de înaltã Eficienţã a Configuraţiei

ART. 61
Pentru fiecare unitate de cogenerare "k" din Configuraţie, se determinã Capacitatea Electricã Eligibilã, CEE(k) şi Puterea termicã a Combustibilului consumat la funcţionarea cu Necesar Maxim de Putere Termicã, PCombMaxC(k), cu respectarea caracteristicilor tehnice şi de exploatare specifice respectivei unitãţi. Este obligatorie prezentarea unui raport separat privind modul de determinare a CEE(k) şi PCombMaxC(k).
ART. 62
(1) Pentru fiecare unitate de cogenerare "k" din Configuraţie, se calculeazã Eficienţa electricã la funcţionarea cu Necesar Maxim de Putere Termicã:


eta(e,MaxC,k) = CEE(k)/PCombMaxC(k),unde: CEE(k) este Capacitatea Electricã Eligibilã a unitãţii de cogenerare "k" din Configuraţie [MW].

(2) Pentru fiecare unitate de cogenerare "k" din Configuraţie, se calculeazã Eficienţa termicã la funcţionarea cu Necesar Maxim de Putere Termicã:


eta(t,MaxC,k) = [MaxC(k) + PSITIC(k)]/PCombMaxC(k),unde:
MaxC(k) este Necesarul Maxim de Putere Termicã alocat pe unitatea de cogenerare "k" din Configuraţie [MW];
PSITIC(k) este Puterea termicã a Serviciilor Interne Termice pentru Încãlzire şi Combustibil, alocatã pe unitatea de cogenerare "k" din Configuraţie [MW].

(3) Pentru fiecare unitate de cogenerare "k" din Configuraţie, Factorul de Calitate pentru capacitate se determinã cu relaţia:


FC(MaxC,k) = X x eta(e,MaxC,k) + Y x eta(t,MaxC,k,)unde:
X este coeficientul de definiţie al Configuraţiei ce are în vedere opţiunile alternative de producere separatã a energiei electrice, determinat conform prevederilor din Secţiunea 1 a acestui Capitol;
Y este coeficientul de definiţie al Configuraţiei ce are în vedere opţiunile alternative de producere separatã a energiei termice, determinat conform prevederilor din Secţiunea 1 a acestui Capitol.

ART. 63
Responsabilul de Configuraţie poate determina valoarea Capacitãţii Electrice Eligibile pentru fiecare unitate de cogenerare din Configuraţie astfel:
a) se calculeazã valorile Eficienţei electrice şi Eficienţei termice la funcţionarea cu Necesar Maxim de Putere Termicã precum şi Factorul de calitate pentru capacitate, conform prevederilor de la art. 61 şi art. 62, considerând Capacitatea Electricã Eligibilã egalã cu capacitatea electricã instalatã a unitãţii de cogenerare;
b) dacã, dupã aplicarea prevederilor de la lit. a), rezultã neîndeplinirea condiţiei de la art. 14, atunci determinarea valorii CEEk care respectã condiţia de la art. 14 se poate face prin aplicarea principiilor şi algoritmului de calcul descrise în Secţiunea a 3-a sau, dupã caz, în Secţiunea a 4-a ale acestui Capitolul, pe baza aceloraşi valori ale coeficienţilor de definiţie şi Factorului de reducere a puterii electrice ca şi în cazul calculelor de Autoevaluare pentru calificarea energiei electrice, cu deosebirea cã în loc de energii se folosesc puterile orare caracteristice.
ART. 64
Capacitatea Electricã de înaltã Eficienţã a Configuraţiei se determinã ca sumã a Capacitãţilor Electrice Eligibile ale unitãţilor de cogenerare pentru care Factorul de Calitate pentru capacitate respectã condiţia de la art. 14.

SECŢIUNEA a 7-a
Verificarea Eficienţei globale şi a Economiei de Energie Primarã ale Configuraţiei la producerea energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltã eficienţã

ART. 65
(1) Se determinã valoarea Eficienţei globale a Configuraţiei la producerea energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltã eficienţã:


eta(gl,cogE) = [eta(e,cogE) + eta(t,cogE)] x 100 [%],unde:
eta(e,cogE) este Eficienţa electricã a Configuraţiei la producerea energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltã eficienţã, determinatã, dupã caz, conform prevederilor din Secţiunea a 2-a, Secţiunea a 3-a sau Secţiunea a 4-a ale acestui Capitol;
eta(t,cogE) este Eficienţa termicã a Configuraţiei la producerea energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltã eficienţã, determinatã, dupã caz, conform prevederilor din Secţiunea a 2-a, Secţiunea a 3-a sau Secţiunea a 4-a ale acestui Capitol.

(2) Se determinã valoarea Economiei de Energie Primarã realizatã de producţia de energie electricã şi termicã în cogenerare de înaltã eficienţã a Configuraţiei:


1
EEP = [ 1 - ────────────────────────────────────────────────── ] x 100 [%],
eta(t,cogE) eta(e,cogE)
─────────── + ────────────────────────────────────
eta(t,Ref) [eta(e,Ref) + 0,005] x p(pierd.evit)unde:
eta(e,Ref) este valoarea de referinţã armonizatã a eficienţei de producere separatã a energiei electrice corespunzãtoare Configuraţiei, determinatã conform prevederilor din Secţiunea 1 a acestui Capitol;
eta(t,Ref) este valoarea de referinţã armonizatã a eficienţei de producere separatã a energiei termice corespunzãtoare Configuraţiei, determinatã conform prevederilor din Secţiunea 1 a acestui Capitol;
p(pierd.evit) este valoarea factorului de corecţie cu pierderile evitate prin reţelele electrice, corespunzãtoare Configuraţiei, determinatã conform prevederilor din Secţiunea 1 a acestui Capitol.

ART. 66
Economia de Energie Primarã în valori absolute, realizatã de producţia de energie electricã şi termicã în cogenerare de înaltã eficienţã a Configuraţiei se determinã astfel:


EEP(abs) = CTCC(cogE) x EEP/(100 - EEP) [MWh],unde: CTCC(cogE) este consumul de combustibil aferent producţiei de energie electricã şi termicã în cogenerare de înaltã eficienţã a Configuraţiei, determinat, dupã caz, conform prevederilor din Secţiunea a 2-a, Secţiunea a 3-a sau Secţiunea a 4-a ale acestui Capitol.

ART. 67
Pentru valoarea EEP, determinatã conform prevederilor art. 65 alin. (2), se verificã îndeplinirea condiţiei:
a) EEP mai mare ca 0%, pentru Configuraţiile constituite din unitãţi de cogenerare de micã putere sau unitãţi de micro-cogenerare, respectiv
b) EEP mai mare ca 10%, pentru toate celelalte Configuraţii de producţie în cogenerare.

ART. 68
Pentru Configuraţiile care au în componenţã unitãţi de cogenerare cu o capacitate electricã instalatã mai mare de 25 MWe, valoarea eta(gl,cogE), determinatã conform prevederilor art. 65 alin. (1), trebuie sã îndeplineascã condiţia prevãzutã la art. 10 alin. (3). În caz contrar, se aplicã prevederile art. 49 alin. (3) şi (4).

SECŢIUNEA a 8-a
Determinarea Energiei electrice ce beneficiazã de Schema de sprijin

ART. 69
Pentru o Configuraţie de producţie în cogenerare care a calificat cantitatea EEEC ca fiind energie electricã produsã în cogenerare de înaltã eficienţã, cantitatea de Energie electricã ce beneficiazã de Schema de sprijin, E^SS se determinã astfel:


E^SS = min[E(livrat), EEEC] [MWh]unde:
E(livrat) este energia electricã livratã (vândutã) din Configuraţie.

CAP. VI
Condiţii pentru mãsurãtori şi calcule

SECŢIUNEA 1
Cerinţe generale pentru mãsurãtori

ART. 70
(1) Sistemele/metodele de mãsurare/înregistrare a producţiilor/livrãrilor de energie electricã şi termicã şi a consumului de combustibil aferente unei Configuraţii/unitãţi de producţie în cogenerare trebuie sã respecte condiţiile legale prevãzute de:
a) Codul de mãsurare a energiei electrice, emis de ANRE precum şi reglementãrile conexe;
b) Regulamentul de mãsurare a cantitãţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin <>ordinul preşedintelui ANRE nr. 62/2008 , cu modificãrile ulterioare;
c) Legislaţia în vigoare privind introducerea pe piaţã şi punerea în funcţiune a sistemelor de mãsurare;
d) Legislaţia în vigoare privind activitatea de control metrologic legal;
e) Normele de metrologie legalã în vigoare;
f) Standardele şi normele recunoscute şi validate în practica internaţionalã în domeniul aparatelor de mãsurã şi al metodelor de mãsurare, cum ar fi standardele sau ghidurile europene EN sau internaţionale ISO.
(2) Orice metodã de mãsurare utilizatã se va aplica în concordanţã cu recomandãrile de bunã practicã europeanã şi trebuie sã respecte urmãtoarele cerinţe:
a) validarea mijloacelor de mãsurare se face fie prin verificarea metrologicã a ansamblului fie prin validarea fiecãrei componente a mijloacelor de mãsurare;
b) verificarea metrologicã se face numai de cãtre instituţii/organisme acreditate, care opereazã pe baza procedurilor de acreditare pentru mãsurãtori şi probe aplicabile la nivelul Uniunii Europene;
c) frecvenţa verificãrilor metrologice este cel puţin cea menţionatã în legislaţia specificã, sau mai des conform instrucţiunilor furnizorilor de aparaturã;
d) aparatura de mãsurare trebuie sã fie asiguratã prin sigilare.

SECŢIUNEA a 2-a
Cerinţe specifice pentru mãsurãtori şi calcule

ART. 71
(1) Datele înregistrate în exploatare de Configuraţiile/unitãţile de producţie în cogenerare, care sunt utilizate în calculele de autoevaluare, trebuie sã fie rezultatul unor mãsurãtori directe.
(2) Responsabilul de Configuraţie poate determina indirect, prin calcule de bilanţ, producţiile/livrãrile/consumurile de energie aferente unei Configuraţii/unitãţi de producţie în cogenerare, în urmãtoarele cazuri:
a) în cazul Configuraţiilor/unitãţilor de producţie în cogenerare amplasate în centrale cu bare colectoare şi/sau centrale care cuprind şi capacitãţi de producere separatã a energiei electrice/termice (grupuri de condensaţie, CAI, CAF);
b) în cazul centralelor care includ mai multe Configuraţii/unitãţi de producţie în cogenerare.
(3) În cazurile prevãzute la alin. (2), determinarea indirectã, prin calcule de bilanţ, a producţiilor/livrãrilor/consumurilor de energie aferente unei Configuraţii/unitãţi de producţie în cogenerare se face conform unor proceduri, transmise la ANRE, care au la bazã rezultatele unor mãsurãtori directe, cu respectarea urmãtoarelor principii:
a) se porneşte de la totalurile de producţie/livrare/consum mãsurate pe centralã/amplasament;
b) se exclud producţiile/livrãrile/consumurile de energie aferente capacitãţilor de producere separatã a energiei electrice/termice (grupuri de condensaţie, CAI, CAF) de pe amplasament;
c) producţiile/livrãrile/consumurile totale de energie aferente Configuraţiilor/unitãţilor de producţie în cogenerare de pe amplasament se alocã pe fiecare Configuraţie/unitate proporţional cu datele de exploatare corespunzãtoare cele mai relevante, mãsurate direct pe respectiva Configuraţie/unitate.
(4) În cazurile prevãzute la alin. (2) este obligatorie prezentarea, într-un raport separat, a procedurii de calcul utilizate precum şi a rezultatelor privind producţiile/livrãrile/consumurile de energie pentru fiecare dintre unitãţile de cogenerare şi capacitãţile de producere separatã a energiei electrice/termice din centralã/amplasament.
ART. 72
(1) Pentru fundamentarea datelor de exploatare aferente unei Configuraţii/unitãţi de producţie în cogenerare se pot utiliza mãsurãtorile, datele şi calculele pe baza cãrora au fost decontate tranzacţiile comerciale de vânzare/cumpãrare energie electricã, energie termicã şi/sau combustibil.
(2) Pentru combustibil pãcurã sau cãrbune, dacã fundamentarea consumurilor pentru o anumitã perioadã de timp se face pe baza datelor din facturi, este obligatorie prezentarea situaţiei stocurilor mãsurate la începutul şi la sfârşitul respectivei perioade.
(3) În cazul instalaţiilor de turbine cu gaze şi cazan recuperator, este obligatorie mãsurarea separatã a combustibilului consumat pentru arderea suplimentarã în cazanul/cazanele recuperatoare, care nu poate fi inclus în combustibilul consumat de unitatea de cogenerare.
(4) În cazul Configuraţiilor constituite din unitãţi de cogenerare cu cazan energetic şi turbinã cu abur, combustibilul consumat pentru producerea aburului preluat prin SRR înainte de intrarea în turbinã trebuie sã fie exclus din combustibilul consumat de Configuraţie.
ART. 73
(1) Pentru calcularea cantitãţii de energie din combustibilul consumat se utilizeazã valoarea puterii calorifice inferioare determinatã de Solicitant conform unor proceduri, transmise la ANRE, de prelevare probe şi efectuare analize. Dacã Solicitantul nu dispune de sisteme/laborator/aparaturã de prelevare probe şi efectuare analize (proprii sau pe bazã de contract încheiat cu o firmã acreditatã), se pot utiliza valorile puterii calorifice inferioare înscrise pe facturi sau alte documente de decontare.
(2) În cazul combustibilului gaze naturale, dacã Solicitantul nu dispune de sisteme/laborator/aparaturã de prelevare probe şi efectuare analize (proprii sau pe bazã de contract încheiat cu o firmã acreditatã), iar valorile puterii calorifice inferioare nu sunt înscrise în facturi, pentru calcularea cantitãţii de energie din combustibilul consumat se poate utiliza valoarea puterii calorifice inferioare corespunzãtoare valorii puterii calorifice superioare înscrise pe facturi. Se va considera raportul între valoarea puterii calorifice superioare şi valoarea puterii calorifice inferioare egal cu 1,1.
(3) Este obligatorie transmiterea procedurii utilizate pentru determinarea puterii calorifice inferioare a combustibilului consumat precum şi a rapoartelor de verificare metrologicã a sistemelor/laboratorului/aparaturii de prelevare probe şi efectuare analize. Pentru combustibil gaze naturale, în toate cazurile este obligatorie prezentarea facturilor lunare de decontare.
ART. 74
(1) Energia termicã utilã aferentã unei Configuraţii de producţie în cogenerare reprezintã diferenţa între cãldura ieşitã din limitele Configuraţiei şi cãldura returnatã în limitele Configuraţiei, ambele determinate relativ la temperatura mediului ambiant.
(2) În cazul Configuraţiilor de producţie în cogenerare constituite din instalaţii de turbine cu gaze şi cazan recuperator, energia termicã utilã produsã de combustibilul consumat pentru arderea suplimentarã în cazanul/cazanele recuperatoare trebuie sã fie exclusã din energia termicã utilã aferentã Configuraţiei.
(3) În cazul Configuraţiilor constituite din unitãţi de cogenerare cu cazan energetic şi turbinã cu abur, energia termicã utilã produsã din aburul preluat prin SRR înainte de intrarea în turbinã trebuie sã fie exclusã din energia termicã utilã aferentã Configuraţiei.
(4) Energia termicã livratã dintr-o Configuraţie de producţie în cogenerare unei unitãţi termoenergetice care produce numai energie electricã trebuie sã fie exclusã din energia termicã utilã aferentã Configuraţiei.
ART. 75
(1) Energia electricã produsã de fiecare unitate de cogenerare se mãsoarã la bornele generatorului/generatoarelor proprii ale respectivei unitãţi.
(2) Energia electricã produsã de o unitate termoenergeticã pe baza energiei termice preluate de la o unitate de cogenerare se poate adãuga la producţia de energie electricã a unitãţii de cogenerare.
ART. 76
În documentaţia de înregistrare prevãzutã în Capitolul II, Responsabilul de Configuraţie trebuie sã descrie metodele de mãsurare şi procedurile/algoritmul/criteriile utilizate pentru determinarea valorii fluxurilor de energie intrate şi ieşite din Configuraţia/unitãţile de producţie în cogenerare pe care le reprezintã precum şi modul/algoritmul de evaluare a erorii globale de mãsurã şi/sau calcul pentru energia electricã produsã, energia termicã utilã şi energia din combustibilul consumat de Configuraţie/unitate. Aceastã condiţie este obligatorie pentru validarea autoevaluãrilor transmise.
ART. 77
Valorile mãsurate direct sau determinate indirect prin calcul ale fluxurilor de energie intrate şi ieşite dintr-o Configuraţie/unitate de producţie în cogenerare trebuie sã corespundã unor domenii rezonabile de incertitudine, definite generic sub termenul "cea mai bunã practicã".

SECŢIUNEA a 3-a
Condiţii de "cea mai bunã practicã" şi calcule de ajustare pentru datele de exploatare care nu îndeplinesc aceste condiţii

ART. 78
(1) Pentru ca sistemele/metodele de mãsurare şi procedurile/algoritmul de calcul utilizate sã fie considerate de "cea mai bunã practicã", eroarea globalã de mãsurã şi/sau calcul (epsilon(gl)) a fluxurilor de energie intrate şi ieşite dintr-o Configuraţie/unitate de producţie în cogenerare trebuie sã respecte urmãtoarele condiţii:
a) pentru energia din combustibilul consumat, epsilon(gl)^B nu trebuie sã depãşeascã ± 2% în cazul gazelor naturale, respectiv ± 4% în cazul altor tipuri de combustibil (pãcurã, cãrbune, combustibili alternativi);
b) pentru energia termicã utilã livratã sub formã de apã fierbinte, epsilon(gl)^ET nu trebuie sã depãşeascã eroarea maximã toleratã aferentã clasei de exactitate 2 a sistemelor de mãsurare energie termicã; în cazul energiei termice utile livrate sub formã de abur, se acceptã o valoare maximã a erorii globale de ± 2%, cu excepţia situaţiilor în care debitul mediu vehiculat este mai mic de 50% din debitul maxim mãsurabil, pentru care se acceptã o valoare maximã a erorii globale de ± 4%;
c) pentru energia electricã produsã, epsilon(gl)^EE nu trebuie sã depãşeascã eroarea maximã toleratã aferentã clasei de exactitate a sistemelor de mãsurare energie electricã activã, solicitatã prin Codul de mãsurare a energiei electrice pentru categoria de punct de mãsurare corespunzãtoare.
(2) Eroarea globalã asociatã unei valori mãsurate şi/sau calculate, a cãrei determinare include mai multe elemente de mãsurã şi/sau calcul înseriate, se calculeazã ca radical din suma pãtratelor erorilor efective asociate fiecãruia dintre aceste elemente. Eroarea efectivã asociatã unui element de mãsurã şi/sau calcul include şi ponderea variaţiei (erorii) elementului respectiv în variaţia (eroarea) valorii finale mãsurate şi/sau calculate.
(3) Erorile efective asociate elementelor de calcul preluate din facturi sau alte documente de decontare se pot ignora.
(4) Dacã existã erori sistematice de mãsurã şi/sau calcul cunoscute, acestea vor fi corectate de Responsabilul de Configuraţie anterior întocmirii documentaţiilor.
ART. 79
(1) În cazul în care eroarea globalã de mãsurã şi/sau calcul a unora dintre datele de exploatare utilizate în calculele de autoevaluare nu respectã condiţia corespunzãtoare de "cea mai bunã practicã" prevãzutã la art. 78 alin. (1), se aplicã urmãtoarele ajustãri pentru exces de incertitudine:
a) lunar, fiecare din datele de exploatare reprezentând cantitãţi de energie din combustibilul consumat de tip "j" - B(j), care nu respectã condiţia corespunzãtoare de la art. 78 alin. (1), se ajusteazã cu factorul (1 + [epsilon(gl)^B(j) - epsilon(gl,max)^B(j)]/100);
b) lunar, fiecare din datele de exploatare reprezentând cantitãţi de energie termicã utilã livratã sub formã de apã fierbinte sau abur - ET(i), care nu respectã condiţia corespunzãtoare de la art. 78 alin. (1), se ajusteazã cu factorul [1 - (epsilon(gl)^ET(i) - epsilon(gl,max)^ET(i))/100];
c) lunar, fiecare din datele de exploatare reprezentând cantitãţi de energie electricã produsã de unitatea de cogenerare "k" - EE(k), care nu respectã condiţia corespunzãtoare de la art. 78 alin. (1), se ajusteazã cu factorul (1 - [epsilon(gl)^EE(k) - epsilon(gl,max)^EE(k)]/100),
unde:
epsilon(gl)^X reprezintã eroarea globalã de mãsurã şi/sau calcul a fluxului de energie "X" intrat/ieşit din Configuraţia/unitatea de producţie în cogenerare;
epsilon(gl,max)^X reprezintã valoarea maximã a erorii globale de mãsurã şi/sau calcul a fluxului de energie "X", acceptatã drept condiţie de "cea mai bunã practicã" în conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1).

(2) Dacã respectarea prevederilor de la art. 78 implicã ajustarea datelor de exploatare ale unei Configuraţii/unitãţi de producţie în cogenerare conform prevederilor de la alin. (1), calculele de autoevaluare se vor efectua pe baza valorilor rezultate dupã aplicarea ajustãrilor.

CAP. VII
Dispoziţii tranzitorii şi finale

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii tranzitorii

ART. 80
(1) Perioada 2010 - 2011 reprezintã perioadã tranzitorie de aplicare a prezentului Regulament.
(2) În anul 2010, valorile X, Y şi beta utilizate în aplicarea prevederilor din Secţiunea a 5-a a Capitolului III se determinã de cãtre ANRE, pe baza calculelor efectuate pentru raportarea la Comisia Europeanã a consumurilor şi producţiilor de energie în cogenerare de înaltã eficienţã, realizate în anul 2008.
ART. 81
(1) Cantitãţile de energie electricã estimate a beneficia de Schema de sprijin în anul 2011 se determinã pe baza calculului de autoevaluare, conform prevederilor din Capitolul V, având ca date de intrare datele de exploatare aferente întregului an calendaristic 2009. Autoevaluarea anului 2009 se transmite o datã cu documentaţia de înregistrare, conform prevederilor de la art. 6 alin. (1).
(2) Cantitãţile de energie electricã estimate a beneficia de Schema de sprijin în anul 2012 se determinã pe baza calculului de autoevaluare, conform prevederilor din Capitolul V, având ca date de intrare datele de exploatare aferente întregului an calendaristic 2010. Autoevaluarea anului 2010 se transmite o datã cu documentaţia de calificare aferentã lunilor din anul 2010 în care a fost aplicatã Schema de sprijin, în termenul prevãzut la art. 18 alin. (1).
(3) Pentru Configuraţiile de producţie în cogenerare puse în funcţiune/intrate în exploatare comercialã în cursul anului 2009 sau în cursul anului 2010, calculele prevãzute la alin. (1), respectiv la alin. (2) se fac pe baza consumurilor şi producţiilor preconizate în condiţii normale de utilizare a unitãţilor de cogenerare din respectivele Configuraţii într-un an calendaristic integral.
ART. 82
Pentru anul 2010, calculul de autoevaluare pentru calificare se face pe baza datelor de exploatare din lunile în care a fost aplicatã Schema de sprijin.

SECŢIUNEA a 2-a
Responsabilitãţi şi dispoziţii finale

ART. 83
Responsabilul de Configuraţie are urmãtoarele obligaţii:
a) sã notifice ANRE orice schimbare intervenitã şi care este relevantã pentru înregistrarea Configuraţiilor/unitãţilor de producţie în cogenerare pe care le reprezintã;
b) sã punã la dispoziţia ANRE toate informaţiile cerute de aceasta şi care sunt relevante pentru efectuarea analizei şi validarea Autoevaluãrilor pentru calificare, sau pentru soluţionarea contestaţiilor;
c) sã faciliteze accesul la instalaţiile tehnologice din Configuraţiile/unitãţile de producţie în cogenerare pe care le reprezintã şi la arhivele cu înregistrãrile datelor de exploatare/mãsurãtorilor de performanţã pentru personalul ANRE responsabil cu efectuarea verificãrilor.
ART. 84
Responsabilul de Configuraţie îşi asumã responsabilitatea pentru corectitudinea tuturor datelor şi informaţiilor transmise conform prevederilor prezentului Regulament precum şi pentru respectarea condiţiilor pentru mãsurãtori şi calcule prevãzute în Capitolul VI.
ART. 85
(1) Toate datele transmise la ANRE în cursul procesului de calificare, care au fost identificate de Responsabilii de Configuraţie ca fiind confidenţiale, vor fi tratate de ANRE ca informaţii confidenţiale, dacã acest lucru nu contravine legii.
(2) Responsabilii de Configuraţie vor asigura pãstrarea, pe o perioadã de cel puţin 5 ani, a tuturor valorilor mãsurate, datelor, informaţiilor şi documentaţiilor transmise la ANRE pentru calificare.
(3) ANRE, direct, sau prin reprezentanţi împuterniciţi, poate efectua controale la sediile şi în instalaţiile operatorilor economici care au solicitat şi obţinut calificarea pentru Schema de sprijin, pentru verificarea datelor şi informaţiilor transmise de Responsabilii de Configuraţie în documentaţiile de înregistrare/calificare.
ART. 86
(1) Pentru unitãţile de micro-cogenerare şi/sau unitãţile de cogenerare de micã putere deţinute de un consumator casnic, responsabilitatea înregistrãrii acestora precum şi responsabilitatea colectãrii, verificãrii şi transmiterii anuale a datelor privind producţiile, livrãrile şi consumurile de energie în cogenerare de înaltã eficienţã, realizate de acestea, revine furnizorului de energie electricã cu care are aranjamente comerciale respectivul consumator.
(2) Înregistrarea la ANRE, de cãtre furnizorii de energie electricã, a unitãţilor de micro-cogenerare şi/sau unitãţilor de cogenerare de micã putere deţinute de consumatorii casnici deserviţi se face în mod simplificat, doar pe baza datelor şi informaţiilor prevãzute în Anexa nr. 4 la prezentul Regulament.
(3) Fiecare furnizor de energie electricã transmite anual la ANRE, pânã la data de 31 iulie, datele agregate de funcţionare în cogenerare de înaltã eficienţã, realizate în anul precedent de unitãţile de micro-cogenerare şi/sau unitãţile de cogenerare de micã putere deţinute de consumatorii casnici deserviţi: consumul de energie din combustibil, energia electricã produsã, energia electricã livratã în reţea, energia termicã utilã, eficienţa globalã, economia de energie primarã.
ART. 87
Administratorul Schemei de sprijin va stabili drepturile lunare/anuale de încasare şi, dupã caz, obligaţiile anuale de platã ale producãtorilor de energie electricã şi termicã în cogenerare, în conformitate cu notificãrile/deciziile emise de ANRE în aplicarea prezentului Regulament.
ART. 88
Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantã din prezentul Regulament.


ANEXA 1

Machete pentru documentaţia de înregistrare

Tabelul 1. Caracteristici ale Configuraţiei


┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│Capacitatea electricã instalatã a Configuraţiei [MWe] │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Capacitatea termicã brutã a Configuraţiei [MWt] │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Capacitatea termicã netã a Configuraţiei [MWt] │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Tehnologie de cogenerare utilizatã │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Combustibil principal │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Tipuri de combustibili utilizaţi │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Niveluri de tensiune pentru energia electricã livratã [kV] │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Niveluri de tensiune pentru Autoconsum [kV] │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Nivel de tensiune pentru CPTP [kV] │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Niveluri de presiune producere energie termicã utilã [bar] │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Niveluri de presiune livrare energie termicã utilã sub formã │ │
│de abur [bar] │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Necesar Maxim de Putere Termicã asigurat [MWt] │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Puterea termicã a Serviciilor Interne Termice pentru │ │
│Încãlzire şi Combustibil [MWt] │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Capacitatea electricã de înaltã eficienţã a Configuraţiei │ │
│[MWe] │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘NOTĂ?: Se actualizeazã obligatoriu ca urmare a modificãrii semnificative a Necesarului Maxim de Putere Termicã asigurat de Configuraţie sau în urma unor acţiuni de retehnologizare/retragere din exploatare/înlocuire a echipamentelor principale din Configuraţie.
Se vor enumera toate tipurile de combustibil ce pot fi utilizate în Configuraţie precum şi toate nivelurile de tensiune de livrare/Autoconsum/CPTP şi toate nivelurile de presiune pentru producere/livrare energie termicã din Configuraţie.

Tabelul 2. Lista echipamentelor principale de pe amplasamentul Configuraţiei/Configuraţiilor
┌────────────────┬───────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬──────────────┬────────────┐
│ Echipament │ │ │ │ │ │ │ Capacitate │ │
│ (unitate de │ │ │ │ Tip │ Nivel de │ Capacitate │ termicã │ Capacitate │
│ cogenerare, │ │ │ Tipul │combustibil │tensiune la │ electricã │ instalatã pe │ termicã │
│cazan energetic,│Producãtor/│An │unitãţii de │ principal │ care este │ instalatã │fiecare nivel │totalã maxim│
│ turbinã, │ Model │PIF│ cogenerare │ utilizat │ racordat │ [MWe] │ de presiune │ simultanã │
│ generator │ │ │- dupã caz -│- dupã caz -│generatorul │- dupã caz -│ [MWt] │ [MWt] │
│ electric, CAI, │ │ │ │ │- dupã caz -│ │ - dupã caz - │- dupã caz -│
│ CAF, etc.) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────┬────┬────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │... │ │ │
├────────────────┼───────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────┼────┼────┼────────────┤
│................│ │ │ │ │ │ │ │... │ │ │
├────────────────┼───────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────┼────┼────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │... │ │ │
└────────────────┴───────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────┴────┴────┴────────────┘NOTĂ?: Tipul unitãţii de cogenerare se completeazã numai pentru unitãţile de cogenerare de pe amplasamentul Configuraţiei, cu specificarea tehnologiei de cogenerare (producere combinatã a energiei electrice şi termice) utilizate, dintre cele prevãzute de <>Hotãrârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerãrii bazate pe cererea de energie termicã utilã.
Se completeazã o singurã machetã pentru fiecare centralã/amplasament, chiar dacã în cadrul centralei/amplasamentului respectiv sunt definite mai multe Configuraţii de producţie în cogenerare.

Tabelul 3. Detalii privind mijloacele de mãsurare a fluxurilor de energie intrate (combustibil şi, dupã caz, abur şi/sau gaze de ardere şi/sau condens din alte surse decât cele proprii) şi ieşite (energie termicã, energie electricã şi/sau mecanicã) din Configuraţie
┌────────────────┬─────┬─────────┬───────────┬─────────┬───────────┬───────────┬──────────┬────────┬────────────┐
│ Identificator │ │ │ │Serviciu │ │ │ │ │ Frecvenţã │
│ în schema │ │ An │Producãtor/│(flux de │ Ieşire │ Ieşire │ Clasã de │Eroare │ verificare │
│ termomecanicã │Serie│instalare│ Model │energie) │ - domeniu │ - unitate │exactitate│maximã │metrologicã/│
│ simplificatã │ │ │ │ mãsurat │de valori -│de mãsurã -│ │toleratã│Data ultimei│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ verificãri │
├────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────────┤
│................│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────┴─────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────┴───────────┴──────────┴────────┴────────────┘Tabelul 4. Caracteristici ale unitãţilor de cogenerare din Configuraţie
┌───────────┬─────────────────┬────────────────────┬────────────┬─────────────────┬────────────────────┐
│ │ │ │ Eficienţa │Eficienţa globalã│Valoarea de proiect │
│ │Raportul energie │Factor de reducere a│ producerii │ certificatã de │a Raportului energie│
│Unitatea de│electricã/energie│ puterii electrice │în regim de │ furnizorul │ electricã/energie │
│cogenerare │termicã - valoare│ - dupã caz - │condensaţie │ echipamentului │ termicã │
│ │ realã │ │ [%] │ [%] │ - dupã caz - │
│ │ │ │- dupã caz -│ - dupã caz - │ │
├───────────┼─────────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│...........│ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└───────────┴─────────────────┴────────────────────┴────────────┴─────────────────┴────────────────────┘NOTĂ?: Se vor prezenta în detaliu datele de exploatare sau mãsurãtorile de performanţã şi algoritmul de calcul care au stat la baza stabilirii valorilor completate în tabel.
Pentru eficienţa globalã a unitãţilor de micro-cogenerare se vor prezenta documentele emise de furnizorii echipamentelor, care atestã valorile declarate.
Valorile reale ale Raportului energie electricã/energie termicã şi datele care le fundamenteazã se actualizeazã obligatoriu cel puţin o datã la trei ani, pe baza rezultatelor din exploatare în regimuri de cogenerare maximã din perioadele cele mai recente. Pentru valoarea de proiect a Raportului energie electricã/energie termicã specific unitãţilor de cogenerare aflate în primul an de exploatare comercialã sau în etape intermediare de extindere/retehnologizare se vor prezenta documentele care atestã valorile declarate.

Tabelul 5. Date de exploatare în regim de cogenerare maximã, pentru determinarea valorii reale a Raportului energie electricã/energie termicã al unitãţilor de cogenerare din Configuraţie
┌───────────┬───────────┬─────────┬──────────────────────┬──────────────┬─────────────────┐
│ │Perioada de│ Energie │ Energie termicã │ │ │
│ │funcţionare│electricã│ produsã, mãsuratã │ Energie │ Raport energie │
│Unitatea de│în regim de│produsã, │- dupã caz, pe fiecare│termicã utilã,│electricã/energie│
│cogenerare │cogenerare │mãsuratã │ nivel de presiune - │ mãsuratã │ termicã, │
│ │ maximã │ [MWh] │ [MWh] │ [MWh] │ determinat │
│ │(data, ora)│ │ │ │ │
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┬───────┬──────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ .... │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │...........│ │ │ .... │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ .... │ │ │ │
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ .... │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│.......... │...........│ │ │ .... │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ .... │ │ │ │
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ .... │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │...........│ │ │ .... │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ .... │ │ │ │
└───────────┴───────────┴─────────┴───────┴───────┴──────┴──────────────┴─────────────────┘NOTĂ?: Perioada se completeazã cu data şi ora/orele de funcţionare a unitãţii de cogenerare în regim de cogenerare maximã, în care s-au înregistrat valorile producţiilor şi livrãrilor de energie completate în tabel.
În cazul în care valorile completate în tabel nu sunt rezultatul unor mãsurãtori directe, se vor prezenta în detaliu algoritmul de determinare indirectã a acestora, pornind de la valorile totale mãsurate pe configuraţie/centralã/amplasament precum şi toate datele de exploatare utilizate în aplicarea acestui algoritm, care au rezultat din mãsurãtori directe.
Datele se actualizeazã obligatoriu cel puţin o datã la trei ani, pe baza rezultatelor din exploatare în regimuri de cogenerare maximã din perioadele cele mai recente.

Tabelul 6. Profilul anual al cererii de energie termicã asiguratã de Configuraţie


┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│ │ Cerere de energie termicã asiguratã de │
│ Sãptãmâna/luna │Configuraţie - putere medie sãptãmânalã/lunarã│
│ │ [MWt] │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Sãptãmâna 1/luna ianuarie │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│............................ │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Sãptãmâna 53/luna decembrie │ │
└─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘NOTĂ?: Se vor lua în considerare datele medii sãptãmânale sau lunare ale cererii de energie termicã alocatã Configuraţiei, aferente celui mai recent an cu cerere maximã de energie termicã. Se actualizeazã obligatoriu cel puţin o datã la trei ani.

Tabelul 7. Profilul zilnic al cererii de energie termicã asiguratã de Configuraţie
┌───────────────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│ │Cerere de energie termicã pentru consum industrial│Cerere de energie termicã pentru consum urban │
│ │ asiguratã de Configuraţie - putere medie orarã │asiguratã de Configuraţie - putere medie orarã│
│ Zi │ [MWt] │ [MWt] │
│caracteristicã/├─────────────────────────┬────────────────────────┼──────────────────────┬───────────────────────┤
│ regim │ Regim de varã │ Regim de iarnã │ Regim de varã │ Regim de iarnã │
│ ├──────────┬──────────────┼──────────┬─────────────┼──────────┬───────────┼──────────┬────────────┤
│ │ Zi │ Weekend │ Zi │ Weekend │ Zi │ Weekend │ Zi │ Weekend │
│ │lucrãtoare│ │lucrãtoare│ │lucrãtoare│ │lucrãtoare│ │
├───────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│Ora 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│...............│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│Ora 24 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴──────────┴──────────────┴──────────┴─────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴────────────┘NOTĂ?: Se vor lua în considerare datele medii orare ale cererii de energie termicã alocatã Configuraţiei în 4 regimuri caracteristice, aferente celui mai recent an cu cerere maximã de energie termicã. Se actualizeazã obligatoriu cel puţin o datã la trei ani.

Tabelul 8. Curba clasatã a cererii de energie termicã pentru 8760 ore pe an, pe total centralã/amplasament şi pe fiecare Configuraţie definitã


┌─────────────────┬──────────────────┬────────────────┬─────┬────────────────┐
│ │ Cerere totalã de │ Cerere de │ │ Cerere de │
│ │energie termicã pe│energie termicã │ │energie termicã │
│ Numãr de ore │ amplasamentul │ asiguratã de │.....│ asiguratã de │
│ dintr-un an │ Configuraţiei - │Configuraţia nr.│[MWt]│Configuraţia nr.│
│ │putere medie orarã│...... - putere │ │...... - putere │
│ │ [MWt] │ medie orarã │ │ medie orarã │
│ │ │ [MWt] │ │ [MWt] │
├─────────────────┼──────────────────┼────────────────┼─────┼────────────────┤
𗈕 (cerere maximã)│ │ │.....│ │
├─────────────────┼──────────────────┼────────────────┼─────┼────────────────┤
│.................│ │ │.....│ │
├─────────────────┼──────────────────┼────────────────┼─────┼────────────────┤
� (cerere │ │ │.....│ │
│minimã) │ │ │ │ │
└─────────────────┴──────────────────┴────────────────┴─────┴────────────────┘NOTĂ?: Se vor lua în considerare datele medii orare aferente celui mai recent an cu cerere maximã de energie termicã. Se actualizeazã obligatoriu cel puţin o datã la trei ani.

Se completeazã o singurã machetã pentru fiecare centralã/amplasament.


ANEXA 2

Date privind consumurile, producţiile şi livrãrile de energie

Tabelul 1. Consum de energie din combustibil în Configuraţie
┌────────────────────────────────┬────────────────┬───────────┬────────────────┬──────────────────┐
│ Consum de energie din │ Consum │ ...... │ Consum │ Total consum de │
│ combustibil/an şi lunã │ combustibil 1 │ │ combustibil m │ energie din │
│ │ │ │ │ combustibil │
├────────────────────────────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ Unitate de mãsurã │ [MWh] │ [MWh] │ [MWh] │ [MWh] │
├────────────────────────────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ conform staţie mãsurã sau │ │ ...... │ │ │
│ fişã de calcul nr. ........ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ luna ianuarie/an ........... │ │ ...... │ │ │
├────────────────────────────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ ............ │ │ ...... │ │ │
├────────────────────────────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ luna decembrie/an ..... │ │ ...... │ │ │
├────────────────────────────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ Total în Anul de operare │ │ ...... │ │ │
│ şi mentenanţã │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ Total în lunile pe baza │ │ ...... │ │ │
│ cãrora se solicitã │ │ │ │ │
│ calificarea │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┴────────────────┴───────────┴────────────────┴──────────────────┤
│Consumul Total de Combustibil al Configuraţiei în lunile pe baza cãrora se solicitã calificarea =│
│ CTCC = ........... MWh │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTĂ?: În cazul în care valorile completate în tabel nu sunt rezultatul unor mãsurãtori directe, se vor prezenta în detaliu, în fişe de calcul, algoritmul de determinare indirectã a acestora, pornind de la valorile totale mãsurate pe centralã/amplasament precum şi toate datele de exploatare utilizate în aplicarea acestui algoritm, care au rezultat din mãsurãtori directe.

Se vor specifica valorile erorii globale de mãsurã şi/sau calcul pentru consumurile de energie din combustibil declarate pe fiecare tip de combustibil precum şi algoritmul de evaluare a acestor erori.

Tabelul 2. Energie electricã produsã de unitãţile de cogenerare din Configuraţie
┌──────────────────────────────┬───────────────────────┬─────────┬───────────────────┬─────────────────┐
│ Energie electricã produsã/ │Unitatea nr. ..........│.........│Unitatea nr. ......│ Total energie │
│ an şi lunã │ │ │ │electricã produsã│
├──────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ Unitate de mãsurã │ [MWh] │ [MWh] │ [MWh] │ [MWh] │
├──────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│conform staţie mãsurã sau fişã│ │ ...... │ │ │
│ de calcul nr. ........ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ luna ianuarie/an ..... │ │ ...... │ │ │
├──────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ ............ │ │ ...... │ │ │
├──────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ luna decembrie/an ..... │ │ ...... │ │ │
├──────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│ Total în Anul de operare şi │ │ ...... │ │ │
│ mentenanţã │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│Total în lunile pe baza cãrora│ │ ...... │ │ │
│ se solicitã calificarea │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┴───────────────────────┴─────────┴───────────────────┴─────────────────┤
│ Energia Electricã Totalã a Configuraţiei în lunile pe baza cãrora se solicitã calificarea = │
│ EETC = ............ MWh │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTĂ?: Se vor specifica valorile erorii globale de mãsurã şi/sau calcul pentru cantitãţile de energie electricã produsã declarate pe fiecare unitate de cogenerare precum şi algoritmul de evaluare a acestor erori.

Tabelul 3. Energie termicã utilã livratã din Configuraţie


┌───────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────────────┐
│ Energie termicã utilã/ │ Livrat │ ...... │ Livrat │ Total energie │
│ an şi lunã │ │ │ │ termicã utilã │
├───────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────────┤
│ Unitate de mãsurã │ [MWh] │ [MWh] │ [MWh] │ [MWh] │
├───────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────────┤
│ conform staţie mãsurã sau │ │ ...... │ │ │
│ fişã de calcul nr. ........ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────────┤
│ luna ianuarie/an ..... │ │ ...... │ │ │
├───────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────────┤
│ ............ │ │ ...... │ │ │
├───────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────────┤
│ luna decembrie/an ..... │ │ ...... │ │ │
├───────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────────┤
│ Total în Anul de operare │ │ ...... │ │ │
│ şi mentenanţã │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────────┤
│ Total în lunile pe baza │ │ ...... │ │ │
│ cãrora se solicitã │ │ │ │ │
│ calificarea │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────────────┤
│Energia Termicã a Configuraţiei în lunile pe baza cãrora se solicitã │
│ calificarea = ETC = ............ MWh │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTĂ?: În cazul în care valorile completate în tabel nu sunt rezultatul unor mãsurãtori directe, se vor prezenta în detaliu, în fişe de calcul, algoritmul de determinare indirectã a acestora, pornind de la valorile totale mãsurate pe centralã/amplasament precum şi toate datele de exploatare utilizate în aplicarea acestui algoritm, care au rezultat din mãsurãtori directe.

Tabelul 4. Energia electricã livratã, energia termicã utilã pe tip de consum, Autoconsumul, Consumul Propriu Tehnologic din producţia Proprie (CPTP) şi Consumul Serviciilor Interne Termice pentru Încãlzire şi Combustibil (CSITIC) din Configuraţie
┌────────────────────┬──────────────────┬────────────────┬─────┬──────┬────────────────────────────┐
│ │ │ │ │ │ Energie termicã utilã │
│ │ │ │ │ ├────────┬─────────┬─────────┤
│ │Energie electricã │ Autoconsum pe │ │ │ pt. │ pt. │ pt. │
│ │livratã pe fiecare│fiecare nivel de│CPTP │CSITIC│ consum │ consum │ consum │
│ │nivel de tensiune │ tensiune │ │ │industr.│industr. │ urban - │
│ │ │ │ │ │ - abur │ - apã │ apã │
│ │ │ │ │ │ │fierbinte│fierbinte│
├────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ Unitate de mãsurã │ [MWh] │ [MWh] │[MWh]│[MWh] │ [MWh] │ [MWh] │ [MWh] │
├────────────────────┼─────┬──────┬─────┼────┬──────┬────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ Nivel de tensiune │ 1 │ ... │ p │ 1 │ ... │ p │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼─────┼──────┼─────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ conform staţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ mãsurã sau fişã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de calcul nr. ......│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼─────┼──────┼─────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ luna ianuarie/ │ │ ... │ │ │ ... │ │ │ │ │ │ │
│ an ..... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼─────┼──────┼─────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ ............. │ │ ... │ │ │ ... │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼─────┼──────┼─────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ luna decembrie/ │ │ ... │ │ │ ... │ │ │ │ │ │ │
│ an ..... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼─────┼──────┼─────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ Total în Anul de │ │ ... │ │ │ ... │ │ │ │ │ │ │
│ operare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ mentenanţã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼─────┼──────┼─────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ Total în lunile pe │ │ ... │ │ │ ... │ │ │ │ │ │ │
│ baza cãrora se │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ solicitã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ calificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────┴─────┴──────┴─────┴────┴──────┴────┴─────┴──────┴────────┴─────────┴─────────┘NOTĂ?: În cazul în care valorile completate în tabel nu sunt rezultatul unor mãsurãtori directe, se vor prezenta în detaliu, în fişe de calcul, algoritmul de determinare indirectã a acestora, pornind de la valorile totale mãsurate pe centralã/amplasament precum şi toate datele de exploatare utilizate în aplicarea acestui algoritm, care au rezultat din mãsurãtori directe.
Se vor specifica valorile erorii globale de mãsurã şi/sau calcul pentru cantitãţile de energie termicã utilã declarate pe fiecare tip de consum precum şi algoritmul de evaluare a acestor erori.

Tabelul 5. Cantitãţi lunare de energie electricã livrate din centralã, care au beneficiat efectiv de Schema de sprijin în anul precedent


┌───────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Cantitate energie electricã [MWh] │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ luna ianuarie/an ..... │ │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ ............ │ │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ luna decembrie/an ..... │ │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ Total an │ │
└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘NOTĂ?: Se completeazã o singurã machetã pentru fiecare centralã/amplasament, chiar dacã în cadrul centralei/amplasamentului respectiv sunt definite mai multe Configuraţii de producţie în cogenerare.

Tabelul 6. Consumuri şi producţii din ultimii trei ani calendaristici realizate pe amplasamentul Configuraţiei
┌────┬─────────────┬─────────────┬───────────┬──────┬─────────┬──────────┬─────┬─────────┬──────┐
│ │ │ Energie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Energie din │ termicã │ Energie │- din │ Energie │ │ │ Energie │ │
│ │combustibilul│produsã total│ termicã │care% │electricã│Autoconsum│CPTP │electricã│CSITIC│
│ An │ consumat │(inclusiv din│utilã total│pentru│ produsã │ [MWh] │[MWh]│ livratã │[MWh] │
│ │ [MWh] │surse de vârf│ [MWh] │consum│ [MWh] │ │ │ [MWh] │ │
│ │ │ - CAI, CAF, │ │urban │ │ │ │ │ │
│ │ │ etc.) [MWh] │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴─────────────┴───────────┴──────┴─────────┴──────────┴─────┴─────────┴──────┘NOTĂ?: Se completeazã o singurã machetã pentru fiecare centralã/amplasament, chiar dacã în cadrul centralei/amplasamentului respectiv sunt definite mai multe Configuraţii de producţie în cogenerare.


ANEXA 3

Date de referinţã pentru calificare şi rezultatele calculelor
de autoevaluare

Tabelul 1. Valoarea de referinţã a eficienţei producerii separate a energiei electrice
┌─────────────────────────────────────────┬───────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│ Unitãţi de cogenerare │Unitatea nr. ......│ ...... │Unitatea nr. ......│
├─────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Energie electricã produsã în │ │ │ │
│lunile pe baza cãrora se solicitã │ │ │ │
│calificarea, E(k) [MWh] │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────┬──────┬──────┼─────────────┬───────────────┬──────────────┼─────┬──────┬──────┤
│Pondere consum combustibil de │ │ ... │ │ │ ... │ │ │ ... │ │
│tip j în total combustibil, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aferentã unitãţii nr. k, b(k,j) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼──────┼──────┤
│Valoare de referinţã armonizatã │ │ ... │ │ │ ... │ │ │ ... │ │
│a eficienţei de producere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│separatã a energiei electrice, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│eta(e,Ref,k,j) aferentã unitãţii nr. k la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│funcţionarea pe combustibil de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tip j │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────┴──────┴──────┼─────────────┴───────────────┴──────────────┼─────┴──────┴──────┤
│Valoare de referinţã armonizatã │ ... │ │ ... │
│a eficienţei de producere │ │ m │ │
│separatã a energiei electrice, │ │eta(e,ref,k) = f2Σ [b(k,j) x eta(e,Ref,k,j)] │ │
│eta(e,Ref,k) aferentã unitãţii nr. k │ │ j=1 │ │
│ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤
│ │ n │
│ │ f2Σ [E(k) x eta(e,Ref,k,)] │
│ │ k=1 │
│ Valoare medie Configuraţie │ eta(e,Ref) = ────────────────────────── │
│ │ n │
│ │ f2Σ E(k) │
│ │ k=1 │
└─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTĂ?: Valorile de referinţã armonizate ale eficienţei de producere separatã a energiei electrice, eta(e,Ref,k,j) se determinã pentru fiecare unitate de cogenerare k din Configuraţie şi fiecare tip de combustibil j, conform prevederilor Regulamentului de calificare a producţiei de energie electricã în cogenerare de înaltã eficienţã şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electricã şi energie termicã utilã în cogenerare de înaltã eficienţã şi <>Ordinului preşedintelui ANRE nr. 13/2007 privind aprobarea valorilor de referinţã armonizate aplicabile la nivel naţional ale eficienţei pentru producerea separatã de energie electricã, respectiv de energie termicã şi pentru aprobarea factorilor de corecţie aplicabili la nivel naţional.
Calculele se fac separat şi se completeazã câte o machetã pentru fiecare Configuraţie de producţie în cogenerare supusã calificãrii.

Tabelul 2. Valoarea de referinţã a eficienţei producerii separate a energiei termice
┌──────────────────────────────┬─────────────┬──────┬─────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ Tip combustibil │Combustibil 1│......│Combustibil m│ Valoare cumulatã/medie Configuraţie │
│ │ │ │ │ [dupã caz] │
├──────────────────────────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Energie din combustibil │ │......│ │ │
│consumatã în lunile pe baza │ │ │ │ m │
│cãrora se solicitã │ │ │ │ f2Σ Q(j) │
│calificarea, Q(j) [MWh] │ │ │ │ j=1 │
├──────────────────────────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Putere calorificã inferioarã │ │......│ │ │
│medie a combustibilului │ │ │ │ │
│consumat în lunile pe baza │ │ │ │ │
│cãrora se solicitã │ │ │ │ │
│calificarea, Pc(j) [kcal/kg, │ │ │ │ │
│mc] │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Putere calorificã superioarã │ │......│ │ │
│medie a combustibilului │ │ │ │ │
│consumat în lunile pe baza │ │ │ │ │
│cãrora se solicitã │ │ │ │ │
│calificarea, Pc^S(j) [kcal/kg,│ │ │ │ │
│mc] │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Valoare de referinţã │ │......│ │ m │
│armonizatã a eficienţei de │ │ │ │ f2Σ [Q(j) x eta(t,Ref,j)]│
│producere separatã a energiei │ │ │ │ j=1 │
│termice, eta(t,Ref,j) aferentã│ │ │ │eta(t,Ref) = ─────────────────────── │
│combustibilului de tip j │ │ │ │ m │
│ │ │ │ │ f2Σ [Q(j)] │
│ │ │ │ │ j=1 │
└──────────────────────────────┴─────────────┴──────┴─────────────┴─────────────────────────────────────┘NOTĂ?: Valorile de referinţã armonizate ale eficienţei de producere separatã a energiei termice, eta(t,Ref,j) se determinã pentru fiecare tip de combustibil j utilizat în schema de funcţionare a Configuraţiei, conform prevederilor Regulamentului de calificare a producţiei de energie electricã în cogenerare de înaltã eficienţã şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electricã şi energie termicã utilã în cogenerare de înaltã eficienţã şi <>Ordinului preşedintelui ANRE nr. 13/2007 .
Calculele se fac separat şi se completeazã câte o machetã pentru fiecare Configuraţie de producţie în cogenerare supusã calificãrii.

Tabelul 3. Factor de corecţie cu pierderile evitate prin reţelele electrice
┌─────────────────────────────────┬───────┬──────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Nivel tensiune │Nivel 1│......│Nivel p│ Valoare medie Configuraţie │
├─────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Energie electricã livratã în │...... │ │ │ p │
│lunile pe baza cãrora se │ │ │ │ f2Σ E(livrat,i) │
│solicitã calificarea, E(livrat,i)│ │ │ │i=1 │
│[MWh] │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Factor de corecţie pentru │...... │ │ │ p │
│energia electricã livratã, │ │ │ │ f2Σ (E(livrat,i x p(livrat,i)) │
│p(livrat,i) aferent nivelului de │ │ │ │ i=1 │
│tensiune i │ │ │ │p(livrat) = ────────────────────────────── │
│ │ │ │ │ p │
│ │ │ │ │ Σ E(livrat,i) │
│ │ │ │ │ i=1 │
├─────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Autoconsum în lunile pe │...... │ │ │ p │
│baza cãrora se solicitã │ │ │ │ f2Σ E(autoconsum,i) │
│calificarea, E(autoconsum,i) │ │ │ │ i=1 │
│[MWh] │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Factor de corecţie pentru │...... │ │ │ p │
│Autoconsum, p(autoconsum,i) │ │ │ │ f2Σ (E(autoconsum,i) x p(autoconsum,i)) │
│aferent nivelului de │ │ │ │ i=1 │
│tensiune i │ │ │ │p(autoconsum) = ─────────────────────────────────────── │
│ │ │ │ │ p │
│ │ │ │ │ Σ (E(autoconsum,i) │
│ │ │ │ │ i=1 │
├─────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│CPTP în lunile pe baza │...... │ │ │ p │
│cãrora se solicitã │ │ │ │ f2Σ E(CPTP,i) │
│calificarea, E(CPTP,i) [MWh] │ │ │ │i=1 │
├─────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Factor de corecţie pentru │...... │ │ │ p │
│CPTP, p(CPTP,i) aferent │ │ │ │ f2Σ E[(CPTP,i) x p(CPTP,i)] │
│nivelului de tensiune i │ │ │ │ i=1 │
│ │ │ │ │p(CPTP) = ────────────────────────── │
│ │ │ │ │ p │
│ │ │ │ │ Σ E(CPTP,i) │
│ │ │ │ │ i=1 p │
├─────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴────────────────────────────────────────────────────────┤
│ p p p p │
│ x(livrat) = [ Σ E(livrat,i)]/[ Σ E(livrat,i) + Σ E(autoconsum,i) + Σ E(CPTP,i)] │
│ i=1 i=1 i=1 i=1 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ p p p p │
│ x(autoconsum) = [ Σ E(autoconsum,i)]/[ Σ E(livrat,i) + Σ E(autoconsum,i) + Σ E(CPTP,i)] │
│ i=1 i=1 i=1 i=1 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ p p p p │
│ x(CPTP) = [ Σ E(CPTP,i)]/[ Σ E(livrat,i) + Σ E(autoconsum,i) + Σ E(CPTP,i)] │
│ i=1 i=1 i=1 i=1 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ p(pierd.evit) = x(livrat) x p(livrat) + x(autoconsum) x p(autoconsum) + x(CPTP) x p(CPTP) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTĂ?: Valorile factorilor de corecţie cu pierderile evitate prin reţelele electrice p(livrat/autoconsum/CPTP,i) se determinã pentru fiecare nivel de tensiune i din schema de funcţionare a Configuraţiei, corespunzãtor energiei electrice livrate, Autoconsumului şi Consumului Propriu Tehnologic din producţia Proprie, conform prevederilor Regulamentului de calificare a producţiei de energie electricã în cogenerare de înaltã eficienţã şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electricã şi energie termicã utilã în cogenerare de înaltã eficienţã şi <>Ordinului preşedintelui ANRE nr. 13/2007 .
Calculele se fac separat şi se completeazã câte o machetã pentru fiecare Configuraţie de producţie în cogenerare supusã calificãrii.

Tabelul 4. Coeficienţii de definiţie ai Configuraţiei


┌────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│X = 100/[(eta(e,Ref) + 0,005) x p(pierd.evit)] │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Y = 100/eta(t,Ref) │ │
└────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘NOTĂ?: Calculele se fac separat şi se completeazã câte o machetã pentru fiecare Configuraţie de producţie în cogenerare supusã calificãrii.

Tabelul 5. Rezultatele calculului de autoevaluare pentru calificarea capacitãţii electrice
┌──────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────┬────────────┬────────────────────────────┐
│ Unitatea de cogenerare/rezultat calcul │Unitatea nr.│......│Unitatea nr.│ Total │
│ │ ...... │ │ ...... │ Configuraţie │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────────────────────┤
│ Capacitate electricã instalatã [MW] │ │......│ │ CEIC │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────────────────────┤
│ Necesar Maxim de Putere Termicã alocat - MaxC(k) [MW] │ │......│ │ MaxC │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────────────────────┤
│ Puterea termicã alocatã a Serviciilor Interne Termice │ │......│ │ PSITIC │
│ pentru Încãlzire şi Combustibil - PSITIC(k) [MW] │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────────────────────┤
│ Capacitate electricã Eligibilã - CEE(k) [MW] │ │......│ │ CEEC │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────────────────────┤
│ Puterea termicã a Combustibilului consumat la │ │......│ │ PCombMaxC │
│ funcţionarea cu MaxC - PCombMaxC(k) [MW] │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────────────────────┤
│ Eficienţã electricã - eta(e,MaxC,k) [%] │ │......│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────────────────────┤
│ Eficienţã termicã - eta(t,MaxC,k) [%] │ │......│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────────────────────┤
│ Factor de calitate pentru capacitate - FC(MaxC,k) │ │......│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┴──────┴────────────┴────────────────────────────┤
│ Factor de calitate minim pentru capacitate │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Capacitate electricã de înaltã eficienţã a Configuraţiei -│ n │
│ CEEC [MW] │CEEC = f2Σ CEE(k) pentru unitãţile de cogenerare la care │
│ │ k=1 │
│ │Factorul de calitate pentru capacitate este mai mare sau egal│
│ │ cu Factorul de calitate minim pentru capacitate │
└──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTĂ?: Se completeazã macheta la înregistrare şi se actualizeazã obligatoriu datele ca urmare a modificãrii semnificative a Necesarului Maxim de Putere Termicã asigurat de Configuraţie sau în urma unor acţiuni de retehnologizare/retragere din exploatare/înlocuire a echipamentelor principale din Configuraţie.
Calculele se fac separat şi se completeazã câte o machetã pentru fiecare Configuraţie de producţie în cogenerare supusã calificãrii.

Tabelul 6. Rezultatele calculului de autoevaluare pentru calificarea energiei electrice
┌───────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬────────────┬──────────────────┐
│ Configuraţia de producţie în cogenerare/ │Configuraţia│.........│Configuraţia│Total Configuraţii│
│ rezultat calcul │ nr. ...... │ │ nr. ...... │supuse calificãrii│
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────────────┤
│Energia Electricã Totalã a Configuraţiei - EETC│ │ ...... │ │ │
│ [MWh] │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────────────┤
│ Energia Termicã a Configuraţiei - ETC [MWh] │ │ ...... │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────────────┤
│ Consumul Serviciilor Interne Termice pentru │ │ ...... │ │ │
│ Încãlzire şi Combustibil ale Configuraţiei - │ │ │ │ │
│ CSITIC [MWh] │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────────────┤
│Consumul Total de Combustibil al Configuraţiei │ │ ...... │ │ │
│ - CTCC [MWh] │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────────────┤
│ Autoconsum [MWh] │ │ ...... │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────────────┤
│ Consum Propriu Tehnologic din producţia │ │ ...... │ │ │
│ Proprie - CPTP [MWh] │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────────────┤
│ Eficienţã electricã [%] │ │ ...... │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────────────┤
│ Eficienţã termicã [%] │ │ ...... │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────────────┤
│ Eficienţã globalã [%] │ │ ...... │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────────────┤
│ Factor de reducere a puterii electrice │ │ ...... │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────────────┤
│ Coeficientul de definiţie Y al Configuraţiei │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────────────┤
│ Coeficientul de definiţie X al Configuraţiei │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────────────┤
│ Eficienţa electricã de referinţã [%] │ │ ...... │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────────────┤
│ Eficienţa termicã de referinţã [%] │ │ ...... │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────────────┤
│ Factor de corecţie cu pierderile evitate prin │ │ ...... │ │ │
│ reţelele electrice │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────────────┤
│ Factor de Calitate al Configuraţiei │ │ ...... │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────────────┤
│ Factor de Calitate minim al Configuraţiei │ │ ...... │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────────────┤
│ Eficienţã electricã în cogenerare de înaltã │ │ ...... │ │ │
│ eficienţã [%] │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────────────┤
│ Eficienţã termicã în cogenerare de înaltã │ │ ...... │ │ │
│ eficienţã [%] │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────────────┤
│ Eficienţã globalã în cogenerare de înaltã │ │ ...... │ │ │
│ eficienţã [%] │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────────────┤
│ Eficienţa globalã minimã [%] │ │ ...... │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────────────┤
│ Energie electricã de înaltã eficienţã a │ │ ...... │ │ │
│ Configuraţiei - EEEC [MWh] │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────────────┤
│ Consum de combustibil în cogenerare de înaltã │ │ ...... │ │ │
│ eficienţã [MWh] │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────────────┤
│ Raport energie electricã/energie termicã │ │ ...... │ │ │
│ echivalent │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼─────┬──────┼────┬────┼─────┬──────┼────────┬─────────┤
│ Economie de Energie Primarã │ │ │ ...│... │ │ │ │ │
│ EEP [%]/EEP(abs) [MWh] │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼─────┴──────┼────┴────┼─────┴──────┼────────┴─────────┤
│ Energie electricã livratã [MWh] │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────────────┤
│ Energie electricã ce beneficiazã de Schema de │ │ ...... │ │ │
│ sprijin │ │ │ │ │
│ E^SS [MWh] │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴────────────┴──────────────────┘
ANEXA 4

Model Cerere de înregistrare/calificare

[ANTET SOCIETATE]

Cerere de înregistrare/calificare pentru accesul la schema de sprijin
a capacitãţii electrice şi a producţiei de energie electricã
de înaltã eficienţã

din urmãtoarele Configuraţii de producţie în cogenerare:

Numãr Configuraţii: ............
1. Detalii privind amplasarea şi componenţa Configuraţiei/Configuraţiilor [se completeazã câte un tabel pentru fiecare Configuraţie]

Configuraţia de producţie în cogenerare nr. .................. [numãrul de înregistrare al Configuraţiei]
┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│Denumire amplasament │ │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Denumire operator economic │ │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Adresã │ │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Oraş │ │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────┬───────────────────────────┤
│Judeţ │ │Cod poştal: .......... │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────────────┤
│Licenţa de Producãtor de Energie │Nr.: ............│Data: .................... │
│Electricã │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────────────┤
│Licenţa de Producãtor de Energie │Nr.: ........... │Data: .................... │
│Termicã │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────┴───────────────────────────┤
│Date de identificare ale operatorului de│ │
│reţea la care sunt racordate unitãţile │ │
│de cogenerare ale Configuraţiei │ │
├────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│Numãrul unitãţilor de cogenerare incluse în Configuraţie: ................ │
├──────────────────────────────┬──────────┬─────────────┬──────────────┬───────────────┤
│ │Capacitate│ Capacitate │ Tipul │ Tipul │
│ │electricã │termicã maxim│ tehnologiei │combustibililor│
│ │instalatã │ simultanã │de cogenerare │ utilizaţi │
│ │ [MWe] │ [MWt] │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│Unitatea de cogenerare tip │ │ │ │ │
│....... nr. ........ [numãrul │ │ │ │ │
│de înregistrare al unitãţii] │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│..................... │ ...... │ ...... │ ...... │ ...... │
├──────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│Unitatea de cogenerare tip │ │ │ │ │
│....... nr. ........ [numãrul │ │ │ │ │
│de înregistrare al unitãţii] │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│[se completeazã datele pentru │ │ │ │ │
│fiecare unitate de cogenerare │ │ │ │ │
│inclusã în Configuraţie] │ │ │ │ │
└──────────────────────────────┴──────────┴─────────────┴──────────────┴───────────────┘2. Responsabilul de Configuraţie nominalizat
Detalii privind Solicitantul responsabil cu managementul energetic al Configuraţiei/Configuraţiilor şi detalii privind persoana fizicã de contact, nominalizatã ca Responsabil de Configuraţie.


┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│Denumire operator economic │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┬─────────────────────────┤
│Numele persoanei de contact │ │Poziţie deţinutã: │
├───────────────────────────────┼──────────────────┴─────────────────────────┤
│Adresã │ │
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Oraş │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────┬─────────────────────────┤
│Judeţ │ │Cod poştal: .............│
├───────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┤
│Nr. telefon │............... │Nr. Fax: ................│
├───────────────────────────────┼──────────────────┴─────────────────────────┤
│E-mail │ │
└───────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘Confirm cã, din ceea ce ştiu, sunt singurul solicitant pentru înregistrarea/calificarea în vederea accesului la schema de sprijin a capacitãţii electrice şi a producţiei de energie electricã de înaltã eficienţã din Configuraţia/Configuraţiile susmenţionate, şi cã detaliile conţinute în documentaţia de înregistrare/calificare anexatã sunt corecte. De asemenea, mã angajez sã informez ANRE asupra oricãror schimbãri, relevante procesului de înregistrare/calificare, ce se vor aduce Configuraţiei/Configuraţiilor.


Semnãturã ____________________ Datã ______________
Nume ____________________ Poziţie deţinutã ______________
ANEXA 5

Valori uzuale ale Factorului de reducere a puterii electrice

Tabelul 1. Valori uzuale ale Factorului de reducere a puterii electrice beta
┌──────────────────────┬───────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬────────┐
│ Capacitate│ │ │ │ │ │
│ electricã│ │ │ │ │ │
│ instalatã│ 2≤ Pe < 5 𗈙 ≤ Pe < 10 󧓒 ≤ Pe < 25 󧓡 ≤ Pe < 50 │Pe ≥ 50 │
│Nivel [MWe] │ │ │ │ │ │
│presiune prizã │ │ │ │ │ │
│termoficare [bar] │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┤
│ 21,7 │ 0,200 │ 0,213 │ 0,227 │ 0,244 │ 0,256 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┤
│ 14,8 │ 0,185 │ 0,200 │ 0,213 │ 0,227 │ 0,238 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┤
│ 11,4 │ 0,175 │ 0,189 │ 0,204 │ 0,217 │ 0,227 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┤
│ 7,9 │ 0,164 │ 0,175 │ 0,189 │ 0,200 │ 0,213 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┤
│ 3,8 │ 0,139 │ 0,149 │ 0,159 │ 0,169 │ 0,179 │
├──────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┤
│ 2,4 │ 0,123 │ 0,133 │ 0,143 │ 0,152 │ 0,159 │
└──────────────────────┴───────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴────────┘


----


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016