Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT-CADRU din 23 decembrie 2010  de organizare si functionare a politiei locale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT-CADRU din 23 decembrie 2010 de organizare si functionare a politiei locale

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 29 decembrie 2010

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prevederile prezentului regulament-cadru reglementeazã modul de organizare şi funcţionare a poliţiei locale şi se aplicã personalului poliţiei locale organizate în conformitate cu dispoziţiile <>Legii poliţiei locale nr. 155/2010.
    ART. 2
    În baza prezentului regulament-cadru, consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti adoptã, cu respectarea prevederilor <>Legii nr. 155/2010, hotãrâri pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a poliţiei locale înfiinţate la nivelul unitãţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

    CAP. II
    Organizarea poliţiei locale şi categorii de funcţionari publici

    ART. 3
    (1) La nivelul comunei, al oraşului, al municipiului sau al sectoarelor municipiului Bucureşti, poliţia localã se organizeazã, în condiţiile legii, dupã caz, ca:
    a) un compartiment funcţional, fãrã personalitate juridicã, la nivel de direcţie generalã, direcţie, serviciu sau birou, în cadrul aparatului de specialitate al primarului/primarului general;
    b) instituţie publicã de interes local, cu personalitate juridicã.
    (2) În cadrul poliţiei locale se organizeazã:
    a) structura de ordine şi linişte publicã şi pazã a bunurilor;
    b) structura din domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
    c) structura de disciplinã în construcţii şi afişajul stradal;
    d) structura de protecţie a mediului;
    e) structura de activitate comercialã;
    f) structura cu atribuţii pe linie de evidenţã a persoanelor.
    ART. 4
    (1) Funcţiile publice din poliţia localã, inclusiv funcţiile publice specifice de poliţist local, în raport cu nivelul studiilor necesare ocupãrii, se clasificã dupã cum urmeazã:
    a) clasa I cuprinde funcţiile publice pentru a cãror ocupare sunt necesare studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenţã sau echivalent;
    b) clasa a II-a cuprinde funcţiile publice pentru a cãror ocupare sunt necesare studii superioare de scurtã duratã, absolvite cu diplomã;
    c) clasa a III-a cuprinde funcţiile publice pentru a cãror ocupare sunt necesare studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomã de bacalaureat.
    (2) Funcţionarii publici din poliţia localã numiţi în funcţiile publice prevãzute pentru clasele a II-a şi a III-a pot ocupa numai funcţii publice de execuţie.
    ART. 5
    (1) Dupã nivelul atribuţiilor, funcţionarii publici din cadrul poliţiei locale pot fi:
    a) funcţionari publici de conducere;
    b) funcţionari publici de execuţie.
    (2) Funcţionarii publici de conducere din cadrul poliţiei locale sunt numiţi, în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în una dintre urmãtoarele funcţii publice:
    a) director general;
    b) director general adjunct;
    c) director executiv;
    d) director executiv adjunct;
    e) şef serviciu;
    f) şef birou.
    ART. 6
    Funcţia publicã de execuţie este structuratã pe grade profesionale astfel:
    a) superior, ca nivel maxim;
    b) principal;
    c) asistent;
    d) debutant.

    CAP. III
    Selecţionarea, pregãtirea şi numirea personalului poliţiei locale

    ART. 7
    (1) Funcţionarii publici din poliţia localã pot fi numiţi debutanţi sau definitivi, în condiţiile <>Legii nr. 188/1999, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) La terminarea perioadei de stagiu, activitatea funcţionarilor publici debutanţi din poliţia localã se evalueazã în conformitate cu procedura de evaluare a activitãţii funcţionarilor publici debutanţi.
    ART. 8
    (1) La înfiinţarea poliţiei locale, personalul acesteia se preia de la poliţia comunitarã, precum şi de la structurile din aparatul de specialitate al primarului, prevãzute de <>Legea nr. 155/2010, dupã caz, cu încadrarea în numãrul de posturi aprobat de consiliul local.
    (2) Preluarea personalului potrivit alin. (1) se face pe funcţii publice de aceeaşi categorie, clasã sau acelaşi grad profesional, prin hotãrâre a autoritãţii deliberative a administraţiei publice locale.
    ART. 9
    (1) Funcţiile publice vacante din cadrul poliţiei locale se ocupã potrivit prevederilor <>Legii nr. 188/1999, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Condiţiile de organizare şi de desfãşurare a concursului sau a examenului se stabilesc prin hotãrâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la propunerea primarului/primarului general, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    ART. 10
    Personalul contractual din cadrul poliţiei locale care exercitã atribuţiile prevãzute la <>art. 6 lit. h) din Legea nr. 155/2010 trebuie sã îndeplineascã şi condiţiile prevãzute la <>art. 39 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Angajarea acestuia se face cu respectarea prevederilor <>art. 40 din Legea nr. 333/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 11
    (1) Instituţiile de specialitate din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor în care se desfãşoarã programe de formare iniţialã prevãzute la <>art. 18 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 155/2010, numãrul cursanţilor şi perioadele în care se realizeazã aceste programe de formare iniţialã, precum şi cuantumul cheltuielilor de şcolarizare/cursant se stabilesc anual prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
    (2) Pentru stabilirea cadrului organizatoric prevãzut la alin. (1), structura Ministerului Administraţiei şi Internelor cu atribuţii în relaţia cu comunitãţile locale centralizeazã propunerile instituţiilor beneficiare şi prezintã la structura centralã de pregãtire de la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor repartizarea numericã şi pe judeţe a acestor solicitãri.
    (3) Programele de formare iniţialã sunt structurate pe module, parcurse prin cursuri la zi cu durata de 3 luni.
    (4) Pentru funcţiile publice de conducere, în programele de studiu se prevede obligatoriu un modul de management, cu durata de minimum 30 de ore.
    (5) Instituţiile de specialitate din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor stabilite potrivit alin. (1) constituie seriile de pregãtire a cursanţilor, în baza solicitãrilor instituţiilor beneficiare transmise acestora de cãtre structura centralã de pregãtire, în limita numãrului de locuri, în ordinea transmiterii cererilor.
    (6) Pentru a se constitui o grupã de studiu în cadrul seriei de pregãtire este necesar un numãr minim de 15 cursanţi. În situaţia în care nu se poate constitui nicio grupã în cadrul seriei de pregãtire, precum şi în situaţia în care numãrul înscrierilor depãşeşte numãrul de locuri aprobat, cei înscrişi se redistribuie la alte instituţii organizatoare, în limita numãrului de locuri prevãzut pentru acestea, cu acordul instituţiilor beneficiare.
    (7) Finalizarea programelor de formare se face prin examen de absolvire, conform planului de învãţãmânt.
    (8) Examenul de absolvire a programelor de formare iniţialã se susţine în faţa unei comisii numite prin dispoziţie a şefului sau ordin al comandantului instituţiei organizatoare, dupã caz. Comisia este constituitã din 2 sau 3 specialişti din afara instituţiei organizatoare şi 1-3 reprezentanţi ai acesteia care au organizat programul de formare profesionalã. La examen pot asista şi reprezentanţi ai beneficiarilor programelor de formare profesionalã care au delegaţie solicitatã în acest sens şi eliberatã de cãtre structura de specialitate din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
    (9) În urma promovãrii examenului, poliţiştii locali obţin un certificat de absolvire eliberat în condiţiile legii de cãtre instituţia organizatoare de specialitate, cu menţionarea competenţelor profesionale dobândite, cuantificate în credite transferabile. Certificatele de absolvire sunt tipãrite cu antetul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi au regimul prevãzut de lege pentru documentele de studii.
    ART. 12
    Poliţiştii locali care promoveazã programele de formare iniţialã prevãzute la art. 11 alin. (1) încheie un angajament de serviciu prin care se obligã sã lucreze în poliţia localã o perioadã de cel puţin 5 ani de la data promovãrii examenului.
    ART. 13
    (1) La numirea în funcţia publicã, funcţionarii publici din poliţia localã depun jurãmântul de credinţã prevãzut de <>Legea nr. 188/1999, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Refuzul depunerii jurãmântului prevãzut la alin. (1) se consemneazã în scris şi atrage revocarea actului administrativ de numire în funcţia publicã, în condiţiile legii.
    (3) Jurãmântul de credinţã este semnat de cãtre funcţionarul public din poliţia localã în douã exemplare, unul pãstrându-se la dosarul personal, iar cel de-al doilea se înmâneazã semnatarului.
    (4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplicã şi funcţionarilor publici din poliţia localã proveniţi din rândul poliţiştilor comunitari, în mãsura în care nu au depus jurãmântul prevãzut la art. 23 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 2.295/2004.
    ART. 14
    Dacã funcţionarului public din poliţia localã numit în funcţia publicã îi înceteazã raporturile de serviciu din motive imputabile acestuia, înaintea expirãrii perioadei prevãzute în angajamentul de serviciu, se aplicã prevederile <>art. 38 alin. (4) din Legea nr. 155/2010.

    CAP. IV
    Atribuţiile personalului poliţiei locale

    ART. 15
    (1) Şeful poliţiei locale îşi îndeplineşte atribuţiile în mod nemijlocit sub autoritatea şi controlul primarului şi are urmãtoarele atribuţii:
    a) organizeazã, planificã şi conduce întreaga activitate a poliţiei locale;
    b) întreprinde mãsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzãtor;
    c) asigurã cunoaşterea şi aplicarea întocmai de cãtre întregul personal a prevederilor legale;
    d) rãspunde de pregãtirea profesionalã continuã a personalului din subordine;
    e) aprobã planurile de pazã întocmite pentru obiectivele din competenţã;
    f) studiazã şi propune unitãţilor beneficiare de pazã introducerea amenajãrilor tehnice şi a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei;
    g) analizeazã trimestrial activitatea poliţiei locale şi indicatorii de performanţã stabiliţi de comisia localã de ordine publicã;
    h) asigurã informarea operativã a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, a structurii teritoriale corespunzãtoare a Poliţiei Române, precum şi a Jandarmeriei Române despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activitãţii poliţiei locale;
    i) reprezintã poliţia localã în relaţiile cu alte instituţii ale statului, cu celelalte autoritãţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi colaboreazã cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite de lege;
    j) asigurã ordinea interioarã şi disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul sã propunã acordarea de recompense şi aplicarea de sancţiuni în condiţiile legii;
    k) propune primarului/primarului general adoptarea de mãsuri pentru eficientizarea activitãţii;
    l) asigurã mãsurile pentru rezolvarea operativã a cererilor, a sesizãrilor şi a reclamaţiilor cetãţenilor, în conformitate cu prevederile legale;
    m) organizeazã şi participã la audienţele cu cetãţenii;
    n) întocmeşte sau aprobã aprecierile de serviciu ale personalului, potrivit competenţei;
    o) coordoneazã activitatea de evidenţã, aprovizionare, de repartizare, de întreţinere şi de pãstrare, în condiţii de siguranţã, a armamentului şi a muniţiei din dotare;
    p) urmãreşte modul de echipare a personalului cu uniforme şi însemnele distinctive de ierarhizare, repartizarea şi utilizarea corespunzãtoare a acestora;
    q) întreprinde mãsuri de aprovizionare şi menţinere în stare de funcţionare a aparaturii de pazã şi alarmare, radiocomunicaţii şi a celorlalte amenajãri destinate serviciului de pazã şi ordine;
    r) menţine legãtura permanentã cu beneficiarii privind modul în care se desfãşoarã activitatea de pazã, semnaleazã neregulile referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi propune mãsurile necesare pentru creşterea eficienţei pazei;
    s) analizeazã contribuţia funcţionarilor publici din poliţia localã la menţinerea ordinii şi liniştii publice, la constatarea contravenţiilor în domeniile prevãzute de lege şi ia mãsuri de organizare şi îmbunãtãţire a acesteia;
    ş) organizeazã şi executã controale tematice şi inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atribuţiile de serviciu de cãtre funcţionarii publici din poliţia localã;
    t) organizeazã sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;
    ţ) organizeazã activitãţile de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor;
    u) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.
    (2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, şeful poliţiei locale emite decizii cu caracter obligatoriu pentru întregul personal din subordine.
    ART. 16
    Conducãtorul structurii de ordine şi linişte publicã şi pazã a bunurilor se subordoneazã şefului poliţiei locale şi are urmãtoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilitãţile încredinţate:
    a) organizeazã, planificã, conduce şi controleazã activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii în menţinerea ordinii şi liniştii publice şi asigurarea pazei bunurilor;
    b) întocmeşte planurile de pazã ale obiectivelor din competenţã;
    c) asigurã cunoaşterea şi aplicarea întocmai de cãtre personalul din subordine a prevederilor legale ce reglementeazã activitatea de pazã, menţinerea ordinii şi a liniştii publice, regulile de convieţuire socialã şi integritatea corporalã a persoanelor;
    d) ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul din subordine;
    e) asigurã pregãtirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilitã;
    f) informeazã de îndatã conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de pazã şi menţinere a ordinii publice şi ţine evidenţa acestora;
    g) analizeazã lunar activitatea personalului din subordine;
    h) întreprinde mãsuri eficiente pentru ca întregul personal sã execute corespunzãtor sarcinile ce îi revin, sã aibã o comportare civilizatã, sã respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzãtoare;
    i) participã, alãturi de conducerea poliţiei locale, la întocmirea sau reactualizarea planului de ordine şi siguranţã publicã al unitãţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
    j) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintã şefului poliţiei locale;
    k) asigurã instruirea zilnicã a poliţiştilor locali cu privire la cunoaşterea situaţiei operative din zona de competenţã.
    ART. 17
    (1) Conducãtorul structurii din domeniul circulaţiei pe drumurile publice se subordoneazã şefului poliţiei locale şi are urmãtoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilitãţile încredinţate:
    a) stabileşte, în colaborare cu şeful serviciului rutier, respectiv al Brigãzii Rutiere din cadrul Poliţiei Române, itinerarele de patrulare şi intervalele orare de patrulare în zonele de competenţã;
    b) organizeazã, planificã, conduce şi controleazã activitatea personalului din subordine cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
    c) asigurã continuitatea dispozitivului rutier în zona de competenţã, pe bazã de grafice de control, întocmite în colaborare cu şeful serviciului rutier, respectiv al Brigãzii Rutiere din cadrul Poliţiei Române;
    d) coordoneazã activitatea personalului din subordine la acţiuni proprii şi participã, conform solicitãrii, la acţiunile organizate de unitãţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române sau de cãtre administratorul drumului public;
    e) propune şefului serviciului rutier, respectiv al Brigãzii Rutiere din cadrul Poliţiei Române, în situaţii deosebite, luarea unor mãsuri de reglementare, cum ar fi închidere, restricţionare pentru anumite categorii de participanţi la trafic a circulaţiei, în anumite zone sau sectoare ale drumului public;
    f) asigurã cunoaşterea şi aplicarea întocmai de cãtre personalul din subordine a prevederilor legislaţiei rutiere;
    g) asigurã instruirea zilnicã a poliţiştilor locali cu privire la cunoaşterea situaţiei operative din zona de competenţã şi periodic instruieşte personalul din subordine cu privire la cunoaşterea şi respectarea regulilor de circulaţie şi, cu precãdere, cu privire la modul de poziţionare pe partea carosabilã şi la semnalele pe care trebuie sã le adreseze participanţilor la trafic;
    h) ia mãsuri pentru ca în exercitarea atribuţiilor ce le revin poliţiştii locali care executã activitãţi în domeniul circulaţiei pe drumurile publice sã poarte uniforma specificã cu înscrisuri şi însemne distinctive, conform prevederilor legale;
    i) ţine evidenţa proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor întocmite de personalul din subordine şi monitorizeazã punerea în executare a amenzilor contravenţionale, cu respectarea prevederilor legale în domeniu;
    j) organizeazã şi executã controale asupra activitãţii desfãşurate de efectivele din subordine;
    k) analizeazã lunar activitatea desfãşuratã de personalul din subordine în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
    l) ia mãsuri pentru ca personalul din subordine sã execute sarcinile ce îi revin în conformitate cu prevederile legale, sã aibã un comportament civilizat, sã respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense sau, dupã caz, sancţiuni corespunzãtoare;
    m) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintã şefului poliţiei locale.
    (2) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, poliţiştii locali care desfãşoarã activitãţi în domeniul circulaţiei pe drumurile publice sunt obligaţi:
    a) sã poarte peste uniforma specificã, în funcţie de anotimp, vestã sau scurtã cu elemente reflectorizante, pe care este imprimatã emblema "POLIŢIA LOCALĂ ";
    b) sã poarte caschetã cu coafã albã;
    c) sã efectueze semnalele adresate participanţilor la trafic, potrivit dispoziţiilor legale care reglementeazã circulaţia pe drumurile publice.
    ART. 18
    Conducãtorul structurii de disciplinã în construcţii şi afişajul stradal se subordoneazã şefului poliţiei locale şi are urmãtoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilitãţile încredinţate:
    a) organizeazã, planificã, conduce şi controleazã activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii în verificarea şi menţinerea disciplinei în construcţii, respectiv în verificarea respectãrii normelor legale privind afişajul stradal;
    b) asigurã cunoaşterea şi aplicarea întocmai de cãtre subordonaţi a prevederilor legale ce reglementeazã activitatea compartimentului;
    c) asigurã pregãtirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilitã;
    d) asigurã şi rãspunde de utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului;
    e) gestioneazã şi asigurã circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;
    f) informeazã de îndatã conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului şi ţine evidenţa acestora;
    g) analizeazã lunar activitatea personalului din subordine;
    h) desfãşoarã activitãţi pentru ca întregul personal sã execute corespunzãtor sarcinile ce îi revin, sã aibã o comportare civilizatã, sã respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzãtoare;
    i) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintã şefului poliţiei locale.
    ART. 19
    Conducãtorul structurii de protecţie a mediului din cadrul poliţiei locale se subordoneazã şefului poliţiei locale şi are urmãtoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilitãţile încredinţate:
    a) organizeazã, planificã, conduce şi controleazã activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii în verificarea şi asigurarea respectãrii legii în domeniul protecţiei mediului, conform atribuţiilor prevãzute de lege;
    b) asigurã cunoaşterea şi aplicarea întocmai de cãtre subordonaţi a prevederilor legale ce reglementeazã activitatea compartimentului;
    c) asigurã pregãtirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilitã;
    d) ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul din subordine;
    e) stabileşte mãsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului şi rãspunde de modul de îndeplinire a acestora;
    f) gestioneazã şi asigurã circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;
    g) informeazã de îndatã conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului şi ţine evidenţa acestora;
    h) analizeazã lunar activitatea personalului din subordine;
    i) desfãşoarã activitãţi pentru ca întregul personal sã execute corespunzãtor sarcinile ce îi revin, sã aibã o comportare civilizatã, sã respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzãtoare;
    j) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintã şefului poliţiei locale.
    ART. 20
    Conducãtorul structurii de activitate comercialã se subordoneazã şefului poliţiei locale şi are urmãtoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilitãţile încredinţate:
    a) organizeazã, planificã, conduce şi controleazã activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii în verificarea activitãţii comerciale;
    b) asigurã cunoaşterea şi aplicarea întocmai de cãtre subordonaţi a prevederilor legale ce reglementeazã activitatea compartimentului;
    c) asigurã pregãtirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilitã;
    d) ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul din subordine;
    e) stabileşte mãsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului şi rãspunde de modul de îndeplinire a acestora;
    f) gestioneazã şi asigurã circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;
    g) informeazã de îndatã conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului şi ţine evidenţa acestora;
    h) analizeazã lunar activitatea personalului din subordine;
    i) desfãşoarã activitãţi pentru ca întregul personal sã execute corespunzãtor sarcinile ce îi revin, sã aibã o comportare civilizatã, sã respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzãtoare;
    j) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintã şefului poliţiei locale.
    ART. 21
    Conducãtorul structurii cu atribuţii pe linie de evidenţã a persoanelor se subordoneazã şefului poliţiei locale şi are urmãtoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilitãţile încredinţate:
    a) organizeazã, planificã, conduce şi controleazã activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii în domeniul evidenţei persoanelor;
    b) asigurã cunoaşterea şi aplicarea întocmai de cãtre funcţionarii publici din poliţia localã, din subordine, a actelor normative ce reglementeazã activitatea de evidenţã a persoanelor;
    c) asigurã cunoaşterea şi respectarea întocmai de cãtre întregul personal din poliţia localã a prevederilor legale ce reglementeazã prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
    d) participã, alãturi de conducerea poliţiei locale, la încheierea protocoalelor standard de cooperare cu serviciile publice comunitare locale de evidenţã a persoanelor pe linia distribuirii de cãrţi de alegãtor şi a punerii în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate;
    e) colaboreazã cu şefii serviciilor publice comunitare de evidenţã a persoanelor în vederea realizãrii sarcinilor privind distribuirea cãrţilor de alegãtor şi a punerii în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate;
    f) urmãreşte şi rãspunde de punerea în aplicare de cãtre funcţionarii publici din poliţia localã, din subordine, a prevederilor protocoalelor standard încheiate cu serviciile publice comunitare locale de evidenţã a persoanelor;
    g) ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul din subordine;
    h) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintã şefului poliţiei locale.
    ART. 22
    Personalul contractual care executã activitãţi de pazã are urmãtoarele atribuţii specifice:
    a) verificã, în timpul serviciului, locurile şi punctele vulnerabile, existenţa şi starea încuietorilor, a amenajãrilor tehnice şi a sistemelor de pazã şi alarmare şi ia, în caz de nevoie, mãsurile care se impun;
    b) cunoaşte prevederile legale privind accesul în obiective şi regulile stabilite în planurile de pazã;
    c) supravegheazã ca persoanele cãrora li s-a permis accesul în incintã, pe baza documentelor stabilite, sã se deplaseze numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces;
    d) nu pãrãseşte postul încredinţat decât în situaţiile şi condiţiile prevãzute în consemnul postului;
    e) verificã obiectivul încredinţat spre pazã, cu privire la existenţa unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. În cazul în care acestea s-au produs, ia primele mãsuri de salvare a persoanelor şi a bunurilor, precum şi pentru limitarea consecinţelor acestor evenimente şi sesizeazã organele competente;
    f) în cazul sãvârşirii unei infracţiuni flagrante, ia mãsuri de predare a fãptuitorului structurilor Poliţiei Române competente potrivit legii. Dacã fãptuitorul a dispãrut, asigurã paza bunurilor, nu permite pãtrunderea în câmpul infracţional a altor persoane şi anunţã unitatea de poliţie competentã, întocmind totodatã proces-verbal cu cele constatate;
    g) face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictã a prevederilor legale.
    ART. 23
    În executarea atribuţiilor prevãzute de lege în domeniul ordinii şi liniştii publice, poliţiştii locali desfãşoarã urmãtoarele activitãţi:
    a) acţioneazã în zona de competenţã stabilitã prin planul de ordine şi siguranţã publicã al unitãţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice sau curãţeniei localitãţii;
    b) intervin la solicitãrile dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţã 112, pe principiul "cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;
    c) acţioneazã, în condiţiile <>art. 6 lit. k) din Legea nr. 155/2010, pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmãrite în temeiul legii;
    d) participã la executarea mãsurilor stabilite în situaţii de urgenţã;
    e) în cazul constatãrii în flagrant a unei fapte penale, imobilizeazã fãptuitorul, iau mãsuri pentru conservarea locului faptei, identificã martorii oculari, sesizeazã imediat organele competente şi predau fãptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bazã de proces-verbal, în vederea continuãrii cercetãrilor;
    f) conduc la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române competente persoanele suspecte a cãror identitate nu a putut fi stabilitã, în vederea luãrii mãsurilor ce se impun;
    g) verificã şi soluţioneazã sesizãrile şi reclamaţiile primite din partea cetãţenilor unitãţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, legate de problemele specifice compartimentului.
    h) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege.
    ART. 24
    Aspectele referitoare la modul de elaborare a planului de ordine şi siguranţã publicã al unitãţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale se reglementeazã prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, emis în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament-cadru.
    ART. 25
    Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului desfãşoarã urmãtoarele activitãţi:
    a) verificã respectarea programului de lucrãri privind asigurarea curãţeniei stradale de cãtre firmele de salubritate;
    b) verificã respectarea mãsurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spaţiilor verzi, de cãtre firmele abilitate;
    c) verificã respectarea obligaţiilor privind întreţinerea curãţeniei de cãtre instituţiile publice, operatorii economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv curãţenia faţadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodãreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţioneazã, a trotuarelor, a rigolelor, a cãilor de acces, a parcãrilor, a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi;
    d) verificã respectarea normelor privind pãstrarea curãţeniei în locurile publice;
    e) vegheazã la respectarea standardelor şi a normelor privind nivelul de zgomot şi poluarea sonorã;
    f) verificã respectarea normelor privind pãstrarea curãţeniei albiilor râurilor şi a cursurilor de ape ce traverseazã unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorialã;
    g) vegheazã la respectarea normelor privind protejarea şi conservarea spaţiilor verzi;
    h) vegheazã la aplicarea legislaţiei în vigoare privind deversarea reziduurilor lichide şi solide pe domeniul public, în ape curgãtoare şi în lacuri;
    i) verificã respectarea prevederilor legale de mediu de cãtre operatorii economici, în limita competenţelor specifice autoritãţilor administraţiei publice locale;
    j) constatã contravenţii şi aplicã sancţiuni contravenţionale pentru încãlcarea prevederilor lit. a)-i).
    ART. 26
    Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul activitãţii comerciale desfãşoarã urmãtoarele activitãţi:
    a) constatã contravenţii şi aplicã sancţiuni contravenţionale pentru încãlcarea regulilor de comerţ stabilite prin lege, în limita competenţelor specifice autoritãţilor administraţiei publice locale;
    b) urmãresc dezvoltarea ordonatã a comerţului şi desfãşurarea activitãţilor comerciale în locuri autorizate de primar în vederea eliminãrii oricãrei forme privind comerţul ambulant neautorizat;
    c) controleazã respectarea normelor legale privind comercializarea produselor agroalimentare şi industriale în pieţe, în târguri şi în oboare;
    d) colaboreazã cu organele de control sanitare, sanitarveterinare şi de protecţie a consumatorilor, în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
    e) controleazã modul de respectare a obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor;
    f) verificã dacã în incinta unitãţilor de învãţãmânt, a cãminelor şi a locurilor de cazare pentru elevi şi studenţi, precum şi pe aleile de acces în aceste instituţii se comercializeazã sau se expun spre vânzare bãuturi alcoolice, tutun;
    g) verificã modul de respectare a normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare la tutun şi bãuturi alcoolice;
    h) verificã şi soluţioneazã sesizãrile şi reclamaţiile primite din partea cetãţenilor, legate de problemele specifice compartimentului.
    ART. 27
    Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul disciplinei în construcţii şi afişajului stradal desfãşoarã urmãtoarele activitãţi:
    a) constatã contravenţii în cazul nerespectãrii normelor privind executarea lucrãrilor de construcţii şi stabilesc mãsurile necesare intrãrii în legalitate, în condiţiile legii;
    b) verificã existenţa autorizaţiei de construire şi respectarea documentaţiei tehnice autorizate pentru lucrãrile de construcţii;
    c) verificã legalitatea amplasãrii materialelor publicitare;
    d) verificã şi identificã imobilele şi împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare;
    e) verificã şi soluţioneazã sesizãrile şi reclamaţiile primite din partea cetãţenilor, legate de problemele specifice compartimentului.
    ART. 28
    Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul evidenţei persoanelor desfãşoarã urmãtoarele activitãţi:
    a) coopereazã în vederea verificãrii datelor cu caracter personal cu autoritãţile administraţiei publice centrale şi locale competente, cu respectarea prevederilor <>Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    b) constatã contravenţiile date în competenţã şi aplicã sancţiunile, potrivit legii;
    c) verificã şi soluţioneazã sesizãrile şi reclamaţiile primite din partea cetãţenilor, legate de problemele specifice compartimentului.
    ART. 29
    Personalul contractual din cadrul poliţiei locale asigurã paza bunurilor şi obiectivelor stabilite de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin hotãrâri, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.
    ART. 30
    Poliţia localã poate asigura, în condiţiile legii, paza transporturilor bunurilor şi a valorilor, constând în sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte înscrisuri de valoare, bijuterii, metale şi pietre preţioase, aparţinând comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti.
    ART. 31
    (1) Pe timpul desfãşurãrii activitãţilor de serviciu, pe raza comunelor, a oraşelor, a municipiilor, a sectoarelor municipiului Bucureşti, personalul poliţiei locale poate folosi autovehicule cu însemnul distinctiv "POLIŢIA LOCALĂ", urmat de denumirea unitãţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale din care face parte. Literele care compun inscripţia trebuie sã fie de culoare neagrã, pe fond alb, şi sã aibã aceleaşi dimensiuni.
    (2) Însemnele nu trebuie sã creeze confuzii cu denumirea altor instituţii sau autoritãţi publice şi sunt amplasate pe toate laturile autovehiculului, portiere, portbagaj şi capotã, pentru a fi vizibile din orice poziţie.
    (3) Autovehiculele de patrulare sunt echipate, în mod obligatoriu, cu dispozitive de iluminare pentru emiterea de semnale speciale de avertizare luminoasã, de culoare albastrã şi cu mijloace speciale de avertizare sonorã.
    ART. 32
    (1) Personalul poliţiei locale care a fãcut uz de armã este obligat sã acţioneze imediat pentru a se acorda primul ajutor şi asistenţã medicalã persoanelor rãnite.
    (2) Personalul poliţiei locale care a fãcut uz de armã este obligat sã anunţe de îndatã cel mai apropiat organ de poliţie din cadrul Poliţiei Române, indiferent dacã au rezultat sau nu victime ori pagube materiale, conform prevederilor <>Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (3) Fiecare situaţie în care s-a fãcut uz de armã se raporteazã de urgenţã pe cale ierarhicã. De îndatã ce este posibil, raportul se întocmeşte în scris.
    (4) Dacã în urma uzului de armã se produce moartea sau vãtãmarea unei persoane, fapta se comunicã de îndatã procurorului competent, potrivit legii.
    ART. 33
    Atribuţiile personalului, altul decât cel prevãzut în prezentul capitol, încadrat în poliţia localã se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat de cãtre consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

    CAP. V
    Înfiinţarea şi funcţionarea dispeceratelor în cadrul poliţiei locale

    ART. 34
    Poliţia localã poate înfiinţa dispecerate proprii pentru:
    a) coordonarea activitãţii personalului propriu şi intervenţia la evenimente, verificarea în baza de date a Ministerului Administraţiei şi Internelor a persoanelor şi autovehiculelor oprite pentru verificãri, în condiţiile legii şi ale protocoalelor de colaborare încheiate cu structurile abilitate din cadrul ministerului;
    b) intervenţia la obiectivele asigurate cu pazã aflate în proprietatea unitãţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi/sau în administrarea autoritãţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local.
    ART. 35
    (1) Proiectarea, modificarea, instalarea, conectarea şi întreţinerea sistemelor de alarmare la obiectivele asigurate cu pazã de cãtre poliţia localã se realizeazã de cãtre societãţi licenţiate în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, în condiţiile stabilite de cadrul legal privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
    (2) În funcţionare, dispeceratele de monitorizare ale poliţiei locale prevãzute la art. 34 lit. b) asigurã preluarea directã a semnalelor de la sistemele conectate, verificarea şi alertarea echipajelor de intervenţie, astfel încât sã fie respectaţi timpii contractuali asumaţi şi cei maximali stabiliţi de cadrul legal privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
    (3) La dispeceratele de monitorizare ale poliţiei locale prevãzute la art. 34 lit. b) se conecteazã doar obiectivele asigurate cu pazã de poliţia localã.
    ART. 36
    (1) Poliţia localã poate monitoriza sistemele de alarmare la obiectivele asigurate cu pazã de cãtre aceasta, dacã îndeplineşte cumulativ urmãtoarele condiţii:
    a) deţine tehnica necesarã recepţionãrii semnalelor de la sistemele proprii, în conformitate cu standardele europene sau naţionale în vigoare;
    b) deţine personal angajat şi avizat, necesar pentru asigurarea programului permanent al dispeceratului;
    c) dispune de un sediu corespunzãtor standardelor europene sau naţionale în vigoare;
    d) deţine echipamente de comunicaţii pentru alertarea echipajelor mobile de intervenţie cu posibilitatea asigurãrii timpilor stabiliţi.
    (2) Convorbirile dispecerului se înregistreazã şi se arhiveazã pe o perioadã de 30 de zile.
    ART. 37
    (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a dispeceratului prevãzut la art. 34 lit. b) face parte integrantã din regulamentul de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.
    (2) Intervenţia la obiectivele asigurate cu pazã de cãtre poliţia localã se realizeazã prin personalul contractual care îndeplineşte atribuţiile prevãzute la <>art. 6 lit. h) din Legea nr. 155/2010, precum şi prin poliţişti locali.

    CAP. VI
    Mijloacele din dotare

    ART. 38
    (1) Poliţiştii locali şi personalul contractual din poliţia localã cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi obiectivelor de interes local au dreptul la uniformã de serviciu de protecţie specificã locului şi condiţiilor de desfãşurare a serviciului, care se acordã gratuit din resursele financiare ale unitãţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale acestora sau din veniturile poliţiei locale, cu personalitate juridicã, dupã caz.
    (2) Articolele din care se compune uniforma şi durata maximã de uzurã sunt prevãzute în anexa nr. 1.
    (3) Descrierea uniformei de serviciu, a legitimaţiei de serviciu şi a însemnelor distinctive de ierarhizare ale poliţiştilor locali şi ale personalului contractual cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local sunt prevãzute în anexa nr. 2.
    (4) Uniforma şi însemnele distinctive se poartã în timpul executãrii serviciului, iar în situaţia în care sediile nu sunt dotate cu vestiare, acestea pot fi purtate şi pe timpul deplasãrii pânã la serviciu şi de la serviciu la domiciliu sau la reşedinţã, dupã caz.
    ART. 39
    Procurarea de arme şi muniţii pentru dotarea personalului propriu al poliţiei locale se face în condiţiile <>art. 68 din Legea nr. 295/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 40
    Evidenţele şi modul de pãstrare şi asigurare a securitãţii armelor şi a muniţiilor deţinute de poliţia localã se realizeazã în condiţiile <>art. 68 din Legea nr. 295/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale prezentului regulament-cadru.
    ART. 41
    (1) Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul asigurãrii ordinii şi liniştii publice care au obţinut certificatul de absolvire a programului de formare iniţialã prevãzut la art. 11 alin. (9) pot fi dotaţi cu arme letale de apãrare şi pazã sau cu arme neletale destinate pentru autoapãrare, în vederea desfãşurãrii activitãţilor specifice, cu aplicarea corespunzãtoare a prevederilor <>art. 69 şi 70 din Legea nr. 295/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Personalul contractual care desfãşoarã activitãţi de pazã şi care a fost atestat profesional potrivit prevederilor <>Legii nr. 333/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, poate fi dotat cu arme letale de apãrare şi pazã sau cu arme neletale destinate pentru autoapãrare, în vederea desfãşurãrii activitãţilor specifice, cu aplicarea corespunzãtoare a prevederilor <>art. 69 şi 70 din Legea nr. 295/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 42
    (1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţiştii locali şi personalul contractual cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local pot purta în timpul serviciului o singurã armã din dotare, precum şi cantitatea de cel mult 12 cartuşe.
    (2) Arma prevãzutã la alin. (1) poate fi purtatã numai de cãtre titular, cu îndeplinirea condiţiilor prevãzute la <>art. 33 alin. (3) din Legea nr. 295/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 43
    În vederea asigurãrii manipulãrii armamentului din dotare în condiţii de securitate, structurile de poliţie localã sunt obligate:
    a) sã desfãşoare activitãţi de verificare a personalului dotat cu arme şi muniţii, precum şi a stãrii tehnice a armelor şi a muniţiilor, în condiţiile <>art. 71 din Legea nr. 295/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    b) sã prezinte, la solicitarea inspectoratului de poliţie judeţean, respectiv a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti pe raza cãruia/cãreia aceasta funcţioneazã fiecare armã letalã de apãrare şi pazã deţinutã, împreunã cu câte 5 cartuşe corespunzãtoare calibrului fiecãrei arme, în vederea înregistrãrii proiectilului şi a tubului-martor în evidenţele operative ale Inspectoratului General al Poliţiei Române.
    ART. 44
    Conducerea poliţiei locale trebuie sã ia mãsurile ce se impun pentru organizarea unei evidenţe riguroase a armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenã din dotarea personalului şi a structurilor proprii, pãstrarea în condiţii de deplinã siguranţã, portul, manipularea şi folosirea lor în strictã conformitate cu dispoziţiile legale, în scopul prevenirii pierderii, sustragerii, înstrãinãrii, degradãrii şi producerii de accidente sau orice alte evenimente negative, potrivit legilor, ordinelor şi instrucţiunilor de specialitate în vigoare.
    ART. 45
    (1) Locurile de pãstrare a armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenã din dotarea personalului şi a structurilor proprii, precum şi gestionarea materialelor respective se stabilesc la începutul fiecãrui an calendaristic şi ori de câte ori este necesar, prin dispoziţia primarului.
    (2) Dotarea individualã a personalului şi asigurarea cu armament, muniţii şi mijloace cu acţiune iritant-lacrimogenã se stabilesc în strictã conformitate cu prevederile normelor, ale tabelelor de înzestrare şi cu dispoziţiile tehnice de aplicare a acestora.
    ART. 46
    (1) Odatã cu primirea armamentului, a muniţiei şi a mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenã, personalul se instruieşte de cãtre şefii nemijlociţi asupra modului de predare-primire, purtare şi pãstrare, funcţionare, asupra regulilor de mânuire, a condiţiilor legale în care se poate face uz de armã şi a mãsurilor de prevenire şi limitare a accidentelor.
    (2) Înaintea şi dupã executarea misiunilor, a şedinţelor de pregãtire şi tragere, de instrucţie şi a altor activitãţi la care se folosesc armamentul şi muniţiile se verificã existenţa şi starea tehnicã a acestora, precum şi modul cum sunt cunoscute şi respectate regulile de pãstrare, purtare şi manipulare a lor.
    ART. 47
    Personalul care are în dotare armament, muniţii şi mijloace cu acţiune iritant-lacrimogenã, precum şi cel care participã la exploatarea acestor categorii de bunuri materiale este obligat sã respecte regulile prevãzute în precizãrile şi dispoziţiile tehnice specifice, precum şi pe cele stabilite în documentaţia tehnicã a fiecãrui mijloc în parte. Pe timpul îndeplinirii misiunilor personalul este obligat sã manifeste maximum de vigilenţã în scopul înlãturãrii oricãrei posibilitãţi de sustragere, înstrãinare sau folosire de cãtre persoane neautorizate ori de producere a unor accidente sau alte evenimente negative.
    ART. 48
    (1) Armamentul, muniţiile şi mijloacele cu acţiune iritant-lacrimogenã se pãstreazã în încãperi special destinate, care prezintã o deplinã siguranţã şi au amenajate dulapuri rastel, fişete sau lãzi din metal, prevãzute cu un sistem de închidere sigurã, încuiate şi sigilate.
    (2) Un rând de chei de la sistemul de închidere a acestor încãperi se pãstreazã permanent, în plicuri sau cutii sigilate, la ofiţerul de serviciu.
    ART. 49
    (1) Încãperile destinate pãstrãrii armamentului, muniţiilor şi mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenã trebuie prevãzute cu gratii şi grilaje, montate la toate ferestrele şi uşile de acces, iar gurile de aerisire cu plase sau site metalice. În situaţia în care uşile de acces sunt confecţionate din metal de cel puţin 5 mm grosime, nu este obligatorie montarea grilajelor.
    (2) Uşile şi grilajele sunt prevãzute cu câte douã încuietori sigure.
    (3) Grosimea barelor gratiilor şi a grilajelor trebuie sã fie de minimum 10 mm, iar dimensiunile maxime ale ochiurilor acestora de 150 x 150 mm. Gratiile şi grilajele trebuie sã fie încastrate în zid, iar balamalele se monteazã astfel încât sã nu permitã scoaterea lor.
    (4) Zilnic, la începutul şi la terminarea programului de lucru, gestionarii bunurilor materiale verificã starea sigiliilor şi a sistemului de alarmã.
    (5) Şefii poliţiilor locale unde nu sunt asigurate condiţii de pãstrare regulamentare pentru armament şi muniţii sunt obligaţi sã facã demersurile legale, conform competenţelor, pentru asigurarea acestora.
    ART. 50
    (1) Uşile de acces în depozitele, magaziile şi încãperile unde se pãstreazã armament, muniţii şi mijloace cu acţiune iritant-lacrimogenã, precum şi ferestrele acestora trebuie prevãzute cu sisteme de alarmã contra efracţiei.
    (2) Sistemele de alarmare trebuie cuplate la camera ofiţerului de serviciu.
    ART. 51
    (1) Pe timpul cât nu se aflã asupra poliţiştilor locali şi asupra personalului contractual cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local, armamentul şi muniţia din dotarea individualã, precum şi mijloacele cu acţiune iritant-lacrimogenã se pãstreazã în încãperi special amenajate sau la ofiţerul de serviciu. Armamentul se pãstreazã în rastele, fişete sau lãzi metalice prevãzute cu tabele aprobate de şefii poliţiilor locale, ce cuprind seria armamentului şi deţinãtorul.
    (2) Muniţia se pãstreazã în încãperi separate de armament, în lãzi metalice prevãzute cu încuietori adecvate. În documentul de predare-preluare a serviciului de zi se consemneazã cantitativ armamentul şi muniţia existente la ofiţerul de serviciu.
    (3) Acolo unde nu se pot asigura încãperi separate, muniţia şi mijloacele cu acţiune iritant-lacrimogenã se pãstreazã în aceeaşi camerã cu armamentul, în lãzi metalice separate, având grosimea pereţilor de cel puţin 3 mm, prevãzute cu încuietori sigure. Mijloacele cu acţiune iritant-lacrimogenã se pãstreazã în ambalajele originale.
    ART. 52
    Pistoalele şi muniţia aferentã din dotarea structurilor poliţiei locale care nu au organizat serviciul de zi permanent se pãstreazã în spaţii special amenajate, unde este organizat serviciu de zi permanent şi sunt asigurate condiţii pentru pãstrarea în deplinã siguranţã.
    ART. 53
    Distribuirea armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenã din dotarea personalului poliţiei locale cu drept de utilizare a acestor mijloace de apãrare, precum şi retragerea acestora se fac, indiferent de situaţie, pe bazã de tichet înlocuitor, semnãturã în registrul special destinat şi/sau documente justificative.
    ART. 54
    Predarea armamentului şi a muniţiilor se face numai personalului nominalizat sau înlocuitorilor de drept ai acestuia.
    ART. 55
    (1) Tichetele înlocuitoare pentru predareapreluarea armamentului şi a muniţiilor din dotarea individualã a personalului se iau în evidenţã în registrele special destinate lucrului cu documente clasificate.
    (2) Tichetele înlocuitoare se elibereazã separat pentru predarea-preluarea armamentului, respectiv a muniţiilor din dotare, şi cuprind urmãtoarele menţiuni: denumirea poliţiei locale, gradul, numele şi prenumele poliţiştilor locali şi ale personalului contractual cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local, tipul şi seria armei, respectiv numãrul de cartuşe, semnãtura şefului poliţiei locale cu ştampila unitãţii, precum şi semnãtura de primire a posesorului.
    (3) Cu ocazia inventarierii documentelor clasificate, la controale, convocãri şi alte asemenea activitãţi, se verificã existenţa şi starea tichetelor şi se iau mãsuri de înlocuire a celor necorespunzãtoare.
    ART. 56
    (1) Portul armamentului, al muniţiilor şi al mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenã din dotarea individualã a personalului este permis numai în interes de serviciu, cu aprobarea şefilor poliţiei locale din care face parte.
    (2) La terminarea misiunii sau a serviciului, armamentul, muniţiile şi mijloacele cu acţiune iritant-lacrimogenã se predau ofiţerilor de serviciu de la care au fost primite.
    ART. 57
    (1) La uniforma de serviciu, pistolul se poartã, în mod obligatoriu, numai în toc, pe centurã.
    (2) Încãrcãtoarele cu cartuşe se pãstreazã unul introdus în pistol, iar celãlalt în locaşul prevãzut din tocul de purtare.
    ART. 58
    (1) Pierderea, sustragerea, înstrãinarea, degradarea sau folosirea abuzivã a armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenã din dotare constituie evenimente deosebite, abateri de la normele legale, ordinea interioarã şi disciplinã, care atrag, potrivit legii, dupã caz, rãspunderea materialã, disciplinarã sau penalã.
    (2) Cazurile de pierdere, sustragere, înstrãinare, degradare sau folosire abuzivã a armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenã se raporteazã imediat, pe cale ierarhicã, iar şefii compartimentelor funcţionale, împreunã cu persoanele desemnate, dispun mãsuri de cercetare pentru elucidarea completã a cazurilor şi sancţionarea celor vinovaţi, potrivit competenţelor.
    ART. 59
    Şeful poliţiei locale dispune retragerea armamentului şi a muniţiilor din dotarea personalului care se aflã în cercetare penalã, dacã se constatã cã prezintã pericol pentru siguranţa proprie sau a altor persoane ori în alte situaţii care impun aceastã mãsurã.
    ART. 60
    Poliţia localã care deţine bunuri, valori, suporturi de stocare a documentelor, a datelor şi a informaţiilor secret de stat trebuie sã asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protecţie şi sistemele de alarmã împotriva efracţiei în locurile de pãstrare, depozitare şi manipulare a acestora.
    ART. 61
    Normele de dotare cu armament şi mijloace specifice de protecţie a poliţiştilor locali şi a personalului cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local sunt prevãzute în anexa nr. 3.

    CAP. VII
    Drepturile şi recompensele care se pot acorda poliţiştilor locali

    ART. 62
    (1) Recompensarea poliţiştilor locali se realizeazã în scopul recunoaşterii publice în cadrul comunitãţii profesionale şi în societate, dacã este cazul, a meritelor celor care se evidenţiazã în îndeplinirea atribuţiilor, a misiunilor sau pe timpul acţiunilor organizate în zona de competenţã a poliţiei locale.
    (2) Recompensele au caracter moral sau material, dupã caz.
    (3) Recompensarea poliţiştilor locali trebuie sã se bazeze pe principii care vizeazã obiectivitatea, echitatea şi principialitatea acordãrii recompenselor.
    ART. 63
    La stabilirea şi acordarea de recompense sau la formularea de propuneri în acest sens se au în vedere urmãtoarele elemente:
    a) comportamentul poliţistului local;
    b) prestaţia profesionalã generalã a poliţistului local şi modul de îndeplinire a atribuţiilor/misiunilor;
    c) efectul motivator pe care recompensarea îl poate produce asupra celorlalţi poliţişti locali;
    d) posibilitatea ca recompensa acordatã sã determine eficientizarea activitãţii poliţistului local.
    ART. 64
    Recompensele care se pot acorda poliţiştilor locali sunt urmãtoarele:
    a) ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior precedã acordarea unei alte recompense. Se acordã pe timpul perioadei cât sancţiunea îşi produce efectele şi determinã încetarea imediatã a acestora. Se acordã de şeful care a aplicat sancţiunea disciplinarã ce urmeazã a fi ridicatã sau de cãtre noul şef care îndeplineşte atribuţiile aceleiaşi funcţii. În situaţia în care poliţistul local a fost mutat, ridicarea sancţiunii se acordã ca recompensã de cãtre şeful care îndeplineşte funcţia similarã celui care a aplicat sancţiunea disciplinarã;
    b) felicitãrile - pot fi scrise sau verbale, se acordã pentru îndeplinirea deosebitã a atribuţiilor şi a misiunilor şi se aduc la cunoştinţã individual sau în faţa personalului;
    c) titlurile de onoare - se conferã poliţiştilor locali pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament şi pentru merite deosebite în îndeplinirea unor atribuţii sau a unor misiuni;
    d) însemnele onorifice, de tipul ecusoanelor, al insignelor sau altele asemenea, şi diplomele de merit - se acordã pentru obţinerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri, competiţii sportive, manifestãri cultural-artistice şi sociale cu prilejul unor aniversãri şi la finalizarea unor acţiuni/misiuni;
    e) recompensele materiale - se acordã poliţiştilor locali care s-au evidenţiat prin obţinerea de rezultate exemplare în activitate, în conformitate cu legea-cadru privind salarizarea unitarã a personalului plãtit prin fonduri publice.
    ART. 65
    Modalitatea de acordare a asistenţei juridice, precum şi cuantumul acesteia se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin hotãrâre a autoritãţii deliberative, la propunerea primarului.
    ART. 66
    (1) Poliţiştii locali au dreptul la despãgubiri de viaţã, de sãnãtate şi de bunuri, pentru daunele suferite în exercitarea atribuţiilor de serviciu.
    (2) Asigurarea despãgubirilor prevãzute la alin. (1) implicã acordarea unor sume de bani pentru poliţiştii locali sau, în cazul decesului, pentru familiile acestora, în situaţia producerii riscurilor specifice activitãţii de poliţie localã.
    ART. 67
    (1) Despãgubirile se acordã, în limita bugetului aprobat de consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pentru urmãtoarele categorii de riscuri:
    a) rãnirea poliţistului local;
    b) invaliditate de gradul I;
    c) invaliditate de gradul II;
    d) invaliditate de gradul III;
    e) deces;
    f) prejudicii aduse bunurilor.
    (2) În sensul alin. (1), termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
    a) poliţist local rãnit - poliţistul local supus în timpul sau în legãturã cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, independent de voinţa lui, efectelor unor cauze vãtãmãtoare, în urma cãrora îi este afectatã integritatea anatomicã şi/sau funcţionalã a organismului;
    b) poliţist local invalid - poliţistul local rãnit clasat inapt pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de cãtre comisiile de expertizã medicalã şi evaluare a capacitãţii de muncã;
    c) poliţist local decedat - poliţistul local care şi-a pierdut viaţa în urma unui accident, în timpul sau în legãturã cu exercitarea atribuţiilor de serviciu;
    d) bun - construcţii cu destinaţia de locuit pentru poliţist şi familia sa, precum şi anexele acestora, vehicule aflate în proprietatea sau folosinţa poliţistului.
    ART. 68
    (1) Despãgubirile acordate în situaţia producerii riscului prevãzut la art. 67 alin. (1) lit. a) acoperã, în limita bugetului aprobat de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, toate cheltuielile legate de:
    a) tratamentul în ţarã sau în strãinãtate, în cazul în care acesta nu poate fi efectuat în ţarã;
    b) tratamentul de recuperare în unitãţi medicale din ţarã sau din strãinãtate;
    c) protezele, ortezele şi alte dispozitive medicale de profil din ţarã sau din strãinãtate;
    d) transportul dus-întors pânã la/de la unitatea medicalã care va asigura efectuarea tratamentului, atât pentru poliţistul local, cât şi pentru însoţitor, când situaţia o impune.
    (2) În situaţia producerii şi a unuia dintre riscurile prevãzute la art. 67 alin. (1) lit. b)-d), poliţistului local i se acordã, în limita bugetului aprobat de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, şi despãgubiri în sumã de pânã la:
    a) 10.000 euro, echivalentul în lei la data plãţii - pentru invaliditate de gradul I;
    b) 8.000 euro, echivalentul în lei la data plãţii - pentru invaliditate de gradul al II-lea;
    c) 6.000 euro, echivalentul în lei la data plãţii - pentru invaliditate de gradul al III-lea.
    (3) Despãgubirea acordatã în situaţia producerii riscului prevãzut la art. 67 alin. (1) lit. e) constã într-o sumã de pânã la 20.000 euro, echivalentul în lei la data plãţii, şi se plãteşte familiei poliţistului local decedat.
    (4) Despãgubirea acordatã în situaţia producerii riscului prevãzut la art. 67 alin. (1) lit. f) nu poate depãşi suma necesarã pentru aducerea bunului în starea iniţialã sau înlocuirii acestuia în caz de distrugere.
    ART. 69
    (1) Despãgubirile acordate în baza prezentului regulament-cadru constituie forme de sprijin cu destinaţie specialã.
    (2) Despãgubirile prevãzute la art. 68 se acordã pentru fiecare eveniment asigurat în parte.
    (3) Despãgubirile prevãzute la art. 68 alin. (4) nu se acordã în cazul în care prejudiciul prevãzut la art. 67 alin. (1) lit. f) este acoperit parţial sau în totalitate ca urmare a existenţei unei asigurãri în sistemul privat.
    ART. 70
    Pentru toate sumele de bani plãtite ca despãgubiri în temeiul prezentului regulament-cadru, autoritãţile administraţiei publice locale vor iniţia demersuri pentru recuperarea sumelor plãtite de la persoanele care se fac vinovate de producerea prejudiciilor.

    CAP. VIII
    Patrimoniul, soluţionarea drepturilor şi obligaţiilor nãscute din contracte

    ART. 71
    În vederea preluãrii de cãtre poliţia localã din unitãţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în care aceasta se organizeazã ca instituţie publicã de interes local cu personalitate juridicã a patrimoniului structurilor de poliţie comunitarã, se constituie, în termen de 10 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament-cadru, comisii de inventariere constituite prin dispoziţia primarului/primarului general.
    ART. 72
    (1) Comisiile constituite conform art. 71 analizeazã drepturile şi obligaţiile rezultate din contractele încheiate de poliţia comunitarã şi prezintã primarului o informare cu privire la acestea, precum şi eventuale propuneri de amendare a contractelor, ca urmare a intrãrii în vigoare a <>Legii nr. 155/2010.
    (2) Drepturile şi obligaţiile prevãzute la alin. (1) se preiau de cãtre poliţia localã, în termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament-cadru, în limita efectivului existent.
    (3) În situaţia în care efectivele poliţiei locale sunt insuficiente, obiectivele asigurate cu pazã de personalul poliţiei comunitare vor fi asigurate cu alte sisteme de securitate, conform legii.
    ART. 73
    Asigurarea tehnico-materialã a poliţiei locale la nivelul unitãţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale se realizeazã conform reglementãrilor proprii, stabilite prin hotãrâri ale consiliilor locale.

    CAP. IX
    Dispoziţii finale

    ART. 74
    În vederea preluãrii personalului poliţiei comunitare, precum şi a personalului din structurile aparatului de specialitate al primarului/primarului general responsabil cu controlul privind disciplina în construcţii, protecţia mediului şi comerţ, în conformitate cu prevederile <>art. 4 alin. (6) din Legea nr. 155/2010, autoritãţile administraţiei publice locale au obligaţia de a solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici echivalarea funcţiilor specifice de poliţist local cu funcţii publice generale, în conformitate cu prevederile <>art. 7 alin. (4) din Legea nr. 188/1999, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 75
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentul regulament-cadru.

    ANEXA 1
    -------
la regulamentul-cadru
----------------------

    Articolele din care se compune uniforma poliţiştilor locali şi a
    personalului contractual cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor
      şi a obiectivelor de interes local şi durata maximã de uzurã


┌────┬─────────────────────────────────────────┬────────────────┐
│Nr. │ Denumirea articolului │Durata maximã de│
│crt.│ │ uzurã │
│ │ │ - an - │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Costum de varã │ 2 │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Costum de iarnã │ 3 │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Şapcã pentru costum de varã │ 2 │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 4 │Şapcã pentru costum de iarnã │ 3 │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 5 │Basc │ 2 │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 6 │Şepcuţã cu cozoroc │ 2 │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 7 │Pãlãrie (femei) │ 2 │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 8 │Cãciulã │ 3 │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 9 │Cravatã │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 10 │Fular │ 3 │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 11 │Cãmaşã │ 1/2 │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 12 │Cãmaşã-bluzã │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 13 │Scurtã de vânt │ 2 │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 14 │Pulover │ 2 │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 15 │Costum de intervenţii de varã │ 2 │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 16 │Costum de intervenţii de iarnã │ 2 │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 17 │Pelerinã de ploaie │ 3 │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 18 │Geacã/Scurtã îmblãnitã │ 3 │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 19 │Mãnuşi din piele │ 3 │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 20 │Pantofi de varã de culoare neagrã │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 21 │Pantofi de iarnã de culoare neagrã │ 2 │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 22 │Ghete/Bocanci din piele de culoare neagrã│ 2 │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 23 │Centura din piele │ 6 │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 24 │Curea din piele │ 6 │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 25 │Portcarnet │ 6 │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 26 │Portbaston din piele │ 6 │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 27 │Emblema pentru şapcã, basc, cãciulã, │ │
│ │pãlãrie şi şepcuţã │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 28 │Ecuson │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 29 │Insignã pentru piept │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 30 │Epoleţi │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 31 │Portcãtuşe din piele │ 6 │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 32 │Fes │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 33 │Vestã │ 1 │
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 34 │Tricou │ 1/2 │
└────┴─────────────────────────────────────────┴────────────────┘    NOTE:
    1. Însemnele distinctive se asigurã pentru fiecare articol de echipament (hainã, cãmaşã-bluzã, scurtã de vânt, scurtã îmblãnitã, pulover, pelerinã de ploaie).
    2. Dupã expirarea duratei de uzurã sau dupã încetarea raporturilor de muncã, articolele de uniformã nu pot fi înstrãinate.

    ANEXA 2
    -------
la regulamentul-cadru
---------------------

    Descrierea uniformei de serviciu, a legitimaţiei de serviciu
    şi a însemnelor distinctive de ierarhizare ale poliţiştilor
       locali şi ale personalului contractual cu atribuţii
   în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local

    A. Uniforma de serviciu
    Uniforma de serviciu pentru personalul poliţiei locale este confecţionatã în varianta varã-iarnã şi se compune din:
    1, 2. Haina/Sacoul se confecţioneazã din stofã/tergal de culoare neagrã, în varianta de varã, respectiv iarnã.
    Croiala este dreaptã, puţin cambratã în talie (pentru a acoperi în întregime bazinul). Se încheie la un rând de nasturi.
    Spatele hainei se confecţioneazã din douã bucãţi, având cusãtura pe mijloc, fãrã şliţ. Are în partea inferioarã, lateral, douã buzunare ascunse, prevãzute cu clapã.
    Haina/Sacoul este prevãzutã/prevãzut pe umeri cu platcã pentru epoleţi. Haina/Sacoul se poartã cu cãmaşã de culoare bleu şi cravatã de culoare neagrã.
    Pantalonul, în varianta varã-iarnã, se confecţioneazã din aceleaşi materiale ca şi haina, fiind de culoare neagrã, cu vipuşcã de culoare gri inclusã în cusãturã. Are croiala dreaptã, fãrã manşetã, lungimea poate ajunge pânã la partea superioarã a tocului încãlţãmintei, iar lãrgimea ei este între 210-250 mm, în raport cu talia.
    Pantalonul este prevãzut cu douã buzunare laterale şi un buzunar la spate, închis cu clapã şi nasture.
    Pantalonul se confecţioneazã cu betelie obişnuitã şi este prevãzut cu 4 gãici lungi de 70 mm şi late de 20 mm, prinse în partea superioarã prin cusãtura beteliei, iar în partea inferioarã prinse cu nasture de format mic, astfel încât pantalonul sã permitã portul centurii a cãrei lãţime este de 50 mm.
    Fusta, în variantã de varã, se confecţioneazã, din acelaşi material ca şi haina, fiind de culoare neagrã. Croiala este dreaptã, lãrgimea stabilindu-se în raport cu talia, iar lungimea este de 50 milimetri sub rotula genunchiului. Se poartã în locul pantalonului numai la costumul de varã.
    3,4. Şapca se confecţioneazã din acelaşi material cu costumul de varã sau de iarnã, dupã caz.
    Calota şepcii este de formã ovalã, cu distanţa de 20 mm între diametrul lãţimii şi diametrul lungimii, este întinsã cu ajutorul unei sârme din oţel, pentru a-şi menţine forma.
    Banda are diametrul ce rezultã din mãrimea şepcii şi se confecţioneazã din carton tare.
    Pe partea exterioarã a benzii se aplicã o bandã de culoare gri ţesutã cu frunze de stejar. Şapca este cãptuşitã cu ţesãturã de culoare asortatã calotei.
    Cozorocul este de culoare neagrã, de formã ovalizatã, şi se fixeazã la şapcã, înclinat.
    Şapca este prevãzutã deasupra cozorocului cu un şnur dublu de culoare neagrã. Capetele şnurului sunt prinse pe linia colţurilor cozorocului cu câte un buton de culoare galbenã. Şapca are aplicatã, în faţã - la centru - pe bandã, emblema.
    Cozorocul de la şapca şefului poliţiei locale este prevãzut cu 3 rânduri de frunze de stejar, pentru şefii de servicii cu douã rânduri de frunze de stejar, pentru şefii de birouri şi compartimente cu un rând de frunze de stejar, iar pentru funcţionarii publici de execuţie acesta este simplu.
    Frunzele de stejar se confecţioneazã din metal de culoare gri-argintiu.
    5. Bascul se confecţioneazã din stofã tip postav, este de culoare neagrã, iar în lateral, pe partea stângã, se aplicã emblema.
    6. Şepcuţa cu cozoroc se confecţioneazã din ţesãturã tip bumbac (tercot) de culoare neagrã. Calota se confecţioneazã în clini şi are inscripţionat pe mijlocul ei "POLIŢIA LOCALĂ".
    La spate este prevãzutã cu un sistem reglabil de strângere.
    În faţã, sub inscripţia "POLIŢIA LOCALĂ", este aplicatã emblema pentru coifurã.
    7. Pãlãria pentru persoanele de sex feminin se confecţioneazã din material textil (fetru) de culoare neagrã; deasupra borului se monteazã o bandã pe care se aplicã emblema specificã.
    8. Cãciula este de culoare neagrã, confecţionatã din stofã tip postav, prevãzutã cu douã clape din blanã naturalã de ovine.
    Clapa din faţã este rotunjitã, iar cea din spate formeazã douã urechi laterale, prevãzute cu doi nasturi şi o bentiţã pentru încheierea acestora deasupra capului sau sub bãrbie.
    La mijlocul clapei din faţã se aplicã emblema.
    Cãciula este cãptuşitã cu ţesãturã, asortatã la culoarea calotei.
    Pentru şeful poliţiei locale, blana de la cãciulã este din astrahan (caracul).
    9. Cravata se confecţioneazã din ţesãturã tip mãtase şi este de culoare neagrã.
    10. Fularul se confecţioneazã din fire acrilice tip lânã, de culoare neagrã.
    11. Cãmaşa se confecţioneazã din ţesãturã tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare bleu; mâneca este scurtã sau lungã.
    Se poartã cu cravatã sub veston sau scurtã de vânt.
    12. Cãmaşa-bluzã se confecţioneazã din ţesãturã tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare bleu, închisã la gât şi încheiatã cu 5 nasturi; în partea superioarã are douã buzunare cu burduf şi clape care se încheie cu câte un nasture de format mic.
    Cãmaşa este prevãzutã pe umeri cu platcã pentru epoleţi.
    Cãmaşa-bluzã se poartã deschisã la gât (sau cu cravata), cu partea inferioarã introdusã în pantaloni sau în fustã. Poate fi purtatã şi sub hainã, cu cravatã.
    13. Scurta de vânt se confecţioneazã din tercot impermeabilizat, de culoare neagrã.
    Se poartã deschisã la gât, putând fi purtatã şi închisã datoritã croiului cu revere rãsfrânte; se încheie cu fermoar pe interior şi la 4 nasturi pe exterior.
    În partea de jos şi la mâneci este prevãzutã cu elastic.
    Scurta de vânt este prevãzutã cu douã buzunare oblice ascunse, care se încheie cu fermoar, iar deasupra acestora, în partea superioarã, sunt prevãzute cu banda reflectorizantã de 10 mm. Pe interior, în partea dreaptã, este prevãzutã cu un buzunar care se încheie cu un nasture.
    Scurta de vânt este prevãzutã pe umeri cu platcã pentru epoleţi.
    Spatele este confecţionat din 3 pãrţi, una în partea de sus şi douã în partea de jos, prevãzute cu pense.
    Lungimea trebuie sã depãşeascã talia cu 100-120 mm.
    14. Puloverul se confecţioneazã din fire acrilice tip lânã, de culoare neagrã cu anchior, cu sau fãrã mâneci.
    Pe spatele mânecii sunt prevãzute cotiere din acelaşi material. La 5 cm de umeri pe mânecã se aplicã ecusonul "POLIŢIA LOCALĂ".
    15,16. Costumul de intervenţie varã/iarnã este compus din bluzon şi pantalon şi se confecţioneazã din material textil (tercot), de culoare neagrã.
    Bluzonul este confecţionat la partea superioarã a spatelui şi piepţilor cu platcã matlasatã şi se încheie cu fermoar. Este prevãzut cu douã buzunare cu clapã pe pãrţile superioare ale piepţilor.
    Gulerul este tip tunicã.
    Mâneca este prevãzutã cu manşetã şi bazoane de protecţie în dreptul coatelor. Pe mâneca dreaptã se aplicã un buzunar cu clapã.
    Bluzonul este prevãzut cu epoleţi din material fond, fixaţi la un capãt în cusãtura de îmbinare mânecã - umãr.
    Pantalonul are croialã dreaptã, iar la partea inferioarã este prevãzut cu sistem de ajustare pentru a fi purtat în ghete/bocanci. În regiunea genunchilor şi la partea superioarã a reperelor spate este prevãzut cu bazoane. Pe betelie sunt aplicate gãici pentru centurã.
    Costumul de intervenţie pentru iarnã este dublat cu material neţesut, termoizolant.
    17. Pelerina de ploaie are croiala tip raglan şi este deschisã la gât, cu posibilitatea de a fi purtatã şi închisã.
    Se încheie în faţã la un rând cu 4 nasturi ascunşi, iar ajustarea în talie se face cu ajutorul unui cordon cu douã catarame din metal sau înlocuitori.
    Mâneca are croialã raglan. Pelerina este prevãzutã cu douã buzunare aşezate oblic (ascunse) cu nasturi (de 170-180 mm lungime şi de 40 mm lãţime) sub guler şi se prinde cu 3 nasturi mici.
    Gluga este confecţionatã din acelaşi material.
    Pelerina de ploaie este de culoare neagrã şi se confecţioneazã din material textil impermeabil.
    În partea stângã sus are o bentiţã cusutã în exterior (lungã de 100 mm şi latã de 30 mm) şi prinsã cu un nasture sub rever, pe care se aplicã tresele pentru ierarhizare.
    18. Scurta îmblãnitã se confecţioneazã din tercot impermeabilizat, de culoare neagrã, uşor matlasatã, cu mesada detaşabilã, de culoare asortatã cu faţa scurtei.
    Modelul este tip sport, se încheie cu fermoar în interior şi cu butoni în exterior, are guler pe gât, prevãzut cu şnur ascuns.
    În talie şi în partea de jos, pentru ajustare pe corp, este prevãzutã tot cu şnur ascuns. Lateral (stânga-dreapta), în partea de jos, sunt dispuse douã buzunare aplicate, drepte, cu clape care se încheie cu nasturi. În partea de sus (stânga-dreapta) va fi prevãzutã cu buzunare drepte cu clape care se închid cu nasturi.
    Pe clapa buzunarului de sus, din partea stângã, este prevãzutã o bentiţã (100 mm lungime şi 30 mm lãţime) cusutã în partea dinspre umãr şi prinsã cu un nasture în partea interioarã, pe care se aplicã tresele de ierarhizare.
    Scurta îmblãnitã este prevãzutã cu platcã pentru epoleţi.
    Lãrgimea scurtei îmblãnite se stabileşte în raport cu talia, acoperind în întregime bazinul.
    19. Mãnuşile sunt din piele de culoare neagrã.
    20, 21. Pantofii sunt din piele de culoare neagrã, prevãzuţi cu bombeuri, fãrã ornamentaţie, şi se încheie cu şireturi. Pentru sezonul de varã se pot confecţiona pantofi perforaţi, iar pentru femei aceştia pot avea decupaj.
    22. Bocancii sau ghetele sunt din piele de culoare neagrã, prevãzuţi cu bombeuri, au talpã şi tocuri din cauciuc şi se încheie cu şireturi sau cu fermoar.
    23. Centura este de culoare neagrã, fãrã diagonalã, are lãţimea de 50 mm şi se încheie cu o cataramã din metal de culoare argintie. Pentru cei din domeniul rutier centura este de culoare albã, fãrã diagonalã, are lãţimea de 50 de mm şi se încheie cu o cataramã din metal de culoare argintie.
    24. Cureaua este din piele de culoare neagrã.
    25. Portcarnetul se confecţioneazã din piele sau din înlocuitori, de culoare neagrã, şi se compune din douã feţe prinse printr-un burduf. Partea din spate se rabateazã sub formã de capac şi se încheie în faţã printr-un buton sau tic-tuc. Se poartã fixat pe centurã prin douã gãici.
    26. Portbaston din piele
    27. Emblema se aplicã pe articole de coifurã de cãtre personalul poliţiei locale cu drept de a purta uniformã. Se confecţioneazã din metal de culoare argintie sau material textil pe fond bleu, de formã ovalã, cu diametrul de 40 de mm, la mijloc având stema României, încadratã cu frunze de stejar.
    Pentru şeful poliţiei locale, adjunctul şi şefii de servicii emblema este încadratã cu 3 rânduri de frunze de stejar, este bombatã, având în centrul sãu stema României, şi are imprimatã în relief, în partea superioarã, inscripţia de culoare albã "ROMÂNIA", iar în partea inferioarã "POLIŢIA LOCALĂ".
    28. Ecusonul pentru mânecã se confecţioneazã din material textil, pe fond de culoare bleu, având în partea superioarã inscripţia "POLIŢIA LOCALĂ", sub care este trecut numele localitãţii, la mijloc stema României, încadratã cu un rând de lauri, iar în partea inferioarã se scrie "ROMÂNIA". Se poartã pe braţul stâng de cãtre întregul personal cu drept de uniformã şi se aplicã la 5 cm de cusãtura umãrului.
    29. Insigna pentru piept se confecţioneazã din metal, pe fond de culoare bleu, având în partea superioarã inscripţia "POLIŢIA LOCALĂ", sub care este trecut numele localitãţii, la mijloc stema României, încadratã cu un rând de lauri, iar în partea inferioarã se înscriu numãrul matricol şi inscripţia "ROMÂNIA".
    30. Epoleţii sunt confecţionaţi din material textil, de culoare neagrã, cu margine gri-argintiu, pe care sunt aplicate gradele profesionale.
    31. Portcãtuşe din piele
    32. Fesul se confecţioneazã din fire acrilice de culoare neagrã.
    33. Vesta multifuncţionalã se confecţioneazã din material textil de culoare neagrã.
    34. Tricoul se confecţioneazã din tricot de bumbac de culoare neagrã. Croiala este cu guler sau la baza gâtului, are mâneca scurtã şi este prevãzut pe umeri cu epoleţi din material fond.
    B. Legitimaţia de serviciu
    Legitimaţia de serviciu se confecţioneazã din imitaţie de piele (ecologicã), cu dimensiunile de 200 x 80 mm, cu deschidere pe verticalã, cuprinzând urmãtoarele menţiuni:
    a) rândul întâi central - tricolorul României, încadrat într-un chenar dreptunghiular cu dimensiunile de 5 x 65 mm;
    b) în partea de sus central, rândul al doilea - ROMÂNIA, sub denumirea ţãrii - JUDEŢUL;
    c) rândul al treilea - COMUNA/ORAŞUL/MUNICIPIUL/ SECTORUL;
    d) rândul al patrulea, aliniat stânga - POLIŢIA LOCALĂ;
    e) rândul al patrulea, aliniat stânga LEGITIMAŢIE;
    f) rândul al cincilea categoria de personal din care face parte deţinãtorul (POLIŢIST LOCAL/FUNCŢIONAR PUBLIC/PERSONAL CONTRACTUAL);
    g) rândul al şaselea aliniat stânga - numãrul legitimaţiei;
    h) dupã aceasta se înscriu, unele sub altele, numele şi prenumele deţinãtorului, numãrul matricol, data emiterii legitimaţiei, semnãtura şefului poliţiei locale din care face parte deţinãtorul şi ştampila structurii;
    i) în colţul din dreapta jos va fi aplicatã fotografia deţinãtorului;
    j) în partea inferioarã a legitimaţiei se alocã 6 spaţii orizontale pentru aplicarea vizelor anuale care se semneazã de cãtre şeful poliţiei locale.
    Fotografia titularului utilizatã are dimensiunile de 3 cm x 4 cm şi este executatã color (în uniforma de serviciu/sau într-o ţinutã decentã, pentru persoanele încadrate în poliţia localã care nu poartã uniformã).
    C. Însemnele distinctive de ierarhizare
    În raport cu funcţiile îndeplinite, însemnele distinctive de ierarhizare au urmãtoarele forme şi mãrimi:
    a) şeful poliţiei locale - 3 stele tip octogon metalice sau textile, cu lãţimea de 25 mm, de culoare gri-argintiu, aşezate pe epolet;
    b) adjunctul şefului - douã stele tip octogon metalice sau textile, cu lãţimea de 25 mm, de culoare gri-argintiu, aşezate pe epolet;
    c) şeful de serviciu - o stea tip octogon metalicã sau textilã, cu lãţimea de 25 mm, de culoare gri-argintiu, aşezatã pe epolet;
    d) şeful de birou sau compartiment - 3 trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formã de V, cu lãţimea de 5 mm, aşezate paralel pe epolet, având între ele o distanţã de 3 mm;
    e) funcţionarul public superior - douã trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formã de V, cu lãţimea de 5 mm, aşezate paralel pe epolet, având între ele o distanţã de 3 mm;
    f) funcţionarul public principal - o tresã din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formã de V, cu lãţimea de 5 mm, aşezatã pe epolet;
    g) funcţionarul public asistent - epolet fãrã tresã.

    ANEXA 3
    -------
la regulamentul-cadru
---------------------

     Norme de dotare cu armament şi mijloace specifice de protecţie
    a poliţiştilor locali şi a personalului contractual cu atribuţii
    în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local


┌────┬──────────────────────┬─────┬────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │Denumirea materialelor│ U/M │ Criterii de dotare şi mod de repartizare │
│crt.│ │ │ │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 1. │Pistol │ Cpl.│Câte unul pentru fiecare poliţist local cu │
│ │ │ │atribuţii în domeniul asigurãrii ordinii şi │
│ │ │ │liniştii publice şi fiecare personal │
│ │ │ │contractual care desfãşoarã activitãţi de │
│ │ │ │pazã │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 2. │Pistol cu muniţie │ Cpl.│Câte unul pentru 40-60 % din efectivele de │
│ │neletalã │ │poliţişti locali cu atribuţii în domeniul │
│ │ │ │asigurãrii ordinii şi liniştii publice şi │
│ │ │ │fiecare personal contractual care │
│ │ │ │desfãşoarã activitãţi de pazã, ce executã │
│ │ │ │misiuni cu un grad scãzut de risc │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 3. │Cartuş pentru pistol │ Buc.│Câte 24 pentru fiecare pistol │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 4. │Cartuş pentru pistolul│ │ │
│ │cu gaze │ Buc.│Câte 30 pentru fiecare pistol cu gaze │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 5. │Baston pentru │ Buc.│Câte unul pentru fiecare poliţist local │
│ │autoapãrare │ │cu atribuţii în domeniul asigurãrii ordinii │
│ │ │ │şi liniştii publice şi fiecare personal │
│ │ │ │contractual care desfãşoarã activitãţi de │
│ │ │ │pazã │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 6. │Baston cu şoc electric│ Buc.│Câte unul pentru 40-60 % din efectivele de │
│ │ │ │poliţişti locali cu atribuţii în domeniul │
│ │ │ │asigurãrii ordinii şi liniştii publice şi │
│ │ │ │fiecare personal contractual care desfãşoarã│
│ │ │ │activitãţi de pazã, ce executã misiuni cu un│
│ │ │ │grad scãzut de risc │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 7. │Portbaston │ Buc.│Câte unul pentru fiecare baston din cauciuc │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 8. │Cãtuşã pentru mâini │ Buc.│Câte unul pentru fiecare poliţist local cu │
│ │ │ │atribuţii în domeniul asigurãrii ordinii şi │
│ │ │ │liniştii publice │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 9. │Portcãtuşe │ Buc.│Câte unul pentru fiecare cãtuşã │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 10.│Pulverizator de mânã │ Buc.│Câte unul pentru fiecare poliţist local │
│ │cu substanţã │ │cu atribuţii în domeniul asigurãrii ordinii │
│ │iritant-lacrimogenã │ │şi liniştii publice, poliţist local cu │
│ │ │ │atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumu- │
│ │ │ │rile publice şi fiecare personal contrac- │
│ │ │ │tual care desfãşoarã activitãţi de pazã │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 11.│Vestã (ham) cu │ Buc.│Câte unul pentru fiecare poliţist local │
│ │elemente │ │cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe │
│ │reflectorizante │ │drumurile publice │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 12.│Costum (bluzã + │ Cpl.│Câte unul pentru fiecare poliţist local │
│ │pantaloni) de │ │cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe │
│ │protecţie împotriva │ │drumurile publice │
│ │ploii, cu elemente │ │ │
│ │reflectorizante │ │ │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 13.│Costum de protecţie │ Cpl.│Câte unul pentru fiecare poliţist local │
│ │pentru iarnã (scurtã │ │cu atribuţii în domeniul ordinii şi │
│ │matlasatã şi │ │liniştii publice, precum şi în domeniul │
│ │pantaloni) │ │mediului, care executã misiuni în teren │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 14.│Costum de protecţie │ Cpl.│ │
│ │pentru varã (bluzã + │ │ │
│ │pantaloni) │ │ │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 15.│Mãnuşi albe │ Per.│Câte unul pentru fiecare poliţist local cu │
│ │ │ │atribuţii în domeniul circulaţiei pe │
│ │ │ │drumurile publice │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 16.│Scurtã reflectorizantã│ Buc.│Câte unul pentru fiecare poliţist local cu │
│ │ │ │atribuţii în domeniul circulaţiei pe │
│ │ │ │drumurile publice │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 17.│Vestã pentru protecţie│ Buc.│Câte unul pentru fiecare poliţist local │
│ │împotriva frigului │ │cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe │
│ │ │ │drumurile publice care executã misiuni în │
│ │ │ │teren │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 18.│Fluier │ Buc.│Câte unul pentru fiecare poliţist local cu │
│ │ │ │atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii │
│ │ │ │publice, al circulaţiei pe drumurile │
│ │ │ │publice, precum şi în domeniul pazei │
│ │ │ │bunurilor care executã misiuni în teren │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 19.│Radiotelefon portabil │ Cpl.│Câte unul pentru fiecare poliţist local cu │
│ │ │ │atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii │
│ │ │ │publice, al circulaţiei pe drumurile │
│ │ │ │publice/personal contractual cu atribuţii în│
│ │ │ │domeniul pazei bunurilor şi obiectivelor de │
│ │ │ │interes local care executã misiuni │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 20.│Portcarnet │ Buc.│Câte unul pentru fiecare poliţist local/per-│
│ │ │ │sonal contractual cu atribuţii în domeniul │
│ │ │ │pazei bunurilor şi obiectivelor de interes │
│ │ │ │local care executã misiuni în teren │
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 21.│Uniformã de serviciu │ Cpl.│Câte unul pentru fiecare poliţist local/per-│
│ │ │ │sonal contractual cu atribuţii în domeniul │
│ │ │ │pazei bunurilor şi obiectivelor de interes │
│ │ │ │local │
└────┴──────────────────────┴─────┴────────────────────────────────────────────┘
                          ---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016