Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 11 noiembrie 2010  de vanzare a masei lemnoase care se recolteaza anual din fondul forestier proprietate publica a statului administrat de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 11 noiembrie 2010 de vanzare a masei lemnoase care se recolteaza anual din fondul forestier proprietate publica a statului administrat de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 2 decembrie 2010

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Masa lemnoasã stabilitã, potrivit legii, pentru a se recolta anual din fondul forestier proprietate publicã a statului administrat de Regia Naţionalã a Pãdurilor - Romsilva, denumitã în continuare RNP - Romsilva, se vinde, de cãtre aceasta sau prin direcţiile silvice/Institutul de Cercetãri şi Amenajãri Silvice Bucureşti (ICAS), prin licitaţie, prin negociere sau în mod direct, în condiţii specifice economiei de piaţã, în conformitate şi cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
    (2) Masa lemnoasã care face obiectul vânzãrii prin modurile prevãzute la alin. (1) provine din produse principale, produse secundare, produse accidentale şi produse de igienã, precum şi din orice material lemnos rezultat în urma efectuãrii lucrãrilor de regenerare şi de îngrijire a arboretelor.
    (3) Masa lemnoasã prevãzutã la alin. (2) se vinde ca "lemn pe picior" sau ca "lemn fasonat".
    (4) Modul de vânzare a masei lemnoase prin modalitãţile prevãzute la alin. (3) se hotãrãşte de comitetul director al direcţiei silvice/ICAS, la propunerea ocolului silvic şi pe baza unei fundamentãri economice riguroase.
    (5) Vânzãtorul - RNP - Romsilva, direcţiile silvice/şi ICAS este denumit în continuare organizator, în cazul vânzãrii masei lemnoase prin modurile prevãzute la alin. (1).
    ART. 2
    (1) În perioada august - octombrie, cu cel puţin 45 de zile înaintea anunţãrii licitaţiei principale prevãzute la art. 6 alin. (1), pentru vânzarea masei lemnoase pe picior, comitetul director al direcţiei silvice/ICAS aprobã lista partizilor ce urmeazã a fi exploatate în anul calendaristic urmãtor.
    (2) Lista partizilor de masã lemnoasã poate fi modificatã, la acelaşi nivel de aprobare, în timpul anului în cazuri justificate de:
    a) precomptãrile efectuate potrivit legii;
    b) inaccesibilitatea masei lemnoase cauzatã de forţa majorã, constatatã în condiţiile legii, prin: distrugerea podurilor ori a platformelor drumurilor auto de viituri şi alunecãri de teren, de inundaţii; avalanşe; cutremure; incendii; avarii la construcţii hidrotehnice din zona de acces; cãderi masive de zãpadã care nu permit deszãpezirea;
    c) stocurile de masã lemnoasã, pe picior şi în curs de exploatare, existente la sfârşitul anului din lista partizilor anului calendaristic încheiat;
    d) fluctuaţia cererii pe piaţa lemnului determinatã de specii sau sortimente, cu condiţia respectãrii regimului silvic;
    e) modificarea regimului juridic al fondului forestier administrat.
    ART. 3
    Din lista aprobatã a partizilor de produse principale ce urmeazã a fi exploatate în anul calendaristic urmãtor se stabilesc partizile al cãror volum însumeazã 20% din volumul total al acestora şi care constituie rezerva pentru efectuarea precomptãrilor prevãzute de <>Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 4
    (1) Face obiectul vânzãrii, prin licitaţie şi negociere, masa lemnoasã pe picior rãmasã disponibilã dupã asigurarea necesarului pentru aplicarea unor prevederi din: <>Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, <>Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 71/2002 pentru încheierea de cãtre Regia Naţionalã a Pãdurilor a contractelor de vânzarecumpãrare pe termen lung, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 654/2002, a celui pentru consumul propriu al persoanelor fizice şi al unitãţilor de interes local finanţate, integral sau parţial, de la bugetul de stat, precum şi a necesarului pentru consumul propriu al RNP - Romsilva, respectiv al unitãţilor acesteia.
    (2) Volumul de lemn pe picior stabilit a fi exploatat în regie proprie de unitãţile RNP - Romsilva nu se ia în calcul la determinarea volumului de masã lemnoasã rãmasã disponibilã pentru a face obiectul vânzãrii prevãzut la alin. (1) decât ca lemn fasonat rezultat în urma exploatãrii.

    CAP. II
    Vânzarea masei lemnoase prin licitaţie

    ART. 5
    (1) Vânzarea masei lemnoase pe picior şi a celei fasonate se realizeazã de cãtre organizatori prin licitaţie publicã, cu preselecţie, de tipul: licitaţie cu strigare, licitaţie în plic închis şi licitaţie mixtã.
    (2) Pentru fiecare licitaţie organizatã şi pentru fiecare partidã/lot/piesã, tipul de licitaţie se stabileşte de conducerea RNP - Romsilva/comitetul director al unitãţii organizatoare, cu prilejul aprobãrii preţurilor de pornire a licitaţiei, şi va fi fãcut cunoscut prin intermediul anunţului de licitaţie.
    ART. 6
    (1) Prima licitaţie pentru vânzarea masei lemnoase pe picior prevãzutã a se recolta în anul calendaristic urmãtor, denumitã în continuare licitaţia principalã, se organizeazã şi are loc în perioada octombrie-decembrie a fiecãrui an, licitaţiile ulterioare fiind licitaţii intermediare.
    (2) La licitaţia principalã prevãzutã la alin. (1) se oferã spre vânzare minimum 65% din volumul total de lemn cuprins în lista de partizi aprobatã pentru anul calendaristic urmãtor, volum stabilit în conformitate cu prevederile art. 2-4.
    (3) Pentru respectarea prevederilor art. 2-4, nivelul minim de 65% prevãzut la alin. (2) se va diminua corespunzãtor.
    (4) La stabilirea volumului de masã lemnoasã care se oferã spre vânzare la licitaţia principalã se are în vedere situaţia raportului cerere-ofertã de pe piaţa lemnului, situaţie în care sunt consultate şi structurile teritoriale ale patronatelor din domeniul exploatãrilor forestiere şi ale celor din domeniul industriei lemnului.
    (5) În perioada august-septembrie a anului în curs se organizeazã licitaţii pentru vânzarea rezervei constituite potrivit prevederilor art. 3, neutilizatã pânã la acea datã.
    (6) Licitaţiile intermediare se organizeazã pentru volumul de masã lemnoasã pe picior din partizile de produse principale neoferite la licitaţia principalã, pentru volumul din partizile neadjudecate sau necontractate în urma desfãşurãrii licitaţiei principale, pentru volumul din partizile constituite ulterior licitaţiei principale, precum şi pentru partizile ale cãror contracte de vânzare-cumpãrare au fost reziliate.
    ART. 7
    (1) Au dreptul sã participe la licitaţie pentru cumpãrarea masei lemnoase pe picior atât persoanele juridice atestate pentru activitatea de exploatare forestierã, cât şi persoanele juridice care nu sunt atestate.
    (2) Persoanele juridice care nu sunt atestate pentru activitatea de exploatãri forestiere pot participa la licitaţie dacã prezintã antecontracte de prestãri de servicii pentru exploatarea masei lemnoase solicitate, încheiate cu persoane juridice atestate, iar ulterior adjudecãrii, contracte de prestãri de servicii cu persoane juridice atestate. Dupã licitaţie, antecontractele devin contracte încheiate pentru volumul de masã lemnoasã adjudecat.
    (3) Contractele prevãzute la alin. (2) trebuie încheiate în intervalul de timp acordat pentru încheierea contractelor de vânzare-cumpãrare a masei lemnoase adjudecate.
    (4) Persoana juridicã/persoanele juridice cu care se încheie antecontractul/contractul pentru exploatarea masei lemnoase adjudecate trebuie sã aibã atestatul de exploatare a masei lemnoase valabil, cu anexa şi cazierul tehnic completate la zi şi o rezervã de exploatat cel puţin egalã cu volumul solicitat/adjudecat de cealaltã parte contractantã.
    (5) Contractele de prestãri servicii vor avea prevederi prin care se împuternicesc pentru exploatãri forestiere persoanele juridice atestate sã reprezinte titularul de contract de vânzarecumpãrare de masã lemnoasã în relaţiile cu direcţia silvicã/ICAS, cu ocolul silvic la care se exploateazã masa lemnoasã şi cu autoritãţile statului abilitate pentru respectarea prevederilor legale referitoare la exploatarea masei lemnoase, normelor privind regimul silvic, şi provenienţa şi circulaţia materialului lemnos.
    (6) Contractele de prestãri servicii prevãzute la alin. (2) devin anexe la contractul de vânzare-cumpãrare.
    (7) Prevederile prezentului articol se aplicã şi în cazul persoanelor juridice atestate pentru exploatãri forestiere, în situaţia în care solicitã sã cumpere şi li se adjudecã un volum de masã lemnoasã mai mare decât diferenţa dintre volumul de masã lemnoasã pentru care a fost atestat şi volumul efectiv exploatat.
    ART. 8
    (1) Masa lemnoasã fasonatã provenitã din exploatarea în regie proprie de cãtre unitãţile RNP - Romsilva şi din prestãri servicii se vinde din depozit, de la drumul auto forestier, de la altã cale permanentã de transport sau de la punctul naval.
    (2) Lemnul fasonat se vinde pe loturi distincte constituite din sortimente industriale de lemn de lucru sau pe piese personalizate, în cazul sortimentelor de furnir şi în cazul tuturor sortimentelor industriale de lemn din speciile valoroase: nuc, cireş şi sorb şi din sortimentul lemn de foc.
    (3) Vânzarea pe piese personalizate se poate face şi pentru alte specii forestiere şi sortimente industriale decât cele prevãzute la alin. (2), în baza hotãrârii comitetului director al direcţiei silvice/ICAS.
    (4) Loturile prevãzute la alin. (2) vor avea o singurã componentã, formatã dintr-un singur sortiment de lemn rotund şi o singurã specie, cu excepţia cazului în care sortimentul este "lemn de foc", care poate avea mai multe componente din specii diferite, dar încadrate pe grupele: diverse specii tari; diverse specii moi şi rãşinoase.
    (5) Sortimentele de lemn rotund sunt cele definite conform standardelor naţionale în vigoare sau pot fi stabilite conform cerinţelor pieţei.
    ART. 9
    Pregãtirea licitaţiei de vânzare a masei lemnoase se face de cãtre organizatorul acesteia, realizându-se în mod obligatoriu urmãtoarele:
    a) stabilirea partizilor/loturilor/pieselor care se liciteazã;
    b) aprobarea în comitetul director a preţului de pornire a licitaţiei;
    c) întocmirea de cãtre ocolul silvic a fişei tehnico-economice a fiecãrei partizi/lot/piesã;
    d) elaborarea anunţului pentru licitaţie;
    e) elaborarea proiectului contractului de vânzare-cumpãrare;
    f) întocmirea/actualizarea listei persoanelor juridice care au datorii restante faţã de RNP - Romsilva şi faţã de unitãţile acesteia;
    g) elaborarea caietului de sarcini.
    ART. 10
    (1) Anunţul privind organizarea licitaţiei de masã lemnoasã se publicã, înainte de data desfãşurãrii acesteia, cu cel puţin 30 de zile calendaristice, pentru licitaţia principalã, şi cu cel puţin 10 zile calendaristice, pentru celelalte licitaţii.
    (2) Anunţul se publicã obligatoriu pe site-ul RNP - Romsilva, în cel puţin un cotidian local şi se afişeazã la sediul organizatorului.
    (3) Anunţul afişat la sediul organizatorului şi cel publicat pe site-ul RNP - Romsilva, în afara datelor din anunţul pentru licitaţie, vor mai cuprinde:
    a) lista partizilor/loturilor/pieselor care se liciteazã;
    b) preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare partidã/lot/piesã, preţ exprimat în lei şi fãrã TVA.
    (4) Preţul de pornire a licitaţiei pentru masa lemnoasã pe picior se fundamenteazã pe nivelul preţului pe specii, aprobat prin decizie a directorului general al RNP - Romsilva.
    (5) În cazul masei lemnoase fasonate, preţul de pornire a licitaţiei se fundamenteazã pe principiile eficienţei economice şi economiei de piaţã, corelat cu condiţia de livrare.
    (6) Preţurile prevãzute la alin. (4) şi (5) se aprobã de comitetul director al direcţiei silvice/ICAS şi se exprimã în:
    a) lei/metru cub sau lei/UM, volum fãrã coaja lemnului de lucru, în cazul lemnului pe picior şi al sortimentelor industriale de lemn;
    b) lei/metru cub sau lei/UM, lemn cu coajã, în cazul lemnului despicat pentru industrializare şi al lemnului de foc.
    ART. 11
    (1) Pentru admiterea la licitaţie sau la negociere a operatorilor economici, preselecţia acestora se organizeazã cu minimum 5 zile lucrãtoare înainte de data desfãşurãrii licitaţiei principale şi cu minimum 3 zile lucrãtoare înainte, în cazul celorlalte licitaţii.
    (2) Comisia de preselecţie este formatã din 3 pânã la 5 membri şi se numeşte prin decizie a conducãtorului organizatorului licitaţiei.
    (3) Pentru participarea la licitaţie, solicitantul trebuie sã anexeze la cererea de înscriere urmãtoarele documente, în copie, certificate pentru conformitate cu originalul de cãtre reprezentantul legal al persoanei juridice:
    a) actul constitutiv al persoanei juridice;
    b) certificatul de înregistrare a persoanei juridice în registrul comerţului sau, dupã caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul persoanelor juridice strãine;
    c) declaraţia pe propria rãspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice cã nu are datorii restante faţã de RNP Romsilva şi faţã de unitãţile acesteia;
    d) atestatul de exploatare valabil şi cazierul tehnic completat la zi ale ofertantului sau ale persoanei juridice care va presta serviciul de exploatare a masei lemnoase care se va adjudeca de ofertant, dupã caz;
    e) în cazul persoanelor juridice neatestate, antecontractele de prestãri de servicii pentru exploatarea masei lemnoase solicitate pentru adjudecare, încheiate cu persoane juridice atestate.
    (4) Persoanele juridice care nu au sediul în România vor depune documentele de înscriere la licitaţie atât în limba oficialã a ţãrii de origine, cât şi traduceri legalizate ale acestora, în limba românã.
    ART. 12
    (1) Comisia de preselecţie analizeazã documentele depuse de cãtre solicitanţi şi hotãrãşte:
    a) admiterea cererii de participare la licitaţie, cu precizarea volumului maxim de lemn pe picior ce va putea fi adjudecat de persoana juridicã;
    b) respingerea motivatã a cererii de participare la licitaţie, dacã solicitantul se regãseşte în vreuna dintre urmãtoarele situaţii:
    b1) nu a depus în termen documentele prevãzute la alin. (3), respectiv alin. (4) al art. 11;
    b2) depãşeşte rezerva din volumul de masã lemnoasã pentru care deţine atestatul de exploatare şi nu a depus antecontractul de prestãri servicii de exploatare a masei lemnoase cu care depãşeşte rezerva din volumul prevãzut din atestat;
    b3) are datorii restante faţã de unitãţile RNP - Romsilva.
    (2) La sfârşitul şedinţei de preselecţie se încheie un procesverbal în care se consemneazã: data şi locul desfãşurãrii preselecţiei, membrii comisiei de preselecţie prezenţi, persoanele juridice care s-au înscris în vederea participãrii la licitaţie, condiţiile de participare la licitaţie, solicitanţii admişi sã participe la licitaţie, solicitanţii respinşi sã participe la licitaţie şi motivul respingerii lor, observaţii, obiecţii, contestaţii cu privire la organizarea şi desfãşurarea preselecţiei.
    (3) Hotãrârea comisiei de preselecţie se comunicã de organizatorul licitaţiei persoanelor interesate, în termen de 24 de ore de la data încheierii acesteia.
    ART. 13
    (1) Persoanelor juridice admise la licitaţie care solicitã informaţii privitoare la volumul şi calitatea masei lemnoase care urmeazã a fi licitatã le va fi pusã la dispoziţie, de cãtre ocolul silvic la care se aflã aceasta, documentaţia tehnicã necesarã.
    (2) În situaţia în care persoanele juridice admise la licitaţie solicitã sã vizioneze masa lemnoasã care este supusã vânzãrii, organizatorul licitaţiei asigurã condiţiile pentru vizionare şi desemneazã un specialist în acest sens.
    ART. 14
    (1) Persoanele juridice admise pentru participarea la licitaţie sunt obligate sã achite, anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul organizatorului, prin instrumente bancare legale decontabile pânã la începerea licitaţiei sau în numerar la casieria unitãţii, o garanţie de contractare în cuantum de 5% din preţul de pornire a licitaţiei pentru partizile/loturile/piesele/ volumul de masã lemnoasã pentru care sunt admise, precum şi un tarif de participare la licitaţie.
    (2) Dovada constituirii garanţiei de contractare se depune la secretariatul comisiei de licitaţie anterior începerii şedinţei de licitaţie.
    (3) Neîndeplinirea condiţiei prevãzute la alin. (2) determinã interzicerea participãrii la licitaţie a persoanei juridice în cauzã.
    (4) Garanţia de contractare depusã pentru o partidã/lot/piesã neadjudecatã de cãtre ofertant poate deveni garanţie de contractare pentru o altã partidã/lot/piesã supusã vânzãrii prin aceeaşi licitaţie sau pentru negocierea ulterioarã, dar cu o valoare cel mult egalã.
    (5) Garanţia de contractare se restituie, în termen de cel mult 3 zile lucrãtoare, persoanei juridice care nu a adjudecat masa lemnoasã pentru care a constituit garanţia respectivã sau care se aflã în situaţia prevãzutã la art. 22 alin. (3).
    (6) Garanţia de contractare nu se restituie în cazul persoanei juridice în urmãtoarele situaţii:
    a) a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpãrare, iar valoarea garanţiei, cu acordul pãrţilor, se va lua în calcul la plata primei facturi sau la constituirea cauţiunii de minimum 5% din valoarea contractului, prin întregirea sumei;
    b) nu s-a încheiat contractul de vânzare-cumpãrare din culpa adjudecatarului.
    (7) Garanţia de contractare nerestituitã în situaţia prevãzutã la alin. (6) lit. b) se face venit al organizatorului licitaţiei.
    (8) Persoanele juridice admise la licitaţie sunt obligate sã achite tariful de participare, anterior începerii licitaţiei, printr-un instrument legal de platã sau în numerar la casieria organizatorului licitaţiei.
    (9) Tariful de participare la licitaţie este stabilit de organizatorul licitaţiei, fundamentat pe baza cheltuielilor aferente pregãtirii şi organizãrii licitaţiei, fãrã ca acest tarif sã fie prohibitiv sau sã constituie sursã de profit.
    ART. 15
    (1) Licitaţia se desfãşoarã la locul, data şi ora comunicate prin anunţ.
    (2) Licitaţia se desfãşoarã cu participarea comisiei de licitaţie şi a ofertanţilor în aceeaşi salã.
    ART. 16
    (1) Comisia de licitaţie este alcãtuitã din 3 pânã la 5 membri, numiţi prin decizie a conducãtorului organizatorului licitaţiei.
    (2) Şedinţa de licitaţie este deschisã de cãtre preşedintele comisiei, care prezintã componenţa acesteia, membrii prezenţi, tipul de licitaţie, modul de desfãşurare a licitaţiei şi alte informaţii necesare.
    (3) Hotãrârile comisiei de licitaţie se iau cu votul a douã treimi din numãrul membrilor sãi.
    (4) Poate fi numitã o singurã comisie, cu aceeaşi componenţã, pentru preselecţie şi pentru licitaţie/şi pentru negocierea vânzãrii masei lemnoase pe picior/fasonate.
    (5) Directorul general şi directorul general adjunct ai RNP Romsilva, directorul direcţiei silvice şi directorul ICAS nu pot face parte din comisia de preselecţie, din comisia de licitaţie sau din comisia de negociere pentru vânzarea masei lemnoase pe picior/fasonate.
    ART. 17
    (1) În cazul licitaţiei publice cu strigare, licitarea masei lemnoase începe în ordinea stabilitã de comisia de licitaţie.
    (2) Preşedintele comisiei anunţã preţul de pornire şi pasul de licitare stabilite de organizatorul licitaţiei, prin caietul de sarcini, pentru partida/lotul/piesa în cauzã.
    (3) Pentru fiecare partidã/lot/piesã participanţii pot face opţiuni şi supralicitãri faţã de preţul de pornire a licitaţiei.
    (4) Este declarat adjudecatar licitantul care dupã 3 strigãri succesive a oferit preţul cel mai mare.
    (5) Dacã se prezintã un singur ofertant, partida/lotul/piesa i se poate adjudeca acestuia, numai dacã în caietul de sarcini al licitaţiei existã o prevedere în acest sens.
    ART. 18
    În cazul licitaţiei cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat, se procedeazã astfel:
    a) participanţii la licitaţie confirmã intrarea în licitare prin depunerea ofertei, pentru fiecare partidã/lot/piesã de masã lemnoasã, într-un plic închis marcat cu denumirea şi adresa ofertantului, plic ce se introduce în urna amplasatã în sala de desfãşurare a licitaţiei, la loc vizibil, în faţa comisiei de licitaţie;
    b) participanţii la licitaţie şi observatorii prezenţi au dreptul sã verifice dacã toate plicurile sunt sigilate şi nedesfãcute;
    c) comisia de licitaţie deschide plicurile depuse de ofertanţi, în prezenţa participanţilor, face publicã oferta, înregistreazã în procesul-verbal preţurile oferite pentru fiecare partidã/lot/piesã;
    d) este declarat adjudecatar pentru fiecare partidã/lot/piesã licitantul care, în plic închis, a oferit preţul cel mai mare.
    ART. 19
    (1) Licitaţia publicã mixtã se organizeazã şi se desfãşoarã dupã metodologia prezentatã mai jos.
    (2) Etapa I: prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat: comisia de licitaţie deschide plicurile depuse de ofertanţi, în prezenţa participanţilor, face publicã oferta, înregistreazã în procesul-verbal preţurile oferite pentru fiecare partidã/lot/piesã şi întocmeşte lista partizilor/loturilor/pieselor ofertate care vor fi supuse licitaţiei cu strigare.
    (3) Etapa a II-a: licitaţia cu strigare, pentru fiecare partidã/lot/piesã, pornindu-se de la preţul cel mai mare oferit în plic închis:
    a) procedura de strigare, pasul de licitare şi condiţia de adjudecare sunt similare licitaţiei publice cu strigare, prevãzutã la art. 17;
    b) pentru partizile/loturile/piesele pentru care nu s-au depus oferte în plic închis, etapa a doua a licitaţiei mixte nu se organizeazã, acestea fãcând obiectul unei noi proceduri de adjudecare, conform hotãrârii comitetului director.
    ART. 20
    (1) Dupã fiecare licitaţie se întocmeşte procesulverbal privind desfãşurarea şi rezultatul licitaţiei, în care se consemneazã în mod obligatoriu: data şi locul desfãşurãrii licitaţiei, modul de anunţare a licitaţiei, membrii comisiei de licitaţie prezenţi, tipul licitaţiei, obiectul licitaţiei, persoanele juridice care nu au îndeplinit condiţiile de participare la licitaţie, ofertanţii pentru fiecare partidã/lot/piesã, reprezentanţii oficiali ai acestora, menţionându-se numele şi prenumele, calitatea, preţul de pornire a licitaţiei, pasul de licitare, ultima ofertã fãcutã, câştigãtorul licitaţiei, termenul de încheiere a contractelor de vânzare-cumpãrare a masei lemnoase, observaţii, obiecţii, contestaţii cu privire la organizarea şi desfãşurarea licitaţiei etc.
    (2) Procesul-verbal al şedinţei de licitaţie se semneazã de cãtre toţi membrii comisiei de licitaţie prezenţi şi de reprezentanţii persoanelor juridice, inclusiv de cei care au obiecţii, observaţii sau contestaţii, dacã este cazul.
    (3) Pentru cei care refuzã sã semneze, secretarul comisiei de licitaţie va consemna motivele de refuz prezentate.
    (4) În cazul participanţilor care nu au semnat procesul-verbal din alte motive decât refuzul se vor consemna respectivele motive.
    ART. 21
    (1) În cazul în care între momentul adjudecãrii şi cel al contractãrii persoana juridicã adjudecatarã constatã cã masa lemnoasã nu corespunde ca volum sau/şi calitate, îl va înştiinţa despre aceasta, în scris, pe organizatorul licitaţiei.
    (2) Contestarea cantitãţii şi/sau calitãţii masei lemnoase adjudecate îl obligã pe organizatorul licitaţiei la efectuarea unei verificãri în teren, în prezenţa contestatarului, finalizatã cu întocmirea unei documentaţii, în conformitate cu normele tehnice în vigoare.
    (3) În situaţia în care conducãtorul unitãţii organizatoare a licitaţiei concluzioneazã cã se confirmã aspectele contestate va proceda, dupã caz, la anularea adjudecãrii, restituirea garanţiei de contractare, remedierea deficienţelor semnalate şi oferirea masei lemnoase la o nouã licitaţie.

    CAP. III
    Vânzarea masei lemnoase prin negociere

    ART. 22
    (1) Masa lemnoasã pe picior/fasonatã care nu se vinde în urma organizãrii şi desfãşurãrii licitaţiilor se poate vinde prin negociere.
    (2) Masa lemnoasã pe picior/fasonatã poate fi oferitã spre vânzare, prin negociere, numai dupã ce aceasta a fãcut obiectul cel puţin al unei licitaţii.
    (3) La vânzarea prin negociere pot participa numai persoanele juridice care au fost admise pentru licitaţie.
    (4) Produsele accidentale apãrute în cursul anului, în suprafaţa de pãdure unde este constituitã o partidã contractatã cu o persoanã juridicã, se pun în valoare, cu prioritate, conform instrucţiunilor în vigoare. Vânzarea acestora se negociazã cu titularul de contract al partizii în a cãrei suprafaţã au apãrut acestea, fãrã a fi supuse vreunei licitaţii.
    (5) Preţul masei lemnoase prevãzute la alin. (4) se stabileşte prin negociere în funcţie de specie, de structura dimensionalã şi de calitatea lemnului, dar nu va fi mai mic decât nivelul preţului pe specii, aprobat prin decizie a directorului general al RNP Romsilva, şi nici mai mic decât preţul de contractare a partizii pe suprafaţa cãreia au apãrut produsele accidentale respective.
    (6) Dacã titularul de contract al partizii în a cãrei suprafaţã au apãrut produsele accidentale refuzã contractarea noii partizi constituite ca urmare a apariţiei produsului accidental, acesta va fi oferit la licitaţie altor persoane juridice.
    ART. 23
    Negocierea poate avea loc în aceeaşi zi cu licitaţiile intermediare organizate pentru vânzarea de masã lemnoasã pe picior/fasonatã sau poate avea loc şi în alte zile, cu respectarea aceloraşi condiţii de anunţare ca şi în cazul licitaţiei.
    ART. 24
    (1) Pentru a participa la negociere, persoanele juridice trebuie sã îndeplineascã aceleaşi condiţii de participare specifice licitaţiei.
    (2) Nu este admisã la negociere persoana juridicã participantã la licitaţia la care a fost oferitã partida/lotul/piesa şi pentru care a depus o ofertã sub preţul de pornire la licitaţie sau a adjudecat, dar nu a încheiat contractul de vânzare-cumpãrare din culpa sa.
    ART. 25
    Comisia de negociere este formatã din 3 pânã la 5 membri şi se numeşte prin decizie a conducãtorului organizatorului negocierii.
    ART. 26
    (1) Preţul de adjudecare a masei lemnoase pe picior rezultat în urma negocierii nu poate fi mai mic decât preţul de pornire la licitaţie, calculat în baza nivelului preţului pe specii, naturã de produse şi sortimente dimensionale, aprobat de directorul general al RNP - Romsilva. Diminuarea sub acest nivel de preţ de adjudecare se poate face numai dupã cel puţin douã licitaţii şi cu aprobarea comitetului director al direcţiei silvice/ICAS.
    (2) În cazul negocierii vânzãrii masei lemnoase fasonate, preţul de adjudecare nu poate fi mai mic decât suma dintre preţul prevãzut la alin. (1) şi totalul cheltuielilor efectuate pentru exploatarea, fasonarea, sortarea şi depozitarea masei lemnoase. Diminuarea sub acest nivel de preţ de adjudecare se poate face numai dupã cel puţin douã licitaţii şi cu aprobarea comitetului director al direcţiei silvice/ICAS.
    ART. 27
    Cu ocazia şedinţei de negociere se încheie un proces-verbal în care se consemneazã: membrii comisiei de negociere prezenţi, reprezentanţii oficiali ai celor înscrişi la negociere pentru fiecare partidã/lot/piesã, menţionându-se numele, prenumele şi funcţia acestora, numãrul şi data împuternicirii, preţul de pornire a negocierii, valoarea ofertelor fãcute de participanţi, valoarea ofertei câştigãtoare, titularul ofertei adjudecate, data pânã la care se poate încheia contractul de vânzare-cumpãrare a masei lemnoase adjudecate.

    CAP. IV
    Vânzarea directã a masei lemnoase

    ART. 28
    (1) RNP - Romsilva, unitãţile şi subunitãţile acesteia pot vinde în mod direct, fãrã licitaţie şi fãrã negociere, persoanelor fizice şi unitãţilor de interes local finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat - şcoli, grãdiniţe, creşe, cãmine de bãtrâni, unitãţi sanitare, unitãţi militare şi de poliţie, primãrii şi altele asemenea -, pentru consumul propriu, la preţul aprobat de comitetul director, lemnul de foc, precum şi lemnul de lucru fasonat cu diametrul la mijloc mai mic de 24 cm, iar alte sortimente de lemn de lucru fasonat numai dupã ce au fãcut obiectul unei licitaţii.
    (2) Masa lemnoasã prevãzutã la alin. (1) se poate vinde şi livra numai din depozite, de la drumul auto forestier şi alte cãi permanente de transport sau din punctul naval.
    (3) Pentru extragerea arborilor de rãşinoase doborâţi/rupţi de vânt sau zãpadã, cu sau fãrã infestãri produse de gândacii de scoarţã, dar dispersaţi, a celor infestaţi pe picior, de asemenea dispersaţi, precum şi a arborilor - cursã şi de control, se vor aplica mãsurile prevãzute de Normele tehnice silvice privitoare la protecţia pãdurilor, în scopul combaterii şi prevenirii extinderii atacurilor acestor dãunãtori. În cazul arborilor de rãşinoase aflaţi în aceastã situaţie se admite şi modul de valorificare a masei lemnoase "fasonat la cioatã", asigurându-se respectarea mãsurilor de tehnica securitãţii muncii şi a celor de prevenire şi stingere a incendiilor.
    (4) Preţurile de vânzare directã a masei lemnoase se fundamenteazã pe principiile eficienţei economice şi economiei de piaţã şi se aprobã de comitetul director al direcţiei silvice/ICAS.
    ART. 29
    RNP - Romsilva şi unitãţile acesteia pot oferi masã lemnoasã fasonatã la oricare dintre procedurile de achiziţie organizate de autoritãţile contractante în sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP) sau la achiziţiile directe practicate de autoritãţile contractante.

    CAP. V
    Dispoziţii finale

    ART. 30
    (1) La licitaţiile şi negocierile de vânzare a masei lemnoase pe picior se pot oferi atât partizi, cât şi grupe de partizi amplasate în acelaşi bazinet sau bazin forestier, constituite pe principiul teritorialitãţii sau al accesibilitãţii.
    (2) Grupele de partizi se constituie atât din produse principale, cât şi din produse secundare, igienã, accidentale, se aprobã de comitetul director al direcţiei silvice/ICAS, sunt evidenţiate în anunţul de licitaţie/negociere şi nu pot depãşi volumul de 15.000 mc.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), se pot constitui grupe de partizi cu un volum mai mare de 15.000 mc, în cazul produselor accidentale provenite din doborâturi şi rupturi în masã cauzate de fenomene naturale.
    (4) Preţul de pornire a licitaţiei/negocierii se stabileşte pe grupaj, ca medie ponderatã a preţurilor şi volumelor partizilor componente.
    ART. 31
    Loturile de masã lemnoasã fasonatã care nu au fost adjudecate în urma oferirii acestora la cel puţin o licitaţie şi la cel puţin o negociere se pot modifica în loturi mai mici, cu aceleaşi sortimente, în baza unei justificãri aprobate de comitetul director al direcţiei silvice/ICAS.
    ART. 32
    (1) Încheierea contractului de vânzare-cumpãrare a masei lemnoase adjudecate prin licitaţie sau negociere are loc în termen de maximum 10 zile lucrãtoare de la data licitaţiei, respectiv a negocierii.
    (2) Neîncheierea contractului de vânzare-cumpãrare a masei lemnoase adjudecate, în termenul maxim de 10 zile lucrãtoare stabilit prin caietul de sarcini şi prin procesul-verbal de licitaţie/negociere, din culpa exclusivã a persoanei juridice adjudecatare, atrage anularea adjudecãrii pentru masa lemnoasã respectivã şi pierderea garanţiei de contractare aferente.
    (3) Neîncheierea contractului de vânzare-cumpãrare a masei lemnoase în termenul stabilit prin caietul de sarcini şi prin procesul-verbal de licitaţie/negociere, din culpa exclusivã a organizatorului, se sancţioneazã potrivit dreptului comun şi potrivit prevederilor contractului colectiv de muncã, organizatorul fiind obligat şi la restituirea garanţiei de contractare depuse.
    ART. 33
    Caietele de sarcini şi contractele de vânzarecumpãrare a masei lemnoase elaborate, respectiv încheiate de organizatorul licitaţiei/negocierii vor respecta prevederile prezentului regulament, precum şi legislaţia specificã în vigoare.
    ART. 34
    (1) Persoanele juridice înscrise la licitaţie/negociere, care considerã cã din motive neîntemeiate nu au fost admise sã participe sau cã nu au fost respectate prevederile prezentului regulament şi ale caietului de sarcini, pot face contestaţie.
    (2) Contestaţia se formuleazã în scris şi se adreseazã spre soluţionare organizatorului licitaţiei/negocierii, în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor preselecţiei şi, respectiv licitaţiei/negocierii.
    (3) Conducãtorul organizatorului licitaţiei/negocierii este obligat sã soluţioneze contestaţia în termen de douã zile lucrãtoare de la data depunerii ei, în cazul neadmiterii participãrii la licitaţie/negociere, şi în termen de 5 zile lucrãtoare, în cazul contestãrii desfãşurãrii licitaţiei/negocierii.
    (4) Modul de analizare şi de soluţionare a contestaţiei se consemneazã într-un document însuşit în acest sens de cãtre conducãtorul organizatorului licitaţiei/negocierii, iar soluţia se comunicã în scris contestatarului.
    (5) Dacã în urma analizãrii contestaţiei se stabileşte cã aceasta a fost întemeiatã, organizatorul dispune, dupã caz, admiterea contestatarului la licitaţie/negociere sau anularea licitaţiei/negocierii pentru partida/lotul/piesa respectivã şi ia mãsuri pentru organizarea unei noi licitaţii/negocieri.
    (6) Contractul de vânzare-cumpãrare a masei lemnoase pentru partida/lotul/piesa pentru care a avut loc adjudecarea se va semna de reprezentanţii legali ai organizatorului licitaţiei/negocierii numai dupã expirarea termenului legal de contestare, iar în cazul înregistrãrii de contestaţii, numai dupã soluţionarea legalã a acestora.
    ART. 35
    Partizile de masã lemnoasã pe picior şi loturile/piesele de lemn fasonat care au fãcut obiectul unor contracte care au fost reziliate vor fi supuse unei noi proceduri de licitaţie/negociere, dupã caz.
    ART. 36
    (1) În cazul în care la nivelul unui ocol silvic nu existã masã lemnoasã fasonatã, în depozite/la drum auto/la punct naval, care sã satisfacã cererea de pe piaţa lemnului rotund fasonat, se pot constitui loturi previzionate, în baza prevederilor actelor de punere în valoare.
    (2) Loturile previzionate prevãzute la alin. (1) se pot constitui în baza prevederilor actelor de punere în valoare ale partizilor din lista aprobatã şi se pot vinde, prin licitaţie sau negociere, numai cu aprobarea comitetului director al direcţiei silvice/ICAS şi numai din masa lemnoasã din partiziile prevãzute la exploatare prin prestãri de servicii şi în regie proprie, urmând ca livrarea masei lemnoase sã se facã în baza recepţiilor efective şi în cadrul graficelor de eşalonare.
    (3) De la prevederile alin. (1) şi (2) fac excepţie sortimentele de furnir de la toate speciile şi toate sortimentele de lemn de lucru de la speciile: nuc, cireş şi sorb, precum şi alte specii stabilite prin hotãrâre a comitetului director al direcţiei silvice/ICAS.
    (4) Nu este supusã excepţiilor de la alin. (3) masa lemnoasã din specii de plop şi salcie din zona dig-mal şi a ostroavelor.
    ART. 37
    (1) Preţurile de vânzare a masei lemnoase pe picior şi a celei fasonate nu pot fi modificate dupã adjudecarea la licitaţie/negociere.
    (2) Garanţia de contractare aferentã participãrii la licitaţie/negociere se poate constitui şi la nivelul RNP Romsilva, dar persoana juridicã trebuie sã depunã la comisia de licitaţie/negociere dovada constituirii acesteia şi a disponibilului la data licitaţiei/negocierii.
    ART. 38
    La licitaţiile de vânzare a masei lemnoase organizate potrivit prezentului regulament pot asista reprezentanţi ai organizaţiilor patronale din domeniile silviculturii, exploatãrii, prelucrãrii primare şi industrializãrii lemnului, precum şi reprezentanţi ai mass-mediei.
    ART. 39
    (1) Prevederile prezentului regulament se aplicã şi celorlalţi administratori ai fondului forestier proprietate publicã a statului, prevãzuţi la <>art. 11 alin. (8) din Legea nr. 46/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Prevederile alin. (1) pot fi aplicate şi pentru vânzarea masei lemnoase care se recolteazã din fondul forestier altul decât proprietate publicã a statului, pentru care unitãţile RNP Romsilva au încheiate contracte de administrare sau de prestãri servicii silvice şi care conţin clauze în acest sens.
    ART. 40
    Nerespectarea prevederilor prezentului regulament de cãtre organizatorii licitaţiilor/negocierilor se sancţioneazã potrivit prevederilor contractului colectiv de muncã şi ale legislaţiei în vigoare.
    ART. 41
    Vânzãrile de masã lemnoasã, prin licitaţii şi prin negocieri, anunţate pânã la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament se vor desfãşura în conformitate cu reglementãrile în baza cãrora acestea s-au organizat.
    ART. 42
    Prezentul regulament se completeazã cu prevederile actelor normative în vigoare care se referã la vânzarea masei lemnoase şi la circulaţia materialelor lemnoase.
    ART. 43
    În cazul adoptãrii unor noi acte normative privind standardizarea şi valorificarea masei lemnoase care se recolteazã din pãdurile aflate în fondul forestier proprietate publicã a statului, prezentul regulament se completeazã şi se modificã corespunzãtor.

                                    -------


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016