Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT-CADRU din 2 septembrie 2004  de organizare si functionare a Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT-CADRU din 2 septembrie 2004 de organizare si functionare a Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 23 septembrie 2004
ART. 1
(1) Direcţia generalã de asistenţã socialã şi protecţia copilului, denumitã în continuare Direcţia generalã, are rolul de a asigura la nivel judeţean, respectiv la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţã socialã în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricãror persoane aflate în nevoie.
(2) În vederea realizãrii atribuţiilor prevãzute de lege Direcţia generalã îndeplineşte, în principal, urmãtoarele funcţii:
a) de strategie, prin care asigurã elaborarea strategiei de asistenţã socialã, a planului de asistenţã socialã pentru prevenirea şi combaterea marginalizãrii sociale, precum şi a programelor de acţiune antisãrãcie, pe care le supune spre aprobare consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti;
b) de coordonare a activitãţilor de asistenţã socialã şi protecţie a copilului la nivelul judeţului, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti;
c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;
d) de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilitãţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţã socialã, precum şi cu reprezentanţii societãţii civile care desfãşoarã activitãţi în domeniu;
e) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisãrãcie, prevenirea şi combaterea marginalizãrii sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul judeţului, respectiv al sectoarelor municipiului Bucureşti;
f) de reprezentare a consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, pe plan intern şi extern, în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului.
(3) Structura organizatoricã, numãrul de personal şi bugetul Direcţiei generale se aprobã prin hotãrâre a consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, astfel încât funcţionarea acesteia sã asigure îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii.
ART. 2
Direcţia generalã îndeplineşte urmãtoarele atribuţii principale:
a) în domeniul protecţiei persoanei adulte:
1. completeazã evaluarea situaţiei socioeconomice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia. Asigurã furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltãrii capacitãţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depãşi cu forţe proprii situaţiile de dificultate, dupã epuizarea mãsurilor prevãzute în planul individualizat privind mãsurile de asistenţã socialã;
2. acordã persoanei adulte asistenţã şi sprijin pentru exercitarea dreptului sãu la exprimarea liberã a opiniei;
3. depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivã a naşterii acesteia;
4. verificã şi reevalueazã trimestrial şi ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o mãsurã de asistenţã socialã într-o instituţie, în vederea menţinerii, modificãrii sau revocãrii mãsurii stabilite;
5. asigurã mãsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţã a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionãrii în structura proprie a unor centre specializate;
6. depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind mãsurile de asistenţã socialã;
7. îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege;
b) în domeniul protecţiei drepturilor copilului:
1. întocmeşte raportul de evaluare iniţialã a copilului şi familiei acestuia şi propune stabilirea unei mãsuri de protecţie specialã;
2. monitorizeazã trimestrial activitãţile de aplicare a hotãrârilor de instituire a mãsurilor de protecţie specialã a copilului;
3. identificã şi evalueazã familiile sau persoanele care pot lua în plasament copilul;
4. monitorizeazã familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toatã durata acestei mãsuri;
5. identificã, evalueazã şi pregãteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali profesionişti, în condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncã şi asigurã formarea continuã de asistenţi maternali profesionişti atestaţi; evalueazã şi monitorizeazã activitatea acestora;
6. acordã asistenţã şi sprijin pãrinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrãrii în mediul sãu familial;
7. reevalueazã, cel puţin o datã la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurãrile care au stat la baza stabilirii mãsurilor de protecţie specialã şi propune, dupã caz, menţinerea, modificarea sau încetarea acestora;
8. îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii aflaţi în evidenţa sa;
9. identificã familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc sã adopte copii; evalueazã condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintã şi elibereazã atestatul de familie sau de persoanã aptã sã adopte copii;
10. monitorizeazã evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi pãrinţii lor adoptivi; sprijinã pãrinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta cã este adoptat, de îndatã ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o permit;
11. îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege;
c) alte atribuţii:
1. coordoneazã şi sprijinã activitatea autoritãţilor administraţiei publice locale din judeţ în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;
2. coordoneazã metodologic activitatea de prevenire a separãrii copilului de pãrinţii sãi, precum şi cea de admitere a adultului în instituţii sau servicii, desfãşurate la nivelul serviciilor publice de asistenţã socialã;
3. acordã asistenţa tehnicã necesarã pentru crearea şi formarea structurilor comunitare consultative ca formã de sprijin în activitatea de asistenţã socialã şi protecţia copilului;
4. evalueazã şi pregãteşte persoane, identificate de serviciul public local de asistenţã socialã, care pot deveni asistenţi personali ai persoanei cu handicap, şi supravegheazã activitatea acestor asistenţi;
5. colaboreazã cu organizaţiile neguvernamentale care desfãşoarã activitãţi în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului sau cu agenţi economici prin încheierea de convenţii de colaborare cu aceştia;
6. dezvoltã parteneriate şi colaboreazã cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societãţii civile în vederea acordãrii şi diversificãrii serviciilor sociale şi a serviciilor pentru protecţia copilului, în funcţie de nevoile comunitãţii locale;
7. colaboreazã pe bazã de protocoale sau convenţii cu celelalte direcţii generale, precum şi cu alte instituţii publice din unitatea administrativ-teritorialã, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, conform legii;
8. asigurã la cerere consultanţã de specialitate gratuitã privind acordarea serviciilor, mãsurilor şi prestaţiilor de asistenţã socialã şi protecţia copilului; colaboreazã cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
9. propune consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, înfiinţarea, finanţarea, respectiv cofinanţarea instituţiilor publice de asistenţã socialã, precum şi a serviciilor pentru protecţia copilului;
10. prezintã anual sau la solicitarea consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, rapoarte de evaluare a activitãţilor desfãşurate;
11. asigurã acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;
12. sprijinã şi dezvoltã un sistem de informare şi de consultanţã accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi oricãror persoane aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora, în vederea exercitãrii tuturor drepturilor prevãzute de actele normative în vigoare;
13. acţioneazã pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizatã a persoanelor în nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu;
14. organizeazã activitatea de selectare şi angajare a personalului din aparatul propriu şi instituţiile/serviciile din subordine, de evaluare periodicã şi de formare continuã a acestuia;
15. asigurã serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei pentru protecţia copilului, respectiv ale comisiei de expertizã medicalã a persoanelor adulte cu handicap;
16. îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute în acte normative sau stabilite prin hotãrâri ale consiliului judeţean, respectiv ale consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti.
ART. 3
(1) Structura organizatoricã orientativã necesarã pentru asigurarea funcţionãrii Direcţiei generale este urmãtoarea:
1. compartimentul pentru îngrijire de tip familial în domeniul asistenţei sociale a persoanelor adulte;
2. compartimentul pentru îngrijire de tip familial în domeniul protecţiei copilului;
3. compartimentul pentru îngrijire de tip rezidenţial în domeniul asistenţei sociale a persoanelor adulte;
4. compartimentul pentru îngrijire de tip rezidenţial în domeniul protecţiei copilului;
5. compartimentul de intervenţie în regim de urgenţã în domeniul asistenţei sociale a persoanelor adulte; în cadrul acestuia se organizeazã şi funcţioneazã telefonul pentru semnalarea cazurilor de urgenţã ale persoanelor adulte;
6. compartimentul de intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic şi migraţie;
7. compartimentul de intervenţie în regim de urgenţã în domeniul protecţiei copilului; în cadrul acestuia se organizeazã şi funcţioneazã "telefonul copilului";
8. compartimentul de evaluare a copilului care sãvârşeşte fapte penale şi nu rãspunde penal;
9. compartimentul de evaluare complexã a copilului cu dizabilitãţi;
10. compartimentul de evaluare şi monitorizare în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;
11. compartimentul strategii, programe, proiecte în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;
12. compartimentul antisãrãcie şi prevenire a marginalizãrii sociale;
13. secretariatul comisiei pentru protecţia copilului;
14. secretariatul comisiei de expertizã medicalã a persoanelor adulte cu handicap;
15. compartimentul resurse umane;
16. compartimentul economic şi financiar-contabil;
17. compartimentul tehnic, achiziţii publice şi administrativ;
18. compartimentul juridic şi contencios;
19. compartimentul audit;
20. compartimentul de relaţii cu publicul.
(2) În vederea exercitãrii şi realizãrii atribuţiilor ce îi revin Direcţia generalã va asigura încadrarea cu prioritate a personalului cu studii socioumane.
(3) În vederea exercitãrii şi realizãrii atribuţiilor Direcţiei generale, consiliul judeţean, respectiv consiliul local al sectorului municipiului Bucureşti, poate aproba organizarea şi a altor compartimente decât cele prevãzute la alin. (1), asigurând resursele necesare funcţionãrii acestora.
ART. 4
(1) Conducerea Direcţiei generale se asigurã de directorul general, în cazul în care acesta este funcţionar public, sau, dupã caz, de directorul executiv şi de colegiul director.
(2) Directorul general sau, dupã caz, directorul executiv al Direcţiei generale este ajutat de cel puţin 2 directori adjuncţi, dintre care unul coordoneazã activitãţile din domeniul protecţiei persoanelor adulte, iar unul coordoneazã activitatea de protecţie a drepturilor copilului.
ART. 5
(1) Postul de director general sau, dupã caz, de director executiv, precum şi postul de director adjunct ai Direcţiei generale se ocupã prin concurs sau, dupã caz, prin examen, în condiţiile legii.
(2) Candidaţii pentru ocuparea posturilor de director general sau, dupã caz, de director executiv şi director adjunct ai Direcţiei generale trebuie sã fie absolvenţi cu diplomã de licenţã ai învãţãmântului universitar de lungã duratã sau absolvenţi ai învãţãmântului postuniversitar, în domeniul ştiinţelor socioumane, juridice, administrative sau economice, şi sã aibã o vechime în specialitate de cel puţin 5 ani.
(3) Comisia de examinare este numitã de preşedintele consiliului judeţean, respectiv de primarul sectorului municipiului Bucureşti. Din comisia de examinare, care verificã îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs şi competenţa profesionalã a candidaţilor pentru ocuparea postului de director general sau, dupã caz, de director executiv, fac parte, în mod obligatoriu, câte un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei, Autoritãţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi, dupã caz, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Preşedintele comisiei este secretarul general al judeţului, respectiv secretarul sectorului municipiului Bucureşti.
(4) Concursul constã în mod obligatoriu şi din prezentarea şi susţinerea unui referat cuprinzând analiza sistemului de asistenţã socialã şi protecţia copilului din unitatea sau, dupã caz, subdiviziunea administrativ-teritorialã respectivã, precum şi propuneri de restructurare sau, dupã caz, de dezvoltare a acestui sistem.
ART. 6
Colegiul director al Direcţiei generale este compus din directorul general sau, dupã caz, directorul executiv, directorii adjuncţi, personalul de conducere din cadrul Direcţiei generale, precum şi 3 consilieri judeţeni ori, dupã caz, locali, având cu precãdere studii socioumane, propuşi de preşedintele consiliului judeţean sau, dupã caz, de primarul sectorului municipiului Bucureşti. Preşedintele colegiului director este secretarul general al judeţului, respectiv secretarul sectorului municipiului Bucureşti. În situaţia în care preşedintele colegiului director nu îşi poate exercita atribuţiile, acestea sunt exercitate de cãtre directorul general sau, dupã caz, de directorul executiv al Direcţiei generale.
ART. 7
(1) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile colegiului director se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale.
(2) Colegiul director se întruneşte în şedinţã ordinarã trimestrial, la convocarea directorului general sau, dupã caz, a directorului executiv, precum şi în şedinţã extraordinarã, ori de câte ori este necesar, la cererea directorului general sau, dupã caz, a directorului executiv, a preşedintelui colegiului director sau a unuia dintre directorii adjuncţi.
(3) La şedinţele colegiului director pot participa, fãrã drept de vot, preşedintele consiliului judeţean, membrii comisiei pentru protecţia copilului şi alţi consilieri judeţeni, respectiv primarul sectorului municipiului Bucureşti, şi alţi consilieri locali, precum şi alte persoane invitate de membrii colegiului director.
(4) Colegiul director îndeplineşte urmãtoarele atribuţii principale:
a) analizeazã şi controleazã activitatea Direcţiei generale; propune directorului general sau, dupã caz, directorului executiv mãsurile necesare pentru îmbunãtãţirea activitãţilor Direcţiei generale;
b) avizeazã proiectul bugetului propriu al Direcţiei generale şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
c) avizeazã proiectul strategiei şi rapoartelor elaborate de directorul general sau, dupã caz, de directorul executiv al Direcţiei generale, potrivit art. 8 alin. (3) lit. d) şi e); avizul este consultativ;
d) propune consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, modificarea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale, precum şi rectificarea bugetului, în vederea îmbunãtãţirii activitãţii acesteia;
e) propune consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, înstrãinarea mijloacelor fixe din patrimoniul Direcţiei generale, altele decât bunurile imobile, prin licitaţie publicã organizatã în condiţiile legii;
f) propune consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, concesionarea sau închirierea de bunuri ori servicii de cãtre Direcţia generalã, prin licitaţie publicã organizatã în condiţiile legii;
g) întocmeşte şi propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de funcţii, precum şi premierea şi sporurile care se acordã la salariul personalului Direcţiei generale, cu încadrarea în resursele financiare alocate de consiliul judeţean, respectiv de consiliul local al sectorului municipiului Bucureşti, în condiţiile legii.
(5) Colegiul director îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege sau prin hotãrâre a consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti.
(6) Şedinţele colegiului director se desfãşoarã în prezenţa a cel puţin douã treimi din numãrul membrilor sãi şi a preşedintelui. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin colegiul director adoptã hotãrâri cu votul majoritãţii membrilor prezenţi.
ART. 8
(1) Directorul general sau, dupã caz, directorul executiv al Direcţiei generale asigurã conducerea executivã a acesteia şi rãspunde de buna ei funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin directorul general sau, dupã caz, directorul executiv emite dispoziţii.
(2) Directorul general sau, dupã caz, directorul executiv reprezintã Direcţia generalã în relaţiile cu autoritãţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţarã şi din strãinãtate, precum şi în justiţie.
(3) Directorul general sau, dupã caz, directorul executiv îndeplineşte, în condiţiile legii, urmãtoarele atribuţii principale:
a) exercitã atribuţiile ce revin Direcţiei generale în calitate de persoanã juridicã;
b) exercitã funcţia de ordonator secundar de credite;
c) întocmeşte proiectul bugetului propriu al Direcţiei generale şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, pe care le supune avizãrii colegiului director şi aprobãrii consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti;
d) elaboreazã şi supune aprobãrii consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, proiectul strategiei anuale, pe termen mediu şi lung, de restructurare, organizare şi dezvoltare a sistemului de asistenţã socialã şi protecţie a drepturilor copilului, având avizul colegiului director şi al comisiei;
e) elaboreazã proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistenţã socialã şi protecţie a drepturilor copilului, stadiul implementãrii strategiilor prevãzute la lit. d) şi propunerile de mãsuri pentru îmbunãtãţirea acestei activitãţi, pe care le prezintã spre avizare colegiului director şi apoi comisiei pentru protecţia copilului;
f) aprobã statul de personal al Direcţiei generale; numeşte şi elibereazã din funcţie personalul din cadrul Direcţiei generale, potrivit legii; elaboreazã şi propune spre aprobare consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, statul de funcţii al Direcţiei generale, având avizul colegiului director;
g) controleazã activitatea personalului din cadrul Direcţiei generale şi aplicã sancţiuni disciplinare acestui personal;
h) constatã contravenţiile şi propune aplicarea sancţiunilor prevãzute la <>art. 135 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
i) este vicepreşedintele comisiei pentru protecţia copilului şi reprezintã Direcţia generalã în relaţiile cu aceasta;
j) asigurã executarea hotãrârilor comisiei pentru protecţia copilului.
(4) Directorul general sau, dupã caz, directorul executiv îndeplineşte şi alte atribuţii prevãzute de lege sau stabilite prin hotãrâre a consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti.
(5) În absenţa directorului general sau, dupã caz, a directorului executiv, atribuţiile acestuia se exercitã de unul dintre directorii adjuncţi, desemnat prin dispoziţie a directorului general sau, dupã caz, a directorului executiv, în condiţiile prevãzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale.
ART. 9
Numirea, eliberarea din funcţie şi sancţionarea disciplinarã a directorului general sau, dupã caz, a directorului executiv al Direcţiei generale se fac la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, respectiv a primarului sectorului municipiului Bucureşti, prin hotãrâre a consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti.
----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016