Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 24 septembrie 2004  de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 24 septembrie 2004 de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 30 septembrie 2004

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    SECŢIUNEA 1
    Temei legal

    ART. 1
    Prezentul regulament este emis în conformitate cu prevederile art. 8 lit. s) din Legea gazelor nr. 351/2004.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Scop

    ART. 2
    Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului legal pentru desfăşurarea activităţilor de inspecţie şi control, efectuate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, denumită în continuare ANRGN, în condiţii de obiectivitate şi transparenţă.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Domeniu de aplicare

    ART. 3
    Prezentul regulament se aplică:
    1. persoanelor juridice titulare de:
    a) licenţe pentru desfăşurarea activităţilor de transport, tranzit, înmagazinare/stocare, dispecerizare, distribuţie şi furnizare a gazelor naturale;
    b) autorizaţii pentru înfiinţarea, funcţionarea şi modificarea unor capacităţi de producţie, transport, tranzit, înmagazinare/stocare, dispecerizare şi distribuţie a gazelor naturale;
    c) autorizaţii pentru proiectarea, execuţia şi/sau exploatarea unor obiective/sisteme de producţie, înmagazinare/stocare, transport, distribuţie, precum şi a instalaţiilor de utilizare în sectorul gazelor naturale;
    2. persoanelor fizice autorizate pentru desfăşurarea activităţilor de proiectare, execuţie şi/sau exploatare în domeniile: producţie, înmagazinare/stocare, transport şi distribuţie a gazelor naturale;
    3. persoanelor fizice sau juridice care nu deţin autorizaţii/licenţe, în cazul în care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale din categoria celor menţionate la pct. 1 şi 2;
    4. consumatorilor de gaze naturale, persoane fizice şi juridice.
    ART. 4
    Punerea în aplicare a prevederilor prezentului regulament este asigurată de către agenţii constatatori ai ANRGN.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Terminologie

    ART. 5
    Termenii utilizaţi în prezentul regulament sunt definiţi în anexa nr. 1.

    CAP. II
    Agenţi constatatori

    SECŢIUNEA 1
    Calitatea de agent constatator

    ART. 6
    (1) În înţelesul prezentului regulament, calitatea de agent constatator o are personalul ANRGN împuternicit în acest sens.
    (2) Conţinutul împuternicirii este prevăzut în anexa nr. 2.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Activitatea agenţilor constatatori

    ART. 7
    (1) Activitatea agenţilor constatatori se desfăşoară în baza unui program anual, întocmit de Departamentul inspecţie, control, sesizări, reclamaţii, grupe teritoriale şi aprobat de preşedintele ANRGN.
    (2) Activitatea prevăzută la alin. (1) va fi completată, ori de câte ori este necesar, cu acţiuni de control dispuse de Departamentul inspecţie, control, sesizări, reclamaţii, grupe teritoriale şi aprobate de preşedintele ANRGN.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Competenţele şi obligaţiile agentului constatator

    ART. 8
    Agenţii constatatori au în principal următoarele competenţe:
    a) controlul şi inspecţia activităţilor desfăşurate în sectorul gazelor naturale de către persoane fizice şi/sau juridice, astfel cum sunt menţionate la art. 3;
    b) solicitarea de informaţii în legătură cu problemele care constituie obiectul controlului;
    c) aplicarea măsurilor corespunzătoare când sunt constatate abateri, potrivit prevederilor legale în vigoare;
    d) sigilarea şi/sau confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din săvârşirea contravenţiilor în sectorul gazelor naturale, potrivit prevederilor legale în vigoare;
    e) luarea măsurilor de sistare a lucrărilor, în cazul constatării abaterilor de la legislaţia în vigoare, până la îndeplinirea condiţiilor legale;
    f) orice alte atribuţii prevăzute de lege.
    ART. 9
    Agenţii constatatori au următoarele obligaţii:
    a) să se legitimeze înainte de exercitarea activităţii de inspecţie şi control;
    b) să prezinte împuternicirea;
    c) să efectueze controalele cu responsabilitate şi obiectivitate;
    d) să redacteze o notă de constatare cu ocazia fiecărei acţiuni întreprinse;
    e) să încheie procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, în cazul abaterilor de la reglementările din sectorul gazelor naturale;
    f) să consemneze controlul efectuat în registrul de control ţinut de persoana juridică controlată.

    CAP. III
    Abateri de la reglementările emise în sectorul gazelor naturale

    ART. 10
    (1) Constituie contravenţii în sectorul gazelor naturale, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni, faptele prevăzute de Legea nr. 351/2004 şi de Hotărârea Guvernului nr. 1.043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale şi a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale.
    (2) Abaterile de la reglementările emise în sectorul gazelor naturale, care, potrivit legii, constituie infracţiuni, nu fac obiectul prezentului regulament.
    (3) În situaţia în care agentul constatator, ca urmare a controlului efectuat, constată săvârşirea unei infracţiuni în sectorul gazelor naturale, va înştiinţa de îndată conducerea ANRGN, în vederea sesizării organelor de cercetare penală.

    CAP. IV
    Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, aplicarea şi executarea amenzilor

    SECŢIUNEA 1
    Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor

    ART. 11
    (1) În sectorul gazelor naturale constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor urmează regimul general prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.
    (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac prin proces-verbal încheiat de agenţii constatatori. Modelul procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi al înştiinţării de plată sunt prevăzute în anexa nr. 3.
    (3) Procesul-verbal şi înştiinţarea de plată se vor înmâna contravenientului sau se vor comunica prin poştă, cu aviz de primire, ori se vor afişa la domiciliul/sediul acestuia. Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal de îndeplinire a procedurii de comunicare, semnat de cel puţin un martor. Modelul procesului-verbal de îndeplinire a procedurii de comunicare este prevăzut în anexa nr. 6.
    ART. 12
    (1) În funcţie de gravitatea abaterii constatate, Departamentul inspecţie, control, sesizări, reclamaţii, grupe teritoriale va înainta preşedintelui ANRGN referatul de sancţionare prin care propune suspendarea/retragerea legitimaţiei/autorizaţiei/licenţei contravenientului.
    (2) Măsura suspendării sau retragerii se aprobă prin decizie a preşedintelui ANRGN.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Aplicarea şi executarea amenzilor

    ART. 13
    (1) Plata amenzii contravenţionale se face în termenul prevăzut de lege.
    (2) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), ANRGN trece la punerea în executare a amenzii prin comunicarea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor organelor fiscale abilitate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.
    ART. 14
    (1) Împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se poate face plângere în termen de 15 zile calendaristice de la data înmânării sau comunicării acestuia.
    (2) Plângerea, însoţită de copia procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, se depune la sediul ANRGN.
    (3) ANRGN va transmite plângerea împreună cu dosarul cauzei la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.

    CAP. V
    Notificarea abaterilor şi evidenţa documentelor

    SECŢIUNEA 1
    Notificarea abaterilor

    ART. 15
    Persoanele fizice şi juridice autorizate şi/sau licenţiate care îşi desfăşoară activitatea în sectorul gazelor naturale şi care în exercitarea atribuţiilor specifice constată săvârşirea unor fapte ce constituie contravenţii au obligaţia să notifice de îndată ANRGN despre aspectele şi împrejurările constatate.
    ART. 16
    După primirea notificării, ANRGN va proceda în conformitate cu prevederile prezentului regulament, în vederea constatării săvârşirii contravenţiei şi aplicării, dacă este cazul, a sancţiunii corespunzătoare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Evidenţa documentelor

    ART. 17
    (1) Procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor sunt documente cu regim special.
    (2) Eliberarea documentelor cu regim special prevăzute la alin. (1) se face de către personalul Departamentului inspecţie, control, sesizări, reclamaţii, grupe teritoriale, cu respectarea regulilor privind circuitul imprimatelor cu regim special.
    (3) Procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor aplicate se înscriu într-un registru special în cadrul Departamentului inspecţie, control, sesizări, reclamaţii, grupe teritoriale.
    (4) Modelul registrului de evidenţă a proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor este prevăzut în anexa nr. 4.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale

    ART. 18
    În funcţie de natura contravenţiilor, agenţii constatatori pot colabora cu reprezentanţii împuterniciţi din cadrul:
    a) Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor;
    b) Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei;
    c) Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat;
    d) Biroului Român de Metrologie Legală;
    e) Inspectoratului de Stat în Construcţii;
    f) Ministerului Public;
    g) Ministerului Administraţiei şi Internelor;
    h) altor organe competente, conform prevederilor legale în vigoare.
    ART. 19
    Încălcarea prevederilor prezentului regulament de către agenţii constatatori atrage răspunderea disciplinară în condiţiile legii.
    ART. 20
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ANEXA 1
    ────────
la regulament
──────────────

                                 TERMINOLOGIE
    În sensul regulamentului, următorii termeni se definesc astfel:

    1. contravenţie - fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin lege, prin ordonanţă sau hotărâre a Guvernului ori, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, a consiliului judeţean ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
    2. control - verificare permanentă sau periodică făcută într-un domeniu, în scopul cunoaşterii condiţiilor, modului de desfăşurare şi rezultatelor unei activităţi;
    3. inspecţie - verificare autorizată a unor activităţi, obiective, instalaţii, infrastructuri, a executării anumitor dispoziţii, hotărâri etc.;
    4. reclamaţie - scrisoare, petiţie prin care o persoană fizică sau juridică solicită anumite lămuriri ori aduce învinuiri unei alte persoane fizice sau juridice cu privire la activităţi ce ţin de sectorul gazelor naturale;
    5. sesizare - acţiunea de a sesiza şi rezultatul ei.
    Ceilalţi termeni utilizaţi în regulament sunt definiţi în Codul tehnic al sectorului gazelor naturale, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 616/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 24 iunie 2002.

    ANEXA 2
    ────────
la regulament
──────────────

    AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE


                          ÎMPUTERNICIRE
    Domnul/Doamna ......., având funcţia de ......, în conformitate cu prevederile art. 111 din Legea gazelor nr. 351/2004, ale art. 21 alin. (1) din anexa nr. 1 şi ale art. 22 alin. (1) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale şi a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale, precum şi ale Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.231/2004, este împuternicit/împuternicită:
    1. să efectueze, în vederea verificării modului de respectare a reglementărilor din sectorul gazelor naturale, controale şi inspecţii la persoanele fizice şi juridice autorizate şi/sau licenţiate să desfăşoare activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale, precum şi la consumatorii de gaze naturale;
    2. să constate şi să sancţioneze contravenţiile prevăzute de Legea nr. 351/2004 şi de Hotărârea Guvernului nr. 1.043/2004.

                          Preşedinte,
                        ................

    Data eliberării
    ...............


    ANEXA 3
    ────────
la regulament
──────────────

    Seria ANRGN nr. ............

                             PROCES - VERBAL Nr....
                 de constatare si sanctionare a contraventiilor

    Incheiat in ziua ..... luna ..... anul ...... in localitatea ............. judetul ...................
    Subsemnatul ............., agent constatator imputernicit de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale - ANRGN, cu sediul in Bucuresti, Sos. Cotroceni nr. 4, sector 6, avand legitimatia nr. ........, eliberata de ANRGN, constat ca: persoana fizica ..............., angajat al .............., ocupatia ........., cu domiciliul in ............. str. ......., nr. ......, bl. ...., sc. ....., ap. ....., judet/sector......., identificat/identificata cu B.I./C.I seria ........, nr. ........, CNP ............. eliberat de ............. la data de ...............,
    persoana juridica ....... cu sediul in .........., str. ......, nr. ...... bl. ....., sc. ...... ap. ......, judetul/sectorul ........, cod unic de inregistrare ............ si nr. de ordine in Registrul Comertului ............., reprezentata de ..........., cu domiciliul in localitatea .........., str. ......., nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judet/sector ....., identificat/identificata cu C.I./B.I. seria ......, nr. ........., CNP ............ eliberat de ............ la data de ............
    a savarsit urmatoarele: in data de ................. locul ......... ora ...........................................................
    Cele aratate constituie contraventie/contraventii prevazuta/prevazute de art. ..... alin ... lit. ...., din ............. si sanctionate de art. ..., alin... lit. ..., din ....................... .
    In consecinta, stabilesc AVERTISMENT/AMENDA ................./(cifre si litere)/ ............. lei.
    Contravenientul are posibilitatea sa achite in teremen de 48 de ore, jumatate din minimul amenzii in suma de ...../(cifre si litere)/ ............. lei, de la data instiintarii/comunicarii procesului-verbal de plata, astfel:
    - 75%, adică ........... lei, în contul bugetului de stat (venituri din amenzi aplicate potrivit prevederilor legale) nr. ........., deschis la Trezoreria .................; şi
    - 25%, adică ........... lei, în contul ANRGN nr. R078TREZ7005025XXX000282, deschis la Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate (DTCP) a Municipiului Bucureşti.
    Copiile chitantelor si copia procesului-verbal vor fi depuse la sediul ANRGN in termen de 15 zile calendaristice de la data instiintarii/comunicarii prezentului proces-verbal.
    Semnatura contravenientului ....................................
    Contravenientul nu este de fata/refuza/ nu poate lua la cunostinta despre continutul procesului- verbal, lucru atestat de martorul ........... domiciliat in ......................., str. ..............., nr......, bl.... sc....., ap....., judet/sector.........., identificat/identificata cu C.I./B.I. seria ...., nr. ............., CNP .................. eliberat de ....................... la data de. ....................
    Alte mentiuni ....................................................
    ....................................................................
    ....................................................................
    Obiectiuni ale contravenientului ...................................
    Contravenientul poate face plangere impotriva prezentului proces-verbal in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia care va fi depusa la sediul ANRGN din Soseaua Cotroceni nr. 4, sector 6 Bucuresti.
    Prezentul proces-verbal a fost incheiat in 2 exemplare, un exemplar fiindu-i inmanat/comunicat contravenientului.


                              INSTIINTARE DE PLATA

    Amenda, in suma de ................ lei se achita in termen de 15 zile calendaristice, de la data instintarii/comunicarii astfel:
    - 75%, adică ........... lei, în contul bugetului de stat (venituri din amenzi aplicate potrivit prevederilor legale) nr. ........., deschis la Trezoreria .................; şi
    - 25%, adică ........... lei, în contul ANRGN nr. R078TREZ7005025XXX000282, deschis la Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate (DTCP) a Municipiului Bucureşti.
    Copiile chitantelor si copia procesului-verbal vor fi depuse la sediul ANRGN in termen de 15 zile calendaristice de la data instiintarii/comunicarii prezentului proces-verbal. In cazul neachitarii amenzii se procedeaza la executarea silita conform prevederilor legale.


Agent constatator Contravenient Martor

Nume si prenume.......... Am primit copia Nume si prenume.....
Semnatura................ procesului-verbal si ....................
Stampila ................ instiintarea de plata Semnatura...........
                          Nume si prenume........
                          Semnatura..............


    ANEXA 4
    ────────
la regulament
──────────────


                             REGISTRU
         de evidenţă a proceselor-verbale de constatare şi
                   sancţionare a contravenţiilor


┌────┬───────────┬───────────┬───────┬──────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────┬───────┬───────┬───────────┬───────┬───────┐
│ │ │ Data/ │ │Numele si │Domiciliul/│ │ │ │ │Obiectii│ Achi- │ Achi- │Comunicarea│Contes-│Finali-│
│Nr. │ Nr. │ Locul │Agentul│prenumele/│ Sediul │ Contra- │Incadrarea│Sanctiunea│Sanctiunea│ ale │ tarea │ tarea │ catre │ tatie │ zarea │
│crt.│procesului-│intocmirii │consta-│Denumirea │ contra- │ ventia │ contra- │principala│ comple- │contra- │amenzii│amenzii│ adminis- │proces-│contes-│
│ │ verbal │procesului-│ tator │contrave- │venientului│constatata│ ventiei │ │ mentara │venien- │ in 48 │ in 15 │ tratia │verbal │tatiei │
│ │ │ verbal │ │nientului │ │ │ │ │ │ tului │de ore │ zile │financiara │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │
└────┴───────────┴───────────┴───────┴──────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────┴───────┴───────────┴───────┴───────┘    ANEXA 5
    ────────
la regulament
──────────────

           AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN
                   DOMENIUL GAZELOR NATURALE
    Către
    Administraţia Financiară a ............................
    Adresa: ...............................................
    Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), cu sediul în municipiul Bucureşti, şos. Cotroceni nr. 4, sectorul 6, prin reprezentantul legal, în temeiul art. 39 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, în vederea punerii în executare a sancţiunii amenzii contravenţionale, vă remite, anexat prezentei, Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria ....... nr. ....../......, încheiat de către agenţii constatatori împuterniciţi ai ANRGN.
    Prin procesul-verbal sus-menţionat, persoana fizică/juridică ......, cu domiciliul/sediul în ......, str. ..... nr. ... bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .........., identificată prin C.I./B.I. seria .... nr. ......, având CNP/CUI ....... şi numărul de ordine în registrul comerţului ........, a fost sancţionată contravenţional cu amendă în sumă de ....../cifre/litere).........
    astfel:
    - 75%, adică ........... lei, în contul bugetului de stat (venituri din amenzi aplicate potrivit prevederilor legale) nr. ........., deschis la Trezoreria .................; şi
    - 25%, adică ........... lei, în contul ANRGN nr. R078TREZ7005025XXX000282, deschis la Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică (DTCP) a Municipiului Bucureşti.
    Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. ............... nu a fost atacat şi, în consecinţă, constituie titlu executoriu, putând fi pus în executare în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.
    Totodată, anexat, vă remitem o copie a confirmării de primire şi/sau a procesului-verbal de îndeplinire a procedurii de comunicare a procesului-verbal şi a înştiinţării de plată.
    Vă rugăm să ne transmiteţi adresa de confirmare a obligaţiilor de plată.

                            Preşedinte,
                           ..............

    ANEXA 6
    ────────
la regulament
──────────────

            AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN
                     DOMENIUL GAZELOR NATURALE

                     PROCES - VERBAL
           de îndeplinire a procedurii de comunicare,
            încheiat în data de ....../......../2004

    Subsemnatul ............, agent constatator, împuternicit de preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale - ANRGN, cu sediul în municipiul Bucureşti, şos. Cotroceni nr. 4, sectorul 6, având de comunicat Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria ........................ nr. ...................... şi Înştiinţarea de plată a amenzii nr. ......................, emise de ANRGN, m-am deplasat la domiciliul/sediul ......./ (numele şi prenumele persoanei fizice/denumirea persoanei juridice) ......... domiciliată/cu sediul în localitatea ......., str. ..... nr. ...., bl. ..., sc. ...., et. ...., ap. ....., sectorul/judeţul ....., cu numărul de ordine în registrul comerţului ........ şi cod unic de înregistrare nr. ......., CNP ............ .
    1. Găsind pe domnul/doamna ......, destinatar/soţ/rudă/reprezentant legal/angajat al destinatarului, cu domiciliul în ......., str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ......, identificat/identificată prin C.I./B.I. seria .... nr. .... şi având CNP ................:
    a) acesta a primit, semnând în faţa noastră;
    b) refuzând primirea, am afişat actele;
    c) primind actele, a refuzat să semneze de primire;
    d) primind actele, nu a putut să semneze de primire, deoarece
    ..............................................................
    2. Am afişat actele pe uşa principală a sediului destinatarului/pe uşa principală a clădirii.
    a) Nici o persoană dintre cele menţionate la pct. 1 nu a fost găsită.
    b) În lipsa persoanelor menţionate la pct. 1, nu s-a putut afla data când cel citat poate fi găsit.
    c) Destinatarul schimbându-şi domiciliul/sediul, nu s-a putut determina noul domiciliu/sediu.
    Prezentul proces-verbal de îndeplinire a procedurii de comunicare a fost încheiat în două exemplare.  Agent constatator Primitorul procesului-verbal, Martor

  Numele şi prenumele ........ Calitatea în care a primit actul Numele şi prenumele ...........
  Semnătura .................. ................................ B.I./C.I. seria ...... nr. ....
  Ştampila ................... B.I./C.I. seria .... nr. ...... CNP ...........................
                                CNP ........................... Semnătura .....................
                                Semnătura .....................


                          -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016