Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din regulament iulie 2004 Twitter Facebook

Acte regulament iulie 2004

Monitorul Oficial 680 din 28 Iulie 2004 (M. Of. 680/2004)

REGULAMENT din 15 iulie 2004 de punere in aplicare a Legii nr. 251/2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 28 iulie 2004

Art. 1 prezentul regulament reglementeazã modul de constituire, componenţa, atribuţiile şi procedura de lucru ale comisiilor de evaluare şi inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei. art. 2 În cadrul autoritãţilor şi instituţiilor publice sau al persoanelor juridice în care funcţioneazã personalul nominalizat la art. 1 din legea nr. 251/2004 privind unele mãsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei, denumitã în continuare lege, se constituie, ...

Monitorul Oficial 673 din 27 Iulie 2004 (M. Of. 673/2004)

REGULAMENT din 25 iunie 2004 de furnizare a energiei electrice la consumatori EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2004

Cap. i dispoziţii generale secŢiunea 1 scop art. 1 prezentul regulament stabileşte relaţiile dintre furnizorul de energie electricã şi consumator, consumator şi subconsumator, precum şi relaţiile conexe ale furnizorului cu operatorul de distribuţie şi operatorul de transport şi de sistem, referitoare la derularea contractului de furnizare a energiei electrice. secŢiunea a 2-a domeniu de aplicare art. 2 prezentul regulament se aplicã furnizorilor şi consumatorilor/subconsumatorilor de energie electricã, precum şi relaţiilor acestora cu operatorii ...

Monitorul Oficial 671 din 26 Iulie 2004 (M. Of. 671/2004)

REGULAMENT din 1 iulie 2004 privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 26 iulie 2004

Cap. i timpul de muncã art. 1 (1) timpul de muncã reprezintã timpul pe care salariatul îl foloseşte pentru îndeplinirea sarcinilor de muncã. (2) pentru salariaţii angajaţi cu normã întreagã, durata normalã a timpului de muncã este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe sãptãmânã. (3) În funcţie de specificul unitãţii sau al muncii prestate, se poate opta şi pentru o repartizare inegalã a timpului de muncã, cu respectarea duratei normale a timpului de muncã de 40 de ore pe sãptãmânã. ...

Monitorul Oficial 660 din 22 Iulie 2004 (M. Of. 660/2004)

REGULAMENT - CADRU din 15 iunie 2004 de organizare si functionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 22 iulie 2004

Cap. i dispoziţii generale art. 1 prezentul regulament-cadru stabileşte cadrul juridic unitar şi condiţiile în care se desfãşoarã activitatea de administrare a domeniului public şi privat în judeţe, oraşe şi comune, în conformitate cu principiile şi reglementãrile prevãzute în cartea şi convenţia europeanã pentru protecţia mediului şi dezvoltare durabilã recomandarea 1.130/1990 a adunãrii parlamentare a consiliului europei, în legea serviciilor publice de gospodãrie comunalã nr. 326/2001 , cu modificãrile ulterioare, în ordonanţa guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes ...

REGULAMENT - CADRU din 15 iunie 2004 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 22 iulie 2004

Cap. i generalitãţi art. 1 prezentul regulament-cadru stabileşte cadrul juridic unitar privind etapele şi modalitãţile ce trebuie îndeplinite în procedura de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat de interes local. art. 2 (1) prevederile prezentului regulament-cadru de delegare a gestiunii se aplicã în toate cazurile în care autoritãţile administraţiei publice locale hotãrãsc administrarea şi gestionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat de interes local în sistemul gestiunii delegate. (2) În vederea încheierii contractelor de delegare ...

Monitorul Oficial 659 din 22 Iulie 2004 (M. Of. 659/2004)

 REGULAMENT din 25 iunie 2004 de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Intervenţii şi Salvare Navală - ARISN EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 22 iulie 2004

──────────aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.022 din 25 iunie 2004, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 659 din 22 iulie 2004.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1agenţia română de intervenţii şi salvare navală - arisn, denumită în continuare arisn, înfiinţată potrivit prevederilor ordonanţei guvernului nr. 33/2004, funcţionează ca organ tehnic de specialitate în subordinea ministerului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi asigură activitatea de căutare şi salvare a vieţii omeneşti pe mare şi intervenţii în caz de poluare, prevăzută de ordonanţa guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, republicată.art. 2(1) arisn este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi din subvenţii acordate ...

Monitorul Oficial 649 din 19 Iulie 2004 (M. Of. 649/2004)

REGULAMENT din 8 iulie 2004 privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de formare specializata in administratia publica, pentru anul 2004 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 19 iulie 2004

Cap. i principii generale art. 1 institutul naţional de administraţie organizeazã programe de formare specializatã cu durata de un an şi 2 ani, în condiţiile legislaţiei în domeniu, dupã cum urmeazã: a) programul de formare specializatã, cu durata de un an, destinat înalţilor funcţionari publici; b) programul de formare specializatã, cu durata de un an, destinat funcţionarilor publici de conducere; c) programul de formare specializatã, cu durata de un an, destinat tinerilor funcţionari publici; d) programul de formare specializatã, ...

Monitorul Oficial 634 din 13 Iulie 2004 (M. Of. 634/2004)

REGULAMENT din 25 iunie 2004 de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 13 iulie 2004

Cap. i dispoziţii generale art. 1 camera auditorilor financiari din românia, denumitã în continuare camera, persoanã juridicã autonomã, este organizaţia profesionalã, de utilitate publicã, fãrã scop lucrativ, din care fac parte auditorii financiari care au dobândit aceastã calitate în condiţiile prevãzute de ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicatã, cu modificãrile ulterioare. art. 2 camera organizeazã, coordoneazã şi autorizeazã, în numele statului, desfãşurarea activitãţii de audit financiar în românia, asigurând exercitarea independentã a profesiei de auditor financiar, potrivit ...

Monitorul Oficial 619 din 08 Iulie 2004 (M. Of. 619/2004)

REGULAMENT din 15 iunie 2004 de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina - GEOECOMAR Bucuresti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 8 iulie 2004

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) institutul naţional de cercetare-dezvoltare pentru geologie şi geoecologie marinã - geoecomar bucureşti, denumit în continuare institut naţional, este persoanã juridicã românã, aflatã în coordonarea ministerului educaţiei şi cercetãrii, denumit în continuare minister coordonator. (2) institutul naţional funcţioneazã pe bazã de gestiune economicã şi autonomie financiarã, calculeazã amortismente, conduce evidenţa contabilã în regim economic şi îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu prevederile ordonanţei guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 324/2003 ...

 REGULAMENT din 25 iunie 2004 de organizare şi funcţionare a Comitetului naţional al zonei costiere EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 619 din 8 iulie 2004

──────────aprobat prin hotĂrÂrea nr. 1.015 din 25 iunie 2004, publicată în monitorul oficial, nr. 619 din 8 iulie 2004.──────────art. 1(1) comitetul naţional al zonei costiere, denumit în continuare comitet, îşi desfăşoară activitatea pe lângă autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor, în scopul asigurării gospodăririi integrate a zonei costiere.(2) comitetul stabileşte modalităţile de verificare a respectării prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 280/2003.art. 2având ca responsabilităţi avizarea planurilor de gospodărire integrată a zonelor costiere şi a planurilor de urbanism locale şi zonale, avizarea ...

Monitorul Oficial 605 din 06 Iulie 2004 (M. Of. 605/2004)

REGULAMENT din 16 septembrie 2003 de organizare si functionare a Comisiei mixte romano-ungare pentru protectia mediului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 6 iulie 2004

În conformitate cu prevederile art. 3 din acordul dintre guvernul româniei şi guvernul republicii ungare privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului (denumit în continuare acord), semnat la 26 mai 1997 la bucureşti şi intrat în vigoare la 14 decembrie 2000, se înfiinţeazã comisia mixtã româno-ungarã pentru protecţia mediului (denumitã în continuare comisie mixtã). comisia mixtã îşi va desfãşura activitatea în concordanţã cu cele ce urmeazã: art. 1 comisia mixtã, în sfera proprie de obligaţii şi competenţã: a) coordoneazã şi evalueazã realizarea sarcinilor şi obiectivelor prevãzute în acord; ...

Monitorul Oficial 609 din 06 Iulie 2004 (M. Of. 609/2004)

 REGULAMENT din 16 iunie 2004 privind descrierea şi modul de acordare a Ordinului Meritul Agricol EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 609 din 6 iulie 2004

──────────conţinut de legea nr. 267 din 16 iunie 2004, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 609 din 6 iulie 2004──────────art. 1ordinul meritul agricol se acordă pe viaţă.art. 2(1) ordinul meritul agricol este limitat la maximum 8.600 de membri, împărţiţi pe grade astfel:a) cavaler - 5.400;b) ofiţer - 2.200;c) comandor - 800;d) mare ofiţer - 200.(2) depăşirea numărului membrilor fiecărui grad constituie o încălcare a prezentului regulament. decoraţiile conferite peste numărul limită sunt nule de drept, iar însemnele se restituie.art. 3(1) Însemnul gradului de cavaler al ordinului meritul agricol se prezintă sub forma unei cruci de malta, cu ...

 REGULAMENT din 16 iunie 2004 privind descrierea şi modul de acordare a Medaliei Meritul Agricol EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 609 din 6 iulie 2004

──────────conţinut de legea nr. 267 din 16 iunie 2004, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 609 din 6 iulie 2004──────────art. 1medalia meritul agricol se acordă pe viaţă.art. 2(1) medalia meritul agricol este nelimitată ca număr de membri pentru clasele a iii-a şi a ii-a şi este limitată la 6.000 de membri pentru clasa i.(2) depăşirea numărului pentru clasa i constituie o încălcare a prezentului regulament. decoraţiile conferite peste numărul limită sunt nule de drept, iar însemnele se restituie.art. 3(1) Însemnul medaliei meritul agricol se prezintă sub forma unei piese circulare, cu diametrul de 35 mm, care are ...

Monitorul Oficial 601 din 05 Iulie 2004 (M. Of. 601/2004)

REGULAMENT din 3 iunie 2004 pentru modificarea anexei la Regulamentul Consiliului Concurentei privind autorizarea concentrarilor economice EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 5 iulie 2004

În temeiul art. 28 alin. (1) şi (2) din legea concurenţei nr. 21/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, consiliul concurenţei adoptã prezentul regulament. art. i formularul de notificare conţinut în anexa la regulamentul privind autorizarea concentrãrilor economice, pus în aplicare prin ordinul preşedintelui consiliului concurenţei nr. 63/2004 , publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 280 din 31 martie 2004, se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016