Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 25 iunie 2004  de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Intervenţii şi Salvare Navală - ARISN    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 25 iunie 2004 de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Intervenţii şi Salvare Navală - ARISN

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 659 din 22 iulie 2004
──────────
    Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.022 din 25 iunie 2004, publicată în Monitorul oficial, Partea I, nr. 659 din 22 iulie 2004.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Agenţia Română de Intervenţii şi Salvare Navală - ARISN, denumită în continuare ARISN, înfiinţată potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 33/2004, funcţionează ca organ tehnic de specialitate în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi asigură activitatea de căutare şi salvare a vieţii omeneşti pe mare şi intervenţii în caz de poluare, prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, republicată.

    ART. 2
    (1) ARISN este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
    (2) ARISN are sediul principal în dana nr. 78 din portul Constanţa.
    (3) ARISN poate înfiinţa subunităţi şi puncte de lucru fără personalitate juridică în Constanţa, precum şi în alte localităţi din ţară, cu aprobarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.

    ART. 3
    (1) ARISN duce la îndeplinire obligaţiile ce revin statului prin convenţiile şi acordurile internaţionale la care acesta este parte, referitoare la ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, căutarea şi salvarea pe mare, prevenirea poluării, pregătirea, acţiunea şi cooperarea împotriva poluării, precum şi securitatea navelor şi facilităţilor portuare, în conformitate cu prevederile acestor convenţii/acorduri internaţionale, precum şi apărarea împotriva dezastrelor.
    (2) ARISN asigură îndeplinirea unor sarcini pentru aplicarea reglementărilor interne referitoare la Planul naţional de pregătire, răspuns şi cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi, precum şi apărarea împotriva dezastrelor.

    CAP. II
    Atribuţii
    ART. 4
    (1) ARISN are următoarele atribuţii principale:
    a) duce la îndeplinire obligaţiile care revin statului român prin convenţiile şi acordurile internaţionale la care acesta este parte, referitoare la ocrotirea vieţii omeneşti pe mare şi căutarea şi salvarea pe mare;
    b) îndeplinirea unor sarcini care îi revin din Planul naţional de pregătire, răspuns şi cooperare în caz de poluare marină;
    c) efectuarea operaţiunilor de căutare, asistenţă şi salvare;
    d) intervenţii în caz de poluare.

    (2) ARISN îndeplineşte şi alte atribuţii, conform legislaţiei în vigoare.
    (3) ARISN poate realiza, pe bază contractuală, în condiţiile legii, prestări de servicii cu utilajele proprii, în domeniul său de activitate.

    ART. 5
    În scopul realizării atribuţiilor sale, ARISN poate să colaboreze cu instituţii publice, regii autonome, societăţi comerciale, asociaţii şi fundaţii, în condiţiile legii.

    CAP. III
    Patrimoniul
    ART. 6
    Patrimoniul ARISN este în valoare de 214.680.179.442 lei.

    ART. 7
    Patrimoniul ARISN se constituie prin preluarea patrimoniului Grupului de Intervenţii şi Salvare Navală Constanţa, în conformitate cu balanţa de verificare şi situaţia financiară întocmită de Grupul de Intervenţii şi Salvare Navală Constanţa la data de 31 martie 2004.

    CAP. IV
    Structura organizatorică şi organele de conducere
    ART. 8
    Structura organizatorică a ARISN se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, la propunerea Consiliului de conducere al ARISN.

    ART. 9
    (1) Conducerea ARISN este asigurată de către consiliul de conducere, compus din 5 persoane, al cărui preşedinte este directorul general.
    (2) Directorul general al ARISN şi ceilalţi membri ai consiliului de conducere sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.
    (3) Salarizarea şi celelalte drepturi de personal ale directorului general se stabilesc, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.

    ART. 10
    Consiliul de conducere îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare.

    ART. 11
    (1) Consiliul de conducere are următoarele atribuţii principale:
    a) aprobă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
    b) aprobă regulamentul intern al ARISN;
    c) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului structura organizatorică a ARISN, precum şi modificările la aceasta;
    d) avizează statul de funcţii;
    e) aprobă strategia de dezvoltare şi de modernizare a ARISN;
    f) numeşte şi revocă directorii ARISN, în condiţiile legii;
    g) analizează clauzele contractului colectiv de muncă înainte de şi după negocierea cu reprezentanţii salariaţilor, în condiţiile legii;
    h) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli cu acordul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în condiţiile legii, şi asigură execuţia acestuia;
    i) avizează programele de investiţii, stabileşte sursele proprii de finanţare, aprobă contractarea de credite bancare, precum şi constituirea de alte sume pentru finanţarea investiţiilor şi prezintă spre aprobare Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului investiţiile ce urmează a se realiza de către ARISN, în condiţiile legii;
    j) aprobă modalităţile de finanţare a dotării cu echipamente, inclusiv prin credite şi/sau împrumuturi contractate de stat sau cu garanţia statului, pe care le poate derula în condiţiile legii;
    k) stabileşte şi supune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului tarifele practicate pentru efectuarea operaţiunilor specifice domeniului său de activitate, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
    l) aprobă baremele minime de negociere pentru tarifele necuprinse la lit. k);
    m) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competenţe directorilor din conducerea executivă a ARISN;
    n) aprobă situaţiile financiare periodice ale ARISN privind activitatea desfăşurată şi stabileşte măsuri pentru continuarea activităţii în condiţiile de echilibrare a bugetului;
    o) analizează periodic derularea exerciţiului bugetar şi eficienţa cheltuielilor;
    p) aprobă rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul ARISN;
    q) aprobă închirierea de clădiri, spaţii, terenuri şi de alte bunuri aflate în proprietatea ARISN;
    r) stabileşte şi supune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului închirierea bunurilor proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea ARISN, în conformitate cu reglementările în vigoare;
    s) aprobă scoaterea din funcţiune şi valorificarea, în condiţiile legii, a bunurilor din patrimoniul ARISN;
    t) aprobă deplasarea în străinătate a personalului ARISN pentru participarea la sesiuni, seminarii, conferinţe, şcolarizare, expoziţii din domeniul specific de activitate;
    u) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului deplasarea în străinătate a directorului general;
    v) aprobă participarea ARISN ca partener în cadrul unor proiecte internaţionale, în cooperare cu instituţii similare din alte ţări, în special din Uniunea Europeană, ca parte a programului de integrare europeană;
    w) aprobă propunerile de premiere anuală şi în cursul anului şi de acordare a salariului de merit, potrivit legii;
    x) avizează raportul anual de activitate întocmit de conducerea executivă a ARISN, care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.

    (2) Consiliul de conducere exercită orice atribuţii care îi revin din prevederile legale, din regulamentul de organizare şi funcţionare şi din dispoziţiile Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.

    ART. 12
    (1) Consiliul de conducere se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.
    (2) Şedinţa este condusă de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru al consiliului de conducere, delegat în scris de către preşedinte.
    (3) Şedinţele consiliului de conducere se desfăşoară în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului.
    (4) Hotărârile consiliului de conducere se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia.
    (5) Consiliul de conducere are un secretar numit dintre angajaţii ARISN.

    ART. 13
    Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de conducere poate atrage în activitatea de analiză consilieri şi consultanţi din diferite sectoare, urmând ca activitatea acestora să fie remunerată în condiţiile legii.

    ART. 14
    Consiliul de conducere prezintă spre aprobare, anual, conducerii Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului un raport asupra activităţii în perioada expirată şi un program de activitate pentru anul următor.

    ART. 15
    (1) Directorul general al ARISN are următoarele atribuţii şi competenţe:
    a) asigură conducerea executivă a ARISN;
    b) reprezintă ARISN în relaţiile cu terţii şi semnează actele care îl angajează faţă de aceştia, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de conducere şi ale celor conferite de legislaţia în vigoare;
    c) propune numirea şi, după caz, revocarea directorilor ARISN;
    d) angajează şi, după caz, concediază personalul de execuţie şi de conducere din cadrul ARISN, în condiţiile legii;
    e) încheie contractul colectiv de muncă al ARISN, în condiţiile legii;
    f) încheie contractele individuale de muncă şi dispune măsuri cu privire la modificarea, executarea, suspendarea şi încetarea acestora, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
    g) este ordonator de credite în condiţiile prevăzute de lege.

    (2) Directorul general al ARISN exercită orice alte atribuţii care îi revin conform prevederilor legale în vigoare.
    (3) În exercitarea atribuţiilor sale directorul general emite decizii.

    CAP. V
    Bugetul de venituri şi cheltuieli
    ART. 16
    (1) ARISN întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.
    (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al ARISN se aprobă de consiliul de conducere, cu acordul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în condiţiile legii.
    (3) Veniturile obţinute din alte activităţi decât cele referitoare la ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, căutarea şi salvarea pe mare, prevenirea poluării, precum şi pregătirea, acţiunea şi cooperarea împotriva poluării, în conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale, precum şi cheltuielile aferente se înregistrează în conturi contabile separate.

    ART. 17
    ARISN poate realiza şi poate dispune de venituri şi de cheltuieli în lei şi în valută, în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare.

    CAP. VI
    Personalul şi relaţiile
    ART. 18
    (1) Personalul ARISN are obligaţia să respecte prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare şi ale regulamentului intern.
    (2) Criteriile şi condiţiile pentru încadrarea şi promovarea personalului se stabilesc prin contractul colectiv de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (3) Categoriile de personal ARISN care lucrează în regim de alertă permanentă se stabilesc de către consiliul de conducere al unităţii. Prin regimul de lucru în alertă permanentă se înţelege regimul de muncă prin care, pe lângă orele de program normal, personalul angajat se află la dispoziţia conducerii unităţii, astfel încât în situaţii de necesitate să poată fi prezent la locul de muncă.
    (4) Salarizarea personalului ARISN se face în conformitate cu prevederile aplicabile personalului bugetar din instituţiile publice.
    (5) Atribuţiile şi responsabilităţile individuale ale personalului ARISN se stabilesc prin fişa postului, elaborată în baza regulamentului intern, şi se aprobă de către directorul general. Fişa postului este anexă la contractul individual de muncă şi se semnează de către salariat şi de şeful ierarhic al acestuia.
    (6) Personalul ARISN beneficiază de sporuri specifice activităţii şi de recompense din retribuţia de salvare în condiţiile legii.
    (7) Personalul navigant beneficiază de alocaţie de hrană, iar celelalte categorii de salariaţi beneficiază de tichete de masă, în condiţiile legii.

    ART. 19
    ARISN poate să încheie contracte sau convenţii cu alte instituţii similare, asociaţii profesionale şi cu agenţi economici, din ţară şi din străinătate, în vederea colaborării şi cooperării pe plan naţional sau internaţional în domeniul său de activitate, în condiţiile legii.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016