Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT - CADRU din 15 iunie 2004  de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT - CADRU din 15 iunie 2004 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 22 iulie 2004

CAP. I
Generalitãţi
ART. 1
Prezentul regulament-cadru stabileşte cadrul juridic unitar privind etapele şi modalitãţile ce trebuie îndeplinite în procedura de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat de interes local.
ART. 2
(1) Prevederile prezentului regulament-cadru de delegare a gestiunii se aplicã în toate cazurile în care autoritãţile administraţiei publice locale hotãrãsc administrarea şi gestionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat de interes local în sistemul gestiunii delegate.
(2) În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi/sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, dupã caz, vor aproba în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii sau de la primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat studiul de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum şi documentaţia de delegare a gestiunii. În cazul în care pãrţile convin ca studiul de oportunitate sã fie întocmit de o firmã de consultanţã independentã, costul acestuia va fi suportat de investitorul interesat.
(3) Delegarea gestiunii poate fi fãcutã numai cãtre operatori atestaţi şi autorizaţi în condiţiile legii.

CAP. II
Definiţii
ART. 3
În sensul prezentului regulament-cadru se definesc urmãtorii termeni:
a) contract de administrare a domeniului public şi privat contract încheiat în formã scrisã între autoritatea contractantã şi contractant;
b) contractant - ofertantul cãruia i se atribuie contractul de administrare a domeniului public şi privat în urma aplicãrii uneia dintre procedurile prevãzute în prezentul regulament-cadru;
c) asociaţie contractantã - asociaţia constituitã prin convenţie civilã între douã sau mai multe autoritãţi contractante, fãrã a se constitui o nouã persoanã juridicã, în scopul atribuirii în comun a unui contract de administrare a domeniului public şi privat;
d) fonduri publice - sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale, precum şi împrumuturi interne contractate de autoritãţi ale administraţiei publice locale;
e) candidat - oricare operator/prestator, persoanã fizicã sau juridicã, care solicitã invitaţie de participare la o licitaţie restrânsã sau la o negociere competitivã;
f) ofertant - oricare operator/prestator, persoanã fizicã sau juridicã, care a depus ofertã;
g) concurent - oricare operator/prestator, persoanã fizicã sau juridicã, care a depus soluţie la un concurs de soluţii;
h) ofertã - documentaţie care cuprinde propunerea tehnicã şi propunerea financiarã;
i) propunere tehnicã - document al ofertei, elaborat pe baza cerinţelor din caietul de sarcini stabilite de autoritatea contractantã;
j) propunere financiarã - document al ofertei prin care se furnizeazã informaţiile cerute prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei cu privire la preţ, tarif şi la alte condiţii financiare şi comerciale;
k) specificaţii tehnice - cerinţe de naturã tehnicã ale autoritãţii contractante, care definesc caracteristici ale unui set de servicii sau lucrãri şi care permit fiecãrui serviciu sau lucrãri sã fie descrisã în mod obiectiv într-o astfel de manierã încât sã corespundã acelei necesitãţi care este în intenţia autoritãţii contractante;
l) garanţie pentru participare - depozit valoric, titluri de credit sau alte forme de garanţie acceptate de cãtre autoritatea contractantã, puse la dispoziţie autoritãţii contractante de cãtre ofertant înainte de deschiderea ofertei;
m) garanţie de bunã execuţie a contractului - depozit valoric, titluri de credit sau alte forme de garanţie acceptate de cãtre autoritatea contractantã, puse la dispoziţie autoritãţii contractante de cãtre ofertantul invitat sã încheie contractul de achiziţie publicã;
n) cãi de atac - contestaţiile sau acţiunile în justiţie împotriva unor acte ori decizii invocate ca nelegale şi prin care se solicitã:
(i) suspendarea, corectarea, repetarea, revocarea, modificarea sau anularea unui act, a unei decizii sau a unei proceduri aplicate de cãtre autoritatea contractantã;
(ii) plata de despãgubiri ca urmare a unui act, a unei decizii sau a unei proceduri aplicate de autoritatea contractantã.

CAP. III
Iniţierea delegãrii gestiunii

A. OPORTUNITATEA DELEGĂRII DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT
ART. 4
Autoritatea administraţiei publice locale competentã, în calitate de concedent, poate iniţia procedura de încredinţare a serviciului de administrare a domeniului public şi privat prin întocmirea documentelor necesare pentru organizarea licitaţiei, urmând ca ulterior sã se încheie contractul de delegare a gestiunii cu câştigãtorul licitaţiei.
ART. 5
Iniţierea delegãrii de gestiune are la bazã un studiu de oportunitate, efectuat în prealabil prin grija autoritãţii administraţiei publice locale competente, care va cuprinde, în principal, urmãtoarele elemente:
a) descrierea activitãţii pentru care se face delegarea de gestiune;
b) motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justificã realizarea serviciului;
c) investiţiile necesare pentru modernizare sau extindere;
d) procedura de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat;
e) durata estimatã a contractului;
f) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de încheiere a contractului.
ART. 6
Studiul de oportunitate va fi aprobat prin hotãrâre a consiliului local competent.

B. SPECIFICAŢII TEHNICE
Caietul de sarcini
ART. 7
(1) Caietul de sarcini va cuprinde condiţiile minime privind desfãşurarea licitaţiei pentru delegarea de gestiune prin concesiune. Conţinutul caietului de sarcini se aprobã prin hotãrâre a consiliului local, împreunã cu studiul de oportunitate.
(2) Caietul de sarcini va fi pus în vânzare de cãtre autoritatea administraţiei publice locale la sediul sãu şi/sau în alte locuri stabilite de cãtre aceasta şi prevãzute în anunţul publicitar. Preţul caietului de sarcini se stabileşte de cãtre autoritatea administraţiei publice locale.
(3) Caietul de sarcini va cuprinde în mod obligatoriu:
a) condiţiile de exploatare a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, obiectivele de ordin economic, financiar şi de mediu urmãrite de autoritatea administraţiei publice locale privind exploatarea eficace a acestor servicii;
b) sarcinile autoritãţilor administraţiei publice locale şi ale operatorului în ceea ce priveşte realizarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat;
c) clauzele financiare şi de asigurãri;
d) regimul bunurilor utilizate de operator în derularea serviciului;
e) obligaţiile privind protecţia mediului, a sãnãtãţii publice şi de siguranţã în exploatare, stabilite conform legislaţiei în vigoare;
f) datele necesare identificãrii exacte a serviciului ce face obiectul delegãrii de gestiune, care rezultã din fundamentarea tehnico-economicã prevãzutã în studiul de oportunitate, precum şi aria în care se desfãşoarã activitatea;
g) obligativitatea funcţionãrii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat delegate în regim de continuitate şi de permanenţã, în condiţiile îndeplinirii indicatorilor de performanţã;
h) interdicţia subdelegãrii de gestiune a serviciului de administrare a domeniului public şi privat, fãrã acordul autoritãţii administraţiei publice locale;
i) durata pentru care se face delegarea de gestiune;
j) condiţii impuse de natura bunurilor şi serviciilor ce fac obiectul delegãrii de gestiune, cum sunt: condiţii de exploatare în siguranţã, condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniului public încredinţat prin delegarea de gestiune, condiţiile privind protecţia mediului, condiţiile privind protecţia muncii, condiţiile impuse de organele de sãnãtate publicã, condiţiile impuse de acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte, condiţiile de adaptare treptatã la normele Uniunii Europene;
k) cuantumul garanţiilor ce urmeazã a fi depuse de cãtre operator în conformitate cu legislaţia în vigoare;
l) clauze referitoare la încetarea contractului de delegare de gestiune;
m) în cazul serviciilor de administrare a domeniului public şi privat existente, clauze referitoare la personalul angajat şi la protecţia socialã;
n) modalitãţi de transfer al activitãţii de la operatorul existent;
o) controlul exercitat de concedent şi cerinţele de raportare.
Investiţii necesare realizãrii serviciului
ART. 8
(1) Investiţiile efectuate de operator pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea serviciului de administrare a domeniului public şi privat se vor amortiza de cãtre operatorul de servicii de administrare a domeniului public şi privat pe durata contractului de delegare a gestiunii sau vor face obiectul unor contracte separate.
(2) Investiţiile strãine în sistemele publice de administrare a domeniului public şi privat beneficiazã de toate facilitãţile legale în vigoare în momentul încheierii tranzacţiei. Facilitãţile obţinute vor fi prevãzute în contractul de delegare a gestiunii şi vor fi valabile pe perioada stabilitã la încheierea acestuia. În situaţia obţinerii de cãtre investitor a unor facilitãţi ulterioare, contractul de delegare a gestiunii va fi modificat în mod corespunzãtor.
(3) Investiţiile care se realizeazã din fonduri proprii ale investitorilor rãmân în proprietatea acestora pe toatã durata contractului, dacã nu s-a convenit altfel la încheierea acestuia; în contractul de delegare a gestiunii se va menţiona modul de repartiţie a acestor bunuri la încetarea din orice cauzã a acestuia.
Finanţarea investiţiilor
ART. 9
(1) Finanţarea lucrãrilor se asigurã din urmãtoarele surse:
a) venituri proprii ale operatorului şi subvenţii de la bugetul local, conform obligaţiilor din contractul de delegare a gestiunii;
b) credite bancare garantate de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale sau de cãtre stat;
c) sprijin nerambursabil obţinut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;
d) taxe speciale instituite potrivit legii;
e) participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat public-privat;
f) fonduri transferate de la bugetul de stat ca participare la cofinanţarea unor proiecte realizate cu sprijin financiar extern, precum şi a unor programe de urgenţã sau cu caracter social;
g) alte surse.

C. ANUNŢUL PUBLICITAR
ART. 10
(1) Dupã aprobarea caietului de sarcini, autoritatea administraţiei publice locale competentã va proceda la publicarea anunţului privind organizarea licitaţiei.
(2) În cazul procedurii licitaţiei publice deschise, este obligatoriu sã se publice în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulaţie naţionalã, într-unul de circulaţie localã, precum şi pe pagina de Internet anunţul licitaţiei publice deschise, care va conţine în mod obligatoriu:
a) denumirea şi sediul autoritãţii administraţiei publice care scoate la licitaţie serviciul;
b) serviciul public la care se referã delegarea gestiunii şi durata delegãrii;
c) locul de unde poate fi achiziţionat, contra cost, caietul de sarcini;
d) obiectivele pe care şi le propune autoritatea administraţiei publice;
e) actele cerute ofertanţilor pentru dovedirea experienţei tehnice şi manageriale în gestionarea unor sisteme similare, a bonitãţii şi capabilitãţii financiare de a rãspunde la cerinţele specifice prevãzute în caietul de sarcini, inclusiv cazierul judiciar al persoanei care are calitatea de administrator al operatorului;
f) data şi locul de primire a ofertelor;
g) durata în care ofertanţii rãmân angajaţi prin termenii ofertelor lor;
h) data, ora şi locul de deschidere a ofertelor.
(3) Anunţul privind organizarea licitaţiei se va afişa şi la sediul autoritãţii administraţiei publice locale competente, precum şi la locul unde urmeazã sã se desfãşoare activitatea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat propus spre concesionare.
ART. 11
În cazul în care se aplicã procedura prin negociere competitivã, autoritatea contractantã nu are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de participare în urmãtoarele cazuri:
a) atunci când, în urma aplicãrii unei proceduri prin licitaţie deschisã sau restrânsã, nu a fost prezentatã nici o ofertã;
b) atunci când, în urma aplicãrii unei proceduri prin licitaţie deschisã sau restrânsã, au fost respinse toate ofertele prezentate şi numai dacã autoritatea contractantã transmite invitaţie de participare cel puţin tuturor ofertanţilor care au fost calificaţi în cadrul procedurii iniţiale;
c) atunci când, ca urmare a organizãrii unui concurs de soluţii, trebuie sã atribuie contractul de administrare a domeniului public unuia dintre concurenţii câştigãtori ai concursului respectiv.

CAP. IV
Procedura de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat

A. PROCEDURI PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ
ART. 12
(1) Autoritatea contractantã are obligaţia de a aplica una dintre procedurile de mai jos pentru atribuirea unui contract de achiziţie publicã:
a) licitaţie publicã deschisã, respectiv procedura prin care orice operator/prestator interesat are dreptul de a depune ofertã;
b) licitaţie publicã restrânsã, respectiv procedura care se desfãşoarã în douã etape distincte şi prin care numai candidaţii selectaţi de cãtre autoritatea contractantã în prima etapã sunt invitaţi sã depunã oferte;
c) negociere directã, care poate fi:
(i) negociere cu o singurã sursã, în cazul operatorilor/prestatorilor cu capital al unitãţilor administrativ-teritoriale, înfiinţaţi de autoritãţile administraţiei publice locale sau rezultaţi ca urmare a reorganizãrii administrative a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, respectiv procedura prin care autoritatea contractantã se consultã şi negociazã clauzele contractuale, inclusiv preţul, cu un singur operator/prestator;
(ii) negociere competitivã, respectiv procedura prin care autoritatea contractantã se consultã şi negociazã clauzele contractuale, exclusiv preţul, cu mai mulţi operatori/prestatori.
(2) Autoritatea contractantã are dreptul de a organiza un concurs de soluţii, respectiv o procedurã care permite acesteia sã achiziţioneze, în domeniul administrãrii domeniului public şi privat, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurenţiale de cãtre un juriu, cu sau fãrã acordarea de premii concurentului/concurenţilor câştigãtor/câştigãtori. Concursul de soluţii poate fi o procedurã independentã sau parte a unei proceduri care conduce la atribuirea unui contract de achiziţie publicã.
ART. 13
Contractele de achiziţie publicã se atribuie de regulã prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisã sau restrânsã.
ART. 14
(1) Autoritatea contractantã are dreptul de a aplica procedura de negociere competitivã numai în urmãtoarele cazuri:
a) atunci când, în urma aplicãrii unei proceduri de licitaţie deschisã sau restrânsã, nu a fost primitã nici o ofertã sau nici o ofertã corespunzãtoare şi numai dacã autoritatea contractantã, dupã consultarea şi negocierea cu furnizorii, executanţii sau prestatorii, nu modificã substanţial cerinţele prevãzute iniţial în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;
b) în situaţii excepţionale, temeinic motivate, atunci când autoritatea contractantã îşi propune sã dobândeascã servicii sau lucrãri care nu permit o estimare iniţialã a valorii contractului de achiziţie publicã datoritã naturii serviciilor sau lucrãrilor respective ori datoritã riscurilor pe care le implicã prestarea sau execuţia acestora;
c) atunci când serviciile pe care autoritatea contractantã îşi propune sã le dobândeascã sunt de aşa naturã încât caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achiziţie publicã prin licitaţie deschisã sau restrânsã;
d) atunci când, în urma organizãrii unui concurs de soluţii, existã mai mulţi câştigãtori ai concursului respectiv şi numai dacã autoritatea contractantã transmite invitaţie de participare tuturor concurenţilor câştigãtori ai concursului respectiv.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritãţile contractante au dreptul de a aplica procedura de negociere competitivã, fãrã restricţii, în cazul în care finanţarea contractului de achiziţie publicã nu implicã utilizarea de fonduri publice.
ART. 15
Autoritatea contractantã are dreptul de a aplica procedura de negociere cu o singurã sursã numai în urmãtoarele cazuri:
a) atunci când lucrãrile sau serviciile pot fi executate sau prestate doar de un singur contractant, din motive de naturã tehnicã sau din motive legate de protecţia unui drept de exclusivitate asupra acestora;
b) atunci când autoritatea contractantã îşi propune sã utilizeze echipamente şi instalaţii achiziţionate anterior de la un anumit operator/prestator, care a mai executat serviciul pentru care se face delegarea, în cadrul unui contract anterior. Autoritatea contractantã are dreptul de a aplica aceastã procedurã numai într-un interval de cel mult 3 ani de la atribuirea contractului de delegare iniţial;
c) atunci când autoritatea contractantã îşi propune sã achiziţioneze servicii suplimentare sau lucrãri suplimentare, care, deşi nu au fost incluse în contractul de servicii de administrare a domeniului public şi privat, respectiv în contractul de lucrãri, atribuit anterior unui contractant, au devenit, ca urmare a unor situaţii neprevãzute, necesare pentru finalizarea contractului în cauzã, şi numai dacã se respectã, în mod cumulativ, urmãtoarele condiţii:
- atribuirea sã fie fãcutã aceluiaşi contractant;
- serviciile/lucrãrile suplimentare nu pot fi separate, din punct de vedere tehnic şi economic, de contractul iniţial, întrucât altfel ar aduce prejudicii majore autoritãţii contractante sau, deşi separabile de contractul iniţial, sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;
- valoarea estimatã a noului contract nu trebuie sã depãşeascã 50% din valoarea actualizatã a contractului de servicii de administrare a domeniului public şi privat, respectiv a contractului de lucrãri, atribuit iniţial;
d) atunci când, ulterior atribuirii unui contract de servicii, autoritatea contractantã îşi propune sã achiziţioneze noi servicii, care sunt similare serviciilor achiziţionate prin contractul atribuit iniţial, şi numai dacã se respectã, în mod cumulativ, urmãtoarele condiţii:
- noile servicii sunt în conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii contractului iniţial, iar aceastã atribuire s-a realizat prin procedura de licitaţie deschisã sau prin procedura de licitaţie restrânsã;
- în anunţul de participare pentru atribuirea contractului iniţial de servicii de administrare a domeniului public şi privat s-a precizat cã pentru achiziţionarea ulterioarã de servicii similare se va putea aplica procedura de negociere cu o singurã sursã;
- valoarea estimatã a contractului iniţial de servicii de administrare a domeniului public şi privat s-a determinat inclusiv prin luarea în calcul a serviciilor similare, respectiv a lucrãrilor similare ce se vor achiziţiona ulterior;
- autoritatea contractantã achiziţioneazã astfel de servicii într-un interval de cel mult 3 ani de la atribuirea contractului iniţial;
e) atunci când, ca urmare a organizãrii unui concurs de soluţii, trebuie sã se atribuie contractul de achiziţie publicã concurentului câştigãtor al concursului respectiv.
ART. 16
Autoritatea contractantã are dreptul de a aplica procedura de cerere de ofertã numai în cazul în care valoarea estimatã, fãrã T.V.A., a contractului de achiziţie publicã este mai micã decât echivalentul în lei al urmãtoarelor praguri:
a) pentru contractul de servicii: 40.000 euro;
b) pentru contractul de lucrãri: 100.000 euro.
ART. 17
Indiferent de procedura aplicatã, autoritatea contractantã are obligaţia sã asigure respectarea principiilor liberei concurenţe, transparenţei, tratamentului egal şi confidenţialitãţii în relaţia cu furnizorii, executanţii sau prestatorii interesaţi sã participe la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publicã.
ART. 18
(1) Autoritatea contractantã are obligaţia de a estima valoarea contractului de achiziţie publicã prin luarea în considerare a duratei contractului şi a tuturor costurilor implicate pentru îndeplinirea acestuia.
(2) Autoritatea contractantã nu are dreptul de a diviza contractul de achiziţie publicã în mai multe contracte distincte de valoare mai micã, în scopul de a evita aplicarea procedurilor de licitaţie deschisã sau restrânsã.

B. SELECŢIA OPERATORILOR
ART. 19
Operatorii/prestatorii de servicii de administrare a domeniului public şi privat care solicitã obţinerea unui contract de operare trebuie sã îndeplineascã condiţiile minime de eligibilitate, şi anume:
a) sã fie înregistraţi la registrul comerţului;
b) sã prezinte certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de platã a impozitelor şi taxelor cãtre stat, inclusiv cele locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurãrile sociale de stat;
c) sã prezinte documente din care sã rezulte apartenenţa la asociaţii profesionale;
d) sã fie atestaţi pentru activitatea pe care solicitã sã o presteze.
ART. 20
(1) Autoritatea contractantã stabileşte condiţiile minime de eligibilitate pe care operatorii/prestatorii trebuie sã le îndeplineascã pentru participare la licitaţie.
(2) Documentaţiile depuse pentru participarea la licitaţie trebuie sã cuprindã toate informaţiile din care sã rezulte îndeplinirea condiţiilor minime de eligibilitate cerute de autoritatea contractantã, corespunzãtoare serviciului pentru care se organizeazã licitaţia.
(3) Informaţiile economice şi financiare trebuie sã cuprindã date din care sã reiasã dacã operatorul are mijloacele financiare minime cerute de prestarea serviciului de administrare a domeniului public şi privat, garanţiile pe care acesta le prezintã, profiturile realizate de operator/prestator în perioada de 3 ani anterioarã desfãşurãrii licitaţiei.
(4) Informaţiile asupra capacitãţii profesionale şi tehnice trebuie sã cuprindã date privind pregãtirea profesionalã a personalului angajat şi a experienţei în domeniul administrãrii domeniului public.
(5) Informaţiile asupra capacitãţii tehnice trebuie sã cuprindã date referitoare la utilajele folosite, echipamente şi la serviciile de întreţinere a acestora.
(6) Informaţiile privind calitatea prestãrii serviciului de administrare a domeniului public şi privat trebuie sã cuprindã date cu privire la mãsurile de asigurare a calitãţii acestuia.
(7) Informaţiile privind execuţia anterioarã a unor servicii similare vor cuprinde şi recomandãri din partea autoritãţilor pentru care operatorul/prestatorul a executat aceste servicii.
(8) Autoritatea contractantã are dreptul de a solicita şi alte informaţii pe care le considerã necesare pentru edificare asupra capacitãţii tehnice şi financiare a operatorilor/prestatorilor.
ART. 21
În cazul parteneriatului între doi sau mai mulţi operatori care doresc sã contracteze serviciul de administrare a domeniului public şi privat, fiecare partener este obligat sã îndeplineascã condiţiile cerute de autoritatea contractantã pentru selecţie.

CAP. V
Atribuirea contractului de operare/prestare a serviciului de administrare a domeniului public şi privat

A. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROCEDURII DE DELEGARE A GESTIUNII
ART. 22
(1) Instrucţiunile privind organizarea şi desfãşurarea procedurii de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public şi privat vor fi elaborate şi aprobate de autoritatea administraţiei publice locale competentã şi vor fi puse la dispoziţie celor interesaţi, o datã cu vânzarea caietului de sarcini, la sediul acesteia şi/sau la locul prevãzut în anunţul publicitar.
(2) Instrucţiunile privind organizarea şi desfãşurarea procedurii de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public şi privat vor trebui sã cuprindã cel puţin urmãtoarele informaţii:
a) datele de identificare a autoritãţii contractante (denumirea, sediul, codul fiscal, numãrul de telefon, telex, fax, e-mail);
b) date pentru definirea serviciului (natura şi calitatea serviciului ce se deleagã, aria de desfãşurare a serviciului, perioade de desfãşurare);
c) date economico-financiare (surse de finanţare, obligaţii financiare şi taxe);
d) date privind locul şi termenele de desfãşurare a licitaţiei (sediul, datele de depunere a ofertelor, de deschidere a ofertelor, de examinare a ofertelor, de comunicare a rezultatelor, de depunere a contestaţiilor, de încheiere a contractului).

B. COMISIA DE LICITAŢIE
ART. 23
(1) Autoritatea contractantã are obligaţia de a constitui, o datã cu iniţierea aplicãrii procedurii pentru atribuirea contractului, o comisie de evaluare formatã din 5 membri specialişti în domeniul achiziţiei respective, care pot fi atât angajaţi permanenţi ai autoritãţii contractante sau consultanţi externi angajaţi de autoritatea contractantã, precum şi un specialist în domeniul conformitãţii procedurii de atribuire a contractului cu prevederile normelor Uniunii Europene în domeniu.
(2) Autoritatea contractantã desemneazã preşedintele comisiei de evaluare dintre membrii acesteia.
ART. 24
(1) Pe parcursul desfãşurãrii activitãţii de evaluare membrii comisiei au obligaţia de a pãstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor, precum şi asupra oricãror alte informaţii prezentate de candidaţi/ofertanţi, a cãror dezvãluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectualã sau secretele comerciale.
(2) Membrii comisiei de evaluare nu au dreptul de a dezvãlui candidaţilor/ofertanţilor sau altor persoane neimplicate oficial în procedura de achiziţie publicã informaţii suplimentare legate de activitatea de evaluare, pânã când nu a fost comunicat rezultatul aplicãrii procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publicã.
ART. 25
(1) Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a semna pe propria rãspundere o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate prin care se angajeazã sã respecte prevederile art. 24 şi prin care confirmã totodatã cã nu se aflã în nici una dintre situaţiile urmãtoare:
a) este soţ sau rudã pânã la gradul al treilea inclusiv ori afin pânã la gradul al treilea inclusiv cu unul dintre ofertanţi/candidaţi;
b) în ultimii 3 ani a avut contracte de muncã sau de colaborare cu unul dintre ofertanţi/candidaţi sau a fãcut parte din consiliul de administraţie ori din orice alt organ de conducere sau de administraţie al acestora;
c) deţine pãrţi sociale sau acţiuni din capitalul social subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi.
(2) Declaraţia prevãzutã la alin. (1) trebuie semnatã înainte de şedinţa de deschidere a ofertelor sau, în cazul procedurii de licitaţie restrânsã sau negociere competitivã, înainte de şedinţa de deschidere a documentelor de calificare transmise de candidaţi împreunã cu scrisoarea de interes.
(3) În cazul în care unul dintre membrii desemnaţi în comisia de evaluare constatã cã se aflã în una sau mai multe dintre situaţiile prevãzute la alin. (1), acesta are obligaţia de a solicita de îndatã înlocuirea sa din componenţa comisiei respective cu o altã persoanã.

C. DEPUNEREA OFERTELOR
ART. 26
(1) Ofertele vor fi redactate în limba românã.
(2) Ofertele se depun la locul precizat în anunţul publicitar, în douã plicuri închise şi sigilate, unul exterior şi unul interior, cu respectarea condiţiilor şi a termenelor prevãzute la alin. (3) şi a termenelor prevãzute la alin. (3) şi (4). Ofertele conţinând cele douã plicuri vor fi înregistrate, în ordinea primirii lor, într-un registru special, ţinut de autoritatea administraţiei publice locale competentã.
(3) Ofertele vor îndeplini urmãtoarele condiţii:
a) plicul exterior trebuie sã conţinã acte prin care se dovedeşte cumpãrarea caietului de sarcini;
b) fiecare participant poate depune doar o singurã ofertã;
c) ofertele vor fi înregistrate, în ordinea primirii, în registrul "Candidaturi şi oferte", precizându-se data şi ora;
d) ofertele primite şi înregistrate dupã termenul limitã de primire prevãzut în anunţul publicitar vor fi excluse de la licitaţie şi vor fi înapoiate ofertanţilor fãrã a fi deschise;
e) oferta va fi depusã în numãrul de exemplare stabilit de autoritatea administraţiei publice locale competentã şi prevãzut în anunţul publicitar. Fiecare exemplar trebuie sã fie semnat de cãtre ofertant.
(4) Termenul de primire a ofertelor este între minimum 20 de zile calendaristice şi maximum 60 de zile calendaristice de la data publicãrii anunţului licitaţiei publice.
ART. 27
Oferta trebuie sã conţinã detaliat toate condiţiile prevãzute în caietul de sarcini şi alte obligaţii pe care ofertantul şi le asumã în cazul în care va câştiga licitaţia, precum şi date tehnice şi financiare referitoare la:
a) investiţiile pe care se obligã sã le realizeze în perioada executãrii serviciului de administrare a domeniului public şi privat;
b) standardele de calitate şi indicatorii de performanţã ai serviciului de administrare a domeniului public şi privat ce urmeazã a fi prestat;
c) preţurile şi/sau tarifele pe care şi le propune sã le practice;
d) redevenţa pe care se obligã sã o achite autoritãţii administraţiei publice locale competente.
ART. 28
Garanţia de participare la licitaţie va fi stabilitã de autoritatea contractantã prin instrucţiunile privind organizarea şi desfãşurarea licitaţiei.
ART. 29
Oferta conţinând plicurile interior şi exterior sigilate va îndeplini urmãtoarele cerinţe:
1. Pe plicul exterior se va indica licitaţia publicã pentru care este depusã oferta. Plicul exterior va trebui sã conţinã, pe lângã dovada cumpãrãrii caietului de sarcini, şi:
a) o fişã cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare semnatã de ofertant, fãrã îngroşãri, ştersãturi sau modificãri;
b) acte doveditoare privind calitãţile şi capacitãţile ofertanţilor, conform cerinţelor prevãzute în criteriile de eligibilitate, precum şi dovada constituirii garanţiei de participare la licitaţia publicã deschisã;
c) certificatul de atestare.
2. Pe plicul interior se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum şi sediul social al acestuia. Acest plic va conţine oferta propriu-zisã.
3. Plicurile sigilate vor fi predate comisiei de evaluare în ziua fixatã pentru deschiderea lor.

D. CRITERII DE SELECŢIE
ART. 30
(1) Criteriile de selecţie şi eligibilitate a ofertelor se stabilesc de cãtre autoritatea administraţiei publice locale competentã, în funcţie de natura serviciului de administrare a domeniului public şi privat care se deleagã, şi se referã cu precãdere la calitatea acestuia, îndeplinirea condiţiilor de mediu şi sãnãtate, caracteristicile estetice şi funcţionale, caracteristicile tehnice şi avantajele economice.
(2) Ponderea importanţei criteriilor de selecţie a ofertelor va fi stabilitã de cãtre autoritatea administraţiei publice locale competentã, în funcţie de serviciul de administrare a domeniului public şi privat care face obiectul contractului de concesiune.

E. DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI PUBLICE DESCHISE
ART. 31
(1) Pentru desfãşurarea procedurii licitaţiei publice deschise este obligatorie participarea a cel puţin doi ofertanţi.
(2) În cazul în care pânã la expirarea termenului limitã de depunere a ofertelor nu se depun cel puţin douã oferte, autoritatea administraţiei publice locale competentã va proceda la republicarea anunţului publicitar, iar procedura licitaţiei publice va fi reluatã de la etapa depunerii ofertelor.
(3) Dupã deschiderea plicurilor exterioare în şedinţa publicã, comisia de evaluare eliminã ofertele care nu conţin totalitatea documentelor şi a condiţiilor prevãzute la art. 19 şi 20, precum şi a celor prevãzute în instrucţiunile privind organizarea şi desfãşurarea procedurii de delegare a gestiunii.
(4) Pentru continuarea desfãşurãrii procedurii de licitaţie este necesar ca dupã deschiderea plicurilor exterioare cel puţin douã oferte sã întruneascã condiţiile prevãzute la art. 21.
ART. 32
Dupã analizarea conţinutului plicului exterior secretarul comisiei de evaluare va întocmi procesul-verbal în care se va menţiona rezultatul analizei.
ART. 33
Deschiderea plicurilor interioare se face numai dupã semnarea procesului-verbal de cãtre toţi membrii comisiei de evaluare şi de cãtre ofertanţi.
ART. 34
Dupã analizarea ofertelor comisia de evaluare poate cere ofertanţilor, în scris, precizãri cu privire la conţinutul ofertei.

F. STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE
ART. 35
(1) Comisia de evaluare alege oferta pe care o considerã cea mai bunã din punct de vedere al satisfacerii criteriilor de selecţie şi a instrucţiunilor privind organizarea şi desfãşurarea procedurii de delegare a serviciului de administrare a domeniului public şi privat. Aceste criterii au în vedere eficienţa economicã, suma investiţiilor propuse, preţul prestaţiilor, costul lor de utilizare, valoarea lor tehnicã, modul de rezolvare a obligaţiilor privind protecţia mediului şi a problemelor sociale, garanţiile profesionale şi financiare propuse de fiecare ofertant şi termenele de realizare a lucrãrilor de investiţii aferente desfãşurãrii serviciului de administrare a domeniului public şi privat. De asemenea, se vor analiza mãsurile prin care ofertantul se angajeazã sã asigure: cantitatea şi calitatea serviciilor furnizate/prestate utilizatorilor, indicatorii de performanţã stabiliţi prin regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului de administrare a domeniului public şi privat, tarifele practicate şi formulele de ajustare şi actualizare a acestora, modul de încasare a facturilor, precum şi alte angajamente specifice, dupã caz.
(2) În cazul în care existã punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, departajarea acestora se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul cu ponderea cea mai mare.
ART. 36
(1) Pe baza evaluãrii ofertelor comisia de evaluare întocmeşte un proces-verbal care cuprinde raportul final cu descrierea procedurii de concesiune şi operaţiunile de evaluare, elementele esenţiale ale ofertelor depuse şi motivele alegerii ofertantului câştigãtor sau, în cazul în care nu a fost desemnat câştigãtor nici un ofertant, cauzele respingerii.
(2) Procesul-verbal de evaluare a ofertelor este întocmit de cãtre secretarul comisiei de evaluare şi se semneazã de cãtre toţi membrii acesteia.
ART. 37
(1) Comisia de evaluare transmite autoritãţii administraţiei publice locale competente raportul, precum şi ofertele prezentate.
(2) Raportul va fi depus la dosarul delegãrii de gestiune.
(3) În termen de 5 zile calendaristice de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea administraţiei publice locale competentã procedeazã la informarea ofertantului câştigãtor despre alegerea sa, precum şi la anunţarea celorlalţi ofertanţi despre respingerea ofertelor lor.
ART. 38
În cazul în care licitaţia publicã deschisã nu a condus la desemnarea unui câştigãtor, se va consemna aceastã situaţie într-un proces-verbal, iar în termen de 45 de zile se va organiza o nouã licitaţie.
ART. 39
În termen de 10 zile calendaristice de la primirea comunicãrii de respingere a ofertelor, la solicitarea în scris a ofertanţilor respinşi, autoritatea administraţiei publice locale competentã va transmite o copie a procesului-verbal de evaluare a ofertelor.

G. CONTESTAŢII
ART. 40
(1) În termen de 5 zile calendaristice de la primirea copiei procesului-verbal de evaluare a ofertelor, ofertanţii pot face contestaţii cu privire la modul cum au fost respectate dispoziţiile legale care reglementeazã procedura concesiunii prin licitaţie publicã deschisã, la sediul autoritãţii administraţiei publice locale competente sau la locul depunerii ofertei, potrivit anunţului publicitar.
(2) În termen de 10 zile calendaristice de la primirea contestaţiei, autoritatea administraţiei publice locale competentã este obligatã sã soluţioneze contestaţia şi sã comunice rãspunsul sãu contestatarului.
ART. 41
În cazul în care contestaţia este fondatã, autoritatea administraţiei publice locale competentã va dispune efectuarea mãsurilor corective de modificare, încetare, revocare sau anulare care se impun, iar decizia va fi notificatã tuturor ofertanţilor.
ART. 42
În cazul unui rãspuns negativ la contestaţia depusã de cãtre ofertantul respins, ofertantul se va putea adresa judecãtoriei în a cãrei razã teritorialã se aflã sediul autoritãţii administraţiei publice locale competente.
ART. 43
Autoritatea contractantã are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publicã numai dacã ia aceastã decizie înainte de data transmiterii comunicãrii privind rezultatul aplicãrii procedurii de achiziţie publicã şi numai dacã:
a) nu a fost posibilã asigurarea unui nivel satisfãcãtor al concurenţei, respectiv numãrul de candidaţi/ofertanţi este mai mic decât 2;
b) nici unul dintre candidaţi/ofertanţi nu a îndeplinit condiţiile de calificare prevãzute în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;
c) au fost prezentate numai oferte necorespunzãtoare, respectiv oferte care:
- sunt depuse dupã data limitã de depunere a ofertelor;
- nu au fost elaborate şi prezentate în concordanţã cu cerinţele cuprinse în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;
- conţin în propunerea financiarã preţuri care par în mod evident a nu fi rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi temeinic justificate;
- conţin propuneri referitoare la clauzele contractuale, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantã;
- prin valoarea inclusã în propunerea financiarã fiecare dintre ele a depãşit valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publicã respectiv;
d) circumstanţe excepţionale afecteazã procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publicã sau este imposibilã încheierea acestuia.
ART. 44
Decizia de anulare nu creeazã vreo obligaţie a autoritãţii contractante faţã de participanţii la procedura de achiziţie publicã, cu excepţia returnãrii garanţiei pentru participare.
ART. 45
Autoritatea contractantã are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publicã atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul anulãrii.

CAP. VI
Dispoziţii finale
ART. 46
(1) Contractele de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat de interes local, legal încheiate, îşi produc efectele potrivit prevederilor contractuale pânã la expirarea sau rezilierea lor.
(2) Autoritãţile administraţiei publice locale au dreptul sã cearã rezilierea contractului şi sã organizeze o nouã licitaţie pentru delegarea gestiunii în toate cazurile în care, timp de 6 luni, operatorii de servicii nu şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale cu privire la calitatea serviciului şi la performanţele economico-financiare asumate.

-----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016