Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 15 iunie 2004  de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina - GEOECOMAR Bucuresti    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 15 iunie 2004 de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina - GEOECOMAR Bucuresti

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 8 iulie 2004
CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marinã - GEOECOMAR Bucureşti, denumit în continuare institut naţional, este persoanã juridicã românã, aflatã în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii, denumit în continuare minister coordonator.
(2) Institutul naţional funcţioneazã pe bazã de gestiune economicã şi autonomie financiarã, calculeazã amortismente, conduce evidenţa contabilã în regim economic şi îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 324/2003 , cu modificãrile ulterioare, precum şi ale prezentului regulament.
ART. 2
Institutul naţional este înfiinţat în scopul desfãşurãrii activitãţii de cercetare ştiinţificã şi dezvoltare tehnologicã în domeniul geologiei, geofizicii şi geoecologiei marine.

CAP. II
Obiectul de activitate

ART. 3
(1) Obiectul de activitate al institutului naţional cuprinde, în principal:
A. Activitãţi de cercetare-dezvoltare:
a) în cadrul Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare:
1. aprofundarea cunoaşterii complexe, interdisciplinare a mediului marin, în principal a structurii şi evoluţiei geologice a acestuia, elaborarea de studii, documentaţii specifice, expertize şi hãrţi geologice sedimentologice, geofizice, geoecologice şi ecologice ale platoului continental din jurisdicţia României şi a altor zone maritime;
2. cercetãri în vederea identificãrii de noi resurse marine şi evaluãrii economice a acestora;
3. cunoaşterea structurii şi funcţionãrii ecosistemelor caracteristice pentru macrogeosistemul Dunãre-Delta Dunãrii-Marea Neagrã, modelarea şi prognozarea evoluţiei ecologice a sistemului;
4. studiul schimbãrilor globale, în principal al modificãrilor climatice, al nivelului mãrii şi al impactului acestor schimbãri asupra mediului înconjurãtor;
5. studiul impactului activitãţii umane (antropice) asupra ecosistemelor caracteristice pentru mediile fluviatil, deltaic, litoral şi marin; studii de impact şi bilanţuri de mediu;
6. elaborarea/propunerea de tehnologii noi: biotehnologii, tehnologii industriale, tehnologii neconvenţionale, pentru reabilitarea mediului marin şi reabilitarea ecosistemelor sale;
7. introducerea de tehnici şi tehnologii de investigare moderne;
8. participarea directã şi activã la cercetarea şi explorarea Mãrii Negre şi a altor zone de interes din Oceanul Mondial;
9. elaborarea de strategii, studii de diagnozã şi prognozã privind dezvoltarea domeniului ştiinţei sau a ramurii/sectorului în care îşi desfãşoarã activitatea, inclusiv asistenţa tehnicã acordatã organelor centrale şi locale;
b) alte activitãţi de cercetare ştiinţificã şi dezvoltare tehnologicã:
- studii, cercetãri şi proiectãri în vederea gestiunii integrate a zonei costiere;
c) participare la realizarea planurilor sectoriale şi a programelor-nucleu;
d) participare în cadrul programelor internaţionale de cercetare-dezvoltare şi inovare:
- cercetãri marine multidisciplinare în cadrul programelor internaţionale.
B. Activitãţi conexe activitãţii de cercetare-dezvoltare, desfãşurate în domeniul propriu de activitate, cu avizul autoritãţii de stat pentru cercetare-dezvoltare şi, dupã caz, cu autorizarea instituţiilor abilitate, constând în:
a) participare la elaborarea strategiei domeniului;
b) formare şi specializare profesionalã:
1. organizare de şcoli de varã;
2. specializãri în cadrul laboratoarelor proprii;
3. cursuri şi seminarii de educare şi popularizare a geoştiinţelor în şcoli şi în alte instituţii de învãţãmânt;
c) consultanţã şi asistenţã de specialitate;
d) editare şi tipãrire a publicaţiilor de specialitate în domeniul geoştiinţelor, broşuri, volume tematice, reviste, cãrţi, hãrţi, ghiduri;
e) prestãri de servicii:
1. analize de laborator, granulometrie, geochimie, chimie, biologie, geotehnicã, mineralogie;
2. organizare de manifestãri ştiinţifice pe uscat şi pe navele aflate în dotarea institutului naţional;
3. utilizare şi închiriere a navelor din dotarea institutului naţional pentru: studii şi cercetãri complexe, procesul de învãţãmânt, şcoli de varã, manifestãri interne şi internaţionale, ecoturism şi geoturism, alte activitãţi economice;
f) participare la realizarea transferului tehnologic.
(2) În cadrul obiectului sãu de activitate, institutul naţional poate colabora şi la realizarea unor activitãţi de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice şi de apãrare naţionalã sau poate desfãşura şi alte activitãţi conexe, cu aprobarea ministerului coordonator.

CAP. III
Patrimoniul

ART. 4
(1) Patrimoniul institutului naţional, stabilit pe baza situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie 2003, este de 75.808.559 mii lei, din care imobilizãri corporale şi necorporale 50.911.389 mii lei şi active circulante 24.897.170 mii lei.
(2) Institutul naţional administreazã, cu diligenţa unui bun proprietar, bunuri proprietate publicã şi privatã a statului, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate publicã şi privatã a statului administrate de institutul naţional, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii, dupã caz, se înregistreazã distinct în patrimoniul acestuia.
(3) Rezultatele cercetãrilor obţinute în baza derulãrii unui contract finanţat din fonduri publice aparţin institutului naţional, în calitate de persoanã juridicã executantã, precum şi ordonatorului principal de credite, în egalã mãsurã, dacã prin contract nu s-a prevãzut altfel. Administrarea, înregistrarea în evidenţa contabilã a institutului naţional, precum şi înstrãinarea, închirierea sau concesionarea şi casarea rezultatelor cercetãrilor obţinute în baza derulãrii unui contract finanţat din fonduri publice se fac potrivit <>Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 .
(4) În exercitarea atribuţiilor sale, institutul naţional posedã şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul sãu şi, dupã caz, dispune de acestea în condiţiile legii, în scopul realizãrii obiectului sãu de activitate.
(5) Institutul naţional poate realiza servicii sau activitãţi de microproducţie prin asociere în participaţiune, în scopul stimulãrii valorificãrii rezultatelor cercetãrii, cu aprobarea ministerului coordonator.
(6) Patrimoniul institutului naţional poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.

CAP. IV
Structura organizatoricã şi funcţionalã

ART. 5
(1) Institutul naţional are în cadrul structurii sale organizatorice o subunitate fãrã personalitate juridicã, necesarã realizãrii obiectului sãu de activitate. Aceasta este sucursala GEOECOMAR, cu sediul în municipiul Constanţa, bd. Mamaia nr. 304, judeţul Constanţa.
(2) Structura organizatoricã a institutului naţional se aprobã prin ordin al conducãtorului ministerului coordonator, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri, şi cuprinde, pe lângã structura organizatoricã prevãzutã la alin. (1), şi urmãtoarele compartimente: compartimentul juridic, compartimentul de marketing, compartimentul financiar-contabil, compartimentul de audit şi control financiar, compartimentul de diseminare a informaţiilor, relaţii publice şi mass-media.
(3) În funcţie de specificul activitãţii, prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administraţie, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unitãţi din ţarã sau din strãinãtate.

CAP. V
Organele de conducere

ART. 6
Conducerea institutului naţional este asiguratã de:
a) consiliul de administraţie;
b) comitetul de direcţie;
c) directorul general.
ART. 7
Orientarea şi coordonarea activitãţii tehnico-ştiinţifice din institutul naţional sunt asigurate de consiliul ştiinţific.
ART. 8
(1) Relaţiile dintre subunitãţile aflate în structura institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii sunt stabilite de directorul general, care poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele institutului naţional, cu avizul consiliului de administraţie.
(2) Conducãtorii subunitãţilor din structura institutului naţional rãspund în faţa consiliului de administraţie şi a directorului general de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilitãţilor şi competenţelor încredinţate de aceştia.
Consiliul de administraţie
ART. 9
(1) Consiliul de administraţie este format din 7 membri, cetãţeni români, numiţi prin ordin al conducãtorului ministerului coordonator, la propunerea conducerii autoritãţii de la care aceştia provin, pentru un mandat de 4 ani care poate fi reînnoit.
(2) Din consiliul de administraţie fac parte în mod obligatoriu:
a) directorul general al institutului naţional, care este preşedintele consiliului de administraţie;
b) preşedintele consiliului ştiinţific al institutului naţional;
c) un reprezentant al autoritãţii de stat pentru cercetaredezvoltare;
d) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;
e) un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei;
f) doi specialişti din domeniu, propuşi de ministerul coordonator.
(3) Revocarea membrilor consiliului de administraţie se face de acelaşi organ care a fãcut numirea, în caz de abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce le revin.
ART. 10
(1) Membrii consiliului de administraţie îşi pãstreazã calitatea de angajat la instituţia sau unitatea de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile care derivã din aceastã calitate.
(2) Pentru activitatea desfãşuratã, în calitatea de membru al consiliului de administraţie, aceştia beneficiazã de o indemnizaţie lunarã stabilitã de consiliul de administraţie, dar nu mai mult de 20% din salariul de bazã al directorului general al institutului naţional.
(3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de douã consilii de administraţie ale institutelor naţionale şi nu pot participa în aceeaşi calitate la alte unitãţi cu care institutul naţional are relaţii contractuale sau interese concurente.
(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care, personal, soţul/soţia ori rudele pânã la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp patroni sau asociaţi la alte unitãţi cu acelaşi profil ori cu care institutul naţional se aflã în relaţii comerciale directe.
ART. 11
(1) Consiliul de administraţie are, în principal, urmãtoarele atribuţii:
a) aprobã, la propunerea consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a institutului naţional, de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente, în concordanţã cu strategia generalã a domeniului propriu de activitate;
b) propune modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional, înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea de subunitãţi din structura acestuia;
c) analizeazã şi avizeazã proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, care se depune la ministerul coordonator în vederea aprobãrii conform reglementãrilor legale;
d) analizeazã şi avizeazã situaţiile financiare anuale, pe care le supune spre aprobare ministerului coordonator, şi aprobã raportul de gestiune asupra activitãţii desfãşurate de institutul naţional în anul precedent;
e) analizeazã realizarea criteriilor de performanţã şi raportarea trimestrialã privind activitatea realizatã de institutul naţional şi aprobã mãsuri pentru desfãşurarea acesteia în condiţii de echilibru al bugetului de venituri şi cheltuieli;
f) analizeazã, aprobã sau, dupã caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmeazã a fi realizate de institutul naţional;
g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum şi concesionarea ori închirierea unor bunuri din patrimoniul institutului naţional, în condiţiile legii;
h) aprobã valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale;
i) aprobã volumul creditelor bancare prevãzute la art. 32 şi stabileşte modul de rambursare a acestora;
j) aprobã utilizarea disponibilitãţilor în valutã;
k) aprobã mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncã;
l) aprobã criteriile şi comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institutului naţional.
(2) Consiliul de administraţie exercitã orice alte atribuţii stabilite, potrivit prevederilor legale.
ART. 12
Consiliul de administraţie îşi desfãşoarã activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, avizat de ministerul coordonator. Acesta hotãrãşte în problemele privind activitatea institutului naţional, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.
ART. 13
(1) Consiliul de administraţie se întruneşte de regulã o datã pe lunã sau ori de câte ori interesele institutului naţional o cer, la convocarea preşedintelui sau, dupã caz, a vicepreşedintelui, precum şi la solicitarea unei treimi din numãrul membrilor consiliului de administraţie.
(2) Dezbaterile consiliului de administraţie sunt conduse de preşedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de vicepreşedintele ales de cãtre membrii consiliului.
ART. 14
(1) Consiliul de administraţie îşi desfãşoarã activitatea în prezenţa a cel puţin douã treimi din numãrul membrilor sãi. Dacã nu este îndeplinitã aceastã condiţie, şedinţa consiliului de administraţie poate fi reprogramatã într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi.
(2) Hotãrârile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumãtate plus unu din numãrul total al membrilor.
ART. 15
La şedinţele consiliului de administraţie participã, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentantiv din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.
ART. 16
Pentru luarea unor decizii vizând probleme complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analizã consilieri şi consultanţi din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi remuneratã conform prevederilor legale.
ART. 17
(1) Membrii consiliului de administraţie sunt rãspunzãtori, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin şi rãspund solidar pentru gestionarea patrimoniului institutului naţional.
(2) Membrii consiliului de administraţie care s-au abţinut ori s-au împotrivit luãrii unei decizii ce s-a dovedit pãgubitoare pentru institutul naţional nu rãspund dacã au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al consiliului de administraţie şi dacã au anunţat în scris despre aceasta ministerul coordonator.
(3) Membrii consiliului de administraţie care nu respectã prevederile art. 10 alin. (3) şi (4) rãspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului naţional ca urmare a acestui fapt.
ART. 18
În primul trimestru al fiecãrui an, consiliul de administraţie prezintã ministerului coordonator un raport asupra activitãţii desfãşurate în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.
ART. 19
Secretariatul consiliului de administraţie este asigurat de institutul naţional. Atribuţiile secretariatului sunt prevãzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie.
Comitetul de direcţie
ART. 20
(1) Conducerea operativã a institutului naţional este asiguratã de un comitet de direcţie compus din directorul general şi din conducãtorii principalelor compartimente din structura organizatoricã a institutului naţional.
(2) La şedinţele comitetului de direcţie participã, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.
ART. 21
(1) Comitetul de direcţie exercitã atribuţii şi are rãspunderi în limita competenţelor propuse de directorul general şi aprobate de consiliul de administraţie.
(2) Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
a) strategia programelor de dezvoltare a institutului naţional;
b) programul anual de cercetare-dezvoltare;
c) bugetul de venituri şi cheltuieli;
d) programul de investiţii;
e) sistemul de asigurare a calitãţii;
f) alte obligaţii.
ART. 22
Comitetul de direcţie se întruneşte decadal şi ori de câte ori interesele institutului naţional o impun, la convocarea directorului general sau, dupã caz, a înlocuitorului acestuia.
ART. 23
(1) La nivelul subunitãţilor din institutul naţional se organizeazã şi funcţioneazã comitetul de conducere, care îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare aprobat de consiliul de administraţie al institutului naţional şi este prezidat de directorul subunitãţii respective.
(2) Comitetul de conducere exercitã atribuţii şi are rãspunderi în limita competenţelor stabilite de directorul general al institutului naţional şi aprobate de consiliul de administraţie.
Directorul general
Art. 24
(1) Activitatea curentã a institutului naţional este condusã de directorul general numit pentru o perioadã de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selecţie organizat conform metodologiei elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. La expirarea acestui termen, în funcţie de performanţele realizate, numirea directorului general poate fi prelungitã pentru o perioadã de cel mult 4 ani.
(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului general se fac prin ordin al conducãtorului ministerului coordonator.
ART. 25
Directorul general are, în principal, urmãtoarele atribuţii şi responsabilitãţi:
a) reprezintã, personal sau prin delegat, interesele institutului naţional în relaţiile cu celelalte organe, organizaţii şi agenţi economici, precum şi cu persoane fizice din ţarã şi din strãinãtate;
b) stabileşte atribuţiile, competenţele şi relaţiile la nivelul subunitãţilor şi departamentelor institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii, cu avizul consiliului de administraţie;
c) propune consiliului de administraţie modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional;
d) numeşte directorii şi conducãtorii compartimentelor din structura organizatoricã a institutului naţional, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de direcţie, şi îi revocã, dupã caz, cu avizul consiliului de administraţie;
e) angajeazã şi concediazã personalul institutului naţional, conform prevederilor legale şi ale contractului colectiv de muncã;
f) asigurã negocierea contractului colectiv de muncã la nivelul institutului naţional şi a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de direcţie; aprobã salariile rezultate din negocierea directã;
g) rãspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
h) adoptã mãsuri şi urmãreşte realizarea operaţiunilor de comerţ interior şi de import-export prin compartimentele proprii specializate;
i) analizeazã lunar stadiul valorificãrii rezultatelor cercetãrii, inclusiv activitatea compartimentului de marketing;
j) are atribuţii şi rãspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului naţional de la bugetul de stat;
k) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului naţional;
l) exercitã orice alte atribuţii ce îi sunt delegate de consiliul de administraţie.
Consiliul ştiinţific
ART. 26
(1) Consiliul ştiinţific este format din minimum 5 membri, reprezentând principalele compartimente din cadrul institutului naţional care desfãşoarã activitãţi de cercetare-dezvoltare.
(2) Consiliul ştiinţific este alcãtuit din cercetãtori cu realizãri deosebite în domeniu, salariaţi ai institutului naţional, aleşi pe 4 ani prin vot secret de cãtre cadrele cu studii superioare din institutul naţional.
(3) Din consiliul ştiinţific fac parte de drept directorul general şi directorul ştiinţific al institutului naţional.
(4) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret de cãtre membrii consiliului ştiinţific.
(5) Consiliul ştiinţific se organizeazã şi funcţioneazã în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administraţie.
ART. 27
Atribuţiile principale ale consiliului ştiinţific sunt urmãtoarele:
a) participã la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitãţii de cercetare-dezvoltare a domeniului şi la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare;
b) analizeazã, avizeazã şi urmãreşte realizarea lucrãrilor de cercetare ştiinţificã;
c) propune spre aprobare consiliului de administraţie programul anual de cercetare-dezvoltare şi inovare al institutului naţional;
d) avizeazã hotãrârile consiliului de administraţie care implicã politica de cercetare a institutului naţional şi a ramurii;
e) propune mãsuri pentru perfecţionarea profesionalã, încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;
f) organizeazã şi coordoneazã desfãşurarea manifestãrilor cu caracter ştiinţific;
g) avizeazã acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific;
h) avizeazã acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în ţarã şi în strãinãtate.

CAP. VI
Bugetul de venituri şi cheltuieli şi execuţia acestuia.
Relaţii financiare

ART. 28
(1) Institutul naţional întocmeşte anual buget de venituri şi cheltuieli, situaţiile financiare anuale, potrivit reglementãrilor legale în vigoare.
(2) Situaţiile financiare anuale se aprobã de cãtre ministerul coordonator, în condiţiile legii.
ART. 29
(1) Veniturile şi cheltuielile institutului naţional se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar.
(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte pe baza indicatorilor de performanţã stabiliţi de ministerul coordonator şi se aprobã prin ordin al ministrului coordonator, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei.
ART. 30
Institutul naţional determinã anual volumul de venituri de realizat şi de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programatã.
ART. 31
(1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementãrilor legale şi prevederilor contractului colectiv de muncã, în limita fondului total destinat plãţii salariilor, prevãzut în bugetul de venituri şi cheltuieli stabilit, potrivit legii.
(2) Salariul de bazã al directorului general se stabileşte prin ordin al ministrului coordonator, potrivit reglementãrilor legale în vigoare.
ART. 32
(1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care, în cursul unui an, resursele financiare ale institutului naţional nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.
(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se efectueazã cu aprobarea ministerului coordonator, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finanţelor Publice.
ART. 33
(1) Institutul naţional hotãrãşte cu privire la investiţiile ce urmeazã a fi realizate, potrivit obiectului sãu de activitate, finanţarea efectuându-se din surse proprii şi din credite bancare, precum şi din surse bugetare, prin ministerul coordonator, potrivit legii.
(2) Ministerul coordonator va cuprinde în bugetul sãu de venituri şi cheltuieli fondurile necesare realizãrii unor investiţii, dotãri, achiziţionãrii de aparaturã, echipamente şi instalaţii pentru institut.
(3) Execuţia investiţiilor prevãzute la alin. (1) şi (2) se adjudecã potrivit legii.
ART. 34
(1) Operaţiunile de încasãri şi plãţi ale institutului naţional se efectueazã prin conturi deschise la bãnci comerciale cu sediul în România şi prin unitãţi de trezorerie.
(2) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de încasãri şi plãţi în lei şi în valutã, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casã şi a normativelor de disciplinã financiar-valutare stabilite prin actele normative în vigoare.
(3) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de comerţ exterior, aferente obiectului sãu de activitate, potrivit legii. Operaţiunile de încasãri şi plãţi cu strãinãtatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unitãţile bancare specializate cu sediul în România.
ART. 35
Institutul naţional îşi va organiza controlul financiar preventiv propriu şi auditul financiar, potrivit legii.

CAP. VII
Reglementarea litigiilor

ART. 36
Litigiile institutului naţional cu persoane fizice sau cu persoane juridice, nesoluţionate pe cale amiabilã, sunt supuse spre rezolvare instanţelor judecãtoreşti române de drept comun.

CAP. VIII
Dispoziţii finale

ART. 37
Statutul de institut naţional se reînnoieşte periodic prin reacreditare, care are loc într-un interval de maximum 5 ani, sau la modificarea obiectului de activitate al institutului naţional.
------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016