Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 25 iunie 2004  de furnizare a energiei electrice la consumatori    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 25 iunie 2004 de furnizare a energiei electrice la consumatori

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2004


CAP. I
Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1
Scop

ART. 1
Prezentul regulament stabileşte relaţiile dintre furnizorul de energie electricã şi consumator, consumator şi subconsumator, precum şi relaţiile conexe ale furnizorului cu operatorul de distribuţie şi operatorul de transport şi de sistem, referitoare la derularea contractului de furnizare a energiei electrice.

SECŢIUNEA a 2-a
Domeniu de aplicare

ART. 2
Prezentul regulament se aplicã furnizorilor şi consumatorilor/subconsumatorilor de energie electricã, precum şi relaţiilor acestora cu operatorii de reţea, aflaţi pe teritoriul României.
ART. 3
Prezentul regulament nu se aplicã tranzacţiilor de pe piaţa angro de energie electricã.

SECŢIUNEA a 3-a
Definiţii şi abrevieri

ART. 4
În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile folosite se definesc dupã cum urmeazã:
1. autoritate competentã - Autoritatea Naţionalã de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE);
2. aviz tehnic de racordare - aviz scris valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de cãtre operatorul de reţea la cererea unui consumator, asupra posibilitãţilor şi condiţiilor de racordare la reţeaua electricã, în vederea satisfacerii cerinţelor consumatorului, prevãzute la solicitarea avizului;
3. calitatea energiei electrice - totalitatea caracteristicilor energiei electrice referitoare la frecvenţa tensiunii, amplitudinea şi variaţia tensiunii, goluri de tensiune, nesimetria tensiunii pe cele trei faze, flicker, armonici şi interarmonici, supratensiuni temporare şi tranzitorii;
4. calitatea comercialã a furnizãrii - însuşirea asociatã relaţiilor care se stabilesc între un furnizor şi clienţii sãi în legãturã cu pachetul de servicii aferent furnizãrii;
5. consumator de energie electricã - persoanã fizicã sau juridicã care cumpãrã energie electricã pentru consumul propriu şi, eventual, pentru un subconsumator racordat în condiţiile legii la instalaţiile sale;
6. consumator agent economic - consumator persoanã fizicã autorizatã sau persoanã juridicã, care cumpãrã energia electricã în scopul realizãrii de activitãţi industriale, comerciale sau agricole;
7. consumator captiv*) - consumatorul care, din considerente tehnice, economice sau de reglementare, nu poate încheia contract cu un furnizor concurenţial;
_______________
*) Dupã deschiderea completã a pieţei de energie electricã, consumatorii nu se vor mai diferenţia drept consumatori captivi sau eligibili. Aceştia se vor numi consumatori şi vor avea o subcategorie, aceea a consumatorilor beneficiari de serviciu universal.

8. consumator casnic - consumatorul care utilizeazã energie electricã în exclusivitate în scopuri casnice (pentru iluminat artificial în interiorul şi exteriorul locuinţei, precum şi pentru funcţionarea receptoarelor electrocasnice din propria locuinţã). Receptoarele electrocasnice cuprind totalitatea bunurilor de larg consum destinate uzului propriu şi care sunt alimentate cu energie electricã la tensiunea de 230/400 V;
9. consumator eligibil*) - consumatorul care are dreptul sã îşi aleagã furnizorul şi sã contracteze direct cu acesta energia electricã necesarã, având acces la reţelele de transport şi/sau de distribuţie;
____________
*) Dupã deschiderea completã a pieţei de energie electricã, consumatorii nu se vor mai diferenţia drept consumatori captivi sau eligibili. Aceştia se vor numi consumatori şi vor avea o subcategorie, aceea a consumatorilor beneficiari de serviciu universal.

10. consumator întreruptibil - consumatorul care, la solicitarea furnizorului, îşi diminueazã puterea absorbitã sau acceptã deconectarea contra unei compensaţii/reduceri tarifare stabilite de comun acord cu furnizorul;
11. consumator prestator de servicii publice consumatorul de energie electricã care asigurã servicii de interes public (alimentarea cu apã, canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale, salubrizarea localitãţilor, alimentarea cu energie termicã produsã centralizat, alimentarea cu gaze naturale, iluminatul public şi transportul public local);
12. consumator terţiar - consumatorul de energie electricã din domeniile învãţãmânt, sãnãtate, asistenţã socialã, administraţie publicã, artã şi culturã, culte, sport;
13. consumator vulnerabil - consumatorul casnic care din motive de sãnãtate, vârstã sau de altã naturã (de exemplu pensionari cu probleme deosebite, persoane cu deficienţe fizice sau mentale, suferinzi de o boalã cronicã sau a cãror viaţã depinde de aparate alimentate electric, persoane cu dificultãţi severe de vedere sau auz) beneficiazã de anumite facilitãţi în asigurarea serviciului de furnizare a energiei electrice stabilite de autoritãţile statului abilitate în acest scop prin legislaţia în vigoare;
14. continuitate în alimentarea cu energie electricã caracteristicã a alimentãrii cu energie electricã ce se referã la durata şi frecvenţa întreruperilor în livrarea energiei electrice;
15. contract-cadru de furnizare a energiei electrice contract reglementat de furnizare a energiei electrice, ale cãrui clauze minimale obligatorii sunt stabilite de cãtre Autoritatea competentã;
16. convenţie de consum - document semnat între furnizor şi consumator, în cazul în care citirile grupurilor de mãsurare se fac la intervale mai mari decât perioadele de facturare, prin care pãrţile acceptã facturarea lunarã corespunzãtor unor cantitãţi de energie estimate de comun acord, cu regularizarea plãţilor dupã fiecare citire;
17. convenţie de exploatare - act juridic încheiat între operatorul de reţea şi un consumator, prin care se precizeazã aspecte legate de delimitarea instalaţiilor, realizarea conducerii operative prin dispecer, condiţiile de exploatare şi întreţinere reciprocã a instalaţiilor, reglajul protecţiilor, executarea manevrelor, intervenţii în caz de incidente etc.;
18. etichetarea energiei electrice - totalitatea acţiunilor desfãşurate de cãtre un furnizor de energie electricã în vederea informãrii clienţilor sãi existenţi sau potenţiali, în mod transparent, asupra contribuţiei fiecãrei surse de energie primarã la producerea energiei electrice furnizate, precum şi a impactului asupra mediului înconjurãtor, în conformitate cu procedurile aprobate de autoritatea competentã;
19. factor de putere utilizat la facturarea energiei electrice raportul dintre energia electricã activã şi energia electricã aparentã, tranzitate printr-un punct de mãsurare într-un anumit interval de timp;
20. furnizare de energie electricã - activitatea de comercializare a energiei electrice la consumator, reprezentând un pachet de servicii care include:
a) intermedierea relaţiei consumatorului cu operatorul de reţea;
b) contractarea cantitãţii energiei electrice şi a puterii acesteia;
c) stabilirea prin contract a tarifului/preţului energiei electrice furnizate;
d) facturarea energiei electrice;
e) informarea consumatorilor privind modificarea cadrului legislativ aplicabil;
f) rãspunsul la scrisorile consumatorilor prin care se solicitã informaţii;
g) preluarea şi soluţionarea solicitãrilor telefonice;
h) notificarea consumatorilor privind eventuale plãţi pentru abateri de la calitate ca efect al Standardului de performanţã pentru serviciul de furnizare sau al contractelor;
i) notificarea consumatorilor asupra întreruperilor programate;
j) programarea şi efectuarea de audienţe;
k) investigarea reclamaţiilor consumatorilor;
l) investigarea cererilor de despãgubiri;
m) servicii speciale pentru consumatorii vulnerabili;
21. furnizor de ultimã opţiune - furnizor desemnat de autoritatea competentã pentru a presta serviciul universal într-o zonã geograficã determinatã;
22. grup de mãsurare a energiei electrice - ansamblu format din transformatoarele de mãsurare şi contorul de energie electricã, precum şi toate elementele intermediare care constituie circuitele de mãsurare a energiei electrice, inclusiv elementele de securizare;
23. interval de citire - interval de timp între douã citiri consecutive ale indicaţiilor grupului de mãsurare pentru determinarea consumului de energie electricã corespunzãtor acelui interval;
24. interval de decontare - intervalul de timp pentru care se realizeazã în piaţa angro de energie electricã balanţa de energie şi se stabilesc cantitãţile de energie tranzacţionate de participanţii la piaţã. De regulã intervalul de decontare este ora;
25. întrerupere în alimentarea cu energie electricã situaţia în care tensiunea efectivã în punctul de delimitare devine mai micã decât 1% din tensiunea nominalã a reţelei în punctul respectiv;
26. loc de consum - incinta sau zona în care sunt amplasate instalaţiile de utilizare ale unui consumator, inclusiv ale subconsumatorilor sãi, unde se consumã energie electricã furnizatã prin una sau mai multe instalaţii de racordare. Un consumator poate avea unu sau mai multe locuri de consum al energiei electrice;
27. Normativ de deconectãri manuale (Normativ DM) document emis de operatorii de reţea, care cuprinde consumatorii grupaţi pe tranşe de deconectare şi puterile deconectate şi se aplicã în situaţii excepţionale apãrute în funcţionarea SEN, situaţii care necesitã reducerea consumului de energie electricã pe zone de reţea sau la nivelul SEN;
28. Normativ de limitãri - document emis de operatorii de reţea, care cuprinde consumatorii grupaţi pe tranşe de limitare şi valorile reducerilor de puteri ale acestor consumatori şi se aplicã în cazul penuriei naţionale de combustibil sau în alte situaţii excepţionale caracterizate prin deficite de putere/ energie electricã în SEN;
29. oferta standard - oferta de preţ şi calitate pe care o asigurã un furnizor de ultimã opţiune;
30. operator de distribuţie - persoana juridicã, titularã a unei licenţe de distribuţie, care deţine, exploateazã, întreţine, modernizeazã şi dezvoltã o reţea electricã de distribuţie (similar, distribuitor);
31. operator de reţea - operatorul de transport şi de sistem sau operatorul de distribuţie;
32. operator de transport şi de sistem (OTS) - persoanã juridicã titularã de licenţã pentru transportul energiei electrice şi servicii de sistem;
33. penalitate - procent din valoarea facturii, cu care se majoreazã suma iniţialã ca urmare a întârzierii la platã peste un anumit termen prevãzut în contractul de furnizare a energiei electrice, în condiţiile legii;
34. perioadã de facturare - intervalul de timp prevãzut în contractul de furnizare, pentru care se determinã cantitatea de energie electricã şi puterile furnizate, valorile respective fiind cuprinse într-o facturã;
35. piaţa angro de energie electricã - cadru organizat în care energia electricã este achiziţionatã de furnizori de la producãtori sau de la alţi furnizori, în vederea revânzãrii;
36. piaţa cu amãnuntul de energie electricã - cadru organizat în care energia electricã este cumpãratã de consumatori de la furnizori în vederea consumului şi eventual a revânzãrii cãtre subconsumatori;
37. prognozã a consumului de energie electricã estimarea evoluţiei în timp a consumului de energie, cu precizarea unor intervale de încredere, bazatã pe studiul împrejurãrilor care o determinã;
38. punct de delimitare - punct al unei reţele electrice, care delimiteazã patrimonial instalaţiile electrice ale consumatorilor de cele ale operatorilor de reţea;
39. punct de mãsurare a energiei electrice furnizate - punct al unei reţele electrice, unde se aflã instalat grupul de mãsurare a energiei electrice;
40. putere aprobatã - valoarea maximã a puterii active/aparente pe care utilizatorul o poate simultan absorbi sau evacua prin instalaţia de racordare la reţeaua electricã pentru care se emite avizul tehnic de racordare. Valoarea se consemneazã în avizul tehnic de racordare şi este puterea luatã în considerare la dimensionarea instalaţiei de racordare a utilizatorului respectiv şi la rezervarea de capacitate în reţeaua electricã;
41. putere la orele de vârf ale SEN - cea mai mare putere medie cu durata de înregistrare pe 15 minute consecutive, absorbitã de consumator la orele de vârf ale SEN, pentru un loc de consum;
42. putere în restul orelor - cea mai mare putere medie cu durata de înregistrare pe 15 minute consecutive, absorbitã de consumator în afara orelor de vârf ale SEN, pentru un loc de consum;
43. putere maximã contractatã - cea mai mare putere medie cu înregistrare la interval de 15 minute consecutive, prevãzutã în contractul de furnizare a energiei electrice, pe care consumatorul are dreptul sã o absoarbã în perioada de consum, pentru un loc de consum sau cale de alimentare, dupã caz;
44. putere medie - raport între energia contractatã/ absorbitã într-un anumit interval de timp şi durata respectivului interval;
45. putere minimã de avarie - puterea strict necesarã consumatorului pentru menţinerea în funcţiune a agregatelor care condiţioneazã securitatea instalaţiilor şi a personalului;
46. putere minimã tehnologicã - cea mai micã putere necesarã unui consumator pentru menţinerea în funcţiune, în condiţii de siguranţã, numai a acelor echipamente şi instalaţii impuse de procesul tehnologic, pentru a evita pierderi de producţie prin deteriorare;
47. regim de limitare - situaţie în care este necesarã reducerea puterii electrice absorbite de consumatori cu asigurarea puterii minime tehnologice, în vederea menţinerii în limite normale a parametrilor de funcţionare a SEN;
48. regularizarea plãţilor - determinarea sumelor de bani de plãtit/restituit pentru energia electricã consumatã pe o anumitã perioadã, ţinând cont de consumul real rezultat din citirile contoarelor şi de plãţile anterioare;
49. serviciu universal - activitate desfãşuratã de furnizorii de ultimã opţiune, în condiţiile liberalizãrii totale a pieţei de energie electricã, prin care se realizeazã garantarea dreptului consumatorilor de a fi alimentaţi cu energie electricã la un nivel de calitate stabilit de autoritatea competentã;
50. sistem de mãsurare a energiei electrice - ansamblu de echipamente prin care se asigurã activitatea de mãsurare a energiei electrice format din: grupurile de mãsurare, sistemul de gestionare a valorilor mãsurate şi, dacã este cazul, sistemul de teletransmisie;
51. situaţie de avarie în SEN - situaţie în care, datoritã avarierii unor instalaţii şi agregate energetice sau întreruperii intempestive a importului de energie electricã, nu se mai pot menţine parametrii principali în limitele normale de funcţionare a SEN;
52. Sistemul Electroenergetic Naţional (SEN) - sistemul electroenergetic situat pe teritoriul naţional. SEN constituie infrastructura de bazã utilizatã în comun de participanţii la piaţa de energie electricã;
53. - staţie de primire - prima staţie situatã pe amplasamentul sau în vecinãtatea amplasamentului unui consumator, care poate fi staţie electricã de transformare sau de conexiuni, post de transformare sau tablou de distribuţie şi care îndeplineşte cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) se aflã pe traseul reţelelor electrice de legãturã dintre operatorul de reţea şi consumator;
b) prin intermediul acesteia se realizeazã nemijlocit alimentarea cu energie electricã a consumatorului;
c) tensiunea primarã sau tensiunea secundarã a staţiei este egalã cu cea mai mare tensiune a consumatorului;
54. subconsumator - persoanã fizicã sau juridicã ale cãrei instalaţii electrice de utilizare sunt racordate în aval de punctul de mãsurare al consumatorului;
55. sursã de intervenţie - sursã de energie electricã de rezervã, aparţinând consumatorului, care în cazul întreruperii furnizãrii energiei electrice din SEN asigurã alimentarea neîntreruptã sau realimentarea unui grup restrâns de receptoare, în scopul opririi în siguranţã a activitãţii şi/sau evitãrii unor efecte economice şi sociale deosebite (explozii, incendii, distrugeri de utilaje, accidente cu victime umane, poluarea mediului etc.);
56. sursã proprie de energie electricã - instalaţie pentru producerea de energie electricã aparţinând consumatorului;
57. tarif pentru energia electricã livratã consumatorilor captivi - sistem de preţuri (componente ale tarifului) structurate pe niveluri de tensiune, tipuri de consumatori, comportament energetic, reglementate de autoritatea competentã;
58. zone orare de vârf - intervale de timp orare caracterizate prin vârfuri de consum la nivelul SEN, stabilite de autoritatea competentã.

CAP. II
Piaţa cu amãnuntul de energie electricã

SECŢIUNEA 1
Participanţii la piaţa de energie electricã

ART. 5
Piaţa de energie electricã are douã componente - piaţa angro şi piaţa cu amãnuntul.
ART. 6
Participanţii la piaţa cu amãnuntul de energie electricã sunt: furnizorii, operatorii de reţea, consumatorii şi subconsumatorii de energie electricã.
ART. 7
(1) Pânã la deschiderea completã a pieţei de energie electricã, furnizorii de energie electricã pot fi furnizori în regim concurenţial pentru consumatorii eligibili şi furnizori pentru consumatorii captivi.
(2) Dupã deschiderea completã a pieţei de energie electricã, furnizorii de energie electricã se clasificã în: furnizori în regim concurenţial şi furnizori de ultimã opţiune.
ART. 8
(1) Pânã la deschiderea completã a pieţei de energie electricã, consumatorii de energie electricã pot fi consumatori eligibili sau consumatori captivi.
(2) Dupã deschiderea completã a pieţei de energie electricã, unii consumatori de energie electricã pot fi beneficiari de serviciu universal.
ART. 9
Criteriile de eligibilitate pentru consumatorii eligibili sunt stabilite de Autoritatea competentã.
ART. 10
În funcţie de durata de consum al energiei electrice stabilitã prin contract, consumatorii pot fi consumatori termporari sau consumatori permanenţi.
ART. 11
În funcţie de natura activitãţii consumatorilor de energie electricã, aceştia pot fi:
a) consumatori casnici şi asimilaţii acestora, definiţi conform art. 66;
b) consumatori industriali şi asimilaţii acestora, definiţi conform art. 71;
c) consumatori din ramura comerţului/serviciilor şi asimilaţii acestora, definiţi conform art. 70;
d) consumatori prestatori de servicii publice;
e) consumatori sezonieri definiţi conform art. 72;
f) consumatori terţiari definiţi conform art. 74.
ART. 12
În funcţie de puterea contractatã, consumatorii, alţii decât cei casnici, pot fi:
a) mari consumatori, în cazul în care puterea contractatã depãşeşte 100 kW;
b) mici consumatori, în cazul în care puterea contractatã este mai micã sau egalã cu 100 kW.
ART. 13
În funcţie de numãrul locurilor de consum, consumatorii de energie electricã pot fi:
a) cu un singur loc de consum;
b) cu mai multe locuri de consum.
ART. 14
Pentru fiecare categorie de consumatori prevãzutã la art. 8 şi la art. 10-13, autoritatea competentã poate reglementa relaţiile specifice cu furnizorul de energie electricã.
ART. 15
Energia electricã vândutã consumatorilor în cadrul activitãţii de furnizare este achiziţionatã de furnizori de pe piaţa angro naţionalã şi/sau din import, în limitele drepturilor prevãzute prin condiţiile licenţei de furnizare, sau produsã de cãtre aceştia, în cazul furnizorilor care deţin şi licenţã de producere a energiei electrice.
ART. 16
(1) Pentru transmiterea energiei electrice prin reţelele electrice pânã la locul de consum, furnizorii consumatorilor respectivi sau consumatorii din categoriile prevãzute la art. 22 alin. (2) şi (3) încheie contract de distribuţie cu operatorul de distribuţie pe teritoriul cãruia se aflã locul de consum şi/sau, dupã caz, cu OTS.
(2) Plata serviciilor de transport şi/sau distribuţie se realizeazã la tarife reglementate, pe bazã de contracte întocmite în conformitate cu contractele-cadru specifice elaborate de autoritatea competentã.
(3) Dacã furnizorul este şi operator de distribuţie, nu mai este necesarã plata distinctã a serviciilor pentru care furnizorul este şi operator, aceasta fiind inclusã în tariful final reglementat.
ART. 17
(1) Autoritatea competentã desemneazã pe bazã de licenţe furnizori care au obligaţia sã asigure furnizarea la consumatorii captivi din zone geografice determinate, pe bazã de contracte întocmite în conformitate cu contractul-cadru specific elaborat de autoritatea competentã.
(2) Pânã la separarea legalã a activitãţilor de distribuţie şi furnizare, furnizorii consumatorilor captivi sunt operatorii de distribuţie de pe teritoriile în care sunt situaţi consumatorii.
ART. 18
Pânã la data deschiderii totale a pieţei de energie electricã, consumatorul eligibil poate sã nu uzeze de aceastã calitate şi sã-şi asigure necesarul de energie la tarife reglementate, prin contract cu furnizorul consumatorilor captivi, în condiţiile prezentului regulament.
ART. 19
Se interzice furnizorului de ultimã opţiune sã refuze furnizarea energiei electrice unui consumator care are dreptul sã beneficieze de serviciul universal şi se aflã în zona geograficã pe care furnizorul a fost desemnat sã o deserveascã.
ART. 20
Un consumator poate fi deconectat sau consumul sãu poate fi limitat, cu platã, în urmãtoarele condiţii:
a) la cererea operatorului de transport şi de sistem pentru serviciul tehnologic de sistem pe care îl realizeazã consumatorul prin capacitatea pusã la dispoziţia SEN; detalierea modului prin care se plãteşte consumatorului acest serviciu se va face prin Codul comercial al pieţei angro de energie electricã şi alte reglementãri conexe acestuia;
b) la cererea furnizorului, în situaţia în care furnizorul cumpãrã energia electricã la un preţ dezavantajos sau în orice altã situaţie convenitã de comun acord. Din economiile pe care le realizeazã, furnizorul suportã financiar compensaţiile/reducerile tarifare pe care le acordã consumatorilor în acest caz.

SECŢIUNEA a 2-a
Principii de contractare

ART. 21
Furnizorul asigurã serviciul de furnizare a energiei electrice pentru toţi clienţii sãi, pe principii de egalitate de tratament şi transparenţã, fãrã a face deosebiri între clienţii noi sau preexistenţi sau între agenţii economici cu capital de stat sau privat.
ART. 22
(1) Pentru achiziţia de energie electricã, consumatorul are, de regulã, o singurã relaţie contractualã, dupã caz, cu:
a) furnizorul de energie electricã;
b) consumatorul în cazul subconsumatorului de energie electricã.
(2) Consumatorii eligibili pot achiziţiona simultan energie electricã prin mai multe contracte cu furnizori concurenţiali şi în acest caz vor contracta direct serviciul de distribuţie şi/sau de transport.
(3) Dupã deschiderea completã a pieţei de energie electricã, consumatorii, alţii decât cei casnici şi asimilaţi acestora, pot achiziţiona simultan energie electricã prin mai multe contracte cu furnizori concurenţiali şi în acest caz vor contracta direct serviciul de distribuţie şi/sau de transport.
ART. 23
Furnizorul nu poate condiţiona prestarea serviciului de furnizare de achiziţionarea sau de plata de cãtre consumator a altor servicii în afara celor specifice serviciului de furnizare a energiei electrice.
ART. 24
(1) Furnizorul este responsabil în relaţia cu consumatorul pentru calitatea serviciului de furnizare a energiei electrice, în conformitate cu prevederile contractului de furnizare.
(2) Drepturile şi obligaţiile furnizorului faţã de consumator, ce decurg din utilizarea reţelei electrice, sunt transferate operatorului reţelei respective de distribuţie sau de transport prin clauzele contractelor de distribuţie sau transport.
ART. 25
Fac excepţie de la prevederile art. 24 consumatorii care încheie direct contractul de distribuţie şi/sau de transport cu un operator de distribuţie sau cu operatorul de transport şi de sistem care nu este aceeaşi persoanã juridicã cu furnizorul cu care a încheiat contract de furnizare, caz în care operatorul de reţea este responsabil în relaţia cu consumatorul pentru calitatea energiei electrice şi continuitatea în alimentarea cu energie electricã.
ART. 26
Furnizorul, respectiv operatorul de reţea prevãzut la art. 25, este exonerat de rãspundere pentru abateri de la calitatea serviciului de furnizare a energiei electrice generate de situaţii de forţã majorã.
ART. 27
Consumatorii care au calitatea de autoproducãtori şi producãtorii de energie electricã îşi pot alimenta din producţie proprie locuri de consum diferite de locul de producere a energiei electrice sau acelaşi loc de consum prin altã cale de alimentare, cu plata serviciilor de transport şi/sau de distribuţie.

SECŢIUNEA a 3-a
Serviciul universal şi protecţia consumatorilor

ART. 28
(1) În condiţiile deschiderii complete a pieţei de energie electricã, autoritatea competentã va desemna furnizori de ultimã opţiune.
(2) Criteriile de desemnare a furnizorilor de ultimã opţiune vor fi obiective, transparente şi nediscriminatorii.
ART. 29
Începând cu data de 1 iulie 2005, toţi furnizorii sunt obligaţi sã organizeze şi sã actualizeze câte un site în reţeaua Internet adresat consumatorilor sau alte mijloace de informare convenite cu autoritatea competentã, care sã conţinã cel puţin urmãtoarele informaţii:
a) condiţiile de racordare la reţeaua electricã;
b) structura de achiziţie a energiei electrice utilizatã de furnizor în anul precedent;
c) servicii oferite consumatorilor;
d) modalitãţi de adresare a reclamaţiilor privind serviciul prestat;
e) informaţii privind modalitãţile de platã.
ART. 30
Furnizorii vor elabora şi vor transmite consumatorilor, semestrial sau ori de câte ori intrã în vigoare o prevedere legalã care îi vizeazã, materiale explicative scrise într-un limbaj accesibil pentru a facilita înţelegerea de cãtre consumatori a aspectelor referitoare la serviciul universal, modalitãţile de platã, mãsurile speciale de protecţie a categoriilor de consumatori vulnerabili, posibilitatea de schimbare a furnizorului, modalitãţile de soluţionare a reclamaţiilor, posibilitãţile de acordare a unor penalitãţi pentru abaterile de la calitate.
ART. 31
(1) Începând cu data deschiderii complete a pieţei de energie electricã, furnizorii au obligaţia sã ţinã evidenţa consumatorilor vulnerabili din zona proprie de furnizare, prin înscrierea într-un registru special de prioritãţi, în format electronic şi pe suport hârtie.
(2) Pânã la data deschiderii complete a pieţei de energie electricã, instituţiile statului cu competenţe de protecţie socialã vor elabora criteriile pentru stabilirea consumatorilor din rândul consumatorilor casnici care vor beneficia de statutul de consumator vulnerabil şi vor stabili soluţii de finanţare.
(3) Începând cu data deschiderii complete a pieţei de energie electricã, furnizorii care deservesc consumatori vulnerabili au obligaţia sã ofere acestora pachete de servicii gratuite ce pot cuprinde: lucrãri de repoziţionare a contoarelor pentru o citire mai uşoarã, sisteme de parole pentru accesul cititorilor de contor, servicii speciale pentru persoane cu deficienţe grave de vãz şi auz: facturi Braille sau audio, asistenţã pentru înţelegerea modului de citire şi facturare, precum şi pentru facilitarea de redactare şi înregistrare de scrisori (reclamaţii sau solicitãri de informaţii sau alt tip de solicitãri), posibilitãţi de facturare pe numele unui consumator împuternicit.
ART. 32
Autoritãţile cu rol de protecţie socialã asigurã compensarea eventualelor diferenţe de preţ pentru energia electricã furnizatã consumatorilor vulnerabili.

CAP. III
Contractarea serviciului de furnizare a energiei electrice

SECŢIUNEA 1
Obligaţii de contractare

ART. 33
Furnizarea energiei electrice se face numai pe bazã de contract de furnizare încheiat de un furnizor cu consumatorul.
ART. 34
Contractul de furnizare stabileşte raporturile dintre un furnizor şi un consumator cu privire la furnizarea energiei electrice, inclusiv facturarea şi plata energiei electrice.
ART. 35
Contractul de furnizare se încheie în condiţiile stabilite prin avizul tehnic de racordare, ce constituie parte integrantã din acesta. În situaţiile în care la locul de consum respectiv existã un aviz tehnic de racordare de la un contract anterior, acesta se poate prelua în cadrul unui nou contract, în condiţiile prevãzute în Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public.
ART. 36
(1) Conţinutul contractului de furnizare a energiei electrice se convine între pãrţile contractante, cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi trebuie sã cuprindã cel puţin clauzele din contractele-cadru aprobate de autoritatea competentã.
(2) Contractul de furnizare a energiei electrice cuprinde, în principal, urmãtoarele elemente:
a) pãrţile contractante şi reprezentanţii lor legali;
b) obiectul contractului şi durata acestuia;
c) drepturile şi obligaţiile pãrţilor contractante;
d) rãspunderea contractualã;
e) alte clauze specifice.
ART. 37
Prevederile din contractul de furnizare pot fi modificate şi completate prin acte adiţionale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
ART. 38
Clauzele contractuale care sunt modificabile pe perioada derulãrii contractului, precum şi clauzele contractuale care se referã la utilizarea reţelelor electrice de transport sau distribuţie fac obiectul anexelor la contract şi constituie pãrţi integrante ale acestuia.
ART. 39
(1) Contractele-cadru de furnizare a energiei electrice se întocmesc/se actualizeazã de autoritatea competentã, diferenţiat în funcţie de existenţa unui contract de distribuţie separat, cu clauze specifice pentru categoriile de consumatori, dupã cum urmeazã:
a) consumatorii captivi;
b) consumatorii eligibili de energie electricã.
(2) Consumatorii captivi prevãzuţi la alin. (1) se clasificã astfel:
a) consumatori casnici şi asimilaţii acestora;
b) consumatori din ramura serviciilor/comerţului şi asimilaţii acestora;
c) consumatori industriali şi asimilaţii acestora, inclusiv prestatorii de servicii publice;
d) consumatori sezonieri;
e) consumatori terţiari.
ART. 40
Încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice se poate face numai în condiţiile în care furnizorul, respectiv consumatorul, în cazul de la art. 22 alin. (2) sau (3) a încheiat în prealabil un contract de distribuţie şi/sau de transport cu operatorul de reţea care deserveşte locul de consum.
ART. 41
(1) Încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice între un furnizor şi un consumator alimentat prin intermediul instalaţiilor altui consumator sau cu un subconsumator se poate face numai cu acceptul operatorului de distribuţie, precum şi în condiţiile în care consumatorul, prin instalaţiile cãruia se face alimentarea, şi-a dat consimţãmântul în scris.
(2) Consumatorul, prin instalaţiile cãruia se face alimentarea, este îndreptãţit sã încheie un contract de prestãri de servicii energetice cu una dintre pãrţile contractului de furnizare.
ART. 42
(1) În cazurile în care prezentul regulament prevede încheierea de convenţii de exploatare între operatorul de reţea şi consumatorul de energie electricã, acestea se includ în anexele la contractele de furnizare a energiei electrice.
(2) Obligaţiile din convenţia de exploatare dintre un consumator şi operatorul de reţea, inclusã în anexele contractului de furnizare a energiei electrice, vor fi preluate integral de furnizor în contractul de distribuţie sau, dupã caz, de transport.
(3) Autoritatea competentã va întocmi o metodologie de întocmire a convenţiilor de exploatare, precizând inclusiv rãspunderile ce decurg din executarea acestor convenţii de exploatare.

SECŢIUNEA a 2-a
Numãrul de contracte pe un loc de consum

ART. 43
(1) Consumatorii captivi pot încheia câte un singur contract de furnizare a energiei electrice pentru fiecare loc de consum.
(2) Contractul de furnizare încheiat de un consumator captiv pe acelaşi loc de consum, fãrã ca contractul de furnizare precedent sã fi încetat, este nul de drept din momentul încheierii sale.
(3) Proprietarii persoane fizice, care îşi înstrãineazã locuinţele sau spaţiile cu altã destinaţie decât cea de locuinţã, sunt obligaţi ca la întocmirea formelor de înstrãinare sã facã dovada achitãrii la zi a facturilor de energie electricã.
ART. 44
(1) Pentru fiecare loc de consum, contractul de furnizare a energiei electrice se încheie pe o duratã nedeterminatã sau convenitã de pãrţi, duratã mai micã sau cel mult egalã cu cea prevãzutã în avizul tehnic de racordare.
(2) La încheierea contractelor de furnizare a energiei electrice cu persoane fizice/juridice care au calitatea de chiriaşi/concesionari, este obligatorie garantarea obligaţiilor acestora, rezultate din contractul de furnizare a energiei electrice, de cãtre chiriaşul/concesionarul sau proprietarul imobilelor/mijloacelor fixe respective.
ART. 45
Pentru alimentarea unui loc de consum, un consumator nu poate deţine simultan un contract de furnizare pentru consumatori captivi şi un contract/contracte de furnizare pentru consumatori eligibili.

SECŢIUNEA a 3-a
Contractarea energiei electrice furnizate consumatorilor

ART. 46
(1) Contractarea energiei electrice cu consumatori de toate categoriile, cu excepţia consumatorilor casnici şi asimilaţii acestora, se face ţinându-se seama de cantitãţile de energie electricã activã solicitate, cantitãţile convenite fiind prevãzute în anexele la contract.
(2) Contractarea energiei electrice cu toate categoriile de consumatori cu o putere mai mare de 30 kW, cu excepţia consumatorilor casnici, se face ţinându-se seama şi de puterea activã maximã solicitatã pentru a fi absorbitã în regim normal de funcţionare, valoarea convenitã fiind prevãzutã în anexele la contract.
(3) Contractarea energiei electrice cu consumatorii casnici şi asimilaţii acestora se face ţinându-se seama de puterea maximã absorbitã.
ART. 47
(1) Contractele de furnizare ale consumatorilor cu puterea contractatã mai mare de 3 MW vor avea prevãzute în anexe valori orare ale cantitãţilor de energie electricã activã contractate.
(2) Autoritatea competentã va elabora o procedurã privind modul de participare a consumatorilor, potrivit alin. (1), la realizarea prognozei de cãtre furnizorul cu care au încheiat contract, precum şi modalitatea de penalizare a consumatorilor cu abateri mari ale consumurilor faţã de datele prognozate. Pânã la emiterea acestei proceduri, valorile orare prevãzute în anexele la contracte vor avea un rol informativ.
ART. 48
(1) Consumatorii de energie electricã, cu excepţia consumatorilor casnici şi a celor asimilaţi acestora, sunt obligaţi sã asigure menţinerea factorului de putere între limitele prevãzute prin reglementãri emise de autoritatea competentã.
(2) La data emiterii prezentului regulament, limitele prevãzute la alin. (1) sunt 0,92 inductiv şi 1.
ART. 49
În cazurile în care operatorul de reţea solicitã consumatorului sã furnizeze energie reactivã, acesta va plãti consumatorului energia reactivã la tarife reglementate.
ART. 50
Pentru abaterile de la limitele prevãzute pentru factorul de putere, în contractele de furnizare a energiei electrice ale consumatorilor captivi, alţii decât cei casnici şi asimilaţi acestora, se prevãd penalitãţi pentru consumator, conform reglementãrilor emise de autoritatea competentã.
ART. 51
(1) Pentru abaterile de la limitele prevãzute pentru factorul de putere, contractele de furnizare a energiei electrice încheiate între consumatorii eligibili şi furnizorii acestora pot prevedea clauze negociate.
(2) Energia reactivã necesarã în situaţiile prevãzute la alin. (1) va fi asiguratã de operatorul reţelei la care consumatorul eligibil este racordat.
(3) Plata cãtre operatorul de reţea a energiei reactive asigurate în condiţiile alin. (2), precum şi a eventualelor penalitãţi va fi efectuatã la tarife reglementate, în aceleaşi condiţii ca şi în cazul consumatorilor captivi, de cãtre furnizorul consumatorilor eligibili ce nu menţin factorul de putere între limitele stabilite, sau de cãtre consumator în condiţiile art. 22 alin. (2) sau (3).
ART. 52
(1) Autoritatea competentã va elabora o reglementare privind asigurarea energiei reactive la consumatori.
(2) Reglementarea prevãzutã la alin. (1) va conţine cel puţin:
a) obligaţii privind asigurarea energiei reactive;
b) categoriile de consumatori pentru care se asigurã energia reactivã;
c) modul de platã a energiei reactive furnizate.

SECŢIUNEA a 4-a
Alegerea tarifului

ART. 53
(1) Consumatorul captiv de energie electricã opteazã, în momentul încheierii contractului de furnizare, pentru un anumit tarif reglementat pentru energia electricã livratã, conform art. 115.
(2) Tariful ales conform alin. (1) poate fi schimbat în condiţiile art. 116.
ART. 54
(1) Preţul energiei electrice la consumatorii eligibili se negociazã direct între furnizori şi consumatori cu excepţia consumatorilor eligibili care recurg la furnizorul consumatorilor captivi, caz în care se aplicã tarife reglementate.
(2) Preţurile negociate şi cantitãţile de energie la care acestea sunt aplicate se comunicã periodic de cãtre furnizori autoritãţii competente, la solicitarea acesteia, în vederea monitorizãrii activitãţii pe piaţã, în condiţiile pãstrãrii confidenţialitãţii.

SECŢIUNEA a 5-a
Sistarea temporarã a furnizãrii

ART. 55
(1) Consumatorii pot conveni cu furnizorul sistarea temporarã a furnizãrii energiei electrice, fãrã rezilierea contractului, pentru o perioadã de minimum o lunã şi de maximum 12 luni. Consumatorii vor face în acest sens o solicitare în scris cãtre furnizor, cu minimum 5 zile înainte de data solicitatã pentru sistare.
(2) Consumatorul cu care s-a convenit, la cererea sa, sistarea temporarã a furnizãrii energiei electrice va plãti contravaloarea lucrãrilor efectuate de furnizor în acest scop, conform tarifelor aprobate de autoritatea competentã.
(3) Pe durata sistãrii furnizãrii, consumatorul este obligat sã efectueze în continuare plata energiei electrice consumate înainte de data sistãrii şi, dupã caz, a penalitãţilor şi majorãrilor de întârziere la platã, conform facturilor emise de cãtre furnizor.

SECŢIUNEA a 6-a
Subconsumatori de energie electricã

ART. 56
(1) Consumatorii de energie pot revinde energia electricã unor eventuali subconsumatori numai cu acordul operatorului de distribuţie şi al furnizorului.
(2) În raporturile sale cu furnizorul, consumatorul aflat în condiţiile alin. (1) îşi asumã întreaga responsabilitate pentru încadrarea în puterile maxime şi în cantitãţile de energie electricã contractate.
ART. 57
Încheierea contractelor de furnizare între un consumator şi un subconsumator de energie electricã se face cu respectarea prevederilor art. 36.
ART. 58
Autoritatea competentã va emite o procedurã privind relaţiile contractuale dintre consumator şi subconsumatorul sãu, care va cuprinde:
a) contractele-cadru aplicabile în cazul relaţiei de furnizare a energiei electrice dintre consumator şi subconsumator;
b) modul de stabilire a tarifelor în cazul furnizãrii de energie electricã unui subconsumator de cãtre un consumator captiv;
c) modul de stabilire a tarifelor în cazul furnizãrii de energie electricã unui subconsumator de cãtre un consumator eligibil;
d) metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciile energetice prestate de consumator subconsumatorilor.
ART. 59
Administraţia unui parc industrial sau a unei zone libere poate cumpãra energia electricã necesarã desfãşurãrii tuturor activitãţilor din zona administratã şi o poate revinde în regim de subconsumator agenţilor economici sau persoanelor fizice autorizate care îşi desfãşoarã activitatea în zona respectivã.

SECŢIUNEA a 7-a
Contractarea energiei pentru consumul propriu al producãtorilor şi autoproducãtorilor

ART. 60
Contractarea furnizãrii de energie electricã pentru consumul propriu tehnologic al unor agenţi economici titulari de licenţã de producere, transport sau distribuţie de energie electricã se face potrivit reglementãrilor specifice emise de autoritatea competentã.
ART. 61
(1) În situaţiile în care consumatorii de energie electricã au centrale electrice proprii, conectate la reţelele electrice de distribuţie/transport (autoproducãtori), eventuala achiziţie de energie electricã de la consumator va face obiectul unui contract separat de contractul de furnizare, conform reglementãrilor autoritãţii competente.
(2) Cantitatea de energie electricã achiziţionatã de la furnizorul de energie electricã poate fi stabilitã, la solicitarea consumatorului şi cu acordul furnizorului, prin soldare cu cantitatea de energie electricã produsã în acelaşi loc de consum, la aceeaşi tensiune şi în acelaşi interval orar de decontare.
(3) Consumatorii care deţin surse de producere a energiei electrice sunt obligaţi sã comunice anual autoritãţii competente cantitatea de energie electricã produsã.
ART. 62
(1) Este permisã alimentarea din producţia proprie a altor locuri de consum ale autoproducãtorilor sau producãtorilor de energie electricã, cu plata corespunzãtoare a serviciilor de utilizare a reţelelor electrice publice.
(2) Plata serviciului de distribuţie se efectueazã numai cãtre operatorul de distribuţie pe teritoriul cãruia se aflã punctul de consum alimentat în condiţiile alin. (1).
(3) Cantitãţile de energie electricã tranzitate prin reţele în condiţiile alin. (1) trebuie sã fie produse şi consumate în acelaşi interval de decontare.
ART. 63
Furnizorul achiziţioneazã energia electricã din surse regenerabile sau cogenerare de micã putere, produsã de consumatorii deţinãtori de instalaţii de producere cu puteri instalate sub 1 MW, prin soldare cu energia electricã consumatã de cãtre aceştia, în condiţiile stabilite de autoritatea competentã.

SECŢIUNEA a 8-a
Derularea contractelor

ART. 64
Pãrţile contractante au dreptul sã includã în contractele de furnizare a energiei electrice clauze privind rezolvarea unor eventuale divergenţe privind executarea contractului şi pe calea arbitrajului.
ART. 65
Succesorii legali ai unor titulari de contracte de furnizare pot continua derularea acestor contracte, cu obligaţia modificãrii numelui titularului în termen de şase luni de la obţinerea titlului legal succesoral.

SECŢIUNEA a 9-a
Consumatori casnici şi asimilaţii acestora

ART. 66
În condiţiile prezentului regulament sunt asimilaţi consumatorilor casnici: asociaţiile de locatari/proprietari, pãrţile comune ale blocurilor de locuinţe, cãminele de bãtrâni şi pensionari, cãminele de copii, cãminele studenţeşti, chiliile mânãstireşti, garajele individuale, unitãţile de ocrotire a copilului, leagãnele pentru copii, casele de copii preşcolari şi şcolari, cãminele-şcoalã, cãminele pentru deficienţi nerecuperabili, centrele de primire a minorilor, instituţiile pentru ocrotirea copiilor abandonaţi, cãminele de familişti şi nefamilişti, alimentate direct din reţelele publice.
ART. 67
(1) La imobilele cu destinaţia de locuinţã cu mai mulţi locatari, cu un singur branşament şi cu un singur contor de decontare, contractul de furnizare a energiei electrice se încheie, dupã caz, cu:
a) locatarul în spaţiul cãruia este montat contorul de decontare;
b) persoana împuternicitã în acest sens de cãtre ceilalţi locatari, în cazul în care contorul de decontare este montat în spaţiul comun.
(2) Contracte distincte de furnizare a energiei electrice pentru fiecare dintre locurile de consum din imobil se vor încheia numai dupã separarea instalaţiei de utilizare pe locatari.
ART. 68
La imobilele cu destinaţia de locuinţã în care existã cel puţin un consumator casnic sau asimilat acestuia, unde existã consum de energie electricã în încãperi sau instalaţii de folosinţã comunã, contractul de furnizare a energiei electrice aferent acestora se încheie, dupã caz, cu:
a) asociaţia de proprietari/locatari;
b) o persoanã împuternicitã de cãtre locatari;
c) proprietarul încãperilor sau al instalaţiilor în folosinţã comunã.
ART. 69
(1) În cazul în care într-un loc de consum energia electricã este utilizatã atât pentru activitãţi economice, cât şi pentru consum casnic şi nu este posibilã sau nu se justificã economic separarea instalaţiilor de utilizare, se încheie un singur contract de furnizare, cu defalcarea procentualã a consumului mãsurat. Tipul de contract utilizat va corespunde tipului de consum preponderent.
(2) Procentele utilizate conform alin. (1) se calculeazã în sistem pauşal, conform unei proceduri specifice aprobate de autoritatea competentã.

SECŢIUNEA a 10-a
Consumatori din ramura comerţului/serviciilor şi asimilaţii acestora

ART. 70
(1) În condiţiile prezentului regulament, prin consumatori din ramura comerţului/serviciilor se înţelege societãţile comerciale care desfãşoarã activitãţi de comerţ cu bunuri sau servicii.
(2) În condiţiile prezentului regulament, prin consumatori asimilaţi consumatorilor din ramura comerţului/serviciilor se înţelege sediile administrative ale societãţilor comerciale şi regiilor autonome care constituie locuri de consum separate.

SECŢIUNEA a 11-a
Consumatori industriali şi cei asimilaţi acestora

ART. 71
(1) În condiţiile prezentului regulament, prin consumatori industriali se înţelege societãţile comerciale şi regiile autonome din domeniul industrial, cu excepţia sediilor administrative ale acestora, care constituie locuri de consum distincte.
(2) În condiţiile prezentului regulament, prin consumatori asimilaţi consumatorilor industriali se înţelege consumatorii prestatori de servicii publice şi consumatorii agricoli cu excepţia celor de la art. 72.

SECŢIUNEA a 12-a
Consumatori sezonieri de energie electricã

ART. 72
În condiţiile prezentului regulament, prin consumatori sezonieri se înţelege regiile şi societãţile comerciale a cãror activitate de bazã este condiţionatã de anotimp sau de aprovizionarea cu materie primã în perioade limitate ale anului, cum ar fi: irigaţiile şi desecãrile, producţia agricolã vegetalã, fabricarea de conserve şi de zahãr, turismul sezonier, cu excepţia sediilor administrative ale acestora, care constituie locuri de consum distincte.
ART. 73
Consumatorii sezonieri pot consuma energia electricã şi în restul anului, în condiţiile specifice consumatorilor industriali.

SECŢIUNEA a 13-a
Consumatori terţiari de energie electricã

ART. 74
În condiţiile prezentului regulament, prin consumatori terţiari se înţelege unitãţile de prestãri servicii, de administraţie poublicã, învãţãmânt, sãnãtate, sportive, din domeniul artei şi culturii, din domeniul cultelor şi de asistenţã socialã.

SECŢIUNEA a 14-a
Consumatori eligibili de energie electricã

ART. 75
Consumatorii eligibili de energie electricã pot încheia contracte de furnizare a energiei electrice pe piaţa concurenţialã cu unul sau mai mulţi furnizori, pe baza contractului cadru elaborat de autoritatea competentã.
ART. 76
În cazul consumatorilor eligibili cu un consum mai mare decât o anumitã valoare, stabilitã de autoritatea competentã, contractele de furnizare cuprind cantitãţi orare ferme.
ART. 77
În cazul în care consumatorul eligibil are un singur contract de achiziţie energie electricã pe piaţa concurenţialã, în acest contract se poate specifica şi modul de asigurare de cãtre furnizor a unor eventuale abateri de consum.
ART. 78
În cazul achiziţiei de energie electricã pe piaţa concurenţialã de la mai mulţi furnizori conform art. 22:
a) cel puţin un furnizor asigurã compensarea abaterilor consumului faţã de cantitatea totalã contractatã prin furnizarea energiei de completare şi preluarea energiei în exces;
b) consumatorul contracteazã serviciile de distribuţie şi transport cu operatorii de reţea.
ART. 79
În cazul în care consumatorul eligibil alimenteazã subconsumatori ce se încadreazã în categoria consumatorilor captivi, achiziţia sa de energie electricã de pe piaţa concurenţialã cuprinde în mod obligatoriu şi cantitãţile necesare asigurãrii consumului acestora.
ART. 80
Vânzarea de energie electricã de cãtre consumatorul eligibil la eventualii subconsumatori se va realiza în conformitate cu art. 58.

SECŢIUNEA a 15-a
Consumatori dupã data deschiderii complete a pieţei de energie electricã

ART. 81
Dupã data deschiderii complete a pieţei de energie electricã, consumatorii de energie electricã, cu excepţia celor care recurg la furnizorul de ultimã opţiune, pot încheia unu sau mai multe contracte de furnizare a energiei electrice cu furnizori în regim concurenţial, conform prevederilor art. 22, pe baza contractului-cadru şi a reglementãrilor elaborate de autoritatea competentã.

SECŢIUNEA a 16-a
Documente necesare pentru încheierea contractelor de furnizare

ART. 82
Pentru încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice este obligatorie depunerea urmãtoarelor documente de cãtre orice consumator casnic:
a) actul de proprietate sau alt document care sã ateste dreptul locativ asupra spaţiului care face obiectul locului de consum respectiv (documentul se prezintã în original şi se depune în copie). În situaţiile în care consumatorul nu posedã un astfel de document sau documentul respectiv nu are caracter definitiv, furnizorul poate percepe o garanţie de la respectivul consumator sau poate încheia un contract de furnizare a energiei electrice pe duratã limitatã de timp, de cel mult un semestru;
b) opţiunea consumatorului privind tipul de tarif aplicat (în original);
c) cererea de încheiere a contractului (în original);
d) actul de identitate al solicitantului (se prezintã în original şi se depune în copie);
e) avizul tehnic de racordare;
f) convenţia de exploatare, dacã este cazul.
ART. 83
Pentru încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice cu un consumator captiv asimilat consumatorilor casnici este obligatorie prezentarea în original şi, dupã caz, depunerea, în copie, a actelor prezentate la art. 82, cu excepţia actului de identitate în cazul persoanelor juridice şi, suplimentar faţã de art. 82, actul de înfiinţare/constitutiv, în copie, dupã caz.
ART. 84
Pentru încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice cu consumatorii agenţi economici şi asimilaţii acestora este obligatorie prezentarea în original şi, dupã caz, depunerea în copie a urmãtoarelor documente:
a) cererea de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice, care conţine denumirea solicitantului, sediul acestuia, telefon, fax, numele reprezentanţilor legali;
b) certificatul de înregistrare/cod unic de înregistrare la oficiul registrului comerţului, cod fiscal, contul de virament, denumirea bãncii prin care agentul deruleazã plãţile;
c) avizul tehnic de racordare;
d) actul de proprietate sau alt document care atestã dreptul de folosinţã asupra spaţiului care face obiectul locului de consum;
e) convenţia de exploatare în situaţiile în care este necesarã;
f) opţiunea consumatorului privind tipul de tarif care va fi aplicat.

SECŢIUNEA a 17-a
Drepturi şi obligaţii ale pãrţilor contractante

ART. 85
Furnizorul are urmãtoarele obligaţii:
a) sã respecte Standardul de performanţã pentru serviciul de furnizare a energiei electrice, precum şi orice altã reglementare a autoritãţii competente privind calitatea energiei electrice furnizate;
b) sã asigure consumatorului puterea şi energia electricã conform contractelor de furnizare;
c) sã asigure continuitatea în alimentare în limitele nivelului de siguranţã precizat în contract sau în Standardul de performanţã pentru serviciul de furnizare a energiei electrice, dacã consumatorul nu contracteazã direct serviciul de distribuţie/transport;
d) sã informeze operatorul de reţea pentru reconsiderarea mãrimilor de reglaj ale protecţiilor din instalaţiile de distribuţie/transport, la cererea justificatã a consumatorului;
e) sã asigure prin citire sau preluare de la operatorul de reţea, la datele convenite, valorile de consum mãsurate de contoarele de energie electricã, în vederea stabilirii cantitãţilor facturate;
f) sã nu deterioreze bunurile consumatorului şi sã readucã pãrţile de construcţii legal executate aparţinând consumatorului la starea lor funcţionalã iniţialã, dacã au fost deteriorate din vina sa;
g) sã permitã accesul delegatului consumatorului la grupurile de mãsurare atunci când acestea sunt montate în instalaţia furnizorului, dacã acesta este şi operator de distribuţie. În caz contrar, furnizorul va prevedea posibilitatea acestui acces în contractele pe care le încheie cu operatorul de reţea;
h) sã factureze consumatorului energia electricã şi puterea, dupã caz, la tarifele legale în vigoare sau la preţurile negociate;
i) sã verifice în cel mai scurt timp situaţiile deosebite sesizate de consumator şi sã rãspundã în termen legal tuturor reclamaţiilor şi sesizãrilor acestuia, conform Standardului de performanţã pentru serviciul de furnizare a energiei electrice;
j) sã asigure puterea minimã tehnologicã în regim de limitare specificatã în contractul de furnizare;
k) sã plãteascã despãgubiri consumatorilor pentru daunele dovedite provocate de întreruperi/calitatea necorespunzãtoare a energiei electrice furnizate, conform art. 187;
l) sã furnizeze consumatorului informaţii privind istoricul de consum pe ultimele douãsprezece luni, la cererea acestuia;
m) sã furnizeze consumatorului informaţiile privind eventualele sume de bani datorate/plãtite consumatorului, pentru ultimul an calendaristic;
n) sã furnizeze consumatorului informaţii privind penalitãţile aplicate consumatorului, care decurg din întârzieri în plata facturilor, pe ultimele douãsprezece luni;
o) sã protejeze la deconectare consumatorii vulnerabili prin reeşalonarea datoriilor sau alte mãsuri;
p) orice alte obligaţii prevãzute de <>Legea energiei electrice nr. 318/2003 şi de prezentul regulament.
ART. 86
(1) Furnizorul/operatorul de distribuţie are urmãtoarele drepturi:
a) sã stabileascã duratele întreruperilor în furnizarea energiei electrice, de regulã, pe baza înregistrãrilor operatorului de distribuţie. În cazul în care consumatorul contestã în mod justificat aceste durate ale întreruperilor, pãrţile pot apela la arbitru conform art. 64.
b) sã refuze plata totalã sau parţialã a unor daune privind defectarea unor instalaţii/aparate utilizatoare de energie electricã dacã datele de garantare tehnicã a acestora specificã parametrii energiei electrice furnizate potrivit altor norme/standarde decât cele recunoscute/avizate de autoritatea competentã;
c) sã recalculeze, împreunã cu consumatorul, consumul pentru o perioadã anterioarã, atunci când se constatã defectarea contorului, durata pe care se face recalcularea şi procedura de calcul urmând sã fie reglementate de autoritatea competentã;
d) sã aibã acces în incinta consumatorului pentru verificarea instalaţiei de alimentare cu energie electricã pânã la grupurile de mãsurare şi verificarea respectãrii prevederilor contractuale;
e) în caz de neplatã a energiei electrice consumate, furnizorul are dreptul ca, pânã la executarea obligaţiilor, sã-i refuze consumatorului anumite drepturi ale acestuia;
f) sã sisteze furnizarea energiei electrice în condiţiile art. 153 şi respectând reglementãrile legale în vigoare; în cazul în care în contract existã prevederi pentru puterea minimã de avarie sau puterea minimã tehnologicã, sistarea furnizãrii sub aceste puteri limitã se va face cu un preaviz de 5 zile lucrãtoare;
g) orice alte drepturi prevãzute de <>Legea energiei electrice nr. 318/2003 şi de prezentul regulament.
(2) Drepturile consumatorului, care pot fi refuzate conform alin. (1) lit. e), sunt urmãtoarele:
a) dreptul de a solicita modificarea şi completarea contractului de furnizare şi a anexelor acestuia;
b) dreptul de a solicita reduceri tarifare, pe durata perioadei de neplatã, pentru energia electricã furnizatã la o tensiune în afara limitelor prevãzute în contractul de furnizare;
c) dreptul de a primi despãgubiri pentru daunele provocate de întreruperi accidentale în alimentare survenite pe durata perioadei de neplatã;
(3) Furnizorul îşi poate exercita drepturile prevãzute la alin. (2) doar în relaţia cu alţi consumatori decât consumatorii casnici şi numai dacã nu se respectã reeşalonarea restanţei la platã, convenitã cu consumatorul; pentru exercitarea acestui drept furnizorul va încheia cu consumatorul un act adiţional la contractul de furnizare, în care se vor preciza drepturile suspendate, durata şi condiţiile de încetare a suspendãrii.
ART. 87
Consumatorul are urmãtoarele obligaţii:
a) sã sesizeze imediat furnizorul în legãturã cu orice defecţiune pe care o constatã în funcţionarea grupului de mãsurare;
b) sã menţinã starea tehnicã corespunzãtoare a instalaţiilor electrice proprii în conformitate cu normele în vigoare;
c) în cazul marilor consumatori, sã respecte dispoziţiile dispecerului energetic în conformitate cu reglementãrile în vigoare;
d) sã nu modifice valorile parametrilor de protecţie şi de reglaj stabilite cu operatorul de reţea;
e) sã ia mãsuri de evitare a supracompensãrii energiei reactive, în cazul în care în contractul de furnizare nu existã prevederi contrare;
f) sã comunice în scris furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza încheierii contractului de furnizare;
g) consumatorii de energie electricã cu o putere maximã contractatã mai mare de 3 MW au obligaţia sã asigure datele necesare realizãrii de cãtre furnizor a prognozei consumului de energie electricã, în condiţiile art. 47;
h) orice alte obligaţii prevãzute de <>Legea nr. 318/2003 şi de prezentul regulament.
ART. 88
Consumatorul are urmãtoarele drepturi:
a) sã solicite creşterea nivelului de calitate a energiei electrice, în condiţiile în care suportã cheltuielile aferente lucrãrilor necesare;
b) sã verifice respectarea prevederilor contractului de furnizare;
c) sã solicite furnizorului plata daunelor provocate ca urmare a întreruperilor în alimentarea cu energie electricã, în condiţiile prezentului regulament;
d) sã solicite furnizorului reduceri tarifare sau, dupã caz, plata daunelor rezultate din furnizarea energiei electrice la un nivel de calitate în afara limitelor prevãzute de normele tehnice aplicabile sau de contracte;
e) sã stabileascã împreunã cu furnizorul/operatorul de reţea un arbitru pentru stabilirea rãspunderilor pentru întreruperile în alimentarea cu energie electricã. Arbitrul poate fi persoanã fizicã sau juridicã românã, fãrã relaţii contractuale cu furnizorul sau cu consumatorul de energie electricã;
f) orice alte drepturi prevãzute de <>Legea nr. 318/2003 şi de prezentul regulament.

SECŢIUNEA a 18-a
Rezilierea contractelor

ART. 89
Rezilierea contractului de cãtre consumator se face cu anunţarea în scris a furnizorului, înainte de data rezilierii, cu cel puţin:
a) 7 zile la consumatorii captivi;
b) 30 de zile la consumatorii eligibili.
ART. 90
(1) Furnizorul este îndreptãţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice conform <>art. 42 alin. (4) din Legea nr. 318/2003 în urmãtoarele cazuri:
a) în caz de consum fraudulos;
b) în caz de neplatã repetatã; neplatã repetatã se considerã atunci când consumatorul ajunge de douã ori în ultimele 12 luni în situaţia de a fi deconectat pentru neplata facturii pentru energia electricã consumatã.
(2) Prin consumul fraudulos prevãzut la alin. (1) se înţelege:
a) conectarea oricãrui receptor sau a instalaţiei de utilizare înainte de grupul de mãsurare;
b) orice intervenţie în instalaţia electricã, ce afecteazã funcţionarea corectã a grupului de mãsurare;
c) consumatorul refuzã încheierea unui nou contract sau a unor acte adiţionale la contractul existent atunci când intrã în vigoare reglementãri noi care necesitã aceastã acţiune, cu un preaviz de 30 de zile;
d) consumatorul pierde calitatea legalã pe baza cãreia s-a încheiat contractul de furnizare, cu un preaviz de 5 zile lucrãtoare.
(3) În cazul rezilierii contractului de furnizare, încheierea unui nou contract este condiţionatã de plata de cãtre consumator a sumelor restante din vechiul contract.

SECŢIUNEA a 19-a
Schimbarea furnizorului

ART. 91
Un consumator nu poate încheia un nou contract cu un nou furnizor decât dacã face dovada plãţii la zi a consumului cãtre furnizorul actual/furnizorii actuali sau noul furnizor îi preia obligaţiile de platã restante.
ART. 92
Un consumator eligibil îşi poate schimba furnizorul numai dupã înştiinţarea operatorului de reţea care deţine reţeaua la care consumatorul respectiv este racordat.
ART. 93
În cazul schimbãrii furnizorului de cãtre un consumator eligibil, anexele Aviz tehnic de racordare şi Convenţie de exploatare se preiau obligatoriu în noul contract de furnizare.

CAP. IV
Condiţii tehnice privind funcţionarea instalaţiilor de racordare şi de utilizare

ART. 94
(1) Consumatorii sunt obligaţi sã încheie cu operatorii de reţea, la solicitarea acestora, convenţii de exploatare care cuprind obligaţii reciproce cu privire la exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de racordare şi de utilizare, urmãrirea regimului de consum, precum şi precizãri referitoare la sarcinile consumatorului rezultate din Normativul de deconectãri manuale şi din Normativul de limitãri.
(2) Convenţiile de exploatare constituie anexe la contractele de transport/distribuţie încheiate între operatorul de reţea şi furnizori sau consumatori şi la contractele de furnizare a energiei electrice încheiate între furnizori şi consumatori.
(3) Convenţiile de exploatare se semneazã de consumator/reprezentantul legal al consumatorului persoanã juridicã şi reprezentantul legal al operatorului de reţea.
ART. 95
(1) Operatorul de reţea poate atribui pentru manevrare consumatorului, la cererea acestuia, prin convenţia de exploatare:
a) comanda electricã sau mecanicã a întreruptoarelor, proprietate a operatorului de reţea, care sunt montate pe transformatoarele sau pe liniile de alimentare a utilajelor tehnologice ale consumatorului;
b) comanda electricã la distanţã a comutatoarelor de reglaj sub sarcinã a tensiunii la transformatoarele care aparţin operatorului de reţea şi alimenteazã un singur consumator.
(2) Prin convenţia de exploatare consumatorul se obligã sã asigure exploatarea corectã a dispozitivelor de comandã prevãzute la alin. (1), conform instrucţiunilor şi procedurilor elaborate de operatorul de reţea.
ART. 96
(1) Întreţinerea şi repararea întreruptoarelor care fac obiectul art. 95 se realizeazã şi se suportã de cãtre operatorul de reţea. Dacã defectarea acestora s-a produs din culpa consumatorului ca urmare a nerespectãrii instrucţiunilor şi/sau procedurilor de exploatare, respectiv a convenţiei de exploatare, costul reparaţiei este suportat de cãtre consumator.
(2) Cheltuielile ocazionate de lucrãrile necesare pentru realizarea prevederilor art. 95 se suportã de cãtre consumator.
ART. 97
În cazul în care deţine echipamente sau instalaţii la care întreruperea alimentãrii cu energie electricã poate conduce la efecte economice şi/sau sociale deosebite (explozii, incendii, distrugeri de utilaje, accidente cu victime umane, poluarea mediului etc.) consumatorul are obligaţia ca prin soluţii proprii, tehnologice şi/sau energetice, inclusiv prin sursã de intervenţie, sã asigure evitarea unor astfel de evenimente în situaţiile când se întrerupe furnizarea energiei electrice din SEN.
ART. 98
Consumatorul cãruia, din cauza specificului activitãţilor desfãşurate, întreruperea alimentãrii cu energie electricã îi poate provoca pagube materiale importante şi care necesitã o siguranţã în alimentare mai mare decât cea oferitã de SEN este responsabil pentru luarea mãsurilor necesare evitãrii acestor pagube, inclusiv pentru analiza şi stabilirea oportunitãţii de a se dota cu surse proprii de energie electricã.
ART. 99
(1) Consumatorii sunt obligaţi sã respecte prevederile reglementãrilor aprobate de autoritatea competentã privind funcţionarea în siguranţã a SEN.
(2) Centralele electrice, compensatoarele sincrone şi bateriile de condensatoare statice de minimum 1 MVAr ale consumatorilor se supun operativ comenzii prin dispecer, atât în ceea ce priveşte pornirea şi oprirea, cât şi regimul de funcţionare a acestora, conform prevederilor din contractul de furnizare. Consumatorul nu plãteşte pentru energia reactivã consumatã sau produsã ca urmare a comenzilor operative primite de la dispecerul energetic.
(3) Consumatorii care au montate mijloace de compensare a energiei reactive sunt obligaţi sã scoatã din funcţiune aceste mijloace în schimburile şi în zilele în care nu desfãşoarã activitate productivã, cu excepţia situaţiilor în care operatorul de reţea/furnizorul cere ca acestea sã rãmânã în funcţiune.
ART. 100
Lucrãrile de mentenanţã la elementele componente ale instalaţiei electrice de racordare amplasate în incinta consumatorului şi durata acestora se stabilesc de operatorul de reţea cu acordul consumatorului.

CAP. V
Mãsurarea energiei electrice

ART. 101
Operatorul de reţea stabileşte, în conformitate cu Codul de mãsurare a energiei electrice aprobat de autoritatea competentã, pentru fiecare loc de consum, tipul şi caracteristicile grupului de mãsurare în funcţie de categoria consumatorului şi opţiunea acestuia pentru un anumit tip de tarif.
ART. 102
Este interzisã racordarea la reţelele electrice a instalaţiei de utilizare a unui consumator la care nu sunt realizate montarea, verificarea şi securizarea grupului de mãsurare a energiei electrice în vederea decontãrii cantitãţii de energie electricã consumate, cu excepţiile prevãzute în prezentul regulament.
ART. 103
Grupurile de mãsurare a energiei electrice utilizate în decontare trebuie sã fie omologate şi verificate metrologic la termenele legale.
ART. 104
(1) Grupurile de mãsurare utilizate în decontare, indiferent de locul unde sunt montate, aparţin operatorului de reţea şi se monteazã numai de cãtre acesta.
(2) Operatorul de reţea asigurã procurarea, verificarea şi montarea grupurilor de mãsurare pentru consumatorii noi prin includerea costurilor în tariful de racordare.
(3) Înlocuirea grupurilor de mãsurare sau a elementelor componente defecte şi/sau cu durata normalã de funcţionare epuizatã se realizeazã de cãtre operatorul de reţea pe cheltuiala acestuia.
(4) Înlocuirea contoarelor electromecanice cu contoare electronice, la cererea consumatorului sau la opţiunea acestuia pentru tarife care necesitã contoare electronice, se realizeazã pe cheltuiala consumatorului.
(5) Un consumator existent care solicitã un spor de putere pentru aprobarea cãruia este necesarã realizarea unei instalaţii de racordare noi sau amplificarea celei existente ori redimensionarea, respectiv modificarea, suplimentarea sau înlocuirea unor elemente ale grupului de mãsurare fãrã realizarea unei instalaţii de racordare noi ori amplificarea celei existente, suportã costurile aferente grupului de mãsurare, incluse în tariful de racordare.
(6) Consumatorul care blocheazã, fãrã aprobarea operatorului de reţea, accesul la grupul de mãsurare va opta între degajarea spaţiului, demolarea construcţiilor care blocheazã accesul la grupul de mãsurare sau suportarea costurilor aferente schimbãrii amplasamentului grupului.
(7) Costurile pentru demontarea, remontarea sau mutarea unui grup de mãsurare a energiei electrice la cererea unui consumator sunt suportate de cãtre acesta.
ART. 105
Instalarea grupurilor de mãsurare se face, de regulã, în punctul de delimitare sau cât mai aproape de acesta, în locuri accesibile pentru citire.
ART. 106
Consumatorul poate instala grupuri de mãsurare martor care nu pot fi utilizate la decontarea energiei electrice cu furnizorul; mãrimile înregistrate de acestea pot fi luate în considerare la recalcularea energiei electrice consumate şi neînregistrate, în cazul defectãrii echipamentului de decontare, dar numai cu consimţãmântul pãrţilor.
ART. 107
Grupurile de mãsurare se monteazã şi se sigileazã de cãtre operatorul de reţea în prezenţa consumatorului şi a furnizorului sau a reprezentanţilor împuterniciţi ai acestora, cu consemnarea acestei operaţiuni într-un document semnat de pãrţi.
ART. 108
În cazul în care grupul de mãsurare este defect, calculul cantitãţilor de energie electricã consumatã şi neînregistratã se face potrivit unei metodologii elaborate conform art. 86 alin. (1) lit. c).
ART. 109
(1) La constatarea oricãrei defecţiuni în funcţionarea grupului de mãsurare de cãtre operatorul de reţea, furnizor sau consumator, acesta are obligaţia sã anunţe imediat celelalte pãrţi contractante şi se va proceda la remedierea defecţiunilor.
(2) În cazul în care deteriorarea grupului de mãsurare, în orice mod, se produce din vina consumatorului, acesta va suporta costul reparaţiei şi al lucrãrilor de demontare, verificare şi remontare, precum şi costul energiei electrice recalculate.
ART. 110
Se interzice consumatorului sã intervinã sub orice formã asupra grupurilor de mãsurare a energiei electrice sau la celelalte instalaţii ale operatorului de reţea sau sã blocheze accesul furnizorului/operatorului de reţea la acestea.
ART. 111
(1) Operatorul de reţea are obligaţia sã înlocuiascã, în termen de cel mult 10 zile de la data înregistrãrii sesizãrii scrise, grupul de mãsurare reclamat ca fiind defect sau suspect de înregistrãri eronate.
(2) Grupul de mãsurare reclamat în scris de consumator ca fiind defect sau suspect de înregistrãri eronate poate fi verificat şi la locul funcţionãrii de cãtre operatorul de reţea, cu acceptul şi în prezenţa consumatorului respectiv, iar constatãrile se vor înscrie într-un document semnat de pãrţi.
(3) Grupul de mãsurare demontat se verificã de cãtre un laborator metrologic autorizat.
(4) Costul verificãrii se suportã de operatorul de reţea, cu excepţia cazurilor în care verificarea se efectueazã la solicitarea consumatorului şi reclamaţia se dovedeşte a fi neîntemeiatã.
ART. 112
Operatorul de reţea are obligaţia sã înlocuiascã, pe cheltuiala sa, grupul de mãsurare existent dacã înlocuirea este necesarã ca urmare a apariţiei unor reglementãri noi.

CAP. VI
Tarifarea energiei electrice

ART. 113
(1) Pentru energia electricã livratã consumatorilor se aplicã preţuri negociate sau tarife reglementate în funcţie de categoria acestora, eligibili sau captivi, şi de opţiunile fiecãrui consumator.
(2) Tarifele reglementate pentru energia electricã livratã consumatorilor captivi reflectã atât cheltuielile aferente activitãţilor de producere, transport, servicii de sistem, administrarea pieţei, distribuţie, furnizare, cât şi taxele stabilite prin legislaţie.
(3) Preţurile negociate între furnizori şi consumatori eligibili pentru energia electricã livratã cuprind atât tarifele reglementate pentru activitãţile de transport, servicii de sistem, administrare piaţã, distribuţie în funcţie de caz, cât şi taxele stabilite prin legislaţie. În cazul în care consumatorul contracteazã direct cu operatorii de reţea serviciile de transport/distribuţie în condiţiile art. 22 alin. (2) şi (3), preţurile negociate nu vor cuprinde tarifele reglementate pentru activitãţile de transport, servicii de sistem, de administrare a pieţei şi de distribuţie.
(4) Pentru serviciile de transport, de sistem, de administrare a pieţei angro şi de distribuţie se aplicã tarife reglementate.
(5) Pentru serviciile de sistem tehnologice se aplicã tarife reglementate, pânã la crearea unei pieţe concurenţiale în acest domeniu.
ART. 114
(1) Tarifele reglementate pentru energia electricã se stabilesc pe baza metodologiilor aprobate şi publicate de cãtre autoritatea competentã.
(2) Propunerile de tarife reglementate pentru energia electricã şi serviciile aferente se elaboreazã de cãtre operatorii de reţea/furnizorii consumatorilor captivi/furnizorii de ultimã opţiune, cu respectarea metodologiilor specifice, şi se comunicã autoritãţii competente în vederea aprobãrii.
(3) Tarifele reglementate pentru energia electricã şi serviciile aferente sunt aprobate prin ordine ale autoritãţii competente, care se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 115
Consumatorii captivi au dreptul sã aleagã tipul de tarif pentru energia electricã livratã dintre cele reglementate, în condiţiile stabilite de autoritatea competentã.
ART. 116
Schimbarea tipului de tarif de cãtre consumatorii captivi se poate face cu respectarea prevederilor ordinelor autoritãţii competente privind aprobarea tarifelor pentru energia electricã livratã consumatorilor captivi.
ART. 117
Tarifele la consumatorii captivi sunt diferenţiate pe categorii astfel:
a) consumatori casnici;
b) consumatori, alţii decât consumatorii casnici.
ART. 118
Tarifele pentru energia electricã livratã consumatorilor captivi sunt stabilite pe niveluri de tensiune şi se aplicã corespunzãtor nivelului de tensiune al punctului de delimitare dintre consumator şi operatorul de reţea.
ART. 119
Tarifele pentru energia electricã livratã consumatorilor captivi pot fi diferenţiate pe zone orare.
ART. 120
Furnizorii consumatorilor captivi aplicã acestora tarifele pentru energia electricã conform unei proceduri aprobate de autoritatea competentã.
ART. 121
Tarifele pentru consumatorii casnici se aplicã tuturor consumatorilor casnici, precum şi celor asimilaţi consumatorilor casnici cu puterea maximã contractatã mai micã decât 30 kW; pentru consumatorii asimilaţi consumatorilor casnici cu puterea maximã contractatã de 30 kW sau mai mare se aplicã tarife specifice stabilite de autoritatea competentã.
ART. 122
(1) Pentru consumatorii casnici captivi se aprobã tarife de joasã tensiune şi de medie tensiune.
(2) Tarifele aplicate consumatorilor casnici captivi sunt diferenţiate în funcţie de modalitatea de platã şi de echipamentele de mãsurare şi de limitare instalate.
(3) Consumatorii casnici, indiferent de puterea maximã contractatã, precum şi asimilaţii acestora cu puterea maximã contractatã mai micã de 30 kW nu plãtesc energia electricã reactivã.
(4) Pentru consumatorii casnici captivi şi asimilaţi acestora cu puterea maximã contractatã mai micã de 30 kW, grupaţi într-o asociaţie de proprietari/locatari care se constituie ca un singur consumator captiv, se aplicã unul dintre tarifele reglementate pentru consumatorii casnici, exceptând pe cele cu abonament.
ART. 123
(1) Tarifele pentru consumatorii captivi cu o putere maximã contractatã mai mare sau egalã cu 30 kW, alţii decât consumatorii casnici, vor fi de tip binom, cu un preţ pentru putere activã şi un preţ pentru energie.
(2) Puterile contractate pot fi modificate de cel mult douã ori pe parcursul lunii calendaristice respective, la solicitarea consumatorului captiv, cu cel puţin 5 zile lucrãtoare înaintea perioadei pentru care se solicitã modificarea. În cazul în care consumatorul nu solicitã modificarea acestor puteri la începutul unei noi luni calendaristice, furnizorul va considera ultima valoare a puterii contractate stabilitã de consumator, fãrã ca aceasta sã se considere o modificare.
ART. 124
Pentru consumatorii captivi alimentaţi într-un loc de consum prin mai multe staţii de primire aflate la acelaşi nivel de tensiune, tariful pentru energia electricã livratã este unic.
ART. 125
Pentru consumatori, alţii decât consumatorii casnici alimentaţi într-un loc de consum prin mai multe staţii de primire aflate la acelaşi nivel de tensiune, factorul de putere necesar pentru plata energiei electrice reactive se determinã global la nivelul locului de consum.
ART. 126
(1) Consumatorii eligibili care opteazã pentru piaţa concurenţialã contracteazã întreaga cantitate de energie electricã necesarã la preţuri negociate cu furnizorii.
(2) În cazul în care un consumator eligibil care acţioneazã pe piaţa concurenţialã opteazã pentru revenirea pe piaţa reglementatã, acestuia i se va aplica un tarif nediferenţiat pe zone orare timp de 12 luni consecutive.
(3) Un consumator eligibil poate reveni pe piaţa reglementatã în condiţiile alin. (2) de cel mult douã ori.

CAP. VII
Facturarea energiei electrice

SECŢIUNEA 1
Principii de facturare

ART. 127
Facturarea energiei electrice este reprezentatã, în principal, de ansamblul urmãtoarelor activitãţi:
a) obţinerea valorilor citite de operatorul de reţea;
b) determinarea mãrimilor de facturat;
c) întocmirea şi emiterea facturilor;
d) distribuirea facturilor;
e) încasarea sumelor facturate;
f) soluţionarea contestaţiilor privind facturile.
ART. 128
(1) Furnizorul emite facturã unui consumator pentru energia electricã furnizatã, pe baza înregistrãrilor grupurilor de mãsurare. Prin excepţie, pentru situaţiile în care se constatã cã înregistrãrile grupurilor de mãsurare nu corespund consumului real (grup de mãsurare defect sau cu erori mai mari decât permit reglementãrile în vigoare, consum fraudulos etc.), facturarea se face corespunzãtor valorilor estimate prin aplicarea metodologiilor specifice propuse de furnizor şi aprobate de autoritatea competentã.
(2) Facturarea se face de regulã lunar, cu excepţia cazurilor în care furnizorul şi consumatorul convin altfel.
(3) În cazul intervalelor mai mari de o lunã între citirile grupurilor de mãsurare, se permit facturãri intermediare lunare pe valori estimate ale consumului, stabilite de comun acord între furnizor şi consumator, urmând ca în prima facturã dupã citirea de cãtre furnizor sã se facã regularizarea plãţilor corespunzãtor datelor citite.
ART. 129
Perioadele în care se citesc indicaţiile sistemelor de mãsurare, cele în care se emit şi se distribuie facturile şi, atunci când este cazul, cele în care se prezintã reprezentantul furnizorului pentru încasarea sumelor corespunzãtoare facturilor emise se stabilesc de furnizor, se consemneazã în contractul de furnizare şi, în cazul consumatorilor casnici şi al celor asimilaţi acestora, se afişeazã la locuri convenite cu consumatorii.
ART. 130
Facturarea energiei electrice la consumatorii eligibili şi facturarea de cãtre un consumator a energiei electrice furnizate subconsumatorilor sãi se fac respectându-se principiile formulate în art. 128 şi 129.

SECŢIUNEA a 2-a
Citirea sistemelor de mãsurare pentru decontare

ART. 131
(1) Citirea grupurilor de mãsurare pentru decontare se realizeazã de cãtre operatorul de reţea.
(2) Reprezentantul operatorului de reţea este obligat sã prezinte legitimaţia de serviciu când solicitã accesul pentru citirea grupurilor de mãsurare.
ART. 132
(1) Citirea grupurilor de mãsurare pentru decontare se face în mod direct prin vizualizarea şi consemnarea indexului, cu sistem portabil de citire automatã sau cu ajutorul sistemelor automate de citire la distanţã.
(2) Citirea grupurilor de mãsurare se face de regulã lunar, cu excepţia cazurilor în care pãrţile convin altfel.
(3) Citirea grupurilor de mãsurare se face obligatoriu la rezilierea contractului de furnizare şi în funcţie de posibilitãţile furnizorului sau operatorului de reţea care asigurã citirea grupurilor de mãsurare, în urmãtoarele situaţii apãrute pe parcursul perioadei de facturare:
a) la schimbarea tarifelor reglementate la consumatori;
b) la modificarea tipului de tarif ales de consumator;
c) la modificarea puterii contractate.
ART. 133
În cazurile în care se aplicã unul dintre tipurile de tarif monom, furnizorul poate conveni cu consumatorul citirea grupurilor de mãsurare la intervale mai mari de o lunã (de regulã de 6 luni, dar nu mai mari de un an), iar facturarea între citiri se face prin una dintre urmãtoarele metode:
a) pe baza indexului transmis furnizorului de consumator (autocitire), conform art. 135;
b) pe baza unui consum lunar estimat de energie electricã, stabilit de comun acord cu consumatorul printr-o convenţie de consum, document semnat de ambele pãrţi, în care se prevãd cantitãţile de energie electricã ce vor fi facturate lunar, urmând ca abaterea consumului real faţã de aceastã estimare sã se distribuie uniform pe întregul interval de citire, conform art. 136;
c) pe baza unui consum estimat de cãtre furnizor, avându-se în vedere consumul realizat în perioada cuprinsã între cele mai recente douã citiri.

SECŢIUNEA a 3-a
Determinarea mãrimilor de facturat

ART. 134
Mãrimile facturate se determinã din mãrimile mãsurate, conform tipului de tarif ales de consumator şi în conformitate cu prevederile metodologiilor specifice, elaborate de furnizor şi aprobate de autoritatea competentã.
ART. 135
În cazul facturãrii pe baza autocitirii se procedeazã dupã cum urmeazã:
a) lunar furnizorul factureazã valoarea corespunzãtoare indexului citit de consumator şi comunicat furnizorului (telefonic, prin Internet sau depus la casierie furnizorului, conform înţelegerii dintre pãrţile contractante) şi transmite factura consumatorului prin modul de distribuire convenit cu acesta;
b) indexul transmis de consumator furnizorului este luat în considerare de acesta numai dacã este transmis în timp util (conform perioadei convenite prin contract);
c) în cazul în care consumatorul nu transmite indexul la termenul convenit, se factureazã pe baza citirii sau pe baza estimãrii consumului de cãtre furnizor;
d) furnizorul are dreptul sã efectueze citiri de verificare oricând considerã necesar.
ART. 136
În cazul facturãrii pe baza convenţiei de consum şi în cazul facturãrii pe bazã de consum estimat, pentru fiecare perioadã de facturare se emite facturã corespunzãtor valorilor de consum convenite, respectiv estimate. Dacã la sfârşitul intervalului de citire se constatã cã existã o diferenţã între cantitatea de energie electricã efectiv consumatã pe intervalul de citire şi suma cantitãţilor convenite prin convenţia de consum sau estimat, aceastã diferenţã:
a) se distribuie uniform pe toate zilele din intervalul de citire şi se face o regularizare corespunzãtoare a plãţilor pe intervalul de citire respectiv, în cazul în care consumul plãtit este inferior consumului mãsurat;
b) se considerã consum plãtit în avans, în cazul în care consumul plãtit este superior consumului mãsurat. La cererea consumatorului sumele achitate se restituie.
ART. 137
Consumatorul poate modifica cantitãţile de energie convenite în convenţia de consum, cu condiţia ca noile valori sã fie transmise cu cel puţin 20 de zile înainte de începerea perioadei de facturare respective.
ART. 138
În cazul modificãrii tarifelor în vigoare la consumatori în interiorul perioadei de facturare, valoarea facturii se calculeazã aplicând fiecare tarif la consumul înregistrat sau la consumul estimat dacã nu este posibilã citirea, pe perioada de valabilitate a tarifului respectiv, în conformitate cu procedura specificã propusã de furnizor şi aprobatã de autoritatea competentã.
ART. 139
În cazul în care punctul de mãsurare nu coincide cu punctul de delimitare, la valoarea consumului corespunzãtoare indexurilor citite se adaugã sau se scade, dupã caz, valoarea pierderilor calculate de energie electricã activã şi reactivã corespunzãtoare elementelor de reţea cuprinse între cele douã puncte. Se excepteazã de la plata pierderilor de energie reactivã consumatorii casnici şi asimilaţii acestora.
ART. 140
Furnizorul este îndreptãţit sã încaseze de la consumator contravaloarea oricãror costuri suplimentare induse de acesta, fie prin condiţiile speciale de racordare solicitate (de exemplu, transformatoare de rezervã din reţeaua operatorului de reţea menţinute sub tensiune la cererea consumatorului), fie datoritã unei funcţionãri necorespunzãtoare a instalaţiilor de utilizare ale consumatorului (de exemplu, pierderile suplimentare de energie electricã activã generate de circulaţia puterii reactive capacitive injectate din instalaţia consumatorului în reţeaua de alimentare, dacã acest lucru nu a fost solicitat de operatorul de reţea şi dacã locul de consum este dotat cu sistem de mãsurare corespunzãtor), fie datoritã oricãror alte cauze generate de consumator.
ART. 141
(1) Determinarea pierderilor de energie prevãzute la art. 139 şi 140 se face în conformitate cu o instrucţiune aprobatã de autoritatea competentã.
(2) Facturarea pierderilor de energie prevãzute la art. 139 şi 140 se face în conformitate cu proceduri specifice emise de furnizor şi aprobate de autoritatea competentã.
(3) Procedurile specificate la alin. (2) vor cuprinde şi modul de platã cãtre operatorul reţelei a costurilor suplimentare induse acestuia de funcţionarea în condiţiile prevãzute la art. 139 şi 140.
ART. 142
(1) Consumul de energie electricã se stabileşte în sistem pauşal, în situaţiile în care acest consum nu poate fi determinat prin mãsurare.
(2) Consumul de energie electricã în sistem pauşal se stabileşte în funcţie de puterea nominalã a receptoarelor electrice şi de durata de utilizare normatã a acestora, în conformitate cu procedurile specifice elaborate de furnizor şi aprobate de autoritatea competentã.
(3) Stabilirea consumului de energie electricã în sistem pauşal este permisã doar pe durate de timp determinate, pentru consumatorii temporari sau în cazul unor locuri de consum cu puteri absorbite foarte mici (de regulã sub 100 W) pentru care nu se justificã sau nu este posibilã montarea unui grup de mãsurare, în cazul defectãrii (indisponibilitãţii) echipamentelor de mãsurare, precum şi în cazul consumului fraudulos de energie electricã.
(4) În cazul consumului fraudulos perioada de recalculare va fi de un an pentru consumatorii casnici şi de 6 luni pentru ceilalţi consumatori.

SECŢIUNEA a 4-a
Emiterea facturilor

ART. 143
Facturile se emit pe loc de consum sau, cu acordul pãrţilor, pe consumul total al consumatorului, în cazul consumatorului cu mai multe locuri de consum.
ART. 144
În cazul marilor consumatori se emit, de regulã, douã facturi: prima, la începutul perioadei de facturare, conţinând contravaloarea taxei de putere corespunzãtoare puterii contractate pentru perioada de facturare în curs, în cazul consumatorilor cu tarif binom, respectiv jumãtate din contravaloarea energiei contractate pentru perioada de facturare în curs, în cazul consumatorilor cu tarif monom; a doua facturã, emisã dupã citirea aparatelor de mãsurare, conţinând regularizarea plãţilor pentru perioada de facturare respectivã.
ART. 145
În cazul în care, din cauza defectãrii grupului de mãsurare, nu s-au putut mãsura toţi parametrii necesari facturãrii la tariful stabilit prin contract, dar energia înregistratã este corectã, se aplicã tariful monom simplu (D), corespunzãtor tensiunii din punctul de delimitare, dacã contractul de furnizare nu prevede altfel. În cazul consumatorilor casnici cu tarif monom diferenţiat, dacã ceasul de comutare nu funcţioneazã, se aplicã tariful monom simplu.
ART. 146
Factura emisã de furnizor consumatorului sau anexa acesteia trebuie sã cuprindã cel puţin urmãtoarele informaţii: data emiterii facturii, termenul de platã scadent, perioada pentru care s-a fãcut facturarea energiei consumate, semnãtura şi ştampila emitentului, semnificaţia fiecãrei obligaţii de platã cuprinse în facturã (platã pentru energie, pentru putere, pentru penalitãţi, pentru corecţii etc.), valorile mãrimilor de facturat (energii, puteri) şi indexurile aferente (cu precizarea dacã indexurile sunt citite sau estimate), tarifele aplicate pentru fiecare mãrime de facturat, temeiul legal de preţ, sumele rezultate pentru fiecare mãrime facturatã, precum şi valoarea totalã de platã.
ART. 147
Începând cu anul 2005, în facturã sau în pliante ataşate acesteia, furnizorul are obligaţia sã precizeze anual structura energiei achiziţionate în anul calendaristic anterior, din punct de vedere al energiei primare folosite, precum şi trimiteri la surse de informaţii publice, de regulã adrese în reţeaua Internet, conţinând informaţii privind impactul asupra mediului înconjurãtor.
ART. 148
Autoritatea competentã va emite o procedurã privind modul de includere în facturã sau pliantul ataşat a informaţiilor prevãzute la art. 147, denumitã "Procedurã de etichetare a energiei electrice".

SECŢIUNEA a 5-a
Distribuirea facturilor

ART. 149
Modul de primire a facturilor de energie electricã se alege de consumator, dintre cele practicate de furnizor. Furnizorul trebuie sã ofere mai multe modalitãţi de distribuire (de exemplu: distribuirea de cãtre reprezentantul furnizorului la sediul consumatorului, ridicarea de cãtre consumator de la sediul furnizorului, prin bancã, prin poştã, Internet).

SECŢIUNEA a 6-a
Încasarea sumelor facturate

ART. 150
(1) Facturile pot fi achitate de consumator prin urmãtoarele modalitãţi de platã:
a) la domiciliul consumatorului, persoanei desemnate de furnizor, o datã cu prezentarea facturii de cãtre acesta;
b) la casieria furnizorului, în perioda convenitã între pãrţi, pe baza indexului autocitit;
c) la bancã, prin transfer bancar în contul furnizorului;
d) prin card bancar;
e) orice alt mod prevãzut în dispoziţiile legale privitoare la platã, acceptat şi practicat de furnizor.
(2) Modalitãţile de platã acceptate se vor specifica în contractul de furnizare dintre pãrţi. Se vor menţiona douã modalitãţi de platã: normalã şi de rezervã.
(3) În cazul prevãzut la alin. (1) lit. a), reprezentantul furnziorului este obligat sã prezinte legitimaţia de serviciu când solicitã încasarea sumelor facturate.
ART. 151
(1) Corespunzãtor modului de platã convenit cu consumatorul (dintre cele practicate de furnizor), factura se considerã achitatã de cãtre consumator la data încasãrii sumelor pe bazã de facturã/chitanţã de cãtre reprezentantul furnizorului, la data înregistrãrii plãţii în extrasul de cont bancar al consumatorului, la data preluãrii cecului de cãtre furnizor, la data intrãrii numerarului în casieria furnizorului în cazul plãţii la casierie sau prin orice mod prevãzut expres în alte reglementãri legale de platã şi convenit cu furnizorul.
(2) Dacã modalitatea de platã este alta decât cele prevãzute la art. 150 alin. (1) lit. a) sau b), iar plata se face în perioada de preaviz de deconectare pentru neplatã, consumatorul are obligaţia ca în termen de maximum douã zile de la efectuarea plãţii, dar mai înainte de termenul de întrerupere a alimentãrii pentru neplatã, sã transmitã furnizorului, în copie, actul prin care face dovada efectuãrii acesteia, pentru evitarea întreruperii alimentãrii.
ART. 152
(1) Pentru întârzieri ale consumatorului la plata facturii aferente activitãţii de furnizare a energiei electrice, furnizorul este îndreptãţit sã ia, succesiv, urmãtoarele mãsuri:
a) aplicarea de penalitãţi;
b) limitarea furnizãrii energiei electrice, dacã aceastã mãsurã este prevãzutã în contract;
c) transmiterea unui preaviz de sistare a livrãrii energiei electrice;
d) la cererea consumatorilor, cu excepţia consumatorilor casnici, furnizorul va avea întâlniri cu aceştia, în perioada de preaviz, în vederea negocierii (re)eşalonãrii sumelor datorate de consumatori;
e) sistarea furnizãrii energiei electrice;
f) rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice.
(2) Termenele şi modul de aplicare a acestor mãsuri sunt stabilite prin ordine sau decizii emise de autoritatea competentã.
ART. 153
(1) Sistarea furnizãrii în conformitate cu art. 152 va fi obligatoriu preavizatã cu cel puţin 5 zile înainte şi va fi aplicatã obligatoriu în cazul în care consumatorul nu s-a conformat preavizului primit.
(2) Preavizul trebuie sã conţinã motivul sistãrii, suma datoratã, termenul de platã dupã care urmeazã sistarea, precum şi costul operaţiilor de întrerupere şi de realimentare cu energie electricã a consumatorului.
ART. 154
Reluarea alimentãrii cu energie electricã a consumatorului dupã sistarea pentru neplatã se realizeazã în maximum douã zile lucrãtoare imediat urmãtoare efectuãrii plãţii integrale cãtre furnizor a facturii, a penalitãţilor datorate şi a cheltuielilor ocazionate de sistarea şi reluarea furnizãrii.
ART. 155
(1) În cazul consumatorului captiv care a ajuns în condiţiile de sistare a furnizãrii energiei electrice pentru neplatã, furnizorul poate condiţiona reluarea furnizãrii de constituirea unei garanţii. Valoarea acesteia corespunde consumului estimat pentru o perioadã stabilitã prin decizie a autoritãţii competente.
(2) Valoarea garanţiei se va actualiza anual, pe baza consumului mediu al anului precedent şi a tarifelor valabile în acel an.
(3) Garanţia se va returna consumatorului în cazul rezilierii contractului sau dacã în timp de 2 ani consecutivi consumatorului nu i-a fost sistatã furnizarea energiei electrice pentru neplatã. În cazul returnãrii se iau în considerare eventualele debite.

SECŢIUNEA a 7-a
Soluţionarea contestaţiilor privind facturile

ART. 156
(1) În cazul în care un consumator contestã valoarea unei facturi şi comunicã acest fapt furnizorului în termen de 15 zile de la primirea ei, furnizorul este obligat sã analizeze corectitudinea contestaţiei şi în termen de 10 zile de la primirea contestaţiei sã comunice consumatorului rezultatul analizei.
(2) Dacã furnizorul considerã cã factura iniţialã este corectã, comunicã aceastã constatare consumatorului, iar factura, precum şi termenul de platã iniţial rãmân valabile.
(3) Dacã furnizorul constatã cã factura iniţialã a fost greşitã, emite o nouã facturã consumatorului, cu decalarea corespunzãtoare a termenului de platã.
(4) Dacã în situaţia prevãzutã la alin. (2) se dovedeşte cã suma contestatã a fost mai mare decât cea datoratã de consumator la data respectivã (deci contestaţia a fost justificatã), furnizorul trebuie sã plãteascã consumatorului diferenţa dintre suma încasatã şi cea corect calculatã, majoratã cu penalitãţi de întârziere egale cu nivelul dobânzii pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare.
(5) Penalitãţile prevãzute la alin. (4) se percep pentru perioada dintre data plãţii fãcute de consumator şi data la care furnizorul restituie diferenţa de platã şi penalitatea.

CAP. VIII
Calitatea serviciului de furnizare a energiei electrice

SECŢIUNEA 1
Responsabilitãţi

ART. 157
Furnizorul de energie electricã rãspunde în faţa consumatorului pentru calitatea serviciului de furnizare a energiei electrice, conform prevederilor Standardului de performanţã pentru serviciul de furnizare a energiei electrice, elaborat de autoritatea competentã, şi ale contractului de furnizare.
ART. 158
Calitatea serviciului de furnizare cuprinde:
a) calitatea comercialã;
b) calitatea energiei electrice;
c) continuitatea alimentãrii.
ART. 159
Furnizorii şi operatorii de reţea au obligaţia sã acţioneze permanent în sensul creşterii calitãţii energiei electrice şi serviciilor oferite consumatorilor.

SECŢIUNEA a 2-a
Calitatea comercialã

ART. 160
Furnizorul stabileşte un sistem de comunicare cu consumatorii, care sã asigure rezolvarea eficientã şi obiectivã a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor fiecãrei pãrţi.
ART. 161
Furnizorul are obligaţia sã asigure consumatorului calitatea tuturor serviciilor pe care le efectueazã în relaţia cu consumatorul şi care se pot grupa în:
a) servicii de intermediere a racordãrii la reţea;
b) servicii curente pe durata de valabilitate a contractului de furnizare;
c) servicii ocazionale pe durata de valabilitate a contractului de furnizare.
ART. 162
Serviciile de intermediere a racordãrii la reţea cuprind activitãţile de furnizare de informaţii privind racordarea, tarifele de racordare, execuţia lucrãrilor, preţul/tariful energiei electrice.
ART. 163
Serviciile curente pe durata de valabilitate a contractului de furnizare includ:
a) facturarea energiei electrice;
b) intermedierea remedierii incidentelor şi deranjamentelor care au provocat întreruperi în alimentare, realizatã de operatorul de reţea;
c) preluarea şi soluţionarea solicitãrilor de cãtre centrul de operatori de telefonie;
d) informarea consumatorilor prin afişe şi scrisori;
e) notificarea consumatorilor şi plata de sume de bani cãtre aceştia ca efect al abaterilor de la prevederile standardului de performanţã sau ale contractelor.
ART. 164
Serviciile ocazionale pe durata de valabilitate a contractului de furnizare includ:
a) intermedierea pentru restabilirea de cãtre operatorul de distribuţie a alimentãrii în cazul acţionãrii protecţiei la defect (întreruptor automat/siguranţã fuzibilã) din instalaţiile operatorului de reţea;
b) notificarea consumatorilor asupra întreruperilor în alimentare în cazul întreruperilor programate;
c) investigarea reclamaţiilor privind calitatea serviciului de furnizare;
d) investigarea reclamaţiilor privind înregistrãrile eronate ale aparatelor de mãsurare;
e) investigarea cererilor de despãgubiri pentru daune;
f) programarea şi efectuarea de audienţe;
g) rãspunsul la scrisorile prin care se solicitã informaţii;
h) protecţia la deconectare a consumatorilor vulnerabili;
i) intermedierea de execuţii de lucrãri la consumatorii vulnerabili.
ART. 165
Furnizorul şi operatorul de reţea au obligaţia sã organizeze centre de operatori de telefonie proprii, în condiţiile stabilite în Standardul de performanţã pentru serviciul de furnizare a energiei electrice.

SECŢIUNEA a 3-a
Calitatea energiei electrice

ART. 166
(1) Furnizorul plãteşte consumatorului penalitãţi pentru abaterile de la calitate, în cuantumurile şi în condiţiile stabilite prin contractul de furnizare, în cazul în care furnizorul nu respectã nivelul de calitate a energiei electrice stabilit de normele tehnice.
(2) Furnizorul îşi recupereazã suma plãtitã, dupã caz, de la operatorul de distribuţie sau de la operatorul de transport şi de sistem cu care are contract de distribuţie sau transport în condiţiile stabilite în acest contract.
ART. 167
(1) Prin excepţie de la art. 166, operatorul de distribuţie rãspunde în faţa consumatorului pentru asigurarea calitãţii energiei electrice în cazul consumatorilor care opteazã pentru încheierea directã a contractelor de distribuţie, în condiţiile stabilite în aceste contracte.
(2) În cazul consumatorilor racordaţi la reţeaua electricã de transport, care încheie direct contract de transport, obligaţia menţionatã la alin. (1) revine operatorului de transport şi de sistem în cadrul contractului de transport.
(3) În situaţiile prevãzute la alin. (1) şi (2), furnizorul este exonerat de rãspundere în relaţia cu consumatorul în ceea ce priveşte asigurarea calitãţii energiei electrice, iar operatorul de reţea plãteşte direct consumatorului penalitãţi pentru abaterile de la calitate ale energiei electrice, în cuantumul şi în condiţiile prevãzute în contractul de distribuţie/transport.

SECŢIUNEA a 4-a
Continuitatea alimentãrii

ART. 168
Furnizorul rãspunde faţã de consumator pentru asigurarea continuitãţii în alimentare. În cazul în care furnizorul este sancţionat financiar pentru neasigurarea continuitãţii în alimentare, ca efect al aplicãrii prevederilor Standardului de performanţã pentru serviciul de furnizare a energiei electrice sau al aplicãrii prevederilor contractului de furnizare, acesta îşi recupereazã suma plãtitã, dupã caz, de la operatorul de distribuţie/transport cu care are încheiat contract de distribuţie/transport.
ART. 169
(1) Prin excepţie de la art. 168, operatorul de distribuţie rãspunde în faţa consumatorului pentru asigurarea continuitãţii în alimentarea cu energie electricã, în cazul consumatorilor care opteazã pentru încheierea directã a contractelor de distribuţie. În acest caz furnizorul este exonerat de rãspundere în relaţia cu consumatorul în ceea ce priveşte asigurarea continuitãţii în alimentare.
(2) În cazul consumatorilor racordaţi la reţeaua electricã de transport, rãspunderea menţionatã la alin. (1) revine operatorului de transport şi de sistem în cadrul contractului de transport.
ART. 170
(1) Operatorul de reţea este obligat sã ţinã evidenţa întreruperilor în alimentarea cu energie electricã pentru toţi consumatorii racordaţi la reţeaua pe care o exploateazã.
(2) Pânã la separarea legalã a activitãţilor de distribuţie şi furnizare, furnizorul care deţine şi licenţã de distribuţie este obligat sã ţinã evidenţa întreruperilor, în calitate de operator de distribuţie, pentru toţi consumatorii racordaţi la reţeaua sa.
ART. 171
Întreruperile în alimentare pot fi:
a) întreruperi planificate (programate), pentru efectuarea unor manevre, revizii sau reparaţii de cãtre operatorul de reţea;
b) întreruperi neplanificate (accidentale), cauzate de defecte permanente sau tranzitorii în reţelele electrice exploatate de operatorul de reţea sau în instalaţiile electrice ale consumatorului.
ART. 172
Furnizorul este obligat ca la primirea unei reclamaţii din partea consumatorului, referitoare la o întrerupere, sã solicite operatorului de reţea restabilirea alimentãrii în termenele stabilite în contracte sau, în lipsa unor prevederi contractuale, în termenele stabilite prin Standardul de performanţã pentru serviciul de furnizare a energiei electrice; duratele de restabilire a alimentãrii, negociate prin contracte, nu pot fi mai mari decât cele prevãzute de Standardul de performanţã pentru serviciul de furnizare a energiei electrice.
ART. 173
Furnizorul se asigurã cã operatorul de distribuţie include în contractul de distribuţie obligaţia de înregistrare în evidenţele sale a întreruperilor în alimentare programate sau accidentale, conform Standardului de performanţã pentru serviciul de furnizare a energiei electrice.
ART. 174
În cazul consumatorilor care încheie direct contractul de distribuţie cu operatorul de reţea, furnizorul este exonerat de obligaţiile prevãzute la art. 172 şi 173.

SECŢIUNEA a 5-a
Tipuri de indicatori de calitate

ART. 175
Standardul de performanţã pentru serviciul de furnizare a energiei electrice conţine indicatori de calitate care se calculeazã lunar şi anual.
ART. 176
Standardul de performanţã pentru serviciul de furnizare a energiei electrice stabileşte pentru indicatorii de calitate valori de referinţã obligatorii pentru furnizori/operatorii de reţea.
ART. 177
Din punct de vedere al calitãţii serviciului de furnizare, indicatorii de calitate sunt grupaţi pe urmãtoarele categorii:
a) indicatori privind calitatea comercialã;
b) indicatori privind continuitatea în alimentare.
ART. 178
Din punct de vedere al efectului asupra consumatorilor, indicatorii de calitate se clasificã în:
a) indicatori de calitate individuali, garantaţi pentru fiecare consumator. Aceşti indicatori pot conduce la plata unor sume de bani în contul consumatorilor afectaţi, în caz de abateri de la calitate;
b) indicatori de calitate generali, care oferã o imagine de ansamblu asupra calitãţii activitãţii desfãşurate de furnizor. Aceşti indicatori nu implicã acordarea de sume de bani consumatorilor.

SECŢIUNEA a 6-a
Monitorizarea calitãţii

ART. 179
Furnizorii au obligaţia sã îşi organizeze un sistem de monitorizare a indicatorilor de calitate a serviciului de furnizare, în conformitate cu reglementãrile emise de autoritatea competentã.
ART. 180
Furnizorii elaboreazã şi transmit, pânã cel târziu la data de 15 martie a fiecãrui an, raportul anual de calitate a serviciilor pentru anul anterior. Raportul întocmit de furnizori se face public pe site-ul Internet al furnizorului.
ART. 181
Pe baza rapoartelor prevãzute la art. 180, autoritatea competentã elaboreazã şi publicã rapoarte comparative privind respectarea Standardului de performanţã pentru serviciul de furnizare a energiei electrice de cãtre furnizori în anul calendaristic anterior.

SECŢIUNEA a 7-a
Sancţiuni pentru nerespectarea calitãţii

ART. 182
Furnizorul poate fi sancţionat pentru abaterile de la calitatea serviciului de furnizare. Sancţiunile pot fi:
a) reduceri tarifare pentru abateri de tensiune;
b) penalitãţi pentru nerespectarea indicatorilor de calitate conform Standardului de performanţã pentru serviciul de furnizare a energiei electrice;
c) penalitãţi pentru nerespectarea clauzelor specifice din contracte, referitoare la calitate.

SECŢIUNEA a 8-a
Penalitãţi pentru nerespectarea indicatorilor de calitate

ART. 183
Autoritatea competentã impune furnizorului/ operatorului de reţea, pentru nerespectarea indicatorilor de calitate individuali, plata de penalitãţi consumatorilor în condiţiile specificate în Standardul de performanţã pentru serviciul de furnizare a energiei electrice.
ART. 184
Plata penalitãţilor pentru nerespectarea indicatorilor caracteristici ai continuitãţii în alimentare, componentã a calitãţii care depinde exclusiv de operatorul de reţea, se face de cãtre furnizor, care va recupera sumele plãtite în curs de 30 de zile de la operatorul de reţea, sau direct de cãtre operatorul de reţea în contul consumatorului.

SECŢIUNEA a 9-a
Reduceri tarifare pentru abateri de tensiune

ART. 185
(1) Pentru energia electricã furnizatã pe o duratã mai mare de 30 de minute consecutive, cu o valoare a tensiunii efective în afara limitelor prevãzute de reglementãrile în vigoare, la cererea scrisã a consumatorului, depusã în termen de 5 zile lucrãtoare de la începerea producerii evenimentului, furnizorul va acorda o reducere a preţului energiei de 12,5% pentru energia electricã furnizatã cu abaterile menţionate.
(2) Furnizorul este exonerat de rãspundere pentru creşterea tensiunii peste limitele prevãzute în reglementãrile în vigoare, în cazul în care abaterea a avut drept cauzã livrarea de putere reactivã de cãtre consumator în instalaţiile operatorului de reţea fãrã ca acesta din urmã sã fi aprobat acest regim.
(3) Reducerile tarifare menţionate la alin. (1) se acordã numai în situaţia în care în perioada de consum respectivã consumatorul s-a încadrat în puterile prevãzute în contract şi a realizat un factor de putere în limitele prevãzute la art. 48, iar abaterea de tensiune a fost doveditã cu aparaturã omologatã metrologic, asiguratã de furnizor/operatorul de distribuţie, la solicitarea consumatorului. Condiţiile în care se face constatarea abaterilor sunt prevãzute în Standardul de performanţã pentru serviciul de furnizare a energiei electrice.
(4) Sumele corespunzãtoare reducerilor prevãzute la alin. (1) se recupereazã de cãtre furnizor de la operatorul de reţea responsabil de abatere.

SECŢIUNEA a 10-a
Despãgubiri pentru daune dovedite din culpa operatorului de reţea

ART. 186
(1) Furnizorul va plãti despãgubiri pentru producerea de daune materiale din culpa operatorului de reţea. Acestea se pot acorda ori de câte ori consumatorul este prejudiciat, la cererea justificatã a acestuia.
(2) Fac excepţie situaţiile în care consumatorul suferã o pagubã ca urmare a unei întreruperi în alimentare pentru care timpul de restabilire a alimentãrii a fost mai mic decât timpul maxim de restabilire a alimentãrii cu energie electricã prevãzut în contractul de furnizare.
ART. 187
(1) Pentru daunele produse consumatorului din cauza întreruperilor în furnizarea energiei electrice, dovedite din vina operatorului de reţea, care depãşesc limitele prevãzute în contractul de furnizare, furnizorul este obligat sã plãteascã acestuia despãgubiri, dacã în urma investigaţiilor se constatã culpa operatorului de distribuţie/transport cu care furnizorul are contract.
(2) Despãgubirea nu va depãşi, pe întrerupere, în limita prejudiciului suferit de consumator, contravaloarea energiei electrice furnizate în cursul unei zile medii, ziua medie fiind stabilitã pe baza ultimei citiri. Pentru întreruperile din aceeaşi zi, suma despãgubirilor nu va depãşi de douã ori contravaloarea energiei electrice furnizate în cursul unei zile medii.
(3) În cazul pagubelor produse cu rea-voinţã de cãtre personalul operatorului de reţea sau al unor greşeli în exploatarea reţelelor de alimentare, nu se mai aplicã limitarea despãgubirilor prevãzute la alin. (2) şi se achitã despãgubirea la valoarea pagubei stabilitã de comun acord de consumator, furnizor şi operatorul de reţea.
(4) Neîndeplinirea de cãtre consumator a obligaţiilor prevãzute la art. 97 şi 98 determinã, implicit, riscul consumatorului de a primi o despãgubire limitatã.
ART. 188
Furnizorul este obligat sã plãteascã despãgubiri consumatorului casnic în cazul deteriorãrii unor receptoare electrice, cu excepţia lãmpilor şi a receptoarelor electrotermice, în situaţii în care au apãrut tensiuni mai mari decât cele admise de normele tehnice specifice în punctul de delimitare a instalaţiilor, din vina doveditã a furnizorului sau a operatorului de reţea.
ART. 189
Despãgubirea prevãzutã la art. 188 se plãteşte la cererea consumatorului, dacã în urma investigaţiei efectuate la locul de consum de cãtre operatorul de reţea şi furnizor se constatã existenţa prejudiciului şi culpa operatorului de reţea, la valoarea şi în condiţiile stabilite în conformitate cu o procedurã specificã, aprobatã de autoritatea competentã.
ART. 190
(1) Furnizorul nu rãspunde faţã de consumator pentru daunele cauzate de întreruperea furnizãrii energiei electrice sau pentru calitatea energiei electrice furnizate, în cazul unor calamitãţi sau al unor fenomene ale naturii care au avut o intensitate mai mare decât cea prevãzutã în prescripţiile de proiectare.
(2) Furnizorul nu rãspunde pentru daunele produse de întreruperi cauzate de consumator.
(3) Sumele corespunzãtoare despãgubirilor prevãzute la art. 186-188 se recupereazã de cãtre furnizor de la operatorul de reţea responsabil de producerea daunelor respective, conform prevederilor din contractele de distribuţie sau transport.

SECŢIUNEA a 11-a
Despãgubiri pentru daune dovedite din culpa consumatorului

ART. 191
(1) Consumatorul va plãti despãgubiri furnizorului sau operatorului de reţea pentru pagubele dovedite, produse operatorului de reţea sau altor consumatori, ca urmare a funcţionãrii necorespunzãtoare a echipamentelor sau a instalaţiilor proprii ori a acţiunii personalului propriu. Furnizorul, la rândul, sãu va despãgubi pãrţile prejudiciate în termenul prevãzut în contract.
(2) Consumatorul plãteşte subconsumatorilor despãgubiri pentru pagubele dovedite, produse subconsumatorilor sãi, ca urmare a funcţionãrii necorespunzãtoare a echipamentelor sau a instalaţiilor proprii ori a acţiunii personalului propriu.
ART. 192
(1) Despãgubirea datoratã de cãtre consumator furnizorului pentru pagube aduse altor consumatori din culpa sa nu va depãşi contravaloarea energiei electrice consumate de cãtre consumatorii sau subconsumatorii prejudiciaţi în cursul unei zile medii, ziua medie fiind stabilitã pe baza ultimei citiri.
(2) În cazul pagubelor provocate cu rea-credinţã de cãtre consumator sau datorate unor erori în exploatarea reţelelor sau instalaţiilor consumatorului, nu se mai aplicã limitarea despãgubirii prevãzutã la alin. (1).
ART. 193
Despãgubirea prevãzutã la art. 192 se plãteşte la cererea operatorului de reţea, dacã în urma investigaţiei efectuate la locul de consum de cãtre operatorul de reţea, furnizor şi consumator se constatã existenţa prejudiciului şi a culpei consumatorului, la valoarea stabilitã de comun acord de consumator, furnizor şi operatorul de reţea. Furnizorul transferã aceastã sumã de bani operatorului de reţea, în termenul prevãzut în contractul de distribuţie.

SECŢIUNEA a 12-a
Sesizarea şi analiza reclamaţiei privind producerea de daune materiale

ART. 194
(1) În situaţia producerii unei pagube materiale, partea vãtãmatã, operator de reţea sau consumator, adreseazã o cerere de despãgubire furnizorului, care o transmite pãrţii considerate a fi produs prejudiciul.
(2) Termenul de depunere a sesizãrii scrise de cãtre partea vãtãmatã este de 5 zile lucrãtoare de la data producerii incidentului reclamat sau de la data luãrii la cunoştinţã.
(3) Cererea va fi însoţitã de documente justificative din care sã rezulte cele reclamate, inclusiv o estimare a prejudiciului provocat şi, în cazul agenţilor economici, modul în care a acţionat personalul propriu pentru limitarea incidentului reclamat.
ART. 195
Partea reclamatã este obligatã sã efectueze împreunã cu partea vãtãmatã şi cu furnizorul analiza incidentului reclamat, în cel mult 10 zile lucrãtoare de la primirea sesizãrii.
ART. 196
Furnizorul şi operatorul de reţea vor pune la dispoziţie consumatorului gratuit toate datele legate de incident care sunt necesare pentru susţinerea sesizãrii.
ART. 197
Furnizorii şi operatorii de reţea vor elabora proceduri specifice pentru sesizarea şi analiza reclamaţiilor privind producerea de daune materiale, pe care le vor supune aprobãrii autoritãţii competente.
ART. 198
În cazul în care partea vãtãmatã nu este de acord cu modul de soluţionare a cererii de despãgubire, aceasta poate apela la calea arbitrajului prevãzutã la art. 64 sau se poate adresa instanţei judecãtoreşti.

CAP. IX
Întreruperi şi limitãri în furnizarea energiei electrice

SECŢIUNEA 1
Întreruperi programate

ART. 199
(1) Operatorul de reţea are obligaţia sã programeze şi sã efectueze lucrãrile de întreţinere, revizie şi reparaţie a instalaţiilor proprii prin care se realizeazã alimentarea cu energie electricã a consumatorilor, de aşa naturã încât sã conducã la o duratã cât mai micã a întreruperii furnizãrii energiei electrice.
(2) Programarea lucrãrilor se face cu consultarea consumatorilor afectaţi, ţinându-se cont, pe cât posibil, de programul de funcţionare a acestora. Pentru consumatorii sezonieri lucrãrile se planificã pe cât posibil în perioada de gol de activitate a acestora.
(3) Întreruperile programate în furnizarea energiei electrice se comunicã consumatorilor astfel:
a) în scris, pentru marii consumatori, cu cel puţin 3 zile lucrãtoare înainte;
b) prin mass-media şi/sau prin afişaj la locul de consum, pentru micii consumatori şi consumatorii casnici, cu cel puţin o zi înainte.

SECŢIUNEA a 2-a
Întreruperi în furnizarea energiei electrice pentru nerespectarea de cãtre consumator a obligaţiilor sale

ART. 200
(1) Operatorul de reţea va întrerupe consumatorului furnizarea energiei electrice, cu un preaviz de 5 zile lucrãtoare, în urmãtoarele cazuri:
a) depãşirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare;
b) neachitarea facturilor emise de furnizor/operatorul de reţea;
c) împiedicarea sub orice formã a delegatului împuternicit al operatorului de reţea/furnizorului de a monta, a verifica, a înlocui grupurile de mãsurã sau de a citi înregistrãrile acestora, de a verifica şi a remedia defecţiunile în instalaţiile care sunt proprietate a operatorului de reţea, atunci când acestea se aflã pe teritoriul consumatorului, de a verifica instalaţiile proprii ale consumatorului, situate în amonte de alt consumator;
d) consumatorul nu respectã programul convenit pentru întreruperi în scopul executãrii reviziilor tehnice ale instalaţiei de racordare la reţea, a altor lucrãri în instalaţiile operatorului de reţea sau refuzã sã participe la întocmirea acestor programe;
e) consumatorul nu a luat la termenele convenite cu operatorul de reţea/furnizorul mãsurile de limitare a perturbaţiilor pânã la valorile normate;
f) nerespectarea limitelor zonelor de protecţie şi de siguranţã pentru reţelele şi instalaţiile electrice;
g) racordarea unui subconsumator de cãtre consumator la instalaţia proprie fãrã acordul furnizorului/operatorului de reţea;
h) alte cazuri care se specificã în contractele de furnizare.
(2) Operatorul de reţea va întrerupe consumatorului furnizarea energiei electrice, fãrã preaviz, în urmãtoarele cazuri:
a) consumul fraudulos de energie electricã;
b) împiedicarea repetatã a accesului furnizorului/operatorului de reţea în instalaţiile de utilizare ale consumatorului, în scopul de a culege datele necesare pentru recalcularea consumului, în cazul constatãrii unor situaţii care conduc la înregistrarea eronatã a consumului de energie electricã;
c) consumatorul nu aplicã reducerea puterii absorbite cerutã de furnizor/operatorul de reţea în regim de restricţii, conform contractelor şi normativelor, în termenii prevãzuţi în acestea;
d) consumatorul modificã reglajele instalaţiilor de protecţie stabilite cu operatorul de reţea;
e) alte cazuri care se vor specifica în contractele de furnizare.
(3) Se excepteazã de la prevederile alin. (1) lit. a), b), c), e), g) şi h) şi ale alin. (2) lit. c) şi e): spitalele, sanatoriile, staţiile de salvare, cãminele de bãtrâni, creşele, şcolile, serviciile de trafic aerian, naval şi feroviar care concurã la siguranţa circulaţiei.
(4) Organele administraţiei publice centrale şi locale asigurã fondurile necesare plãţii facturilor unitãţilor care se încadreazã în prevederile alin. (3), pe care le au în subordine sau în coordonare, în condiţiile exceptãrii acestor unitãţi de la prevederile alin. (1) lit. b) şi c).
(5) Cheltuielile furnizorului/operatorului de reţea pentru deconectarea şi reconectarea la reţea a consumatorului vor fi suportate de consumator.
(6) În cazul în care consumatorul nu efectueazã în termen de 6 luni de la data întreruperii furnizãrii energiei electrice plata integralã a tuturor datoriilor financiare pe care le are cãtre operatorul de reţea/furnizor, operatorul de reţea poate sã desfiinţeze instalaţia de racordare. Consumatorul cãruia i s-a desfiinţat instalaţia de racordare, dupã ce plãteşte toate datoriile financiare restante, poate cere o nouã racordare, urmând aceeaşi metodologie ca un consumator nou.
(7) Operatorul de reţea are dreptul de a demonta instalaţiile sale de alimentare cu energie electricã a consumatorilor, dacã aceste instalaţii rãmân definitiv sau temporar fãrã întrebuinţare. Remontarea lor în scopul aceleiaşi folosinţe se va face de cãtre operatorul de reţea fãrã nici o platã.

SECŢIUNEA a 3-a
Întreruperea furnizãrii energiei electrice în situaţii excepţionale apãrute în funcţionarea SEN

ART. 201
(1) Întreruperea furnizãrii energiei electrice în situaţii excepţionale este justificatã pentru a pãstra funcţionarea sistemului electroenergetic atât la nivel zonal, cât şi pe ansamblu, ca o ultimã opţiune sau atunci când urgenţa situaţiei nu permite luarea altor mãsuri. Întreruperea trebuie sã se facã în condiţii tehnice prestabilite şi cu asigurarea reluãrii furnizãrii cât mai curând posibil.
(2) Operatorul de reţea este autorizat sã întrerupã, pentru un grup cât mai restrâns de consumatori şi pe o duratã cât mai scurtã, furnizarea de energie electricã în urmãtoarele situaţii:
a) când se pericliteazã viaţa sau sãnãtatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;
b) pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor echipamentelor energetice în zone de reţea electricã sau la nivelul întregului SEN;
c) pentru executarea unor manevre şi lucrãri care nu se pot efectua fãrã întreruperi.

SECŢIUNEA a 4-a
Deconectarea automatã a sarcinii

ART. 202
(1) Operatorii de reţea şi consumatorii au obligaţia sã asigure deconectarea automatã la frecvenţã şi/sau la tensiune scãzutã ori dupã alte criterii a unui consum, în conformitate cu cerinţele OTS.
(2) Operatorii de reţea şi consumatorii au obligaţia sã realizeze şi sã asigure buna funcţionare a instalaţiilor care realizeazã deconectarea automatã a unui consum pe criteriul scãderii frecvenţei, tensiunii sau pe alte criterii, în conformitate cu cerinţele OTS.
(3) Puterea pe tranşe, reglajele şi logica de acţionare ale instalaţiilor care realizeazã deconectarea automatã a unui consum prevãzute la alin. (2) se stabilesc de cãtre OTS şi se comunicã operatorilor de distribuţie/consumatorilor.

SECŢIUNEA a 5-a
Deconectarea manualã a consumului

ART. 203
(1) Deconectarea manualã a sarcinii se face de cãtre operatorii de reţea, prin aplicarea tranşelor prevãzute în Normativul de deconectãri manuale (DM), la dispoziţia OTS transmisã operativ prin treptele de dispecer subordonate.
(2) Decizia reducerii consumului prin aplicarea Normativului DM se ia de cãtre OTS în situaţii în care apar deficite de putere şi energie electricã de scurtã duratã, pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor echipamentelor energetice în zone de reţea electricã sau la nivelul întregului SEN.
(3) În Normativul DM sunt incluşi, pe tranşe, toţi consumatorii industriali şi cei asimilaţi acestora, astfel încât consumul total ce poate fi deconectat simultan sã fie în conformitate cu cerinţele de siguranţã ale SEN impuse de OTS. Nu se pot include în Normativul DM consumatorii a cãror deconectare ar pune în pericol vieţi omeneşti, ar provoca distrugeri de utilaje sau explozii.
(4) Realimentarea consumatorilor deconectaţi se face numai la dispoziţia OTS.
(5) Consumatorii prevãzuţi în Normativul DM cu putere minimã tehnologicã se vor realimenta ulterior deconectãrii cu aceastã putere, dupã epuizarea timpului minim de realimentare prevãzut în normativ, fãrã aprobarea prealabilã a OTS, dar cu informarea lui ulterioarã. În acest caz operatorul de reţea este obligat sã anunţe operativ consumatorul privind reconectarea şi obligaţia funcţionãrii la puterea minimã tehnologicã.
(6) Consumatorii realimentaţi la puterea minimã tehnologicã trebuie sã se încadreze în aceastã putere pânã la ridicarea restricţiei de cãtre OTS. Consumatorii care depãşesc puterea minimã tehnologicã vor fi preavizaţi iniţial şi apoi deconectaţi dupã 15 minute de la primirea preavizului.
(7) Evidenţa tranşelor de deconectãri se ţine la dispecerul energetic central, la nivelul centrelor de dispecer cu autoritate de decizie asupra echipamentelor prin care se deconecteazã consumatorii şi în staţiile în care se aflã echipamentele prin care se deconecteazã consumatorii.
ART. 204
Operatorii de distribuţie au obligaţia sã întocmeascã şi sã revizuiascã anual Normativul DM, pentru consumatorii racordaţi la reţelele lor, în conformitate cu cerinţele OTS. Pentru consumatorii racordaţi la reţeaua electricã de transport, aceastã obligaţie revine OTS.

SECŢIUNEA a 6-a
Limitarea furnizãrii energiei electrice

ART. 205
(1) În cazul penuriei naţionale de combustibili sau în situaţii excepţionale caracterizate prin deficite cronice de energie, determinate de evoluţia economiei internaţionale, de necesitãţile de apãrare sau de protecţie a mediului înconjurãtor ori de alte cauze, OTS propune ministerului de resort punerea în aplicare a Normativului de limitãri. Punerea în aplicare a Normativului de limitãri şi perioada în care acesta se aplicã se aprobã prin hotãrâre a Guvernului.
(2) Limitarea furnizãrii energiei electrice se face de cãtre operatorii de reţea prin aplicarea tranşelor prevãzute în Normativul de limitãri.
(3) Dispoziţia de aplicare a prevederilor Normativului de limitãri se dã de cãtre conducerea operatorului de reţea, la solicitarea OTS.
(4) Operatorii de reţea au obligaţia anunţãrii consumatorilor, direct sau prin intermediul furnizorilor, cu minimum 24 de ore înainte de aplicarea Normativului de limitãri. Comunicarea se face prin telex, fax sau notã telefonicã.
(5) Consumatorii care nu respectã dispoziţia de reducere a puterii prevãzutã în Normativul de limitãri vor fi deconectaţi conform prevederilor art. 200 alin. (2) lit. d).
(6) Ridicarea restricţiilor în furnizarea energiei electrice şi realimentarea consumatorilor la nivelul puterilor contractate se fac de cãtre Guvern, la propunerea ministerului de resort.
ART. 206
(1) Operatorii de distribuţie au obligaţia sã întocmeascã şi sã revizuiascã anual Normativul de limitãri, pentru consumatorii racordaţi la reţelele lor, în conformitate cu cerinţele OTS. Pentru consumatorii racordaţi la reţeaua electricã de transport, aceastã obligaţie revine OTS.
(2) Evidenţa tranşelor de limitãri aplicate se ţine la nivelul centrelor de dispecer cu autoritate de decizie asupra echipamentelor prin care se deconecteazã consumatorii.
ART. 207
În situaţii de urgenţã, pentru menţinerea în funcţiune a SEN, operatorii de reţea au dreptul sã aplice limitãri de putere şi consumatorilor care nu au tranşe de reducere stabilite prin contract.
ART. 208
(1) Modul în care consumatorul poate deveni obiectul deconectãrilor manuale şi limitãrilor de consum, puterile care se pot deconecta, puterea minimã tehnologicã, puterea minimã de avarie, timpul minim şi maxim de realimentare, alţi parametri şi condiţii legate de deconectãri şi limitãri se stabilesc de comun acord între consumator şi operatorul de reţea.
(2) Valorile stabilite vor fi prevãzute în convenţia de exploatare care se încheie între consumator şi operatorul de reţea şi care este anexã la contractele de furnizare şi de distribuţie a energiei electrice.
ART. 209
În situaţia în care nu se ajunge la un acord, consumatorul este obligat sã punã la dispoziţie operatorului de reţea un studiu efectuat de un proiectant tehnolog, convenit cu operatorul de reţea, care sã fundamenteze valorile parametrilor în divergenţã.
ART. 210
Detalierea modului de întocmire a Normativului DM şi a Normativului de limitãri, precum şi a modului cum se aplicã acestea se va face printr-o procedurã propusã de OTS şi aprobatã de ANRE.
ART. 211
La consumatorii care au echipamente sau instalaţii la care întreruperea alimentãrii cu energie electricã peste o duratã criticã poate conduce la explozii, incendii, distrugeri de utilaje sau accidente cu victime umane, puterea absorbitã de aceştia se reduce pânã la nivelul puterii minime de avarie.

CAP. X
Contravenţii

ART. 212
(1) Constituie contravenţii urmãtoarele fapte:
a) pãtrunderea persoanelor neautorizate în locurile şi în instalaţiile electrice la care accesul este interzis;
b) nesolicitarea de cãtre consumator a rezilierii contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu furnizorul, în termen de 6 luni de la data când acesta nu mai este titularul dreptului de proprietate sau al altui drept în baza cãruia a fost încheiat acest contract;
c) consumul de energie electricã într-un interval de timp care depãşeşte 6 luni, în cazul în care contractul de furnizare a energiei electrice este pe numele altei persoane fizice sau juridice decât al celei care deţine de drept locul de consum;
d) emiterea de cãtre furnizor a unei facturi, cu excepţia facturii de regularizare pentru consumul de energie electricã activã, în care indexul vechi al grupului de mãsurare este mai mic decât cel corespunzãtor din factura precedentã pentru acelaşi loc de consum;
e) neefectuarea sau netransmiterea la consumator a rezultatului analizei de cãtre furnizor asupra corectitudinii contravalorii unei facturi de energie electricã, în termen de 10 zile de la data înregistrãrii contestaţiei scrise a unui consumator;
f) necomunicarea cãtre petiţionar a rãspunsului datorat acestuia, în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrãrii unei petiţii la operatorul de reţea sau la furnizor;
g) nerespectarea de cãtre furnizor a prevederilor legale privind calcularea consumului energiei electrice în sistemul pauşal;
h) neînlocuirea de cãtre operatorul de reţea a grupului de mãsurare reclamat de consumator ca fiind defect sau suspect de înregistrãri eronate, în termen de 10 zile de la data înregistrãrii reclamaţiei scrise a consumatorului.
(2) Contravenţia prevãzutã la alin. (1) lit. a) se sancţioneazã cu amendã de la 500.000 lei la 3.000.000 lei, în cazul persoanelor fizice, şi cu amendã de la 6.000.000 lei la 20.000.000 lei, în cazul persoanelor juridice; contravenţiile prevãzute la alin. (1) lit. d)-h) se sancţioneazã cu amendã de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, în cazul persoanelor fizice, şi cu amendã de la 4.000.000 lei la 30.000.000 lei, în cazul persoanelor juridice, iar contravenţiile prevãzute la alin. (1) lit. b) şi c) se sancţioneazã cu amendã de la 500.000 lei la 600.000 lei, în cazul persoanelor fizice, şi cu amendã de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei, în cazul persoanelor juridice.
(3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesuluiverbal jumãtate din minimul amenzii prevãzute la alin. (2).
(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de cãtre:
a) reprezentanţii împuterniciţi ai autoritãţii competente, în cazul contravenţiilor prevãzute la alin. (1) lit. d), e), g) şi h);
b) reprezentanţii împuterniciţi ai consiliilor locale, în cazul contravenţiilor prevãzute la alin. (1) lit. a), b), c) şi f).
(5) Constatarea contravenţiilor prevãzute la alin. (1) se poate face, în afara persoanelor prevãzute la alin. (4), şi de cãtre reprezentanţii împuterniciţi ai titularilor de licenţã de furnizare a energiei electrice pentru contravenţiile prevãzute la alin. (1) lit. b) şi c).
(6) Titularii de licenţã prevãzuţi la alin. (5) au obligaţia sã sesizeze în termen de 5 zile consiliul local în zona cãruia s-a sãvârşit contravenţia, pentru a se aplica sancţiunile conform prevederilor legale.
ART. 213
Contravenţiilor prevãzute la <>art. 212 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile ulterioare.

CAP. XI
Dispoziţii finale şi tranzitorii

ART. 214
(1) Toate contractele de furnizare a energiei electrice, aflate în derulare la data aprobãrii prezentului regulament, îşi prelungesc valabilitatea de drept pânã când una dintre pãrţi are iniţiativa rezilierii contractului existent sau a încheierii unui nou contract, cu condiţia respectãrii prevederilor <>Legii nr. 318/2003 , a prevederilor prezentului regulament şi a contractelor-cadru aprobate de autoritatea competentã.
(2) Pânã la încheierea unui nou contract, furnizorul va comunica consumatorului care sunt clauzele care se modificã din contractele existente.
ART. 215
(1) Autoritatea competentã va emite reglementãrile care decurg din prevederile prezentului regulament în termen de 2 ani de la data intrãrii în vigoare a acestuia.
(2) Pânã la adoptarea reglementãrilor prevãzute la alin. (1), se aplicã normele existente.

_________________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016