Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din regulament iunie 2012 Twitter Facebook

Acte regulament iunie 2012

Monitorul Oficial 431 din 29 Iunie 2012 (M. Of. 431/2012)

REGULAMENT din 28 iunie 2012 de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 29 iunie 2012

Cap. idispoziţii generaleart. 1consiliul naţional de atestare a titlurilor, diplomelor şi certificatelor universitare, denumit în continuare cnatdcu, este un organism consultativ, fãrã personalitate juridicã, al ministerului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, denumit în continuare mects.art. 2cnatdcu se constituie şi îşi desfãşoarã activitatea potrivit prevederilor prezentului regulament, aprobat în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.art. 3cnatdcu are urmãtoarele atribuţii:a) propune comisiile de specialitate care evalueazã tezele de abilitare şi propune ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului acordarea sau neacordarea atestatului de abilitare, conform art. 300 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;b) evalueazã dosarele de acordare a ...

Monitorul Oficial 423 din 26 Iunie 2012 (M. Of. 423/2012)

REGULAMENT din 12 iunie 2012 de ordine interioara in Administratia Nationala a Penitenciarelor EMITENT: ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 26 iunie 2012

Cap. idispoziţii generaleart. 1prezentul regulament stabileşte normele de ordine interioarã, principiile şi regulile privind desfãşurarea activitãţilor structurilor organizatorice ale administraţiei naţionale a penitenciarelor, denumitã în continuare administraţie, precum şi relaţiile organizatorice dintre acestea, în scopul realizãrii funcţiilor de previziune, planificare, organizare, coordonare şi control, potrivit prevederilor legale în vigoare.art. 2(1) structura organizatoricã a administraţiei este stabilitã prin ordin al ministrului justiţiei.(2) structurile din componenţa administraţiei, denumite în continuare structuri, au competenţa, în domeniile lor de activitate, de a îndruma, coordona, controla şi rãspunde de îndeplinirea atribuţiilor, conform prevederilor actelor normative în vigoare.art. 3domeniile de competenţã ale structurilor sunt prevãzute în ...

Monitorul Oficial 425 din 26 Iunie 2012 (M. Of. 425/2012)

REGULAMENT din 19 iunie 2012 de organizare si functionare a Consiliului consultativ al sefului Statului Major General EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 26 iunie 2012

Art. 1consiliul consultativ al şefului statului major general, denumit în continuare consiliul, funcţioneazã ca organ consultativ la nivelul şefului statului major general, în baza prevederilor legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apãrãrii naţionale, cu modificãrile ulterioare.art. 2(1) În sensul prezentului regulament, prin organ consultativ se înţelege abilitarea consiliului de a efectua analize şi de a formula opinii şi propuneri în legãturã cu obiectivele şi acţiunile de importanţã majorã în domeniul apãrãrii naţionale, aflate în competenţa statului major general sau pentru care se solicitã punctul de vedere ori expertiza statului major general.(2) accesul la informaţiile vehiculate pe timpul desfãşurãrii ...

Monitorul Oficial 408 din 19 Iunie 2012 (M. Of. 408/2012)

REGULAMENT nr. 8 din 11 iunie 2012 pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 20/2009 privind institutiile financiare nebancare EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 19 iunie 2012

Având în vedere prevederile art. 31 alin. (5) lit. b) şi c) din legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei şi ale legii nr. 93/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,banca naţionalã a româniei emite prezentul regulament. articol unicregulamentul bãncii naţionale a româniei nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 707 din 21 octombrie 2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:- la articolul 7 alineatul (1), punctul 8 va avea ...

REGULAMENT nr. 9 din 11 iunie 2012 privind procedura de solutionare a diferendelor dintre utilizatorii serviciilor de plata si prestatorii de servicii de plata, aplicata de Banca Nationala a Romaniei EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 19 iunie 2012

Având în vedere prevederile art. 179 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de platã, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 197/2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 101 din legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedã electronicã, ale art. 7 din hotãrârea guvernului nr. 1.259/2010 privind stabilirea unor mãsuri pentru aplicarea regulamentului (ce) nr. 924/2009 al parlamentului european şi al consiliului din 16 septembrie 2009 privind plãţile transfrontaliere în comunitate şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 2.560/2001 , cu modificãrile ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind ...

Monitorul Oficial 401 din 15 Iunie 2012 (M. Of. 401/2012)

REGULAMENT din 7 iunie 2012 de organizare si functionare a Directiei pentru dezvoltarea capacitatii administrative EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 15 iunie 2012

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) direcţia pentru dezvoltarea capacitãţii administrative, denumitã în continuare direcţie, este o structurã de specialitate a aparatului central, segmentul administraţie publicã, din cadrul ministerului administraţiei şi internelor, denumit în continuare mai, fãrã personalitate juridicã, cu rol de autoritate de management pentru programul operaţional "dezvoltarea capacitãţii administrative", denumit în continuare podca, având responsabilitatea gestionãrii şi implementãrii asistenţei financiare alocate acestui program, conform prevederilor art. 18 din hotãrârea guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.(2) activitatea direcţiei este coordonatã de cãtre un secretar de stat.art. ...

Monitorul Oficial 399 din 14 Iunie 2012 (M. Of. 399/2012)

REGULAMENT din 21 mai 2012 de organizare si functionare a unitatilor penitenciare EMITENT: ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 14 iunie 2012

Titlul idispoziţii generaleart. 1(1) penitenciarele sunt instituţii publice de interes naţional, cu personalitate juridicã, în subordinea administraţiei naţionale a penitenciarelor şi fac parte din instituţiile publice de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã.(2) penitenciarele sunt unitãţi care asigurã executarea pedepselor privative de libertate şi a mãsurii arestãrii preventive şi cu asigurarea intervenţiei recuperative, în condiţii care garanteazã respectarea demnitãţii umane, facilitând responsabilizarea şi reintegrarea în societate a persoanelor private de libertate şi contribuind la creşterea gradului de siguranţã a comunitãţii, menţinerea ordinii publice şi securitãţii naţionale.(3) activitatea penitenciarelor se desfãşoarã în conformitate cu prevederile constituţiei româniei, republicatã, cu dispoziţiile legii ...

Monitorul Oficial 396 din 13 Iunie 2012 (M. Of. 396/2012)

REGULAMENT din 5 iunie 2012 privind implementarea programului "Termoficare 2006-2015 caldura si confort", componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termica EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 13 iunie 2012

I. obiectivele programului "termoficare 2006-2015 cãldurã şi confort"art. 1(1) În înţelesul prezentului regulament, programul "termoficare 2006-2015 cãldurã şi confort", aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 462/2006, republicatã, asigurã cofinanţarea proiectelor promovate de autoritãţile administraţiei publice locale pentru reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termicã.(2) punerea în aplicare a prevederilor prezentului regulament se realizeazã de cãtre unitatea de management al programului "termoficare 2006-2015 cãldurã" din cadrul direcţiei generale pentru relaţia cu comunitãţile locale a ministerului administraţiei şi internelor, denumitã în continuare ump - termoficare 2006-2015 cãldurã.(3) implementarea şi monitorizarea pe plan local a programului "termoficare 2006-2015 cãldurã şi confort", precum şi ...

Monitorul Oficial 385 din 08 Iunie 2012 (M. Of. 385/2012)

REGULAMENT din 8 iunie 2012 de organizare si functionare a Consiliului National de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 8 iunie 2012

Cap. imisiunea, rolul şi atribuţiileart. 1consiliul naţional de eticã a cercetãrii Ştiinţifice, dezvoltãrii tehnologice şi inovãrii, denumit în continuare cnecsdti, este un consiliu consultativ de nivel naţional, fãrã personalitate juridicã, care îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu prevederile legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale legii nr. 206/2004 privind buna conduitã în cercetarea ştiinţificã, dezvoltarea tehnologicã şi inovare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.art. 2cnecsdti are misiunea de a coordona şi monitoriza aplicarea normelor de bunã conduitã moralã şi profesionalã în activitãţile de cercetare-dezvoltare din românia. În acest scop cnecsdti are urmãtoarele atribuţii:a) urmãreşte aplicarea şi ...

Monitorul Oficial 383 bis din 07 Iunie 2012 (M. Of. 383 bis/2012)

 REGULAMENT*) din 20 martie 2012 de organizare si functionare al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si MijIocii EMITENT: AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 383 bis din 7 iunie 2012

----------*) aprobat de decizia nr. 66 din 20 martie 2012 publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 383 din 7 iunie 2012.partea irolul, obiectivele Şi atribuŢiile principalecap. 1 rolul agenţiei pentru implementarea proiectelor şi programelor pentru Întreprinderi mici şi mijlociicap. 2 funcţiile agenţiei pentru implementarea proiectelor şi programelor pentru Întreprinderi mici şi mijlociicap. 3 atribuţiile generale ale agenţiei pentru implementarea proiectelor şi programelor pentru Întreprinderi mici şi mijlocii partea a ii-aatribuŢii specifice, relaŢii funcŢionale Şi competenŢecap.1 structura organizatorică partea a iii-aatribuŢii, competenŢe Şi responsabilitĂŢi ce revin conducĂtorilor agenŢiei pentru implementarea proiectelor si programelor pentru Întreprinderi mici Şi mijlociicap. 1 preşedintelecap. ...

Monitorul Oficial 375 din 01 Iunie 2012 (M. Of. 375/2012)

REGULAMENT din 19 mai 2012 de organizare si functionare a filialelor Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 1 iunie 2012

Art. 1filialele uniunii naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia, denumitã în continuare uniunea, sunt înfiinţate prin hotãrâre a conferinţei naţionale a uniunii naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia, denumitã în continuare conferinţa naţionalã, la propunerea consiliului director al uniunii naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia, denumit în continuare consiliul director.art. 2filialele pot fi organizate în fiecare judeţ şi în municipiul bucureşti sau pot fi constituite filiale care cuprind membri din mai multe judeţe.art. 3patrimoniul filialei se constituie pe baza sumelor alocate din bugetul uniunii care sunt aprobate de cãtre consiliul director.art. 4filiala are urmãtoarele atribuţii:a) asigurã promovarea pe plan local ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016