Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 7 iunie 2012  de organizare si functionare a Directiei pentru dezvoltarea capacitatii administrative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 7 iunie 2012 de organizare si functionare a Directiei pentru dezvoltarea capacitatii administrative

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 15 iunie 2012

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Direcţia pentru dezvoltarea capacitãţii administrative, denumitã în continuare direcţie, este o structurã de specialitate a aparatului central, segmentul administraţie publicã, din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare MAI, fãrã personalitate juridicã, cu rol de autoritate de management pentru Programul operaţional "Dezvoltarea capacitãţii administrative", denumit în continuare PODCA, având responsabilitatea gestionãrii şi implementãrii asistenţei financiare alocate acestui program, conform prevederilor art. 18 din Hotãrârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Activitatea direcţiei este coordonatã de cãtre un secretar de stat.
    ART. 2
    Direcţia asigurã în activitatea sa aplicarea legilor, a ordonanţelor şi a hotãrârilor Guvernului, a ordinelor şi a instrucţiunilor emise de ministrul delegat pentru administraţie, precum şi a dispoziţiilor secretarului de stat coordonator, în domeniul sãu de competenţã.
    ART. 3
    (1) În îndeplinirea atribuţiilor, direcţia coopereazã cu celelalte direcţii ale MAI şi colaboreazã cu unitãţi aflate în subordinea acestuia, pe probleme de interes comun, potrivit legii şi ordinelor ministrului delegat pentru administraţie, cu instituţii şi autoritãţi din administraţia publicã centralã şi localã, precum şi cu instituţii ale Uniunii Europene (UE).
    (2) Diagrama de relaţii a direcţiei este prevãzutã în anexele nr. 5a) şi 5b).

    CAP. II
    Organizarea direcţiei

    ART. 4
    (1) Structura organizatoricã a direcţiei este urmãtoarea:
    a) conducerea direcţiei;
    b) Unitatea nereguli, recuperãri debite şi monitorizare audit;
    c) Unitatea de gestionare documente;
    d) Serviciul de coordonare şi asistenţã tehnicã;
    e) Biroul contractare şi monitorizare a implementãrii proiectelor;
    f) Unitatea de comunicare, Sistemul unic de management al informaţiei - SMIS şi Tehnologia informaţiei - IT, denumitã în continuare Unitatea de comunicare, SMIS şi IT;
    g) Biroul control şi antifraudã;
    h) Serviciul management financiar.
    (2) Structura organizatoricã a direcţiei este prevãzutã în anexa nr. 1.
    ART. 5
    În vederea îndeplinirii atribuţiilor, între structurile organizatorice ale direcţiei se stabilesc relaţii de colaborare.
    ART. 6
    (1) Personalul direcţiei este format din funcţionari publici, personal contractual şi, dupã caz, funcţionari publici cu statut special - poliţişti, încadraţi în condiţiile legii.
    (2) Întregul personal al direcţiei este subordonat directorului.
    (3) Personalul direcţiei rãspunde pentru realizarea atribuţiilor de serviciu stabilite potrivit legii şi prevãzute în fişa postului.
    ART. 7
    Fişa postului pentru personalul direcţiei va fi întocmitã de cãtre şeful structurii în cadrul cãreia îşi desfãşoarã activitatea titularul postului, contrasemnatã de cãtre superiorul acestuia şi aprobatã de cãtre conducãtorul direcţiei sau al instituţiei publice, conform structurii ierarhice.

    CAP. III
    Atribuţiile direcţiei

    ART. 8
    Potrivit dispoziţiilor Hotãrârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi regulamentelor Comisiei Europene (CE), direcţia are urmãtoarele atribuţii principale:
    a) asigurã îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din funcţiile prevãzute la art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 ;
    b) contribuie la elaborarea şi modificarea documentelor programatice specifice activitãţii PODCA;
    c) negociazã cu Comisia Europeanã PODCA, în conformitate cu prevederile art. 32, 33 şi 37 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 ;
    d) asigurã implementarea şi monitorizarea implementãrii PODCA şi rãspunde pentru utilizarea eficientã, efectivã şi transparentã a fondurilor din care acesta se finanţeazã;
    e) analizeazã şi propune modificãri ale PODCA pe care le supune Comitetului de monitorizare;
    f) asigurã şi rãspunde pentru buna gestionare financiar-contabilã a operaţiunilor finanţate şi derulate prin PODCA;
    g) participã la reuniunile anuale cu Comisia Europeanã pentru examinarea progresului implementãrii PODCA, în conformitate cu prevederile art. 68 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 ; informeazã Comitetul de monitorizare a PODCA cu privire la observaţiile CE şi colaboreazã cu Autoritatea de coordonare a instrumentelor structurale, denumitã în continuare ACIS, şi Autoritatea de certificare şi platã, denumitã în continuare ACP, pentru întreprinderea acţiunilor necesare în soluţionarea observaţiilor;
    h) asigurã corelarea operaţiunilor din PODCA cu cele din programele finanţate din fondurile structurale şi, dacã este cazul, cu cele din programele operaţionale finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Ruralã şi Fondul European pentru Pescuit, sub coordonarea ACIS;
    i) dezvoltã parteneriate în procesul de programare şi în fazele de implementare a PODCA, în conformitate cu prevederile art. 11 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 ;
    j) asigurã dezvoltarea capacitãţii administrative a structurilor proprii ale MAI implicate în derularea PODCA, sub coordonarea şi cu sprijinul ACIS;
    k) asigurã dezvoltarea competenţelor profesionale şi pregãtirea profesionalã continuã a personalului propriu în domeniile specifice de competenţã;
    l) elaboreazã proceduri pentru gestionarea PODCA, în vederea asigurãrii îndeplinirii atribuţiilor specifice;
    m) pãstreazã înregistrãri pentru fiecare activitate în forma originalã sau versiuni certificate, conforme cu originalele, pe suporturi de date acceptate şi în condiţii corespunzãtoare;
    n) furnizeazã ACIS informaţiile solicitate pentru verificarea ex-ante, monitorizarea anualã şi verificarea ex-post a respectãrii principiului adiţionalitãţii, în conformitate cu prevederile art. 15 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 ;
    o) furnizeazã, în limita competenţelor, informaţiile necesare ACIS, ACP şi Autoritãţii de audit, pentru îndeplinirea de cãtre acestea a atribuţiilor ce le revin conform reglementãrilor în vigoare;
    p) asigurã prevenirea neregulilor, identificã neregulile, constatã creanţele bugetare şi asigurã recuperarea sumelor rezultate din nereguli, în limita competenţelor;
    q) transmite ACP rapoarte privind neregulile identificate şi sumele plãtite necuvenit, precum şi rapoarte privind recuperarea sumelor plãtite necuvenit, a celor neutilizate şi a celor rezultate din nereguli;
    r) pune la dispoziţia CE, la cerere, lista operaţiunilor încheiate care fac obiectul închiderii parţiale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    s) elaboreazã, în colaborare cu celelalte structuri funcţionale din cadrul aparatului propriu al MAI, proceduri, instrucţiuni cu privire la detalierea sistemelor de management şi control pentru PODCA;
    ş) elaboreazã, implementeazã şi monitorizeazã Planul multianual de evaluare şi se asigurã cã acesta este utilizat ca instrument strategic şi de management pe parcursul implementãrii Programului operaţional;
    t) elaboreazã şi implementeazã Planul de comunicare pentru PODCA;
    ţ) contribuie, împreunã cu ACIS, la dezvoltarea şi implementarea Sistemului unic de management al informaţiilor - Cadrul strategic naţional de referinţã (SMIS - CSNR);
    u) colaboreazã cu ACIS în vederea asigurãrii unui cadru procedural eficient şi armonios pentru implementarea instrumentelor structurale;
    v) colaboreazã cu ACIS pentru realizarea activitãţilor de informare privind fondurile structurale;
    w) verificã şi avizeazã proiectele legislative iniţiate de alte structuri implicate în gestionarea fondurilor structurale la nivel naţional şi care ar putea afecta direct sau indirect implementarea PODCA;
    x) iniţiazã şi promoveazã propuneri legislative în vederea îmbunãtãţirii condiţiilor de implementare a PODCA;
    y) colaboreazã cu alte instituţii din sistemul naţional de management şi control al instrumentelor structurale, prin acorduri şi înţelegeri încheiate în acest scop.

    CAP. IV
    Conducerea direcţiei

    ART. 9
    (1) Conducerea direcţiei se exercitã de cãtre un director şi 2 directori adjuncţi.
    (2) Directorul este subordonat nemijlocit secretarului de stat coordonator şi direct ministrului delegat pentru administraţie.
    (3) Directorul are în subordine întregul personal al direcţiei.
    ART. 10
    (1) Directorul conduce întreaga activitate a direcţiei şi o reprezintã în relaţiile cu celelalte unitãţi ale aparatului central din minister, cu instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului şi cu unitãţile din subordinea acestora, cu structurile similare din cadrul instituţiilor şi organismelor din afara ministerului, autoritãţi şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu instituţii ale UE, în limitele de competenţã stabilite de coordonatorul direcţiei sau de cãtre ministrul delegat pentru administraţie.
    (2) Directorul poate delega, prin dispoziţie, în condiţiile legii, atribuţii din competenţa sa directorilor adjuncţi sau altor persoane din subordine.
    (3) Raporturile de coordonare şi îndrumare ale activitãţilor structurilor direcţiei de cãtre directorii adjuncţi se stabilesc prin dispoziţie a directorului.
    (4) În baza şi în executarea actelor normative de nivel superior, a ordinelor/instrucţiunilor ministrului delegat pentru administraţie şi a dispoziţiilor secretarului de stat coordonator, directorul direcţiei emite dispoziţii obligatorii pentru personalul din subordine, precum şi dispoziţii privind activitatea direcţiei.
    ART. 11
    (1) Directorul rãspunde, în condiţiile legii, în faţa ministrului delegat pentru administraţie şi a secretarului de stat coordonator de întreaga activitate pe care o desfãşoarã direcţia, potrivit fişei postului prevãzute în anexa nr. 2, respectiv anexa nr. 2a).
    (2) Organizarea şi modalitãţile de planificare a activitãţilor desfãşurate de direcţie, precum şi de evaluare a activitãţilor desfãşurate de cãtre structurile acesteia se stabilesc prin dispoziţie a directorului.
    (3) Directorii adjuncţi rãspund în condiţiile legii, potrivit fişelor posturilor prevãzute în anexele nr. 3, respectiv 3a) şi 4, respectiv 4a), în faţa directorului de activitatea serviciilor şi compartimentelor pe care le au în coordonare şi îndrumare, precum şi de îndeplinirea altor atribuţii ce le sunt dispuse sau delegate de cãtre director.
    ART. 12
    (1) Directorii adjuncţi, personalul Unitãţii nereguli, recuperãri debite şi monitorizare audit, personalul Unitãţii de gestionare documente, şeful Biroului contractare şi monitorizare a implementãrii proiectelor, personalul Unitãţii de comunicare, SMIS şi IT, şeful Serviciului de coordonare şi asistenţã tehnicã, şeful Biroului control şi antifraudã şi şeful Serviciului management financiar se subordoneazã directorului şi rãspund în faţa acestuia de planificarea, organizarea şi desfãşurarea activitãţilor proprii, aşa cum sunt prevãzute în cap. V.
    (2) Şeful Biroului control şi antifraudã, precum şi şeful Serviciului management financiar se subordoneazã directorului adjunct financiar şi control şi rãspund în faţa acestuia de planificarea, organizarea şi desfãşurarea activitãţilor proprii şi ale personalului din subordine, aşa cum sunt prevãzute în cap. V şi în fişele posturilor; în absenţa directorului adjunct financiar şi control, şeful Biroului control şi antifraudã şi şeful Serviciului management financiar rãspund pentru activitatea desfãşuratã în faţa directorului.
    (3) Şeful Biroului contractare şi monitorizare a implementãrii proiectelor, precum şi personalul Unitãţii de comunicare, SMIS şi IT se subordoneazã directorului adjunct implementare şi rãspund în faţa acestuia de planificarea, organizarea şi desfãşurarea activitãţilor proprii, aşa cum sunt prevãzute în cap. V şi în fişele posturilor; în absenţa directorului adjunct implementare, şeful Biroului contractare şi monitorizare a implementãrii proiectelor, precum şi personalul Unitãţii de comunicare, SMIS şi IT rãspund pentru activitatea desfãşuratã în faţa directorului.
    (4) Şeful Serviciului de coordonare şi asistenţã tehnicã se subordoneazã directorului şi rãspunde în faţa acestuia de planificarea, organizarea şi desfãşurarea activitãţilor proprii, aşa cum sunt prevãzute în cap. V şi în fişa postului; asigurã reprezentarea legalã a MAI în calitate de beneficiar al fondurilor alocate prin axa prioritarã 3 - Asistenţã tehnicã a PODCA; în absenţa şefului Serviciului de coordonare şi asistenţã tehnicã, personalul serviciului rãspunde pentru activitatea desfãşuratã în faţa directorului.
    ART. 13
    Conducerea direcţiei analizeazã modul în care sunt îndeplinite obiectivele asumate prin documente strategice şi atribuţiile prevãzute prin fişele posturilor şi dispune mãsurile care se impun sau formuleazã propuneri de îmbunãtãţire a activitãţii.

    CAP. V
    Atribuţiile structurilor din cadrul direcţiei

    SECŢIUNEA 1
    Unitatea nereguli, recuperãri debite şi monitorizare audit

    ART. 14
    Personalul Unitãţii nereguli, recuperãri debite şi monitorizare audit asigurã desfãşurarea activitãţii de înregistrare, recuperare, raportare şi monitorizare a neregulilor constatate la nivelul PODCA, având urmãtoarele atribuţii:
    a) îndeplineşte obligaţiile de primire, analizã primarã şi înregistrare în Registrul neregulilor a tuturor sesizãrilor de nereguli care privesc PODCA, primite direct sau prin intermediul altor instituţii ale statului;
    b) informeazã în scris conducerea direcţiei cu privire la necesitatea declanşãrii verificãrilor sesizãrilor validate şi îndeplineşte obligaţia de transmitere a acestora cãtre structura de control abilitatã pentru constatarea neregulilor şi stabilirea creanţelor bugetare rezultate din nereguli;
    c) primeşte rezultatul investigaţiilor structurilor de control, documentele de constatare cu impact financiar emise de Autoritatea de audit din cadrul Curţii de Conturi a României, actele de control emise de Departamentul pentru Lupta Antifraudã şi rapoartele de inspecţie emise de Oficiul European de Luptã Antifraudã şi le înregistreazã în Registrul neregulilor, în condiţiile legii şi ale procedurilor interne specifice;
    d) îndeplineşte obligaţiile de înregistrare în Registrul debitorilor a actelor administrative care reprezintã titluri de creanţã emise de cãtre structurile de control, precum şi recuperarea debitelor;
    e) monitorizeazã progresele realizate în procesul de recuperare administrativã şi/sau judiciarã a debitelor generate de nereguli, în colaborare cu Serviciul management financiar şi/sau consilierul juridic desemnat la nivelul Autoritãţii de management pentru PODCA, denumitã în continuare AMPODCA, asigurând caracterul complet şi corect al înregistrãrilor în Registrul neregulilor şi în Registrul debitorilor;
    f) în cazul constatãrii unor nereguli determinate de necorelarea dintre legislaţia naţionalã şi reglementãrile comunitare, iniţiazã procedura de recuperare, conform prevederilor legale în vigoare;
    g) în cazul în care creanţele bugetare rezultate din nereguli nu pot fi recuperate prin încasare, deducere din plãţi/rambursãri urmãtoare, în termenul scadent stabilit, transmite titlurile devenite executorii împreunã cu dovada comunicãrii acestora organelor fiscale competente, care vor duce la îndeplinire mãsurile asigurãtorii legale şi vor efectua procedura de executare silitã, precum şi procedura de compensare pentru recuperarea sumelor plãtite necuvenit, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; prin excepţie, în cazul beneficiarilor publici organizaţi ca autoritãţi publice centrale, recuperarea sumelor înscrise în titlurile de creanţã devenite executorii se efectueazã pe baza unui referat adresat unitãţii Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile de venituri bugetare ale debitorului;
    h) asigurã notificarea ACP din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, conform prevederilor reglementãrilor comunitare şi/sau naţionale şi ale acordului privind managementul financiar şi controlul PODCA în vigoare, asupra: suspiciunilor de nereguli şi/sau posibile fraude, proceselor-verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare/notelor de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare, contestãrilor titlurilor de creanţã şi modului de soluţionare a acestora, hotãrârilor definitive şi irevocabile ale instanţelor de judecatã, recuperãrii creanţelor bugetare şi, dupã caz, a dobânzilor aferente;
    i) întocmeşte rapoartele de nereguli şi le înainteazã spre aprobare directorului direcţiei, în vederea transmiterii cãtre ACP - Departamentul pentru Lupta Antifraudã sau Comisia Europeanã (Oficiul European de Luptã Antifraudã), dupã caz, pentru toate cazurile de nereguli care au fãcut obiectul unui act de constatare primarã administrativã, în termenele şi cu respectarea pragurilor şi excepţiilor prevãzute în regulamentele europene;
    j) întocmeşte şi transmite cãtre ACP Declaraţia anualã privind sumele retrase şi recuperate şi privind recuperãrile în curs şi cele care nu pot fi recuperate, conform anexei XI din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    k) înregistreazã informaţiile specifice activitãţii proprii în SMIS - CSNR, fiind responsabilã de acurateţea, integritatea şi nivelul de completare a datelor din competenţa sa;
    l) înregistreazã rapoartele cazurilor de nereguli noi/ulterioare, constatate peste pragul de minimis stabilit de reglementãrile europene, în sistemul electronic de raportare AFIS - IMS (AntiFraud Information System - Irregularity Management System), conform dreptului autorizat de utilizare acordat, şi colaboreazã cu autoritãţile din sistemul naţional de raportare a neregulilor în vederea asigurãrii transmiterii rapoartelor cãtre Oficiul European de Luptã Antifraudã;
    m) efectueazã reconcilieri periodice interne (cu înregistrãrile din contabilitatea proprie şi înregistrãrile SMIS - CSNR) şi externe (cu înregistrãrile din contabilitatea ACP) privind înregistrarea debitelor constatate şi recuperãrile acestora;
    n) sprijinã activitatea de identificare, evaluare şi prioritizare a riscurilor identificate pentru fiecare obiectiv/activitate specificã direcţiei şi consemneazã evoluţia acestora în Registrul riscurilor;
    o) asigurã documentarea, implementarea, controlul şi îmbunãtãţirea activitãţii proprii, prin proceduri scrise, care garanteazã o pistã de audit adecvatã, şi gestioneazã istoricul ediţiilor şi reviziilor procedurilor aplicabile la nivelul AMPODCA;
    p) în baza datelor şi informaţiilor primite de la toate structurile organizatorice ale direcţiei, transmite cãtre Autoritatea de audit din cadrul Curţii de Conturi a României informãrile cu privire la modificãrile intervenite în sistemul de management şi control al PODCA, în raport cu informaţiile cuprinse în descrierea sistemului de management şi control furnizatã Comisiei Europene;
    q) transmite cãtre ACP rapoartele finale de audit elaborate de auditul intern/extern, precum şi, trimestrial, stadiul implementãrii recomandãrilor prevãzute în rapoartele de audit intern/extern;
    r) monitorizeazã, centralizeazã şi transmite cãtre Autoritatea de audit din cadrul Curţii de Conturi a României şi cãtre Direcţia generalã de audit intern, la termenele stabilite, stadiul implementãrii recomandãrilor din rapoartele finale de audit emise de cãtre acestea;
    s) participã în grupurile de lucru de raportare a neregulilor organizate la nivel naţional şi la elaborarea actelor normative în domeniu, în baza dispoziţiei directorului.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Unitatea de gestionare documente

    ART. 15
    Personalul Unitãţii de gestionare documente are urmãtoarele atribuţii specifice:
    a) asigurã circuitul documentelor în cadrul direcţiei, în conformitate cu documentul independent, aprobat de conducerea direcţiei;
    b) organizeazã, identificã şi arhiveazã documentele din sfera sa de competenţã (electronic şi pe hârtie) şi rãspunde de depozitarea şi predarea acestora cãtre arhiva din cadrul MAI;
    c) asigurã trasabilitatea documentelor referitoare la operaţiunile finanţate prin PODCA;
    d) identificã riscurile asociate obiectivelor procesului de control al documentelor şi înregistrãrilor şi rãspunde de implementarea mãsurilor de reducere/eliminare a acestora, conform dispoziţiei directorului direcţiei;
    e) colaboreazã cu întregul personal din cadrul AMPODCA;
    f) elaboreazã procedurile specifice activitãţii proprii şi asigurã pistele de audit corespunzãtoare;
    g) gestioneazã procesul de soluţionare a contestaţiilor la nivelul direcţiei, în condiţiile legii şi conform procedurii interne proprii.

    SESCŢIUNEA a 3-a
    Serviciul de coordonare şi asistenţã tehnicã

    ART. 16
    (1) Serviciul de coordonare şi asistenţã tehnicã este format din Secretariat tehnic comitet de monitorizare şi Unitatea asistenţã tehnicã program, având urmãtoarele atribuţii comune:
    a) asigurã monitorizarea implementãrii PODCA şi legãtura cu reprezentanţii Comisiei Europene în cadrul procesului de analizã a performanţei acestuia;
    b) asigurã colectarea, analizarea şi prelucrarea informaţiilor fizice şi financiare privind implementarea PODCA de la structurile direcţiei şi din surse externe;
    c) elaboreazã raportul anual de implementare, precum şi raportul final de implementare a PODCA, în conformitate cu prevederile art. 67 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi le supune aprobãrii Comitetului de monitorizare a PODCA;
    d) centralizeazã de la structurile direcţiei materialele elaborate privind progresul PODCA în atingerea obiectivelor specifice ale acestuia, în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în vederea pregãtirii reuniunilor Comitetului de monitorizare a PODCA;
    e) elaboreazã materiale de sintezã privind activitatea direcţiei de gestionare a fondurilor alocate prin PODCA, pe baza informaţiilor primite de la structurile direcţiei;
    f) asigurã centralizarea de la structurile direcţiei şi transmiterea informaţiilor şi a punctelor de vedere solicitate de cãtre structuri din cadrul MAI sau de cãtre alte instituţii ori organizaţii, dupã caz;
    g) asigurã legãtura cu instituţiile şi/sau structurile implicate în gestionarea fondurilor structurale;
    h) asigurã legãtura cu reprezentanţii altor autoritãţi de management şi/sau organisme intermediare din ţarã sau din strãinãtate;
    i) asigurã gestionarea fondurilor alocate axei prioritare 3 - Asistenţã tehnicã a PODCA;
    j) elaboreazã cereri de finanţare pentru solicitarea finanţãrii din axa prioritarã 3 - Asistenţã tehnicã a PODCA, în colaborare cu personalul celorlalte structuri ale direcţiei, dupã caz, în baza dispoziţiilor directorului direcţiei;
    k) implementeazã proiectele finanţate din axa prioritarã 3 - Asistenţã tehnicã a PODCA, în colaborare cu personalul celorlalte structuri ale direcţiei, dupã caz, în baza dispoziţiilor directorului direcţiei, şi desfãşoarã urmãtoarele activitãţi: elaboreazã caiete de sarcini şi specificaţii tehnice, participã în comisiile de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de achiziţii publice, deruleazã activitãţile proiectelor, elaboreazã şi depune cereri de rambursare şi rapoarte tehnice de progres;
    l) solicitã finanţare şi implementeazã proiecte transnaţionale şi proiecte de asistenţã tehnicã cu altã sursã de finanţare decât axa prioritarã 3 - Asistenţa tehnicã, în colaborare cu organizaţiile sau structurile partenere din proiecte, dupã caz;
    m) asigurã legãtura direcţiei cu structurile MAI responsabile de gestionarea procedurilor de achiziţie publicã pentru care direcţia are calitatea de beneficiar;
    n) asigurã legãtura direcţiei cu structurile MAI responsabile de gestiunea financiarã a angajamentelor legale pentru care direcţia are calitatea de beneficiar;
    o) asigurã legãtura direcţiei cu operatorii economici care deruleazã activitãţi în baza angajamentelor legale în cadrul proiectelor pentru care MAI are calitatea de beneficiar;
    p) asigurã legãtura direcţiei cu structurile responsabile de coordonarea activitãţilor de asistenţã tehnicã a programelor operaţionale finanţate din fonduri structurale;
    q) realizeazã, actualizeazã şi implementeazã strategia de resurse umane a direcţiei;
    r) gestioneazã, în colaborare cu Direcţia generalã management resurse umane, resursele umane ale direcţiei;
    s) colaboreazã cu Direcţia generalã management operaţional în cadrul activitãţilor de planificare structuralã şi management organizatoric ale direcţiei;
    ş) coordoneazã procesul de formare continuã a personalului direcţiei, în baza planului de formare aprobat de cãtre conducerea direcţiei;
    t) evalueazã şi monitorizeazã procesul de formare continuã, elaboreazã rapoarte privind stadiul realizãrii mãsurilor planificate pentru personalul direcţiei, beneficiarii şi potenţialii beneficiari ai PODCA şi membrii Comitetului de monitorizare a PODCA;
    ţ) elaboreazã rapoarte privind activitãţile-cheie în domeniul managementului resurselor umane şi formuleazã recomandãri în vederea îmbunãtãţirii activitãţii personalului din cadrul direcţiei, la solicitarea autoritãţilor sau structurilor care se aflã în relaţii de subordonare şi/sau colaborare cu direcţia;
    u) elaboreazã manualele de proceduri specifice fiecãrei unitãţi şi asigurã pistele de audit corespunzãtoare;
    v) asigurã înregistrarea şi actualizarea informaţiilor în SMIS - CSNR şi în SFC (System for Fund Management in the European Community 2007-2013), având responsabilitãţi privind acurateţea, integritatea şi nivelul de completare a datelor din propria competenţã;
    w) previn, detecteazã şi raporteazã în scris ofiţerului de nereguli şi riscuri neregulile identificate în activitatea curentã.
    (2) Atribuţiile Secretariatului tehnic comitet de monitorizare sunt urmãtoarele:
    a) asigurã constituirea şi actualizarea componenţei Comitetului de monitorizare a PODCA, în conformitate cu prevederile art. 63 şi 64 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    b) asigurã organizarea reuniunilor Comitetului de monitorizare a PODCA, precum şi derularea tuturor activitãţilor ulterioare;
    c) menţine şi actualizeazã evidenţa componenţei Comitetului de monitorizare a PODCA şi pãstreazã legãtura cu membrii acestuia în perioadele dintre reuniuni;
    d) gestioneazã procesul de consultare scrisã a membrilor Comitetului de monitorizare a PODCA.
    (3) Atribuţiile Unitãţii asistenţã tehnicã program sunt urmãtoarele:
    a) asigurã coordonarea operaţiunilor finanţate din axa prioritarã 3 - Asistenţã tehnicã a PODCA, din alte surse de finanţare şi în cadrul proiectelor transnaţionale, în vederea evitãrii suprapunerilor;
    b) raporteazã structurilor responsabile de coordonarea activitãţilor de asistenţã tehnicã a programelor operaţionale finanţate din fonduri structurale stadiul implementãrii operaţiunilor finanţate în cadrul proiectelor de asistenţã tehnicã;
    c) asigurã planificarea activitãţilor finanţate din axa prioritarã şi din alte surse de finanţare, prin întocmirea urmãtoarelor documente de planificare: planul de asistenţã tehnicã, programul de achiziţii publice şi orice alte documente aferente acestor activitãţi;
    d) asigurã gestiunea financiarã a fondurilor alocate proiectelor finanţate din axa prioritarã 3 - Asistenţã tehnicã a PODCA, în colaborare cu structurile de specialitate din cadrul MAI şi din cadrul direcţiei;
    e) verificã şi aprobã cererile depuse spre finanţare din axa prioritarã 3 - Asistenţã tehnicã a PODCA;
    f) verificã şi aprobã cererile de rambursare, rapoartele tehnice de progres şi rapoartele financiare depuse în cadrul proiectelor finanţate din axa prioritarã 3 - Asistenţã tehnicã a PODCA;
    g) asigurã viza compartimentului de specialitate pentru documentele care se întocmesc în cadrul procesului de angajare, lichidare, ordonanţare şi platã a cheltuielilor publice pentru proiectele finanţate în cadrul axei prioritare 3 - Asistenţã tehnicã a PODCA;
    h) în calitate de beneficiar al proiectelor finanţate în cadrul axei prioritare 3 - Asistenţã tehnicã a PODCA, certificã realitatea şi conformitatea cheltuielilor efectuate.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Structuri aflate în coordonarea directorului adjunct implementare

    ART. 17
    Directorul adjunct implementare coordoneazã urmãtoarele structuri: Biroul contractare şi monitorizare a implementãrii proiectelor, format din Unitatea de evaluare şi programare, Compartimentul de contractare şi monitorizare a implementãrii proiectelor, precum şi Unitatea de comunicare, SMIS şi IT, având urmãtoarele atribuţii comune:
    a) asigurã elaborarea şi amendarea Documentului-cadru de implementare (DCI), în concordanţã cu obiectivele şi prioritãţile stabilite prin programul operaţional, şi îl supune avizãrii Ministerului Afacerilor Europene;
    b) asigurã elaborarea manualelor de proceduri specifice biroului, respectiv fiecãrei unitãţi/fiecãrui compartiment şi asigurã pistele de audit corespunzãtoare;
    c) organizeazã lansarea cererilor de proiecte şi de idei de proiecte;
    d) asigurã corespondenţa cu potenţialii beneficiari pe întreaga duratã a procesului de evaluare, contractare şi monitorizare a implementãrii proiectelor;
    e) acordã asistenţã potenţialilor beneficiari/beneficiarilor prin asigurarea unui helpdesk pe toatã perioada de derulare a PODCA;
    f) urmãreşte îndeplinirea de cãtre beneficiari a obligaţiilor de informare şi publicitate;
    g) previne, detecteazã şi raporteazã în scris ofiţerului de nereguli şi riscuri neregulile identificate în activitatea curentã;
    h) coordoneazã organizarea de activitãţi de informare şi diseminare a bunelor practici;
    i) asigurã pãstrarea, în vederea arhivãrii, a documentelor proprii, conform reglementãrilor legale naţionale şi comunitare în materie.
    ART. 18
    (1) Biroul contractare şi monitorizare a implementãrii proiectelor este format din Unitatea de evaluare şi programare şi Compartimentul de contractare şi monitorizare a implementãrii proiectelor.
    (2) Atribuţiile Unitãţii de evaluare şi programare sunt urmãtoarele:
    a) coordoneazã activitãţile de evaluare a PODCA;
    b) elaboreazã şi implementeazã Planul multianual de evaluare;
    c) monitorizeazã îndeplinirea indicatorilor de program, prelucreazã informaţiile referitoare la indicatorii din fiecare proiect aflat în implementare şi elaboreazã materiale de analizã şi sintezã privind stadiul implementãrii PODCA;
    d) colaboreazã cu principalele structuri implicate în evaluarea PODCA;
    e) informeazã Comitetul de monitorizare a PODCA asupra rezultatelor evaluãrilor şi soluţiilor propuse pentru implementarea acestora;
    f) convoacã şi conduce activitãţile Comitetului de coordonare pentru evaluarea PODCA;
    g) organizeazã evaluãrile intermediare ale PODCA;
    h) propune Comitetului de monitorizare realizarea de evaluãri ad-hoc ale PODCA, atunci când rezultatele diferã semnificativ de obiectivul prevãzut iniţial;
    i) participã în procesul de contractare a proiectelor de asistenţã tehnicã care au ca obiect evaluarea programului;
    j) asigurã recepţia calitativã a rapoartelor de evaluare primite;
    k) întocmeşte planuri de acţiune pentru implementarea recomandãrilor privind evaluarea programului şi monitorizeazã progresul realizat;
    l) înregistreazã informaţiile specifice activitãţii proprii în SMIS - CSNR şi rãspunde de corectitudinea şi completitudinea datelor din competenţa sa;
    m) elaboreazã procedurile specifice activitãţilor proprii şi asigurã pistele de audit corespunzãtoare;
    n) previne, detecteazã şi raporteazã, în scris, ofiţerului de nereguli şi riscuri neregulile identificate în activitatea curentã şi identificã riscurile asociate obiectivelor şi activitãţilor proprii, potrivit prevederilor legale în materie;
    o) asigurã pãstrarea şi clasarea, în vederea arhivãrii, a documentelor proprii;
    p) elaboreazã şi negociazã cu Comisia Europeanã programul operaţional pe care îl gestioneazã, în conformitate cu reglementãrile europene; analizeazã şi propune, dupã caz, eventuale modificãri ale PODCA şi le supune aprobãrii comitetului de monitorizare aferent;
    q) asigurã corelarea operaţiunilor din cadrul programului operaţional aferent, cu cele din programele finanţate din instrumente structurale, sub coordonarea ACIS;
    r) urmãreşte dezvoltarea parteneriatelor în procesul de programare şi în fazele de implementare a PODCA, în conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare;
    s) elaboreazã şi actualizeazã capitolele specifice din CSNR;
    ş) propune, în vederea negocierii, modificãri ale PODCA reprezentanţilor Comisiei Europene, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului nr. 1.083/2006 ;
    t) deruleazã toate activitãţile necesare pregãtirii urmãtoarei perioade de programare;
    ţ) coordoneazã procesul de contractare a proiectelor de evaluare a PODCA.
    (3) Atribuţiile Compartimentului de contractare şi monitorizare a implementãrii proiectelor sunt urmãtoarele:
    a) elaboreazã criteriile de evaluare şi selecţie a proiectelor pentru programul operaţional aflat în gestiune şi supune aprobãrii comitetului de monitorizare aferent criteriile de selecţie;
    b) elaboreazã documentaţia necesarã care sã asigure exercitarea atribuţiilor Comitetului de monitorizare;
    c) realizeazã evaluarea preliminarã a ideilor de proiect şi acordã asistenţã potenţialilor beneficiari în dezvoltarea ideii de proiect;
    d) organizeazã procesul de evaluare a cererilor de finanţare;
    e) asigurã verificarea conformitãţii administrative şi a eligibilitãţii cererilor de finanţare;
    f) întocmeşte documentaţia care stã la baza emiterii deciziei privind acordarea finanţãrii nerambursabile şi asigurã îndeplinirea mãsurilor dispuse;
    g) elaboreazã contractele/ordinele de finanţare cu beneficiarii proiectelor aprobate, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile AMPODCA şi, respectiv, ale beneficiarilor, precum şi condiţiile specifice referitoare la implementarea proiectelor, în conformitate cu legislaţia naţionalã şi comunitarã în vigoare;
    h) rãspunde de gestionarea dosarului proiectului;
    i) are competenţe în faza de angajare şi lichidare a cheltuielilor din cadrul execuţiei bugetare, în condiţiile legii şi în conformitate cu procedurile proprii;
    j) analizeazã şi evalueazã stadiul implementãrii proiectului, astfel cum rezultã din datele cuprinse în rapoartele de monitorizare;
    k) planificã şi efectueazã vizitele de monitorizare în teritoriu şi, dupã caz, verificãri suplimentare privind stadiul de desfãşurare a activitãţilor stabilite prin contract şi asigurã corespondenţa cu beneficiarul, conform procedurilor proprii;
    l) înregistreazã informaţiile specifice activitãţii proprii în SMIS - CSNR şi rãspunde de corectitudinea şi completitudinea datelor din competenţa sa.
    ART. 19
    Atribuţiile Unitãţii de comunicare, SMIS şi IT sunt urmãtoarele:
    a) asigurã îndeplinirea atribuţiilor de informare şi publicitate, în conformitate cu prevederile cap. I din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006;
    b) asigurã comunicarea cu potenţialii beneficiari/beneficiarii PODCA şi cu publicul larg, prin diseminarea informaţiilor relevante şi îndrumarea acestora;
    c) realizeazã şi pune în aplicare Planul de comunicare pentru PODCA;
    d) asigurã informarea cetãţenilor şi a mass-mediei cu privire la rolul UE în derularea PODCA şi conştientizarea potenţialilor beneficiari cu privire la oportunitãţile generate de implementarea acestuia, în conformitate cu prevederile comunitare;
    e) acordã avizul de conformitate pentru mãsurile de informare şi publicitate luate de beneficiari, în vederea respectãrii legislaţiei comunitare şi a prevederilor contractuale;
    f) asigurã accesul cetãţenilor la informaţii de interes public, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    g) asigurã buna funcţionare a SMIS, prin coordonarea şi îndrumarea personalului implicat în operarea şi verificarea datelor şi colaboreazã în acest sens cu ACIS;
    h) dezvoltã şi gestioneazã bazele de date la nivelul AMPODCA;
    i) realizeazã rapoarte şi sinteze privind situaţia ideilor de proiecte şi a cererilor de finanţare aflate în diferite etape de implementare, în cadrul direcţiei;
    j) asigurã planificarea, dezvoltarea, întreţinerea şi monitorizarea unitarã a sistemului IT din cadrul direcţiei, precum şi eliminarea disfuncţionalitãţilor acestuia, în limita competenţelor;
    k) analizeazã şi întocmeşte necesitãţile de programe informatice, precum şi solicitãrile tehnice pentru componente hardware;
    l) asigurã planificarea, proiectarea şi implementarea sistemului de securitate a reţelei proprii;
    m) asigurã implementarea sistemului de baze de date (conform cerinţelor de implementare) şi accesul la conţinutul acesteia;
    n) administreazã serverele proprii de reţea;
    o) asigurã actualizarea site-ului/portalului web al direcţiei;
    p) reprezintã direcţia, din punct de vedere tehnic, în relaţia cu structura de specialitate din cadrul MAI, pentru achiziţiile de IT;
    q) asigurã securitatea echipamentelor IT şi a datelor prin mãsuri IT specifice;
    r) asigurã salvarea datelor şi informaţiilor la nivelul direcţiei, prin mecanisme IT specifice;
    s) elaboreazã cereri de finanţare pentru solicitarea finanţãrii din axa prioritarã 3 - Asistenţã tehnicã a PODCA, dupã caz, în baza dispoziţiilor directorului direcţiei;
    ş) implementeazã proiectele finanţate din axa prioritarã 3 - Asistenţã tehnicã a PODCA, în baza dispoziţiilor directorului direcţiei, şi desfãşoarã urmãtoarele activitãţi: elaboreazã caiete de sarcini şi specificaţii tehnice, participã în comisiile de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de achiziţii publice, deruleazã activitãţile proiectelor, elaboreazã şi depune cereri de rambursare şi rapoarte tehnice de progres, precum şi alte documente necesare activitãţii de implementare.

    SESŢIUNEA a 5-a
    Structuri în coordonarea directorului adjunct financiar şi control

    ART. 20
    Directorul adjunct financiar şi control coordoneazã urmãtoarele structuri: Biroul control şi antifraudã şi Serviciul management financiar, format din Unitatea de plãţi şi contabilitate şi Unitatea de validare.
    ART. 21
    Atribuţiile Biroului control şi antifraudã sunt urmãtoarele:
    a) fundamenteazã şi elaboreazã Planul de control pentru proiectele finanţate prin PODCA pe baza analizei de risc şi îl supune aprobãrii conducerii direcţiei;
    b) în baza Planului de control aprobat, realizeazã verificãri la faţa locului a furnizãrii de produse şi de servicii cofinanţate şi controleazã dacã toate cheltuielile declarate de beneficiari pentru operaţiuni au fost suportate efectiv şi sunt în conformitate cu regulile comunitare şi naţionale;
    c) întocmeşte procesul-verbal de control la faţa locului şi raportul de control pentru fiecare misiune de control realizatã, conform procedurilor proprii;
    d) efectueazã activitãţile de verificare, în vederea constatãrii neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare/corecţiilor financiare, dacã e cazul, pentru sesizãrile primite la nivelul direcţiei din surse interne/externe, în conformitate cu prevederile actelor normative incidente;
    e) ca urmare a acţiunilor de verificare în vederea constatãrii neregulilor, întocmeşte procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare, nota de constatare a corecţiilor financiare sau, dupã caz, note de control şi alte acte administrative, conform prevederilor legale şi procedurale;
    f) efectueazã misiuni de control ad-hoc la nivelul beneficiarilor, dispuse de cãtre directorul direcţiei, ori de câte ori acesta considerã cã este necesar;
    g) sesizeazã ofiţerul de nereguli cu privire la suspiciunile de nereguli/fraudã pentru toate constatãrile cu implicaţii financiare sau posibile implicaţii financiare constatate în timpul verificãrilor la faţa locului, conform prevederilor legale;
    h) realizeazã verificãri la faţa locului ex-post, conform planului de control aprobat, pentru verificarea documentelor în original aferente proiectelor finanţate prin instrumente structurale, inventarului asupra activelor dobândite prin proiect, pe o perioadã de 5 ani de la închiderea oficialã a PODCA/proiectului;
    i) previne, detecteazã şi raporteazã, în scris, ofiţerului de nereguli toate neregulile identificate în activitatea curentã şi identificã riscurile asociate obiectivelor/activitãţilor proprii, conform cerinţelor legale;
    j) monitorizeazã modul de îndeplinire de cãtre beneficiari a mãsurilor dispuse ca urmare a misiunilor de control efectuate, întocmind, în acest sens, analize trimestriale cu propuneri de mãsuri corective, pe care le supune aprobãrii conducerii direcţiei;
    k) transmite Serviciului management financiar şi Unitãţii nereguli, recuperãri debite şi monitorizare audit actele administrative rezultate din verificãrile sesizãrilor de neregulã şi asigurã înregistrarea corectã şi completã a titlurilor de creanţã aprobate de cãtre conducerea direcţiei, în SMIS - CSNR;
    l) transmite rezultatele verificãrilor la faţa locului Serviciului management financiar, în vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice;
    m) colaboreazã cu instituţiile şi autoritãţile naţionale cu atribuţii în domeniu, în scopul protecţiei intereselor financiare ale UE;
    n) înregistreazã rapoartele de control la faţa locului în SMIS - CSNR şi rãspunde de corectitudinea şi completitudinea datelor din competenţa sa;
    o) elaboreazã procedurile specifice activitãţilor proprii şi asigurã pistele de audit corespunzãtoare.
    ART. 22
    (1) Serviciul management financiar este format din Unitatea de plãţi şi contabilitate şi Unitatea de validare, având urmãtoarele atribuţii comune:
    a) gestioneazã financiar-contabil operaţiunile finanţate prin PODCA;
    b) elaboreazã, implementeazã şi revizuieşte procedurile operaţionale ale procesului de management financiar al fondurilor derulate prin PODCA şi asigurã o pistã de audit adecvatã;
    c) autorizeazã şi efectueazã plãţile pentru prefinanţare şi pentru rambursarea cheltuielilor eligibile/TVA efectuate de cãtre beneficiarii proiectelor finanţate prin PODCA;
    d) previne, detecteazã şi raporteazã, în scris, ofiţerului de nereguli toate neregulile identificate în activitatea curentã şi identificã riscurile asociate obiectivelor/activitãţilor proprii, conform cerinţelor legale;
    e) are competenţe în fazele de execuţie bugetarã: angajarea cheltuielilor prin controlul financiar preventiv propriu şi Unitatea de plãţi şi contabilitate, lichidarea cheltuielilor prin Unitatea de validare, ordonanţarea cheltuielilor prin Unitatea de plãţi şi contabilitate şi controlul financiar preventiv propriu, plata cheltuielilor prin Unitatea de plãţi şi contabilitate;
    f) asigurã pãstrarea şi clasarea, în vederea arhivãrii, a documentelor proprii conform cerinţelor naţionale şi comunitare;
    g) efectueazã reconcilieri periodice interne şi externe pentru a se asigura controlul intern al datelor şi raportãrilor;
    h) înregistreazã informaţiile specifice activitãţii proprii în SMIS - CSNR, fiind responsabil de corectitudinea şi completitudinea datelor din competenţa sa.
    (2) Unitatea de validare are urmãtoarele atribuţii specifice:
    2.1. În cadrul procesul de verificare administrativã a achiziţiilor publice:
    a) verificã, în cadrul proiectelor finanţate prin PODCA, respectarea reglementãrilor naţionale şi comunitare incidente, în baza documentelor justificative aferente cererilor de rambursare depuse de cãtre beneficiarii proiectelor finanţate prin PODCA, în conformitate cu competenţele direcţiei în acest domeniu;
    b) asigurã implementarea prevederilor referitoare la cooperarea interinstituţionalã în baza acordului de colaborare cu Autoritatea Naţionalã pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice, în scopul implementãrii eficiente a proiectelor finanţate prin PODCA, precum şi angajarea, utilizarea corectã şi eficientã a fondurilor comunitare şi evitarea aplicãrii corecţiilor financiare ca urmare a nerespectãrii legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice de cãtre beneficiarii proiectelor finanţate în cadrul PODCA;
    c) elaboreazã şi transmite ACP situaţii de sintezã cu privire la contractele de achiziţii publice verificate în cadrul cererilor de rambursare cuprinse în declaraţiile lunare de cheltuieli validate, la nivelul PODCA;
    d) verificã respectarea reglementãrilor naţionale în domeniu, cu privire la conflictul de interese;
    e) previne, detecteazã şi raporteazã, în scris, ofiţerului de nereguli toate neregulile identificate în activitatea curentã şi identificã riscurile asociate obiectivelor/activitãţilor proprii, conform cerinţelor legale.
    2.2. În cadrul procesului de verificare financiarã:
    a) se implicã în faza de lichidare a cheltuielilor din cadrul execuţiei bugetare, prin determinarea sumelor datorate beneficiarilor proiectelor finanţate prin PODCA, conform raportului de validare;
    b) asigurã recuperarea integralã a prefinanţãrii acordate beneficiarilor, progresiv, din cererile de rambursare depuse înainte de plata finalã a proiectului;
    c) verificã din punct de vedere financiar şi valideazã cererile de rambursare depuse de cãtre beneficiari, în vederea efectuãrii plãţilor din fonduri comunitare şi a celor de la bugetul de stat;
    d) asigurã deducerea sumelor reprezentând debite de recuperat, stabilite prin titlurile de creanţã, din cererile de rambursare depuse de cãtre beneficiari;
    e) asigurã diminuarea corespunzãtoare a cuantumului rambursãrilor, conform corecţiilor financiare stabilite prin actele administrative ce constituie titluri de creanţã.
    (3) Unitatea de plãţi şi contabilitate are urmãtoarele atribuţii specifice:
    a) elaboreazã şi fundamenteazã estimãrile privind creditele de angajament şi creditele bugetare pentru fonduri UE şi contribuţie naţionalã;
    b) asigurã fundamentarea programãrii bugetare a sumelor necesare finanţãrii proiectelor, pentru sursele de finanţare reprezentând fonduri externe nerambursabile primite din Fondul Social European (FSE), precum şi pentru cele alocate de la bugetul de stat;
    c) efectueazã deschiderile de credite bugetare, în limita creditelor bugetare şi potrivit destinaţiilor aprobate pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli;
    d) elaboreazã şi transmite ACP cereri de fonduri lunare pentru sumele aprobate ca fiind eligibile la nivelul PODCA, însoţite de prognoze ale fluxului de fonduri aferente contribuţiei UE;
    e) elaboreazã şi transmite ACP notificãri de prefinanţare însoţite de prognoze ale fluxului de fonduri de prefinanţare de la UE, pe baza contractelor de finanţare încheiate cu beneficiarii PODCA;
    f) are competenţe în fazele de angajare şi ordonanţare a execuţiei bugetare, prin care se confirmã cã sumele angajate/ordonanţate se încadreazã în liniile bugetare aprobate şi în disponibilul existent la momentul angajãrii/ordonanţãrii;
    g) are competenţe în faza de platã a cheltuielilor publice, prin efectuarea plãţilor conform ordonanţãrilor de platã;
    h) gestioneazã sumele aferente programului operaţional primite de la ACP şi efectueazã plãţile, din fondurile UE şi din cofinanţarea de la bugetul de stat, cãtre beneficiari, în mod regulat, fãrã deduceri nejustificate;
    i) asigurã înregistrarea şi raportarea operaţiilor financiare într-un sistem contabil computerizat, în conformitate cu planul contabil şi procedurile în vigoare, utilizând coduri pentru toate operaţiile contabile aferente PODCA, pe categorii de surse de finanţare (FSE, bugetul de stat etc.);
    j) se asigurã cã debitele constatate prin titlul de creanţã şi recuperate prin deducere/platã voluntarã se înregistreazã în conformitate cu planul contabil;
    k) elaboreazã şi transmite ACP situaţii financiare de sintezã, respectiv declaraţii lunare de cheltuieli validate la nivelul PODCA, declaraţii de cheltuieli pentru închideri parţiale, precum şi orice alte documente necesare;
    l) transmite ACP, Comisiei Europene şi altor organisme abilitate informãri financiare privind angajãrile bugetare şi legale, validarea cheltuielilor, plata sumelor, evidenţa financiar-contabilã, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    m) actualizeazã tabelul centralizator privind proiectele pentru care au fost declarate cheltuieli la CE, precum şi tabelul privind monitorizarea regulii n+2/n+3.
    ART. 23
    (1) În cadrul Serviciului management financiar este acordatã viza de control financiar preventiv propriu, prin care se asigurã verificarea sistematicã şi identificarea proiectelor de operaţiuni care nu respectã condiţiile de legalitate, regularitate şi/sau, dupã caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament şi prin a cãror efectuare s-ar prejudicia fondurile publice naţionale şi comunitare.
    (2) Persoanele responsabile cu controlul financiar preventiv propriu acordã vizã pentru proiectele de operaţiuni derulate în cadrul activitãţilor specifice ale direcţiei, stabilite prin reglementãri interne ale MAI.
    (3) Persoanele desemnate cu controlul financiar preventiv propriu au şi rolul de supraveghere a organizãrii, ţinerii sub control, actualizãrii şi raportãrii evidenţei angajamentelor bugetare şi legale.
    (4) Persoanele desemnate cu controlul financiar preventiv propriu întocmesc şi transmit rapoarte trimestriale şi anuale privind activitatea de control financiar preventiv propriu cãtre Direcţia generalã financiarã din cadrul MAI şi alte structuri cu competenţe în acest domeniu.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale

    ART. 24
    Personalul direcţiei executã deplasãri interne şi externe în interes de serviciu, potrivit dispoziţiilor conducerii direcţiei.
    ART. 25
    Personalul direcţiei respectã confidenţialitatea datelor în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    ART. 26
    Dupã aprobare, Regulamentul de organizare şi funcţionare al direcţiei se aduce la cunoştinţa personalului direcţiei, care este obligat sã îl cunoascã în pãrţile ce îl privesc şi sã aplice întocmai prevederile acestuia.
    ART. 27
    Anexele nr. 1, 2, 2a), 3, 3a), 4, 4a), 5a) şi 5b) fac parte integrantã din prezentul regulament.


    ANEXA 1
    la regulament

    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
    Autoritatea de management pentru Programul operaţional
    "Dezvoltarea capacitãţii administrative"


                            STRUCTURA ORGANIZATORICÃ
           a Direcţiei pentru dezvoltarea capacitãţii administrative


 ┌-----------------------------------------------------------------------------------------┐
 | ┌────────────────┐ |
 | │ DIRECTOR │ |
 | └───────┬────────┘ |
 | │ ┌────────────────────┐ |
 | │ │ UNITATEA DE │ |
 | ├───────────────┤GESTIONARE DOCUMENTE│ |
 | ┌──────────────────────┐ │ └────────────────────┘ |
 | │ UNITATEA NEREGULI, │ │ |
 | │ RECUPERÃRI DEBITE ŞI ├──┤ |
 | │ MONITORIZARE AUDIT │ │ |
 | └──────────────────────┘ │ |
 | ┌────────────────┐ │ ┌──────────────────────┐ |
 | │DIRECTOR ADJUNCT├──────┼────────────┤ DIRECTOR ADJUNCT │ |
 | │ (implementare) │ │ │(financiar şi control)│ |
 | └─────┬──────────┘ │ └────────────┬─────────┘ |
 | ┌──────┴─────────┐ │ ┌────────────┴─────────┐ |
 |┌───────────┴────────┐ ┌─────┴────┐ │ ┌──────────┴───────────┐ ┌────────┴───────────┐ |
 |│ BIROUL CONTRACTARE │ │ UNITATEA │ │ │ BIROUL │ │ SERVICIUL │ |
 |│ ŞI MONITORIZARE A │ │ DE COMU- │ │ │CONTROL ŞI ANTIFRAUDÃ │ │MANAGEMENT FINANCIAR│ |
 |│ IMPLEMENTÃRII │ │ NICARE, │ │ └──────────────────────┘ └───────┬────────────┘ |
 |│ PROIECTELOR │ │SMIS ŞI IT│ │ ┌───────┴─────────┐ |
 |└─────────┬──────────┘ └──────────┘ │ ┌────────┴────────┐ ┌──────┴────┐ |
 | ┌────┴──────────┐ │ │UNITATEA DE PLÃŢI│ │UNITATEA DE│ |
 |┌────┴──────┐ ┌──────┴───────┐ │ │ŞI CONTABILITATE │ │ VALIDARE │ |
 |│UNITATEA DE│ │COMPARTIMENTUL│ │ └─────────────────┘ └───────────┘ |
 |│EVALUARE ŞI│ │CONTRACTARE ŞI│ │ |
 |│PROGRAMARE │ │MONITORIZARE A│ │ |
 |└───────────┘ │IMPLEMENTÃRII │ │ |
 | │ PROIECTELOR │ │ |
 | └──────────────┘ │ |
 | ┌──────────┴───────────────┐ |
 | │ SERVICIUL DE COORDONARE │ |
 | │ ŞI ASISTENŢÃ TEHNICÃ │ |
 | └──────────┬───────────────┘ |
 | ┌────────┴───────────┐ |
 | ┌──────────┴─────────┐ ┌────────┴────────┐ |
 | │ SECRETARIAT TEHNIC │ │ UNITATEA │ |
 | │ COMITET DE │ │ASISTENŢà TEHNICÃ│ |
 | │ MONITORIZARE │ │ PROGRAM │ |
 | └────────────────────┘ └─────────────────┘ |
 └-----------------------------------------------------------------------------------------┘    ANEXA 2
    la regulament


    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
    Direcţia pentru dezvoltarea capacitãţii administrative

                                                                 Aprob
                                                                 -----
                                                Ministrul administraţiei şi internelor,
                                                       ...........................

                                 FIŞA POSTULUI
                                     Nr. 1

    Informaţii generale privind postul
    1. Denumirea postului: director
    2. Nivelul postului: funcţie publicã de conducere
    3. Scopul principal al postului:
    - îndeplineşte activitãţi specifice utilizãrii fondurilor structurale;
    - coordoneazã, îndrumã, verificã şi rãspunde de întreaga activitate desfãşuratã de personalul Direcţiei pentru dezvoltarea capacitãţii administrative.

    Condiţii specifice privind ocuparea postului:
    1. Studii de specialitate: studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenţã
    2. Perfecţionãri (specializãri): managementul fondurilor europene
    3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Windows, Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, Microsoft Outlook, nivel avansat
    4. Limbi strãine (necesitate şi grad de cunoaştere): engleza - nivel avansat
    5. Abilitãţi, calitãţi şi aptitudini necesare:
    - capacitate de adaptare la activitãţi complexe în continuã modificare;
    - aptitudini deosebite de analizã şi sintezã şi de întocmire a rapoartelor;
    - abilitãţi pentru susţinerea de prezentãri;
    - capacitate de a lucra atât în echipã, cât şi independent;
    - spirit constructiv în abordarea problemelor;
    - corectitudine, disciplinã şi un angajament clar în administrarea fondurilor publice.
    6. Cerinţe specifice:
    - cunoaşterea procesului de utilizare a fondurilor structurale, atitudine proactivã în raport cu atribuţiile postului;
    - disponibilitate pentru cãlãtorii, delegãri în ţarã şi peste hotare;
    - capacitate de comunicare eficientã.
    7. Competenţã managerialã:
    - capacitate de a coordona, organiza, conduce, controla, delega, în gestionarea resurselor umane, de a dezvolta abilitãţile personalului, abilitãţi în domeniul instruirii, de mediere şi negociere, obiectivitate în apreciere.

    Atribuţii specificegestionãrii asistenţei financiare nerambursabile - reprezintã 100% din totalul atribuţiilor de serviciu:
    ● coordoneazã eventualele modificãri aduse documentelor strategice pentru fundamentarea accesãrii fondurilor europene: Programul operaţional "Dezvoltarea capacitãţii administrative" (PODCA), precum şi a Documentului-cadru de implementare (DCI);
    ● negociazã, în baza mandatului acordat, eventualele modificãri ale PODCA cu reprezentanţii Comisiei Europene;
    ● urmãreşte identificarea şi pregãtirea listei de proiecte care vor fi incluse în PODCA;
    ● coordoneazã activitatea de resurse umane la nivelul direcţiei;
    ● supervizeazã elaborarea rapoartelor anuale şi a raportului final privind implementarea tehnicã şi financiarã a PODCA;
    ● face parte din Comitetul de monitorizare al PODCA;
    ● participã la reuniunile comitetelor de monitorizare ale altor programe operaţionale ca membru titular sau supleant;
    ● coordoneazã actualizarea documentelor strategice potrivit recomandãrilor venite ca urmare a rapoartelor de monitorizare şi evaluare;
    ● dispune identificarea mãsurilor ce trebuie întreprinse în vederea remedierii eventualelor nereguli constatate prin rapoartele de monitorizare şi evaluare;
    ● aprobã raportul direcţiei privind neregulile în vederea transmiterii acestuia Autoritãţii de certificare şi platã;
    ● realizeazã sinteze şi raportãri solicitate de şefii ierarhici;
    ● asigurã stabilirea, documentarea, implementarea, menţinerea şi îmbunãtãţirea continuã a eficacitãţii sistemului de management al calitãţii;
    ● analizeazã ori de câte ori este necesar modul în care sunt îndeplinite obiectivele şi atribuţiile persoanelor din subordine, prevãzute prin fişele posturilor, şi dispune mãsurile necesare;
    ● participã la sesiuni/seminare/reuniuni pe teme de administraţie publicã şi conexe;
    ● disemineazã informaţii generale în domeniul administraţiei publice;
    ● ocupantul postului are acces la informaţii clasificate secret de stat.

    Identificarea funcţiei publice corespunzãtoare postului
    1. Denumire: director
    2. Clasa: I
    3. Vechimea în specialitate necesarã: 3 ani

    Sfera relaţionalã a titularului postului:
    1. Sfera relaţionalã internã:
    a) relaţii ierarhice:
    - subordonat direct ministrului delegat pentru administraţie şi nemijlocit secretarului de stat coordonator;
    - superior personalului din cadrul direcţiei;
    b) relaţii funcţionale: cu celelalte direcţii/direcţii generale din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor;
    c) relaţii de control: îndrumã şi controleazã activitãţile personalului din cadrul direcţiei;
    d) relaţii de reprezentare: reprezintã direcţia şi, dupã caz, pe bazã de mandat, ministerul în relaţia cu alte instituţii, autoritãţi şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale.
    2. Sfera relaţionalã externã:
    a) cu autoritãţi şi instituţii publice: reprezintã direcţia şi, dupã caz, pe bazã de mandat, şi ministerul;
    b) cu şeful de misiune desemnat pentru managementul Fondului Social European de la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;
    c) în relaţie cu organizaţii internaţionale: reprezintã direcţia şi, dupã caz, pe bazã de mandat, ministerul.
    3. Limite de competenţã:
    - îndeplinirea atribuţiilor prevãzute în fişa postului şi a sarcinilor primite de la conducerea departamentului sau a ministerului.
    4. Delegarea de atribuţii şi competenţã:
    - în lipsa titularului postului, atribuţiile din prezenta fişã vor fi preluate de cãtre directorul adjunct financiar şi control.


┌───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│Întocmit de: │Luat la cunoştinţã de cãtre ocupantul │
│ │postului: │
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele: │Numele şi prenumele: │
│............................. │............................. │
│Funcţia publicã de conducere: │Funcţia publicã de conducere: │
│Secretar de stat │Director │
│ │ │
│Semnãtura ................... │Semnãtura ................... │
│Data întocmirii ............. │Data ........................ │
└───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘    ANEXA 2a)
    la regulament

    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
    Direcţia pentru dezvoltarea capacitãţii administrative

                                                        Neclasificat
                                                        Nr. ..............
                                                        din ..............
                                                        Exemplar nr. .....
                                                        Bucureşti

                                 FIŞA POSTULUI

    A. Identificarea postului
    1. Denumirea şi codul postului: director
    2. Poziţia postului în statul de organizare: -
    3. Relaţii cu alte posturi:
    a) ierarhice: subordonat direct ministrului delegat pentru administraţie şi nemijlocit secretarului de stat coordonator;
    b) funcţionale: cu celelalte direcţii/direcţii generale din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor;
    c) de control: îndrumã şi controleazã activitãţile personalului din cadrul direcţiei;
    d) de reprezentare: reprezintã direcţia şi, dupã caz, pe bazã de mandat, ministerul în relaţia cu alte instituţii, autoritãţi şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale;
    e) cu autoritãţi şi instituţii publice: reprezintã direcţia şi ministerul, dupã caz, pe bazã de mandat;
    f) cu organizaţii internaţionale: reprezintã direcţia şi ministerul, dupã caz, pe bazã de mandat.
    4. Definirea sumarã a atribuţiilor postului: îndeplineşte activitãţi specifice utilizãrii fondurilor structurale; coordoneazã, îndrumã, verificã şi rãspunde de întreaga activitate desfãşuratã de cãtre personalul direcţiei.

    B. Cerinţele postului:
    1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie
    2. Gradul profesional şi clasa necesarã ocupantului postului: chestor principal
    Pregãtirea necesarã ocupantului postului:
    2.1. pregãtire de bazã: studii superioare de lungã duratã, cu diplomã de licenţã
    2.2. pregãtire de specialitate: studii postuniversitare/managementul fondurilor europene
    2.3. alte cunoştinţe: culturã generalã, management, capacitate de adaptare la activitãţi complexe, în continuã modificare, aptitudini deosebite de analizã şi sintezã şi de întocmire a rapoartelor, abilitãţi pentru susţinerea de prezentãri, corectitudine, disciplinã şi angajament clar în administrarea fondurilor publice, legislaţia muncii, informaticã
    2.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: autorizaţie de acces la informaţii clasificate corespunzãtoare nevoii de a cunoaşte
    2.5. limbi strãine: cel puţin o limbã de circulaţie internaţionalã - nivel avansat
    3. Experienţã:
    3.1. vechime în muncã: conform prevederilor legale
    3.2. vechime în specialitate: conform prevederilor legale
    3.3. perioada pentru acomodare la cerinţele postului: 6 luni
    4. Aptitudini şi abilitãţi necesare: capacitate de planificare organizatoricã, de analizã şi sintezã, de redactare a materialelor; spirit de observaţie, capacitate de a lucra în echipã; operativitate în luarea deciziilor legale şi oportune; capacitatea de a lucra sub presiunea timpului şi de a-i motiva pe ceilalţi
    5. Atitudini necesare/comportament: spirit analitic, raţionament analogic (analizã, sintezã, comparaţie), atenţie, fermitate, corectitudine, capacitate de comunicare, sociabilitate, comportament adecvat, inteligenţã, flexibilitate a gândirii şi trãsãturi pozitive de caracter
    6. Parametri privind starea sãnãtãţii somatice: apt medical pentru funcţia de ofiţer de poliţie
    7. Trãsãturi psihice şi de personalitate: rezistenţã şi stabilitate psihicã, echilibru emoţional, fãrã tendinţe impulsive sau depresive, rezistenţã la stres

    C. Condiţii specifice de muncã:
    1. Locul de muncã: sediul direcţiei şi al unitãţilor la care se efectueazã verificãri/cercetãri sau exterioare acestora în funcţie de sarcinile dispuse
    2. Programul de lucru: 8 ore zilnic, 5 zile/sãptãmânã, cu posibilitatea prelungirii programului în situaţii deosebite, în condiţiile legii
    3. Deplasãri curente: în unitãţile centrale ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, în ţarã şi în strãinãtate
    4. Condiţii deosebite de muncã: stres, activitate staticã de birou şi dinamicã de teren, ritm alert de lucru, prezenţa noxelor, expunere la radiaţii electromagnetice
    5. Riscuri implicate de post: stres, obosealã fizicã şi psihicã, boli profesionale
    6. Compensãri: indemnizaţie de comandã, sporuri salariale, încadrare în condiţii speciale de muncã, concediu de odihnã suplimentar, alte recompense în condiţiile legii

    D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilitãţilor postului:
    Munca desfãşuratã în fiecare zi - specificã gestionãrii asistenţei financiare nerambursabile - reprezintã 100% din totalul atribuţiilor de serviciu:
    a) coordoneazã eventualele modificãri aduse documentelor strategice pentru fundamentarea accesãrii fondurilor europene: Programul operaţional "Dezvoltarea capacitãţii administrative" (PODCA), precum şi a Documentului-cadru de implementare (DCI);
    b) organizeazã, îndrumã şi controleazã activitatea direcţiei în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;
    c) negociazã, în baza mandatului acordat, eventualele modificãri ale PODCA cu reprezentanţii Comisiei Europene;
    d) urmãreşte identificarea şi pregãtirea listei de proiecte care vor fi incluse în PODCA;
    e) coordoneazã activitatea de resurse umane la nivelul direcţiei;
    f) coordoneazã elaborarea rapoartelor anuale şi a raportului final privind implementarea tehnicã şi financiarã a PODCA;
    g) face parte din Comitetul de monitorizare al PODCA;
    h) participã la reuniunile comitetelor de monitorizare ale altor programe operaţionale ca membru titular sau supleant;
    i) coordoneazã actualizarea documentelor strategice potrivit recomandãrilor din rapoartele de monitorizare şi evaluare;
    j) dispune identificarea mãsurilor ce trebuie întreprinse în vederea remedierii eventualelor nereguli constatate prin rapoartele de monitorizare şi evaluare;
    k) aprobã raportul direcţiei privind neregulile în vederea transmiterii acestuia la Autoritatea de certificare şi platã;
    l) realizeazã sinteze şi raportãri solicitate de şefii ierarhici;
    m) asigurã stabilirea, documentarea, implementarea, menţinerea şi îmbunãtãţirea continuã a eficacitãţii sistemului de management al calitãţii;
    n) analizeazã, ori de câte ori este necesar, modul în care sunt îndeplinite obiectivele şi atribuţiile persoanelor din subordine, prevãzute prin fişele posturilor, şi dispune mãsurile necesare.
    Sãptãmânal/ocazional/temporar:
    a) participã la sesiuni/seminare/reuniuni pe teme de administraţie publicã şi conexe;
    b) disemineazã informaţii generale în domeniul administraţiei publice.

    E. Standarde de performanţã asociate postului:
    1. Indicatori cantitativi: asigurã îndeplinirea tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilitãţilor care revin postului;
    2. Indicatori calitativi: asigurã realizarea eficientã şi la termen a obiectivelor, acţiunilor şi mãsurilor stabilite, conform prevederilor legale şi ordinelor primite;
    3. Costuri: îşi desfãşoarã activitatea cu respectarea şi încadrarea strictã în limitele resurselor materiale şi financiare, aprobate în acest scop;
    4. Timp: îndeplineşte atribuţiile ce-i revin în timpul programului de lucru, acordând mai mult timp pentru activitãţi de concepţie, analizã, control, documentare şi studiu;
    5. Utilizarea resurselor: foloseşte raţional resursele umane, materiale şi financiare la dispoziţie;
    6. Mod de realizare: individual şi în echipã (colectiv); conduce prin exemplul personal, se implicã nemijlocit în rezolvarea problemelor.

                               Secretar de stat,
                        ...............................

                                            __. .201_

                               Titularul postului
                                   Director,
                        ...............................

                                            __. .201_


    ANEXA 3
    la regulament

    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
    Direcţia pentru dezvoltarea capacitaţii administrative

                                     Aprob
                    Ministrul administraţiei şi internelor,
                       ..................................

                                 FIŞA POSTULUI
                                     Nr. 1

    Informaţii generale privind postul
    1. Denumirea postului: director adjunct implementare
    2. Nivelul postului: funcţie publicã de conducere
    3. Scopul principal al postului:
    - îndeplinirea unor activitãţi specifice utilizãrii fondurilor structurale;
    - asigurarea funcţionãrii şi utilizãrii sistemului de implementare.

    Condiţii specifice privind ocuparea postului:
    1. Studii de specialitate: - studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenţã
    2. Perfecţionãri (specializãri): managementul fondurilor europene
    3. Cunoştinţe de operare calculator: Windows, Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, utilizare programe specifice de e-mail
    4. Limbi strãine (necesitate şi grad de cunoaştere): engleza - nivel avansat
    5. Abilitãţi, calitãţi şi aptitudini necesare:
    - abilitãţi de a lucra cu resursele umane disponibile;
    - capacitatea de adaptare la activitãţi complexe în continuã modificare;
    - aptitudini deosebite de analizã şi sintezã;
    - abilitãţi de reprezentare a compartimentului pe care îl conduce şi comunicare;
    - capacitatea de a coordona activitãţile personalului din subordine echipã, cât şi independent;
    - spirit constructiv în abordarea problemelor;
    - corectitudine, disciplinã şi un angajament clar în administrarea fondurilor publice.
    6. Cerinţe specifice (de exemplu, cãlãtorii frecvente, delegãri):
    - cunoaşterea procesului de utilizare a fondurilor structurale, atitudine proactivã în raport cu atribuţiile postului;
    - disponibilitate pentru cãlãtorii, delegãri în ţarã şi peste hotare;
    - capacitate de comunicare eficientã.
    7. Competenţã managerialã:
    - capacitate de a coordona, organiza, conduce, controla, delega, gestiona resursele umane, de a dezvolta abilitãţile personalului, abilitãţi în domeniul instruirii, de mediere şi negociere, obiectivitate în apreciere.

    Atribuţii specifice gestionãrii asistenţei financiare nerambursabile reprezintã 100% din totalul atribuţiilor de serviciu:
    ● se asigurã de ducerea la îndeplinire a activitãţilor personalului din subordine;
    ● coordoneazã elaborarea manualelor şi procedurilor privind evaluarea, selecţia şi monitorizarea proiectelor, precum şi a instrucţiunilor aferente;
    ● coordoneazã elaborarea manualelor şi procedurilor privind procesul de comunicare şi cel de tehnologia informaţiei;
    ● analizeazã ori de câte ori este necesar modul în care sunt îndeplinite obiectivele şi atribuţiile persoanelor din subordine, prevãzute prin fişele posturilor, şi dispune mãsurile necesare;
    ● asigurã schimbul de informaţii privind aspectele tehnice ale implementãrii programului cu direcţiile implicate din cadrul Comisiei Europene;
    ● notificã conducerea direcţiei cu privire la orice modificare de procedurã;
    ● coordoneazã activitatea de elaborare a criteriilor de selecţie şi transmiterea lor spre aprobare Comitetului de monitorizare;
    ● asigurã respectarea criteriilor de selecţie, monitorizare, raportare şi comunicare stabilite în Programul operaţional "Dezvoltarea capacitãţii administrative" (PODCA);
    ● asigurã derularea unui proces de selecţie şi contractare rapid, simplu, eficient şi flexibil;
    ● coordoneazã monitorizarea constantã a proiectelor selectate (contractelor) pentru a se asigura respectarea legislaţiei şi regulilor naţionale şi comunitare;
    ● are competenţe în faza de angajare a cheltuielilor din cadrul execuţiei bugetare prin acordarea vizei de specialitate pe angajamentul bugetar individual, pe angajamentul legal (contractul de finanţare) şi pe propunerea de angajare a unei cheltuieli;
    ● are competenţe în faza de lichidare a cheltuielilor din cadrul execuţiei bugetare prin semnarea şi aplicarea sigiliului pentru certificarea realitãţii, regularitãţii şi legalitãţii operaţiunilor pe solicitarea de acordare a prefinanţãrii şi pe cererea de rambursare a beneficiarului;
    ● îndrumã promovarea eficientã a PODCA şi sprijinirea corespunzãtoare a potenţialilor beneficiari;
    ● coordoneazã punerea la dispoziţie a documentaţiei necesare exercitãrii atribuţiilor Comitetului de monitorizare (inclusiv oferã date de implementare pentru elaborarea rapoartelor anuale şi finale);
    ● îndrumã activitatea de administrare a sistemului IT şi coordoneazã managementul Sistemului unic de management al informaţiei din cadrul direcţiei;
    ● participã la reuniunile comitetelor de monitorizare ale altor programe operaţionale ca membru titular sau supleant;
    ● ocupantul postului are acces la informaţii clasificate secret de stat;
    ● realizeazã sinteze şi raportãri solicitate de şefii ierarhici;
    ● îndeplineşte alte atribuţii necesare bunei funcţionãri a direcţiei în limita competenţelor dispuse de superiorul ierarhic.

    Identificarea funcţiei publice corespunzãtoare postului
    1. Denumire: director adjunct
    2. Clasa: I
    3. Vechime în specialitate necesarã: 3 ani

    Sfera relaţionalã a titularului postului:
    1. Sfera relaţionalã internã:
    a) relaţii ierarhice:
    - subordonat nemijlocit faţã de directorul Direcţiei pentru dezvoltarea capacitãţii administrative;
    b) relaţii funcţionale: cu experţii din cadrul direcţiei şi cu personalul din celelalte direcţii de specialitate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor;
    - coordonat de secretarul de stat;
    c) relaţii de control: îndrumã şi controleazã activitãţile personalului din cadrul Compartimentului contractare şi monitorizare a implementãrii proiectelor;
    d) relaţii de reprezentare: reprezintã direcţia şi, dupã caz, pe bazã de mandat ministerul în relaţia cu alte instituţii naţionale.
    2. Sfera relaţionalã externã:
    a) cu autoritãţi şi instituţii publice: reprezintã direcţia şi, dupã caz, pe bazã de mandat reprezintã ministerul;
    b) în relaţie cu organizaţii internaţionale: reprezintã direcţia şi, dupã caz, pe bazã de mandat reprezintã ministerul.
    3. Limite de competenţã:
    - îndeplinirea atribuţiilor prevãzute în fişa postului şi a sarcinilor primite de la conducerea direcţiei, departamentului, ministerului;
    - în lipsa directorului are delegate atribuţii de conducere a direcţiei.
    4. Delegarea de atribuţii şi competenţã:
    - în lipsa titularului postului, atribuţiile din prezenta fişã vor fi preluate de persoana desemnatã de şeful ierarhic superior.

 ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
 │Întocmit de: │Luat la cunoştinţã de │Contrasemneazã: │
 │ │cãtre ocupantul postului:│ │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │Numele şi prenumele: │Numele şi prenumele: │Numele şi prenumele: │
 │........................ │........................ │........................│
 │Funcţia publicã de │Funcţia publicã de │Funcţia: │
 │conducere: │conducere: │Secretar de stat │
 │Director │Director adjunct │ │
 │ │implementare │ │
 │ │ │ │
 │ │ │ │
 │Semnãtura: ..............│Semnãtura: ..............│Semnãtura: .............│
 │Data: ...................│Data: ...................│Data: ..................│
 └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘    ANEXA 3a)
    la regulament

    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
    Direcţia pentru dezvoltarea capacitaţii administrative

                                                       Neclasificat
                                                       Nr. ........
                                                       din ........
                                                       Exemplar nr. .........
                                                       Bucureşti

                                 FIŞA POSTULUI

    A. Identificarea postului
    1. Denumirea şi codul postului: director adjunct implementare
    2. Poziţia postului în statul de organizare: __
    3. Relaţii cu alte posturi:
    a) ierarhice: este subordonat directorului, coordoneazã în mod nemijlocit activitatea Biroului contractare şi monitorizare a implementãrii proiectelor, format din Unitatea de evaluare şi programare şi Compartimentul contractare şi monitorizare a implementãrii proiectelor, precum şi Unitatea de comunicare, Sistemul unic de management al informaţiei - SMIS şi Tehnologia informaţiei - IT;
    b) funcţionale: conduce întreaga activitate a structurilor pe care le coordoneazã; coordonat de secretarul de stat;
    c) de control: controleazã activitatea structurilor cãrora le coordoneazã nemijlocit activitatea;
    d) de colaborare: colaboreazã cu şefii structurilor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare minister, şi cu celelalte autoritãţi sau instituţii publice, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţã al direcţiei, potrivit legii;
    e) de reprezentare: reprezintã direcţia în raporturile cu conducerea ministerului sau cu structurile acestuia, cu celelalte autoritãţi şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, din ţarã ori strãinãtate, pe baza delegaţiei de reprezentare.
    4. Definirea sumarã a atribuţiilor postului: îndeplinirea unor activitãţi specifice utilizãrii fondurilor structurale şi asigurarea funcţionãrii şi utilizãrii sistemului de implementare

    B. Cerinţele postului:
    1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie
    2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: chestor
    Pregãtirea necesarã ocupantului postului:
    2.1. pregãtire de bazã: studii superioare de lungã duratã, cu diplomã de licenţã;
    2.2. pregãtire de specialitate: studii postuniversitare;
    2.3. alte cunoştinţe: culturã generalã, management, capacitate de adaptare la activitãţi complexe, în continuã modificare, aptitudini deosebite de analizã şi sintezã şi de întocmire a rapoartelor, abilitãţi pentru susţinerea de prezentãri, corectitudine, disciplinã şi angajament clar în administrarea fondurilor publice, legislaţia muncii, informaticã;
    2.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: autorizaţie de acces la informaţii clasificate corespunzãtoare nevoii de a cunoaşte;
    2.5. limbi strãine: cel puţin o limbã de circulaţie internaţionalã - nivel avansat
    3. Experienţã:
    3.1. vechime în muncã: conform prevederilor legale
    3.2. vechime în specialitate: conform prevederilor legale
    3.3. perioada pentru acomodare la cerinţele postului: 6 luni
    Aptitudini şi abilitãţi necesare: capacitate de planificare organizatoricã, de analizã şi sintezã, de redactare a materialelor; spirit de observaţie, capacitate de a lucra în echipã; operativitate în luarea deciziilor legale şi oportune; capacitatea de a lucra sub presiunea timpului şi de a-i motiva pe ceilalţi, abilitãţi de mediere şi negociere, obiectivitate în apreciere, cunoaşterea procesului de utilizare a fondurilor structurale, atitudine proactivã în raport cu atribuţiile postului
    4. Atitudini necesare/Comportament: spirit analitic, raţionament analogic (analizã, sintezã, comparaţie), atenţie, fermitate, corectitudine, capacitate de comunicare, sociabilitate, comportament adecvat, inteligenţã, flexibilitate a gândirii şi trãsãturi pozitive de caracter, disponibilitate pentru cãlãtorii, delegãri în ţarã şi peste hotare
    5. Parametri privind starea sãnãtãţii somatice: apt medical pentru funcţia de ofiţer de poliţie
    6. Trãsãturi psihice şi de personalitate: rezistenţã şi stabilitate psihicã, echilibru emoţional, fãrã tendinţe impulsive sau depresive, rezistenţã la stres

    C. Condiţii specifice de muncã:
    1. Locul de muncã: Sediul direcţiei şi al unitãţilor la care se efectueazã verificãri/cercetãri sau exterioare acestora în funcţie de sarcinile dispuse
    2. Programul de lucru: 8 ore/zilnic, 5 zile/sãptãmânã, cu posibilitatea prelungirii programului în situaţii deosebite, în condiţiile legii
    3. Deplasãri curente: în unitãţile centrale ale ministerului, în ţarã şi strãinãtate
    4. Condiţii deosebite de muncã: stres, activitate staticã de birou şi dinamicã de teren, ritm alert de lucru, prezenţa noxelor, expunere la radiaţii electromagnetice
    5. Riscuri implicate de post: stres, obosealã fizicã şi psihicã, boli profesionale
    6. Compensãri: indemnizaţie de comandã, sporuri salariale, încadrare în condiţii speciale de muncã, concediu de odihnã suplimentar, alte recompense în condiţiile legii

    D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilitãţilor postului:
    Munca desfãşuratã în fiecare zi - specificã gestionãrii asistenţei financiare nerambursabile - reprezintã 100% din totalul atribuţiilor de serviciu:
    a) se asigurã de ducerea la îndeplinire a activitãţilor personalului din subordine;
    b) coordoneazã elaborarea manualelor şi procedurilor privind evaluarea, selecţia şi monitorizarea proiectelor, precum şi a instrucţiunilor aferente;
    c) coordoneazã elaborarea manualelor şi procedurilor privind procesul de comunicare şi cel de tehnologia informaţiei;
    d) analizeazã ori de câte ori este necesar modul în care sunt îndeplinite obiectivele şi atribuţiile persoanelor din subordine, prevãzute prin fişele posturilor, şi dispune mãsurile necesare;
    e) asigurã schimbul de informaţii privind aspectele tehnice ale implementãrii programului cu direcţiile implicate din cadrul Comisiei Europene;
    f) notificã conducerea direcţiei cu privire la orice modificare de procedurã;
    g) coordoneazã activitatea de elaborare a criteriilor de selecţie şi transmiterea lor spre aprobare Comitetului de monitorizare;
    h) asigurã respectarea criteriilor de selecţie, monitorizare, raportare şi comunicare stabilite în Programul operaţional "Dezvoltarea capacitãţii administrative" (PODCA);
    i) asigurã derularea unui proces de selecţie şi contractare rapid, simplu, eficient şi flexibil;
    j) coordoneazã monitorizarea constantã a proiectelor selectate (contractelor) pentru a se asigura respectarea legislaţiei şi regulilor naţionale şi comunitare;
    k) are competenţe în faza de angajare a cheltuielilor din cadrul execuţiei bugetare prin acordarea vizei de specialitate pe angajamentul bugetar individual, pe angajamentul legal (contractul de finanţare) şi pe propunerea de angajare a unei cheltuieli;
    l) are competenţe în faza de lichidare a cheltuielilor din cadrul execuţiei bugetare prin semnarea şi aplicarea sigiliului pentru certificarea realitãţii, regularitãţii şi legalitãţii operaţiunilor pe solicitarea de acordare a prefinanţãrii şi pe cererea de rambursare a beneficiarului;
    m) îndrumã promovarea eficientã a PODCA şi sprijinirea corespunzãtoare a potenţialilor beneficiari;
    n) coordoneazã punerea la dispoziţie a documentaţiei necesare exercitãrii atribuţiilor Comitetului de monitorizare (inclusiv oferã date de implementare pentru elaborarea rapoartelor anuale şi finale);
    o) îndrumã activitatea de administrare a sistemului IT şi coordoneazã managementul SMIS din cadrul direcţiei;
    p) participã la reuniunile comitetelor de monitorizare ale altor programe operaţionale ca membru titular sau supleant;
    q) realizeazã sinteze şi raportãri solicitate de şefii ierarhici.
    Sãptãmânal/ocazional/temporar:
    - participã la sesiuni/seminare/reuniuni pe teme de administraţie publicã şi conexe;
    - disemineazã informaţii generale în domeniul administraţiei publice.

    E. Standarde de performanţã asociate postului:
    1. Indicatori cantitativi: asigurã îndeplinirea tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilitãţilor care revin postului.
    2. Indicatori calitativi: asigurã realizarea eficientã şi la termen a obiectivelor, acţiunilor şi mãsurilor stabilite, conform prevederilor legale şi ordinelor primite.
    3. Costuri: îşi desfãşoarã activitatea cu respectarea şi încadrarea strictã în limitele resurselor materiale şi financiare, aprobate în acest scop.
    4. Timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru, acordând mai mult timp pentru activitãţi de concepţie, analizã, control, documentare şi studiu.
    5. Utilizarea resurselor: foloseşte raţional resursele umane, materiale şi financiare la dispoziţie.
    6. Mod de realizare: individual şi în echipã (colectiv); conduce prin exemplul personal, se implicã nemijlocit în rezolvarea problemelor.

                               Secretar de stat,
                        ...............................

                                   __. .201_

                                   Director,
                        ...............................

                                   __. .201_

                               Titularul postului
                         Director adjunct implementare,
                        ...............................

                                   __. .201_


    ANEXA 4
    la regulament

    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
    Direcţia pentru dezvoltarea capacitaţii administrative

                                     Aprob
                    Ministrul administraţiei şi internelor,
                       ..................................


                                     Avizat
              Direcţia Generalã de Informaţii şi Protecţie Internã
                               Director general,
                       ..................................


                                 FIŞA POSTULUI
                                     Nr. 3

    Informaţii generale privind postul
    1. Denumirea postului: director adjunct financiar şi control
    2. Nivelul postului: funcţie publicã de conducere
    3. Scopul principal al postului:
    - îndeplinirea unor activitãţi specifice gestionãrii fondurilor structurale;
    - asigurarea funcţionãrii şi utilizãrii sistemului de gestionare financiar-contabilã şi de control al operaţiunilor finanţate şi derulate prin Programul operaţional "Dezvoltarea capacitãţii administrative" (PODCA)

    Condiţii specifice privind ocuparea postului:
    1. Studii de specialitate: studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenţã
    2. Perfecţionãri (specializãri): managementul fondurilor europene
    3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Windows, Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, Microsoft Outlook - nivel avansat
    4. Limbi strãine (necesitate şi grad de cunoaştere): engleza - nivel avansat
    5. Abilitãţi, calitãţi şi aptitudini necesare:
    - capacitatea de adaptare la activitãţi complexe în continuã modificare;
    - aptitudini deosebite de analizã şi sintezã şi de întocmire a rapoartelor;
    - abilitãţi pentru susţinerea de prezentãri;
    - capacitatea de a lucra atât în echipã, cât şi independent;
    - spirit constructiv în abordarea problemelor;
    - corectitudine, disciplinã şi un angajament clar în administrarea fondurilor publice.
    6. Cerinţe specifice (de exemplu, cãlãtorii frecvente, delegãri):
    - cunoaşterea procesului de utilizare a fondurilor structurale, atitudine proactivã în raport cu atribuţiile postului;
    - disponibilitate pentru cãlãtorii, delegãri în ţarã şi peste hotare;
    - capacitate de comunicare eficientã.
    7. Competenţã managerialã:
    - capacitate de a coordona, organiza, conduce, controla, delega, gestiona resursele umane, de a dezvolta abilitãţile personalului, abilitãţi în domeniul instruirii, de mediere şi negociere, obiectivitate în apreciere.

    Atribuţii specifice gestionãrii asistenţei financiare nerambursabile - reprezintã 100% din totalul atribuţiilor de serviciu
    ● coordoneazã, îndrumã şi verificã activitãţile desfãşurate de personalul din cadrul Compartimentului control şi antifraudã şi al Compartimentului de management financiar;
    ● asigurã funcţionarea şi gestionarea sistemului financiar-contabil al operaţiunilor finanţate şi derulate prin PODCA;
    ● gestioneazã derularea activitãţilor privind controlul la faţa locului al operaţiunilor desfãşurate de beneficiari;
    ● semneazã şi aplicã sigiliul pentru "bun de platã" pe solicitarea de acordare a prefinanţãrii şi pe raportul de validare în vederea rambursãrii cãtre beneficiari a cheltuielilor eligibile din Fondul Social European şi bugetul de stat;
    ● aprobã previziunile fluxurilor de numerar (lunare) şi plãţi (trimestriale) înaintate de Autoritatea de management a Programului operaţional "Dezvoltarea capacitãţi administrative" cãtre Autoritatea de certificare şi platã;
    ● verificã şi semneazã notificarea cu privire la contractele de furnizare de bunuri/prestare de servicii/execuţie de lucrãri încheiate între un beneficiar şi un operator economic;
    ● verificã şi semneazã informarea privind plãţile de prefinanţare efectuate, respectiv declaraţia privind eligibilitatea cheltuielilor la nivelul de axã prioritarã a PODCA;
    ● coordoneazã elaborarea manualelor şi procedurilor privind managementul financiar şi sistemul de control;
    ● analizeazã ori de câte ori este necesar modul în care sunt îndeplinite obiectivele şi atribuţiile persoanelor din subordine, prevãzute prin fişele posturilor, şi dispune mãsurile necesare;
    ● supervizeazã elaborarea rapoartelor periodice şi finale privind implementarea financiarã a programului;
    ● notificã conducerea direcţiei cu privire la orice modificare de procedurã;
    ● efectueazã informãri financiare cãtre Autoritatea de certificare şi platã, Comisia Europeanã şi alte organe abilitate, la solicitarea acestora;
    ● îndeplineşte atribuţii în conformitate cu activitãţile de management financiar şi control solicitate de şefii ierarhici;
    ● participã la sesiuni/seminare/reuniuni pe teme de administraţie publicã şi conexe;
    ● disemineazã informaţii generale în domeniul administraţiei publice;
    ● ocupantul postului are acces la informaţii clasificate secret de stat.

    Identificarea funcţiei publice corespunzãtoare postului
    1. Denumire: director adjunct
    2. Clasa: I
    3. Vechime în specialitate necesarã: 3 ani%0D

    Sfera relaţionalã a titularului postului
    1. Sfera relaţionalã internã:
    a) relaţii ierarhice:
    - subordonat nemijlocit faţã de directorul Direcţiei pentru dezvoltarea capacitãţii administrative;
    b) relaţii funcţionale: cu personalul direcţiei şi celelalte direcţii/direcţii generale din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor;
    - coordonat de secretarul de stat;
    c) relaţii de control: îndrumã şi controleazã activitãţile personalului din cadrul direcţiei;
    d) relaţii de reprezentare: reprezintã direcţia şi, dupã caz, pe bazã de mandat, ministerul în relaţia cu alte instituţii naţionale.
    2. Sfera relaţionalã externã:
    a) cu autoritãţi şi instituţii publice: reprezintã direcţia şi, dupã caz, pe bazã de mandat, ministerul;
    b) cu organizaţii internaţionale: reprezintã direcţia şi, dupã caz, pe bazã de mandat, ministerul.
    3. Limite de competenţã:
    a) îndeplinirea atribuţiilor prevãzute în fişa postului şi a sarcinilor primite de la conducerea direcţiei, departamentului, ministerului;
    b) în absenţa directorului asigurã conducerea direcţiei;
    c) în relaţia cu organizaţii internaţionale: reprezintã direcţia şi, dupã caz, pe bazã de mandat, ministerul.
    4. Delegarea de atribuţii şi competenţã:
    - în lipsa titularului postului, atribuţiile din prezenta fişã vor fi preluate de persoana desemnatã de şeful ierarhic superior, respectiv directorul adjunct implementare.

 ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
 │Întocmit de: │Luat la cunoştinţã de │Contrasemneazã: │
 │ │cãtre ocupantul postului:│ │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │Numele şi prenumele: │Numele şi prenumele: │Numele şi prenumele: │
 │........................ │........................ │........................│
 │Funcţia publicã de │Funcţia publicã de │Funcţia: │
 │conducere: │conducere: │Secretar de stat │
 │Director │Director adjunct │ │
 │ │financiar şi control │ │
 │ │ │ │
 │ │ │ │
 │Semnãtura: ..............│Semnãtura: ..............│Semnãtura: .............│
 │Data: ...................│Data: ...................│Data: ..................│
 └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘    ANEXA 4a)
    la regulament

    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
    Direcţia pentru dezvoltarea capacitaţii administrative

                                                       Neclasificat
                                                       Nr. ........
                                                       din ........
                                                       Exemplar nr. .........
                                                       Bucureşti


                                 FIŞA POSTULUI

    A. Identificarea postului
    1. Denumirea şi codul postului: director adjunct financiar şi control
    2. Poziţia postului în statul de organizare: -
    3. Relaţii cu alte posturi:
    a) ierarhice: este subordonat directorului, coordoneazã în mod nemijlocit activitatea Serviciului management financiar, Biroului control şi antifraudã; are în subordine nemijlocitã pe şefii structurilor pe care le coordoneazã;
    b) funcţionale: conduce întreaga activitate a structurilor pe care le coordoneazã; coordonat de secretarul de stat;
    c) de control: controleazã activitatea structurilor cãrora le coordoneazã nemijlocit activitatea;
    d) de colaborare: colaboreazã cu şefii structurilor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare minister, şi cu celelalte autoritãţi sau instituţii publice, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţã al direcţiei, potrivit legii;
    e) de reprezentare: reprezintã direcţia în raporturile cu conducerea ministerului sau cu structurile acestuia, cu celelalte autoritãţi şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, din ţarã sau din strãinãtate, pe baza delegaţiei de reprezentare;
    f) definirea sumarã a atribuţiilor postului: îndeplineşte activitãţi specifice utilizãrii fondurilor structurale; asigurã funcţionarea şi utilizarea sistemului de gestionare financiar-contabilã şi de control al operaţiunilor finanţate şi derulate prin Programul operaţional "Dezvoltarea capacitãţii administrative" (PODCA); îndeplineşte atribuţiile prevãzute în fişa postului şi sarcinile primite de la conducerea direcţiei, ministerului.

    B. Cerinţele postului
    1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie
    2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: chestor
    Pregãtirea necesarã ocupantului postului:
    2.1. pregãtire de bazã: studii superioare de lungã duratã, cu diplomã de licenţã;
    2.2. pregãtire de specialitate: studii postuniversitare;
    2.3. alte cunoştinţe: culturã generalã, management, capacitate de adaptare la activitãţi complexe, în continuã modificare, aptitudini deosebite de analizã şi sintezã şi de întocmire a rapoartelor, abilitãţi pentru susţinerea de prezentãri, corectitudine, disciplinã şi angajament clar în administrarea fondurilor publice, legislaţia muncii, informaticã;
    2.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: autorizaţie de acces la informaţii clasificate corespunzãtoare nevoii de a cunoaşte;
    2.5. limbi strãine: cel puţin o limbã de circulaţie internaţionalã - nivel avansat.
    3. Experienţã:
    3.1. vechime în muncã: conform prevederilor legale;
    3.2. vechime în specialitate: conform prevederilor legale;
    3.3. vechime în funcţii de conducere: conform prevederilor legale;
    3.4. perioada pentru acomodare la cerinţele postului: conform prevederilor legale.
    4. Aptitudini şi abilitãţi necesare: capacitate de planificare organizatoricã, de analizã şi sintezã, de redactare a materialelor; spirit de observaţie, capacitate de a lucra în echipã; operativitate în luarea deciziilor legale şi oportune; capacitatea de a lucra sub presiunea timpului şi de a-i motiva pe ceilalţi, abilitãţi de mediere şi negociere, obiectivitate în apreciere, cunoaşterea procesului de utilizare a fondurilor structurale, atitudine proactivã în raport cu atribuţiile postului.
    5. Atitudini necesare/Comportament: spirit analitic, raţionament analogic (analizã, sintezã, comparaţie), atenţie, fermitate, corectitudine, capacitate de comunicare, sociabilitate, comportament adecvat, inteligenţã, flexibilitate a gândirii şi trãsãturi pozitive de caracter, disponibilitate pentru cãlãtorii, delegãri în ţarã şi peste hotare.
    6. Parametri privind starea sãnãtãţii somatice: apt medical pentru funcţia de ofiţer de poliţie.
    7. Trãsãturi psihice şi de personalitate: rezistenţã şi stabilitate psihicã, echilibru emoţional, fãrã tendinţe impulsive sau depresive, rezistenţã la stres.

    C. Condiţii specifice de muncã:
    1. Locul de muncã: sediul direcţiei şi al unitãţilor la care se efectueazã verificãri/cercetãri sau exterioare acestora în funcţie de sarcinile dispuse
    2. Programul de lucru: 8 ore/zilnic, 5 zile/sãptãmânã, cu posibilitatea prelungirii programului în situaţii deosebite, în condiţiile legii
    3. Deplasãri curente: în unitãţile centrale ale ministerului, în ţarã şi în strãinãtate
    4. Condiţii deosebite de muncã: stres, activitate staticã de birou şi dinamicã de teren, ritm alert de lucru, prezenţa noxelor, expunere la radiaţii electromagnetice
    5. Riscuri implicate de post: stres, obosealã fizicã şi psihicã, boli profesionale
    6. Compensãri: indemnizaţie de comandã, sporuri salariale, încadrare în condiţii speciale de muncã, concediu de odihnã suplimentar, alte recompense în condiţiile legii

    D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilitãţilor postului
    Munca desfãşuratã în fiecare zi - specificã gestionãrii asistenţei financiare nerambursabile - reprezintã 100 % din totalul atribuţiilor de serviciu:
    a) coordoneazã, îndrumã şi verificã activitãţile desfãşurate de personalul din cadrul Biroului control şi antifraudã şi al Serviciului management financiar;
    b) asigurã coordonarea sistemului financiar-contabil al operaţiunilor finanţate şi derulate prin PODCA;
    c) coordoneazã activitãţi privind controlul la faţa locului al operaţiunilor desfãşurate de beneficiari;
    d) semneazã şi aplicã sigiliul pentru "bun de platã" pe solicitarea de acordare a prefinanţãrii şi pe raportul de validare în vederea rambursãrii cãtre beneficiari a cheltuielilor eligibile din Fondul Social European şi bugetul de stat;
    e) avizeazã şi supune aprobãrii conducerii direcţiei previziunile fluxurilor de numerar (lunare) şi plãţi (trimestriale) înaintate de Autoritatea de management cãtre Autoritatea de certificare şi platã;
    f) avizeazã informarea privind plãţile de prefinanţare efectuate, respectiv declaraţia privind eligibilitatea cheltuielilor la nivel de axã prioritarã a PODCA;
    g) coordoneazã elaborarea procedurilor privind managementul financiar şi sistemul de control;
    h) analizeazã, ori de câte ori este necesar, modul în care sunt îndeplinite obiectivele şi atribuţiile personalului din subordine, prevãzute prin fişele posturilor, şi dispune mãsurile necesare;
    i) coordoneazã elaborarea rapoartelor periodice şi finale privind implementarea financiarã a programului;
    j) notificã conducerea direcţiei cu privire la orice modificare de procedurã;
    k) coordoneazã activitatea de informare financiarã a Autoritãţii de certificare şi platã, Comisiei Europene şi altor organe abilitate, la solicitarea acestora;
    l) îndeplineşte atribuţii în conformitate cu activitãţile de management financiar şi control solicitate de cãtre şefii ierarhici.
    Sãptãmânal/ocazional/temporar:
    - participã la sesiuni/seminare/reuniuni pe teme de administraţie publicã şi conexe;
    - disemineazã informaţii generale în domeniul administraţiei publice;
    - îndeplineşte atribuţii specifice funcţionarului de securitate:
    a) elaboreazã şi supune aprobãrii conducerii unitãţii normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
    b) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificare şi îl supune avizãrii instituţiilor abilitate, iar dupã aprobare acţioneazã pentru aplicarea acestuia;
    c) coordoneazã activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;
    d) asigurã relaţionarea cu instituţia abilitatã sã coordoneze activitatea şi sã controleze mãsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
    e) monitorizeazã activitatea de aplicare a normelor de protecţia a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;
    f) consiliazã conducerea unitãţii în legãturã cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;
    g) informeazã conducerea unitãţii despre vulnerabilitãţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune mãsuri pentru înlãturarea acestora;
    h) acordã sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, pe linia verificãrii persoanelor pentru care se solicitã accesul la informaţii clasificate;
    i) organizeazã activitãţi de pregãtire specificã a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;
    j) asigurã pãstrarea şi organizeazã evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiile de acces la informaţii clasificate;
    k) actualizeazã permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;
    l) întocmeşte şi actualizeazã listele informaţiilor clasificate elaborate sau pãstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare;
    m) prezintã conducãtorului unitãţii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţã deosebitã pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, dupã caz, solicitã sprijinul instituţiilor abilitate;
    n) efectueazã, cu aprobarea conducerii unitãţii, controale privind modul de aplicare a mãsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;
    o) exercitã alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii.

    E. Standarde de performanţã asociate postului:
    1. Indicatori cantitativi: asigurã îndeplinirea tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilitãţilor care revin postului
    2. Indicatori calitativi: asigurã realizarea eficientã şi la termen a obiectivelor, acţiunilor şi mãsurilor stabilite, conform prevederilor legale şi ordinelor primite
    3. Costuri: îşi desfãşoarã activitatea cu respectarea şi încadrarea strictã în limitele resurselor materiale şi financiare, aprobate în acest scop
    4. Timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru, acordând mai mult timp pentru activitãţi de concepţie, analizã, control, documentare şi studiu
    5. Utilizarea resurselor: foloseşte raţional resursele umane, materiale şi financiare la dispoziţie
    6. Mod de realizare: individual şi în echipã (colectiv); conduce prin exemplul personal, se implicã nemijlocit în rezolvarea problemelor

                               Secretar de stat,
                        ...............................

                                   __. .201_

                                   Director,
                        ...............................

                                   __. .201_

                               Titularul postului
                     Director adjunct financiar şi control,
                        ...............................

                                   __. .201_

                                     Avizat
              Direcţia Generalã de Informaţii şi Protecţie Internã
                               Director general,
                        ................................


   ANEXA 5a)
   la regulament

    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
    Autoritatea de management pentru Programul operaţional
    "Dezvoltarea capacitãţii administrative"

                          DIAGRAMA DE RELAŢII INTERNE
           a Direcţiei pentru dezvoltarea capacitãţii administrative                                                                                                                     ┌──────────┐
                                 ┌───────────────────────┐ ┌──►│D.G.C.A.I.│
                                 │MINISTRU DELEGAT PENTRU│ │ └──────────┘
                                 │ ADMINISTRAŢIE │ │ ┌──────────┐
                                 └───────────────────────┘ ┌------------┐ ┌------------┐ │──►│ D.G.J. │
                                            ▲ | Direcţia | | Corpul de | │ └──────────┘
                                            ▼ | generalã |-----| control al |--┐ │ ┌──────────┐
┌------------┐------------------------------------------------------------|audit intern| | ministrului| | │──►│ D.G.F. │
| Comitet de | ┌────────────────┐ └------------┘ └------------┘ | │ └──────────┘
|monitorizare|◄--------------------►│Secretar de Stat│ | | | │ ┌──────────┐
├------------┘ └────────────────┘ | | | │──►│D.G.M.R.U.│
| | ▲ ▼ ▼ | │ └──────────┘
| | │◄------------------------------- ----------------► | │ ┌──────────┐
| | ▼ | │──►│ D.G.A. │
| | ┌────────┐ | │ └──────────┘
| | │DIRECTOR│ | │ ┌──────────┐
| | └────────┘ | │──►│D.P.F.B.L.│
| | ▲ ┌──────────────────────┐ |◄─►│ └──────────┘
| | │ │Unitatea de gestionare│ | │ ┌──────────┐
| | ┌────────────────────┐ │◄──────►│ documente │ | │──►│D.G.R.I.P.│
| | │ Unitatea nereguli, │ │ └──────────────────────┘ | │ └──────────┘
| | │recuperãri debite şi│◄──────►│ | │ ┌──────────┐
| | │ monitorizare audit │ │ | │──►│U.C.R.A.P.│
| | └────────────────────┘ │ | │ └──────────┘
| | ┌────────────────────┐ │ | │ ┌──────────┐
| | │ DIRECTOR ADJUNCT │◄──────►│ ┌─────────────────────┐ | │──►│ U.P.P. │
| | │ (implementare) │ │◄──────►│ DIRECTOR ADJUNCT │ | │ └──────────┘
| | └────────────────────┘ │ │(financiar şi control│ | │ ┌──────────┐
| | ▲ │ └─────────────────────┘ | │──►│D.G.C.T.I.│
| | │ │ ▲ | │ └──────────┘
| | ▼ │ │ | │ ┌──────────┐
| | ◄───────────────► │ ▼ | │──►│D.G.R.C.L.│
| | ▲ ▲ │ ◄───────────────► | │ └──────────┘
| | │ │ │ ▲ ▲ | │ ┌──────────┐
| | ▼ ▼ │ │ │ | │──►│D.A.E.R.I.│
| | ┌──────────────┐ ┌───────────┐ │ ▼ ▼ | │ └──────────┘
| | │ ŞEF BIROU │ │Unitatea de│ │ ┌──────────────┐ ┌────────────┐ | │ ┌──────────┐
| | │contractare şi│ │comunicare,│ │ │ ŞEF BIROU │ │ŞEF SERCICIU│ | │──►│ S.G. │
| | │monitorizare a│ │SMIS şi IT │ │ │ control şi │ │ management │ | │ └──────────┘
| | │ implementãrii│ └───────────┘ │ │ antifraudã │ │ financiar │ | │
| | │ proiectelor │ │ └──────────────┘ └────────────┘ | │ ┌───────────────────┐
| | └──────────────┘ │ ▼ | │ │ structuri/unitãţi │
| | ▲ │ ◄───────────────► | │ │ subordonate │
| | ▼ │ ▲ ▲ | └──►│ M.A.I., │
| | ◄───────────────► │ │ │ | │agenţii/instituţii/│
| | ▲ ▲ │ ▼ ▼ | │ autoritãţi în │
| | │ │ │ ┌──────────────┐ ┌────────────┐ | │coordonarea M.A.I. │
| | ▼ ▼ ▼ │ Unitatea de │ │Unitatea de │ | └───────────────────┘
| |┌───────────┐ ┌──────────────┐ ┌────────────┐ │ plãţi şi │ │ validare │ |
| |│Unitatea de│ │Compartimentul│ │ŞEF SERVICIU│ │ contabilitate│ └────────────┘ |
| |│evaluare şi│ │contractare şi│ │coordonare │ └──────────────┘ |
| |│programare │ │monitorizare a│ │şi asitenţã │ |
| |└───────────┘ │ implementãrii│ │ tehnicã │ |
| | │ proiectelor │ └────────────┘ |
| | └──────────────┘ ▲ |
| | │ |
| | ▼ |
| | ◄────────────────────────► |
| | ▲ ▲ |
| | │ │ |
| | ▼ ▼ |
| | ┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐ |
| | │Secretariat Tehnic│ │Unitatea asistenţã│ |
| ▼◄---------►│ Comitet de │ │ tehnicã program │ |
| │ monitorizare │ └──────────────────┘ |
| └──────────────────┘ |
└------------------------------------------------------------------------------------------------------------┘
 ┌────────────────────────────────┐
 │ Legendã: │
 │ ◄─────► Relaţii de subordonare │
 │ │
 │ ◄-----► Relaţii de colaborare │
 └────────────────────────────────┘


    ANEXA 5b)
    la regulament

    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
    Autoritatea de management pentru Programul operaţional
    "Dezvoltarea capacitãţii administrative"

                          DIAGRAMA DE RELAŢII EXTERNE
           a Direcţiei pentru dezvoltarea capacitãţii administrative


┌-----------------------------------------------------------------------------------------------------┐
| ┌─────────────────┐ |
| │ C.E. │ |
| ┌────────────────────┐ │ ┌─────────────┐ │ |
| │ BENEFICIARI │ ◄---------►│ │Reprezentanţa│ │◄-------------------------► |
| │ ┌────────────────┐ │ ▲ │ │ C.E. │ │ ▲ |
| │ │ MINISTERE │ │ | │ └─────────────┘ │ │ |
| │ └────────────────┘ │ | └─────────────────┘ ▼ |
| │ ┌────────────────┐ │ | ┌───────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────────┐ |
| │ │ AGENŢII │ │ | │ A.A. │ │A.N.R.M.A.P.│ │ M.F. │ |
| │ └────────────────┘ │ | └───────────┘ └────────────┘ │ ┌────────────┐ │ |
| │ ┌────────────────┐ │ | ▲ ▲ │ │ A.C.P. │ │ |
| │ │ O.N.G. │ │ | │ │ │ └────────────┘ │ |
| │ └────────────────┘ │ | ▼ ▼ │ ┌────────────┐ │ |
| │ ┌────────────────┐ │ | ◄-----------------► │ │ A.N.A.F. │ │ |
| │ │ UNIVERSITÃŢI │ │ | ▲ │ └────────────┘ │ |
| │ └────────────────┘ │ | | │ ┌────────────┐ │ |
| │ ┌────────────────┐ │ | ▼ │ │ U.C.V.A.P. │ │ |
| │ │ S.G.G.-U.P.P. │ │ | ┌──────────────┐ │ └────────────┘ │ |
| │ └────────────────┘ │ | │ M.A.I. │ │ ┌────────────┐ │ ┌──────┐|
| │ ┌────────────────┐ │ | │ ┌──────────┐ │ │ │U.C.R.B.U.E.│ │ │Mass- │|
| │ │ Autoritãţi │ │ ▼ │ │ D D.C.A. │ │◄----------------►│ └────────────┘ │ │media │|
| │ │ ale A.P.L. │ │ ▲ │ └──────────┘ │ ▲ └────────────────┘ └──────┘|
| │ └────────────────┘ │ | └──────────────┘ | ▲ ▲ |
| │ ┌────────────────┐ │ | ▲ | ▼ | |
| │ │ Structurile │ │ | │ | ┌────────────────┐ | |
| │ │ asociative ale │ │ | ▼ | │ M.A.E.-ur │ | |
| │ │ autoritãţilor │ │ | ▲----------------------▲ |◄-►│ ┌────────────┐ │ | |
| │ │ administraţiei │ │ | │ │ | │ │ A.C.I.S. │ │ | |
| │ │ publice locale │ │ | │ │ | │ └────────────┘ │ | |
| │ └────────────────┘ │ | ▼ ▼ | └────────────────┘ | |
| │ ┌────────────────┐ │ | ┌───────────────┐ ┌────────────────────┐ ▼◄---------------------►┘ |
| │ │ Asociaţiile de │ │ | │Alte instituţii│ │ ┌────────────────┐ │ |
| │ │ dezvoltare │ │ | │ şi autoritãţi │ │ │ AM POSDRU │ │ |
| │ │intercomunitarã │ │ | └───────────────┘ │ └────────────────┘ │ |
| │ └────────────────┘ │ | │ ┌────────────────┐ │ |
| └────────────────────┘ | │ │ AM POS CCE │ │ |
| | │ └────────────────┘ │ |
| | │ ┌────────────────┐ │ |
| | │ │ AM PO Regional │ │ |
| | │ └────────────────┘ │ |
| | │ ┌────────────────┐ │ |
| | │ │AM POS Transport│ │ |
| | │ └────────────────┘ │ |
| | │ ┌────────────────┐ │ |
| | │ │ AM POS Mediu │ │ |
| | │ └────────────────┘ │ |
| | │ ┌────────────────┐ │ |
| | │ │ POAT │ │ |
| | │ └────────────────┘ │ ┌─────────────────┐ |
| | └────────────────────┘ │aparatul de lucru│ |
| ▼◄--------------------------------------------------►│ al Guvernului │ |
| └─────────────────┘ |
└-----------------------------------------------------------------------------------------------------┘


                                     ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016