Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 21 mai 2012  de organizare si functionare a unitatilor penitenciare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 21 mai 2012 de organizare si functionare a unitatilor penitenciare

EMITENT: ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 14 iunie 2012

    TITLUL I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Penitenciarele sunt instituţii publice de interes naţional, cu personalitate juridicã, în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi fac parte din instituţiile publice de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã.
    (2) Penitenciarele sunt unitãţi care asigurã executarea pedepselor privative de libertate şi a mãsurii arestãrii preventive şi cu asigurarea intervenţiei recuperative, în condiţii care garanteazã respectarea demnitãţii umane, facilitând responsabilizarea şi reintegrarea în societate a persoanelor private de libertate şi contribuind la creşterea gradului de siguranţã a comunitãţii, menţinerea ordinii publice şi securitãţii naţionale.
    (3) Activitatea penitenciarelor se desfãşoarã în conformitate cu prevederile Constituţiei României, republicatã, cu dispoziţiile Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor, republicatã, cu modificãrile ulterioare, ale Legii nr. 51/1991 privind siguranţa naţionalã a României, ale Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a mãsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale actelor normative date în aplicarea acestei legi, precum şi ale Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, ale Convenţiei europene pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, ale Pactului internaţional cu privire la drepturile civile şi politice şi ale Recomandãrilor Consiliului Europei cu privire la tratamentul persoanelor private de libertate.
    (4) Activitatea profesionalã a personalului se desfãşoarã în interesul comunitãţii şi al persoanelor private de libertate, în limitele competenţelor stabilite prin lege şi pe baza indicatorilor de performanţã stabiliţi prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    ART. 2
    (1) Activitãţile organizatorice şi funcţionale din penitenciare sunt reglementate de legislaţia specificã sistemului administraţiei penitenciare.
    (2) Penitenciarele asigurã:
    a) custodia persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii, precum şi a persoanelor împotriva cãrora s-a luat mãsura arestãrii preventive;
    b) evaluarea nevoilor concrete de asistenţã socialã, educaţie şi terapeuticeale persoanelor private de libertate, organizarea şi derularea de programe socioeducative pentru o cât mai eficientã reintegrare socialã dupã punerea în libertate;
    c) transpunerea în practicã a prevederilor legale referitoare la realizarea separaţiunii persoanelor private de libertate;
    d) paza şi apãrarea locului de deţinere şi a punctelor de lucru, escortarea şi supravegherea persoanelor private de libertate în scopul preîntâmpinãrii sustragerii acestora de la executarea pedepsei închisorii sau a mãsurii arestãrii preventive;
    e) aplicarea diferenţiatã a regimului pedepsei cu închisoarea şi a mãsurii arestãrii preventive;
    f) acordarea drepturilor prevãzute de lege pentru persoanele private de libertate;
    g) ordinea şi disciplina în rândul persoanelor private de libertate şi respectarea de cãtre acestea a obligaţiilor care le revin;
    h) prezentarea persoanelor private de libertate la instanţele de judecatã şi organele de urmãrire penalã la termenele fixate şi cu respectarea strictã a prevederilor legale;
    i) respectarea normelor legale pe linia protecţiei muncii;
    j) evidenţa persoanelor private de libertate;
    k) folosirea persoanelor private de libertate la muncã la unitãţi beneficiare cu platã în scopul obţinerii de venituri extrabugetare, precum şi în interesul unitãţii;
    l) evidenţa muncii prestate de persoanele private de libertate şi acordarea drepturilor legale cuvenite;
    m) condiţiile tehnico-materiale, financiare şi medico-sanitare necesare persoanelor private de libertate avute în custodie;
    n) respectarea prevederilor legale referitoare la administrarea patrimoniului, a valorilor materiale şi bãneşti din dotare;
    o) realizarea integralã a planului de venituri şi a celui de cheltuieli;
    p) încadrarea cu personal (funcţionari publici cu statut special şi personal contractual), în limitele prevederilor statului de organizare;
    q) perfecţionarea pregãtirii profesionale a personalului propriu, în conformitate cu prevederile actelor normative, ordinelor şi instrucţiunilor ministrului justiţiei, deciziilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    r) îndeplinirea misiunilor specifice, potrivit legii, a prevederilor planurilor întocmite în acest scop şi a dispoziţiilor eşaloanelor superioare;
    s) asigurarea mãsurilor necesare pentru prevenirea, limitarea şi înlãturarea consecinţelor situaţiilor de urgenţã;
    ş) aplicarea întocmai a normelor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor ministrului justiţiei care reglementeazã domeniul de activitate al penitenciarelor;
    t) executarea întocmai a hotãrârilor instanţelor judecãtoreşti care privesc situaţia persoanelor private de libertate, asigurarea condiţiilor prevãzute de lege pentru ca instanţele judecãtoreşti sã poatã exercita controlul şi supravegherea, sesizarea operativã a organelor de justiţie şi a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor atunci când se constatã erori judiciare sau încãlcãri ale legii;
    ţ) asigurarea mãsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor de muncã;
    u) asigurarea asistentei medicale pentru persoanele private de libertate aflate în custodie.

    TITLUL II
    Personalul cu funcţii de conducere din penitenciare

    CAP. I
    Directorul penitenciarului

    ART. 3
    (1) Conducerea penitenciarului se exercitã de cãtre directorul unitãţii, în conformitate cu prevederile legale şi în baza fişei postului, fişã prevãzutã în anexa nr. 1, care face parte integrantã din prezentul regulament, şi aprobatã de ministrul justiţiei.
    (2) Numirea şi revocarea din funcţie a directorului, precum şi celelalte modificãri ale raporturilor de serviciu pentru funcţia de director în sistemul administraţiei penitenciare se dispun prin ordin al ministrului justiţiei.
    ART. 4
    (1) Directorul conduce întreaga activitate a penitenciarului şi reprezintã unitatea în raporturile cu Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor, Ministerul Justiţiei, cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte autoritãţi, instituţii publice şi organizaţii centrale şi locale, precum şi cu persoane juridice şi fizice, din ţarã şi din strãinãtate, în limita competenţelor stabilite de lege, de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi de ministrul justiţiei.
    (2) Directorul penitenciarului emite decizii şi instrucţiuni, se subordoneazã directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi rãspunde de întreaga activitate desfãşuratã de unitate.
    ART. 5
    (1) Directorul are calitatea de ordonator terţiar de credite.
    (2) Directorul, în calitate de ordonator terţiar de credite, poate delega dreptul de a aproba folosirea şi repartizarea creditelor bugetare înlocuitorului de drept, precum şi altor persoane desemnate în acest scop, în condiţiile legii.
    ART. 6
    (1) Directorul penitenciarului are, în principal, urmãtoarele atribuţii:
    a) realizeazã conducerea de ansamblu a sectoarelor, birourilor şi compartimentelor de muncã din penitenciar, luând mãsuri pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin, şi asigurã aplicarea prevederilor legale în domeniul de activitate al penitenciarului;
    b) aplicã prevederile documentelor internaţionale semnate de România cu privire la respectarea drepturilor omului în penitenciare;
    c) aprobã regulamentul de ordine interioarã al unitãţii;
    d) stabileşte programul zilnic de lucru al personalului unitãţii şi urmãreşte modul în care acesta este respectat;
    e) organizeazã perfecţionarea pregãtirii profesionale a personalului din subordine;
    f) numeşte, elibereazã, destituie, suspendã din funcţie, dispune punerea la dispoziţie şi repunerea în drepturile anterioare, în condiţiile legii, a funcţionarilor publici cu funcţii de execuţie şi a personalului contractual din unitate;
    g) coordoneazã activitatea consiliului de conducere al unitãţii;
    h) întocmeşte fişele de evaluare anualã a activitãţii pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din competenţã şi aprobã fişele de evaluare întocmite de aceştia;
    i) aplicã sancţiunile disciplinare prevãzute de Legea nr. 293/2004, republicatã, cu modificãrile ulterioare, funcţionarilor publici cu statut special din unitate, conform competenţelor stabilite, cu respectarea prevederilor legii, şi aplicã sancţiunile disciplinare prevãzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicatã, personalului contractual din unitate;
    j) încadreazã agenţii şi personalul contractual în unitate, în condiţiile prevãzute de Legea nr. 293/2004, republicatã, cu modificãrile ulterioare, respectiv de Legea nr. 53/2003, republicatã, şi numeşte îndrumãtori pentru perioada de stagiu a funcţionarilor publici debutanţi;
    k) dispune încetarea raporturilor de serviciu ale agenţilor şi a raporturilor de muncã pentru personalul contractual din unitate, în condiţiile legii;
    l) asigurã delegarea personalului din competenţã, în condiţiile prevãzute de Legea nr. 293/2004, republicatã, cu modificãrile ulterioare, respectiv de Legea nr. 53/2003, republicatã;
    m) dispune detaşarea personalului din competenţã, în condiţiile prevãzute de Legea nr. 293/2004, republicatã, cu modificãrile ulterioare, respectiv de Legea nr. 53/2003, republicatã, dupã obţinerea avizului direcţiei sau al serviciului de specialitate din Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor;
    n) transpune în practicã, la nivelul unitãţii, strategia de aplicare a regimului penitenciar;
    o) aduce la cunoştinţa persoanelor private de libertate noudepuse în penitenciar regulile de comportare, drepturile şi obligaţiile pe care le au, sancţiunile disciplinare care li se pot aplica;
    p) asigurã acordarea tuturor drepturilor prevãzute de legislaţia în vigoare persoanelor private de libertate;
    q) ia mãsurile necesare pentru respectarea de cãtre persoanele private de libertate a obligaţiilor ce le revin pe timpul executãrii pedepsei, pentru întãrirea ordinii şi disciplinei în rândul acestora;
    r) sesizeazã organele judiciare în cazul în care o persoanã privatã de libertate sãvârşeşte o infracţiune în timpul executãrii pedepsei, verificã împrejurãrile şi cauzele producerii unor evenimente negative, precum şi sesizãrile primite din partea persoanelor private de libertate şi a familiilor acestora;
    s) coordoneazã activitãţile de punere în libertate a persoanelor private de libertate la termenul hotãrât de instanţele de judecatã şi prezintã propuneri concrete privind învoirea din penitenciar a persoanelor private de libertate;
    ş) propune directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor transferarea la alte penitenciare a unor persoane private de libertate;
    t) aprobã întâlnirile între persoanele private de libertate şi reprezentanţii mass-media;
    ţ) stabileşte programul zilnic al persoanelor private de libertate;
    u) ia mãsurile pentru menţinerea în bunã stare de funcţionare a armamentului, tehnicii de luptã, a clãdirilor şi celorlalte dotãri materiale ale penitenciarului;
    v) utilizeazã creditele bugetare repartizate, în calitate de ordonator terţiar de credite, numai pentru realizarea sarcinilor instituţiei pe care o conduce, potrivit prevederilor din bugetele aprobate şi în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale;
    w) organizeazã evidenţa programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora;
    x) organizeazã, îndrumã şi coordoneazã activitãţile de menţinere a capacitãţii de intervenţie şi acţiune a unitãţii, de întocmire a documentelor de mobilizare pentru trecerea unitãţii de la starea organizatoricã de pace la starea organizatoricã de rãzboi;
    y) asigurã protecţia informaţiilor clasificate potrivit legii de punere în aplicare a programelor de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate, precum şi colaborarea cu personalul autoritãţii desemnate de securitate (Serviciul Român de Informaţii) pe probleme de competenţe specifice;
    z) organizeazã activitãţile de relaţii publice, îndrumare şi coordonare a activitãţilor de primire, evidenţã şi soluţionare a petiţiilor;
    aa) ia mãsurile necesare pentru asigurarea securitãţii şi sãnãtãţii lucrãtorilor în toate aspectele legate de muncã;
    bb) ia mãsurile necesare pentru asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securitãţii şi sãnãtãţii în muncã;
    cc) este preşedintele Comitetului de securitate şi sãnãtate în muncã;
    dd) coordoneazã activitatea celulei de urgenţã.
    (2) Directorul poate delega unele dintre atribuţiile sale.
    (3) Prin decizie, directorul stabileşte condiţiile în care, în perioada absenţei sale, cel care îl înlocuieşte de drept exercitã atribuţiile ce îi revin în aceastã calitate.
    ART. 7
    (1) În activitatea de conducere a penitenciarului, directorul este ajutat de un director adjunct pentru pazã, un director adjunct economic-administrativ şi un director adjunct pentru reintegrare socialã, numiţi potrivit legii. În anumite unitãţi ale sistemului penitenciar, care nu au funcţii de directori adjuncţi, directorul este ajutat de şefii de servicii.
    (2) Numirea şi revocarea din funcţie, precum şi celelalte modificãri ale raporturilor de serviciu pentru funcţia de director adjunct se realizeazã conform legislaţiei în vigoare.

    CAP. II
    Directorul adjunct pentru siguranţã şi regim penitenciar (şeful de serviciu, dupã caz)

    ART. 8
    (1) Directorul adjunct pentru siguranţã şi regim penitenciar acţioneazã pentru îmbunãtãţirea continuã a activitãţii compartimentelor pe care le coordoneazã.
    (2) Directorul adjunct pentru siguranţã şi regim penitenciar îndeplineşte atribuţiile stabilite de cãtre directorul unitãţii, conform fişei postului.
    (3) Atribuţiile directorului adjunct pentru siguranţã şi regim penitenciar sunt:
    a) organizeazã şi coordoneazã activitãţile referitoare la modul de executare a pedepselor privative de libertate şi a mãsurii arestãrii preventive, pronunţate de instanţele judecãtoreşti;
    b) organizeazã şi executã paza, escortarea, însoţirea şi supravegherea persoanelor private de libertate aflate în custodia penitenciarului, astfel încât sã se asigure prevenirea evenimentelor negative;
    c) aplicã regimul legal de deţinere, ţine evidenţa nominalã şi statisticã a persoanelor private de libertate care executã pedepsele privative de libertate, potrivit legii;
    d) ia mãsuri pentru executarea misiunilor de pazã şi escortare a persoanelor private de libertate la instanţele de judecatã, transferul acestora la organele de urmãrire penalã sau la alte locuri de deţinere;
    e) organizeazã şi conduce nemijlocit activitatea de pregãtire a alarmelor de exerciţiu aprobate de directorul penitenciarului;
    f) întocmeşte şi supune spre aprobare directorului unitãţii mapa cu documentele operative ale şefului de turã;
    g) executã instruirea personalului pentru serviciul de zi şi din plutonul de escorte şi verificã modul în care aceştia îşi îndeplinesc atribuţiile;
    h) urmãreşte zilnic repartizarea pe camere a persoanelor private de libertate şi aplicarea regimului de deţinere, conform prevederilor legale;
    i) organizeazã şi conduce personal percheziţiile generale care se executã în penitenciar şi verificã modul în care se executã percheziţiile individuale asupra persoanelor private de libertate;
    j) ţine evidenţa şi raporteazã evenimentele negative produse în unitate şi ia mãsuri de executare a mãsurilor propuse dupã fiecare eveniment;
    k) este preşedintele urmãtoarelor comisii înfiinţate în cadrul unitãţii: comisia de stabilire a locurilor şi momentelor vulnerabile din unitate; comisia de clasificare a persoanelor private de libertate în categoria celor cu grad sporit de periculozitate; comisia de disciplinã; comisia de repartizare la muncã a persoanelor private de libertate;
    l) activeazã ca membru în urmãtoarele comisii înfiinţate în cadrul unitãţii: comisia de liberare condiţionatã; comisia de acordare a recompenselor; comisia de analizã şi stabilire a prioritãţilor lucrãrilor de reparaţii capitale; comisia de negociere a tarifelor practicate la încheierea contractelor de prestãri de servicii cu diverşi beneficiari; comisia de analizare a oportunitãţii contestãrii încheierilor judecãtorului delegat;
    m) verificã sãptãmânal sau ori de câte ori este nevoie funcţionarea şi întreţinerea armamentului şi muniţiei din dotarea personalului din subordine, precum şi a mijloacelor ajutãtoare de pazã şi transmisiuni;
    n) elaboreazã şi prezintã pentru aprobare documentele Planului de mobilizare a unitãţii, asigurã reactualizarea acestuia;
    o) întocmeşte şi ţine evidenţa la zi a lucrãrilor de mobilizare la locul de muncã a personalului contractual cu obligaţii militare din unitate;
    p) realizeazã tabelele de înzestrare cu armament, mijloace şi tehnicã de luptã necesare pe timp de pace, precum şi la mobilizare;
    q) întocmeşte şi prezintã informãri şi dãri de seamã privind stadiul pregãtirii de mobilizare;
    r) la ordin, întocmeşte cererile de produse necesare într-un an de rãzboi.

    CAP. III
    Directorul adjunct (şeful de serviciu, dupã caz) economic-administrativ

    ART. 9
    Directorul adjunct economic-administrativ coordoneazã activitatea personalului logistic, tehnic, financiar-contabil, producţie interioarã, îndrumã, analizeazã şi ia mãsuri pentru îmbunãtãţirea continuã a activitãţilor, pentru organizarea şi desfãşurarea activitãţii administrativ-gospodãreşti, exploatarea, pãstrarea, repararea şi evidenţa materialelor şi mijloacelor tehnice din dotare şi are urmãtoarele atribuţii principale:
    a) organizeazã şi coordoneazã întocmirea proiectelor planurilor de aprovizionare tehnico-materialã de cãtre personalul de specialitate din subordine, pe care le înainteazã Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, şi urmãreşte realizarea planului de aprovizionare;
    b) rãspunde de întocmirea documentelor şi materialelor de planificare, organizare, analizã şi control al muncii de penitenciar;
    c) rãspunde de elaborarea planului de pregãtire de specialitate, la locul de muncã, pentru personalul din subordine;
    d) coordoneazã şi îndrumã activitatea de elaborare a proiectului de buget de venituri şi cheltuieli;
    e) rãspunde de întrebuinţarea judicioasã a fondurilor publice puse la dispoziţie;
    f) stabileşte creditele necesare îndeplinirii planului de aprovizionare, a planului de venituri şi cheltuieli;
    g) urmãreşte respectarea circuitului documentelor, verificã respectarea legalitãţii pe care trebuie sã o îndeplineascã documentele;
    h) analizeazã periodic, împreunã cu contabilul-şef, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi propune mãsuri corespunzãtoare privind îmbunãtãţirea activitãţii;
    i) organizeazã şi coordoneazã întocmirea proiectelor planurilor de aprovizionare tehnico-materialã de cãtre cadrele de specialitate din subordine, precum şi întocmirea programului anual al achiziţiilor publice;
    j) urmãreşte realizarea planului de aprovizionare tehnico-materialã aprobat;
    k) organizeazã şi îndrumã activitatea de cazare, echipare şi hrãnire a efectivelor de cadre şi deţinuţi, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
    l) conduce activitatea gospodãriei agrozootehnice, precum şi atelierele de reparaţii şi întreţinere care funcţioneazã în unitate;
    m) urmãreşte modul de valorificare a produselor realizate în gospodãria agrozootehnicã;
    n) conduce operaţiunile privind inventarierile periodice şi anuale şi operaţiunile de evaluare a patrimoniului unitãţii pentru toate materialele şi mijloacele din dotare;
    o) conduce operaţiunile privind scoaterea din funcţiune, declasarea şi casarea bunurilor materiale şi a mijloacelor din dotare, care îndeplinesc condiţiile legale;
    p) organizeazã şi coordoneazã activitãţile de predare-primire a gestiunilor, atunci când situaţia o impune;
    q) organizeazã şi îndrumã activitatea întregului personal din subordine, întocmeşte programul de lucru şi grafice de lucrãri, stabileşte fişele posturilor pentru fiecare persoanã din subordine;
    r) participã la toate şedinţele consiliului de conducere;
    s) rãspunde de organizarea procedurilor privind achiziţiile publice;
    ş) coordoneazã activitatea serviciilor: logisticã, financiar-contabilitate şi producţie venituri proprii;
    t) prin decizie, poate fi numit preşedinte al urmãtoarelor comisii înfiinţate în cadrul unitãţii: comisia de cercetare administrativã; comisia de analizã, avizare, privind scoaterea din evidenţã, declasare şi casare a bunurilor; comisia de evaluare a mijloacelor fixe aprobate pentru scoaterea din funcţiune; comisia tehnicã de prevenire şi stingere a incendiilor; comisia pentru organizarea licitaţiilor; comisia de selecţie a ofertelor pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii; comisia de recepţie a serviciilor prestate pentru unitate; comisia de recepţie la terminarea lucrãrilor de reparaţii capitale şi investiţii; comisia pentru recepţia lucrãrilor de reparaţii curente; comisia de constatare tehnicã auto; comisia pentru testarea conducãtorilor auto; comisia de cercetare a accidentelor de circulaţie şi a evenimentelor; comisia pentru stabilirea unui program optim de funcţionare a centralei termice şi instalaţiilor de iluminat - adaptarea la condiţiile de anotimp sau dupã pecificul unitãţii; comisia pentru stabilirea volumului şi a destinaţiei fiecãrei încãperi din unitate pentru alocarea la drepturi de combustibil şi justificarea acestuia; comisia pentru respectarea legalitãţii în caz de sponsorizãri şi donaţii; comisia pentru stabilirea locurilor de muncã din unitate prevãzute cu sporuri şi a persoanelor care îşi desfãşoarã activitatea în condiţii deosebit de periculoase şi a sporului la care acestea au dreptul;
    ţ) executã orice alte dispoziţii primite de la şefii ierarhici;

    CAP. IV
    Directorul adjunct (şeful de serviciu, dupã caz) reintegrare socialã

    ART. 10
    Directorul adjunct reintegrare socialã îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
    a) planificã, coordoneazã şi controleazã punerea în aplicare a directivelor de acţiune în domeniul educaţiei şi asistenţei psihosociale stabilite de Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor;
    b) organizeazã, coordoneazã şi evalueazã activitãţile desfãşurate în cadrul serviciilor de educaţie şi asistenţã psihosocialã;
    c) elaboreazã documentele de planificare a activitãţilor sectorului reintegrare socialã, conform reglementãrilor legislative şi procedurilor în vigoare;
    d) planificã şi distribuie sarcinile de serviciu pentru personalul compartimentului, stabileşte obiectivele individuale anuale ale activitãţii şi realizeazã evaluarea activitãţilor personalului din subordine;
    e) întocmeşte fişele posturilor pentru şef serviciu educaţie şi şef serviciu asistenţã psihosocialã şi avizeazã fişele posturilor pentru psiholog, asistent social, educator, preot, agent tehnic, monitor sportiv, agent pentru supraveghere, în concordanţã cu metodologiile specifice;
    f) coordoneazã şi monitorizeazã aplicarea procedurilor de lucru care reglementeazã activitãţile fiecãrui specialist, în funcţie de particularitãţile condiţiilor existente pe plan local şi de categoriile persoanelor private de libertate;
    g) monitorizeazã completarea Dosarului de educaţie şi asistenţã psihosocialã, dupã caz, a Dosarului de educaţie şi asistenţã psihosocialã a minorului, în vederea avizãrii informaţiilor consemnate referitoare la persoanele private de libertate, cu rol în individualizarea traseului carceral şi asigurarea regimului progresiv de executare a pedepsei;
    h) avizeazã şi verificã punerea în aplicare a recomandãrilor din Planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativã şi terapeuticã, din Dosarul de educaţie şi asistenţã psihosocialã sau, dupã caz, din Dosarul de educaţie şi asistenţã psihosocialã a minorului, întocmit pentru fiecare persoanã privatã de libertate;
    i) verificã modul de gestionare şi arhivare a Dosarului de educaţie şi asistenţã psihosocialã, dupã caz, a Dosarului de educaţie şi asistenţã psihosocialã a minorului, întocmit pentru fiecare persoanã privatã de libertate;
    j) monitorizeazã derularea programelor şi a activitãţilor de educaţie şi asistenţã psihosocialã, precum şi participarea persoanelor private de libertate la acestea;
    k) verificã şi avizeazã documentele elaborate de personalul din subordine, conform reglementãrilor legislative şi procedurilor în vigoare;
    l) participã la lucrãrile Comisiei pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate şi la lucrãrile celorlalte comisii stabilite la nivelul unitãţii, conform Regulamentului privind aplicarea legii executãrii pedepselor şi a mãsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;
    m) desemneazã specialiştii care vor participa la lucrãrile comisiilor sau echipelor multidisciplinare în cadrul compartimentului sau la nivelul unitãţii;
    n) se informeazã constant cu privire la problemele persoanelor private de libertate în cadrul programului de audienţe stabilit, în vederea cunoaşterii acestora, precum şi a soluţionãrii problemelor pe care le întâmpinã;
    o) coordoneazã activitatea de rezolvare a solicitãrilor persoanelor private de libertate cu privire la problemele sectorului reintegrare socialã şi avizeazã cererile acestora care vizeazã domeniul sãu de competenţã;
    p) elaboreazã materiale centralizatoare, situaţiile statistice, documente de analizã sau informare, realizate periodic sau la solicitarea conducerii instituţiei, a administraţiei centrale sau a altor instituţii;
    q) asigurã legãtura dintre personalul din subordine şi celelalte compartimente ale unitãţii;
    r) organizeazã, coordoneazã şi evalueazã pregãtirea profesionalã continuã a subordonaţilor;
    s) coordoneazã colaborãrile cu instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale în vederea stabilirii de noi posibilitãţi pentru ieşirile în comunitate ale persoanelor private de libertate, precum şi a asigurãrii coerenţei şi continuitãţii intervenţiei recuperative a persoanelor private de libertate;
    ş) iniţiazã şi avizeazã protocoale de colaborare cu instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale;
    t) atrage şi stabileşte noi parteneriate cu instituţii penitenciare omoloage din strãinãtate;
    ţ) planificã activitãţile de practicã şi documentare desfãşurate în penitenciar de cãtre studenţii şi absolvenţii facultãţilor de profil;
    u) participã la realizarea unor studii şi cercetãri privind fenomenul criminalitãţii şi evoluţia sistemului penitenciar;
    v) participã la simpozioane, colocvii, cursuri de perfecţionare, seminare, sesiuni ştiinţifice, schimburi de experienţã în ţarã şi în strãinãtate;
    w) realizeazã alte sarcini primite din partea directorului unitãţii, potrivit domeniului de competenţã.

    CAP. V
    Şefii de structuri

    ART. 11
    Numirea şi revocarea din funcţie, precum şi celelalte modificãri ale raporturilor de serviciu pentru funcţia de şef de structurã în penitenciare se dispun conform prevederilor legale.
    ART. 12
    Şefii de structuri îndeplinesc urmãtoarele atribuţii:
    a) stabilesc responsabilitãţile şi atribuţiile personalului din subordine şi le repartizeazã lucrãrile;
    b) participã şi rãspund de realizarea în cele mai bune condiţii şi la termenele stabilite a lucrãrilor repartizate structurilor pe care le coordoneazã;
    c) realizeazã efectiv o parte din lucrãrile repartizate structurii;
    d) avizeazã şi prezintã şefilor ierarhici corespondenţa elaboratã la nivelul structurii;
    e) asigurã instruirea personalului din subordine şi urmãrirea respectãrii prevederilor din instrucţiunile proprii în domeniul securitãţii muncii;
    f) asigurã evaluarea personalului din subordine;
    g) verificã şi rãspund, în conformitate cu dispoziţiile legale, pentru angajamentele legale şi lucrãrile pe care le realizeazã ei înşişi sau angajaţii structurii în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

    TITLUL III
    Categoriile de personal din cadrul penitenciarului

    ART. 13
    În penitenciare îşi desfãşoarã activitatea:
    a) funcţionari publici cu statut special;
    b) personal contractual.
    ART. 14
    (1) Funcţionarii publici cu statut special care îşi desfãşoarã activitatea în penitenciare se supun Statutului funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţionalã a penitenciarelor, aprobat prin Legea nr. 293/2004, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
    (2) Salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciarelor sunt reglementate prin lege.
    (3) Rãspunderea disciplinarã şi sancţiunile care se pot aplica funcţionarilor publici cu statut special sunt reglementate în Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor, aprobat prin Legea nr. 293/2004, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
    (4) Numirea funcţionarilor publici din penitenciare se face conform Statutului funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor, aprobat prin Legea nr. 293/2004, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
    ART. 15
    (1) Personalul contractual din penitenciare este angajat cu contract individual de muncã şi îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu legislaţia muncii.
    (2) Rãspunderea disciplinarã a personalului prevãzut la alin. (1) şi sancţiunile care se pot aplica în cazul sãvârşirii unei abateri disciplinare sunt prevãzute de Legea nr. 53/2003, republicatã.
    (3) Salarizarea personalului prevãzut la alin. (1) este reglementatã de legislaţia în vigoare, aplicabilã acestei categorii de personal.

    TITLUL IV
    Structurile penitenciarului

    CAP. I
    Dispoziţii comune

    ART. 16
    (1) Penitenciarele sunt organizate pe sectoare de activitate, servicii, birouri, structuri şi compartimente, astfel:
    a) structura siguranţa deţinerii şi regim penitenciar;
    b) structura educaţie şi asistenţã psihosocialã;
    c) structura economico-administrativã şi logisticã;
    d) structura medicalã;
    e) serviciul/biroul financiar-contabil;
    f) serviciul/biroul logisticã;
    g) serviciul/biroul regim penitenciar;
    h) serviciul/biroul educaţie;
    i) serviciul/biroul asistenţã psihosocialã;
    j) serviciul/biroul siguranţa deţinerii;
    k) serviciul/biroul evidenţã;
    l) biroul resurse umane şi formare profesionalã;
    m) structura organizare-mobilizare;
    n) structura prevenirea criminalitãţii şi terorismului în mediul penitenciar;
    o) structura informaticã;
    p) structura managementul situaţiilor de urgenţã;
    q) structura de prevenire şi protecţie în domeniul securitãţii, sãnãtãţii în muncã şi protecţia mediului;
    r) structura secretariat;
    s) structura juridicã;
    ş) structura informaţii clasificate;
    t) structura de organizare a muncii.
    (2) Compartimentele sunt organizate în cadrul structurii economico-administrative şi logisticã.
    (3) Atribuţiile şi responsabilitãţile specifice funcţiilor din structura penitenciarului se stabilesc prin fişele posturilor.
    (4) Fişele posturilor vor fi elaborate sau modificate, dupã caz, conform modelului prevãzut în anexa nr. 2, care face parte integrantã din prezentul regulament, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a acestuia.
    (5) În cazul modificãrii prezentului regulament, fişele posturilor se vor actualiza corespunzãtor, în termen de 30 de zile de la data modificãrii.

    CAP. II
    Structura juridicã

    ART. 17
    Consilierul juridic asigurã apãrarea drepturilor şi intereselor legitime ale penitenciarului în conformitate cu Constituţia României, republicatã, şi cu prevederile legale în vigoare.
    ART. 18
    Consilierul juridic are urmãtoarele atribuţii:
    a) reprezintã instituţia, pe baza delegaţiei date de cãtre director, şi apãrã drepturile şi interesele acesteia în faţa instanţelor judecãtoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, precum şi în raporturile cu alte organe, cu persoane fizice sau juridice;
    b) elaboreazã şi promoveazã acţiunile având ca obiect recuperarea sumelor încasate necuvenit de cãtre personalul instituţiei;
    c) elaboreazã şi prezintã conducerii unitãţii, ori de câte ori apreciazã cã este necesar, propuneri de soluţionare pe cale amiabilã a litigiilor aflate pe rol;
    d) elaboreazã şi prezintã conducerii unitãţii, ori de câte ori apreciazã cã este necesar, propuneri privind inoportunitatea promovãrii cãilor de atac împotriva hotãrârilor judecãtoreşti nefavorabile unitãţii;
    e) propune directorului sesizarea parchetului în cazul sãvârşirii unor infracţiuni în legãturã cu serviciul de cãtre personalul din unitate;
    f) redacteazã şi depune în termenele procedurale cererile de chemare în judecatã, întâmpinãrile, notele de şedinţã, probele şi concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitãrii cãilor de atac, în dosarele în care unitatea este parte;
    g) urmãreşte, în condiţiile legii, obţinerea titlurilor executorii şi ia mãsurile necesare de punere în executare a acestora;
    h) avizeazã, din punctul de vedere al legalitãţii, orice mãsurã de naturã sã angajeze rãspunderea patrimonialã a penitenciarului în calitate de ordonator terţiar de credite;
    i) avizeazã, din punctul de vedere al legalitãţii, orice mãsurã care ar putea aduce atingere drepturilor penitenciarului;
    j) avizeazã sub aspectul legalitãţii clauzele contractelor încheiate de penitenciar;
    k) previne încãlcarea dispoziţiilor legale prin acordarea vizei de specialitate pe contracte sau convenţii, ordine, decizii de personal privind încadrarea personalului, modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu, decizii de imputare, hotãrâri etc.;
    l) întocmeşte şi trimite instanţelor de judecatã sau organelor de urmãrire penalã procesele-verbale de îndeplinire a procedurilor de citare a unitãţii; solicitã organelor judiciare soluţiile dispuse în cauzele cercetate, pe care le comunicã structurii resurse umane şi formare profesionalã în vederea stabilirii situaţiei raporturilor de serviciu a funcţionarilor publici, respectiv punerea la dispoziţie (pe timpul urmãririi penale şi al judecãţii) sau suspendarea din funcţie (pe perioada arestãrii preventive), conform Legii nr. 293/2004, republicatã, cu modificãrile ulterioare;
    m) colaboreazã cu celelalte compartimente ale unitãţii pentru rezolvarea solicitãrilor primite din sfera de competenţã a acestora, formulând puncte de vedere referitoare la modul de interpretare juridicã a unor prevederi legale;
    n) semnaleazã organelor competente cazurile de aplicare neuniformã a actelor normative şi, când este cazul, face propuneri corespunzãtoare;
    o) întocmeşte orice alte acte procedurale legate de reprezentarea unitãţii.
    ART. 19
    În cadrul structurii juridice sunt constituite urmãtoarele evidenţe:
    a) registrul de evidenţã a dosarelor aflate pe rolul instanţelor de judecatã;
    b) registrul de evidenţã a avizelor de legalitate acordate, datate şi numerotate;
    c) registrul de evidenţã a contestaţiilor împotriva încheierilor judecãtorului delegat;
    d) procesele-verbale ale comisiei de contestare a încheierilor judecãtorului delegat;
    e) fişa de evidenţã a predãrii-primirii sigiliilor;
    f) note de constatare în urma controalelor;
    g) adrese, sesizãri, cereri, reclamaţii, petiţii şi rãspunsuri la acestea;
    h) planuri de management anuale ale structurii;
    i) condicã de predare-primire a corespondenţei interne.

    CAP. III
    Structura secretariat

    ART. 20
    (1) Structura secretariat asigurã transmiterea informaţiei şi organizeazã primirea, înregistrarea şi arhivarea corespondenţei unitãţii.
    (2) În îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, secretariatul colaboreazã cu celelalte compartimente din cadrul unitãţii şi cu secretariatele din celelalte unitãţi teritoriale, precum şi cu aparatul central, potrivit sferei sale de competenţã, în vederea soluţionãrii în termen legal a tuturor solicitãrilor care îi sunt adresate.
    (3) Circuitul corespondenţei este asigurat prin aplicaţia de evidenţã a documentelor, cu respectarea procedurilor specifice de lucru şi a prevederilor legale în vigoare.
    ART. 21
    Structura secretariat are urmãtoarele atribuţii:
    A. asigurã circuitul documentelor stabilit prin proceduri specifice de lucru aprobate prin decizie a directorului general, prin organizarea eficientã a primirii, înregistrãrii, repartizãrii spre soluţionare şi expedierii acestora;
    B. asigurã gestionarea petiţiilor adresate penitenciarului:
    a) primeşte, înregistreazã, se îngrijeşte de rezolvarea petiţiilor, prin repartizarea acestora spre soluţionare structurilor din unitate, în funcţie de obiectul acestora/rezoluţia conducerii unitãţii, şi expediazã rãspunsurile cãtre petiţionari, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    b) soluţioneazã petiţiile adresate conducerii unitãţii care intrã în competenţa sa;
    c) asigurã activitatea de relaţii cu publicul la nivelul unitãţii;
    C. asigurã arhivarea şi pãstrarea documentelor în arhiva neoperativã a unitãţii:
    a) face propuneri pentru modificarea Nomenclatorului dosarelor şi termenelor de pãstrare a documentelor create în activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în colaborare cu celelalte structuri din cadrul penitenciarului;
    b) primeşte şi verificã dosarele pregãtite pentru arhivare cu documentele neoperative create de toate structurile din unitate, în conformitate cu Instrucţiunile de prelucrare arhivisticã a documentelor create în activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unitãţilor subordonate, şi cu Nomenclatorul dosarelor şi termenelor de pãstrare a documentelor create în activitatea unitãţii şi cu alte prevederi legale;
    c) pregãteşte pentru arhivare dosarele cu documentele create în structura secretariat, în conformitate cu Instrucţiunile de prelucrare arhivisticã a documentelor create în activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unitãţilor subordonate şi cu Nomenclatorul dosarelor şi termenelor de pãstrare a documentelor create în activitatea unitãţii;
    d) conlucreazã cu toate structurile din cadrul unitãţii, în vederea asigurãrii condiţiilor optime de predare, pãstrare, selecţionare şi transfer al dosarelor de arhivã;
    D. alte activitãţi:
    a) ţine şi pãstreazã evidenţa ordinelor, deciziilor, instrucţiunilor şi dispoziţiilor emise de conducerea Ministerului Justiţiei şi a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, separat pe cele douã categorii, în ordinea primirii lor, în registrul de evidenţã a documentelor şi în fişa de evidenţã, în strictã concordanţã cu dispoziţiile în vigoare, şi ia mãsuri de distribuire a documentelor care reglementeazã activitatea sistemului penitenciar cãtre structurile unitãţii;
    b) respectã dispoziţiile privind confecţionarea, modul de folosire, evidenţa, pãstrarea şi verificarea existenţei sigiliilor, precum şi inventarierea acestora;
    c) ţine evidenţa la zi a personalului aflat în concediu de odihnã şi, suplimentar, a celui aflat în concediu de studii, concediu fãrã platã, concediu medical, învoiri sau misiuni şi întocmeşte documentaţia subsecventã;
    d) pânã la data de 1 (întâi) a fiecãrei luni întocmeşte şi predã serviciului/biroului financiar-contabil situaţia prezenţei personalului în luna anterioarã;
    e) redacteazã decizia zilnicã pe unitate în format electronic în baza proiectelor transmise de structurile penitenciarului şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    f) organizeazã şi participã la şedinţele consiliului de conducere al unitãţii şi întocmeşte documentele aferente;
    g) organizeazã şi participã la audienţele acordate de cãtre directorul unitãţii sau de cãtre persoana desemnatã de acesta, notând în registrul de audienţã problemele semnalate de petenţi, şi ţine evidenţa termenelor de soluţionare a audienţelor;
    h) întocmeşte note interne, note de informare, note de colaborare, sinteze, rapoarte tematice şi alte materiale în baza rezoluţiei directorului unitãţii.
    ART. 22
    În cadrul structurii secretariat sunt constituite urmãtoarele evidenţe:
    a) registrul pentru audienţe;
    b) dosarul deciziilor zilnice pe unitate;
    c) registrul de evidenţã a sigiliilor;
    d) fişa de evidenţã a predãrii-primirii sigiliilor;
    e) registrul de evidenţã a ordinelor ministrului justiţiei;
    f) registrul de evidenţã a deciziilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    g) note de constatare în urma controalelor;
    h) planuri de management anuale ale structurii şi unitãţii;
    i) procese-verbale de distrugere a unor documente;
    j) procese-verbale ale şedinţelor consiliului de conducere;
    k) evidenţa inventarelor documentelor predate la depozitul de arhivã;
    l) registrul de evidenţã a dosarelor aflate în arhivã;
    m) evidenţa petiţiilor primite de la cetãţeni, autoritãţi publice şi alte persoane juridice şi a documentelor subsecvente referitoare la soluţionare;
    n) Nomenclatorul dosarelor şi termenelor de pãstrare a documentelor create în activitatea unitãţii penitenciare;
    o) raportul de bilanţ al activitãţii anuale;
    p) borderouri justificative de consum, timbre poştale;
    q) condici de predare-primire a corespondenţei la/de la structurile din cadrul unitãţii;
    r) borderouri de expediere a corespondenţei penitenciarului;
    s) evidenţa misiunilor, a delegãrilor şi a învoirilor în scop personal şi evidenţele ce se impun în acest scop;
    ş) situaţia privind prezenţa lunarã la serviciu a personalului;
    t) evidenţa concediilor de odihnã şi medicale şi a învoirilor;
    ţ) condica de prezenţã a personalului;
    u) carnetul cu ordine de serviciu;
    v) registrul de evidenţã a deciziilor directorului unitãţii;
    w) fişe de post.

    CAP. IV
    Structura informaţii clasificate

    ART. 23
    Structura informaţii clasificate are urmãtoarele atribuţii:
    A. în domeniul elaborãrii, multiplicãrii şi evidenţei datelor şi informaţiilor clasificate:
    a) face propuneri şi supune aprobãrii conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate;
    b) asigurã multiplicarea şi evidenţa tuturor informaţiilor clasificate emise sau deţinute de unitate;
    c) asigurã evidenţa documentelor clasificate emise, primite sau expediate de unitate;
    d) avizeazã procesele-verbale de distrugere a informaţiilor clasificate emise sau deţinute de unitate;
    e) verificã modul de întocmire şi redactare a documentelor clasificate emise de unitate;
    f) face propuneri în vederea elaborãrii Nomenclatorului arhivistic;
    g) întocmeşte Programul de prevenire a scurgerii informaţiilor clasificate deţinute, iar, dupã avizarea acestuia de cãtre autoritatea desemnatã de securitate (Serviciul Român de Informaţii), îl pune în aplicare;
    B. în domeniul coordonãrii şi controlului mãsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate în cadrul unitãţii:
    a) coordoneazã activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate în toate structurile acesteia;
    b) îndeplineşte atribuţiile funcţionarului/structurii de securitate prevãzut/prevãzute la art. 31 din Hotãrârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    c) coordoneazã şi participã la procesul de inventariere a documentelor secrete de stat şi de serviciu existente în unitate.
    ART. 24
    Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, la nivelul structurii informaţii clasificate sunt constituite urmãtoarele evidenţe:
    a) registrul unic de evidenţã a registrelor, condicilor, borderourilor şi a caietelor pentru însemnãri clasificate;
    b) registrul de evidenţã a informaţiilor strict secrete de importanţã deosebitã;
    c) registrul de evidenţã a informaţiilor strict secrete şi secrete;
    d) registrul de evidenţã a informaţiilor secrete de serviciu;
    e) registrul de evidenţã a informaţiilor clasificate multiplicate;
    f) registrul pentru evidenţa certificatelor de securitate/autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate secrete de stat;
    g) registrul pentru evidenţa autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate secrete de serviciu;
    h) registrul pentru evidenţa certificatelor de securitate tip A şi B pentru acces la informaţii NATO clasificate;
    i) registrul de evidenţã a autorizaţiilor de acces la informaţii UE clasificate;
    j) condica de predare-primire a documentelor clasificate la/de la compartimentele din aparatul central al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    k) registre pentru evidenţa informaţiilor UE clasificate, şi anume: Restreint UE, Confidentiel UE şi Secret UE;
    l) registre pentru evidenţa informaţiilor NATO clasificate, şi anume: NATO Restricted, NATO Confidential şi NATO Secret;
    m) registrul pentru evidenţa şi distribuirea mediilor de stocare a informaţiilor;
    n) registrul pentru evidenţa specialã;
    o) registrul pentru evidenţa literaturii clasificate;
    p) condica de predare-primire a corespondenţei neclasificate;
    q) registrul pentru evidenţa personalã a documentelor;
    r) registrul pentru evidenţa documentelor dactilografiate - procesate la calculator, desenate şi scrise de mânã;
    s) borderou de expediţie a documentelor clasificate.

    CAP. V
    Structura managementul situaţiilor de urgenţã

    ART. 25
    Structura managementul situaţiilor de urgenţã are urmãtoarele atribuţii:
    a) controleazã şi îndrumã activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţã în unitate;
    b) formuleazã propuneri pentru includerea în proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli a fondurilor necesare dotãrii unitãţii cu maşini, instalaţii, utilaje, echipament de protecţie şi substanţe chimice, precum şi pentru realizarea mãsurilor de prevenire a situaţiilor de urgenţã;
    c) informeazã, anual şi ori de câte ori este cazul, conducerea unitãţii şi Compartimentul managementul situaţiilor de urgenţã din Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor în legãturã cu modul de îndeplinire a obligaţiilor legale ce îi revin în activitatea legatã de prevenirea situaţiilor de urgenţã;
    d) propune temele referitoare la prevenirea situaţiilor de urgenţã, ce sunt incluse în programele de pregãtire a personalului unitãţii;
    e) împreunã cu organele abilitate, participã la cercetarea cauzelor generate desituaţiile de urgenţã din unitate;
    f) urmãreşte respectarea normelor privind situaţiile de urgenţã în proiectele pentru noile obiective de investiţii, modernizãri şi extinderi;
    g) colaboreazã cu inspectoratele pentru situaţii de urgenţã judeţene şi al municipiului Bucureşti în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor şi al protecţiei civile.
    A. Structura managementul situaţiilor de urgenţã are urmãtoarele atribuţii în domeniul prevenirii incendiilor:
    a) elaboreazã şi actualizeazã documente în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor;
    b) asigurã instruirea personalului din unitate, precum şi a persoanelor private de libertate care desfãşoarã activitãţi productive sau de deservire în cadrul unitãţii;
    c) întocmeşte la începutul fiecãrui an temele de pregãtire referitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor, care se posteazã pe platforma de e-learning a fiecãrei unitãţi penitenciare;
    d) asigurã arhivarea documentelor specifice;
    e) prevede anual, prin planul de buget, fondurile necesare pentru asigurarea mijloacelor de intervenţie la incendiu, a echipamentelor de protecţie la incendiu, verificarea maşinilor şi instalaţiilor din punctul de vedere al protecţiei împotriva incendiilor;
    f) prevede anual, prin planul de buget, fondurile necesare pentru perfecţionarea profesionalã a personalului cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţã;
    g) analizeazã situaţia statisticã a incendiilor sau a altor evenimente urmate de incendii, produse în unitate, trãgând concluzii şi învãţãminte din acestea, şi informeazã Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor - Compartimentul managementul situaţiilor de urgenţã prin înaintarea dosarului de cercetare a evenimentului produs;
    h) colaboreazã cu inspectoratele pentru situaţii de urgenţã judeţene şi al municipiului Bucureşti în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor şi al eliminãrii potenţialelor cauze ce pot genera incendii;
    i) controleazã şi îndrumã activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor;
    j) analizeazã modul de desfãşurare a activitãţii de prevenire şi stingere a incendiilor, eficienţa acesteia şi folosirea mijloacelor specifice din dotare, propunând mãsuri pentru îmbunãtãţirea activitãţii;
    k) cu ocazia verificãrilor şi a controalelor executate conform planificãrii lunare, întocmeşte o notã de control tehnic de specialitate, pe care o supune atenţiei conducerii unitãţii;
    l) elaboreazã şi verificã mãsurile specifice de prevenire a situaţiilor de urgenţã pentru perioada sezonului secetos şi pentru perioada sezonului rece;
    m) elaboreazã programe de optimizare a activitãţii de apãrare împotriva incendiilor;
    n) elaboreazã instrucţiuni de apãrare împotriva incendiilor pentru toate locurile de muncã;
    o) întocmeşte trimestrial şi anual sinteza activitãţilor desfãşurate în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţã, sintezã pe care o prezintã, dupã aprobarea directorului unitãţii, în şedinţa consiliului de conducere;
    p) pânã la data de 5 a lunii urmãtoare înainteazã Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Compartimentul managementul situaţiilor de urgenţã sinteza activitãţilor trimestriale şi anuale desfãşurate în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţã;
    q) elaboreazã procedurile specifice activitãţilor desfãşurate la nivelul unitãţii.
    B. Structura managementul situaţiilor de urgenţã are urmãtoarele atribuţii în domeniul protecţiei civile:
    a) asigurã permanent coordonarea planificãrii şi a realizãrii activitãţilor şi mãsurilor de protecţie civilã;
    b) întocmeşte şi actualizeazã documentele referitoare la protecţia civilã;
    c) identificã şi gestioneazã tipurile de riscuri de pe teritoriul fiecãrei unitãţi penitenciare;
    d) organizeazã modul de înştiinţare şi de alarmare a personalului;
    e) asigurã punerea în aplicare, la ordin, a mãsurilor prevãzute în planul de evacuare;
    f) realizeazã mãsurile de asigurare a evacuãrii: siguranţã, pazã şi ordine, asigurare medicalã, aprovizionare cu alimente de strictã necesitate etc.;
    g) instruieşte personalul cuprivire la modul de acţiune în cazul producerii dezastrelor şi în privinţa prevenirii efectelor negative ale situaţiilor de urgenţã;
    h) planificã şi conduce exerciţiile şi aplicaţiile de protecţie civilã;
    i) prevede anual, prin planul de buget, fonduri pentru cheltuieli necesare desfãşurãrii activitãţilor de protecţie civilã;
    j) întocmeşte cererile cu mijloace de transport, carburanţi-lubrifianţi, imobile, alimente şi produse de primã necesitate, spaţii pentru depozitarea bunurilor, cazarea şi aprovizionarea evacuaţilor;
    k) asigurã, gestioneazã şi pãstreazã informaţiile clasificate conform prevederilor legale specifice;
    l) elaboreazã procedurile specifice activitãţilor desfãşurate la nivelul unitãţii.
    ART. 26
    Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, la nivelul structurii managementul situaţiilor de urgenţã sunt constituite urmãtoarele evidenţe:
    a) Planul de evacuare a unitãţii în cazul situaţiilor de urgenţã, conform Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apãrare împotriva incendiilor;
    b) Planul de intervenţie la incendiu, conform Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007;
    c) Instrucţiunile de apãrare împotriva incendiilor, conform Instrucţiunilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 569/2008 privind desfãşurarea activitãţilor de apãrare împotriva incendiilor în sistemul administraţiei penitenciare;
    d) Planul mãsurilor specifice de apãrare împotriva situaţiilor de urgenţã pentru sezonul secetos şi rece, conform Instrucţiunilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 569/2008;
    e) Graficul de control lunar, conform Instrucţiunilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 569/2008;
    f) Decizia privind instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţã (planul anual de pregãtire în domeniul situaţiilor de urgenţã), conform Instrucţiunilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 569/2008;
    g) Decizia privind executarea lucrãrilor cu foc deschis, conform Instrucţiunilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 569/2008;
    h) Decizia privind reglementarea fumatului, conform Instrucţiunilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 569/2008;
    i) Decizia privind echipele de intervenţie pentru situaţii de urgenţã, conform Instrucţiunilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 569/2008;
    j) Planificarea anualã a exerciţiilor şi aplicaţiilor pe linia situaţiilor de urgenţã, conform Instrucţiunilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 569/2008;
    k) Registrul de control intern;
    l) Permisul de lucru cu foc deschis, conform Instrucţiunilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 569/2008;
    m) Registrul de evidenţã a permiselor de lucru cu foc deschis, conform Instrucţiunilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 569/2008;
    n) Planul de analizã şi acoperire a riscurilor, conform Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilã, republicatã, cu modificãrile ulterioare;
    o) Decizia privind celula de urgenţã, conform Legii nr. 481/2004, republicatã, cu modificãrile ulterioare;
    p) Sinteza activitãţilor trimestriale şi anuale în domeniul situaţiilor de urgenţã, conform Instrucţiunilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 569/2008;
    q) Planul de depozitare şi evacuare a materialelor clasificate ca fiind periculoase, conform Instrucţiunilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 569/2008;
    r) Planul de evacuare în situaţii de urgenţã pentru toate spaţiile din unitate, conform Legii nr. 481/2004, republicatã, cu modificãrile ulterioare;
    s) Lista cu materialele clasificate ca fiind periculoase (modificatã în funcţie de necesitate), conform Instrucţiunilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 569/2008;
    ş) Raportul privind modul de desfãşurare a exerciţiilor şi aplicaţiilor, cu propuneri de îmbunãtãţire a activitãţii, conform Instrucţiunilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 569/2008;
    t) Procedurile specifice activitãţilor de prevenire a situaţiilor de urgenţã.

    CAP. VI
    Structura de prevenire şi protecţie în domeniul securitãţii, sãnãtãţii în muncã şi protecţia mediului
    ART. 27
    (1) Structura de prevenire şi protecţie în domeniul securitãţii, sãnãtãţii în muncã şi protecţia mediului se organizeazã în subordinea directã a directorului unitãţii, conform art. 24 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitãţii şi sãnãtãţii în muncã nr. 319/2006, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, coroborat cu art. 24 din Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 530/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfãşurarea activitãţii de securitate şi sãnãtate în muncã în unitãţile sistemului administraţiei penitenciare şi are rolul de a organiza activitãţile de prevenire şi protecţie.
    (2) Structura de prevenire şi protecţie în domeniul securitãţii, sãnãtãţii în muncã şi protecţia mediului, constituitã conform prevederilor art. 18 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitãţii şi sãnãtãţii în muncã nr. 319/2006, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în funcţie de numãrul lucrãtorilor (salariaţi şi persoane private de libertate), riscurile la care sunt expuşi lucrãtorii şi de distribuţia acestora în cadrul unitãţii, este alcãtuitã din douã sau 3 persoane.
    (3) Structura de prevenire şi protecţie în domeniul securitãţii, sãnãtãţii în muncã şi protecţia mediului îşi desfãşoarã activitatea pe douã planuri, dupã cum urmeazã:
    A. în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã are urmãtoarele atribuţii:
    a) identificã pericolele şi evalueazã riscurile pentru toate locurile de muncã/posturile de lucru din unitate;
    b) elaboreazã, monitorizeazã şi actualizeazã planul de prevenire şi protecţie;
    c) elaboreazã instrucţiuni proprii de securitate şi sãnãtate în muncã specifice activitãţilor desfãşurate în unitate şi le difuzeazã;
    d) efectueazã instruirea introductiv-generalã în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã a lucrãtorilor nou-angajaţi;
    e) întocmeşte un necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrãtorilor în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã;
    f) elaboreazã tematica pentru toate fazele de instruire, stabileşte periodicitatea adecvatã pentru fiecare loc de muncã, asigurã informarea şi instruirea lucrãtorilor în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã şi verificã însuşirea şi aplicarea de cãtre lucrãtori a informaţiilor primite;
    g) asigurã arhivarea documentelor specifice activitãţii de securitate şi sãnãtate în muncã;
    h) elaboreazã programul de instruire-testare la nivelul unitãţii;
    i) întocmeşte planul de acţiune în caz de pericol grav şi iminent şi se asigurã ca toţi lucrãtorii sã fie instruiţi pentru aplicarea lui;
    j) ţine evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevãzute în cazul pericolului grav şi iminent de accidentare (centralã termicã, magazie/depozit de armament şi muniţie, poligon de tragere, depozit de substanţe periculoase/explozive şi erbicide, tuburi de oxigen, zonele în care salariaţii vin în contact cu persoane private de libertate);
    k) stabileşte zonele care necesitã semnalizare de securitate şi sãnãtate în muncã, stabileşte tipul de semnalizare necesar şi amplasarea, conform prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sãnãtate la locul de muncã;
    l) ţine evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevãzute de legislaţia specificã pentru care este necesarã autorizarea/calificarea exercitãrii (electrician, fochist, operator RSVTI, bucãtar, tâmplar, sudor, utilizator al aparaturii cu raze X, conducãtor auto pentru transport de marfã/persoane);
    m) ţine evidenţa posturilor de lucru care necesitã examene medicale suplimentare (conducãtori auto, bucãtari, personal medical, conform Hotãrârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sãnãtãţii lucrãtorilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare);
    n) ţine evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesitã testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic (personal de pazã, conducãtori auto, conform Hotãrârii Guvernului nr. 355/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare);
    o) ţine evidenţa şi monitorizeazã funcţionarea sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de mãsurã şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncã (centrale termice, instalaţii şi echipamente tehnice etc.);
    p) verificã starea de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţã, precum şi a sistemelor de siguranţã (stingãtoare, hidranţi, sisteme de alarmare, detectoare de fum);
    q) efectueazã controale interne la locurile de muncã, cu informarea în scris a directorului unitãţii în legãturã cu deficienţele constatate şi mãsurile propuse pentru remedierea acestora;
    r) întocmeşte documentele necesare pentru efectuarea mãsurãtorilor/determinãrilor noxelor profesionale la locurile de muncã;
    s) întocmeşte documentele necesare pentru acordarea sporurilor conform actelor normative in vigoare;
    ş) identificã echipamentele individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din unitate şi întocmeşte necesarul de dotare a lucrãtorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sãnãtate pentru utilizarea de cãtre lucrãtori a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncã;
    t) urmãreşte întreţinerea, manipularea şi depozitarea adecvatã a echipamentelor individuale de protecţie şi înlocuirea lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevãzute de Hotãrârea Guvernului nr. 1.048/2006;
    ţ) participã la cercetarea evenimentelor, conform competenţelor prevãzute la art. 108-177 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitãţii şi sãnãtãţii în muncã nr. 319/2006, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    u) întocmeşte evidenţele (dosar eveniment, registre evenimente), conform competenţelor prevãzute la art. 108-177 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitãţii şi sãnãtãţii în muncã nr. 319/2006, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    v) elaboreazã rapoarte anuale privind organizarea şi desfãşurarea activitãţilor de prevenire şi protecţie din unitate;
    w) urmãreşte realizarea mãsurilor dispuse de cãtre structura de specialitate din Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetãrii evenimentelor;
    x) colaboreazã cu lucrãtorii desemnaţi de beneficiarii cu care unitãţile penitenciare au contracte de prestãri servicii, cu reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (inspectoratul teritorial de muncã), cu serviciile externe de prevenire şi protecţie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonãrii mãsurilor de prevenire şi protecţie;
    y) colaboreazã cu lucrãtorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfãşoarã activitatea în acelaşi loc de muncã;
    z) propune sancţiuni sau prime pentru lucrãtori pe criteriul îndeplinirii obligaţiilor şi atribuţiilor în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã;
    aa) propune clauze privind securitatea şi sãnãtatea în muncã la încheierea contractelor de prestãri de servicii cu alţi angajatori, inclusiv cu angajatori strãini;
    bb) întocmeşte documentaţia necesarã pentru autorizarea din punctul de vedere al securitãţii şi sãnãtãţii în muncã a unitãţii;
    cc) întocmeşte un necesar de mijloace materiale pentru desfãşurarea activitãţilor de securitate şi sãnãtate în muncã;
    dd) propune resursele financiare necesare pentru desfãşurarea activitãţilor de securitate şi sãnãtate în muncã şi pentru formarea profesionalã a personalului în acest domeniu;
    ee) întocmeşte documentele de organizare şi funcţionare a Comitetului de securitate şi sãnãtate în muncã (CSSM);
    ff) elaboreazã procedurile specifice activitãţii de securitate şi sãnãtate în muncã;
    gg) participã la convocãri/simpozioane/cursuri de specialitate;
    B. în domeniul protecţiei mediului are urmãtoarele atribuţii:
    a) întocmeşte documentele de organizare, control şi evaluare a activitãţilor de protecţie a mediului pentru unitatea proprie;
    b) controleazã şi notificã directorului unitãţii, aspectele sesizate privind încãlcarea de cãtre personalul unitãţii a legislaţiei de protecţie a mediului în obiectivele şi incintele aparţinând acesteia, precum şi în zonele de responsabilitate unde acesta desfãşoarã activitãţi specifice;
    c) propune mãsuri concrete pentru protecţia mediului în zona de responsabilitate unde desfãşoarã activitãţi personalul propriu;
    d) informeazã directorul unitãţii despre modul de realizare a activitãţilor de protecţie a mediului;
    e) stabileşte mãsurile adecvate, în funcţie de specificul activitãţii, pentru prevenirea, limitarea şi eliminarea efectelor poluãrilor accidentale;
    f) întocmeşte programul de instruire a personalului privind cunoaşterea legislaţiei în domeniul protecţiei mediului;
    g) elaboreazã temele de instruire a personalului în funcţie de natura activitãţilor;
    h) elaboreazã raportul privind desfãşurarea activitãţii de protecţie a mediului pentru unitatea proprie şi îl înainteazã structurii de specialitate din cadrul aparatului central al administraţiei penitenciare pe linia protecţiei mediului pânã la data de 5 ianuarie, pentru anul precedent;
    i) urmãreşte resursele financiare necesare desfãşurãrii activitãţilor de protecţie a mediului specifice fiecãrui domeniu de activitate în planurile anuale de asigurare tehnico-materialã;
    j) colaboreazã cu autoritãţile locale de protecţie a mediului pentru desfãşurarea unor acţiuni comune în domeniu;
    k) urmãreşte implementarea şi respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului, a instrucţiunilor şi normelor de protecţie a mediului în unitatea proprie;
    l) participã la convocãri/simpozioane/cursuri de specialitate;
    m) întocmeşte dosarul de mediu;
    n) întocmeşte şi înainteazã structurii de specialitate din cadrul aparatului central al administraţiei penitenciare dosarul de cercetare a accidentului ecologic;
    o) elaboreazã proceduri specifice activitãţii de protecţia mediului;
    p) asigurã arhivarea documentelor specifice activitãţii de protecţia mediului.

    CAP. VII
    Structura informaticã

    ART. 28
    Structura informaticã se ocupã de gestiunea software, analizã şi programare, administrare şi securitate tehnicã de calcul şi comunicaţii şi îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
    a) asigurã continuitatea serviciilor informatice în unitate;
    b) executã analiza de sistem şi realizeazã proiectul pentru componente ale sistemului informatic la nivel de unitate, propune bugetul pentru investiţiile în IT sau consiliazã directorul unitãţii la stabilirea acestuia;
    c) cu avizul structurii de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, dezvoltã programe de extragere a datelor din bazele de date ale aplicaţiilor integrate;
    d) asigurã implementarea şi exploatarea corespunzãtoare a programelor în unitate;
    e) participã la sesiunile de instruire a personalului unitãţii cu ocazia dãrii în funcţiune a aplicaţiilor informatice;
    f) întreţine şi modificã componentele sistemului informatic pe care le-a realizat, ori de câte ori considerã cã este necesar, cu acordul structurii de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    g) întreţine reţeaua de calculatoare din unitate, stabileşte şi impune regulamentul general de funcţionare a reţelei;
    h) supravegheazã sistemul şi menţine parametrii de securitate şi confidenţialitate a datelor;
    i) aplicã politicile de securitate impuse de cãtre structura de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în sistemul informatic al unitãţii;
    j) intervine, în limitele competenţelor şi posibilitãţilor tehnice, pentru repararea echipamentelor defecte şi îmbunãtãţirea performanţelor acestora;
    k) modernizeazã tehnica de calcul din unitate, menţine relaţia cu furnizorii de service şi consumabile, precum şi cu furnizorii serviciilor de mentenanţã pentru aplicaţii;
    l) colaboreazã, prin furnizarea specificaţiilor tehnice, la pregãtirea caietelor de sarcini pentru achiziţionarea tehnicii de calcul, serviciilor sau produselor specifice activitãţii structurii şi participã, prin intermediul specialiştilor din comisiile desemnate în acest sens, la evaluarea ofertelor;
    m) participã în comisiile de recepţie a echipamentelor informatice, a elementelor de reţea sau comunicaţii IT;
    n) rãspunde de amenajarea conform standardelor a locaţiilor destinate tehnicii de calcul;
    o) asigurã buna funcţionare a tuturor aplicaţiilor ce se deruleazã pe calculatoarele unitãţii, indiferent de provenienţa acestora (programe realizate local, primite de la Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor, achiziţionate);
    p) asigurã transmiterea la termen a datelor şi informaţiilor solicitate de Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor;
    q) acordã sprijin în activitatea de întreţinere a paginii web proprie unitãţii;
    r) efectueazã copii de siguranţã pe CD-uri şi serverul central pentru datele critice care au fost stocate de utilizatori în locuri predefinite în reţea (pe server);
    s) pãstreazã şi arhiveazã software-ul, documentaţiile tehnice, CD-urile cu drivere etc.
    ART. 29
    La nivelul structurii informatice sunt constituite urmãtoarele evidenţe:
    a) evidenţa ordinelor ministrului justiţiei, deciziile directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi deciziile directorului unitãţii;
    b) evidenţa notelor pentru rezolvarea problemelor curente apãrute;
    c) evidenţa adreselor şi rãspunsurilor la solicitãrile terţelor instituţii atât din sistemul penitenciar, cât şi din afara acestuia;
    d) evidenţa rapoartelor de necesitate pentru asigurarea tehnico-materialã şi a serviciilor necesare desfãşurãrii activitãţii;
    e) evidenţa condicilor de predare-primire a corespondenţei;
    f) evidenţa declaraţiilor utilizatorilor RIC (resurse informatice şi de comunicaţii) cu privire la respectarea prevederilor Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 309/2011*) privind aprobarea normelor elementare pentru exploatarea resurselor informatice şi de comunicaţii IT de cãtre utilizatorii din sistemul administraţiei penitenciare;
---------
    *) Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 309/2011 nu a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    g) evidenţa documentaţiei de analizã de sistem care a stat la baza realizãrii aplicaţiilor;
    h) evidenţa rapoartelor, broşurilor, manualelor, documentaţiei tehnice specifice pe hârtie sau pe suporturi de stocare în format electronic.

    CAP. VIII
    Structura educaţie şi asistenţã psihosocialã

    ART. 30
    (1) Structura educaţie şi asistenţã psihosocialã organizeazã, coordoneazã, deruleazã şi evalueazã activitatea de educaţie şi asistenţã psihosocialã desfãşuratã cu implicarea persoanelor private de libertate în cadrul penitenciarului.
    (2) Activitãţile de educaţie şi asistenţã psihosocialã se organizeazã şi se desfãşoarã în funcţie de:
    a) standardele naţionale în domeniul educaţiei şi asistenţei psihologice şi sociale a persoanelor private de libertate;
    b) caracteristicile şi nevoile educative, psihologice şi sociale ale persoanelor private de libertate;
    c) momentul traseului execuţional;
    d) tipul regimului de executare a pedepsei privative de libertate;
    e) specificul fiecãrui loc de deţinere.
    (3) Standardele naţionale în domeniul educaţiei şi asistenţei psihologice şi sociale a persoanelor private de libertate se stabilesc prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    ART. 31
    Structura educaţie şi asistenţã psihosocialã de la nivelul penitenciarului are urmãtoarea componenţã:
    a) serviciul/biroul educaţie;
    b) serviciul/biroul asistenţã psihosocialã.
    ART. 32
    Structura educaţie şi asistenţã psihosocialã îndeplineşte, prin membrii sãi, urmãtoarele atribuţii specifice:
    a) organizeazã şi desfãşoarã activitãţi de educaţie şi asistenţã psihologicã şi socialã, în conformitate cu metodologiile specifice şi cu atribuţiile prevãzute în fişele posturilor;
    b) asigurã accesul tuturor persoanelor private de libertate la activitãţile şi programele de educaţie şi asistenţã psihologicã şi socialã, în funcţie de recomandãrile formulate în Planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativã şi terapeuticã;
    c) acordã sprijin calificat în vederea îmbunãtãţirii nivelului educaţional al persoanelor private de libertate şi a asistãrii acestora în soluţionarea problemelor cu care se confruntã pe perioada detenţiei;
    d) acordã sprijin calificat în vederea ameliorãrii/soluţionãrii problemelor psihosociale cu care se confruntã persoanele private de libertate din penitenciare, prin implicarea, dupã caz, a familiei şi a reprezentanţilor comunitãţii în procesul de recuperare şi pregãtirea pentru reintegrarea socialã dupã punerea în libertate;
    e) contribuie la conservarea şi îmbunãtãţirea statutului psihosocial al persoanelor private de libertate pe parcursul traseului execuţional;
    f) desfãşoarã activitãţi de evaluare, consiliere şi intervenţie în crizã;
    g) realizeazã programele cuprinse în manualele de programe educative, de asistenţã psihologicã specificã, de asistenţã psihologicã generalã şi de asistenţã socialã, elaborate la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    h) elaboreazã programe pe care le aplicã în cadrul activitãţii sale, avizate de cãtre directorul direcţiei de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    i) asigurã contactul cu comunitatea în vederea informãrii acesteia cu privire la misiunea sa din penitenciare şi pentru crearea unei reţele de suport social;
    j) colaboreazã cu reprezentanţii organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale în vederea desfãşurãrii de programe sau activitãţi în cadrul penitenciarului ori în comunitate;
    k) participã la desfãşurarea activitãţilor specifice din cadrul comisiilor organizate la nivelul penitenciarului;
    l) participã la elaborarea de proiecte de acte normative care reglementeazã domeniul de activitate, în colaborare cu direcţia de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    m) participã la elaborarea de metodologii, programe, instrumente de lucru specifice domeniului de activitate, în colaborare cu direcţia de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    n) rãspunde la petiţii, cereri şi reclamaţii referitoare la activitatea de educaţie, asistenţã psihologicã şi asistenţã socialã, formulate de cãtre persoanele private de libertate, de cãtre terţi ori, dupã caz, de direcţia de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    o) evalueazã periodic şi raporteazã semestrial/anual sau, dupã caz, la solicitarea direcţiei de specialitate situaţia activitãţilor şi programelor educaţionale, de asistenţã psihologicã şi asistenţã socialã desfãşurate în cadrul penitenciarului;
    p) constituie fondul documentar propriu;
    q) realizeazã alte sarcini primite din partea directorului unitãţii, potrivit domeniului de competenţã.
    ART. 33
    Serviciul/Biroul educaţie este o componentã specializatã a structurii educaţie şi asistenţã psihosocialã din cadrul penitenciarului, care, prin membrii sãi:
    a) organizeazã şi desfãşoarã activitãţi şi programe specifice domeniului educaţiei, în conformitate cu metodologiile specifice şi cu atribuţiile prevãzute în fişele posturilor;
    b) asigurã accesul tuturor persoanelor private de libertate la activitãţile şi programele specifice domeniului educaţiei, în funcţie de recomandãrile formulate în Planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativã şi terapeuticã;
    c) acordã sprijin calificat în vederea îmbunãtãţirii nivelului educaţional al persoanelor private de libertate şi a asistãrii acestora în soluţionarea problemelor cu care se confruntã pe perioada detenţiei;
    d) desfãşoarã activitãţi de evaluare a nevoilor educaţionale ale persoanelor private de libertate;
    e) realizeazã programele cuprinse în manualele de programe educative, elaborate la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    f) elaboreazã programe pe care le aplicã în cadrul activitãţii sale, avizate de cãtre directorul direcţiei de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    g) acordã sprijin calificat în vederea ameliorãrii/soluţionãrii problemelor cu care se confruntã persoanele private de libertate din penitenciar, conform domeniului de competenţã;
    h) asigurã contactul cu comunitatea în vederea informãrii acesteia cu privire la misiunea structurii educaţie şi asistenţã psihosocialã din cadrul penitenciarului şi întreprinde demersuri pentru crearea unei reţele de suport social, conform domeniului de competenţã;
    i) colaboreazã cu reprezentanţii instituţiilor publice şi ai organizaţiilor neguvernamentale în vederea desfãşurãrii de programe sau activitãţi educaţionale în cadrul penitenciarului ori în comunitate;
    j) participã la desfãşurarea activitãţilor specifice din cadrul comisiilor organizate la nivelul penitenciarului;
    k) participã la elaborarea de proiecte de acte normative care reglementeazã domeniul de activitate, în colaborare cu direcţia de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    l) participã la elaborarea de metodologii, programe, instrumente de lucru specifice domeniului educaţiei, în colaborare cu direcţia de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    m) rãspunde la petiţii, cereri şi reclamaţii referitoare la activitatea de educaţie, formulate de cãtre persoanele private de libertate, de cãtre terţi ori, dupã caz, de direcţia de specialitate din Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor;
    n) evalueazã periodic şi raporteazã semestrial/anual sau, dupã caz, la solicitarea direcţiei de specialitate situaţia activitãţilor şi programelor specifice domeniului educaţiei desfãşurate în cadrul penitenciarului;
    o) colaboreazã cu servicii/birouri omoloage din celelalte unitãţi ale sistemului penitenciar şi de la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    p) colaboreazã cu serviciul/biroul de asistenţã psihosocialã de la nivelul structurii educaţie şi asistenţã psihosocialã din cadrul penitenciarului pentru concretizarea activitãţilor comune;
    q) constituie fondul documentar propriu;
    r) realizeazã alte sarcini primite din partea directorului structurii educaţie şi asistenţã psihosocialã, potrivit domeniului de competenţã.
    ART. 34
    Serviciul/Biroul asistenţã psihosocialã este componenta specializatã a structurii educaţie şi asistenţã psihosocialã din cadrul penitenciarului, care, prin membrii sãi:
    a) organizeazã şi desfãşoarã activitãţi de asistenţã psihologicã şi socialã, în conformitate cu metodologiile specifice şi atribuţiile prevãzute în fişele posturilor;
    b) asigurã accesul tuturor persoanelor private de libertate la activitãţile şi programele de asistenţã psihologicã şi socialã, în funcţie de recomandãrile formulate în Planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativã şi terapeuticã;
    c) acordã sprijin calificat în vederea ameliorãrii/soluţionãrii problemelor psihosociale cu care se confruntã persoanele private de libertate din penitenciar, prin implicarea, dupã caz, a familiei şi a reprezentaţilor comunitãţii în procesul de recuperare şi pregãtirea pentru reintegrare socialã dupã punerea în libertate;
    d) contribuie la conservarea şi îmbunãtãţirea statutului psihosocial al persoanelor private de libertate pe parcursul traseului execuţional;
    e) desfãşoarã activitãţi de evaluare, consiliere şi intervenţie în crizã;
    f) realizeazã programele cuprinse în manualele de programe de asistenţã psihologicã şi socialã, elaborate la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, şi, dupã caz, şedinţele/modulele din manualele de programe educative, care îi revin spre implementare, conform domeniului de competenţã;
    g) elaboreazã programe pe care le aplicã în cadrul activitãţii sale, avizate de cãtre directorul direcţiei de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    h) asigurã contactul cu comunitatea în vederea informãrii acesteia cu privire la misiunea structurii educaţie şi asistenţã psihosocialã din cadrul penitenciarului şi întreprinde demersuri pentru crearea unei reţele de suport social;
    i) colaboreazã cu reprezentanţii instituţiilor publice şi ai organizaţiilor neguvernamentale în vederea desfãşurãrii de programe sau activitãţi specifice domeniului asistenţei psihosociale în cadrul penitenciarului sau în comunitate;
    j) participã la desfãşurarea activitãţilor specifice din cadrul comisiilor organizate la nivelul penitenciarului;
    k) participã la elaborarea de proiecte de acte normative care reglementeazã domeniul de activitate, în colaborare cu direcţia de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    l) participã la elaborarea de metodologii, programe, instrumente de lucru specifice domeniului asistenţei psihologice şi asistenţei sociale, în colaborare cu direcţia de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    m) rãspunde la petiţii, cereri şi reclamaţii referitoare la activitatea de asistenţã psihologicã şi socialã, formulate de cãtre persoanele private de libertate, de cãtre terţi ori, dupã caz, de direcţia de specialitate din Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor;
    n) evalueazã periodic şi raporteazã semestrial/anual situaţia activitãţilor şi programelor de asistenţã psihologicã şi asistenţã socialã desfãşurate în cadrul penitenciarului;
    o) colaboreazã cu servicii/birouri omoloage din celelalte unitãţi ale sistemului penitenciar şi de la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    p) colaboreazã cu serviciul/biroul educaţie de la nivelul structurii educaţie şi asistenţã psihosocialã din cadrul penitenciarului pentru concretizarea activitãţilor comune;
    q) constituie fondul documentar propriu;
    r) realizeazã alte sarcini primite din partea directorului structurii educaţie şi asistenţã psihosocialã, potrivit domeniului de competenţã.
    ART. 35
    La nivelul structurii educaţie şi asistenţã psihosocialã sunt constituite urmãtoarele evidenţe:
    a) documente de colaborare cu instituţii, organizaţii neguvernamentale şi organisme internaţionale;
    b) documente de concepţie, analizã, sintezã şi informare, planuri de mãsuri şi informare specifice activitãţilor de reintegrare socialã a persoanelor private de libertate;
    c) documente care asigurã corespondenţa atât cu persoanele private de libertate, cât şi cu alte persoane interesate din societatea civilã;
    d) ordinele ministrului justiţiei, deciziile directorului general şi instrucţiunile care reglementeazã domeniul de activitate;
    e) registrele psihologilor, asistenţilor sociali şi educatorilor, în care sunt consemnate discuţiile individuale cu persoanele private de libertate;
    f) mapele cu programele de asistenţã psihologicã cuprinzând documentaţia specificã desfãşurãrii de programe terapeutice, de asistenţã psihosocialã şi educative;
    g) orarele lunare cu planificãrile în serviciu ale personalului din cadrul structurii;
    h) orarele cu activitãţile terapeutice, psihologice şi educative derulate cu persoanele private de libertate;
    i) dosarele de educaţie, asistenţã psihosocialã, împreunã cu registrul de evidenţã a acestora şi condica de predare-primire a lor;
    j) registrul de evidenţã a aparaturii radio şi tv aparţinând persoanelor private de libertate;
    k) registrul de evidenţã a fondului de carte aparţinând bibliotecii unitãţii;
    l) registrul de evidenţã a cãrţilor împrumutate de la biblioteca unitãţii de cãtre persoanele private de libertate;
    m) evidenţa tabelelor cu persoanele private de libertate care sunt cuprinse la activitãţi religioase.

    CAP. IX
    Structura prevenirea criminalitãţii şi terorismului în mediul penitenciar

    ART. 36
    Structura prevenirea criminalitãţii şi terorismului în mediul penitenciar identificã, cunoaşte şi previne, în limitele competenţelor sale, situaţiile şi împrejurãrile care pot favoriza ori genera evenimente grave, de naturã sã punã în pericol siguranţa locului de deţinere, acte de corupţie, criminalitate organizatã, terorism sau alte fapte ce constituie încãlcãri ale legii, atât în rândul persoanelor private de libertate, cât şi în rândul funcţionarilor publici cu statut special din penitenciar.
    ART. 37
    (1) Activitatea structurii prevenirea criminalitãţii şi terorismului în mediul penitenciar este reglementatã prin ordin al ministrului justiţiei.
    (2) Raporturile de subordonare ierarhicã în care se regãseşte personalul din cadrul structurii faţã de directorul penitenciarului privesc doar aspecte legate de organizarea administrativã a unitãţii, ordinea interioarã şi disciplina la locul de muncã.
    (3) În exercitarea atribuţiilor lor, lucrãtorii structurii prevenirea criminalitãţii şi terorismului în mediul penitenciar au acces, în condiţiile legii, cu informarea directorului unitãţii, la toate documentele, datele şi informaţiile din sfera de activitate a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în sediul unitãţii penitenciare, precum şi în alte locuri şi medii în care se desfãşoarã activitãţi cu participarea personalului unitãţii şi a persoanelor private de libertate, în vederea îndeplinirii sarcinilor şi obiectivelor, cu respectarea reglementãrilor în vigoare.
    ART. 38
    Structura prevenirea criminalitãţii şi terorismului în mediul penitenciar îndeplineşte urmãtoarele atribuţii generale:
    a) desfãşoarã activitãţi de identificare, cunoaştere şi prevenire, în limitele competenţelor sale, a acţiunilor specifice criminalitãţii, criminalitãţii organizate, terorismului şi corupţiei, a faptelor sau evenimentelor cu consecinţe periculoase pentru siguranţa deţinerii, precum şi a oricãror situaţii ori împrejurãri din care pot rezulta asemenea pericole şi colaboreazã cu instituţiile abilitate în vederea combaterii acestora;
    b) asigurã identificarea şi prevenirea faptelor, situaţiilor şi împrejurãrilor de nerespectare de cãtre personalul unitãţii a prevederilor legale, a drepturilor persoanelor private de libertate ori de supunere a acestora la torturã, tratamente inumane sau degradante, precum şi a actelor de corupţie ori a altor fapte ce constituie încãlcãri ale legii;
    c) desfãşoarã activitãţi de identificare a persoanelor aflate în detenţie care intenţioneazã organizarea unor acţiuni violente îndreptate împotriva personalului penitenciarului, a judecãtorilor, procurorilor, poliţiştilor sau a altor persoane ale cãror funcţii implicã exerciţiul autoritãţii publice ori care se aflã, în diverse împrejurãri, în mediul penitenciar;
    d) identificã persoanele aflate în detenţie şi membrii personalului care au avut ori continuã sã aibã legãturi cu organizaţii sau grupãri teroriste ori de criminalitate organizatã şi informeazã factorii abilitaţi despre cele constatate;
    e) asigurã informarea promptã şi completã a conducerii profesionale când sunt descoperite indicii sau existã suspiciuni referitoare la sãvârşirea de abateri disciplinare ori infracţiuni de cãtre personalul din penitenciar sau de infracţiuni de cãtre persoanele aflate în detenţie; directorul general va fi informat prompt şi complet de cãtre conducerea profesionalã în cazul în care sunt descoperite indicii sau existã suspiciuni referitoare la sãvârşirea de abateri disciplinare ori infracţiuni de cãtre directorul sau directorii adjuncţi ai penitenciarului ori, atunci când se impune, şi de cãtre celelalte persoane din sistemul penitenciar;
    f) colaboreazã cu organele de urmãrire penalã şi instanţele de judecatã în scopul prevenirii criminalitãţii, criminalitãţii organizate, corupţiei şi terorismului;
    g) colaboreazã cu instituţiile abilitate în realizarea acţiunilor de protejare a persoanelor incluse în programul de protecţie a martorilor, care se aflã în stare de arest preventiv sau executã o pedeapsã privativã de libertate;
    h) identificã fapte, situaţii, împrejurãri privind nerespectarea normelor legale de protecţie a informaţiilor naţionale clasificate în cadrul unitãţii penitenciare, înştiinţând despre aceasta factorii abilitaţi;
    i) analizeazã situaţiile şi fenomenele apãrute în domeniul specific de activitate, verificã împrejurãrile şi cauzele producerii de evenimente negative în mediul penitenciar;
    j) întreprinde activitãţi de verificare şi documentare a unor sesizãri privind personalul unitãţii, referitoare la domeniul de competenţã al structurii, cu sprijinul conducerii profesionale;
    k) rezolvã cererile, sesizãrile şi memoriile ce îi sunt repartizate spre competentã soluţionare;
    l) întocmeşte sinteza activitãţii lunare desfãşurate în vederea transmiterii acesteia conducerii profesionale;
    m) întocmeşte note interne şi note de informare, în baza rezoluţiilor conducerii profesionale;
    n) asigurã circuitul lucrãrilor, conform repartizãrii stabilite de conducerea profesionalã;
    o) pãstreazã evidenţa lucrãrilor înregistrate de secretariatul unitãţii repartizate structurii, având în vedere respectarea termenelor de soluţionare;
    p) pãstreazã documentele elaborate la nivelul structurii.
    ART. 39
    La nivelul structurii prevenirea criminalitãţii şi terorismului în mediul penitenciar sunt constituite urmãtoarele evidenţe:
    a) adrese, sesizãri, cereri, reclamaţii, petiţii şi rãspunsuri la acestea;
    b) note (interne, de informare, de analizã, de fundamentare, de colaborare cu alte structuri din sistemul de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã etc.;
    c) metodologii şi programe specifice activitãţii desfãşurate;
    d) condici de predare/primire a corespondenţei clasificate, borderouri de expediţie corespondenţã;
    e) evidenţe specifice activitãţii de secretariat (opisuri, procese-verbale de arhivare, borderouri de corespondenţã);
    f) procese-verbale de arhivare, procese-verbale de predare-primire a unor documente, procese-verbale de distrugere a unor documente clasificate;
    g) ordine ale ministrului justiţiei, deciziile directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi instrucţiunile care reglementeazã domeniul de activitate;
    h) planuri de cooperare, protocoale de colaborare cu alte instituţii cu atribuţii în domeniul apãrãrii, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
    i) planuri de mãsuri, sinteze lunare, rapoarte, bilanţul anual al activitãţilor desfãşurate;
    j) tabele de evidenţã, agende profesionale;
    k) registre (evidenţã personalã a documentelor, note telefonice primite/transmise, documente dactilografiate, de evidenţã a ordinelor, deciziilor ministrului justiţiei/directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, instrucţiuni, dispoziţii, regulamente, alte acte normative etc.);
    l) situaţii, referate, informãri referitoare la convocãri şi programe de perfecţionare profesionalã.

    CAP. X
    Biroul resurse umane şi formare profesionalã

    ART. 40
    Biroul resurse umane şi formare profesionalã are ca obiect de activitate aplicarea legislaţiei specifice domeniului resurselor umane, implementarea strategiei şi politicilor de personal privind recrutarea, selecţia, formarea, încadrarea, pregãtirea continuã, evaluarea, cariera, motivaţia, compensarea, gestiunea şi prelucrarea automatã a datelor.
    ART. 41
    În domeniul de competenţã biroul resurse umane şi formare profesionalã are urmãtoarele atribuţii:
    a) asigurã implementarea politicilor şi strategiilor privind dezvoltarea şi valorificarea capitalului de resurse umane, prin programe pe termen scurt, mediu şi lung, stabilite de conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    b) analizeazã structura personalului pe sectoare de activitate, evalueazã şi stabileşte necesarul resurselor umane şi prezintã propuneri pentru reorganizarea structuralã şi funcţionalã a unitãţii, transformarea, suplimentarea sau radierea unor posturi;
    c) opereazã în statul de organizare modificãrile intervenite cu privire la structura organizatoricã a unitãţii;
    d) asigurã încadrarea statului de organizare al unitãţii cu personalul necesar, pe baza dinamicii de personal, prin modalitãţile şi în condiţiile stabilite de reglementãrile în vigoare;
    e) realizeazã periodic analize, rapoarte, sinteze şi situaţii cu privire la structura personalului încadrat şi necesarul de personal;
    f) elaboreazã proiecte de regulamente, metodologii, instrucţiuni, proceduri şi decizii cu caracter normativ, aplicabile la nivelul unitãţii sau al sistemului penitenciar;
    g) aplicã procedurile din aria de competenţã privind concursurile de încadrare a posturilor vacante: prin avansarea în funcţii a personalului, trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor, din sursã externã;
    h) întocmeşte documentaţia pentru soluţionarea lucrãrilor ce privesc încadrãrile din sursã externã, prin concurs, transferuri sau repartizarea absolvenţilor instituţiilor de învãţãmânt care pregãtesc personal pentru nevoile sistemului penitenciar;
    i) întocmeşte contractele individuale de muncã pentru personalul contractual, actele adiţionale, asigurã procedura de informare;
    j) întocmeşte documentaţia pentru soluţionarea lucrãrilor de numire a funcţionarilor publici cu statut special debutanţi din competenţã ca funcţionari publici cu statut special definitivi;
    k) întocmeşte documentaţia pentru soluţionarea lucrãrilor de modificare a raporturilor de serviciu/contractului individual de muncã: mutare, împuternicire, avansare în funcţie, schimbare din funcţie, punere la dispoziţie, suspendare din funcţie, detaşare, delegare, trecere temporarã în altã funcţie, repunerea în drepturile anterioare;
    l) întocmeşte documentaţia pentru soluţionarea lucrãrilor privind acordarea drepturilor salariale şi a altor drepturi;
    m) întocmeşte documentaţia pentru soluţionarea lucrãrilor de încetare a raporturilor de serviciu/contractului individual de muncã;
    n) asigurã recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învãţãmânt care pregãtesc personalul necesar sistemului administraţiei penitenciare şi întocmeşte dosarele de concurs ale acestora;
    o) planificã şi ţine evidenţa personalului unitãţii pentru evaluarea psihologicã periodicã;
    p) soluţioneazã petiţiile repartizate de conducerea unitãţii, în termenul prevãzut de lege; urmãreşte respectarea disciplinei de stat de cãtre structurile unitãţii şi întocmeşte, la propunerea acestora, proiectele deciziilor zilnice pe unitate, cu privire la mişcarea temporarã a personalului, pentru asigurarea necesarului de resurse umane în sectoarele deficitare;
    q) verificã şi actualizeazã în statul de organizare al unitãţii mişcãrile de personal şi modificãrile intervenite în cariera profesionalã;
    r) întocmeşte şi pãstreazã în bune condiţii documentele de evidenţã nominalã ale personalului unitãţii, registrul general de evidenţã a salariaţilor contractuali şi actualizeazã permanent datele cu caracter personal şi profesional de la încadrare pânã la încetarea raporturilor de serviciu/muncã;
    s) elibereazã, retrage, distruge şi ţine evidenţa legitimaţiilor de serviciu, a adeverinţelor provizorii, iar în funcţie de situaţie, a ecusoanelor de identificare şi a cartelelor de acces, pentru personalul unitãţii, şi efectueazã periodic controlul asupra existenţei şi stãrii acestora;
    ş) gestioneazã activitatea referitoare la declaraţiile de avere şi interese de cãtre personalul unitãţii şi asigurã realizarea procedurilor de contact şi corespondenţã cu Agenţia Naţionalã de Integritate;
    t) întocmeşte şi înainteazã la Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor dosarele de pensie pentru funcţionarii publici cu statut special şi urmaşii acestora;
    ţ) întocmeşte şi elibereazã dosarele de pensie pentru personalul contractual şi urmaşii acestora, în vederea depunerii la casele de pensii teritoriale;
    u) întocmeşte dosarele de rezervist pentru funcţionarii publici cu statut special cãrora le-au încetat raporturile de serviciu şi asigurã trimiterea acestora cãtre centrele militare de domiciliu;
    v) întocmeşte pentru personalul unitãţii documentaţia necesarã soluţionãrii lucrãrilor ce privesc acordarea recompenselor şi aplicarea sancţiunilor disciplinare şi asigurã evidenţa acestora;
    w) completeazã, actualizeazã şi transmite la inspectoratul teritorial de muncã modificãrile intervenite în registrul general de evidenţã a salariaţilor, prin intermediul aplicaţiei informatice;
    x) organizeazã, coordoneazã şi monitorizeazã activitatea de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici cu statut special, asigurã centralizarea calificativelor acordate şi întocmeşte analiza privind rezultatele evaluãrii anuale;
    y) organizeazã, coordoneazã şi monitorizeazã activitatea de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual, asigurã centralizarea calificativelor acordate şi întocmeşte analiza privind rezultatele evaluãrii anuale, stabileşte nivelul salariilor individuale ale personalului contractual;
    z) întocmeşte la termenele stabilite, precum şi la cerere documentele de evidenţã statisticã privind gestiunea resurselor umane;
    aa) asigurã securitatea şi protecţia datelor de personal gestionate împotriva accesului neautorizat şi pãstreazã confidenţialitatea datelor cu caracter personal;
    bb) organizeazã, coordoneazã şi verificã activitatea de pregãtire profesionalã a personalului; elaboreazã proiectele deciziilor directorului unitãţii referitoare la organizarea şi desfãşurarea pregãtirii profesionale a personalului;
    cc) elaboreazã diagnoza nevoilor de formare în baza rezultatelor profesionale ale personalului şi a perspectivelor de dezvoltare instituţionalã;
    dd) identificã nevoile de pregãtire profesionalã a personalului, pe baza analizei informaţiilor din diagnoza nevoilor de formare, şi face solicitãrile şi propunerile de alocare a resurselor financiare;
    ee) coordoneazã şi asigurã desfãşurarea stagiilor de practicã în unitate de cãtre elevii şi studenţii din instituţiile de învãţãmânt care formeazã personal pentru sistemul administraţiei penitenciare;
    ff) planificã, coordoneazã şi monitorizeazã desfãşurarea programelor stabilite pentru perioada de stagiu a funcţionarilor publici debutanţi, inclusiv procesul de evaluare la încheierea stagiului;
    gg) stabileşte planurile tematice pentru pregãtirea prin discipline de sprijin;
    hh) avizeazã şi centralizeazã programele privind pregãtirea de specialitate şi prin discipline de sprijin, întocmite de cãtre şefii ierarhici;
    ii) întocmeşte planurile tematice pentru pregãtirea fizicã şi pentru executarea şedinţelor de tragere cu armamentul din dotare, întocmeşte documentele necesare realizãrii activitãţilor, organizeazã şi coordoneazã desfãşurarea acestora;
    jj) organizeazã şi coordoneazã desfãşurarea evaluãrilor anuale ale pregãtirii continue la nivelul unitãţii;
    kk) întocmeşte, monitorizeazã şi actualizeazã în aplicaţia informaticã şi în documentele de evidenţã nominalã situaţia participãrii personalului la diferite forme de pregãtire profesionalã organizate de Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor sau de formatori externi, precum şi documentele privind pregãtirea autoplanificatã, respectiv aplicarea regimului drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din acestea;
    ll) ţine permanent legãtura cu organizaţiile profesionale în vederea participãrii personalului de specialitate la formele de pregãtire stabilite prin legislaţia specificã unor profesii;
    mm) întocmeşte, împreunã cu şefii structurilor, programe de integrare profesionalã la încadrarea personalului contractual şi a funcţionarilor publici cu statut special definitivi, precum şi la schimbarea profilului de activitate;
    nn) coordoneazã din punct de vedere educaţional activitatea pe platformele e-learning;
    oo) colaboreazã cu instituţii acreditate de formare profesionalã.
    ART. 42
    La nivelul biroului resurse umane şi formare profesionalã sunt constituite urmãtoarele tipuri de documente:
    a) registre de evidenţã cu privire la: sancţiunile disciplinare aplicate personalului din unitate, deciziile de personal, dosarele de personal, legitimaţiile pentru personalul din unitate, cartele de acces în unitate, candidaţii înscrişi la concursuri, acordarea gradaţiilor, acordarea sporului de vechime în muncã şi acordarea sporului de fidelitate;
    b) condici de predare-primire a corespondenţei;
    c) corespondenţa cu Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor, Ministerul Justiţiei, cu alte instituţii, cu persoane fizice şi rãspunsul la petiţiile acestora;
    d) dosarele profesionale ale personalului din unitate, cu excepţia celor care se aflã la Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor;
    e) fişele de evidenţã ale personalului unitãţii;
    f) reglementãri privind domeniul propriu de activitate, inclusiv ordine şi decizii în domeniile organizare, resurse umane şi pregãtire profesionalã emise de ministrul justiţiei, respectiv de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    g) rapoarte de analizã a activitãţii, planuri şi programe de activitate;
    h) note de constatare privind rezultatele verificãrilor efectuate în unitate în privinţa activitãţilor din domeniul asigurãrii resurselor umane şi pregãtirii acestora;
    i) programãri ale persoanelor care vor fi examinate psihologic;
    j) avize psihologice şi recomandãri de specialitate;
    k) decizii de personal;
    l) situaţii privind stabilirea dreptului la concediu de odihnã;
    m) situaţii privind dreptul la concediu de odihnã suplimentar;
    n) situaţii privind dreptul la concediu de studii;
    o) programarea de principiu a concediilor de odihnã pentru personalul structurii;
    p) programarea de principiu a concediului de odihnã suplimentar pentru personalul structurii;
    q) situaţii privind acordarea concediilor de odihnã pentru personalul structurii;
    r) situaţii privind acordarea concediului de odihnã suplimentar pentru personalul structurii;
    s) situaţii privind acordarea concediului de studii pentru personalul structurii;
    ş) situaţii privind acordarea învoirilor plãtite pentru personalul structurii;
    t) situaţii privind acordarea concediilor fãrã platã pentru personalul structurii;
    ţ) cereri pentru învoiri, recuperãri şi ore suplimentare, precum şi evidenţa acestora;
    u) petiţii şi rãspunsuri la acestea;
    v) situaţii statistice privind structura de personal din unitate;
    w) dinamica de personal din unitate;
    x) fluctuaţia de personal din unitate;
    y) dosar privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului din Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor şi din unitãţile subordonate;
    z) dosar privind organizarea, desfãşurarea şi rezultatele concursurilor de ocupare a posturilor vacante din Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor;
    aa) dosar privind promovarea personalului contractual;
    bb) registrul de evidenţã pentru personalul contractual din unitate;
    cc) situaţii, informãri, note, referate, documente, alte materiale privind activitatea de resurse umane şi perfecţionare a pregãtirii profesionale pentru personalul din unitate;
    dd) dosar privind organizarea stagiului pentru funcţionarii publici cu statut special debutanţi;
    ee) documentaţia referitoare la salariile de merit;
    ff) documentaţia privind avansarea în grad profesional;
    gg) documentaţia privind avansarea în funcţie la aceeaşi poziţie din stat;
    hh) documentaţia privind împuternicirea în funcţii de conducere;
    ii) documentaţie privind delegarea personalului din unitate;
    jj) documentaţie privind detaşarea personalului din unitate;
    kk) documentaţie privind mutarea personalului în sistemul administraţiei penitenciare;
    ll) documentaţie privind transferul personalului din/în sistemul administraţiei penitenciare;
    mm) documentaţie privind sancţionarea disciplinarã a personalului din unitate;
    nn) documentaţie privind suspendarea şi reluarea activitãţii personalului;
    oo) documentaţie privind acordarea concediilor pentru îngrijirea copilului;
    pp) documentaţie privind decontarea contravalorii chiriei;
    qq) documentaţia privind acordarea de gradaţii;
    rr) documentaţia privind acordarea altor tipuri de recompense;
    ss) documentaţia aferentã pensionãrii personalului;
    şş) rapoarte de analizã a activitãţii;
    tt) planuri şi programe de activitate;
    ţţ) note de constatare privind rezultatele verificãrilor efectuate în unitate pe linia activitãţilor din domeniul resurselor umane;
    uu) reglementãri privind domeniul propriu de activitate, inclusiv ordine şi decizii în domeniile resurse umane şi pregãtire profesionalã, emise de ministrul justiţiei, respectiv de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare din competenţã.

    CAP. XI
    Structura organizare-mobilizare

    ART. 43
    Structura organizare-mobilizare are urmãtoarele atribuţii:
    a) asigurã îndeplinirea atribuţiilor ce revin penitenciarului la instituirea stãrii de asediu, a stãrii de urgenţã, la declararea mobilizãrii şi pe timp de rãzboi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    b) acţioneazã pentru ca penitenciarul sã treacã în timpul stabilit şi în mod organizat de la cadrul organizatoric de pace la cadrul organizatoric de rãzboi;
    c) întocmeşte planul de mobilizare şi planul de ridicare în trepte a capacitãţii de acţiune şi de luptã şi are în atenţie actualizarea permanentã a acestora;
    d) ţine evidenţa şi urmãreşte permanent situaţia personalului contractual cu obligaţii militare din unitate şi întocmeşte documentele necesare mobilizãrii la locul de muncã a acestora, pentru care obţine avizele centrelor militare în evidenţa cãrora se aflã cei în cauzã;
    e) ţine legãtura cu centrele militare, organizeazã analizele calitãţii completãrilor cu resurse umane şi materiale şi executã împreunã cu acestea confruntãrile privind repartiţia resurselor;
    f) se ocupã de instruirea persoanelor stabilite sã participe la întocmirea, actualizarea şi punerea în aplicare a planurilor de mobilizare a unitãţii;
    g) acţioneazã pentru asigurarea, depozitarea, manipularea împrospãtarea, evidenţa, gestionarea şi inventarierea armamentului, muniţiei, mijloacelor şi materialelor necesare îndeplinirii misiunilor, constituite în cadrul depozitului "Stoc mobilizare";
    h) stabileşte necesarul în tehnicã şi materialele în baza normelor şi tabelelor de înzestrare, de pace şi rãzboi;
    i) pregãteşte documentele necesare preluãrii prin rechiziţii a mijloacelor şi materialelor de la operatorii economici stabiliţi prin repartiţii de cãtre centrele militare şi documentele necesare dispunerii de conturi de depozitare;
    j) rãspunde de selecţionarea şi verificarea periodicã, în teren şi la evidenţele operative ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative ale rezerviştilor cuprinşi în lucrãri de mobilizare;
    k) asigurã executarea anualã a inventarierii materialelor de la stocul de mobilizare, conform legislaţiei de resort în vigoare;
    l) periodic întocmeşte şi prezintã informãri şi dãri de seamã privind stadiul pregãtirii de mobilizare;
    m) asigurã protecţia informaţiilor clasificate specifice domeniului de organizare-mobilizare.
    ART. 44
    Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, la nivelul structurii organizare-mobilizare sunt constituite urmãtoarele evidenţe:
    a) registrul de evidenţã a informaţiilor strict secret de importanţã deosebitã;
    b) registrul de evidenţã personalã a documentelor;
    c) condica de primire-predare a documentelor clasificate;
    d) condica de predare-primire a corespondenţei neclasificate;
    e) registrul pentru evidenţa personalã a documentelor;
    f) registrul pentru evidenţa documentelor dactilografiate - procesate la calculator, desenate şi scrise de mânã;
    g) borderou pentru expediere corespondenţã.

    CAP. XII
    Structura economico-administrativã şi logisticã

    ART. 45
    (1) Structura economico-administrativã şi logisticã este formatã din serviciul/biroul logisticã şi serviciul/biroul financiar-contabil.
    (2) Serviciul/Biroul financiar-contabilitate are în componenţã urmãtoarele compartimente:
    a) casieria;
    b) compartimentul cazarmare;
    c) compartimentul construcţii;
    d) compartimentul hrãnire;
    e) compartimentul echipament;
    f) compartimentul armament, geniu, chimic, foto;
    g) compartimentul auto;
    h) compartimentul achiziţii publice;
    i) compartimentul transmisiuni;
    j) compartimentul gospodãrie agrozootehnicã.

    SECŢIUNEA 1
    Serviciul/Biroul logisticã

    ART. 46
    Serviciul/Biroul logisticã are urmãtoarele atribuţii:
    a) ţine evidenţa bunurilor materiale, mijloacelor tehnice şi auto din dotare şi evidenţa cadastralã a imobilelor şi terenurilor aflate în proprietatea sau în folosinţa unitãţii;
    b) asigurã gestionarea bunurilor materiale, întocmirea documentelor justificative privind evidenţa intrãrii, pãstrãrii şi ieşirii bunurilor în gestiune;
    c) întocmeşte Planul de aprovizionare tehnico-materialã în baza fundamentãrilor scrise ale responsabililor de structuri;
    d) fundamenteazã şi înainteazã propunerile pentru buget la titlul II - Bunuri şi servicii;
    e) asigurã scoaterea din funcţiune, declasarea şi casarea bunurilor materiale;
    f) desfãşoarã activitãţile de hrãnire, echipare şi cazare a persoanelor private de libertate;
    g) asigurã materialele de întreţinere şi igienico-sanitare pentru persoanele private de libertate conform reglementãrilor prevãzute în acest sens;
    h) desfãşoarã activitatea de reparaţii şi întreţinere a construcţiilor întocmind documente legale la terminarea lucrãrilor de întreţinere şi reparaţii curente ale construcţiilor;
    i) desfãşoarã activitatea de achiziţii publice în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    j) elaboreazã şi definitiveazã programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesitãţilor şi prioritãţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul unitãţii şi în funcţie de fondurile alocate.
    ART. 47
    La nivelul serviciului/biroului logisticã sunt constituite urmãtoarele evidenţe:
    a) inventarele documentelor predate la depozitele de arhivã;
    b) planuri de aprovizionare anuale;
    c) registrul de evidenţã pe serii a armamentului;
    d) dosar privind cadastrul;
    e) situaţii de inventariere a imobilelor;
    f) studii de prefezabilitate şi studii de fezabilitate pentru lucrãri de investiţii, respectiv studii de fezabilitate pentru lucrãri de reparaţii capitale;
    g) planuri de înzestrare şi asigurare cu armament;
    h) situaţia muniţiei şi armamentului existente în unitate;
    i) carnete de evidenţã a distribuirii echipamentului;
    j) dosarul autovehiculului;
    k) registrul de evidenţã a numerelor de înmatriculare;
    l) acte ale autovehiculelor în timpul funcţionãrii;
    m) documentaţie de inventariere;
    n) fişe de magazie;
    o) fişe ale obiectelor de inventar în folosinţã;
    p) bonuri de consum şi bonuri de transfer;
    q) corespondenţã, îndrumãri, precizãri, dispoziţii tehnice, reglementãri;
    r) bonuri de primire-pãstrare;
    s) program de cheltuieli materiale, fişe de date pentru achiziţii;
    ş) fişele posturilor, documente de justificare a consumului de carburanţi - foi de parcurs;
    t) carnete de bord;
    ţ) contracte de furnizare produse şi servicii;
    u) contracte de închiriere a spaţiilor;
    v) contracte de achiziţie;
    w) fişe de cont analitice şi magazie, carnete NIR, bonuri de consum, note de comandã, bonuri de predare, transfer, restituire;
    x) situaţii privind activitatea de control, cercetãri administrative;
    y) devize estimative ale lucrãrilor de reparaţii curente;
    z) registrul de evidenţã a accidentelor rutiere;
    aa) registrul de planificare auto din dotarea unitãţii;
    bb) situaţii cu alocãri la dreptul autovehiculelor, repartiţia şi ordinea interioarã pentru autovehicule;
    cc) carnete de predare-primire auto, carnete de acte stare tehnicã, bonuri de consum;
    dd) situaţii privind alocarea drepturilor de încãlzire pe unitate;
    ee) situaţii PRAM (verificarea prizelor de pãmânt);
    ff) raportãri periodice la Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Serviciul/Biroul financiar-contabil

    ART. 48
    Serviciul/Biroul financiar-contabil are ca principalã atribuţie desfãşurarea activitãţii financiar-contabile a unitãţii, în scopul asigurãrii integrale şi la timp a fondurilor bãneşti necesare desfãşurãrii în bune condiţii a întregii activitãţi, precum şi al ţinerii corecte şi la zi a evidenţei contabile în conformitate cu normele metodologice în vigoare, inclusiv cea a angajamentelor legale şi bugetare.
    ART. 49
    (1) Serviciul/Biroul financiar-contabil are ca principalã atribuţie desfãşurarea activitãţii financiar-contabile a unitãţii, în scopul asigurãrii integrale şi la timp a fondurilor bãneşti necesare desfãşurãrii în bune condiţii a întregii activitãţi, precum şi al ţinerii corecte şi la zi a evidenţei contabile în conformitate cu normele metodologice în vigoare, inclusiv cea a angajamentelor legale şi bugetare.
    (2) Serviciul/Biroul financiar-contabil îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
    a) efectueazã calculul drepturilor salariale lunare;
    b) rãspunde de întreaga activitate de respectare a disciplinei financiare, de încasare a veniturilor, de recuperare a pagubelor şi a creanţelor de orice fel;
    c) rãspunde de efectuarea tuturor plãţilor, în limita creditelor bugetare aprobate, numai pe bazã de acte justificative, întocmite în conformitate cu dispoziţiile legale, şi numai dupã ce acestea au fost lichidate şi ordonanţate, în condiţiile legii;
    d) exercitã control financiar preventiv asupra tuturor documentelor ce conţin operaţiuni care, potrivit legii, se supun obligatoriu acestui gen de control;
    e) întocmeşte situaţii statistice, centralizatoare şi raportãri în legãturã cu plãţile executate, potrivit prevederilor legale, şi urmãreşte depunerea în termen a acestora;
    f) ţine evidenţa contabilã în conformitate cu normele metodologice în vigoare, inclusiv cea a angajamentelor legale şi bugetare;
    g) ţine evidenţa de gestiune a bunurilor intrate sau ieşite în/din patrimoniul propriu;
    h) confruntã soldurile evidenţei contabile analitice cu cele din evidenţa sinteticã;
    i) întocmeşte balanţele lunare de verificare;
    j) rãspunde de prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare;
    k) întocmeşte proiectul de buget pentru anul de referinţã N, în baza instrucţiunilor însoţite de machete privind fundamentarea acesteia, transmise de cãtre Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor - Direcţia economico-administrativã - structura planificare şi execuţie bugetarã;
    l) efectueazã virãri de credite între subdiviziunile clasificaţiei bugetare, însoţite de nota de fundamentare;
    m) întocmeşte nota de fundamentare pentru solicitãri de suplimentare de fonduri cu ocazia rectificãrii bugetare;
    n) înainteazã Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Direcţia economico-administrativã - structura planificare şi execuţie bugetarã propuneri privind repartizarea pe trimestre a creditelor bugetare aprobate;
    o) întocmeşte fişa de proiect însoţitã de fila de buget detaliatã pe titluri de cheltuieli, articole şi alienate bugetare aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile;
    p) întocmeşte lunar situaţiile financiare privind execuţia veniturilor şi plãţilor din fonduri externe nerambursabile.
    ART. 50
    Casieria îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
    a) ţine evidenţa operaţiunilor de casã;
    b) efectueazã plãţile şi încasãrile, prin casieria proprie, pe baza documentelor justificative;
    c) asigurã primirea, pãstrarea şi restituirea bunurilor, obiectelor de valoare şi valorilor proprietate personalã a persoanelor private de libertate.
    ART. 51
    (1) Compartimentul cazarmare asigurã o bazã de date cu privire la activele fixe şi obiectele de inventar de resortul cazarmãrii şi ţine evidenţa cadastralã a imobilelor şi terenurilor aflate în proprietatea sau în folosinţa unitãţii.
    (2) Compartimentul cazarmare are urmãtoarele atribuţii:
    a) centralizeazã, fundamenteazã şi propune spre repartizare bugetul pentru articolele de cheltuieli de resortul compartimentului;
    b) ţine evidenţa şi asigurã actualizarea dosarelor de cadastru;
    c) întocmeşte sau, dupã caz, centralizeazã documentele cu caracter tehnico-administrativ referitoare la schimbãri de structurã sau de destinaţie a imobilelor;
    d) întocmeşte situaţiile cu imobilele unitãţii, care aparţin domeniului public sau privat al statului, aflate în administrare;
    e) ţine evidenţa statisticã a principalilor indicatori privind obiectele de inventar şi activele fixe de natura cazarmãrii.
    ART. 52
    Compartimentul construcţii are atribuţii atât pe linia reparaţiilor capitale şi investiţiilor, cât şi pe linia reparaţiilor curente, dupã cum urmeazã:
    a) întocmeşte fişele de proiect împreunã cu anexele aferente pentru elaborarea Planului multianual şi bugetarea investiţiilor şi reparaţiilor capitale, justificând din punct de vedere tehnic şi legal necesitatea realizãrii obiectivelor propuse;
    b) participã la întocmirea temelor de proiectare, a fişei de date şi a caietului de sarcini pentru lucrãrile de reparaţii capitale şi investiţii;
    c) asigurã verificarea tehnicã a tuturor documentaţiilor ce fac obiectul lucrãrilor de reparaţii capitale şi investiţii şi rãspunde de executarea lucrãrilor, în conformitate cu documentaţiile tehnico-economice, prescripţiile tehnice, prevederile legii privind calitatea în construcţii şi a contractelor de execuţie, fiind direct rãspunzãtor de calitatea, cantitatea şi valoarea lucrãrilor decontate;
    d) avizeazã situaţiile de lucrãri aferente lucrãrilor de reparaţii capitale şi investiţii executate în antreprizã;
    e) întocmeşte devizele estimative pentru reparaţii curente;
    f) verificã stadiul de execuţie a reparaţiilor curente şi întocmeşte situaţiile de lucrãri lunare, precum şi recepţia acestora.
    ART. 53
    (1) Compartimentul hrãnire are ca principalã atribuţie asigurarea, depozitarea, distribuirea şi prepararea hranei atât pentru efectivele de persoane private de libertate, cât şi pentru efectivele de funcţionari publici cu statut special.
    (2) Compartimentul hrãnire îndeplineşte şi urmãtoarele atribuţii:
    a) întocmeşte documentele tehnic-operative (referat de necesitate, bazã de calcul etc.);
    b) întocmeşte documente contabile justificative în legãturã cu predarea, transferul, restituirea şi consumul bunurilor materiale (bon de consum, bon de predare, transfer, restituire, bon de mişcare a mijloacelor fixe etc.);
    c) întocmeşte periodic rapoarte de activitate.
    ART. 54
    Compartimentul echipament are urmãtoarele atribuţii:
    a) asigurarea, depozitarea şi distribuirea de echipament atât pentru funcţionarii publici cu statut special, cât şi pentru persoanele private de libertate;
    b) asigurarea, depozitarea şi distribuirea rechizitelor de birou, imprimatelor pentru funcţionarii publici cu statut special, precum şi pentru persoanele private de libertate;
    c) asigurarea, depozitarea şi distribuirea produselor şi materialelor pentru igienã şi curãţenie pentru funcţionarii publici cu statut special, precum şi pentru persoanele private delibertate;
    d) întocmeşte documentele tehnic-operative (referat de necesitate, bazã de calcul etc.);
    e) întocmeşte documente contabile justificative în legãturã cu predarea, transferul, restituirea şi consumul bunurilor materiale (bon de consum, bon de predare, transfer, restituire, bon de mişcare a mijloacelor fixe etc.).
    ART. 55
    Compartimentul armament, geniu, chimic, foto are ca principale atribuţii asigurarea, depozitarea şi distribuirea armamentului şi muniţiei necesare desfãşurãrii în condiţii optime a misiunilor operative.
    ART. 56
    Compartimentul auto rãspunde de asigurarea tehnicã de autovehicule, care cuprinde ansamblul mãsurilor şi activitãţilor care se planificã, se organizeazã şi se executã într-o concepţie unitarã, în scopul menţinerii autovehiculelor în permanentã stare de operativitate, pentru îndeplinirea misiunilor în care sunt utilizate.
    ART. 57
    Compartimentul achiziţii publice asigurã cheltuirea eficientã a fondurilor publice în condiţii de transparenţã şi mediu concurenţial optim şi are urmãtoarele atribuţii:
    a) elaboreazã şi definitiveazã programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesitãţilor şi prioritãţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul unitãţii şi în funcţie de fondurile alocate;
    b) elaboreazã metodologii privind organizarea procedurilor de achiziţie publicã la nivelul unitãţii;
    c) coordoneazã activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire ori, în cazul organizãrii unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;
    d) propune componenţa comisiilor de licitaţii, comisiilor de evaluare şi de întocmire a documentaţiei de atribuire;
    e) propune procedura de atribuire a contractelor de produse, servicii şi lucrãri, întocmeşte documentaţii de atribuire împreunã cu specialiştii din cadrul unitãţii, participã la aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire, urmãreşte constituirea şi pãstrarea dosarului achiziţiei publice;
    f) întocmeşte proceduri operaţionale sau propune modificarea lor, dupã caz.
    ART. 58
    Compartimentul transmisiuni rãspunde de asigurarea, depozitarea şi distribuirea mijloacelor de comunicaţie necesare desfãşurãrii în condiţii optime atât a misiunilor operative, cât şi a activitãţii întregii unitãţi.
    ART. 59
    Compartimentul gospodãrie agrozootehnicã asigurã valorificarea bazei tehnico-materiale cu specific agrozootehnic, în scopul calificãrii persoanelor private de libertate, îmbunãtãţirii hranei, realizãrii de venituri, şi are urmãtoarele atribuţii:
    a) planificã, organizeazã şi coordoneazã activitãţile specifice din cadrul gospodãriei agrozootehnice, din punct de vedere tehnic, sanitar-veterinar şi economic, având la bazã normele tehnice în vigoare;
    b) centralizeazã şi raporteazã lunar şi anual rezultatele tehnico-economice ale gospodãriei agrozootehnice, le analizeazã şi propune mãsuri de eficientizare;
    c) întocmeşte şi înainteazã Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor planul anual de activitate al gospodãriei agrozootehnice şi propune conducerii Direcţiei economico-administrative eventualele modificãri ale acestuia, în situaţii deosebite;
    d) analizeazã şi propune spre aprobare documentele privind calamitarea culturilor şi casarea bunurilor materiale;
    e) centralizeazã şi raporteazã lunar situaţiile privind excedentul şi deficitul de produse agroalimentare;
    f) organizeazã, coordoneazã, conduce, verificã şi evalueazã acţiunile desfãşurate pe linia aplicãrii normelor legale cu privire la respectarea igienei produselor animaliere şi de origine animalã şi la protecţia mediului;
    g) centralizeazã, fundamenteazã şi propune spre repartizare bugetul pentru articolele de cheltuieli de resortul compartimentului;
    h) ţine evidenţa statisticã a principalilor indicatori economici ai activitãţii desfãşurate în cadrul gospodãriei agrozootehnice;
    i) asigurã baza normativã specificã compartimentului;
    j) întocmeşte proceduri operaţionale sau propune modificarea lor, dupã caz;
    k) întocmeşte periodic rapoarte de activitate.
    ART. 60
    (1) În cadrul structurii economico-administrative şi logisticã sunt stabilite relaţii de autoritate ierarhice, relaţii de autoritate funcţionale, relaţii de cooperare, relaţii de reprezentare şi relaţii de inspecţie şi control.
    (2) Relaţiile de autoritate ierarhice sunt:
    a) subordonarea contabilului-şef faţã de şeful sectorului economico-administrativ;
    b) subordonarea personalului de execuţie faţã de şeful sectorului economico-administrativ şi contabilului-şef (personalul din serviciul/biroul financiar-contabil).
    (3) Relaţiile de autoritate funcţionale se stabilesc de structura economico-administrativã şi logisticã cu structurile economice din Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor, în conformitate cu atribuţiile specifice fiecãrei structuri sau cu competenţele acordate prin dispoziţia directorului penitenciarului şi în limitele prevederilor legale.
    (4) Relaţiile de cooperare se stabilesc între sectoarele din cadrul structurii economico-administrative şi logisticã, între acestea şi celelalte structuri ale penitenciarului sau cu structuri similare ale altor instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale, organizaţiilor neguvernamentale şi altele asemenea, din ţarã sau din strãinãtate.
    (5) Relaţiile de cooperare exterioarã se stabilesc numai în limitele atribuţiilor structurii sau ale competenţelor acordate prin dispoziţie a directorului penitenciarului sau a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    ART. 61
    În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, informaţiile de interes public pe care structura economico-administrativã şi logisticã are obligaţia sã le comunice din oficiu sunt: sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil.
    ART. 62
    Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate de structura economico-administrativã şi logisticã cuprinde urmãtoarele:
    a) bugetul de venituri si cheltuieli, pe surse: Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor/venituri proprii;
    b) solicitãri de suplimentare a bugetului de venituri şi cheltuieli, solicitãri de virãri de credite în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli;
    c) situaţii financiare trimestriale şi anuale;
    d) balanţe de verificare sintetice/analitice;
    e) fişe de cont;
    f) contracte de prestãri servicii medicale;
    g) facturi;
    h) ordine de platã;
    i) dispoziţii de încasare/platã cãtre casierie;
    j) avize de expediere;
    k) registre de facturi/ordine de platã/dispoziţii de încasare/platã cãtre casierie;
    l) note contabile;
    m) extrase de cont;
    n) planificarea plãţilor cãtre trezorerie;
    o) decont de cheltuieli pe pacient;
    p) registrul-jurnal;
    q) registrul-inventar;
    r) raport de audit intern/raport Curtea de Conturi;
    s) fişe de evidenţã personalã referitoare la drepturile bãneşti ale funcţionarilor publici cu statut special;
    ş) note prin care se aprobã recompense personalului unitãţii;
    t) state de platã a salariilor;
    ţ) certificate de scoatere şi alocare de la/la drepturi;
    u) monitorizarea cheltuielilor de personal;
    v) corespondenţa purtatã cu unitãţile teritoriale în privinţa salarizãrii;
    w) procese-verbale întocmite de Curtea de Conturi;
    x) situaţii privind aprecierile personalului;
    y) fişele posturilor;
    z) documente justificative care stau la baza elaborãrii notelor contabile;
    aa) documente privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor;
    bb) documente contabile de gestiune;
    cc) liste de inventariere anualã a bunurilor din patrimoniul unitãţii;
    dd) registrul de casã;
    ee) registrul operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv;
    ff) fişele fiscale personale ale angajaţilor;
    gg) adeverinţe de salariu pentru bãnci şi pentru casele de pensii;
    hh) adeverinţe anexe la dosarele de pensionare;
    ii) situaţiile prezenţei personalului la serviciu;
    jj) adeverinţele personalului plecat în misiune privind sporurile de care beneficiazã;
    kk) declaraţiile lunare privind contribuţiile sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominalã a persoanelor asigurate;
    ll) evidenţa persoanelor asigurate şi coasigurate la Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti;
    mm) ordine ale ministrului justiţiei, decizii ale directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi ale directorului penitenciarului de încadrare, promovare şi trecere în rezervã a personalului;
    nn) corespondenţa cu unitãţile sistemului penitenciar privind avizarea buletinelor de mãsurare a noxelor sau a buletinelor de determinare prin expertizare a locurilor de muncã, în vederea acordãrii sporurilor salariale sau de concediu;
    oo) corespondenţa cu Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor pentru rezolvarea şi reglementarea problemelor ivite pe linie financiarã.

    CAP. XIII
    Structura siguranţa deţinerii şi regim penitenciar

    ART. 63
    Structura siguranţa deţinerii şi regim penitenciar are urmãtoarea componenţã:
    a) serviciul/biroul siguranţa deţinerii;
    b) serviciul/biroul regim penitenciar;
    c) serviciul/biroul evidenţa persoanelor private de libertate şi organizarea muncii.
    ART. 64
    Structura siguranţa deţinerii şi regim penitenciar este componenta specializatã a penitenciarului, care:
    a) organizeazã şi coordoneazã activitãţile referitoare la modul de executare a pedepselor privative de libertate şi a mãsurii arestãrii preventive, pronunţate de instanţele judecãtoreşti;
    b) coordoneazã, îndrumã şi controleazã asigurarea pazei, escortãrii şi supravegherii condamnaţilor, arestaţilor preventiv şi minorilor, astfel încât sã se asigure prevenirea evenimentelor negative;
    c) transpune în practicã strategia de aplicare a regimului penitenciar, ţine evidenţa nominalã şi statisticã a persoanelor private de libertate şi urmãreşte folosirea lor la activitãţi gospodãreşti în interesul locului de deţinere, potrivit legii;
    d) ia mãsuri pentru executarea misiunilor de pazã şi escortare a persoanelor private de libertate la instanţele de judecatã, la organele de urmãrire penalã sau la spitalele din reţeaua Ministerului Sãnãtãţii, transferul acestora la alte locuri de deţinere.
    ART. 65
    Serviciul/Biroul siguranţa deţinerii îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
    a) asigurã, coordoneazã, îndrumã şi controleazã paza şi escortarea condamnaţilor, arestaţilor preventiv şi minorilor din penitenciar astfel încât sã se asigure prevenirea evenimentelor negative;
    b) asigurã, controleazã şi ia mãsuri pentru executarea misiunilor de pazã şi escortare a persoanelor private de libertate la instanţele de judecatã sau la spitalele din reţeaua Ministerului Sãnãtãţii;
    c) urmãreşte respectarea prevederilor actelor normative referitoare la asigurarea pazei şi escortãrii persoanelor aflate în custodie;
    d) asigurã şi controleazã modul de pãstrare, folosire şi întreţinere a armamentului, muniţiei şi mijloacelor tehnice auxiliare de pazã şi transmisiuni din dotarea unitãţii;
    e) elaboreazã, asigurã, controleazã modul în care se aplicã mãsurile pentru prevenirea evenimentelor negative;
    f) asigurã desfãşurarea şedinţelor de antrenare şi instruire a personalului din unitate în vederea creşterii capacitãţii de acţiune în situaţii speciale, analizând periodic modul de executare a alarmelor;
    g) organizeazã şi coordoneazã activitatea personalului care executã paza şi escortarea persoanelor private de libertate transferate cu mijloacele auto din dotare, întocmeşte şi prezintã pentru aprobare itinerarele de deplasare, precum şi documentele pentru efectuarea transportului cu asemenea mijloace;
    h) organizeazã în mod judicios cadrele pe posturi şi misiuni la nivelul unitãţii;
    i) urmãreşte transpunerea în practicã a prevederilor Planului de acţiune pentru îndeplinirea în comun a misiunilor, încheiat între penitenciarele şi unitãţile subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi, de la caz la caz, face propuneri de îmbunãtãţire a acestei activitãţi;
    j) elaboreazã periodic informãri şi sinteze referitoare la principalele evenimente negative în domeniul de activitate al structurii şi propune mãsuri pentru îmbunãtãţirea siguranţei misiunilor de pazã şi escortare a persoanelor încarcerate;
    k) organizeazã paza şi controlul accesului în penitenciar;
    l) asigurã siguranţa locului de deţinere şi a misiunilor de executat şi face propuneri pentru dotarea acestora cu mijloace de intervenţie, legãturã, transport, alarmare şi semnalizare;
    m) urmãreşte actualizarea şi completarea documentelor de pazã, apãrare şi alarmare a unitãţii, precum şi ale protocoalelor de cooperare cu alte organe;
    n) întocmeşte documentele pentru organizarea şi desfãşurarea de aplicaţii vizând verificarea capacitãţii de acţiune a personalului penitenciarului;
    o) studiazã şi propune mãsuri de modernizare a sistemelor de supraveghere, a postului de control şi a spaţiilor de cazare, analizeazã posibilitãţile de dotare a unitãţilor cu armament modern şi eficace şi verificã situaţiile în care s-a efectuat uz de armã.
    ART. 66
    Serviciul/Biroul regim penitenciar are urmãtoarele atribuţii:
    a) asigurã, organizeazã, îndrumã şi coordoneazã activitatea de aplicare a regimurilor diferenţiate de deţinere a persoanelor private de libertate;
    b) asigurã, îndrumã, coordoneazã şi controleazã modul de îndeplinire a misiunilor de supraveghere a efectivelor de persoane private de libertate;
    c) asigurã, coordoneazã, îndrumã şi controleazã activitãţile referitoare la acordarea drepturilor la pachet, vizitã, corespondenţã, petiţionare, telefon, şi a celorlalte drepturi prevãzute de lege;
    d) asigurã, coordoneazã, îndrumã şi controleazã activitãţile referitoare la plimbarea zilnicã, vizita intimã, cumpãrãturi;
    e) analizeazã respectarea prevederilor legale privind acordarea recompenselor şi a sancţiunilor disciplinare;
    f) controleazã respectarea asigurãrii condiţiilor legale de detenţie, a igienei, alimentaţiei şi ţinutei persoanelor private de libertate;
    g) asigurã repartizarea pe camere a persoanelor private de libertate;
    h) organizeazã ţinerea raportului cu persoanele private de libertate;
    i) aplicã dispoziţiile actelor normative cu implicaţii asupra regimului penitenciar;
    j) verificã împrejurãrile şi cauzele producerii unor evenimente generate de încãlcãri ale prevederilor referitoare la acordarea drepturilor persoanelor private de libertate, de abuzuri ale membrilor personalului, de aplicarea discriminatorie a regimului legal de deţinere, precum şi sesizãrile primite din partea persoanelor private de libertate şi a familiilor acestora;
    k) întocmeşte periodic, pentru a fi prezentate conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, informãri şi sinteze referitoare la principalele evenimente negative şi mãsuri pentru îmbunãtãţirea aplicãrii regimului penitenciar;
    l) coordoneazã activitatea de rezolvare a corespondenţei primite de la persoane private de libertate şi membri de familie ai acestora, analizeazã modul în care se aplicã procedurile legale pe aceastã linie şi prezintã informãri periodice conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    m) transmite conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor evenimentele negative, altercaţiile între persoanele private de libertate, autoagresiunile soldate cu decese ori vãtãmãri corporale.
    ART. 67
    Serviciul/Biroul evidenţa persoanelor private de libertate şi organizarea muncii îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
    a) urmãreşte punerea în aplicare a hotãrârilor judecãtoreşti;
    b) primeşte persoanele private de libertate de la alte penitenciare sau de la poliţie;
    c) întocmeşte planul tematic şi documentele necesare organizãrii şi desfãşurãrii activitãţii;
    d) urmãreşte legalitatea primirii persoanelor private de libertate şi a minorilor în locul de deţinere, calculul pedepselor, aducerea la cunoştinţã a actelor procedurale, prezentarea la organele judiciare, liberarea condiţionatã etc.;
    e) urmãreşte şi aplicã instituţia liberãrii condiţionate, în conformitate cu dispoziţiile legii;
    f) ţine evidenţa nominalã şi statisticã a persoanelor private de libertate şi a minorilor;
    g) întocmeşte situaţii nominale şi statistice privind structura şi dinamica efectivelor de persoane private de libertate şi minori;
    h) rezolvã corespondenţa primitã de la persoane private de libertate referitoare la situaţia juridicã şi transfer;
    i) rezolvã corespondenţa primitã de la instanţele de judecatã, organele de urmãrire penalã, poliţie, organizaţii interne şi internaţionale, referitoare la situaţia juridicã a persoanelor private de libertate;
    j) efectueazã apelul general al persoanelor private de libertate şi al minorilor;
    k) realizeazã transferurile dispuse de conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, prezentarea persoanelor private de libertate la termenele fixate la organele judiciare, precum şi retransferarea la penitenciarul de origine, informând de îndatã despre apariţia oricãror disfuncţionalitãţi;
    l) trimestrial, prezintã spre informare situaţii cu privire la activitatea desfãşuratã, fãcând propuneri de îmbunãtãţire a muncii;
    m) ţine evidenţa dispoziţiilor de transfer primite;
    n) soluţioneazã, claseazã şi arhiveazã lucrãrile care îi sunt date spre soluţionare.
    o) introduce în aplicaţia informatizatã datele cu privire la situaţia juridicã a persoanelor private de libertate şi a minorilor, transferul şi prezentarea acestora în faţa organelor judiciare etc.;
    p) întocmeşte şi listeazã note şi alte documente privind evoluţia şi structura efectivelor de persoane private de libertate, capacitatea de cazare etc.;
    q) prezintã spre informare situaţii statistice referitoare la persoanele private de libertate;
    r) informeazã judecãtorul delegat în cazul declarãrii refuzului de hranã de cãtre persoanele private de libertate;
    s) întocmeşte sãptãmânal tabele cu persoanele private de libertate foste consumatoare de droguri, dificile şi cu grad sporit de risc;
    ş) ţine evidenţa individualã a muncii în interesul locului de deţinere desfãşurate de persoanele private de libertate;
    t) calculeazã şi acordã zilele considerate ca executate pe baza muncii prestate persoanelor private de libertate;
    ţ) structura de organizare a muncii îndeplineşte şi celelalte atribuţii stabilite prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    ART. 68
    La nivelul serviciului/biroului evidenţa persoanelor private de libertate şi organizarea muncii sunt constituite urmãtoarele evidenţe:
    a) registrul opis al persoanelor aflate în penitenciar;
    b) registrul de termene;
    c) registrul de evidenţã a depunerii în penitenciar a persoanelor arestate preventiv;
    d) registrul de evidenţã a depunerii în penitenciar a persoanelor condamnate;
    e) registrul de evidenţã a punerii în libertate a persoanelor arestate preventiv;
    f) registrul de evidenţã a punerii în libertate a persoanelor condamnate;
    g) registrul de evidenţã a liberãrii condiţionate a persoanelor condamnate;
    h) condica de corespondenţã ordinarã - secretariat;
    i) condica de predare corespondenţã ordinarã - persoane private de libertate.

    CAP. XIV
    Structura medicalã

    ART. 69
    (1) Structura medicalã este organizatã, coordonatã şi controlatã de medicul-şef care rãspunde de toate activitãţile privind asistenţa medicalã acordatã în penitenciare.
    (2) Medicul-şef este subordonat ierarhic directorului unitãţii, iar pe linie medicalã, Direcţiei medicale din Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor şi penitenciarului-spital în a cãrei coordonare metodologicã se aflã unitatea penitenciarã.
    ART. 70
    Activitatea structurii medicale se desfãşoarã la nivelul:
    1. cabinetului medical - asistenţã medicalã persoane private de libertate;
    2. cabinetului medical - asistenţã medicalã personal;
    3. cabinetului medical de specialitate;
    4. cabinetului de medicinã dentarã;
    5. infirmeriei;
    6. oficinei locale de distribuţie.
    ART. 71
    Atribuţiile personalului medical care îşi desfãşoarã activitatea în cabinetul medical - asistenţã medicalã persoane private de libertate sunt urmãtoarele:
    a) acordã asistenţã medicalã de urgenţã în caz de boalã sau de accident;
    b) acordã asistenţã medicalã generalã, profilacticã şi curativã;
    c) asigurã controlul medical la primire, transfer şi liberare din penitenciar;
    d) asigurã controlul medical periodic conform legislaţiei în vigoare;
    e) urmãreşte evoluţia stãrii de sãnãtate a persoanelor private de libertate şi aplicã mãsurile terapeutice necesare;
    f) aplicã mãsuri de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile conform legislaţiei sanitare în vigoare;
    g) acordã îngrijiri medicale în infirmerie cazurilor de îmbolnãvire care necesitã supraveghere medicalã permanentã şi care nu impun internarea în spital;
    h) recomandã internarea în unitãţi spitaliceşti în situaţia în care nu are posibilitãţi de diagnostic şi tratament, precum şi în caz de boli transmisibile pentru care internarea este obligatorie;
    i) stabileşte necesarul de medicamente şi materiale sanitare pentru buna desfãşurare a activitãţii medicale;
    j) urmãreşte respectarea strictã a normelor de igienã în toate sectoarele unitãţii şi la locurile de muncã, înştiinţând conducãtorul unitãţii penitenciare privind eventualele disfuncţionalitãţi;
    k) desfãşoarã activitãţi de educaţie pentru sãnãtate în vederea însuşirii de cãtre persoanele private de libertate a cunoştinţelor necesare cu privire la igiena individualã şi colectivã, igiena mediului, prevenirea îmbolnãvirilor şi pentru formarea deprinderilor igienice;
    l) întocmeşte documentaţia medicalã necesarã prezentãrii persoanelor private de libertate la comisia de expertizã a capacitãţii de muncã sau pentru revizuirea unei decizii a acestei comisii;
    m) întocmeşte documentaţia medicalã necesarã prezentãrii la comisia de evaluare a persoanelor cu handicap în vederea încadrãrii într-o categorie de persoane cu handicap sau a reevaluãrii gradului de handicap;
    n) întocmeşte referatele medicale, la solicitarea organelor abilitate sau în urma cererii formulate de persoanele private de libertate;
    o) raporteazã de urgenţã Direcţiei medicale din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi, dupã caz, medicilor epidemiologi coordonatori zonali urmãtoarele date:
    - decesele survenite în rândul deţinuţilor;
    - bolile transmisibile cu raportare nominalã (menţionate pe fişa unicã de raportare a cazului de boalã transmisibilã);
    - apariţia unei epidemii în unitate;
    - cazuri de accidente şi agresiuni care pun în pericol viaţa deţinuţilor;
    p) raporteazã lunar Direcţiei medicale din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor activitatea cabinetului medical, iar penitenciarului-spital coordonator, situaţiile privind furnizarea de servicii de asistenţã medicalã primarã şi de specialitate, în vederea înaintãrii acestora cãtre casa de asigurãri de sãnãtate;
    q) raporteazã la sfârşitul semestrului I Direcţiei medicale din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor urmãtoarele date:
    - activitatea medicalã prin Raportul de activitate medicalã;
    r) raporteazã anual, pânã la data de 10 ianuarie, Direcţiei medicale din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor urmãtoarele date:
    - activitatea medicalã prin Raportul de activitate medicalã;
    s) respectã prevederile din instrucţiunile proprii în domeniul securitãţii muncii.
    ART. 72
    Atribuţiile personalului medical care îşi desfãşoarã activitatea în cabinetul medical - asistenţã medicalã personal sunt urmãtoarele:
    a) acordã asistenţã medicalã de urgenţã la locul de muncã pentru personalul unitãţii;
    b) acordã asistenţã medicalã primarã în situaţiile în care existã condiţiile necesare privind accesul şi furnizarea acesteia;
    c) stabileşte necesarul de medicamente şi materiale sanitare pentru buna desfãşurare a activitãţii medicale;
    d) raporteazã lunar Direcţiei medicale din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor activitatea cabinetului medical, iar penitenciarului-spital coordonator, situaţiile privind furnizarea de servicii de asistenţã medicalã primarã şi de specialitate, în vederea înaintãrii acestora cãtre casa de asigurãri de sãnãtate;
    e) raporteazã la sfârşitul semestrului I Direcţiei medicale din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor activitatea medicalã prin Raportul de activitate medicalã;
    f) raporteazã anual, pânã la data de 10 ianuarie, Direcţiei Medicale din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor activitatea medicalã prin Raportul de activitate medicalã;
    g) respectã prevederile din instrucţiunile proprii în domeniul securitãţii muncii.
    ART. 73
    Atribuţiile personalului medical care îşi desfãşoarã activitatea în cabinetul medical de specialitate sunt urmãtoarele:
    a) acordã asistenţã medicalã de specialitate persoanelor private de libertate;
    b) urmãreşte evoluţia stãrii de sãnãtate a persoanelor private de libertate şi aplicã mãsurile terapeutice necesare;
    c) raporteazã lunar Direcţiei medicale din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor activitatea cabinetului medical, iar penitenciarului-spital coordonator, situaţiile privind furnizarea de servicii de asistenţã medicalã de specialitate, în vederea înaintãrii acestora cãtre casa de asigurãri de sãnãtate;
    d) stabileşte necesarul de medicamente şi materiale sanitare pentru buna desfãşurare a activitãţii medicale;
    e) respectã prevederile din instrucţiunile proprii în domeniul securitãţii muncii.
    ART. 74
    Atribuţiile personalului medical care îşi desfãşoarã activitatea în cabinetul de medicinã dentarã sunt urmãtoarele:
    a) acordã asistenţã medicalã dentarã persoanelor private de libertate;
    b) asigurã asistenţã medicalã dentarã şi stabileşte formula dentarã pentru persoanele private de libertate nou-depuse în unitate;
    c) acordã asistenţã medicalã dentarã de urgenţã pentru personalul unitãţii;
    d) raporteazã lunar Direcţiei medicale din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor activitatea cabinetului medical, iar penitenciarului spital coordonator, situaţiile privind furnizarea de servicii de asistenţã medicalã primarã şi de specialitate, în vederea înaintãrii acestora cãtre casa de asigurãri de sãnãtate;
    e) raporteazã la sfârşitul semestrului I Direcţiei medicale din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor urmãtoarele date:
    - activitatea de medicinã dentarã prin Foaia de evidenţã a activitãţii de medicinã dentarã;
    - activitatea laboratorului de tehnicã dentarã;
    f) raporteazã anual, pânã la data de 10 ianuarie, Direcţiei medicale din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor urmãtoarele date:
    - activitatea de medicinã dentarã prin Foaia de evidenţã a activitãţii de medicinã dentarã;
    - activitatea laboratorului de tehnicã dentarã;
    g) respectã prevederile din instrucţiunile proprii în domeniul securitãţii muncii.
    ART. 75
    În fiecare penitenciar funcţioneazã o infirmerie formatã din camere separate, cu circuite funcţionale distincte, având paturi la un singur rând, pentru internarea bolnavilor cu afecţiuni cronice reacutizate, care necesitã supraveghere medicalã, pentru izolarea celor cu boli infecţioase acute cu transmitere enteralã, boli infecţioase acute cu transmitere aerogenã (altele decât TB), pentru tratamentul direct observat al bolnavilor de tuberculozã şi pentru persoanele aflate în refuz de hranã. Infirmeria asigurã asistenţa medicalã a bolnavilor, cu respectarea urmãtoarelor reguli:
    a) internarea bolnavilor în infirmerie se face numai la indicaţia medicului;
    b) internarea se consemneazã în registrul de internãri în infirmerie; medicul are obligaţia de a completa, la internare, fişa de internare în infirmerie, care are numãrul corespunzãtor înregistrãrii din registrul de internãri în infirmerie;
    c) vizita medicalã se efectueazã zilnic, evoluţia bolii fiind menţionatã în fişa de internare în infirmerie;
    d) prescrierea medicamentelor pentru bolnavii internaţi în infirmerie se consemneazã în fişa de internare în infirmerie, bolnavul semnând în fişã pentru primirea medicaţiei la externare. Pentru zilele de sâmbãtã, duminicã şi sãrbãtori legale medicaţia poate fi prescrisã pentru 72 de ore. Administrarea medicamentelor în infirmerie se face strict supravegheat;
    e) acordarea regimului alimentar se stabileşte în funcţie de afecţiune, conform recomandãrilor medicului curant sau, dupã caz, ale medicului specialist şi normelor legale în vigoare privind hrãnirea persoanelor private de libertate.
    ART. 76
    Atribuţiile oficinei locale de distribuţie sunt urmãtoarele:
    a) asigurarea asistenţei medicale cu produse farmaceutice pentru persoanele private de libertate;
    b) eliberarea produselor farmaceutice cãtre cabinetul medical, conform condicilor de medicamente contrasemnate de medicul-şef;
    c) pãstrarea şi distribuirea de medicamente potrivit prevederilor Farmacopeei Române în vigoare, precum şi a altor produse medicamentoase, necesare persoanelor private de libertate;
    d) asigurarea aprovizionãrii cu produse farmaceutice, prin colaborarea permanentã cu penitenciarul-spital şi compartimentul achiziţii din cadrul unitãţii penitenciare;
    e) colaborarea cu farmaciile cu circuit deschis, în vederea asigurãrii cu medicamente.

    TITLUL V
    Structuri permanente de lucru la nivelul penitenciarului

    ART. 77
    (1) Desemnarea reprezentanţilor penitenciarului în comisii, comitete, consilii şi în alte structuri de colaborare sau de decizie în care este implicatã unitatea se face prin decizie a directorului unitãţii.
    (2) Reprezentanţii vor prezenta, periodic sau la cererea directorului unitãţii, rapoarte privind activitatea în comisiile în care au fost desemnaţi.

    CAP. I
    Consiliul de conducere al penitenciarului

    ART. 78
    (1) În penitenciare funcţioneazã consiliul de conducere, ca organ consultativ.
    (2) Componenţa consiliului de conducere se aprobã prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    (3) Preşedintele consiliului de conducere este directorul.
    (4) Consiliul de conducere se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea oricãrui membru, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea penitenciarului.
    (5) În lipsa directorului, atribuţiile preşedintelui consiliului de conducere se exercitã de cãtre înlocuitorul acestuia.
    ART. 79
    (1) În consiliul de conducere se stabilesc mãsuri de optimizare a activitãţii penitenciarului.
    (2) Conţinutul dezbaterilor din cadrul consiliului de conducere se va consemna în scris, într-un proces-verbal, de cãtre o persoanã desemnatã din cadrul structurii secretariat. Procesul-verbal astfel încheiat va fi înaintat spre semnare membrilor consiliului de conducere care au participat la şedinţã.
    (3) Mãsurile stabilite se transmit pentru implementare fiecãrei structuri vizate, printr-o notã întocmitã de cãtre structura secretariat, menţionându-se şi termenele stabilite pentru îndeplinire/realizare.
    (4) Şeful fiecãrei structuri monitorizeazã stadiul de realizare a sarcinilor dispuse, în funcţie de termenele stabilite pentru realizarea acestora.
    (5) Şefii structurilor vor lua mãsurile corespunzãtoare pentru ducerea la îndeplinire în bune condiţii şi în termen a sarcinilor şi lucrãrilor repartizate.

    CAP. II
    Comitetul de securitate şi sãnãtate în muncã

    ART. 80
    (1) În cadrul penitenciarului funcţioneazã, cu respectarea prevederilor legale, Comitetul de securitate şi sãnãtate în muncã.
    (2) Comitetul de securitate şi sãnãtate în muncã din penitenciare are scopul de a asigura implicarea salariaţilor în elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul securitãţii muncii.
    (3) Organizarea şi funcţionarea Comitetului de securitate şi sãnãtate în muncã constituit la nivelul sistemului administraţiei penitenciare se stabilesc prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

    CAP. III
    Comisia de disciplinã

    ART. 81
    Comisia de disciplinã are drept atribuţii principale cercetarea abaterilor disciplinare pentru care a fost sesizatã şi propunerea de sancţiuni pentru abaterile disciplinare constatate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    CAP. IV
    Celula de urgenţã

    ART. 82
    (1) În cadrul penitenciarului este constituitã, cu respectarea prevederilor legale, Celula de urgenţã.
    (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Celulei de urgenţã este aprobat prin decizie a directorului unitãţii şi va fi actualizat ori de câte ori situaţia o impune.
    (3) Celula de urgenţã se înfiinţeazã în scopul îndeplinirii funcţiilor specifice pe durata stãrii de alertã în situaţii de urgenţã, precum şi pe timpul unor exerciţii, aplicaţii şi antrenamente pentru pregãtirea rãspunsului în astfel de situaţii.
    (4) Celula de urgenţã se constituie şi funcţioneazã sub conducerea directorului unitãţii.
    (5) Celula de urgenţã de întruneşte semestrial sau ori de câte ori situaţia o impune.
    (6) Celula de urgenţã îşi desfãşoarã activitatea pe baza planurilor anuale.

    CAP. V
    Comisia pentru atribuirea locuinţelor de serviciu

    ART. 83
    Solicitãrile de repartizare a locuinţelor de serviciu aflate în administrarea penitenciarului vor fi analizate şi soluţionate de o comisie constituitã la nivelul unitãţii, prin decizie a directorului acesteia.
    ART. 84
    Comisia pentru atribuirea locuinţelor de serviciu are ca principal scop atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul de locuinţe de serviciu al unitãţii.
    ART. 85
    Comisia pentru atribuirea locuinţelor de serviciu este responsabilã în ceea ce priveşte ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor Regulamentului privind atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unitãţilor subordonate, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.197/C/2008.

    TITLUL VI
    Colaborarea dintre structurile penitenciarului şi dintre acestea şi Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor şi unitãţile subordonate acesteia

    ART. 86
    (1) Dispoziţiile cu caracter general pentru structurile penitenciarului pot fi date, cu respectarea legii, numai de ministrul justiţiei, directorul general şi directorii generali adjuncţi din Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor, în limitele competenţelor ce le sunt stabilite.
    (2) Structurile din penitenciar, potrivit specificului propriu stabilit prin prezentul regulament, cu respectarea legii, în îndeplinirea atribuţiilor curente, colaboreazã direct, prin şefii structurilor ori prin salariaţii desemnaţi de aceştia, cu celelalte structuri de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionalã a Penitenciarelor şi din unitãţile subordonate acesteia.
    ART. 87
    (1) Colaborarea dintre structurile penitenciarului şi dintre acestea şi Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor, precum şi celelalte unitãţi penitenciare se realizeazã prin corespondenţa asumatã de şefii structurilor respective.
    (2) Dacã pentru realizarea unor lucrãri este necesarã colaborarea dintre structurile prevãzute la alin. (1), şefii acestora vor desemna personalul care va soluţiona corespondenţa în termenul legal/stabilit.
    ART. 88
    (1) Lucrãrile la a cãror elaborare este necesarã colaborarea mai multor structuri din penitenciar, în raport cu atribuţiile prevãzute în prezentul regulament, vor fi verificate şi vor purta semnãtura şefilor structurilor implicate.
    (2) În situaţia în care o lucrare este de competenţa mai multor structuri din cadrul penitenciarului se va face o menţiune în acest sens pe prima paginã a lucrãrii respective, în vederea elaborãrii unui punct de vedere unitar, prin consultare reciprocã a structurilor implicate.
    (3) În cazul în care şefii de structuri nu ajung la un acord în legãturã cu soluţionarea lucrãrii, fiecare îşi va susţine punctul de vedere, cu notã motivatã, prezentând întregul material directorului unitãţii.
    ART. 89
    În cadrul structurilor, lucrãrile rezolvate se verificã, iar exemplarul al doilea se semneazã de cãtre şeful acestora, înainte ca lucrãrile sã fie prezentate directorului unitãţii.

    TITLUL VII
    Înregistrarea şi circuitul documentelor

    ART. 90
    (1) Structura secretariat coordoneazã şi îndrumã circuitul corespondenţei în penitenciar.
    (2) Toate lucrãrile au numãr unic de înregistrare, care se respectã indiferent de circuitul documentelor în cadrul unitãţii.
    ART. 91
    (1) Corespondenţa se înregistreazã prin aplicaţia de evidenţã a documentelor de cãtre lucrãtorii structurii secretariat.
    (2) Câte un exemplar al notelor şi al celorlalte acte cu caracter intern se pãstreazã atât la structura emitentã, cât şi la cea cãreia i se adreseazã.
    ART. 92
    Documentele utilizate de structurile din penitenciare sunt urmãtoarele:
    a) note de informare;
    b) note de fundamentare;
    c) adrese cãtre petiţionari sau instituţii;
    d) rapoarte;
    e) referate de necesitate;
    f) rãspunsuri la petiţii şi memorii;
    g) petiţii/cereri ale personalului;
    h) note interne;
    i) adrese circulare;
    j) decizii ale directorului unitãţii, ale directorului general şi ordine ale ministrului justiţiei.
    ART. 93
    Circuitul lucrãrilor se realizeazã astfel:
    a) corespondenţa înregistratã la structura secretariat se repartizeazã celorlalte structuri din cadrul penitenciarului, potrivit competenţei/domeniului de activitate a/al acestora sau rezoluţiei directorului unitãţii, prin aplicaţia de evidenţã a documentelor;
    b) în cazul în care o lucrare nu intrã în competenţa de rezolvare a structurii cãreia i-a fost repartizatã, aceasta o va returna structurii secretariat, indicând structura pe care o considerã competentã, astfel încât lucrarea sã fie redirecţionatã, totodatã operându-se modificarea respectivã în aplicaţia de evidenţã a documentelor;
    c) dacã lucrarea este de competenţa mai multor structuri, se va transmite câte un exemplar fiecãrei structuri.
    ART. 94
    (1) Lucrãrile se soluţioneazã în termenul prevãzut prin rezoluţie sau în termenul prevãzut în cuprinsul acestora, iar în cazul în care nu sunt prevãzute termene, lucrarea se soluţioneazã în termen legal.
    (2) Dacã pentru soluţionarea unei lucrãri este necesarã colaborarea mai multor structuri, termenul de rezolvare va respecta prevederile legale în vigoare, centralizarea propunerilor fiind realizatã de structura evidenţiatã prima în rezoluţia directorului unitãţii.
    (3) Directorul unitãţii poate prelungi termenul de rezolvare a unei lucrãri, la cerere şi motivat.
    ART. 95
    Lucrãrile de bazã se pãstreazã la structura care le-a întocmit.
    ART. 96
    Expedierea lucrãrilor se realizeazã prin structura secretariat.

    TITLUL VIII
    Dispoziţii finale

    ART. 97
    Structurile întocmesc, potrivit specificului lor de activitate, rãspunsurile la interpelãrile adresate directorului unitãţii de cãtre directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, ministrul justiţiei, autoritãţile şi instituţiile publice, mass-media sau persoanele fizice şi rãspund de exactitatea datelor şi informaţiilor pe care aceste lucrãri le cuprind.
    ART. 98
    Structurile din penitenciar asigurã, conform specificului de activitate, participarea personalului la conferinţe, simpozioane, seminarii organizate de Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor şi de alte organisme naţionale sau internaţionale.
    ART. 99
    Structurile penitenciarului pot îndeplini orice alte activitãţi prevãzute de lege, potrivit specificului lor, altele decât cele cuprinse în prezentul regulament, stabilite de directorul penitenciarului sau de conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    ART. 100
    (1) Evidenţa tuturor documentelor emise de directorul penitenciarului se pãstreazã în original la structura secretariat sau la structura informaţii clasificate, în funcţie de nivelul de clasificare al acestora.
    (2) Evidenţa ordinelor, deciziilor, instrucţiunilor şi a dispoziţiilor emise de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi de ministrul justiţiei, care reglementeazã activitatea sistemului penitenciar, se pãstreazã într-un exemplar, cu rezoluţia directorului unitãţii în original, la structura secretariat sau structura informaţii clasificate, în funcţie de nivelul de clasificare al acestora. Dacã aceste documente intrã în competenţa mai multor structuri, conform repartizãrii directorului unitãţii, structura secretariat sau structura informaţii clasificate va transmite câte un exemplar xeroxat fiecãrei structuri, în conformitate cu reglementãrile şi instrucţiunile în vigoare.
    (3) Fiecare structurã trebuie sã pãstreze lucrãrile care au stat la baza elaborãrii deciziilor directorului unitãţii, copiile acestora urmând a fi transmise pãrţilor implicate, prin grija structurii emitente.
    ART. 101
    Termenele de pãstrare a documentelor sunt cele prevãzute în Nomenclatorul de documente referitoare la fondul arhivistic şi materiale preconstituite, aprobat prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    ART. 102
    (1) Personalul din penitenciare este obligat sã respecte programul de lucru stabilit prin decizie a directorului unitãţii.
    (2) Plecarea înainte de terminarea programului sau prezenţa la serviciu dupã program, precum şi alte învoiri sunt permise numai cu aprobarea directorului unitãţii şi, în lipsa acestuia, dupã caz, a directorului adjunct, a şefilor de servicii sau de birou.
    ART. 103
    Nerespectarea obligaţiilor ce revin personalului din penitenciare se sancţioneazã în condiţiile prevãzute de lege.
    ART. 104
    Şefii structurilor vor informa personalul din subordine cu privire la întregul conţinut al prezentului regulament.


    ANEXA 1
    la regulament

    MINISTERUL JUSTIŢIEI
    ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR
    Penitenciarul .........................
                                                                Aprob
                                                               -------
                                                          Ministrul justiţiei
                                                         .....................

                                 FIŞA POSTULUI
                            Nr. poziţiei din stat: 1

    Denumirea postului din stat: director penitenciar
    Nivelul postului: de conducere
    Funcţia publicã corespunzãtoare categoriei: A - corpul ofiţerilor
    Scopul principal al postului: organizarea, conducerea, îndrumarea şi coordonarea activitãţii tuturor sectoarelor din unitate
    Identificarea funcţiei publice:
    Denumire: director
    Gradul profesional: -
    Vechimea în specialitatea necesarã: conform legislaţiei în vigoare
    Condiţii specifice privind ocuparea postului:
    Studii: superioare absolvite cu diplomã de licenţã emisã de instituţii acreditate
    Studii de specialitate: superioare medicale, economice, administrative, management
    Perfecţionãri (specializãri): curs de perfecţionare în management sanitar
    Cunoştinţe de operare/programare pe calculator:
    Limbi strãine: nu este cazul
    Abilitãţi, calitãţi şi aptitudini necesare: seriozitate şi responsabilitate, iniţiativã şi discernãmânt în modul de rezolvare a sarcinilor încredinţate, capacitate de analizã, sintezã şi de a lua decizii, receptivitate şi dinamism, capacitate de muncã în echipã
    Cerinţe specifice: disponibilitate de a lucra în program prelungit şi de a efectua deplasãri, eficacitate şi siguranţã în îndeplinirea responsabilitãţilor ce îi revin
    Competenţã managerialã: organizarea şi conducerea eficientã a activitãţilor cu personalul din subordine; capacitate de previzionare şi planificare a activitãţilor unitãţii pe termen scurt, mediu şi lung; capacitate de analizã şi sintezã; coordonarea, îndrumarea, conducerea şi asumarea rãspunderii pentru activitatea unitãţii
    Atribuţii:
    - asigurã conducerea, organizarea şi desfãşurarea tuturor activitãţilor specifice unitãţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    - aplicã prevederile documentelor internaţionale semnate de România cu privire la respectarea drepturilor omului în penitenciar;
    - rãspunde de hotãrârile luate şi dispoziţiile date în legãturã cu actul managerial, în vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice; pregãtirea personalului, folosirea mijloacelor financiare şi materiale alocate, asigurarea ordinii şi disciplinei în unitate;
    - utilizeazã creditele bugetare ce i-au fost repartizate, în calitate de ordonator terţiar de credite, numai pentru realizarea sarcinilor instituţiei pe care o conduce, potrivit prevederilor din bugetele aprobate şi în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale;
    - aprobã regulamentul de ordine interioarã al unitãţii;
    - aprobã/întocmeşte fişele postului pentru personalul din competenţã;
    - stabileşte programul zilnic de lucru al personalului unitãţii şi urmãreşte modul în care acesta este respectat;
    - numeşte, elibereazã, destituie, suspendã din funcţie, pune la dispoziţie, repune în drepturile anterioare şi efectueazã şi celelalte modificãri ale raporturilor de serviciu, în condiţiile legii, pentru personalul din subordine, potrivit competenţelor legale;
    - acordã recompense funcţionarilor publici cu statut special şi personalului contractual din competenţã;
    - coordoneazã activitatea de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici cu statut special şi ale personalului contractual din unitate, de asemenea întocmeşte, concluzioneazã şi hotãrãşte cu privire la fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul din competenţa sa, conform legii;
    - aplicã sancţiunile disciplinare prevãzute de Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor, republicatã, cu modificãrile ulterioare, la propunerea comisiei de disciplinã, în funcţie de competenţele conferite de lege;
    - aplicã sancţiunile disciplinare prevãzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicatã, personalului contractual din unitate;
    - aprobã deciziile de încadrare ale funcţionarilor publici cu statut special şi ale personalului contractual, conform competenţelor, în condiţiile prevãzute de Legea nr. 293/2004, republicatã, cu modificãrile ulterioare, respectiv de Legea nr. 53/2003, republicatã, numirea îndrumãtorilor pentru perioada de stagiu a funcţionarilor publici cu statut special debutanţi;
    - aprobã încetarea raporturilor de serviciu ale agenţilor şi a raporturilor de muncã pentru personalul contractual din unitate, în condiţiile legii;
    - aprobã delegarea personalului din competenţã, în condiţiile prevãzute de Legea nr. 293/2004, republicatã, cu modificãrile ulterioare, respectiv de Legea nr. 53/2003, republicatã;
    - aprobã detaşarea personalului din competenţã, în condiţiile prevãzute de Legea nr. 293/2004, republicatã, cu modificãrile ulterioare, respectiv de Legea nr. 53/2003, republicatã, dupã obţinerea avizului direcţiei sau al serviciului de specialitate din Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor;
    - organizeazã, controleazã, îndrumã şi sprijinã activitãţile privind asigurarea dreptului la asistenţa medicalã al persoanelor private de libertate;
    - aprobã, îndrumã şi sprijinã activitãţile de educaţie, asistenţã psihologicã şi socialã desfãşurate în penitenciar;
    - aprobã întâlnirile dintre persoanele private de libertate şi reprezentanţii mass-mediei sau alte persoane cu calitãţi oficiale ori care desfãşoarã activitãţi în domeniul respectãrii drepturilor omului;
    - coordoneazã, îndrumã şi controleazã asigurarea pazei, escortãrii şi supravegherii persoanelor private de libertate custodiate, astfel încât sã se asigure prevenirea evenimentelor negative;
    - coordoneazã activitatea de ţinere a evidenţei nominale şi statistice a persoanelor private de libertate, potrivit legii;
    - convoacã, stabileşte ordinea de zi şi conduce şedinţele consiliului de conducere;
    - coordoneazã activitatea pentru asigurarea sistemului informatic integrat, prelucrarea datelor şi exploatarea aplicaţiilor informatice;
    - coordoneazã fundamentarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al unitãţii;
    - rãspunde, potrivit legii, de:
    a) angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate şi aprobate;
    b) realizarea veniturilor;
    c) angajarea şi utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;
    d) integritatea bunurilor încredinţate instituţiei pe care o conduce;
    e) organizarea şi ţinerea la zi a contabilitãţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi execuţiei bugetare;
    f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de lucrãri de investiţii publice;
    g) organizarea evidenţei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora;
    h) organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale;
    - aprobã angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor din fonduri publice;
    - rãspunde de utilizarea mijloacelor financiare repartizate, de respectarea disciplinei financiare, de prezentarea lucrãrilor în condiţiile şi la termenele stabilite, precum şi modul de îndeplinire a atribuţiilor ce îi revin în calitate de ordonator terţiar de credite;
    - ia mãsuri pentru crearea condiţiilor corespunzãtoare de lucru pentru comisia de inventariere;
    - rãspunde pentru buna organizare a lucrãrilor de inventariere, potrivit prevederilor legale şi în conformitate cu reglementãrile contabile aplicabile;
    - asigurã coordonarea proiectelor planurilor financiare, de aprovizionare, proiectare, producţie, întreţinere şi reparaţii, susţinerea acestora şi înaintarea spre aprobare directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    - analizeazã periodic activitatea de aprovizionare şi dispune actualizarea programelor de achiziţii pe care le înainteazã, pentru avizare şi aprobare, la Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor - Direcţia economico-administrativã;
    - coordoneazã activitãţile destinate executãrii pedepselor, dotarea şi asigurarea cu bunuri şi mijloace materiale în funcţie de obiectivele sistemului penitenciar, prioritãţile şi resursele materiale şi financiare avute la dispoziţie, conform legii;
    - asigurã respectarea actelor normative în vigoare referitoare la paza şi siguranţa patrimoniului unitãţii;
    - emite decizii pentru reglementarea activitãţilor curente;
    - aprobã programele de activitãţi ale unitãţii, evalueazã periodic stadiul realizãrii obiectivelor şi stabileşte mãsuri pentru îmbunãtãţirea activitãţilor şi rezultatelor obţinute, fãcând propuneri în acest sens directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    - organizeazã, îndrumã şi coordoneazã activitãţile de menţinere a capacitãţii de intervenţie şi acţiune a unitãţii, de întocmire a documentelor de mobilizare pentru trecerea unitãţii de la starea organizatoricã de pace la starea organizatoricã de rãzboi;
    - îndrumã şi controleazã activitatea de pregãtire a personalului din structurile pe care le coordoneazã;
    - organizeazã activitãţile de relaţii publice, îndrumare şi coordonare a activitãţilor de primire, evidenţã şi soluţionare a petiţiilor;
    - coordoneazã activitãţile referitoare la evidenţa, multiplicarea, manipularea, pãstrarea şi transportul documentelor;
    - asigurã luarea mãsurilor necesare menţinerii în bunã stare de funcţionare a armamentului, tehnicii de luptã, clãdirilor şi celorlalte dotãri materiale ale unitãţii;
    - asigurã protecţia informaţiilor clasificate potrivit legii, pune în aplicare planul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate;
    - îndeplineşte orice alte atribuţii ale actului managerial prevãzute în actele normative în vigoare;
    - rãspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilitãţile şi conflictul de interese de cãtre personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    - propune, ca urmare a analizei în cadrul consiliului de conducere, structura organizatoricã, în vederea aprobãrii de cãtre Ministerul Justiţiei;
    - analizeazã modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor consiliului de conducere şi dispune mãsurile necesare în vederea îmbunãtãţirii activitãţii penitenciarului;
    - aprobã formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al penitenciarului, pe baza propunerilor consiliului de conducere, cu respectarea prevederilor legale;
    - face propuneri privind dezvoltarea activitãţii penitenciarului, în concordanţã cu nevoile persoanelor private de libertate asistate;
    - negociazã şi încheie, în numele şi pe seama penitenciarului, protocoale de colaborare şi/sau contracte cu alţi furnizori de servicii pentru asigurarea continuitãţii şi creşterii calitãţii serviciilor oferite;
    - propune spre aprobare lista investiţiilor şi a lucrãrilor de reparaţii curente şi capitale care urmeazã sã se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii;
    - îndeplineşte toate atribuţiile care decurg din calitatea de ordonator terţiar de credite, conform legii;
    - reprezintã penitenciarul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice;
    - încheie acte juridice în numele şi pe seama penitenciarului, conform legii;
    - rãspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune mãsuri de îmbunãtãţire a activitãţii penitenciarului;
    - rãspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la pãstrarea secretului profesional, pãstrarea confidenţialitãţii datelor persoanelor private de libertate, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea penitenciarului;
    - rãspunde de obţinerea şi menţinerea valabilitãţii autorizaţiei de funcţionare, potrivit normelor legale în vigoare;
    - pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, informaţii privind activitatea penitenciarului;
    - transmite Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor informãri cu privire la patrimoniul dat în administrare, realizarea indicatorilor activitãţii medicale, precum şi la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
    - rãspunde de organizarea arhivei penitenciarului şi de asigurarea securitãţii documentelor prevãzute de lege;
    - rãspunde de înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor legate de activitatea sa;
    - rãspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, sesizãrilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea penitenciarului;
    - propune spre aprobare Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor un înlocuitor de drept pentru perioadele de absenţã motivatã din penitenciar, în condiţiile legii;
    - informeazã Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor cu privire la starea de incapacitate temporarã de muncã, în termen de maximum 24 de ore de la apariţia acesteia;
    - respectã mãsurile dispuse de cãtre directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în situaţia în care se constatã disfuncţionalitãţi în activitatea penitenciarului;
    - rãspunde de depunerea solicitãrii pentru obţinerea acreditãrii penitenciarului, în condiţiile legii;
    - rãspunde de solicitarea reacreditãrii, în condiţiile legii, cu cel puţin 6 luni înainte de încetarea valabilitãţii acreditãrii.
    Limite de competenţã: în exercitarea atribuţiilor, ia decizii şi dispune mãsuri în cadrul unitãţii, potrivit reglementãrilor prevãzute de actele normative în vigoare, ordinele ministrului justiţiei şi deciziile directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unitãţii. În situaţiile în care este necesarã luarea unei decizii ce implicã depãşirea competenţele legale, va solicita directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sã dispunã.
    Delegarea de atribuţii: pe durata absenţei sale de la serviciu, atribuţiile profesionale vor fi preluate de un director adjunct sau de altã persoanã desemnatã, prin decizie.
    Sfera relaţionalã:
    - intern:
    a) relaţii ierarhice: - subordonat nemijlocit faţã de ministrul justiţiei, directorul general şi directorii generali adjuncţi din Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor;
    - superior pentru întreg personalul unitãţii;
    b) relaţii funcţionale: cu toate sectoarele de activitate din unitate, precum şi cu direcţiile de specialitate din Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor;
    c) relaţii de control: toate sectoarele de activitate din unitate;
    - extern:
    ● relaţii de reprezentare: reprezintã unitatea în relaţiile cu autoritãţile şi instituţiile publice, organizaţiile internaţionale şi cu persoanele juridice din ţarã şi/sau din strãinãtate.

    Întocmit de
    -----------
    Numele şi prenumele:
    Funcţia publicã de conducere: director general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
    Semnãtura: ............................
    Data întocmirii: ......................

    Luat la cunoştinţã de cãtre ocupantul postului
    ----------------------------------------------
    Numele şi prenumele:
    Semnãtura: ............................
    Data: .................................


    ANEXA 2
    la regulament

    MINISTERUL JUSTIŢIEI
    ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR
    Penitenciarul .................

                            STRUCTURA FIŞEI POSTULUI

    Unitatea ......................
    Serviciul .....................
    Biroul ........................
    Compartimentul ................

    A. Identificarea postului
    1. Denumirea structurii/biroului/compartimentului
    2. Denumirea postului
    3. Poziţia postului din statul de organizare
    4. Funcţia
    5. Gradul/Treapta profesionalã
    6. Nivelul de acces la informaţii clasificate
    7. Relaţii cu alte posturi
    7.1. Sfera relaţionalã internã:
    - relaţii ierarhice
    - relaţii funcţionale
    - relaţii de control
    - relaţii de reprezentare
    7.2. Sfera relaţionalã externã:
    - relaţii cu autoritãţi şi instituţii publice
    - relaţii cu organizaţii internaţionale
    - relaţii cu persoane juridice private

    B. Cerinţele postului
    1. Pregãtire:
    1.1. studii de specialitate
    1.2. cursuri/programe de perfecţionare/specializare
    1.3. limbi strãine şi nivelul de cunoaştere
    1.4. cunoştinţe de operare/programare pe calculator şi nivelul de cunoaştere
    1.5. alte cunoştinţe şi abilitãţi
    1.6. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor
    2. Experienţã:
    2.1. vechime în muncã
    2.2. vechime în specialitate
    3. Aptitudini şi abilitãţi necesare

    C. Condiţii specifice postului
    1. Locul de muncã
    2. Programul de lucru
    3. Deplasãri curente
    4. Încadrarea în condiţii de muncã
    5. Riscuri implicate de post
    6. Compensãri

    D. Descrierea activitãţilor şi responsabilitãţilor corespunzãtoare postului
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................

    E. Întocmit de:
    Numele şi prenumele ...................
    Funcţia publicã de conducere .....................
    Semnãtura ..................
    Data întocmirii ...................

    Luat la cunoştinţã de cãtre ocupantul postului
    Numele şi prenumele .....................
    Semnãtura ................
    Data ..................

    Aprobat de şeful unitãţii:
    Numele şi prenumele .......................
    Funcţia publicã de conducere ..................
    Semnãtura ................
    Data ................

                                      -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016