Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 28 iunie 2012  de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 28 iunie 2012 de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 29 iunie 2012
    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, este un organism consultativ, fãrã personalitate juridicã, al Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MECTS.
    ART. 2
    CNATDCU se constituie şi îşi desfãşoarã activitatea potrivit prevederilor prezentului regulament, aprobat în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
    ART. 3
    CNATDCU are urmãtoarele atribuţii:
    a) propune comisiile de specialitate care evalueazã tezele de abilitare şi propune ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului acordarea sau neacordarea atestatului de abilitare, conform art. 300 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    b) evalueazã dosarele de acordare a titlului de doctor şi propune ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului acordarea sau neacordarea titlului de doctor, conform art. 168 din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    c) evalueazã dosarele de concurs pentru acordarea gradelor profesionale de cercetãtor ştiinţific gradele I şi II şi de inginer de dezvoltare tehnologicã gradele I şi II, denumite în continuare CS I, CS II, IDT I şi IDT II, confirmã sau infirmã motivat rezultatele concursurilor şi propune ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului acordarea ori neacordarea acestor grade profesionale, conform art. 17 din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare;
    d) propune MECTS procedurile de evaluare periodicã a conducãtorilor de doctorat şi realizeazã aceste evaluãri, conform art. 170 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    e) verificã, la solicitarea MECTS, modul de desfãşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din universitãţi, conform art. 219 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    f) prezintã un raport anual MECTS privind resursa umanã pentru activitãţile didactice şi de cercetare din învãţãmântul superior, în baza unor indicatori specifici, conform art. 219 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    g) propune un set de standarde minimale necesare şi obligatorii pentru participarea la concursurile pentru ocuparea funcţiilor didactice universitare de lector universitar/şef de lucrãri, conferenţiar universitar, respectiv profesor universitar şi pentru acordarea gradelor profesionale de CS II, CS I, IDT II şi IDT I. Aceste standarde se aprobã prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, conform art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    h) propune un set de standarde minimale necesare şi obligatorii pentru acceptarea de cãtre CNATDCU a dosarului pentru susţinerea atestatului de abilitare, standarde care se adoptã prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, conform art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    i) propune Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor vacante în universitãţi, care se stabileşte prin hotãrâre a Guvernului, conform art. 295 din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    j) evalueazã şi formuleazã propuneri ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului în legãturã cu acordarea indemnizaţiei de merit în conformitate cu prevederile Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Hotãrârii Guvernului nr. 859/2003 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit şi a Regulamentului de funcţionare a Comisiei naţionale pentru acordarea indemnizaţiei de merit, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    k) evalueazã şi propune ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, în conformitate cu prevederile art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, recunoaşterea/echivalarea, dupã caz, a titlurilor, diplomelor, certificatelor universitare şi de cercetare, obţinute în strãinãtate;
    l) alte atribuţii stabilite prin lege sau prin prezentul regulament.
    ART. 4
    (1) Structurile din componenţa CNATDCU sunt:
    a) Consiliul general;
    b) panelurile pe domenii fundamentale;
    c) birourile comisiilor de specialitate;
    d) comisiile de specialitate.
    (2) Structura pe domenii fundamentale şi specialitãţi a CNATDCU este prevãzutã în anexa nr. 2 la ordin.

    CAP. II
    Constituire

    ART. 5
    Membrii CNATDCU sunt personalitãţi de prestigiu academic şi ştiinţific, cultural şi moral, recunoscute pe plan internaţional sau naţional, care au recomandarea comunitãţii academice din care provin, numite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.
    ART. 6
    Pot fi membri CNATDCU cadre didactice universitare şi cercetãtori având cel puţin titlul de conferenţiar sau de CS II ori titluri echivalente obţinute în strãinãtate, membri ai Academiei Române şi ai unor instituţii de culturã.
    ART. 7
    Toţi membrii structurilor din componenţa CNATDCU prevãzute la art. 4 alin. (1) sunt membri ai CNATDCU.
    ART. 8
    (1) Consiliul general al CNATDCU, denumit în continuare Consiliul general, este compus din preşedinţii panelurilor pe domenii fundamentale şi din alţi membri numiţi de ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului. Numãrul membrilor Consiliului general este de maximum 45.
    (2) Consiliul general este condus de un preşedinte şi 3 vicepreşedinţi, câte unul provenind din instituţiile de învãţãmânt superior, Academia Românã şi, respectiv, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, care sunt şi membri ai Consiliului general.
    (3) Conducerea Consiliului general este numitã de ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.
    (4) Preşedintele Consiliului general este şi preşedinte al CNATDCU, iar vicepreşedinţii Consiliului general sunt şi vicepreşedinţi ai CNATDCU.
    ART. 9
    Membrii Consiliului general şi ai panelurilor pe domenii fundamentale sunt profesori universitari, CS I sau persoane cu titluri echivalente obţinute în strãinãtate ori membri ai Academiei Române.
    ART. 10
    (1) Fiecare panel pe un domeniu fundamental este constituit din preşedinţii şi vicepreşedinţii comisiilor de specialitate din cadrul panelului şi din alţi membri, numiţi de ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.
    (2) Fiecare panel este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, numiţi de ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, care sunt şi membri ai respectivului panel.
    ART. 11
    (1) În cadrul fiecãrei comisii de specialitate funcţioneazã un birou format din 5 sau 7 membri numiţi de ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului. Preşedintele şi vicepreşedintele sau vicepreşedinţii comisiei de specialitate sunt numiţi de ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului şi sunt membri de drept în biroul comisiei de specialitate.
    (2) Comisiile de specialitate ale CNATDCU sunt compuse din experţi în domeniul sau domeniile ştiinţifice arondate, numiţi ca membri ai CNATDCU de ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.
    (3) Numãrul membrilor unei comisii de specialitate este stabilit în cadrul structurii CNATDCU astfel încât sã asigure calitatea evaluãrii printr-o încãrcare uniformã şi rezonabilã a acestora. În acest scop, ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului poate dispune completarea cu caracter permanent sau temporar a comisiilor de specialitate cu noi experţi şi în timpul derulãrii unui mandat al CNATDCU.
    ART. 12
    Consiliul general poate înfiinţa comisii de lucru, pe duratã determinatã, care pot include membri ai CNATDCU şi experţi externi, pentru urmãtoarele activitãţi:
    a) evaluarea calitãţii resurselor umane din şcolile doctorale;
    b) verificarea modului de desfãşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din universitãţi;
    c) elaborarea raportului privind resursa umanã pentru activitãţile didactice şi de cercetare din învãţãmântul superior;
    d) elaborarea propunerilor de metodologii şi reglementãri care intrã în atribuţiile CNATDCU;
    e) derularea unor controale privitoare la activitatea unor paneluri, comisii sau membri ai CNATDCU.
    ART. 13
    În cazul vacantãrii unui loc în componenţa Consiliului general, a unui panel pe un domeniu fundamental sau a unui birou al unei comisii de specialitate, se procedeazã la numirea altui membru prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.
    ART. 14
    (1) Membrii CNATDCU au urmãtoarele obligaţii:
    a) de a respecta normele etice sau de deontologie profesionalã;
    b) de a nu absenta de la şedinţele la care sunt convocaţi;
    c) de a îndeplini sarcinile ce le revin ca urmare a calitãţii deţinute.
    (2) Membrii CNATDCU pot fi revocaţi din aceastã calitate cu respectarea principiului simetriei actelor juridice.
    (3) În cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevãzute la alin. (1) ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului poate proceda la revocare.
    (4) Pe locul rãmas vacant în urma revocãrii se numeşte de cãtre ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului un nou membru, care îndeplineşte condiţiile stipulate la art. 6.
    (5) Ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului poate dispune completarea cu noi membri a componenţei Consiliului general, a unui panel pe un domeniu fundamental sau a unui birou al unei comisii de specialitate, în limita numãrului maxim specificat în prezentul regulament.

    CAP. III
    Organizare

    ART. 15
    Consiliul general are urmãtoarele atribuţii:
    a) elaboreazã şi propune spre aprobare ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului regulamentul intern de funcţionare al CNATDCU şi procedurile de derulare a proceselor din cadrul CNATDCU;
    b) monitorizeazã continuu respectarea reglementãrilor, procedurilor şi standardelor în vigoare în activitatea panelurilor şi comisiilor de specialitate, întocmind rapoarte anuale cãtre ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului;
    c) analizeazã oportunitatea şi dispune derularea unor controale privitoare la activitatea unor paneluri, comisii sau membri ai CNATDCU, în urma sesizãrii externe sau autosesizãrii existenţei unor nereguli în activitatea acestora;
    d) aprobã şi propune ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului acţiunile necesare îmbunãtãţirii activitãţii CNATDCU, rezultate ca urmare a monitorizãrii şi controalelor menţionate anterior;
    e) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.
    ART. 16
    (1) Preşedintele CNATDCU are urmãtoarele atribuţii:
    a) conduce lucrãrile Consiliului general;
    b) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor de lucru ale Consiliului general, pe baza propunerilor membrilor Consiliului general; ordinea de zi poate fi modificatã prin decizie a membrilor Consiliului general, la cererea oricãrui membru al Consiliului general;
    c) reprezintã CNATDCU în relaţia cu ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului;
    d) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.
    (2) În cazul absenţei preşedintelui CNATDCU, conducerea lucrãrilor şi stabilirea ordinii de zi a şedinţelor Consiliului general se fac de cãtre unul dintre vicepreşedinţi. Vicepreşedinţii îndeplinesc aceste activitãţi prin rotaţie, în ordine alfabeticã.
    (3) Preşedintele CNATDCU poate delega vicepreşedinţilor CNATDCU unele din atribuţiile sale, pe perioadã determinatã sau nedeterminatã, şi poate revoca respectivele delegãri.
    ART. 17
    Consiliul general şi panelurile sunt convocate de cãtre ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului. De regulã, Consiliul general se întruneşte cel puţin o datã la douã luni.
    ART. 18
    Deciziile Consiliului general sunt aprobate prin votul membrilor acestuia.
    ART. 19
    Pentru a adopta o decizie, membrii Consiliului general pot vota atât în cadrul şedinţelor, cât şi de la distanţã, exprimându-şi dreptul la vot prin mijloace electronice, conform regulamentului intern de funcţionare.
    ART. 20
    (1) Cvorumul necesar pentru luarea deciziilor în cadrul Consiliului general este de douã treimi din numãrul total al membrilor Consiliului general.
    (2) În cazul voturilor exprimate prin mijloace electronice, cvorumul este atins dacã numãrul de membri prevãzut la alin. (1) voteazã în intervalul de timp stabilit conform regulamentului intern de funcţionare.
    ART. 21
    Ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului sau un reprezentant al acestuia poate participa de drept la şedinţele Consiliului general, la şedinţele panelurilor pe domenii fundamentale şi la şedinţele comisiilor de specialitate, în calitate de observator.
    ART. 22
    (1) Preşedintele panelului pe un domeniu fundamental are urmãtoarele atribuţii:
    a) conduce lucrãrile panelului;
    b) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor de lucru ale panelului, pe baza propunerilor membrilor panelului; ordinea de zi poate fi modificatã prin decizie a membrilor panelului, la cererea oricãrui membru al panelului;
    c) reprezintã panelul în cadrul Consiliului general;
    d) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.
    (2) În cazul absenţei preşedintelui panelului, conducerea lucrãrilor şi stabilirea ordinii de zi a şedinţelor panelului se fac de cãtre vicepreşedinte sau de cãtre unul dintre vicepreşedinţi. În cazul în care existã mai mulţi vicepreşedinţi, vicepreşedinţii îndeplinesc aceste activitãţi prin rotaţie, în ordine alfabeticã.
    (3) Preşedintele panelului poate delega vicepreşedintelui sau vicepreşedinţilor panelului unele din atribuţiile sale, inclusiv reprezentarea panelului în Consiliul general, pe perioadã determinatã sau nedeterminatã, şi poate revoca respectivele delegãri.
    ART. 23
    Deciziile panelului sunt aprobate prin votul membrilor acestuia.
    ART. 24
    (1) Cvorumul necesar pentru adoptarea deciziilor de cãtre panel este de douã treimi din numãrul total al membrilor panelului.
    (2) În cazul voturilor exprimate prin mijloace electronice, cvorumul este atins dacã numãrul de membri prevãzut la alin. (1) voteazã în intervalul de timp stabilit conform regulamentului intern de funcţionare.
    ART. 25
    Consiliul general poate decide convocarea unei şedinţe a unui panel pe un domeniu fundamental.
    ART. 26
    (1) Preşedintele comisiei de specialitate are urmãtoarele atribuţii:
    a) coordoneazã activitatea biroului comisiei de specialitate;
    b) reprezintã comisia, alãturi de vicepreşedinte sau vicepreşedinţi, în cadrul panelului pe un domeniu fundamental;
    c) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.
    (2) Preşedintele comisiei de specialitate poate delega vicepreşedintelui sau vicepreşedinţilor comisiei unele din atribuţiile sale, pe perioadã determinatã sau nedeterminatã.
    ART. 27
    (1) Propunerea de cãtre CNATDCU a standardelor minimale prevãzute la art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se realizeazã conform urmãtoarei proceduri:
    a) fiecare panel pe un domeniu fundamental propune standardele minimale aplicabile domeniilor acoperite de panel, prin decizie a panelului, pe baza propunerilor fãcute de cãtre membrii panelului;
    b) Consiliul general propune standardele minimale ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, prin decizie a Consiliului general, pe baza propunerilor fãcute de cãtre panelurile pe domenii fundamentale;
    c) propunerea Consiliului general este înaintatã de cãtre preşedintele CNATDCU ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului;
    d) standardele minimale se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, pe baza propunerii Consiliului general.
    (2) Standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului de profesor universitar, a gradului profesional de CS I şi pentru acceptarea dosarului pentru obţinerea atestatului de abilitare vor fi identice.
    (3) Standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului de conferenţiar universitar şi a gradului profesional de CS II vor fi identice.
    (4) CNATDCU poate propune ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului modificarea standardelor minimale, în urma reluãrii procedurii prevãzute la alin. (1).
    ART. 28
    CNATDCU propune - în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordinului de aprobare a acestui regulament - spre aprobare ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului regulamentul de funcţionare interioarã în vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite de lege şi în prezentul regulament.
    ART. 29
    Activitatea CNATDCU este asistatã din punct de vedere tehnic de cãtre un compartiment tehnic asigurat de cãtre Unitatea Executivã pentru Finanţarea Învãţãmântului Superior, a Cercetãrii, Dezvoltãrii şi Inovãrii, denumitã în continuare UEFISCDI, şi, dupã caz, de compartimentele de specialitate ale MECTS.
    ART. 30
    Resursele materiale şi financiare necesare funcţionãrii CNATDCU şi comisiilor de lucru ale acestuia sunt asigurate de cãtre MECTS, prin UEFISCDI sau alte fonduri legal constituite.
    ART. 31
    Pentru participarea la şedinţe sau reuniuni de lucru, membrilor CNATDCU şi comisiilor de lucru ale acestuia le sunt decontate cheltuielile de transport, diurnã şi cazare, în condiţiile legii.
    ART. 32
    În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordinului de aprobare a prezentului regulament, Consiliul general al CNATDCU propune spre aprobare ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului regulamentul intern de funcţionare al CNATDCU şi procedurile de derulare a proceselor din cadrul acestui consiliu.


                                      ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016