Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din regulament aprilie 2012 Twitter Facebook

Acte regulament aprilie 2012

Monitorul Oficial 279 din 26 Aprilie 2012 (M. Of. 279/2012)

 REGULAMENT din 18 aprilie 2012 de organizare şi funcţionare a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 279 din 26 aprilie 2012

Art. 1(1) uniunea naţională a evaluatorilor autorizaţi din românia, denumită în continuare uniunea, este organizaţia profesională de utilitate publică, fără scop patrimonial, din care fac parte evaluatorii autorizaţi care dobândesc această calitate, în condiţiile prevăzute de ordonanţa guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor.(2) uniunea este constituită ca persoană juridică autonomă, potrivit legii, cu denumire, sediu, patrimoniu şi siglă proprii.art. 2uniunea are drept scop organizarea, coordonarea şi autorizarea exercitării profesiei de evaluator autorizat în românia, reprezentarea şi protejarea intereselor profesionale ale membrilor uniunii, asigurarea exercitării independente a profesiei de evaluator autorizat cu respectarea deontologiei profesionale şi a unui ...

Monitorul Oficial 273 din 25 Aprilie 2012 (M. Of. 273/2012)

REGULAMENT-CADRU din 10 aprilie 2012 privind organizarea si functionarea cluburilor sportive studentesti din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 25 aprilie 2012

Cap. idispoziţii generaleart. 1cluburile sportive din subordinea ministerului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, denumite în continuare cluburile sportive studenţeşti din subordinea mects, sunt persoane juridice, înfiinţate ca instituţii publice.art. 2cluburile sportive studenţeşti din subordinea mects îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu cele ale prezentului regulament-cadru.art. 3cluburile sportive studenţeşti din subordinea mects se organizeazã şi funcţioneazã dupã regulamentul de organizare şi funcţionare propriu, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, şi se bucurã de drepturile conferite de lege.art. 4(1) regulamentul de organizare şi funcţionare propriu va cuprinde, sub sancţiunea nulitãţii, şi urmãtoarele ...

Monitorul Oficial 264 din 23 Aprilie 2012 (M. Of. 264/2012)

REGULAMENT din 16 martie 2012 de organizare si functionare a Comisiei Patrimoniului Speologic EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 23 aprilie 2012

Cap. idispoziţii generaleart. 1comisia patrimoniului speologic, denumitã în continuare cps, funcţioneazã sub coordonarea autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului, în baza art. 41-45 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sãlbatice, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 49/2011, şi a prezentului regulament.art. 2cps este, potrivit legii, un organism ştiinţific şi de autorizare în domeniul explorãrii, protecţiei şi conservãrii peşterilor, în sprijinul administrãrii bunurilor patrimoniului speologic.art. 3prin bunurile patrimoniului speologic se înţeleg urmãtoarele:a) peştera, astfel cum este definitã la art. 43 alin. (3) din ordonanţa de ...

Monitorul Oficial 265 din 23 Aprilie 2012 (M. Of. 265/2012)

REGULAMENT din 30 martie 2012 de organizare si functionare al Colegiului National al Asistentilor Sociali EMITENT: COLEGIUL NATIONAL AL ASISTENTILOR SOCIALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 aprilie 2012

Cap. idispoziţii generaleart. 1prezentul regulamentul stabileşte organizarea şi atribuţiile colegiului naţional al asistenţilor sociali, denumit în continuare colegiul, organizarea şi atribuţiile organelor de conducere şi modul de funcţionare a acestora, detalierea condiţiilor de exercitare a profesiei de asistent social, drepturile şi obligaţiile membrilor colegiului, răspunderea disciplinară/ profesională şi regimul sancţionator al faptelor ce constituie abateri disciplinare/profesionale.art. 2(1) colegiul funcţionează în temeiul legii nr. 466/2004 privind statutul asistentului social, denumită în continuare lege, potrivit prezentului regulament, precum şi altor acte emise de organele de conducere ale colegiului pentru aplicarea unitară şi detalierea dispoziţiilor legii.(2) colegiul are ca principal obiect de activitate ...

Monitorul Oficial 268 din 23 Aprilie 2012 (M. Of. 268/2012)

REGULAMENT din 18 aprilie 2012 de organizare si functionare a Consiliului de coordonare de pe langa Oficiul Roman pentru Adoptii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 23 aprilie 2012

Art. 1(1) consiliul de coordonare, denumit în continuare consiliu, este un organism fãrã personalitate juridicã ce funcţioneazã pe lângã oficiul român pentru adopţii, denumit în continuare oficiul, cu rol consultativ asupra politicii şi strategiei în materia adopţiei.(2) consiliul asigurã sprijin oficiului în scopul îndeplinirii adecvate a atribuţiilor acestuia în calitate de autoritate centralã în materia adopţiei şi propune persoana ce urmeazã a fi numitã în funcţia de preşedinte al acestei instituţii.art. 2În vederea îndeplinirii rolului sãu, consiliul are urmãtoarele atribuţii:a) analizeazã strategia, politicile şi programele elaborate de oficiu şi formuleazã recomandãri cu privire la îmbunãtãţirea acestora;b) avizeazã strategia, politicile şi ...

Monitorul Oficial 258 din 19 Aprilie 2012 (M. Of. 258/2012)

REGULAMENT din 10 aprilie 2012 de organizare si functionare a Consiliului National de Statistica si Prognoza a Invatamantului Superior EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 19 aprilie 2012

Cap. imisiunea, rolul şi atribuţiile consiliului naţional de statisticã şi prognozã a Învãţãmântului superiorart. 1consiliul naţional de statisticã şi prognozã a Învãţãmântului superior, denumit în continuare cnspis, este un organism consultativ de nivel naţional, fãrã personalitate juridicã, care îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu prevederile legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.art. 2(1) cnspis are ca atribuţii principale elaborarea şi actualizarea permanentã a indicatorilor de monitorizare a învãţãmântului superior şi prognoza evoluţiei acestuia, în raport cu dinamica pieţei muncii.(2) ministerul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, denumit în continuare mects, publicã anual sistemul de indicatori, prin consultarea cnspis.cap. ...

REGULAMENT din 5 aprilie 2012 privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 19 aprilie 2012

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) admiterea în magistraturã se face prin concurs, pe baza competenţei profesionale, a aptitudinilor şi a bunei reputaţii, cu respectarea principiilor transparenţei şi egalitãţii.(2) concursul se organizeazã de consiliul superior al magistraturii, prin institutul naţional al magistraturii, în condiţiile prezentului regulament.art. 2la concursul de admitere în magistraturã pot participa foştii judecãtori şi procurori care şi-au încetat activitatea din motive neimputabile, personalul de specialitate juridicã prevãzut la art. 87 alin. (1) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare legea nr. 303/2004, avocaţii, notarii, asistenţii judiciari, consilierii juridici, ...

Monitorul Oficial 252 din 13 Aprilie 2012 (M. Of. 252/2012)

REGULAMENT nr. 5 din 9 aprilie 2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesionala, a operatorilor si specialistilor pentru piata de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010 EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 13 aprilie 2012

Art. iregulamentul nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesionalã, a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, aprobat prin ordinul comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 36/2010, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 404 din 17 iunie 2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:1. titlul se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:"regulamentul nr. 12/2010 privind formarea profesionalã a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital"2. articolul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:"art. 1. - prezentul regulament stabileşte condiţiile de atestare a organismelor de formare profesionalã, a ...

Monitorul Oficial 242 din 10 Aprilie 2012 (M. Of. 242/2012)

REGULAMENT din 3 aprilie 2012 de organizare si functionare a comitetelor de bazin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 10 aprilie 2012

Cap. i organizarea şi funcţionarea comitetelor de bazinart. 1 (1) comitetul de bazin, denumit în continuare comitet, este format din maximum 21 de membri numiţi în condiţiile legii.(2) comitetul este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi prin vot deschis din rândul membrilor, cu majoritatea simplã a membrilor comitetului, pentru o perioadã de 4 ani; preşedintele şi vicepreşedintele pot fi realeşi dupã expirarea perioadei de 4 ani, dacã îndeplinesc condiţiile necesare în vederea menţinerii calitãţii de membru al comitetului.(3) comitetul de bazin are un secretariat tehnic permanent, format din 3-5 persoane, asigurat de administraţia bazinalã de apã a bazinului ...

Monitorul Oficial 228 din 05 Aprilie 2012 (M. Of. 228/2012)

REGULAMENT nr. 4 din 2012 privind aplicarea art. 36 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, precum si a unor prevederi din Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agentiile de rating de credit EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 5 aprilie 2012

Art. 1 prezentul regulament stabileşte norme în vederea aplicãrii unor prevederi ale regulamentului (ce) nr. 1.060/2009 al parlamentului european şi al consiliului din 16 septembrie 2009 privind agenţiile de rating de credit, cu modificãrile şi completãrile ulterioare [ regulamentul (ce) nr. 1.060/2009 ], precum şi ale art. 36 din legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificãrile şi completãrile ulterioare (legea nr. 297/2004).art. 2 În calitate de autoritate competentã, în sensul regulamentului (ce) nr. 1.060/2009 , comisia naţionalã a valorilor mobiliare (c.n.v.m.) exercitã competenţele şi ia mãsurile necesare prevãzute de regulamentul anterior menţionat, în conformitate cu ...

Monitorul Oficial 226 din 04 Aprilie 2012 (M. Of. 226/2012)

REGULAMENT din 12 martie 2012 de functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare in vederea validarii tezelor de doctorat EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 4 aprilie 2012

Art. 1evaluarea de cãtre consiliul naţional de atestare a titlurilor, diplomelor şi certificatelor universitare, denumit în continuare cnatdcu, a dosarelor înaintate acestuia în vederea validãrii tezelor de doctorat şi propunerii de acordare/neacordare a titlurilor de doctor se realizeazã în conformitate cu prevederile prezentului regulament.art. 2În cadrul prezentului regulament, prin document semnat electronic se înţelege documentul semnat cu semnãturã electronicã extinsã, aşa cum este definitã aceasta de legea nr. 455/2001 privind semnãtura electronicã.art. 3(1) evaluarea dosarelor de cãtre cnatdcu beneficiazã de suportul unui sistem informatic, denumit în continuare platformã electronicã, asigurat de unitatea executivã pentru finanţarea Învãţãmântului superior, cercetãrii, dezvoltãrii şi ...

Monitorul Oficial 223 din 03 Aprilie 2012 (M. Of. 223/2012)

REGULAMENT din 28 martie 2012 pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali, Comisia de auditori statutari si Comisia de apel EMITENT: CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 3 aprilie 2012

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezentul regulament cuprinde dispoziţii privind prezentarea, depunerea şi verificarea candidaturilor, analizarea contestaţiilor, procesul electoral şi stabilirea rezultatelor alegerilor.(2) camera consultanţilor fiscali, denumitã în continuare camerã, organizeazã alegeri pentru membrii consiliului superior al camerei, comisiei de auditori statutari şi comisiei de apel conform regulamentului de organizare şi funcţionare al camerei consultanţilor fiscali, aprobat prin hotãrârea consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali nr. 6/2012 şi prezentului regulament.(3) consiliul superior al camerei este format din consultanţi fiscali cu bunã reputaţie profesionalã, care şi-au îndeplinit obligaţiile stabilite prin reglementãrile camerei şi au participat anual la programul de ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016