Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT-CADRU din 10 aprilie 2012  privind organizarea si functionarea cluburilor sportive studentesti din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT-CADRU din 10 aprilie 2012 privind organizarea si functionarea cluburilor sportive studentesti din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 25 aprilie 2012

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Cluburile sportive din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, denumite în continuare cluburile sportive studenţeşti din subordinea MECTS, sunt persoane juridice, înfiinţate ca instituţii publice.
    ART. 2
    Cluburile sportive studenţeşti din subordinea MECTS îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu cele ale prezentului regulament-cadru.
    ART. 3
    Cluburile sportive studenţeşti din subordinea MECTS se organizeazã şi funcţioneazã dupã regulamentul de organizare şi funcţionare propriu, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, şi se bucurã de drepturile conferite de lege.
    ART. 4
    (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare propriu va cuprinde, sub sancţiunea nulitãţii, şi urmãtoarele elemente:
    a) denumirea;
    b) sediul;
    c) însemnele şi culorile;
    d) secţia/secţiile pe ramurã de sport.
    (2) Schimbarea denumirii cluburilor sportive studenţeşti din subordinea MECTS se face numai de cãtre Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    ART. 5
    Cluburile sportive studenţeşti din subordinea MECTS sunt finanţate din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat.

    CAP. II
    Scopul şi obiectul de activitate

    ART. 6
    Scopul îl reprezintã organizarea, conducerea şi dezvoltarea activitãţii sportive proprii sub toate formele sale, fãrã discriminãri politice, rasiale, religioase etc.
    ART. 7
    Obiectul de activitate constã în:
    a) selecţia, pregãtirea, participarea şi obţinerea de performanţe la competiţii interne şi internaţionale;
    b) promovarea spiritului de fair-play, combaterea şi prevenirea violenţei şi a dopajului în activitatea proprie;
    c) promovarea uneia sau mai multor discipline sportive;
    d) administrarea bazei materiale sportive proprii;
    e) organizarea de competiţii sportive în conformitate cu statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale;
    f) efectuarea de activitãţi de transport rutier, respectiv transport cu mijloace proprii (microbuz, autobuz etc.) pentru persoane şi/sau mãrfuri, pe plan intern şi/sau internaţional, în interes propriu şi/sau pentru terţi;
    g) alte activitãţi în vederea realizãrii scopului şi a obiectului de activitate, în condiţiile legii.
    ART. 8
    Cluburile sportive studenţeşti din subordinea MECTS promoveazã, cu prioritate, disciplinele, ramurile şi probele sportive cuprinse în programul jocurilor olimpice, preponderent la categoriile de vârstã tineret şi seniori.

    CAP. III
    Structura organizatoricã şi funcţionarea cluburilor sportive studenţeşti din subordinea MECTS

    ART. 9
    (1) În concordanţã cu statul de funcţii aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, în structura organizatoricã a cluburilor sportive pot funcţiona, în funcţie de volumul activitãţii, compartimente funcţionale care sunt în directa subordonare a directorului clubului.
    (2) Structura organizatoricã a fiecãrui club sportiv studenţesc din subordinea MECTS va fi prevãzutã în anexã la regulamentul de organizare şi funcţionare propriu.
    (3) Secţiile pe ramurã de sport sunt subunitãţi prin care se realizeazã selecţia, pregãtirea şi participarea în competiţii.
    (4) Secţiile pe ramurã de sport din cadrul cluburilor sportive studenţeşti din subordinea MECTS se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare propriu, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.
    ART. 10
    Cluburile sportive studenţeşti din subordinea MECTS au obligaţia de a se afilia la federaţiile sportive naţionale corespunzãtoare secţiilor pe ramurã de sport proprii şi, dupã caz, la asociaţiile judeţene pe ramurã de sport, respectiv ale municipiului Bucureşti.
    ART. 11
    Înfiinţarea unei secţii pe ramurã de sport se poate face numai prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, astfel:
    a) la solicitarea clubului sportiv studenţesc din subordinea MECTS;
    b) la propunerea federaţiei sportive naţionale de specialitate;
    c) la propunerea Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar;
    d) la propunerea Direcţiei generale învãţãmânt superior din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    ART. 12
    (1) Desfiinţarea unei secţii pe ramurã de sport se poate face numai prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, astfel:
    a) la solicitarea clubului sportiv studenţesc din subordinea MECTS;
    b) la propunerea federaţiei sportive naţionale de specialitate;
    c) la propunerea Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar;
    d) la propunerea Direcţiei generale învãţãmânt superior din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului;
    e) în cazul cluburilor care îşi pierd calitatea de membru al federaţiilor sportive naţionale de specialitate.
    (2) În cazul desfiinţãrii unei secţii pe ramurã de sport, cluburile sportive studenţeşti din subordinea MECTS au obligaţia de a întreprinde demersurile necesare pentru radierea din evidenţele federaţiilor sportive naţionale de specialitate, conform procedurii stabilite prin statutul acestora şi, dupã caz, din evidenţele asociaţiilor judeţene sau ale municipiului Bucureşti pe ramura de sport la care s-au afiliat.

    CAP. IV
    Conducerea cluburilor sportive studenţeşti din subordinea MECTS

    ART. 13
    (1) Cluburile sportive studenţeşti din subordinea MECTS sunt conduse de un director, numit în condiţiile legii, în baza promovãrii concursului sau examenului organizat de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    (2) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului se face prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, în condiţiile legii.
    ART. 14
    (1) Directorul are, în principal, urmãtoarele atribuţii:
    a) organizeazã şi conduce activitatea clubului şi rãspunde de îndeplinirea obiectivelor stabilite;
    b) aprobã regulamentul de ordine interioarã al clubului şi asigurã respectarea acestuia de cãtre personalul salariat;
    c) reprezintã, personal sau prin delegat, clubul în relaţiile cu organismele sportive interne şi/sau internaţionale, cu celelalte instituţii publice sau private, organe jurisdicţionale, organizaţii sau agenţi economici, precum şi cu persoanele fizice şi juridice române şi strãine;
    d) elaboreazã programele de dezvoltare pe termen mediu şi scurt ale clubului;
    e) negociazã şi semneazã contracte şi alte acte juridice de angajare a clubului;
    f) coordoneazã şi controleazã activitatea desfãşuratã în cadrul secţiilor pe ramurã de sport din cadrul clubului, precum şi a antrenorilor, în vederea realizãrii scopului şi a obiectului de activitate ale clubului;
    g) asigurã aplicarea şi respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
    h) în calitate de ordonator terţiar de credite îndeplineşte toate atribuţiile ce îi revin, conform dispoziţiilor legale în vigoare, şi rãspunde potrivit legii de:
    ● utilizarea creditelor bugetare;
    ● realizarea veniturilor;
    ● folosirea cu eficienţã şi eficacitate a sumelor primite de la bugetul de stat;
    ● integritatea bunurilor încredinţate clubului;
    ● organizarea şi ţinerea la zi a contabilitãţii;
    ● prezentarea la termen a dãrilor de seamã contabile asupra execuţiei bugetare;
    i) stabileşte şi deleagã atribuţii pe trepte ierarhice şi funcţii, având în vedere regulamentul de organizare şi funcţionare propriu, regulamentul de ordine interioarã şi structura organizatoricã;
    j) rãspunde, potrivit reglementãrilor legale în vigoare, de încadrarea personalului salariat din subordine;
    k) organizeazã controlul îndeplinirii sarcinilor de cãtre personalul din subordine şi urmãreşte aplicarea mãsurilor pe care le dispune; organizeazã sistemul de control managerial intern;
    l) aplicã, în condiţiile legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor, în cazul sãvârşirii de abateri disciplinare, şi dispune repararea prejudiciilor produse;
    m) aprobã planurile de pregãtire prezentate de antrenorii clubului;
    n) analizeazã periodic împreunã cu antrenorii stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite şi rezultatele realizate de sportivii legitimaţi ai clubului;
    o) aprobã calendarul competiţional intern şi internaţional al clubului şi urmãreşte derularea acestuia;
    p) urmãreşte pregãtirea şi participarea sportivilor în competiţiile prevãzute în calendarul competiţional intern şi internaţional al clubului, precum şi organizarea competiţiilor proprii şi acţiunilor de selecţie;
    q) participã la principalele competiţii interne şi internaţionale ale clubului;
    r) stabileşte pentru fiecare antrenor, prin fişa postului, numãrul de grupe de sportivi pe niveluri valorice şi numãrul minim de sportivi cuprinşi în pregãtire;
    s) asigurã constituirea şi actualizarea permanentã a fondului documentar şi a bãncii de date ale clubului, respectiv:
    - actele normative în vigoare privind activitatea sportivã;
    - regulamentul de organizare şi funcţionare propriu;
    - regulamentul de ordine interioarã;
    - ordinele ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului repartizate clubului;
    - statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale la care clubul este afiliat;
    - reglementãrile Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar;
    - programele de dezvoltare pe termen mediu şi scurt ale clubului;
    - evidenţa sportivilor legitimaţi şi clasificaţi pe ramurã de sport;
    - rezultatele obţinute de sportivi în competiţiile interne şi internaţionale oficiale;
    t) dispune mãsuri pentru promovarea spiritului de fair-play, pentru combaterea şi prevenirea violenţei şi a dopajului în activitatea sportivã;
    u) asigurã şi rãspunde de integritatea, întreţinerea şi funcţionarea în condiţii optime a bazei materiale sportive din patrimoniul clubului;
    v) îndeplineşte orice alte atribuţii, cu excepţia celor date, potrivit reglementãrilor legale, în competenţa altor organe.
    (2) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul emite decizii şi dispoziţii scrise.
    (3) Directorul clubului este ordonator terţiar de credite.
    (4) Directorii cluburilor sportive studenţeşti din subordinea MECTS sunt evaluaţi anual de ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    ART. 15
    (1) Pe lângã director funcţioneazã ca organ de îndrumare şi consultare consiliul de administraţie al clubului.
    (2) Competenţa, structura, organizarea şi funcţionarea consiliului de administraţie al clubului se reglementeazã în regulamentul de ordine interioara al clubului.
    (3) Componenţa nominalã a consiliului de administraţie se valideazã prin decizie scrisã a directorului clubului.

    CAP. V
    Patrimoniul

    ART. 16
    (1) Patrimoniul cluburilor sportive studenţeşti din subordinea MECTS este alcãtuit din totalitatea drepturilor şi obligaţiilor acestora.
    (2) Patrimoniul cluburilor sportive studenţeşti din subordinea MECTS se stabileşte anual pe baza bilanţului contabil încheiat la data de 31 decembrie.
    ART. 17
    (1) Cluburile sportive studenţeşti din subordinea MECTS administreazã, cu diligenţa unui bun proprietar, bunurile aflate în patrimoniu, în condiţiile legii.
    (2) Bunurile se evidenţiazã distinct în patrimoniul cluburilor sportive studenţeşti din subordinea MECTS.
    ART. 18
    În exercitarea drepturilor lor, cluburile sportive studenţeşti din subordinea MECTS administreazã bunurile aflate în patrimoniu, în vederea realizãrii scopului şi obiectului de activitate.
    ART. 19
    Cluburile sportive studenţeşti din subordinea MECTS administreazã baza materialã pentru activitatea sportivã aflatã în patrimoniul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului şi în proprietatea sa.
    ART. 20
    Cluburile sportive studenţeşti din subordinea MECTS care deţin bazele sportive nautice au dreptul de folosinţã gratuitã şi prioritarã a luciului de apã pentru activitatea de pregãtire şi competiţionalã.
    ART. 21
    Cluburile sportive studenţeşti din subordinea MECTS nu pot schimba destinaţia sau desfiinţa baze sportive aparţinând domeniului public ori privat al statului, fãrã aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului şi fãrã garanţia construirii altor baze sportive similare.
    ART. 22
    Patrimoniul cluburilor sportive studenţeşti din subordinea MECTS poate fi modificat conform prevederilor legale.

    CAP. VI
    Finanţarea activitãţii cluburilor

    ART. 23
    Veniturile indiferent de sursã şi cheltuielile de orice naturã ale cluburilor sunt cuprinse în bugetul anual propriu.
    ART. 24
    (1) Administrarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli al fiecãrui club se face în condiţiile prevãzute de normele privind finanţele publice pentru alocaţiile de la bugetul de stat acordate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, pentru alocaţiile de la bugetele locale, precum şi pentru veniturile proprii ale clubului.
    (2) Bugetul anual al unui club sportiv studenţesc din subordinea MECTS cuprinde la partea de venituri:
    a) venituri proprii;
    b) alocaţii de la bugetul de stat acordate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului;
    c) alte surse, în condiţiile legii.
    (3) Bugetul anual al cluburilor sportive studenţeşti din subordinea MECTS se aprobã de cãtre Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    ART. 25
    Veniturile obţinute din activitãţi se gestioneazã şi se utilizeazã la nivelul cluburilor sportive studenţeşti din subordinea MECTS, pentru realizarea scopului şi obiectului de activitate.
    ART. 26
    Sursele de finanţare ale cluburilor sportive studenţeşti din subordinea MECTS provin din:
    a) alocaţii de la bugetul de stat acordate de cãtre Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, la propunerea Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar, în baza evaluãrii anuale; evaluarea anualã a activitãţii cluburilor sportive studenţeşti se face de cãtre Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar conform reglementãrilor specifice elaborate în acest sens;
    b) alocaţii de la bugetul local;
    c) venituri din activitãţi economice realizate în legãturã directã cu scopul şi obiectul de activitate ale acestora;
    d) sume obţinute din transferurile sportivilor;
    e) cotizaţii şi contribuţii bãneşti sau în naturã ale simpatizanţilor;
    f) donaţii şi sume sau bunuri primite prin sponsorizãri;
    g) venituri obţinute din reclamã şi publicitate;
    h) venituri pentru care se datoreazã impozite pe spectacole;
    i) venituri obţinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora;
    j) indemnizaţii obţinute din participarea la competiţiile şi demonstraţiile sportive;
    k) alte venituri, în condiţiile legii.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale

    ART. 27
    Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului exercitã supravegherea şi controlul asupra activitãţii cluburilor sportive studenţeşti din subordine, conform reglementãrilor legale în vigoare. Prin delegare, acţiunea de supraveghere şi control se poate exercita şi de Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar.
    ART. 28
    (1) Cluburile sunt supuse înregistrãrii în Registrul sportiv.
    (2) Ca urmare a înregistrãrii în Registrul sportiv, cluburile primesc numãr de identificare şi certificat de identitate sportivã.
    ART. 29
    (1) Cluburile deţin exclusivitatea urmãtoarelor drepturi:
    a) dreptul asupra imaginii de grup sau individuale, staticã şi în mişcare, a sportivilor lor în echipamentul de concurs şi de reprezentare, atunci când participã la competiţii în numele clubului;
    b) dreptul de folosinţã asupra siglei/emblemei proprii;
    c) drepturile de reclamã, publicitate şi de televiziune la competiţiile pe care le organizeazã sau la care participã, dupã caz.
    (2) Drepturile menţionate la alin. (1) pot fi cesionate de cluburi, în condiţiile legii.

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016