Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 18 aprilie 2012  de organizare şi funcţionare a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 18 aprilie 2012 de organizare şi funcţionare a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 279 din 26 aprilie 2012
    ART. 1
    (1) Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România, denumită în continuare Uniunea, este organizaţia profesională de utilitate publică, fără scop patrimonial, din care fac parte evaluatorii autorizaţi care dobândesc această calitate, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor.
    (2) Uniunea este constituită ca persoană juridică autonomă, potrivit legii, cu denumire, sediu, patrimoniu şi siglă proprii.

    ART. 2
    Uniunea are drept scop organizarea, coordonarea şi autorizarea exercitării profesiei de evaluator autorizat în România, reprezentarea şi protejarea intereselor profesionale ale membrilor Uniunii, asigurarea exercitării independente a profesiei de evaluator autorizat cu respectarea deontologiei profesionale şi a unui înalt nivel de calificare profesională, precum şi promovarea standardelor, metodelor şi tehnicilor de evaluare în activitatea evaluatorilor autorizaţi.

    ART. 3
    (1) În cadrul Uniunii funcţionează departamente administrative, conform organigramei aprobate de Consiliul director în baza art. 8 alin. (8) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011.
    (2) Departamentele administrative sunt coordonate de un director general.
    (3) Directorul general este numit şi revocat din funcţie prin hotărâre a Consiliului director.

    ART. 4
    (1) Conferinţa naţională se întruneşte cel puţin o dată pe an, la convocarea Consiliului director, în termen de cel mult 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar precedent, şi ori de câte ori se consideră necesar.
    (2) Conferinţa naţională alege, la începutul dezbaterilor, dintre delegaţii cu drept de vot, secretariatul Conferinţei naţionale, din care fac parte unul până la 3 secretari. Secretariatul Conferinţei naţionale verifică îndeplinirea condiţiilor legale de convocare şi cvorum ale Conferinţei naţionale şi asigură consemnarea lucrărilor acesteia în procesul-verbal al Conferinţei naţionale.
    (3) După constatarea îndeplinirii cerinţelor legale pentru desfăşurarea Conferinţei naţionale, se trece la dezbaterea subiectelor înscrise pe ordinea de zi şi la adoptarea hotărârilor.
    (4) Fiecare participant la Conferinţa naţională are dreptul la un vot, fiind exclusă orice formă de exercitare a acestui drept prin reprezentare.
    (5) Procesul-verbal al Conferinţei naţionale, semnat de preşedinte şi de membrii secretariatului Conferinţei naţionale, va cuprinde în mod obligatoriu menţiunea privind îndeplinirea formalităţilor referitoare la convocare, data şi locul de desfăşurare a Conferinţei naţionale, numărul membrilor prezenţi, hotărârile adoptate, numărul de voturi valabil exprimate, rezumatul dezbaterilor, iar, la cererea membrilor, declaraţiile făcute de aceştia în cadrul Conferinţei naţionale.
    (6) La Conferinţa naţională pot participa fără drept de vot membrii de onoare ai Uniunii, reprezentanţi ai autorităţilor şi ai altor organisme profesionale, alte personalităţi care au legătură cu activitatea evaluatorilor autorizaţi, la invitaţia Consiliului director.

    ART. 5
    (1) Membrii Consiliului director sunt aleşi dintre delegaţii cu drept de vot la Conferinţa naţională, care candidează separat pe fiecare funcţie, cu excepţia funcţiei de preşedinte al Uniunii. Funcţia de preşedinte este ocupată de prim-vicepreşedintele în exerciţiu, la 2 ani de la alegerea sa în aceasta din urmă funcţie. În contextul prezentului regulament, fostul preşedinte este preşedintele care şi-a încheiat mandatul.
    (2) Membrii Consiliului director nu îşi pot exercita drepturile şi atribuţiile prin reprezentare.
    (3) Consiliul director poate aproba înfiinţarea unor grupuri de lucru, cu scopul analizării unor probleme specifice. Consiliul director stabileşte prin hotărâre componenţa şi obiectivele fiecărui grup de lucru.

    ART. 6
    (1) Preşedintele are următoarele atribuţii:
    a) reprezintă Uniunea în raporturile cu terţe persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;
    b) încheie acte în numele Uniunii, potrivit legii;
    c) conduce şedinţele Consiliului director şi lucrările Conferinţei naţionale;
    d) urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor Conferinţei naţionale şi ale Consiliului director;
    e) asigură conducerea Uniunii între şedinţele Consiliului director.

    (2) În calitate de reprezentant legal al Uniunii, preşedintele semnează hotărârile Conferinţei naţionale şi ale Consiliului director, adoptate potrivit legii.
    (3) Pe perioada în care preşedintele se află în imposibilitate temporară de a exercita atribuţiile sale, acestea vor fi îndeplinite de către prim-vicepreşedinte.

    ART. 7
    (1) Auditorul statutar este membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din România.
    (2) Conferinţa naţională aprobă situaţiile financiare anuale ale Uniunii, care vor fi însoţite de raportul auditorului statutar.

    ART. 8
    (1) Filialele Uniunii sunt înfiinţate prin hotărâre a Conferinţei naţionale, la propunerea Consiliului director. Criteriile de înfiinţare, organizare şi funcţionare a filialelor sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a filialelor, aprobat de către Conferinţa naţională.
    (2) Filialele pot fi organizate în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti sau pot fi constituite filiale care cuprind membri din mai multe judeţe.
    (3) Numărul minim de membri titulari necesar pentru înfiinţarea unei filiale este de 500.
    (4) Patrimoniul şi veniturile filialelor se constituie pe baza sumelor alocate din bugetul Uniunii şi sunt aprobate de către Consiliul director.

    ART. 9
    (1) Fiecare categorie de activităţi prevăzute la art. 3 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 poate fi desfăşurată numai de evaluatorii autorizaţi care au dobândit aceste specializări potrivit regulamentului Comisiei de calificare şi atestare profesională, aprobat de către Consiliul director.
    (2) Evaluatorii autorizaţi, membri titulari, se înscriu în Tabloul Uniunii, în funcţie de calificarea corespunzătoare fiecărei specializări, şi pot desfăşura activitatea de evaluare potrivit calificărilor profesionale dobândite, astfel cum acestea rezultă din Tabloul Uniunii.

    ART. 10
    (1) Calitatea de membru al Uniunii se probează cu: legitimaţia de membru şi parafa în cazul membrilor titulari şi acreditaţi, autorizaţia în cazul membrilor corporativi, diploma în cazul membrilor de onoare şi legitimaţia de membru în cazul membrilor stagiari.
    (2) Legitimaţiile de membru se vizează anual sau pot fi eliberate cu valabilitate anuală.
    (3) Parafele se eliberează anual. Parafele conţin numele şi prenumele evaluatorului, anul valabilităţii, numărul de legitimaţie, precum şi specializările pentru care titularul parafei are calificarea necesară.
    (4) Legitimaţiile de membru şi parafele se pun la dispoziţia membrilor titulari la începutul fiecărui an, cu condiţia achitării cotizaţiei şi a poliţei de asigurare profesională aferente anului pentru care sunt valabile legitimaţiile şi parafele.
    (5) Persoanele care au promovat examenul de finalizare a stagiaturii devin evaluatori autorizaţi de la data acordării acestei calităţi de către Consiliul director şi primesc însemnele prevăzute la alin. (1) potrivit procedurii de acordare şi retragere a calităţii de membru al Uniunii, aprobată de către Consiliul director.
    (6) Membrii inactivi şi membrii suspendaţi nu primesc însemnele prevăzute la alin. (1) pe perioada inactivităţii, respectiv a suspendării.
    (7) Membrii titulari au obligaţia să predea însemnele la filiala din care fac parte în termen de 30 de zile de la data intervenirii cauzei de inactivitate, respectiv suspendare. În cazul nepredării însemnelor în termen de 30 de zile, acestea sunt anulate.

    ART. 11
    (1) Tabloul Uniunii se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina web a Uniunii, prin grija Consiliului director.
    (2) Tabloul conţine următoarele secţiuni:
    a) membrii titulari;
    b) membrii acreditaţi;
    c) membrii corporativi;
    d) membrii inactivi.

    (3) Informaţiile care se înscriu în Tabloul Uniunii pentru membrii titulari şi membrii acreditaţi sunt: numele, prenumele, numărul legitimaţiei de membru, judeţul de domiciliu şi specializările pentru care au calificarea necesară.
    (4) Informaţiile care se înscriu în Tabloul Uniunii pentru membrii corporativi sunt: denumirea, judeţul în care îşi au sediul social, codul unic de identificare şi numărul autorizaţiei.
    (5) Informaţiile care se înscriu în Tabloul Uniunii pentru membrii inactivi sunt: numele, prenumele, judeţul de domiciliu, numărul legitimaţiei de membru titular, precum şi data de la care a intervenit motivul ce a determinat încetarea calităţii de membru activ.
    (6) Înscrierea membrilor în Tabloul Uniunii se face pe judeţe, în ordine alfabetică.
    (7) Modificările în structura Tabloului Uniunii care apar pe parcursul anului vor fi afişate pe pagina web a Uniunii în termen de 10 zile de la data intervenirii modificării.
    (8) Publicarea Tabloului Uniunii în Monitorul Oficial al României, Partea I, se face în maximum 30 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.
    (9) Primul Tablou al Uniunii se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute de art. 43 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011.

    ART. 12
    (1) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:
    a) nerespectarea standardelor de evaluare aprobate de către Uniune;
    b) nerespectarea prevederilor codului de etică al profesiei;
    c) refuzul de a pune la dispoziţie documentele sau informaţiile solicitate de Comisia de monitorizare şi verificare şi/sau Comisia de etică şi disciplină;
    d) necomunicarea la termen a documentelor care implică modificări ale informaţiilor cuprinse în Tabloul Uniunii;
    e) desfăşurarea de activităţi politice în cadrul Uniunii şi cu ocazia manifestărilor organizate de aceasta;
    f) exercitarea profesiei de către membrii inactivi sau membrii care se află în perioada de suspendare, dacă fapta nu întruneşte conţinutul constitutiv al unei infracţiuni;
    g) nerespectarea dispoziţiilor legale care reglementează profesia de evaluator autorizat, dacă fapta nu întruneşte conţinutul constitutiv al unei infracţiuni sau al unei contravenţii;
    h) utilizarea neautorizată a siglei şi a însemnelor Uniunii în scop publicitar în rapoartele de evaluare sau în orice fel de materiale de identificare ori de prezentare a evaluatorului autorizat.

    (2) Procedura disciplinară va fi declanşată de către Comisia de etică şi disciplină a Uniunii în cel mult 3 ani de la data săvârşirii faptei, dar nu mai târziu de o lună de la data înregistrării sesizării în evidenţele Uniunii.
    (3) Sancţiunile disciplinare care se aplică evaluatorilor autorizaţi persoane fizice, în raport cu gravitatea faptelor săvârşite, sunt cele prevăzute la art. 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011.
    (4) Sancţiunile disciplinare care se aplică evaluatorilor autorizaţi persoane juridice, în raport cu gravitatea faptelor săvârşite, sunt cele prevăzute la art. 26 lit. a), c) şi d) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011.
    (5) Procedura disciplinară se aprobă de către Conferinţa naţională ca parte din regulamentul Comisiei de etică şi disciplină.
    (6) Hotărârile de sancţionare disciplinară pot fi contestate, în condiţiile legii, la instanţa competentă.

    ART. 13
    Salariaţii Uniunii nu pot deţine calitatea de evaluator autorizat activ.


    --------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016