Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 16 martie 2012  de organizare si functionare a Comisiei Patrimoniului Speologic    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 16 martie 2012 de organizare si functionare a Comisiei Patrimoniului Speologic

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 23 aprilie 2012
    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Comisia Patrimoniului Speologic, denumitã în continuare CPS, funcţioneazã sub coordonarea autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului, în baza art. 41-45 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sãlbatice, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 49/2011, şi a prezentului regulament.
    ART. 2
    CPS este, potrivit legii, un organism ştiinţific şi de autorizare în domeniul explorãrii, protecţiei şi conservãrii peşterilor, în sprijinul administrãrii bunurilor patrimoniului speologic.
    ART. 3
    Prin bunurile patrimoniului speologic se înţeleg urmãtoarele:
    a) peştera, astfel cum este definitã la art. 43 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 49/2011;
    b) resursele de naturã ştiinţificã, cultural-educativã şi economicã ale peşterii, astfel cum sunt definite la art. 43 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 49/2011; şi
    c) zona de protecţie a peşterii, astfel cum este definitã la art. 42 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 49/2011.
    ART. 4
    Scopul CPS este evaluarea pe criterii ştiinţifice a bunurilor patrimoniului speologic, monitorizarea stãrii lor de conservare, asigurarea mecanismelor de conservare, protecţie şi gestionarea acestora, prin strategii, activitãţi şi proceduri specifice.
    ART. 5
    Obiectivele principale ale CPS sunt:
    a) stabilirea valorii bunurilor patrimoniului speologic pe bazã de studii ştiinţifice;
    b) clasificarea peşterilor în clase de protecţie;
    c) autorizarea activitãţilor antropice în peşteri;
    d) protecţia bunurilor patrimoniului speologic pentru evitarea efectelor negative asupra acestora;
    e) solicitarea adresatã autoritãţilor competente în vederea asigurãrii mãsurilor de control şi monitorizare a bunurilor patrimoniului speologic.
    ART. 6
    CPS colaboreazã cu entitãţi care au responsabilitãţi stabilite prin lege sau prin alte acte normative cu privire la ariile protejate cu peşteri, bunurile patrimoniului speologic şi activitãţile speologice.

    CAP. II
    Organizarea CPS

    ART. 7
    (1) Pierderea statutului de membru al CPS intervine în urmãtoarele situaţii:
    a) retragerea din proprie iniţiativã;
    b) absenţa nejustificatã la 3 sesiuni de lucru consecutive;
    c) în urma sãvârşirii unor acţiuni care contravin prezentului regulament şi hotãrârilor CPS;
    d) retragerea motivatã a mandatului membrului de cãtre instituţia care l-a desemnat;
    e) expirarea mandatului de 5 ani, care poate fi reînnoit, în mod consecutiv, o singurã datã;
    f) alte situaţii prevãzute expres de lege.
    (2) Numirea unui nou membru al CPS se face de cãtre autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului, în baza consultãrii cu CPS.
    ART. 8
    (1) Membrii CPS au urmãtoarele drepturi şi responsabilitãţi:
    a) participã activ la sesiunile de lucru sau la alte activitãţi stabilite în calendarul CPS;
    b) exprimã puncte de vedere motivate şi fac propuneri pentru îmbunãtãţirea activitãţii CPS;
    c) pot fi delegaţi pentru reprezentarea CPS în diverse structuri şi comisii la nivel local şi naţional;
    d) elaboreazã studii, documentaţii, monitorizãri asupra peşterilor şi mediului carstic în care se aflã acestea, la delegarea CSP;
    e) efectueazã evaluãri, expertize şi monitorizãri în peşteri;
    f) raporteazã anual şi rãspund la solicitãrile autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului, inclusiv prin transmiterea bazei de date cu autorizaţiile emise.
    (2) Membrii CPS sunt obligaţi sã declare situaţiile de conflict de interese în urmãtoarele cazuri:
    a) când elaboreazã studii, documentaţii şi monitorizãri asupra peşterilor şi mediului carstic, altele decât cele delegate de CPS;
    b) când solicitã autorizaţii pentru activitãţi speologice în peşteri clasificate, altele decât cele delegate de CPS;
    c) în toate situaţiile de conflict de interese specificate în lege sau stabilite la începutul sesiunii de lucru.
    ART. 9
    (1) Din rândul membrilor CPS se aleg preşedintele şi secretarul.
    (2) Preşedintele CPS, ales la propunerea unui membru, cu votul majoritãţii simple a membrilor, are urmãtoarele atribuţii:
    a) convoacã şi conduce sesiunile de lucru, în termen de 22 de zile calendaristice, în sesiune de lucru ordinarã ori misiune de teren sau, în termen de maximum 5 zile de la solicitarea consideratã urgentã, în procedurã de urgenţã;
    b) coordoneazã activitatea şi secretariatul CPS;
    c) reprezintã CPS în raport cu Ministerul Mediului şi Pãdurilor;
    d) reprezintã CPS pe plan naţional şi internaţional;
    e) semneazã avizele şi documentele oficiale emise de CPS;
    f) rãspunde de modul de pãstrare şi folosire a ştampilei CPS.
    (3) Secretarul CPS poate fi un membru ales prin vot şi are urmãtoarele responsabilitãţi:
    a) organizeazã sesiunile de lucru;
    b) ţine evidenţa resurselor CPS;
    c) gestioneazã şi rãspunde de documentele şi de corespondenţa înregistrate în registrul de intrãri-ieşiri.
    ART. 10
    (1) Pot fi invitaţi sã participe la sesiunile de lucru sau misiunile de teren ale CPS:
    a) personalitãţi, specialişti şi experţi din domeniile specifice speologiei;
    b) solicitanţi de autorizãri care doresc sã îşi expunã proiectele sau sã ofere informaţii suplimentare în cazul unor situaţii insuficient cunoscute ori documentate.
    (2) Invitaţiile de participare la sesiunile de lucru sau misiunile de teren ale CPS se fac la propunerea preşedintelui sau a majoritãţii membrilor CPS prezenţi în cadrul şedinţei.
    (3) Persoanele invitate nu pot fi prezente când se dezbat şi se voteazã hotãrârile CPS.

    CAP. III
    Atribuţiile CPS

    ART. 11
    Pentru realizarea scopului şi obiectivelor, CPS are urmãtoarele atribuţii:
    a) stabileşte încadrarea/reîncadrarea peşterilor sau sectoarelor de peşteri în clasele A, B, C şi D, conform Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 49/2011, pe baza studiilor de fundamentare ştiinţificã, propunând conducãtorului autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului emiterea unui ordin în acest sens;
    b) evalueazã pe criterii ştiinţifice valoarea de patrimoniu a cavitãţilor naturale, rezervelor speologice şi a zonelor carstice sau asociate carstului din jurul peşterilor, în scopul clasificãrii bunurilor patrimoniului speologic;
    c) evidenţiazã elementele rare, fragile şi/sau reprezentative pentru carstul românesc;
    d) monitorizeazã starea de conservare a bunurilor patrimoniului speologic şi a rezervelor acestuia;
    e) identificã factorii de risc la adresa peşterii, carstului şi elementelor de patrimoniu speologic, rezultaţi ca urmare a acţiunii omului: poluare, acţiuni industriale şi economice, explorare neadecvatã, modificarea factorilor climatici şi ambientali;
    f) autorizeazã activitãţile de explorare speologicã, documentare şi cercetare ştiinţificã în peşterile clasificate - clasele A, B şi C;
    g) autorizeazã activitãţile pentru peşteri din clasa A şi amenajãrile turistice sau alte forme de valorificare pentru peşteri din clasa C;
    h) autorizeazã şi monitorizeazã orice alte activitãţi şi intervenţii antropice în peşteri şi zonele lor de protecţie, care au implicaţii directe sau indirecte asupra integritãţii şi stãrii de conservare a bunurilor patrimoniului speologic, conform art. 44 lit. b) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 49/2011.
    ART. 12
    (1) CPS are competenţa sã autorizeze activitãţile care privesc bunurile patrimoniului speologic, conform art. 45 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007 aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 49/2011, respectiv:
    a) explorãri, activitãţi ştiinţifice, turism speologic specializat şi de documentare în peşterile şi sectoarele de peşterã din clasele A, B şi C şi n peşterile nou-descoperite sau neclasificate;
    b) activitãţi de explorare, prin dezobstrucţie şi derocare realizate prin mijloace cu impact minim asupra bunurilor patrimoniului speologic, pe baza unor normative interne;
    c) activitãţi ştiinţifice, care includ sãpãturi sau colectãri de probe minerale, faunã, fosile, pe baza unor competenţe dovedite sau pentru persoane care efectueazã sãpãturi, indiferent de tipul acestora;
    d) amenajarea infrastructurii pentru turism sau pentru orice altã formã de utilizare ori exploatare a resurselor peşterilor.
    (2) Autorizaţia se elibereazã pe baza unei cereri scrise, care va conţine precizãri privind scopul, mijloacele, durata, proporţiile, garanţiile acţiunii, şi se va retrage în cazul în care condiţiile stabilite la eliberarea ei nu au fost respectate.
    (3) Beneficiarii de autorizaţie desfãşoarã activitãţi speologice pe propria rãspundere şi trebuie sã respecte prevederile Legii nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor şi organizarea activitãţii de salvare din mediul subteran speologic, în ceea ce priveşte echipamentul, tehnicile de acces şi explorare, gradul de dificultate al peşterilor, prevenirea accidentelor şi organizarea activitãţii de salvare din mediul subteran speologic.
    (4) Autorizaţiile eliberate de CPS sunt valabile numai pentru activitatea, locul şi perioada pentru care au fost eliberate.
    ART. 13
    CPS emite puncte de vedere argumentate, pentru respectarea prevederilor art. 44 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 49/2011, asupra urmãtoarelor:
    a) studii de fundamentare pentru instituirea şi delimitarea zonelor protejate care cuprind bunuri ale patrimoniul speologic;
    b) studii de evaluare a impactului asupra mediului, studii de evaluare adecvatã, studii de fundamentare şi secţiuni de specialitate din planuri urbanistice generale ale unitãţilor administrativ-teritoriale şi din planurile urbanistice zonale sau de detaliu, care au ca obiect sau includ în perimetrul lor peşteri;
    c) planuri de management şi regulamente ale ariilor naturale protejate, bunuri ale patrimoniului speologic;
    d) includerea în patrimoniul local sau judeţean a unor bunuri ale patrimoniului speologic, ca arii protejate.
    ART. 14
    CPS stabileşte şi propune spre aprobare Ministerului Mediului şi Pãdurilor urmãtoarele:
    a) documentaţia în vederea declarãrii unor obiective speologice ca patrimoniu UNESCO;
    b) mãsuri şi lucrãri necesare pentru conservarea unor peşteri ameninţate de riscuri naturale sau antropice;
    c) strategii naţionale în domeniul bunurilor patrimoniului speologic;
    d) criterii/cerinţe minime necesare în procesul de formare şi programe de specializare în domeniul protejãrii bunurilor patrimoniului speologic a custozilor/administratorilor/rangerilor şi a ghizilor de peşterã;
    e) criterii/cerinţe de autorizare şi reautorizare a funcţionãrii peşterilor în care se desfãşoarã activitãţi turistice şi economice, în vederea prevenirii acţiunilor ce pot duce la exploatarea neadecvatã a acestora în condiţiile art. 11 lit. e).
    ART. 15
    În cazul luãrii la cunoştinţã a unor efecte negative asupra bunurilor patrimoniului speologic, CPS sesizeazã autoritãţile competente cu atribuţii de control şi verificare în domeniu.
    ART. 16
    CPS colaboreazã cu urmãtoarele entitãţi cu atribuţii sau responsabilitãţi în domeniul managementului şi protecţiei bunurilor patrimoniului speologic:
    a) Institutul de Speologie "Emil Racoviţã";
    b) Federaţia Românã de Speologie;
    c) serviciile publice Salvaspeo;
    d) Corpul Român Salvaspeo - CORSA;
    e) administraţii şi custozi, care deţin prin contracte sau convenţii bunuri ale patrimoniului speologic;
    f) Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Turismului;
    g) alte organizaţii care au ca scop exploatarea, cercetarea ştiinţificã, protecţia şi managementul bunurilor şi patrimoniului speologic.

    CAP. IV
    Funcţionarea CPS

    ART. 17
    (1) CPS îşi desfãşoarã activitatea în sesiuni ordinare, programate de douã ori pe an, sau în situaţii extraordinare, fiind statutarã prin participarea a douã treimi din numãrul membrilor.
    (2) Hotãrârile CPS se iau în sesiune de lucru statutarã dupã cum urmeazã:
    a) în situaţia clasificãrilor peşterilor şi avizãrii unor intervenţii antropice, cu votul favorabil a douã treimi din numãrul membrilor CPS exprimat direct în sesiunea de lucru;
    b) în restul situaţiilor, cu majoritate simplã de voturi.
    (3) În cazul în care CPS nu se întruneşte în sesiune de lucru, hotãrârile se iau prin vot transmis electronic, cu majoritate simplã de voturi, cu excepţia situaţiilor prevãzute la alin. (2) lit. a), pentru care se hotãrãşte doar în sesiune statutarã.
    ART. 18
    (1) Documentele şi corespondenţa CPS se înregistreazã în registrul de intrãri-ieşiri şi poartã ştampila CPS.
    (2) Procesele-verbale ale sesiunilor de lucru se înainteazã de CPS Ministerului Mediului şi Pãdurilor.

    CAP. V
    Dispoziţii finale

    ART. 19
    Accesul persoanelor la informaţiile de interes public cuprinse în documentaţiile CPS se face prin intermediul Secretariatului CPS, în condiţiile legii.
    ART. 20
    Membrii CPS stabilesc locul de desfãşurare a sesiunilor de lucru şi informeazã autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului despre aceasta.

                           ----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016