Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 3 aprilie 2012  de organizare si functionare a comitetelor de bazin    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 3 aprilie 2012 de organizare si functionare a comitetelor de bazin

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 10 aprilie 2012

    CAP. I
    Organizarea şi funcţionarea comitetelor de bazin

    ART. 1
    (1) Comitetul de bazin, denumit în continuare comitet, este format din maximum 21 de membri numiţi în condiţiile legii.
    (2) Comitetul este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi prin vot deschis din rândul membrilor, cu majoritatea simplã a membrilor comitetului, pentru o perioadã de 4 ani; preşedintele şi vicepreşedintele pot fi realeşi dupã expirarea perioadei de 4 ani, dacã îndeplinesc condiţiile necesare în vederea menţinerii calitãţii de membru al comitetului.
    (3) Comitetul de bazin are un secretariat tehnic permanent, format din 3-5 persoane, asigurat de administraţia bazinalã de apã a bazinului hidrografic respectiv.
    (4) Componenţa numericã şi nominalã a secretariatului tehnic permanent se aprobã de comitet, la propunerea Administraţiei Naţionale "Apele Române", prin administraţia bazinalã de apã a bazinului hidrografic respectiv.
    ART. 2
    (1) Comitetul este compus din:
    a) 2 reprezentanţi ai autoritãţii publice centrale din domeniul apelor şi protecţiei mediului, dintre care unul din structura centralã a acesteia şi unul numit din cadrul agenţiilor pentru protecţia mediului din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;
    b) un reprezentant al direcţiilor de sãnãtate publicã ale judeţelor din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv, numit de cãtre Institutul Naţional de Sãnãtate Publicã;
    c) 2 primari de municipii şi un primar de oraş sau comunã, aleşi de primarii localitãţilor din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;
    d) un reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale cu sediul în bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;
    e) un prefect din bazinul hidrografic respectiv, numit de autoritatea publicã centralã din domeniul administraţiei şi internelor;
    f) preşedinţii tuturor consiliilor judeţene din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;
    g) 3 reprezentanţi ai utilizatorilor de apã din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv, în funcţie de cerinţa de apã şi de impactul apelor uzate evacuate asupra resurselor de apã;
    h) 2 reprezentanţi ai Administraţiei Naţionale "Apele Române", respectiv ai administraţiei bazinale de apã, recomandaţi de conducerea acesteia;
    i) un reprezentant din cadrul comisariatelor judeţene de protecţie a consumatorilor din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv, recomandat de Autoritatea Naţionalã pentru Protecţia Consumatorilor.
    (2) Nominalizarea, respectiv alegerea membrilor prevãzuţi la alin. (1) se vor face în termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament.
    (3) Calitatea de membru al comitetului poate înceta în timpul exercitãrii mandatului funcţiei pe care o reprezintã, la solicitarea scrisã a instituţiilor care au fãcut nominalizarea.
    (4) Reprezentanţii autoritãţilor administraţiei publice locale aleşi în comitet vor funcţiona în cadrul acestuia numai pe durata exercitãrii mandatului funcţiei pe care o reprezintã.
    (5) Mandatul membrilor nominalizaţi/aleşi sau recomandaţi ai comitetului se desfãşoarã pe o perioadã de 4 ani de la numire sau alegere, dacã îndeplinesc condiţiile necesare în vederea menţinerii calitãţii de membru al comitetului.
    (6) Cu douã luni înainte de expirarea mandatului, secretariatul tehnic permanent are obligaţia sã solicite instituţiilor reprezentate în comitet nominalizarea/alegerea sau recomandarea ori, dupã caz, reconfirmarea nominalizãrilor membrilor.
    ART. 3
    (1) În cadrul aceluiaşi comitet, prefectul şi primarii aleşi vor proveni din unitãţi administrativ-teritoriale diferite.
    (2) În cazul districtelor bazinelor hidrografice cu mai puţin de 3 judeţe, 2 dintre membrii comitetului prevãzuţi la alin. (1) vor putea proveni din acelaşi judeţ.
    ART. 4
    (1) Comitetul îşi desfãşoarã activitatea prin şedinţe de lucru şi dezbateri publice.
    (2) Anual se desfãşoarã cel puţin douã şedinţe de lucru, comitetul putându-se întruni în şedinţe de lucru şi dezbateri publice ori de câte ori este necesar.
    (3) Locul de desfãşurare a şedinţelor de lucru poate fi stabilit la sediul oricãrei instituţii publice de pe teritoriul bazinului/spaţiului hidrografic respectiv, în spaţiul pus la dispoziţie, în condiţiile legii.
    (4) În situaţiile în care autoritatea publicã centralã din domeniul apelor şi protecţiei mediului solicitã convocarea comitetului, aceasta se realizeazã în termen de 30 de zile de la primirea solicitãrii.
    (5) Data, locul de desfãşurare şi ordinea de zi ale şedinţelor de lucru şi ale dezbaterilor publice sunt anunţate public cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de desfãşurarea acestora.
    (6) Membrii comitetului sunt convocaţi individual.
    (7) Şedinţele de lucru ale comitetului sunt legal constituite dacã se desfãşoarã în prezenţa a cel puţin douã treimi din numãrul total al membrilor.
    (8) Adoptarea deciziilor în cadrul şedinţelor comitetului se face cu votul majoritãţii simple a membrilor prezenţi. În caz de egalitate votul preşedintelui este hotãrâtor.
    (9) Fiecare membru al comitetului are dreptul la un singur vot.
    ART. 5
    (1) Procesele-verbale ale fiecãrei şedinţe de lucru sunt semnate de membrii comitetului şi sunt puse la dispoziţia persoanelor interesate, pentru consultare, o perioadã de 30 de zile de la data întocmirii acestora.
    (2) În cazul proceselor-verbale încheiate cu observaţii se vor întocmi note justificative pentru susţinerea observaţiilor ce vor fi transmise Secretariatului tehnic permanent cu cel puţin 3 zile înaintea datei desfãşurãrii şedinţei, în vederea analizãrii şi soluţionãrii lor de cãtre membrii comisiei.
    ART. 6
    (1) Comitetul poate decide constituirea de grupuri de lucru formate din membrii comitetului, care pot fi împuternicite sã examineze anumite probleme înainte de a fi supuse discuţiei acestuia.
    (2) Grupurile de lucru aleg din rândul membrilor lor un preşedinte şi raportorii şi pot apela la alţi experţi, dupã caz, potrivit reglementãrilor în vigoare.
    ART. 7
    (1) Preşedintele comitetului are urmãtoarele atribuţii principale:
    a) convoacã, deschide, conduce şi suspendã şedinţele comitetului;
    b) la deschiderea şedinţelor verificã dacã sunt prezenţi membrii comitetului, astfel încât sã se poatã adopta decizii;
    c) aduce la cunoştinţa comitetului ordinea de zi şi o supune aprobãrii;
    d) asigurã buna desfãşurare a şedinţelor, conduce dezbaterile, dã cuvântul, pune întrebãrile, supune hotãrârii comitetului propunerile sau amendamentele, anunţã rezultatele scrutinelor;
    e) supune aprobãrii comitetului proiectul procesului-verbal al şedinţei;
    f) transmite în scris secretariatului tehnic permanent sarcinile stabilite de comitet, în vederea ducerii acestora la îndeplinire;
    g) semneazã deciziile comitetului, care urmeazã sã fie comunicate de secretariatul tehnic permanent persoanelor fizice şi juridice care rãspund de îndeplinirea acestora;
    h) dispune mãsuri pentru ca toate sarcinile şi metodologiile stabilite de comitet sã fie adoptate în conformitate cu prevederile legale;
    i) dispune mãsuri pentru efectuarea bilanţurilor privind starea resurselor de apã şi pentru protecţia împotriva inundaţiilor.
    (2) În absenţa preşedintelui, atribuţiile acestuia sunt preluate de vicepreşedinte.
    ART. 8
    (1) Secretariatul tehnic permanent este subordonat comitetului şi are drept atribuţie principalã îndeplinirea sarcinilor şi responsabilitãţilor stabilite de comitet privind colectarea, analizarea şi raportarea informaţiilor necesare în vederea executãrii atribuţiilor comitetului, precum şi transmiterea deciziilor pãrţilor interesate.
    (2) Personalul secretariatului tehnic permanent este subordonat comitetului numai în ceea ce priveşte sarcinile stabilite de acesta.
    (3) Sediul secretariatului tehnic permanent se stabileşte prin ordin al conducãtorului autoritãţii publice centrale din domeniul apelor.
    (4) Secretariatul tehnic permanent are urmãtoarele atribuţii:
    a) pune la dispoziţia comitetului documentele necesare acestuia, în vederea adoptãrii deciziilor;
    b) participã fãrã drept de vot la şedinţele comitetului;
    c) are acces, în numele comitetului, la informaţiile şi resursele de la orice instituţie publicã, potrivit prevederilor art. 47 alin. (10) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prin aceasta înţelegându-se cã va primi sprijin în legãturã cu informaţiile, rapoartele şi auditurile pe care le considerã necesare, precum şi în legãturã cu spaţiul necesar pentru desfãşurarea şedinţelor de lucru şi a dezbaterilor publice;
    d) pregãteşte corespondenţa legatã de activitatea curentã a comitetului, în conformitate cu deciziile luate de acesta şi transmise de preşedinte;
    e) rãspunde întrebãrilor sau solicitãrilor persoanelor interesate, în orice problemã care face obiectul atribuţiilor comitetului, cu excepţia celor în legãturã cu care comitetul nu a adoptat încã o decizie;
    f) asigurã pregãtirea şi organizarea şedinţelor de lucru ale comitetului, a dezbaterilor publice, precum şi a altor acţiuni iniţiate de comitet;
    g) asigurã întocmirea proceselor-verbale ale fiecãrei şedinţe de lucru şi ale dezbaterilor publice;
    h) elaboreazã proiectele programului de lucru anual şi al fondurilor necesare în vederea desfãşurãrii activitãţilor comitetului şi le supune aprobãrii acestuia;
    i) rãspunde de modul de gestionare a resurselor financiare ale comitetului şi a celor alocate activitãţii sale;
    j) propune comitetului numirea sau înlocuirea membrilor sãi;
    k) pune documente la dispoziţia publicului în numele comitetului, prin intermediul paginii web a Administraţiei Naţionale "Apele Române", respectiv a administraţiei bazinale de apã la nivelul cãreia comitetul îşi desfãşoarã activitatea, pe parcursul unei perioade de cel puţin 6 luni.
    (5) Documentele prevãzute la alin. (4) lit. k) sunt urmãtoarele:
    a) un calendar şi un program de lucru, incluzând procedura de consultare, cu cel puţin 3 ani înainte de data prevãzutã pentru aprobarea schemei directoare actualizate;
    b) o sintezã a problemelor care existã în bazin în domeniul gospodãririi apelor, cu cel puţin 2 ani înainte de data prevãzutã pentru aprobarea schemei directoare actualizate;
    c) proiectul schemei directoare, cu cel puţin un an înainte de data prevãzutã pentru aprobarea schemei directoare actualizate;
    d) la cerere, documentele de referinţã şi informaţiile utilizate la elaborarea proiectului schemelor directoare.

    CAP. II
    Atribuţiile comitetelor

    ART. 9
    Comitetele au urmãtoarele atribuţii principale:
    a) avizeazã componentele schemelor directoare, inclusiv programele de mãsuri pentru atingerea obiectivelor din schemele directoare şi realizarea lucrãrilor, instalaţiilor şi amenajãrilor de gospodãrire a apelor;
    b) colaboreazã pentru elaborarea şi actualizarea componentelor schemei directoare a bazinului hidrografic respectiv cu reprezentanţi ai autoritãţilor publice centrale, ai consiliilor judeţene, consiliilor locale, unitãţilor industriale şi din agriculturã, precum şi ai institutelor de cercetare, care au obligaţia de a comunica toate informaţiile utile aflate în competenţa lor;
    c) urmãresc implementarea prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 80/2011 pentru aprobarea Planului naţional de management aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunãrea care este cuprinsã în teritoriul României, precum şi a master planurilor elaborate în cadrul Programului operaţional sectorial mediu, corelate cu prevederile Legii nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a II-a "Apã", cu modificãrile ulterioare;
    d) colaboreazã cu unitãţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Îmbunãtãţiri Funciare, ale Societãţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica - S.A. Bucureşti şi ale Regiei Naţionale a Pãdurilor - Romsilva şi cu alţi deţinãtori de construcţii hidrotehnice cu rol de apãrare împotriva inundaţiilor şi cu rol în crearea condiţiilor de transport naval, pentru elaborarea planului de amenajare a bazinului hidrografic;
    e) avizeazã planurile de prevenire a poluãrilor accidentale şi de înlãturare a efectelor lor, elaborate în funcţie de condiţiile bazinului/spaţiului hidrografic respectiv;
    f) aprobã schemele locale de amenajare şi de gospodãrire a apelor, pe care le integreazã în schemele directoare, şi stabilesc prioritãţile tehnice şi financiare;
    g) avizeazã, înaintea manifestãrii deficitelor de apã, planurile de restricţii şi de folosire a apelor în perioade deficitare, care sunt elaborate de administraţia bazinalã de apã din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;
    h) propun, dacã este necesar, normative cu valori-limitã de încãrcare mai severe decât cele prevãzute de reglementãrile specifice în vigoare, pentru evacuãri de ape uzate, în vederea conformãrii cu obiectivele de calitate a apelor;
    i) aprobã/avizeazã încadrarea în clase de calitate a corpurilor de apã din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;
    j) propun revizuirea normelor şi standardelor din domeniul gospodãririi apelor şi, în caz de necesitate, propun elaborarea de norme de calitate a apei evacuate, proprii bazinului hidrografic;
    k) avizeazã lista zonelor protejate şi mãsurile de reconstrucţie ecologicã a zonelor propuse în acest scop;
    l) avizeazã lista cu lucrãrile de reîmpãdurire ce vor fi promovate în bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;
    m) avizeazã lista cu lucrãrile de protecţie antierozionalã ce vor fi promovate în bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;
    n) recomandã autoritãţilor locale, în funcţie de prioritatea şi urgenţa realizãrii lucrãrilor necesare, în special a celor de utilitate publicã, legate de întreţinerea albiilor, a lucrãrilor de protecţie împotriva inundaţiilor şi de prevenire a riscului la inundaţii, modul de asigurare a surselor financiare de la bugetele locale;
    o) participã la deciziile privind formarea şi utilizarea fondului pentru amenajarea şi întreţinerea lucrãrilor de apãrare împotriva inundaţiilor, potrivit metodologiei prevãzute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 107/1996, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    p) avizeazã hãrţile de hazard şi hãrţile de risc la inundaţii;
    q) avizeazã planurile de management al riscului la inundaţii;
    r) asigurã informarea publicului privind acţiunile organizate cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfãşurãrii acestora;
    s) asigurã consultarea utilizatorilor de apã, riveranilor şi publicului şi încurajarea participãrii active a acestora la luarea deciziilor în domeniul gospodãririi apelor, conform prevederilor Legii nr. 107/1996, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    ş) asigurã dezbateri şi audieri publice asupra tuturor problemelor propuse spre aprobare;
    t) asigurã accesul publicului la dezbaterile sau audierile publice şi documentele lor oficiale;
    ţ) se îngrijesc sã faciliteze o informare continuã a publicului, sã favorizeze sensibilizarea şi educarea pe probleme de gospodãrire a apelor, prin organizarea de dezbateri, mese rotunde, întâlniri cu factorii interesaţi pe anumite probleme care ţin de competenţa acestuia. În acest sens, comitetul poate stabili convenţii de parteneriat cu colectivitãţile locale, asociaţii sau cu instituţii de învãţãmânt;
    u) coopereazã cu Comitetul Ministerial pentru Situaţii de Urgenţã din cadrul autoritãţii publice centrale din domeniul apelor, cu Administraţia Naţionalã "Apele Române" şi cu alte organisme similare, dupã caz, cu privire la planurile şi regulamentele de apãrare împotriva inundaţiilor;
    v) avizeazã regulamentele de exploatare bazinalã elaborate de administraţiile bazinale de apã din cadrul Administraţiei Naţionale "Apele Române";
    w) analizeazã implementarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluãrii cu nitraţi din surse agricole, a Codului de bune practici agricole şi a Programului de acţiune pentru zonele vulnerabile la nitraţi, elaborate potrivit prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluãrii cu nitraţi proveniţi din surse agricole, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi Ordinului ministrului mediului şi gospodãririi apelor şi al ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 296/216/2005 privind aprobarea Programului-cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole;
    x) au acces la informaţiile şi resursele oricãrei instituţii publice, conform prevederilor legale în vigoare, prin aceasta înţelegându-se cã vor primi sprijin în legãturã cu informaţiile, rapoartele şi auditurile pe care le considerã necesare, precum şi în legãturã cu spaţiul necesar în vederea desfãşurãrii şedinţelor de lucru şi a dezbaterilor publice.
    ART. 10
    În exercitarea atribuţiilor ce le revin, comitetele pot întreprinde urmãtoarele demersuri:
    a) analizeazã şi dezbat orice aspecte noi privind cantitatea, calitatea şi folosirea apei, care pot apãrea în bazinul/spaţiul hidrografic respectiv, inclusiv transferuri interbazinale de debite;
    b) constituie subcomitete formate din specialişti, pentru informarea, consultarea şi educarea utilizatorilor de apã din bazinele/spaţiile hidrografice;
    c) solicitã, dacã se considerã necesar, de la unitãţile de gospodãrire comunalã, Administraţia Naţionalã "Apele Române", utilizatori şi de la evacuatorii de ape uzate întocmirea de audituri independente privind calitatea resurselor de apã, starea tehnicã şi funcţionarea sistemelor de canalizare-epurare la parametrii avizaţi.
    ART. 11
    În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament, Ministerul Mediului şi Pãdurilor va solicita structurilor implicate numele membrilor nominalizaţi sau aleşi, dupã caz, în comitete.

                                    -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016