Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 8 iunie 2012  de organizare si functionare a Consiliului National de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 8 iunie 2012 de organizare si functionare a Consiliului National de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 8 iunie 2012

    CAP. I
    Misiunea, rolul şi atribuţiile

    ART. 1
    Consiliul Naţional de Eticã a Cercetãrii Ştiinţifice, Dezvoltãrii Tehnologice şi Inovãrii, denumit în continuare CNECSDTI, este un consiliu consultativ de nivel naţional, fãrã personalitate juridicã, care îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Legii nr. 206/2004 privind buna conduitã în cercetarea ştiinţificã, dezvoltarea tehnologicã şi inovare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 2
    CNECSDTI are misiunea de a coordona şi monitoriza aplicarea normelor de bunã conduitã moralã şi profesionalã în activitãţile de cercetare-dezvoltare din România. În acest scop CNECSDTI are urmãtoarele atribuţii:
    a) urmãreşte aplicarea şi respectarea de cãtre unitãţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare, precum şi de cãtre personalul de cercetare-dezvoltare a dispoziţiilor legale referitoare la normele de conduitã moralã şi profesionalã;
    b) realizeazã rapoarte cu analize, opinii şi recomandãri în legãturã cu problemele de naturã eticã ridicate de evoluţia ştiinţei şi a cunoaşterii şi cu etica şi deontologia profesionalã în activitatea de cercetare-dezvoltare;
    c) analizeazã cazurile referitoare la încãlcarea normelor de bunã conduitã, în urma sesizãrilor sau contestaţiilor ori prin autosesizare;
    d) emite hotãrâri prin care constatã dacã a fost realizatã o abatere de la normele de bunã conduitã; în cazurile în care au fost constatate abateri, în hotãrâri se numesc persoana sau persoanele fizice vinovate de respectivele abateri şi se stabilesc sancţiunile ce urmeazã a fi aplicate, conform legii;
    e) propune modificãri ale Codului de eticã şi deontologie profesionalã al personalului de cercetare-dezvoltare;
    f) elaboreazã coduri de eticã pe domenii ştiinţifice, pe care le propune spre aprobare Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MECTS.
    ART. 3
    CNECSDTI are şi urmãtoarele atribuţii:
    a) întocmeşte anual un raport de activitate pe care îl prezintã conducerii MECTS şi Autoritãţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţificã, denumitã în continuare ANCS;
    b) analizeazã respectarea normelor de bunã conduitã în cadrul programelor de finanţare a cercetãrii-dezvoltãrii şi inovãrii şi face propuneri referitoare la respectarea normelor de bunã conduitã în activitatea de evaluare a proiectelor înscrise în cadrul competiţiilor de proiecte, precum şi referitoare la evaluarea, monitorizarea şi controlul bunei conduite în cercetare-dezvoltare şi inovare în cadrul activitãţilor finanţate sau ce urmeazã a fi finanţate;
    c) analizeazã şi face propuneri pentru stabilirea condiţiilor de colaborare cu structuri şi organisme strãine sau internaţionale cu responsabilitãţi similare;
    d) colaboreazã, în realizarea atribuţiilor sale, cu Colegiul consultativ pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, Consiliul Naţional al Cercetãrii Ştiinţifice, Consiliul Naţional pentru Dezvoltare şi Inovare, Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, Consiliul de eticã şi management universitar, cu Academia Românã, academiile de ramurã, cu ministerele, cu reprezentanţi ai mediului academic, ai mediului de afaceri şi ai societãţii civile.
    ART. 4
    La solicitarea MECTS sau a ANCS, CNECSDTI deruleazã activitãţi de analizã sau evaluare a bunei conduite în activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare, incluzând evaluarea instituţiilor, a centrelor, a proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare sau a cercetãtorilor.
    ART. 5
    CNECSDTI poate elabora recomandãri cãtre Agenţia Românã de Asigurare a Calitãţii în Învãţãmântul Superior, denumitã în continuare ARACIS, la solicitarea acesteia, în ceea ce priveşte stabilirea criteriilor, procedurilor şi standardelor de evaluare a bunei conduite în cercetarea ştiinţificã universitarã, utilizate în evaluarea şi ierarhizarea programelor de studii universitare sau în evaluarea şi clasificarea instituţiilor de învãţãmânt superior.
    ART. 6
    CNECSDTI poate coopera cu alte organisme, naţionale, internaţionale sau strãine, din domeniul eticii şi deontologiei profesionale din activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare, potrivit mandatului acordat de MECTS sau ANCS.
    ART. 7
    Pe baza mandatului acordat de MECTS sau ANCS, CNECSDTI poate desfãşura şi alte activitãţi sau acţiuni în domeniul eticii şi deontologiei profesionale din activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    ART. 8
    Raportul anual de activitate al CNECSDTI, precum şi alte documente cuprinzând analize, opinii şi recomandãri se publicã pe site-ul web al acestuia, administrat de cãtre compartimentul de specialitate din cadrul ANCS.

    CAP. II
    Organizarea şi funcţionarea CNECSDTI

    ART. 9
    CNECSDTI este format din 9 membri, numiţi prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.
    ART. 10
    (1) Membrii CNECSDTI sunt persoane cu activitate recunoscutã în domeniul educaţiei şi/sau cercetãrii-dezvoltãrii.
    (2) CNECSDTI este sprijinit în activitatea sa de cãtre specialişti în domeniul juridic, numiţi prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.
    ART. 11
    Înlocuirea membrilor CNECSDTI se realizeazã prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.
    ART. 12
    Revocarea membrilor CNECSDTI se realizeazã prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.
    ART. 13
    (1) CNECSDTI are un preşedinte şi un vicepreşedinte.
    (2) Odatã cu numirea componenţei CNECSDTI ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului desemneazã preşedintele şi vicepreşedintele.
    (3) Preşedintele şi vicepreşedintele CNECSDTI pot fi înlocuiţi în urma alegerilor desfãşurate conform alin. (4), care pot avea loc dupã cel puţin un an de activitate a consiliului nou-numit.
    (4) Ulterior termenului prevãzut la alin. (3), preşedintele şi vicepreşedintele CNECSDTI sunt aleşi prin vot secret, cu majoritate simplã, de cãtre membrii CNECSDTI, pe baza propunerilor fãcute de oricare din membrii CNECSDTI, inclusiv a autopropunerilor.
    (5) O persoanã nu poate ocupa funcţia de preşedinte al CNECSDTI pentru o perioadã cumulatã mai mare de 4 ani, indiferent de perioada în care a fost preşedinte şi de eventualele întreruperi.
    (6) Ulterior termenului prevãzut la alin. (3), preşedintele şi vicepreşedintele pot fi revocaţi din respectivele funcţii de conducere prin votul secret a cel puţin 8 dintre membrii CNECSDTI, la cererea unuia sau mai multor membri ai CNECSDTI.
    ART. 14
    Preşedintele CNECSDTI are urmãtoarele atribuţii:
    a) propune planificarea activitãţilor necesare pentru îndeplinirea misiunii atribuite explicit prin prezentul regulament şi o supune aprobãrii membrilor;
    b) conduce şi modereazã şedinţele de lucru ale CNECSDTI şi aprobã minuta întâlnirilor;
    c) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor de lucru ale CNECSDTI; ordinea de zi se transmite prin mijloace electronice tuturor membrilor cu cel puţin 48 de ore înaintea şedinţelor, se aprobã la începutul fiecãrei şedinţe şi, la cererea oricãrui membru al CNECSDTI, poate fi modificatã prin decizie a membrilor CNECSDTI;
    d) asigurã legãtura operativã a CNECSDTI cu ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului şi cu preşedintele ANCS, în vederea informãrii acestora despre activitatea CNECSDTI;
    e) reprezintã CNECSDTI în relaţia cu terţii, conform mandatului acordat explicit de cãtre membrii acestuia, pe perioade determinate.
    ART. 15
    În cazul indisponibilitãţii preşedintelui, atribuţiile sale sunt preluate de vicepreşedinte.
    ART. 16
    În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, CNECSDTI poate constitui comisii sau grupuri de lucru, temporare ori permanente, în conformitate cu prevederile Legii nr. 206/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care sunt numite, restructurate, desfiinţate şi coordonate de cãtre CNECSDTI şi cãrora CNECSDTI le poate delega unele din atribuţiile proprii.
    ART. 17
    CNECSDTI poate adopta un regulament intern de funcţionare.
    ART. 18
    (1) Toate sesizãrile şi contestaţiile direcţionate cãtre CNECSDTI se înregistreazã la registratura ANCS din Bucureşti, str. Mendeleev nr. 21-25.
    (2) CNECSDTI funcţioneazã cu sprijinul unui secretariat numit prin decizie a preşedintelui ANCS; secretariatul înregistreazã toate sesizãrile sau contestaţiile primite şi le transmite, în format electronic, cãtre toţi membrii CNECSDTI, în termen de 3 zile lucrãtoare de la data primirii.
    (3) Compartimentul informatizare al ANCS pune la dispoziţia membrilor CNECSDTI un forum de discuţii online securizat pentru facilitarea colaborãrii la distanţã şi administreazã site-ul web al CNECSDTI.
    (4) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, CNECSDTI are acces la toate datele existente în cadrul compartimentelor informatizare din cadrul ANCS sau al Unitãţii executive pentru finanţarea învãţãmântului superior, a cercetãrii, dezvoltãrii şi inovãrii, denumitã în continuare UEFISCDI, şi la orice alte date care sunt necesare pentru desfãşurarea activitãţilor sale.
    ART. 19
    (1) Pentru a adopta o hotãrâre sau o decizie, membrii CNECSDTI voteazã în cadrul şedinţelor; în situaţia în care o hotãrâre sau o decizie nu poate fi supusã votului pe parcursul şedinţei, se poate adopta procedura de vot la distanţã, prin mijloace electronice, cu precizarea subiectului votului şi a termenului-limitã pânã la care acesta poate fi exprimat.
    (2) Acei membri care se aflã în conflict de interese conform cap. V nu vor participa la dezbateri şi se vor abţine de la vot.
    ART. 20
    Cvorumul de lucru al CNECSDTI este de minimum 8 membri. În cazul voturilor exprimate prin mijloace electronice, hotãrârea sau decizia poate fi adoptatã dacã cel puţin 8 membri voteazã pânã la termenul-limitã stabilit conform prevederilor art. 19.
    ART. 21
    Şedinţele CNECSDTI se convoacã de cãtre preşedintele CNECSDTI, de cãtre ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, de cãtre preşedintele ANCS sau la cererea a cel puţin 4 dintre membrii CNECSDTI.
    ART. 22
    Ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului sau un reprezentant al acestuia şi preşedintele ANCS sau un reprezentant al acestuia pot participa, de drept, la şedinţele CNECSDTI, în calitate de observatori.
    ART. 23
    CNECSDTI poate invita în cadrul şedinţelor proprii persoane externe consiliului, în calitate de observatori şi/sau consultanţi.
    ART. 24
    (1) Secretariatul CNECSDTI pune la dispoziţia membrilor, în termen de 48 de ore de la fiecare şedinţã, o minutã a şedinţei, în format electronic.
    (2) Minuta consemneazã lista membrilor participanţi, fie fizic, fie prin mijloace electronice, subiectele discutate şi hotãrârile adoptate, fie prin consens, fie prin vot; în cazul hotãrârilor adoptate prin vot, minuta va consemna numãrul de voturi pentru, împotrivã şi abţinerile.
    (3) Secretariatul asigurã transmiterea invitaţiilor şi a documentelor aferente subiectelor de discuţie din ordinea de zi cu cel puţin 48 de ore înaintea fiecãrei şedinţe.

    CAP. III
    Finanţarea CNECSDTI
    ART. 25
    Sprijinul tehnic, secretariatul şi resursele materiale necesare funcţionãrii CNECSDTI sunt asigurate de cãtre ANCS. Cheltuielile salariale ale membrilor CNECSDTI şi cheltuielile de transport şi cazare necesare funcţionãrii CNECSDTI şi în vederea îndeplinirii atribuţiilor acestuia sunt asigurate prin UEFISCDI.
    ART. 26
    (1) Membrii CNECSDTI pot fi remuneraţi, în afara activitãţii de bazã, în funcţie de numãrul orelor efectiv lucrate, la nivelul maxim al gradului profesional celui mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare stabilit pentru unitãţile bugetare.
    (2) Membrilor CNECSDTI şi organelor de lucru constituite de cãtre acesta le sunt decontate cheltuielile de transport şi cazare necesare îndeplinirii atribuţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    CAP. IV
    Analiza sesizãrilor şi contestaţiilor

    ART. 27
    CNECSDTI analizeazã cazurile referitoare la abaterile de la normele de bunã conduitã în activitatea de cercetare-dezvoltare, în urma sesizãrilor, contestaţiilor sau prin autosesizare, conform legii.
    ART. 28
    (1) CNECSDTI este obligat sã analizeze cazurile sesizate în oricare dintre urmãtoarele situaţii:
    a) dacã la sesizare sau contestaţie este anexatã o copie simplã, în format scris ori electronic, dupã raportul elaborat de cãtre comisia de analizã din cadrul unitãţii sau instituţiei în care presupusa abatere s-a produs;
    b) dacã comisia de analizã din cadrul unitãţii sau instituţiei în care presupusa abatere s-a produs nu a produs un raport în termenul prevãzut la art. 11 alin. (3) din Legea nr. 206/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    c) dacã sesizarea ori contestaţia vizeazã un conducãtor de unitate sau instituţie de cercetare-dezvoltare ori al unei instituţii publice, un membru al unui consiliu de administraţie, al unui comitet de direcţie, al unui consiliu ştiinţific ori al unei comisii de eticã a unei unitãţi sau instituţii de cercetare-dezvoltare ori persoane cu funcţii de demnitate publicã.
    (2) În alte situaţii decât cele prevãzute la alin. (1), CNECSDTI transmite sesizarea cãtre conducerea unitãţii de cercetare-dezvoltare, în vederea analizei de cãtre comisia de eticã a acesteia, conform legii.
    ART. 29
    (1) Sesizãrile şi contestaţiile pot include orice date, documente sau probe materiale care susţin textul sesizãrii, în copie simplã, legalizatã sau în original, în limba românã ori în limbi strãine.
    (2) Dacã sesizarea nu conţine numele expeditorului sau expeditorilor, atunci CNECSDTI poate folosi datele, documentele şi probele materiale pentru a iniţia o autosesizare.
    (3) În vederea respectãrii prevederilor art. 42 alin. (4) şi ale art. 11 alin. (6) din Legea nr. 206/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi a termenelor prevãzute de acestea, secretariatul CNECSDTI are obligaţia de a informa conducerea unitãţii sau instituţiei în care presupusa abatere a avut loc, cel puţin prin fax şi scrisoare recomandatã cu aviz de primire, privind recepţia unei contestaţii sau a unei sesizãri şi data la care aceasta a fost primitã.
    ART. 30
    (1) În urma fiecãrei sesizãri sau contestaţii CNECSDTI elaboreazã un raport în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data primirii sesizãrii sau a contestaţiei ori de la data autosesizãrii.
    (2) În cadrul analizei sale, CNECSDTI poate realiza audieri cu persoanele implicate direct ori indirect în faptele sesizate sau contestate, cu expeditorul/expeditorii sesizãrii ori contestaţiei, cu persoane din conducerea unitãţilor sau instituţiilor implicate în faptele sesizate, precum şi cu experţi independenţi, cu pãstrarea anonimitãţii expeditorului/expeditorilor.
    (3) În vederea analizãrii sesizãrilor şi contestaţiilor, CNECSDTI poate constitui grupuri de lucru permanente sau pe perioadã determinatã, cãrora le poate delega unele din propriile atribuţii; componenţa grupurilor de lucru se stabileşte prin hotãrâre a CNECSDTI şi se face publicã pe site-ul web al acestuia.
    (4) Raportul final al CNECSDTI pentru fiecare sesizare sau contestaţie se aprobã prin hotãrâre a CNECSDTI, pentru luarea cãreia nu voteazã membrii aflaţi în conflicte de interese, conform art. 19 şi cap. V.
    (5) Hotãrârile CNECSDTI referitoare la aprobarea rapoartelor care stabilesc sancţiunile prevãzute la art. 14 alin. (1) lit. c)-i) şi l) din Legea nr. 206/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sau sancţiunile prevãzute la art. 324 lit. c)-h) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sunt valide dacã întrunesc cel puţin 8 voturi favorabile.
    (6) Deciziile CNECSDTI, precum şi hotãrârile, altele decât cele prevãzute la alin. (5), sunt valide dacã întrunesc un numãr de voturi mai mare de jumãtate din numãrul membrilor prezenţi, cu respectarea cvorumului de lucru conform art. 20.
    (7) Modul în care a votat fiecare membru al CNECSDTI pentru luarea hotãrârilor vizând cazurile referitoare la încãlcarea normelor de bunã conduitã, poziţiile luate individual de membrii CNECSDTI sau ai grupurilor de lucru în cadrul discuţiilor referitoare la încãlcarea normelor de bunã conduitã şi minutele şedinţelor în care au loc astfel de discuţii constituie secrete profesionale şi nu pot fi dezvãluite decât ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, preşedintelui ANCS, reprezentanţilor acestora ori organelor abilitate de control.
    (8) Pentru încãlcarea prevederilor alin. (5), persoanele în culpã rãspund conform legii.
    ART. 31
    (1) Raportul final al CNECSDTI pentru fiecare sesizare sau contestaţie conţine cel puţin urmãtoarele elemente:
    a) o sintezã a conţinutului sesizãrii sau contestaţiei;
    b) o discuţie şi o analizã a informaţiilor, datelor, documentelor şi probelor materiale din conţinutul sesizãrii sau contestaţiei, precum şi a oricãror altor elemente semnificative obţinute în cursul analizei, inclusiv în cursul audierilor;
    c) constatarea argumentatã a existenţei sau, dupã caz, a absenţei uneia ori a unor abateri de la buna conduitã, etica şi deontologia în activitatea de cercetare-dezvoltare;
    d) în cazul în care o abatere a fost constatatã, identificarea argumentatã a persoanei/persoanelor vinovate, precum şi sancţiunile care se aplicã acestora; persoanele vinovate pot fi diferite de cele vizate de sesizare sau de contestaţie;
    e) o discuţie comparativã a concluziilor analizei CNECSDTI cu concluziile comisiei de analizã a unitãţii sau instituţiei în cadrul cãreia presupusa abatere a avut loc, în cazul în care a existat o analizã anterioarã la nivelul unitãţii ori instituţiei, conform legii; în urma analizei proprii, CNECSDTI se poate autosesiza dacã constatã existenţa unor abateri de la normele de bunã conduitã, conform art. 2 şi 2^1 din Legea nr. 206/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi poate stabili anularea sancţiunilor stabilite de comisia de analizã, dacã este cazul.
    (2) Hotãrârea CNECSDTI pentru aprobarea raportului prevãzut la alin. (1) este avizatã de Direcţia generalã juridicã din cadrul MECTS, conform art. 323 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi transmisã de cãtre secretariatul CNECSDTI, în termen de douã zile lucrãtoare de la avizarea acestuia, cãtre ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, cãtre ANCS, cãtre conducãtorul unitãţii sau instituţiei şi cãtre organismele ori persoanele îndreptãţite legal pentru aplicarea sancţiunilor recomandate, conform prevederilor art. 326 din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi este publicatã în acelaşi termen pe site-ul web al CNECSDTI.

    CAP. V
    Norme de eticã şi deontologie profesionalã

    ART. 32
    Membrii CNECSDTI şi ai organelor de lucru ale acestuia au obligaţia de a respecta reglementãrile aplicabile şi normele de eticã şi deontologie profesionalã, conform prevederilor legale.
    ART. 33
    (1) Membrii CNECSDTI şi ai organelor de lucru ale acestuia au obligaţia de a raporta CNECSDTI, respectiv organelor de lucru orice situaţie în care considerã cã se aflã întrun conflict de interese, imediat dupã ce constatã existenţa conflictului de interese, şi de a se recuza de la luarea hotãrârilor sau deciziilor supuse direct conflictului de interese.
    (2) Membrii CNECSDTI şi ai organelor de lucru ale acestuia, persoanele nominalizate de cãtre aceştia sau care participã la şedinţe şi evaluãri, precum şi personalul secretariatului CNECSDTI au obligaţia pãstrãrii confidenţialitãţii asupra identitãţii expeditorilor sesizãrilor sau contestaţiilor, asupra documentelor supuse dezbaterii şi poziţiilor exprimate pe parcursul acestora, cu excepţia acelor documente care sunt fãcute publice.
    ART. 34
    Constituie conflict de interese situaţiile prevãzute de legislaţia în vigoare, precum şi situaţia în care o persoanã, membru al CNECSDTI sau al unui grup de lucru al acestuia, analizeazã o sesizare ori o contestaţie ce implicã persoane care se aflã în una dintre urmãtoarele relaţii cu membrul CNECSDTI sau al grupului de lucru al acestuia:
    a) sunt soţi, afini sau rude pânã la gradul al III-lea inclusiv;
    b) sunt angajate în aceeaşi unitate sau instituţie;
    c) au colaborat în ultimii 5 ani, având publicaţii sau proiecte de cercetare-dezvoltare dezvoltate în comun;
    d) furnizeazã sau au furnizat membrului CNECSDTI sau al unui grup de lucru al acestuia, în ultimii 5 ani anteriori analizei, servicii ori foloase de orice naturã.
    ART. 35
    Hotãrârile CNECSDTI sunt avizate de Direcţia generalã juridicã din cadrul MECTS; rãspunderea juridicã pentru hotãrârile CNECSDTI revine MECTS, conform legii.
    ART. 36
    Întreaga activitate a CNECSDTI se va baza pe corectitudine, principialitate şi responsabilitate.

    CAP. VI
    Sancţiuni

    ART. 37
    Pentru nerespectarea atribuţiilor, competenţelor şi obligaţiilor stabilite prin prezentul regulament, membrii CNECSDTI, evaluatorii, membrii panelurilor, ai comisiilor sau grupurilor de lucru constituite de CNECSDTI rãspund disciplinar, contravenţional şi penal, în condiţiile legii.
    ART. 38
    Membrii CNECSDTI, membrii comisiilor sau grupurilor de lucru constituite de CNECSDTI se sancţioneazã în conformitate cu prevederile generale ale legislaţiei în vigoare.
    ART. 39
    Procedura de sancţionare disciplinarã a membrilor CNECSDTI se desfãşoarã de cãtre o comisie de disciplinã numitã prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului. Pentru evaluatori, membrii panelurilor, ai comisiilor sau ai grupurilor de lucru constituite de CNECSDTI, sancţionarea disciplinarã se desfãşoarã de cãtre o comisie numitã prin hotãrâre a CNECSDTI, sancţiunea fiind aplicatã prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016