Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din regulament iunie 2003 Twitter Facebook

Acte regulament iunie 2003

Monitorul Oficial 452 din 25 Iunie 2003 (M. Of. 452/2003)

REGULAMENT din 6 iunie 2003 de organizare si functionare a Comitetului consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii EMITENT: MINISTERUL PENTRU INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 25 iunie 2003

Cap. i organizarea comitetului consultativ pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii art. 1 comitetul consultativ pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, denumit în continuare comitet, funcţioneazã pe lângã ministerul pentru Întreprinderile mici şi mijlocii şi cooperatie ca organism consultativ, fãrã personalitate juridicã, şi îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu prevederile prezentului regulament. art. 2 (1) comitetul constituie un înalt forum pentru dezbaterea situaţiei sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, în cadrul cãruia organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, reprezentanţii ...

Monitorul Oficial 437 bis din 19 Iunie 2003 (M. Of. 437 bis/2003)

REGULAMENT nr. 3 din 20 mai 2003 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a fondurilor deschise de investitii, a societatilor de investitii si a depozitarilor*) EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 437 bis din 19 iunie 2003

*t* ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (denumirea societãţii de administrare a investiţiilor) certifica prin prezenta ca informaţiile furnizate de cãtre societate cu ocazia autorizãrii sau în cursul desfãşurãrii activitãţii sunt reale, corecte şi complete şi se obliga sa comunice în scris comisiei naţionale a valorilor mobiliare orice modificãri intervenite în informaţiile furnizate, la termenele prevãzute în regulamentul c.n.v.m. nr. ............... se angajeazã sa cunoascã şi sa respecte legea nr. 31/1990 , ordonanta de urgenta a guvernului nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare aprobatã şi ...

Monitorul Oficial 427 din 18 Iunie 2003 (M. Of. 427/2003)

REGULAMENT din 20 martie 2003 de organizare si functionare a Comisiei interministeriale pentru zone construite protejate EMITENT: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 18 iunie 2003

Art. 1 (1) comisia interministeriala pentru zone construite protejate, denumita în continuare comisia, este organismul de avizare în domeniul protejãrii valorilor de patrimoniu cultural de interes naţional, care funcţioneazã pe lângã ministerul culturii şi cultelor şi ministerul lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei. (2) comisia este înfiinţatã în vederea emiterii avizului comun al ministerului culturii şi cultelor şi ministerului lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei, prevãzut la art. 7 alin. (1) lit. a) şi la art. 12 lit. f) din legea nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. ...

REGULAMENT din 4 iunie 2003 de organizare si functionare a Comisiei interministeriale pentru zone construite protejate EMITENT: MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 18 iunie 2003

Art. 1 (1) comisia interministeriala pentru zone construite protejate, denumita în continuare comisia, este organismul de avizare în domeniul protejãrii valorilor de patrimoniu cultural de interes naţional, care funcţioneazã pe lângã ministerul culturii şi cultelor şi ministerul lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei. (2) comisia este înfiinţatã în vederea emiterii avizului comun al ministerului culturii şi cultelor şi ministerului lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei, prevãzut la art. 7 alin. (1) lit. a) şi la art. 12 lit. f) din legea nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. ...

Monitorul Oficial 418 din 16 Iunie 2003 (M. Of. 418/2003)

 REGULAMENT-CADRU din 29 mai 2003 de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 418 din 16 iunie 2003

──────────aprobat prin hotĂrÂrea guvernului nr. 637 din 29 mai 2003, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 418 din 16 iunie 2003.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) institutul naţional de cercetare-dezvoltare, denumit în continuare institut naţional, este persoana juridică română în coordonarea organului administraţiei publice centrale coordonator în domeniul de activitate al institutului naţional, denumit în continuare minister coordonator.(2) institutul naţional funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, calculează amortismente şi conduce evidenţa contabilă în regim economic şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile ordonanţei guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, precum şi ale prezentului ...

Monitorul Oficial 415 din 13 Iunie 2003 (M. Of. 415/2003)

 REGULAMENT din 29 mai 2003 privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de admitere la programele de formare specializată în administraţia publica - anul 2003 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 415 din 13 iunie 2003

──────────aprobat prin hotărârea guvernului nr. 615 din 29 mai 2003, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 415 din 13 iunie 2003.──────────cap. 1principii generaleart. 1organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de admitere la programele de formare specializată în administraţia publică au la baza prevederile hotărârii guvernului nr. 710/2002 privind funcţionarea institutului naţional de administraţie şi ale legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.art. 2institutul naţional de administraţie organizează programe de formare specializată în administraţia publică centrala şi locală cu durata de 2 ani şi de 1 an.art. 3organizarea şi desfăşurarea concursului naţional sunt de competenţa comisiei de admitere, ...

Monitorul Oficial 413 din 12 Iunie 2003 (M. Of. 413/2003)

REGULAMENT din 16 mai 2003 de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la prevederile Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicata, precum si de la reglementarile tehnice pentru etichetarea aparatelor electrocasnice privind eficienta energetica EMITENT: MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR - AGENTIA ROMANA PENTRU CONSERVAREA ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 iunie 2003

Cap. 1 dispoziţii generale temei legal art. 1 prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederile legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicatã, ale hotãrârii guvernului nr. 941/2002 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei romane pentru conservarea energiei, precum şi cu reglementãrile tehnice pentru etichetarea aparatelor electrocasnice privind eficienta energetica. scop art. 2 prezentul regulament stabileşte procedurile acţiunilor de control desfãşurate de agenţia romana pentru conservarea energiei (arce) şi modul de constatare, de notificare şi de ...

Monitorul Oficial 410 din 11 Iunie 2003 (M. Of. 410/2003)

REGULAMENT din 29 mai 2003 de organizare si functionare a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 11 iunie 2003

Art. 1 (1) agenţia nationala a funcţionarilor publici, denumita în continuare agenţie, îndeplineşte urmãtoarele atribuţii principale: 1. În domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici: a) elaboreazã politici şi strategii privind managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, pe care le prezintã ministrului administraţiei publice pentru a fi însuşite şi supuse spre aprobare guvernului; b) fundamenteazã, elaboreazã şi prezintã spre aprobare ministrului administraţiei publice programe privind managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici; c) elaboreazã studii, analize şi prognoze privind dinamica şi structura corpului ...

Monitorul Oficial 408 din 11 Iunie 2003 (M. Of. 408/2003)

REGULAMENT din 29 mai 2003 de organizare si functionare a Comisiei de recunoastere EMITENT: MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 iunie 2003

1. comisia de recunoastere, denumita in continuare comisie, functioneaza in cadrul directiei generale politica industriala si are componenta redata in anexa nr. 3. 2. comisia are urmatoarele atributii principale: - recunoasterea organismelor care realizeaza evaluarea conformitatii ascensoarelor si eliberarea certificatului de recunoastere; - supravegherea periodica a organismului desemnat. 3. convocarea comisiei se face ori de cate ori este necesar de catre presedinte sau, in lipsa acestuia, de vicepresedinte. 4. convocarea va fi insotita de ordinea de zi. 5. comisia este legal intrunita ...

REGULAMENT din 4 iunie 2003 de organizare si functionare a Comisiei de desemnare a organismelor care realizeaza evaluarea conformitatii dispozitivelor medicale EMITENT: MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 iunie 2003

1. comisia de desemnare este formatã din 5 membri şi un secretar. preşedintele comisiei de desemnare este directorul direcţiei aparatura medicalã, contractare şi derulare credite externe. 2. comisia de desemnare are urmãtoarele atribuţii principale: - desemnarea organismelor care realizeazã evaluarea conformitãţii dispozitivelor medicale şi eliberarea certificatului de recunoaştere; - supravegherea periodicã a organismului desemnat. 3. convocarea comisiei de desemnare se face ori de câte ori este necesar de cãtre preşedinte. 4. convocarea va fi însoţitã de ordinea de zi. 5. comisia de ...

Monitorul Oficial 404 din 10 Iunie 2003 (M. Of. 404/2003)

REGULAMENT din 26 mai 2003 cu privire la acordarea, suspendarea si retragerea (anularea) licentelor de fabricatie agentilor economici care desfasoara activitati in domeniul productiei de produse alimentare EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 10 iunie 2003

Cap. 1 generalitati 1. prezentul regulament se referã la condiţiile pe care agenţii economici trebuie sa le îndeplineascã pentru a desfasura o activitate în domeniul producţiei de produse alimentare, în vederea asigurãrii protecţiei consumatorilor şi a mediului şi a eliminãrii tendinţelor de abuzuri, fraude sau falsificãri în acest domeniu, precum şi la condiţiile în care se fac acordarea, suspendarea şi retragerea (anularea) licenţelor de fabricaţie. 1.1. agenţii economici pot desfasura activitãţi în domeniul producţiei de produse alimentare numai pe baza unor licenţe de fabricaţie. 1.2. licentele de fabricaţie ...

Monitorul Oficial 398 din 09 Iunie 2003 (M. Of. 398/2003)

REGULAMENT din 30 mai 2003 pentru acreditarea consumatorilor eligibili de energie electrica EMITENT: MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR - AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 iunie 2003

Cap. 1 scop art. 1 prezentul regulament stabileşte: a) cerinţele şi documentele necesare în vederea acreditãrii drept consumator eligibil a unui consumator final de energie electrica, denumit în continuare consumator; b) drepturile şi obligaţiile ce revin consumatorilor finali de energie electrica care au obţinut acest statut. cap. 2 domeniul de aplicare art. 2 prezentul regulament se aplica: a) consumatorilor care solicita acreditarea drept consumatori eligibili de energie electrica; ...

Monitorul Oficial 399 din 09 Iunie 2003 (M. Of. 399/2003)

REGULAMENT din 7 mai 2003 de organizare si functionare a Grupului de lucru pentru coordonarea implementarii masurilor prevazute in Carta Europeana pentru Intreprinderile Mici EMITENT: MINISTERUL PENTRU INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 9 iunie 2003

Cap. 1 dispoziţii generale art. 1 grupul de lucru pentru coordonarea implementarii mãsurilor prevãzute în carta europeanã pentru Întreprinderile mici este constituit şi funcţioneazã în conformitate cu prevederile hotãrârii guvernului nr. 656/2002 pentru acceptarea cartei europene pentru Întreprinderile mici, adoptatã la 13 iunie 2000. art. 2 grupul de lucru, organism fãrã personalitate juridicã ce funcţioneazã pe lângã ministerul pentru Întreprinderile mici şi mijlocii şi cooperatie, îşi exercita atribuţiile în limitele competentelor stabilite prin hotãrârea guvernului nr. 656/2002 . cap. 2 ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016