Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT-CADRU din 29 mai 2003  de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT-CADRU din 29 mai 2003 de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 418 din 16 iunie 2003
──────────
    Aprobat prin HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 637 din 29 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 16 iunie 2003.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Institutul naţional de cercetare-dezvoltare, denumit în continuare institut naţional, este persoana juridică română în coordonarea organului administraţiei publice centrale coordonator în domeniul de activitate al institutului naţional, denumit în continuare minister coordonator.
    (2) Institutul naţional funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, calculează amortismente şi conduce evidenţa contabilă în regim economic şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, precum şi ale prezentului regulament-cadru.

    ART. 2
    (1) Institutul naţional este înfiinţat în scopul desfăşurării activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul specific de activitate, corespunzător hotărârii Guvernului de înfiinţare a acestuia.
    (2) Institutul naţional contribuie, în principal, la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului specific, potrivit hotărârii de înfiinţare, şi la realizarea cu prioritate a obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice stabilite prin programele naţionale de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică.

    CAP. II
    Obiectul de activitate
    ART. 3
    (1) Obiectul de activitate al institutului naţional cuprinde, în principal:
    A. Activităţi de cercetare-dezvoltare:
    a) în cadrul Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare;
    b) alte activităţi de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică;
    c) pentru realizarea planurilor sectoriale şi a programelor nucleu;
    d) în cadrul programelor internaţionale de cercetare-dezvoltare şi inovare.

    B. Activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare, desfăşurate în domeniul propriu de activitate, cu aprobarea ministerului coordonator şi cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare şi, după caz, cu autorizarea instituţiilor abilitate, constând în:
    a) participare la elaborarea strategiei domeniului;
    b) formare şi specializare profesională;
    c) consultanţa şi asistenţa de specialitate;
    d) editare şi tipărire a publicaţiilor de specialitate;
    e) prestări de servicii;
    f) participare la realizarea transferului tehnologic;
    g) execuţie de unicate şi serii mici, în cadrul activităţii de microproducţie;
    h) activităţi de comerţ interior şi de import-export aferente obiectului sau de activitate, în condiţiile legii.


    (2) În cadrul obiectului sau de activitate, institutul naţional poate colabora şi la realizarea unor activităţi de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice şi de apărare naţionala sau poate desfăşura şi alte activităţi conexe, cu aprobarea ministerului coordonator şi cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (3) Activităţile prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt precizate şi detaliate, după caz, în regulamentul de organizare şi funcţionare al fiecărui institut naţional.

    CAP. III
    Patrimoniul
    ART. 4
    (1) Patrimoniul institutului naţional este stabilit de Guvern prin hotărârea de înfiinţare a acestuia, pe baza ultimului bilanţ contabil.
    (2) Institutul naţional administrează, cu diligenta unui bun proprietar, bunuri proprietate publică şi privată a statului, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate publică şi privată a statului administrate de institutul naţional, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii, după caz, prevăzute în hotărârea Guvernului de înfiinţare a institutului naţional, se înregistrează distinct în patrimoniul acestuia.
    (3) Rezultatele cercetărilor obţinute în baza derulării unui contract finanţat din fonduri publice aparţin institutului naţional, în calitate de persoana juridică executanta, şi ordonatorului principal de credite, în egala măsura, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel. Administrarea, înregistrarea în evidenţa contabilă a institutului naţional, precum şi înstrăinarea, închirierea sau concesionarea şi casarea rezultatelor cercetărilor obţinute în baza derulării unui contract finanţat din fonduri publice se fac potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002.
    (4) În exercitarea drepturilor sale, institutul naţional poseda şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul sau şi, după caz, dispune de acestea în condiţiile legii, în scopul realizării obiectului sau de activitate.
    (5) Institutul naţional poate realiza servicii sau activităţi de microproducţie prin asociere în participaţiune, în scopul stimulării valorificării rezultatelor cercetării, cu aprobarea ministerului coordonator şi a autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (6) Patrimoniul institutului naţional poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.

    CAP. IV
    Structura organizatorică şi funcţională
    ART. 5
    (1) Institutul naţional poate avea în structura subunitati, cu sau fără personalitate juridică, departamente, secţii, laboratoare şi alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului sau de activitate. Sediul subunitatilor se prevede în hotărârea de înfiinţare a institutului naţional, înfiinţarea sau desfiinţarea acestora fiind aprobată prin hotărâre a Guvernului.
    (2) Structura organizatorică a institutului naţional se aproba prin ordin al conducătorului organului administraţiei publice coordonator, denumit în continuare ministru coordonator, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii de înfiinţare a acestuia şi cuprinde, pe lângă structura organizatorică prevăzută la alin. (1), şi următoarele compartimente: compartimentul juridic, compartimentul de marketing, compartimentul financiar-contabil, compartimentul de audit şi control financiar, compartimentul de diseminare a informaţiilor, relaţii publice şi mass-media.
    (3) În funcţie de specificul activităţii, prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administraţie, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unităţi din ţara sau din străinătate.

    CAP. V
    Organele de conducere
    ART. 6
    Conducerea institutului naţional este asigurata de:
    a) consiliul de administraţie;
    b) comitetul de direcţie;
    c) directorul general.


    ART. 7
    Orientarea şi coordonarea activităţii tehnico-ştiinţifice din institutul naţional sunt asigurate de consiliul ştiinţific.

    ART. 8
    (1) Relaţiile dintre subunitatile aflate în structura institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii sunt stabilite de directorul general, care poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele institutului naţional, cu avizul consiliului de administraţie.
    (2) Conducătorii subunitatilor din structura institutului naţional răspund în faţa consiliului de administraţie şi a directorului general de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi competentelor încredinţate de aceştia.


    Consiliul de administraţie
    ART. 9
    (1) Consiliul de administraţie este format din 7 sau 9 membri, cetăţeni români, numiţi prin ordin al ministrului coordonator, cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, la propunerea conducerii autorităţii de la care aceştia provin, pentru un mandat de 4 ani care poate fi reînnoit.
    (2) Din consiliul de administraţie fac parte în mod obligatoriu:
    a) directorul general al institutului naţional, care este preşedintele consiliului de administraţie;
    b) preşedintele consiliului ştiinţific al institutului naţional;
    c) un reprezentant al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare;
    d) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;
    e) un reprezentant al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale;
    f) un reprezentant al ministerului coordonator, după caz.

    (3) Ceilalţi membri ai consiliului de administraţie sunt specialişti din domeniu, propuşi de ministerul coordonator.
    (4) Revocarea membrilor consiliului de administraţie se face de acelaşi organ care a făcut numirea, în caz de abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce le revin.

    ART. 10
    (1) Membrii consiliului de administraţie îşi păstrează calitatea de angajaţi la instituţia sau unitatea de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile care deriva din aceasta calitate.
    (2) Pentru activitatea desfăşurată, în calitatea de membri ai consiliului de administraţie, aceştia beneficiază de o indemnizaţie lunară stabilită de consiliul de administraţie, dar nu mai mult de 20% din salariul de baza al directorului general al institutului naţional.
    (3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administraţie ale institutelor naţionale şi nu pot participa în aceeaşi calitate la alte unităţi cu care institutul naţional are relaţii contractuale sau interese concurente.
    (4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care, personal, soţul/sotia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp patroni sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil sau cu care institutul naţional se afla în relaţii comerciale directe.

    ART. 11
    (1) Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) aproba, la propunerea consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a institutului naţional, de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente, în concordanta cu strategia generală a domeniului propriu de activitate;
    b) propune modificarea structurii organizatorice şi functionale a institutului naţional, înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea de subunitati din structura acestuia;
    c) analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, care se depune la ministerul coordonator în vederea aprobării conform reglementărilor legale;
    d) analizează şi avizează bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, pe care le supune spre aprobare ministerului coordonator, şi aproba raportul de gestiune asupra activităţii desfăşurate de institutul naţional în anul precedent;
    e) analizează realizarea criteriilor de performanţă şi raportarea trimestriala privind activitatea realizată de institutul naţional şi aproba măsuri pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de echilibru ale bugetului de venituri şi cheltuieli;
    f) analizează, aproba sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmează a fi realizate de institutul naţional;
    g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum şi concesionarea sau închirierea unor bunuri din patrimoniul institutului naţional, în condiţiile legii;
    h) aproba valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale;
    i) aproba volumul creditelor bancare prevăzute la art. 32 şi stabileşte modul de rambursare a acestora;
    j) aproba utilizarea disponibilităţilor în valută;
    k) aproba mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă;
    l) aproba criteriile şi comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institutului naţional.

    (2) Consiliul de administraţie exercita orice alte atribuţii stabilite, potrivit prevederilor legale.

    ART. 12
    Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, avizat de ministerul coordonator. Acesta hotărăşte în problemele privind activitatea institutului naţional, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.

    ART. 13
    (1) Consiliul de administraţie se întruneşte de regula o dată pe luna sau ori de câte ori interesele institutului naţional o cer, la convocarea preşedintelui sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie.
    (2) Dezbaterile consiliului de administraţie sunt conduse de preşedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedintele ales de către membrii acestuia.

    ART. 14
    (1) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită aceasta condiţie, şedinţa consiliului de administraţie poate fi reprogramata într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi.
    (2) Hotărârile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu din numărul total al membrilor.

    ART. 15
    La şedinţele consiliului de administraţie participa, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.

    ART. 16
    Pentru luarea unor decizii vizând probleme complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi remunerată conform prevederilor legale.

    ART. 17
    (1) Membrii consiliului de administraţie sunt răspunzători, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin şi răspund solidar pentru gestionarea patrimoniului institutului naţional.
    (2) Membrii consiliului de administraţie care s-au abtinut ori s-au impotrivit luării unei decizii ce s-a dovedit păgubitoare pentru institutul naţional nu răspund dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al consiliului de administraţie şi dacă au anuntat în scris despre aceasta ministerul coordonator.
    (3) Membrii consiliului de administraţie care nu respecta prevederile art. 10 alin. (3) şi (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului naţional ca urmare a acestui fapt.

    ART. 18
    În primul trimestru al fiecărui an, consiliul de administraţie prezintă ministerului coordonator un raport asupra activităţii desfăşurate în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.

    ART. 19
    Secretariatul consiliului de administraţie este asigurat de institutul naţional. Atribuţiile secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie.


    Comitetul de direcţie
    ART. 20
    (1) Conducerea operativă a institutului naţional este asigurata de un comitet de direcţie, compus din directorul general şi conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a institutului naţional.
    (2) La şedinţele comitetului de direcţie participa, în calitate de invitat permanent, un reprezentat al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.

    ART. 21
    (1) Comitetul de direcţie exercita atribuţii şi are raspunderi în limita competentelor propuse de directorul general şi aprobate de consiliul de administraţie.
    (2) Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
    a) strategia programelor de dezvoltare a institutului naţional;
    b) programul anual de cercetare-dezvoltare;
    c) bugetul de venituri şi cheltuieli;
    d) programul de investiţii;
    e) sistemul de asigurare a calităţii;
    f) alte obligaţii.


    ART. 22
    Comitetul de direcţie se întruneşte decadal şi ori de câte ori interesele institutului naţional o impun.

    ART. 23
    (1) La nivelul subunitatilor din institutul naţional se organizează şi funcţionează comitetul de conducere, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare aprobat de consiliul de administraţie al institutului naţional şi este prezidat de directorul subunitatii respective.
    (2) Comitetul de conducere exercita atribuţii şi are raspunderi în limita competentelor stabilite de directorul general al institutului naţional şi aprobate de consiliul de administraţie.


    Directorul general
    ART. 24
    (1) Activitatea curenta a institutului naţional este condusă de directorul general, numit pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selecţie organizat conform metodologiei elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. La expirarea acestui termen, în funcţie de performanţele realizate, numirea directorului general poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.
    (2) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului general se fac prin ordin al ministrului coordonator.

    ART. 25
    Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
    a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele institutului naţional în relaţiile cu celelalte organe, organizaţii şi agenţi economici, precum şi cu persoane fizice din ţara şi din străinătate;
    b) stabileşte atribuţiile, competentele şi relaţiile la nivelul subunitatilor şi departamentelor institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii, cu avizul consiliului de administraţie;
    c) propune consiliului de administraţie modificarea structurii organizatorice şi functionale a institutului naţional;
    d) numeşte directorii şi conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a institutului naţional, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de direcţie, şi îi revoca, după caz, cu avizul consiliului de administraţie;
    e) angajează şi concediază personalul institutului naţional, conform prevederilor legale şi ale contractului colectiv de muncă;
    f) asigura negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul institutului naţional şi a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de direcţie; aproba salariile rezultate din negocierea directa;
    g) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
    h) adopta măsuri şi urmăreşte realizarea operaţiunilor de comerţ interior şi de import-export, prin compartimentele proprii specializate;
    i) analizează lunar stadiul valorificării rezultatelor cercetării, inclusiv activitatea compartimentului de marketing;
    j) are atribuţii şi raspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului naţional de la bugetul de stat;
    k) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului naţional;
    l) exercita orice alte atribuţii ce îi sunt delegate de consiliul de administraţie.    Consiliul ştiinţific
    ART. 26
    (1) Consiliul ştiinţific este format din minimum 5 membri, reprezentând principalele compartimente din cadrul institutului naţional care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare.
    (2) Consiliul ştiinţific este alcătuit din cercetători cu realizari deosebite în domeniu, salariaţi ai institutului naţional, aleşi pe 4 ani prin vot secret de către cadrele cu studii superioare din institutul naţional.
    (3) Din consiliul ştiinţific fac parte, de drept, directorul general şi directorul ştiinţific al institutului naţional.
    (4) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret de către membrii consiliului ştiinţific.
    (5) Consiliul ştiinţific se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administraţie.

    ART. 27
    Atribuţiile principale ale consiliului ştiinţific sunt următoarele:
    a) participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare a domeniului şi la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare;
    b) analizează, avizează şi urmăreşte realizarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică;
    c) propune spre aprobare consiliului de administraţie programul anual de cercetare-dezvoltare şi inovare al institutului naţional;
    d) avizează hotărârile consiliului de administraţie care implica politica de cercetare a institutului naţional şi a ramurii;
    e) propune măsuri pentru perfecţionarea profesională, încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;
    f) organizează şi coordonează desfăşurarea manifestărilor cu caracter ştiinţific;
    g) avizează acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific;
    h) avizează acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în ţara şi în străinătate.


    CAP. VI
    Bugetul de venituri şi cheltuieli şi execuţia acestuia. Relaţii financiare
    ART. 28
    (1) Institutul naţional întocmeşte anual buget de venituri şi cheltuieli, bilanţ contabil şi cont de profit şi pierdere, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.
    (2) Bilanţul contabil anual se aproba de către ministerul coordonator, în condiţiile legii.

    ART. 29
    (1) Veniturile şi cheltuielile institutului naţional se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar.
    (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte pe baza indicatorilor de performanţă stabiliţi de ministerul coordonator şi se aproba prin ordin al ministrului coordonator, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.

    ART. 30
    Institutul naţional determina anual volumul de venituri de realizat şi de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programata.

    ART. 31
    (1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor legale şi prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plăţii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli stabilit, potrivit legii.
    (2) Salariul de baza al directorului general se stabileşte prin ordin al ministrului coordonator, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

    ART. 32
    (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care, în cursul unui an, resursele financiare ale institutului naţional nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.
    (2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se efectuează cu aprobarea ministerului coordonator, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finanţelor Publice.

    ART. 33
    (1) Institutul naţional hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului sau de activitate, finanţarea efectuandu-se din surse proprii şi din credite bancare, precum şi din surse bugetare, prin ministerul coordonator, potrivit legii.
    (2) Ministerul coordonator va cuprinde în bugetul sau de venituri şi cheltuieli fondurile necesare realizării unor investiţii, dotări, achiziţionării de aparatura, echipamente şi instalaţii pentru institut.
    (3) Execuţia investiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se adjudeca potrivit legii.

    ART. 34
    (1) Operaţiunile de încasări şi plati ale institutului naţional se efectuează prin conturi deschise la bănci comerciale cu sediul în România.
    (2) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de încasări şi plati în lei şi în valută, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casa şi a normativelor de disciplina financiar-valutare stabilite prin actele normative în vigoare.
    (3) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de comerţ exterior, aferente obiectului sau de activitate, potrivit legii. Operaţiunile de încasări şi plati cu strainatatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unităţile bancare specializate cu sediul în România.

    ART. 35
    Institutul naţional îşi va organiza controlul financiar preventiv propriu şi auditul financiar, potrivit legii.

    CAP. VII
    Reglementarea litigiilor
    ART. 36
    Litigiile institutului naţional cu persoane fizice sau persoane juridice, nesolutionate pe cale amiabila, sunt supuse spre rezolvare instanţelor judecătoreşti române de drept comun.

    CAP. VIII
    Dispoziţii finale
    ART. 37
    Regulamentul de organizare şi funcţionare propriu fiecărui institut naţional, elaborat pe baza şi cu respectarea prezentului regulament-cadru, se aproba prin hotărârea Guvernului de înfiinţare a institutului naţional.

    ART. 38
    Statutul de institut naţional se reînnoieşte periodic prin reacreditare, care are loc într-un interval de maximum 5 ani, sau la modificarea obiectului de activitate al institutului naţional.


    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016